ISSN 2065 - 5754

s
o
ci
aţi
a
A

pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi

Editorial

Anul 12, nr. 1, martie 2016

Între albul ghioceilor şi parfumul teilor

Sumar
Editorial
• Între albul ghioceilor şi parfumul
teilor / 1
Evenimente
• Clubul de Scrabble „Axis Libri”/ 3
• Ziua siguranţei pe Internet / 4
• Numai poetul... la Filiala nr. 1
„Costache Negri” / 5
Profesional
• Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea” şi
promovarea lecturii în rândul
tinerei generaţii/ 6
• 180.000 de obiecte digitale
disponibile prin New York Public
Library / 7
• Ştiri pe scurt / 8
- Bertrand Calenge (1952-2016)
- O nouă reglementare OSIM
Memorie locală
• Aniversările anului 2016 în județul
Galați : apr. - iun. 2016 / 9
Din judeţ
• Biblioteca Municipală „Ștefan
Petică” Tecuci la început de an/ 14
• Biblioteci pe facebook : ştiri din
judeţ / 16
• Biblioteca Comunală Grivița Caragiale şi copiii / 17
Semnal editorial
• O carte. O bibliotecă. Un om : Ion
Stoica/ 18

De
niciunde
şi de peste tot
a venit iarăşi
timpul eternei
renaşteri...
O dată cu el,
a sosit şi cea
de-a 126-a primăvară a existenţei
Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia”
din Galaţi. În toamnă, înaintea
iernii care tocmai s-a încheiat,
am sărbătorit evenimentul „125”
cum am putut noi mai bine, mai
sincer şi, sperăm, mai cu folos, iar
acum, când o nouă primăvară îşi
instalează ambasadorii subtili în
cele mai înaintate avanposturi ale
fiinţării, trebuie să reînvăţăm să-i
descoperim cu încântare şi să-i
primim cu inima larg deschisă,
pentru că numai aşa vom putea trăi
cu adevărat schimbarea cosmică,
dar şi sentimentul acela reconfortant
al normalităţii şi al puterii de a
întreprinde şi de a spera, în pofida
oricăror oprelişti sau incertitudini.

La Galaţi, ca întotdeauna,
fluviul, martor tăcut al succesiunii
eterne a anotimpurilor, este
primul care îşi pregăteşte apele a
sărbătoare şi a schimbare la faţă, ea,
Dunărea, rostuindu-şi ritmul apelor
şi freamătul ascuns al adâncurilor
într-o nouă scurgere în clepsidra
nevăzută a devenirii/existenţei şi
parcă nici un anotimp din cele patru
nu ştie mai bine să ne cuprindă
aproape pe nevăzute în întregime
şi deopotrivă fiinţa şi spiritul. Când
se stinge suflul tăios al Crivăţului
pornit din tăcerea de sticlă a Siberiei
şi apar primele adieri al Zefirului,
vânt de renaştere venit dinspre
ţărmurile însorite ale Mediteranei,

leagăn al civilizaţiei şi izvor de
veşnică clasicitate, se pornesc încă o
dată, oare a câta oară?, mecanismele
secrete din laboratorul nevăzut al
învierii. Iar dacă, la noi, salcia, în
umila şi statornica sa plecăciune
deasupra unduirii lente a apelor,
este prima care îşi ridică sevele spre
lumină se întâmplă şi pentru că pe
aceste meleaguri ale Dunării de Jos
primăvara nu vine parcă nici din cer
şi nici din cele patru orizonturi, ea
vine parcă direct din apele milenare
ale „fluviului biblic”.

De sus, de la înălţimea
Turnului de Televiziune, de acolo
de unde se poate avea cea mai
relevantă imagine asupra oraşului
străjuit de brâul de ape al Dunării,
putem avea cea mai splendidă
descoperire a revenirii primăverii,
pentru că doar perspectiva, privirea
de ansamblu pot surprinde asaltul
general al verdelui şi al luminii
asupra cetăţii. Descătuşată din
amorţeala gerurilor ce au fost,
clorofila urcă în tei şi-n stejari, în
meri şi caişi, în zarzări şi pruni,
dar mai întâi de toate în străjerii
cei mai fideli ai malului nostru de
Dunăre, sălciile... Poate şi de aceea,
la Sfintele Sărbători ale Învierii
Domnului, ramura de salcie ia
locul aceleia sfinte de măslin, sub
care Mântuitorul nostru Iisus a
intrat, acum mai bine de două mii
de ani, pentru a-şi împlini destinul,
în Cetatea Ierusalimului.

Ne regăsim în noul anotimp
cu sentimentul că nicio primăvară
nu seamănă cu alta, fiecare nou
anotimp al renaşterii este în acelaşi
timp acelaşi, dar şi mereu altul, dăruit
nouă ca un fel de pagină albă, numai

2

bună de a aşterne pe ea noi planuri, noi idealuri, noi
speranţe. De aceea, primăvara pe care o trăim aici şi
acum ni se pare întotdeauna cea mai frumoasă dintre
toate. Oricum, această marcare a anotimpurilor ca şi
măsurarea continuă a timpului nu sunt decât modalităţi
umane convenţionale de raportare la devenire, fără de
care viaţa socială, în complexitatea şi amploarea sa, nu
ar putea fi posibilă. În funcţie de condiţiile geografice,
climatologice, de-a lungul istoriei, în locuri diferite, au
existat modalităţi deosebite de marcare a timpului, iar la
noi, este ştiut, geto-dacii începeau anul nu la 1 ianurie,
ca acum, ci la 1 martie, o dată cu sosirea primăverii
astronomice, semn că cele 365 de zile ale rotirii noastre
în jurul Soarelui începeau, ca şi viaţa unui om, cu
naşterea şi se terminau, la fel ca a acestuia, cu trecerea
în nefiinţă, una vremelnică însă, de vreme ce străbunii
noştri se bucurau când murea cineva şi se întristau când
noul prunc venea pe lume.

De aici şi semnificaţia aparte a mărţişorului,
simbol ancestral care a urcat plin de înţelesuri/
sensuri din milenii până în zilele noastre, chiar
dacă astăzi el nu mai are acea simbolistică mitică,
ritualică, ci mai degrabă una convenţională şi
adesea pur comercială. Firul de lână alb-roşu cu
care se încingea Baba Dochia ascunsă cu turmele
sale pe vârf de munte şi luptându-se cu ultimele
răbufniri ale iernii avea simbolistica alternanţei,
a schimbării şi a tentaţiei fireşti a fiinţei umane
spre atingerea armoniei universale. De aceea, sunt
de o frumuseţe rară, irepetabilă, toate legendele şi
miturile româneşti despre primăvară şi mărţişor,
după cum secole de-a rândul anotimpul renaşterii
a însemnat pentru ţăranul român momentul mirific
al deschiderii pline de dragoste a ogorului spre
întâmpinarea solemnă a seminţei aruncate în ţărână
pentru a renaşte încă o dată şi încă o dată, în vecii
vecilor. Pentru el, adevăratul nou an începea, ca
şi la geto-daci, o dată cu reluarea ciclului agrar,
iar măsurarea lui era departe de a fi marcată de un

Martie 2016

ceasornic sau altul, nu orele şi minutele contau, ci
primul cântec al cucului, venirea berzelor, primul
tunet, toate semnele orologiului cosmic, precum şi
sărbătorile religioase, sfinţii, cu zilele lor, posturile
de purificare şi mai ales cele două mari sărbători
religioase ale anului, Sfintele Paşti, venite odată
cu semnele dintâi ale primăverii şi Crăciunul, sosit
imediat după solstiţiul de iarnă şi foarte aproape de
încheirea anului calendaristic, care putea fi mai mult
sau mai puţin rodnic, dar întotdeauna binecuvântat
de Bunul Dumnezeu.

Biblioteca întâmpină primăvara în felul
ei propriu, fondul de carte se întinereşte şi el, şi la
propriu, prin noile achiziţii ale anului care tocmai
a început, dar şi simbolic, prin bogăţia, îndrăzneala
şi prospeţimea aspiraţiilor; sunt, de aememenea,
foarte avansate demersurile pentru înfiinţarea altor
câteva filiale ale instituţiei noastre, în municipiu şi nu
numai. În plus, a debutat o nouă sesiune a Salonului
Literar „Axis Libri”, planul de apariţii al editurii
noastre şi-a propus noi titluri de interes, din domenii
diferite, poezie, proză, critică şi istorie literară, ştiinţă,
cercetare etc., iar revistele cu care ieşim periodic în
lume îşi urmează cursul firesc de tipărire, oferind
o imagine de ansamblu, nu numai a vieţii interne,
specifice unei instituţii atât de importante ca a noastră,
dar şi asupra vieţii culturale în ansamblu, a judeţului
în primul rând, dar şi a ţării, cu sublinierea necesarelor
interferenţe şi puncte comune, care să ne legitimeze şi
să ne confere mai multă încredere şi mai mult curaj.

Pe când întreaga desfăşurare a „vestitorilor
primăverii” se apropie de sfârşit, când instalarea este
deplină şi copleşitoare şi când celălalt anotimp bate
deja la uşi nevăzute, se întîmplă la noi – anume am ales
acest moment – în ajunul înfloririi teilor, Festivalul
Internaţional al Cărţii „Axis Libri”, ajuns anul acesta
la cea de-a opta ediţie. Şi cum, se ştie, – iar aprecierile
au venit de peste tot – fiecare nouă ediţie a întrecut-o în
anvergură, bogăţie de manifestări, participare, ecouri
în mass-media şi succes pe toate cele anterioare, este
de aşteptat ca şi această nouă desfăşurare pe care am
pregătit-o din vreme, temeinic şi cu multe surprize, să
se înscrie printre cele mai reuşite târguri şi festivaluri
de carte din ţară. Iar dacă ar trebui să măsurăm, ca
altădată, trecerea timpului în simboluri ale naturii, am
spune cu toată convingerea că între vremea ghioceilor
şi cea a teilor, biblioteca noastră a mai făcut un pas
şi a mai urcat o treaptă în încercarea necontenită
de a fi tot mai aproape de visul atât de îndrăzneţ al
întemeietorului ei, Vasile Alexandrescu Urechia...
Zanfir Ilie, Manager/Director
al Bibliotecii Județene „V.A: Urechia” Galați
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

3
O altă iniţiativă a Bibliotecii Judeţene V.A. Urechia Galaţi:
Clubul de Scrabble „Axis Libri”

SCRABBLE este un joc
de litere între doi sau mai mulţi
jucători (numărul jucãtorilor
este nelimitat la unele genuri de
partidă). De regulă, scopul unui
jucător este realizarea unui punctaj
cât mai mare prin plasarea pe o
tablă de joc a diverse cuvinte, cu
ajutorul unor jetoane marcate cu
litere.

Participanții formează cuvinte prin plasarea
de litere pe o tablă având dimensiunile de 15x15
pătrățele. Cuvintele se pot forma pe orizontală sau pe
verticală, iar punctajul obținut este mai mare atunci
când literele folosite sunt mai rare (mai valoroase)
sau când sunt plasate pe pătrățele divers colorate,
care dau diferite bonificații, ale tablei de joc.

încă din vara anului 2015 când
Biblioteca Estivală l-a avut invitat
pe profesorului psiholog Andrei
Alexandrov, jucător de scrabble
gălăţean premiat în competiţii
naţionale, care consideră că
tinerii nu trebuie să se îndepărteze
de lectură, cuvinte, iniţiativă,
cunoaştere, tocmai pentru ca
aceştia să poată beneficia de o corectă dezvoltare
psihică şi comportamentală. Cu sprijinul domnului
profesor psiholog Andrei Alexandrov, ideea s-a
concretizat în luna ianuarie 2016, când în cadrul
Secţiei Împrumut la Domiciliu pentru Adulţi a avut
loc prima întâlnire a Clubului de Scrabble Axis Libri.

În prezent, întâlnirile clubului sunt găzduite
de Sala Biblionet din cadrul Bibliotecii Judeţene

Numărul de litere și valoarea lor sunt caracteristice
fiecărei limbi și se raportează la frecvența apariției
lor în limba respectivă. Cuvintele sunt valide doar
dacă corespund dicționarelor acceptate oficial.

În 1987, jocul de scrabble este recunoscut
oficial în România ca disciplină sportivă prin
constituirea Comisiei de Șah Electronic și Jocuri
Logice - care cuprindea și Secția de Scrabble - în
cadrul Federației Române de Șah, asociere care a
facilitat înființarea, la 26 ianuarie 1990, a Federației
Române de Scrabble în cadrul Ministerului
Sportului. În data de 27 august 2015, a avut loc prima
ediţie gălăţeană a Concursului Local de Scrabble
pentru Juniori din cadrul programului Pierre de
Coubertin al Ministerului Tineretului si Sportului,
sub coordonarea Federaţiei Române de Scrabble.

Ideea constituirii unui Club de Scrabble în
cadrul Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia” a apărut

„V.A.Urechia” în fiecare duminică, începând cu
ora 11:00. La aceste întâlniri participă în special
copii cu vârsta peste 8 ani, dar nu există o limită de
vârstă propriu-zisă.

Pe termen lung, clubul îşi doreşte să
organizeze o primă competiţie cu ocazia desfăşurării
evenimentului gălăţean de amploare, Festivalul
Naţional al cărţii Axis Libri care, în acest an, se va
afla la cea de-a VIII-a ediţie.

Înscrierile la Clubul de Scrabble Axis Libri
se fac în continuare, participarea este gratuită, iar
pentru mai multe detalii, vă aşteptăm în cadrul
Secţiei Împrumut la Domiciliu pentru Adulţi
sau puteţi suna la persoanele de contact Andrei
Alexandrov – 0758106919, Andreea Iorga 0236411037, interior 115.
Andreea Iorga, Responsabil Secția Împrumut la
Domiciliu pentru adulți

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Martie 2016

4
Ziua Siguranţei pe Internet - SID (Safer Internet Day) 2016
Ce înseamnă a fi un bun cetăţean digital?

Sărbătorită în peste 100 țări din lume, cu
sprijinul Comisiei Europene şi a celor 31 de Centre
Nationale Safer Internet, Ziua Siguranței pe
Internet, 9 februarie 2016, a prilejuit promovarea
utilizării într-un mod mai sigur și responsabil a
tehnologiei online și a telefoanelor mobile, mai
ales de către copii și adolescenți. În urma realizării
unei colaborări între Centrul Sigur Info Galați
și Clubul de Voluntariat al Bibliotecii Județene
„V.A. Urechia”, V.I.R.A.L., marcarea acestei zile
a avut loc printr-un bogat program de activități,
care s-a desfășurat miercuri, 10 februarie 2016,
în sălile Multimedia și Referințe Electronice și
Internet ale bibliotecii. Coordonatorii programului
au fost voluntara Elena Arsenie-Constantinescu,
elevă la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”
și prof. Adriana Olimpia Stanciu. Din partea
voluntarilor bibliotecii coordonator a fost Diana
Petrașc. În debutul manifestării a fost prezentat
Ghidul utilizării în siguranță a Internetului: Un
Internet mai sigur pentru toți elevii, realizat de
organizația „Salvați Copiii”. Programul a cuprins
următoarele secțiuni: „Cafeneaua Internauților”,
o strângere de fonduri și acordarea de diplome.
Participanții la „Cafeneaua internauților” au
fost împărțiți pe grupuri și, asistate de voluntarii
moderatori, au abordat diverse subiecte precum:
Sexting, Imaginea on-line, Internetul peste 15 ani.
Atmosfera a fost foarte animată, culminând cu o
competiție ce presupunea o probă de ingeniozitate
(„gândirea în afara cutiei”) în realizarea unei
construcții. La final, voluntarii au împărtășit opinii
la un ceai și o prăjitură Activitatea este inclusă
în proiectul „Sigur.Info” (Safer Internet Plus),
implementat de „Salvați Copiii”. Participanții au
fost atenționați de existența unui serviciu gratuit:
Internet Helpline – 031 80 80 000, prin care cei

Martie 2016

agresați pot contacta specialiști. Popularizarea
acestei opțiuni poate fi realizată și în centrele de
acces la Internet din bibliotecile publice. Totodată,
pot fi raportate conținuturi ilegale sau dăunătoare
copilului la adresa http://www.safernet.ro/index.
php?act=raportare. Colaborarea va continua cu un
schimb de experiență între voluntarii celor două
organizații și o expunere în cadrul Consfătuirii
anuale a bibliotecilor publice din Județul Galați.

Prof. Letiția Buruiană,
Coordonator program voluntariat

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

5
Numai poetul...

la Filiala Nr. 1 „Costache Negri”

15 Ianuarie 2016 – Ziua Culturii
Naționale reprezintă un prilej extraordinar pentru
manifestarea sentimentului de dragoste față de
valorile noastre naționale, dar și dezvoltarea
expresivității și a simțului artistic prin abordarea
creațiilor eminesciene. Trăind într-o lume agitată,
alergând dintr-un loc în altul, vorbind despre aspecte
materiale, cuprinşi de probleme
cotidiene, simțim uneori nevoia să
evadăm... și atunci putem găsi o
oază spirituală în creaţia poetului
nepereche.

Astfel, în zilele de
15 și 16 ianuarie 2016,
Filiala Nr. 1 „Costache
Negri”

Bibliotecă
Municipală pentru Copii a
Bibliotecii „V.A. Urechia
a fost cadrul primitor al elevilor şi cadrelor didactice
care ne-au trecut pragul, pentru a reînvia poezia
eminesciană. De aceea, elevii clasei a XI-a A de
la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, coordonați
de doamna profesor Aurora Vlase s-au gândit să îl
sărbătorească nu numai în inimi pe marele poet,
ci și în universul cărţilor, prin activitatea numită
„Trecut-au anii…”

Îl sărbătorim pe Eminescu atîta timp cât ne
vom numi «români». Un crez insuflat de talentaţii
elevi ai clasei a IV-a A de la Colegiul Național
„Costache Negri”, coordonați de doamna profesor
Gina Trotușanu. Evenimentul a fost intitulat „Pe
lângă plopii fără soț…”. Atmosfera a fost una
plină de emoție, bucurie și sensibilitate.

Un moment special ce a marcat împlinirea
a 166 ani de la nașterea poetului naţional a fost
creat de către elevii de la Școala Gimnazială Nr.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

7, coordonați de doamnele prof. Aurelia Pătrașcu,
Romica Glavaschi și doamna director Daniela
Purice-Crăiescu. Elevii au recitat poezii şi au
interpretat cântece pe versurile marelui poet, în
cadrul activității intitulată inedit: „Eminescu și
prietenii…”

De asemenea, elevii clasei a V-a A de la
Liceul Teoretic „Emil
Racoviță”, coordonați de
doamna profesor Elena
Corcăcel
și
doamna
bibliotecar Gina Mocanu
au adus un omagiu
poetului nepereche și Zilei
Culturii Naționale.

Activitatea
intitulată
„Eminescu…” a fost ca un
balsam pentru suflet, prin lectura şi
interpretarea frumoaselor poeme eminesciene.

Evenimentul „Numai Poetul...” l-am
trăit intens, alături de minunata Maria Drăgan și
talentatul George Zăgan, elevii Liceului de Arte
„Dimitrie Cuclin” care ne-au încântat sufletul cu
un recital deosebit la vioară și clarinet.

Le mulțumim elevilor și cadrelor didactice
pentru aceaste activități de suflet!

Pe Eminescu ar trebui să-l sărbătorim în
fiecare zi, căci el și-a pus întreaga viață în slujba
luminării acestui neam, iar opera creată i-a asigurat
nemurirea.
Bibliotecar,
Cecilia Manolescu
Filiala Nr. 1 „Costache Negri”
Bibliotecă Municipală pentru Copii

Martie 2016

6
Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea” şi promovarea lecturii în rândul tinerei generaţii

Importanţa lecturii este evidentă şi
mereu actuală. Lectura este un instrument care
dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni,
reprezentând ecoul capacităţilor de gândire şi
limbaj. Astăzi, în societatea contemporană, bazată
cu preponderenţă pe realizările din domeniul
ştiinţifico-tehnic, lectura reprezintă primul pas pe
domeniul cunoaşterii şi este condiţia necesară chiar
dacă nu şi suficientă, pentru a face faţă progresului
din toate domeniile vieţii.

Lectura are rivali redutabili care captează
atenţia tinerei generaţii, în special, şi anume:
calculatorul, internetul, televizorul - care au devenit
repere pentru fiecare generaţie din ultimii ani. Aceste
trei mijloace de informare
rapidă şi comodă care oferă
tinerei generaţii meniul
complet în orice domeniu al
cunoaşterii acoperă deja o
parte substanţială a timpului
liber, care rămâne din ce în
ce mai puţin. Viaţa noastră, a
tuturor, indiferent de vârstă,
este marcată de amprenta
marilor descoperiri ştiinţifice.

Şi atunci, se naşte întrebarea:
mai este cartea „o făgăduinţă, o bucurie,
o călătorie prin suflete, gânduri şi
frumuseţi” cum afirma Tudor Arghezi?
Bineînţeles că da! Este datoria părinţilor,
a şcolii şi a bibliotecii de a promova şi
menţine interesul pentru carte, lectura
fiind un mijloc de cunoaştere personală şi a lumii, o
cale de a forma şi dezvolta comportamente sănătoase,
o modalitate de petrecere a timpului liber.

În acest context, Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”
desfăşoară diverse activităţi de promovare a lecturii
în rândul tinerei generaţii prin: dezbateri, şezători
literare, jocuri de rol, concursuri, scenete, montaje
literare, teatru de umbre, prezentări de cărţi folosind
tehnologia IT, expoziţii.

O altă modalitate de promovare a lecturii
pe care filiala o desfăşoară cu succes este acea de a
participa la activităţile culturale din cadrul unităţilor
şcolare, elevii conştientizând astfel mai pregnant
legătura dintre şcoală şi bibliotecă.

Un rol important îl au proiectele educaţionale
în desfăşurare cu grădiniţele, şcolile şi liceele din
zonă, douăzeci şi două la număr, care au ca scop
comun promovarea lecturii în rândul copiilor şi

Martie 2016

elevilor în vederea creşterii performanţelor şcolare,
dezvoltării emoţionale şi intelectuale.

Dintre cele douăzeci şi două de proiecte
educaţionale în curs de desfăşurare amintesc câteva
interesante, prin activităţi şi modul de desfăşurare:
 pentru preşcolari: „Primii paşi spre tărâmul
cărţilor”, „Cartea, prietena mea”, „Nu sunt
mic pentru a descoperi biblioteca”;
 pentru elevi: „Farmecul lecturii”, Ai carte,
ai parte”, „De la cititor de nevoie la cititor
pasionat”;
 pentru liceeni: „Booktrailerul, modalitate
de promovare a lecturii”, „Călători printre
cuvinte”, „Viitorul începe alături de cărţi”.
Mai putem aminti participarea
părinţilor la unele dintre activităţile
pe care elevii le derulează la filială,
cum ar fi: şezători literare, concursuri,
cenacluri literare etc., care au ca scop
creşterea gradului de responsabilizare
a părinţilor cu privire la educaţia
copiilor şi la implicarea acestora în
efortul pe care biblioteca
alături de şcoală îl face
pentru a promova lectura,
studiul şi a reduce abandonul
şcolar.

Vizitele şi turul filialei
reprezintă pentru cei mici,
de vârstă preşcolară, un bun
prilej de a face cunoştinţă cu
lumea fascinantă a cărţilor
de poveşti şi de a reveni cu plăcere la bibliotecă.

Expoziţiile specializate din cadrul filialei şi
promovarea lor în mediile on-line reprezintă alte
acţiuni de promovare a lecturii în comunitate.

Clubul de vacanţă desfăşurat pe perioada
vacanţei de vară constituie o altă modalitate atractivă
de promovare a lecturii şi petrecere a timpului liber
în mod plăcut şi util.

Toate activităţile şi acţiunile de promovare a
lecturii desfăşurate de Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”
au ca scop motivarea tinerei generaţii să citească,
să urmeze cursurile şcolare, precum şi atragerea de
noi utilizatori, biblioteca fiind o instituţie profund
implicată în procesul de dezvoltare individuală şi
socială, o instituţie-motor a comunităţii.
Cătălina Şoltuz
Responsabil Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

7
180.000 de obiecte digitale disponibile prin New York Public Library

New York Public Library, a doua bibliotecă
ca mărime din Statele Unite, a publicat online
la începutul anului 2016, peste 180.000 obiecte
digitale, imagini cu rezoluţie înaltă în regim de
liberă reutilizare. Evenimentul a fost completat
de lansarea unui nou website http://publicdomain.
nypl.org/, care pune la dispoziţie instrumente utile,
precum visualization tool şi promovează proiecte
ce pot inspira utilizatorii să reutilizeze aceste
imagini.

Biblioteca permite astfel descărcarea
elementelor la cea mai mare rezoluţie, direct de pe
site-ul colecţiilor digitale.

Website-ul prezintă mai multe secţiuni,
pentru diverse grupuri ţintă:

Visualize the public domain – reprezintă un
experiment al NYPL Labs (echipa interdisciplinară
de lucru care are ca prim scop reformarea, adaptarea
şi repoziţionarea bibliotecilor în epoca internetului)
care își propune să ajute utilizatorii să înţeleagă şi
să exploreze ceea ce accesibil în această secţiune.

Discover the collection – secţiune care
prezintă materialele ce pot fi descărcate şi modul
de utilizare al acestora.

Apply for the remix residency – permite
promovarea, transformarea, noi utilizări pentru
datele digitale importate de pe website.

Ca o modalitate de a introduce colecţiile
de date în domeniul public, pentru a constitui baza
altor lucrări, NYPL Labs a dezvoltat o suită de
proiecte care prezintă unele dintre posibilităţile
oferite de website.

Navigating the green books (consultarea
cărţilor verzi) - inițial, aceste „cărți verzi” au fost
publicate între 1936 și 1966, prezentând informaţii
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

utile despre hoteluri, restaurante, staţii de benzină,
etc. unde erau acceptate și persoanele de culoare.

Mansion maniac - o aplicaţie tip joc care
permite explorarea sub formă de labirint a unor
planuri de conace care existau la începutul secolului
XX în New York.

Fifth Avenue, Then & Now - aplicaţia
permite realizarea unui tur Fifth Avenue, trecut şi
prezent, prin compararea fotografiilor existente
începând cu anul 1911 cu cele realizate în 2015 de
Google Street View.

O altă secţiune aduce în prim plan imagini
digitale care reprezintă coperţile unor lucrări
clasice din literatură, care pot fi utilizate pentru a
însoţi recenzii sau completa diverse prezentări.
Secţiunea „Get creative
with the public domain”
prezintă modalitatea de a
utiliza materialele existente
(descărcarea, imprimarea,
realizarea unor cadouri
inedite pe baza imaginilor,
de exemplu. felicitări handmade, tablouri, colaje etc.).
În josul paginii secţiunea
prezintă o rubrică unde se pot
trimite întrebări/comentarii
pentru lămuriri vis-a-vis
de utilizarea materialelor existente, respectarea
drepturilor de autor etc.

Lansarea de la începutul anului 2016,
însoţită de website-ul care pune la dispoziţie
instrumente utile, cum este visualization tool
(pune la dispoziție, în domeniul public, peste 187k
de obiecte digitale, la rezoluție foarte ridicată,
care pot fi descărcate) şi promovează proiecte
inspiraţionale, reprezintă o poartă deschisă spre
noi oportunităţi de utilizare a obiectelor digitale,
creează pârghii pentru realizarea de noi materiale
educaţionale, informative, consultative, cu o largă
utilitate în diverse domenii de activitate.
http://www.nypl.org/research/collections/digitalcollections/public-domain
Bianca Mărgărit
Biroul Informare bibliografică
Serviciul Referinţe

Martie 2016

8
Ştiri pe scurt
Bertrand Calenge

1952 - 2016

Bertrand Calenge, o mare personalitate a
biblioteconomiei mondiale, a părăsit această lume
pe 3 ianuarie 2016.

Născut pe 5 martie 1952, Bertrand Calenge a
fost director al unor biblioteci din Franţa, ocupânduse în mod special de politicile documentare.

Şef al Departamentului „Biblioteci” din
cadrul Ministerului Culturii al Franței, fondatorul
„Institut de Formation des Bibliotequaires”
(IFB-Villeurbanne), director al „Ecole Nationale
Superieure des Sciences de l’Information et des
Bibliotheques” - ENSSIB, redactor al revistei
„Bulletin des Bibliotheques de France” (BBF),
Bertrand Calenge a fost distins cu ordinul „Officier
des Arts et des Lettres” pentru contribuţia sa în
domeniul biblioteconomiei.

A elaborat de-a lungul vieții o serie de
lucrări de specialitate pentru bibliotecari:
Les
petites
bibliothèques
publiques,
Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1993;
- Les politiques d’acquisition : constituer
une
collection
dans
une
bibliothèque,
Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1994;
Diriger une bibliothèque d’enseignement
supérieur,
Sainte-Foy
:
Presses
de
l’université
du
Québec,
1995;
- Accueillir, orienter, informer. L’organisation
des services aux publics dans les bibliothèques,
Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1996;
- Conduire une politique documentaire,
Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1999;
- Bibliothécaire, quel métier ? (dir.),
Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2004;

Martie 2016

- Bibliothèques et politiques documentaires à l’heure
d’Internet, Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2008;
- Mettre en œuvre un plan de classement (dir.),
Villeurbanne : Presses de l’Enssib, 2009;
- Les bibliothèques et la médiation des
connaissances, Paris : Éd. du Cercle de la librairie,
2015.

În colecţiile Bibliotecii Judeţene „V.A.
Urechia” se găseşte tradusă lucrarea de referinţă
„Politicile de achiziţie: Construirea unei
colecţii într-o bibliotecă”. Bucureşti: Biblioteca
Bucureştilor, 1999.

O nouă reglementare în ceea ce
privește protecția mărcilor
Oficiul de Stat
pentru Intervenţii
şi Mărci (OSIM)
este
instituţia
care înregistrează
şi examinează cererile din domeniul proprietăţii
industriale, eliberează titluri de protecţie care conferă
titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României,
înregistrează cereri depuse şi ale titlurilor de protecţie
acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geografice,
desene şi modele industriale.

La începutul anului OSIM a adoptat Ordinul
nr. 5/14.01.2016, care anulează Instrucţiunea de
serviciu nr. 5/2012 prin care OSIM verifica dacă o
marcă depusă pentru înregistrare coincide sau încalcă
drepturile altei mărci. Astfel, OSIM nu va putea
respinge înregistrarea unei noi mărci pe motiv că ar fi
asemănătoare sau că ar coincide cu altă marcă.

În concluzie, sarcina de a monitoriza mărcile
pentru a identifica potenţiale încălcări revine titularilor
de mărci deja înregistrate, având în vedere că OSIM
nu va mai analiza din oficiu eventuale motive relative
de refuz, adică situaţii în care sunt depuse mărci
identice sau similare cu o marcă deja înregistrată
pentru produse identice sau similare.

Totuşi, în situaţia în care titularii mărcilor nu
le monitorizează, această omisiune nu reprezintă o
acceptare tacită a înregistrării unei mărci ulterioare,
titularii având în continuare posibilitatea recunoscută
de lege, ca timp de 5 ani de la înregistrarea mărcii
ulterioare sau în cazul înregistrării cu rea-credinţă
pe toată durata existenţei mărcii, să ceară instanţei
anularea acesteia.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

9
Aniversările anului 2016 în județul Galați : aprilie - iunie 2016
Barcea
6 iunie - 45 de ani de la moartea, în Bucureşti, a preotului
Gheorghe SOARE, absolvent al Seminarului Teologic
„Sf. Andrei” din Galaţi, diacon şi preot la Biserica
„Sf. Vineri-Hereasca”, inspector bisericesc, consilier
la Arhiepiscopia Bucureştilor, consilier patriarhal la
Sectorul Învăţământ şi Relaţii Externe, apoi la sectorul
Bunuri şi Fondul Central Misionar, autor de studii de
drept canonic (n. 28 sept. 1905, com. Barcea, jud. Galaţi).
Bălăbăneşti
13 mai - 110 ani de la moartea, în Iași,
a doctorului și profesorului universitar
Aristide PERIDE, întemeietor al
învățământului românesc superior
de anatomie și al primului muzeu de
anatomie din țară (n. 2 mart. 1848,
sat Bursucani, com. Bălăbănești, jud.
Galați).
16 mai - 60 de ani de la naşterea, în com. Bălăbăneşti, jud.
Galaţi, a maistrului Gheorghe Nelu MITU, împuşcat în
zona Universităţii Bucureşti, erou martir al Revoluţiei
Române din decembrie 1989 (d. 21 dec. 1989, Bucureşti).
Bereşti
2 aprilie - 130 de ani de la naşterea, în com. Bereşti, jud.
Galaţi, a medicului Nicolae BĂLAN, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galaţi, doctor
în medicină, care a desfăşurat o bogată
activitate didactică şi medicală în
Iaşi (Facultatea de Medicină, Şcoala
Normale „Vasile Lupu”, Spitalul
„Paşcanu”, Spitalul „Sf. Spiridon”),
medic legist şef al Tribunalului Iaşi,
cu numeroase studii de specialitate
publicate în reviste din ţară şi de peste hotare, membru
al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, al Societăţii
Germane de Patologie şi al Societăţii Internaţionale de
Patologie Geografică, membru corespondent al Societăţii
de Medicină Legală din Paris (d. 9 nov. 1966, Iaşi).
Bereşti-Meria
9 mai - 75 de ani de la naşterea, în satul Prodăneşti,
com. Bereşti-Meria, jud. Galaţi, a profesoarei Ileana
MITU, absolventă a Institutului Pedagogic din Galaţi,
profesoară de matematică la Liceul Tg. Bujor şi la
Şcoala Generală Nr. 2 „Grigore Hagiu” din Tg. Bujor,
directoare la Şcoala Generală Nr. 2 „Grigore Hagiu” din
Tg. Bujor (1978-1998).
Cavadineşti
13 iunie - 75 de ani de la naşterea, în
satul Comănești, com. Cavadinești,
jud. Galaţi, a profesorului universitar
Gheorghe E. BOURCEANU, doctor
în filosofie, cadru didactic la Facultatea

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

de Istorie – Filosofie a Universităţii din Iaşi, membru
fondator al Universităţii „Petre Andrei” și al ziarului
„Neamul Românesc” din Iași, autor de cursuri, studii
şi articole în domeniul filosofiei (d. 24 mai 1993, Iași).
Corni
22 mai - 15 ani de la moartea, în
Galaţi, a instrumentistului Dumitru
SANDU, referent muzical la Teatrul
Muzical „Nae Leonard” din Galaţi
(n. 14 apr. 1929, sat Măcişeni, com.
Corni, jud. Galaţi).
15 iunie - 75 de ani de la naşterea, în satul Măcişeni,
com. Corni, jud. Galaţi, a criticului de artă Corneliu
STOICA, profesor în învățământul gimnazial din
Galați, redactor la mai multe publicații locale, autor al
unor lucrări de referință referitoare
la istoria artelor plastice din județul
Galați, membru al Societăţii
Scriitorilor „C. Negri” Galaţi,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici
din România, secţia Critică, distins
pentru activitatea sa cu numeroase
premii.
Corod
5 aprilie - 40 de ani de la moartea, în Alba Iulia, a
profesorului şi epigramistului Costică TENIE, cadru
didactic în Aiud şi Alba Iulia, care a colaborat la
publicaţii locale şi centrale, premiat la Festivalurile
de Umor de la Bistriţa şi Vaslui (n. 24 sept. 1916, sat
Blânzi, com. Corod, jud. Galaţi).
1 mai - 115 ani de la naşterea, în com. Corod, jud.
Galaţi, a inginerului, profesorului universitar şi istoric
al ştiinţelor George Şt. ANDONIE,
membru în Comitetul de Istorie și
Filosofie a Științei al Academiei
Române, membru în Comitetul
Internațional de Istorie a Matematicii
din Toronto și New York (d. 24 ian.
1988, Bucureşti).
Cosmeşti
10 aprilie - 60 de ani de la naşterea, în satul Furceni, com.
Cosmeşti, jud. Galaţi, a economistului şi profesorului Emil
Ene DINGA, doctor în economie, ministru al Integrării
Europene (2004-2005), director ştiinţific al Centrului de
Cercetări Financiare şi Monetare „Victor
Slăvescu” al Academiei Române, cadru
didactic la Universitatea Politehnică
din Bucureşti, Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir” din Bucureşti
și Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu, cu numeroase articole şi cărţi
de specialitate publicate în ţară şi în
străinătate.

Martie 2016

10
Cudalbi
23 aprilie - 125 de ani de la naşterea,
în com. Horodniceni, jud. Suceava, a
preotului Constantin TODICESCU,
hirotonit preot pe seama Bisericii „Sf.
Dumitru” din Cudalbi, jud. Galaţi (1
nov. 1918), director al Gimnaziului
comunal din Cudalbi, care a desfăşurat
o bogată activitate didactică ca profesor
şi director al Seminarului Teologic „Sf. Andrei” din
Galaţi şi al Şcolii de Cântăreţi Bisericeşti din Galaţi,
membru al Adunării EparhiaIe a Episcopiei „Dunărea
de Jos”, membru al secţiei administrative bisericeşti a
Congresului Naţional Bisericesc, decorat cu Răsplata
Muncii pentru şcoală şi biserică (d. 5 dec. 1986, com.
Horodniceni, jud. Suceava).
21 iunie - 65 de ani de la naşterea, în com. Cudalbi, jud.
Galaţi, a scriitoarei Ileana CUDALB, scriitor, jurnalist,
atașat cultural la Ambasada României
din Seul, consul la Ambasada României
din Canberra, Australia, distinsă cu
Premiul pentru publicistică acordat de
Comitetul Național Român UNESCO
pentru volumul „Yitzhak Rabin. Pacea
și-a ucis soldatul”, cu Trofeul „Pro
Amiciția 2001” acordat de Comitetul
Centrului Cultural Israeliano – Român din Tel Aviv şi cu
Premiul Internațional „Felix Aderca” acordat de Asociația
Scriitorilor Israelieni de Limbă Română (A.S.I.L.R.) din
Tel Aviv, membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a
Asociației Jurnalistelor din România.
Frumuşiţa
4 aprilie - 140 de ani de la naşterea,
în com. Frumușița, jud. Galați, a
medicului Nicolae D. BUȘILĂ,
doctor în medicină, autor de studii de
specialitate, președinte al Societății
Studenților în Medicină (d. 1933).
Fundeni
18 iunie - 75 de ani de la nașterea, în Galaţi, a scriitorului
şi jurnalistului Traian OLTEANU, profesor în com.
Fundeni, jud. Galaţi (1961-1969),
redactor de rubrică la ziarul „Milcovul”
din Focşani, director general al
Televiziunii „Diplomatic TV” din
Focşani, redactor şef la „Revista
V” şi al publicaţiei „Diplomatic”
din Focşani, editor al „Gazetei podgorenilor”, membru
al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator la
numeroase publicații periodice (d. 27 sept. 2001, sat Dor
Mărunt, com. Dâlga, jud. Călăraşi).
Independenţa
29 aprilie - 85 de ani de la naşterea, în com. Independenţa,
jud. Galaţi, a scriitorului, publicistului şi scenaristului

Martie 2016

Ilie TĂNĂSACHE, reporter, şef de
secţie, redactor şi redactor-şef adjunct
la ziarul gălăţean „Viaţa nouă”,
secretar literar la Teatrul Dramatic
din Galaţi, publicist comentator la
ziarele „Scânteia” şi „Adevărul”,
redactor-şef la Editura ,,Doris” din
Bucureşti, autor de scenarii de film,
membru al Uniunii Ziariştilor din România, al Uniunii
Scriitorilor din România şi al Asociaţiei Scriitorilor din
Bucureşti, deținător a numeroase premii, printre care
Premiul pentru publicistică al Consiliului Ziariştilor,
Premiul Interteleviziunii la Festivalul Internaţional
al Filmului pentru TV și Premiul ,,Opera Omnia” din
partea Societăţii Scriitorilor ,,Costache Negri”.
5 mai - 60 de ani de la naşterea, în com. Independenţa,
jud. Galaţi, a artistului plastic Gheorghe ENACHE,
absolvent al Liceului de Muzică şi
Artă Plastică din Galaţi, cu numeroase
expoziţii personale, care a expus
în cadrul manifestărilor colective
ale Uniunii Artiştilor Plastici din
România - Filiala Tulcea, a participat
la expoziţii naţionale şi internaţionale
şi la tabere de creaţie, având lucrări
în colecţii de stat şi particulare din România, Anglia,
Austria, Australia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia,
Italia, Olanda, Spania, S.U.A., membru al Uniunii
Artiştilor Plastici din România, distins cu Premiul I la
expoziţia „Urmuz” de la Tulcea.
Jorăști
2 aprilie - 65 de ani de la naşterea,
în satul Zărneşti, com. Jorăşti,
jud. Galaţi, a scriitorului Viorel
DINESCU, profesor de matematică
în Galați, redactor, redactor șef,
redactor șef adjunct și director
la reviste sau edituri gălăţene,
membru al Uniunii Scriitorilor din
România şi al Societăţii Scriitorilor
„Costache Negri” din Galaţi, membru de onoare al
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, al Uniunii
Scriitorilor din Cernăuţi (Ucraina) şi al Fundaţiei
Culturale „Limba Noastră cea Română” (Chişinău),
distins cu titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului
Galaţi şi cu importante premii literare.
Lieşti
20 mai - 120 de ani de la naşterea, în com. Lieşti, jud.
Galaţi, a poetului Cezar CRISTEA, inginer inspector
silvic şi director în cadrul Ministerul Agronomiei şi
Domeniilor.
14 iunie - 105 ani de la naşterea, în satul Şerbăneşti, com.
Lieşti, jud. Galaţi, a profesorului Gheorghe HÂNCU,
care a activat în cadrul Bibliotecii Judeţene „V.A.
Urechia” din Galaţi, unde a avut contribuţii importante

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

11
la cercetarea fondului de carte veche românească,
editând o serie de lucrări cu caracter bibliografic şi
biobibliografic (d. 20 mart. 1970, Galaţi).
Munteni
1 mai - 55 de ani de la naşterea, în satul Negrileşti,
com. Munteni, jud. Galaţi, a artistei
plastice Trandafira COJOCARU,
absolventă a Liceului de Artă din
Galaţi, sculptor şi grafician cu
numeroase expoziţii personale, cu
participări la expoziţii de grup, la
simpozioane şi tabere de creaţie
naţionale, profesoară de sculptură
în Brăila şi Bucureşti, coautoare a
monumentelor eroilor din Făurei şi Surdila Găiseanca
(jud. Brăila), membră a Uniunii Artiştilor Plastici din
România, secţia sculptură - Filiala Brăila, deținătoare de
premii pentru sculptură şi pentru activitatea didactică.
Nicoreşti
9 aprilie - 65 de ani de la naşterea, în com. Nicoreşti,
jud. Galaţi, a profesorului şi artistului
plastic Ştefan BUŢURCĂ, care a
organizat zeci de expoziţii personale,
a participat cu lucrările sale la
expoziţii de grup, a realizat ilustraţie
de carte, profesor de educaţie plastică
în şcoli din Ţepu, Matca şi Tecuci, cu
peste 400 de lucrări în colecţiile de
stat şi particulare din România şi din străinătate (Franţa,
Italia, SUA, Canada, Israel, China), membru al Uniunii
Artiştilor Plastici din România.
20 mai - 70 de ani de la naşterea, în com. Nicoreşti,
jud. Galaţi, a scriitorului şi publicistului Aurel Mihai
BRUMĂ, cu studii gimnaziale
şi liceale în Tecuci, profesor în
învăţământul gimnazial în județele
Galaţi şi Vrancea, redactor realizator la
Radio Iaşi, director și consilier editorial
la Editura „Savia” din Iaşi, membru al
Cenaclului Universităţii „Al. I. Cuza”,
Cenaclului „Ion Creangă”, Grupului
„Nocturna”,
Uniunii
Scriitorilor
din România – Filiala Iaşi, Asociaţiei Umoriştilor din
România, membru fondator al Societăţii Culturale „Joseph
Schmidt” din Suceava, distins cu titlul de Cetăţean de
Onoare al Municipiului Tecuci (2006), autor de volume de
proză, inclus în antologii şi dicţionare literare.
Oancea
2 mai - 135 de ani de la naşterea, în
com. Ţuţcani, jud. Covurlui (astăzi
jud. Vaslui), a preotului Grigorie
LEU, hirotonit preot pe seama
Bisericii din Oancea, preot paroh şi
învăţător în comuna Oancea, cântăreţ
la Biserica „Sfântul Gheorghe” din

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Galaţi, preot militar în timpul Primului Război Mondial,
preot spiritual şi profesor la Seminarul „Central”
din Bucureşti, episcop al Argeșului (1936-1940) şi al
Hușilor (1940-1949), care a publicat numeroase lucrări
de teologie misionară, istorică şi pastorală, arhitectură
religioasă și artă religioasă (d. 1 mart. 1949, Huşi).
Pechea
2 mai - 75 de ani de la naşterea, în com. Pechea,
jud. Galaţi, a profesorului şi folcloristului Gheorghe
BOLDEA, profesor de limba şi literatura română în jud.
Galaţi (Pechea, Lieşti, Cosmeşti, Tecuci), director de
cămin cultural şi de unităţi şcolare, pasionat folclorist,
care a publicat împreună cu prof. Constantin Trandafir
culegerea de folclor „Suhurlui, apă de şes”, membru
fondator al Societăţii „Suhurlui” autor de articole
pe teme folclorice, pedagogice, culturale și literare,
realizator de emisiuni la Radio Bucureşti şi Radio Iaşi.
Piscu
15 aprilie - 90 de ani de la naşterea, în com. Piscu, jud.
Galaţi, a medicului Gheorghe DIMACHE, doctor în
ştiinţe medicale, care a desfăşurat o bogată activitate în
domeniul microbiologiei în cadrul Institutului Naţional
de Cercetare Dezvoltare în Microbiologie şi Imunologie
„Prof. Dr. Cantacuzino” din Bucureşti, deţinător a 15
brevete, autor a numeroase manuale şi articole medicale
în revistele din ţară şi străinătate, membru al Uniunii
Societăţilor de Ştiinţe Medicale, membru al Societăţii
Române pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii, distins
cu Ordinul „Meritul Sanitar”.
Poiana
16 mai - 60 de ani de la naşterea, în com. Poiana, jud.
Galaţi, a chimistului şi profesorului
universitar Vasile HULEA, cu studii
liceale la Liceul „Calistrat Hogaş”
din Tecuci, doctor în chimie, care a
desfăşurat o amplă activitate didactică
şi de cercetare concretizată în volume
şi articole în domeniu, profesor şi
cercetător asociat la universităţi din
Franţa, membru al Grupului Francez de Zeoliţi, al
Societăţii Române de Cataliză și al Asociaţiei Române
de Zeoliţi şi Site Moleculare.
Smulţi
17 aprilie - 80 de ani de la moartea, în com. Smulţi, jud.
Galaţi, a învăţătorului şi animatorului
cultural
Ene
I.
PATRICIU,
preşedinte al primului Cerc Cultural
al Învăţătorilor Covurluieni, prin
stăruinţa sa fiind înfiinţate, în
localitatea natală, Banca „Izvorul”,
Cooperativa „Sborul” şi Căminul
Cultural, colaborator la reviste
precum „Doina”, „Izvoraşul”, „Revista învăţătorului”,
„Buciumul instrucţiunii”, „Şcoala rurală”, „Educaţia”,

Martie 2016

12
„Poşta”, „Curentul nou”, „Votul universal”, „Dunărea
de Jos”, „Căminul şcoalei”, „Educaţiunea” (n. 4 iul.
1862, com. Smulţi, jud. Galaţi).
Suceveni
10 mai - 70 de ani de la naşterea, în com. Suceveni,
jud. Galaţi, a psihologului şi profesorului universitar
Nicolae MITROFAN, doctor în
psihologie, primul preşedinte al
Colegiului Psihologilor din România,
membru fondator al Societăţii de
Psihoterapie Experienţială Română
– Institutul S.P.E.R., preşedintele
Asociaţiei Psihologilor din România,
autor a numeroase lucrări de referință
în literatura de specialitate română și internațională,
numele său fiind legat de crearea noului sediu al Facultății
de Psihologie și Științele Educației a Universității din
Bucureşti, membru al mai multor organisme naţionale
şi internaţionale (Asociația Psihologilor Judiciari,
Asociaţia Asistenţilor Sociali din România, European
Association of Personality Psychology, European
Association of Psychological Assessment, International
Council of Psychologists), distins cu titlul de „Doctor
Honoris Causa” de către Senatul Universităţii „Andrei
Şaguna”.
Şendreni
22 mai - 80 de ani de la naşterea, în com. Şendreni,
jud. Galaţi, a inginerului şi profesorului universitar
Gheorghe ZLATE, doctor în ştiinţe tehnice, titular
timp de peste 30 de ani al disciplinei Bazele producţiei
lemnului şi protecţia mediului din cadrul Facultăţii de
Industria Lemnului a Universităţii „Transilvania” din
Braşov, autor şi coautor de manuale, cursuri universitare,
culegeri și articole de specialitate în reviste din ţară şi
străinătate.
Târgu Bujor
9 aprilie - 90 de ani de la naşterea, în Târgu Bujor, jud.
Galaţi, a matematicianului Viorel DUMITRAŞ, doctor
în matematică, care a desfăşurat o amplă activitate de
cercetare concretizată în articole şi studii publicate în
reviste de specialitate, secretar tehnic de redacţie la
Institutul de Matematică al Academiei.
1 mai - 65 de ani de la naşterea, în Târgu Bujor,
jud. Galaţi, a profesorului universitar Gheorghe V.
LEPĂDATU, doctor în economie,
expert contabil, autor de cărţi şi
de articole ştiinţifice publicate în
periodice de specialitate, preşedinte
al Editurii Ştiinţifice F.M.R.
Bucureşti şi al Fundaţiei Culturale
Met ART, membru în colegiul
de redacţie a numeroase reviste,
membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din
România, Societăţii Române de Metalurgie, Societăţii

Martie 2016

Române de Statistică, World Academy of Science,
Engineering and Technology, International Association
of Computer Science and Information Technology.
14 iunie - 70 de ani de la nașterea, în București, a
profesoarei Victoria GIURGIU,
cadru didactic la Şcoala Generală
„Grigore Hagiu” din Târgu Bujor,
profesoară de istorie şi directoare la
Şcoala Generală din Moscu, autoare
de lucrări referitoare la istoria
orașului Târgu Bujor, fondatoare
(în 1977) a Muzeului de Istorie din
Târgu Bujor.
Tecuci
3 aprilie - 45 de ani de la moartea generalului Gheorghe
I. JIENESCU, aviator şi comandant, director al Şcolii
de Pilotaj din Tecuci (1923-1926)
unde a fost instructorul a patru
promoţii de piloţi de vânătoare,
primele promoţii din aviaţia
română şi care a redactat primul
important „Regulament de zbor al
aviaţiei române”, ministru secretar
de stat al Subsecretariatului de Stat al Aerului, decorat
cu Ordinul „Coroana României” şi Ordinul „Steaua
României”, cu spade (n. 16 sept. 1894, com. Rast, jud.
Dolj).
5 aprilie - 70 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
Galaţi, a scriitorului şi publicistului George ARION,
jurnalist cu amplă activitate în domeniu, redactor şi
redactor-şef la revista „Flacăra”,
preşedinte-director
general
al
publicaţiilor „Flacăra”, preşedinte
al Romanian Crime Writers Club,
autor a numeroase cărţi poliţiste, de
poezie, publicistică şi critică literară,
autor de scenarii de filme, Cetăţean
de Onoare al oraşului Tecuci,
membru al Uniunii Scriitorilor din România, căruia i
s-a decernat de trei ori Premiul Uniunii Scriitorilor din
România.
18 aprilie - 45 de ani de la moartea, în Bucureşti, a
avocatului Alexandru LASCAROV-MOLDOVANU,
scriitor şi traducător, membru al
Societăţii Scriitorilor Români, a
cărui operă literară, cu puternice
accente morale şi religioase, a fost
redescoperită şi reeditată după anii
’90 (n. 5 apr. 1885, Tecuci, jud.
Galaţi).
20 aprilie - 95 de ani de la naşterea,
în Tecuci, jud. Galaţi, a profesorului
universitar Iordachi I. DIMITRIU,
doctor în economie, cadru didactic la

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

13
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative din
Iaşi, autor de cărţi, manuale şi articole de specialitate
(d. 30 mart. 2004).
25 aprilie - 100 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
Galaţi, a juristului George ELIAN, judecător la
Iveşti, procuror general al Curţii de Apel din Botoşani
şi Oradea, preşedinte al Colegiului Penal din cadrul
Tribunalului Suprem al R.S.R., ambasador al României
la Haga (d. 6 ian. 1990, Bucureşti).
29 mai - 25 de ani de la moartea, în Bucureşti, a pictorului
Ion Brăduţ COVALIU, absolvent al Liceului „D.A.
Sturdza” din Tecuci, cu numeroase
expoziţii personale, participant la
expoziţii de grup în ţară şi străinătate,
secretar (din 1963) şi preşedinte (din
1968) al Uniunii Artiştilor Plastici
din România (n. 1 apr. 1924, Sinaia,
jud. Prahova).
30 mai - 120 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
Galaţi, a scriitorului şi publicistului
Constantin NARLY, doctor în
filosofie, profesor de pedagogie la
universităţile din Iaşi, Cernăuţi şi
Bucureşti, fondator şi director al
publicaţiei „Revista de pedagogie”,
membru al Academiei de Ştiinţe
din România, membru al Deutsche
Gesellschaft für Kulturmorphologie din München,
membru al Academiei de Ştiinţe Politice din New York
(d. 6 iul. 1956, Bucureşti).
31 mai - 80 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud. Galaţi,
a inginerului Neculai RĂDUŢ, doctor în ştiinţe tehnice

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

militare, ofiţer cu gradul de colonel, cadru didactic în
cadrul Academiei Tehnice Militare din Bucureşti, cu
o vastă activitate de cercetare în domeniile logisticii
tehnice şi a optimizării de sisteme de aşteptare,
concretizată în volume şi tratate de specialitate, membru
al Asociaţiei Generale a Inginerilor şi al Societăţii
Inginerilor Automobilişti din România.
3 iunie - 65 de ani de la nașterea, în Tecuci, jud. Galaţi,
a medicului Mioara SĂLCUDEAN-CIUCIU, medic
primar Anestezie şi Terapie Intensivă, director general
al Spitalului de Obstretică-Ginecologie Brăila, membru
al Societăţii de Anestezie şi Terapie Intensivă.
28 iunie - 60 de ani de la moartea,
în Bucureşti, a medicului Dimitrie
MICHAIL, autor a peste 260
de lucrări ştiinţifice, membru al
Societăţilor de Oftalmologie din
Bucureşti şi Paris (n. 7 ian. 1886,
Tecuci, jud. Galaţi).
Valea Mărului
12 mai - 35 de ani de la moartea, în Iaşi, a inginerului
constructor Nicolae STRAT, inspector
principal CFR, conferenţiar inginer la
Facultatea de Construcţii a Institutului
Politehnic din Iaşi, specialist în domeniul
construcţiilor de căi de comunicaţii și al
lucrărilor de căi ferate (n. 17 oct. 1901,
sat Mândreşti, com. Valea Mărului, jud.
Galaţi).
Rubrică realizată de
Tena Bezman şi Rocsana Irimia,
Serviciul Referințe

Martie 2016

14
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci
la început de an
Motto:

„De la părinţi învăţăm ce este iubirea şi
cum să râdem şi cum să punem un picior înaintea
celuilalt. Dar doar deschizând cărţile vom descoperi
că avem aripi!”
Helen Hayes

Cartea cultivă mintea şi hrăneşte spiritul,
pune în mişcare curiozitatea intelectuală şi prin
aceasta umanizează individul. Tinerii ar trebui să
ştie că efectul literaturii şi al culturii e cu bătaie
lungă, iar roadele sunt mult mai valoroase decât
un simplu profit imediat. O deschidere culturală
înseamnă un orizont mai larg de informaţii şi mai
ales o capacitate superioară de a utiliza informaţiile.

Astăzi, mai mult ca oricând, biblioteca este
o instituţie de cultură complexă, de o uimitoare
diversitate şi elasticitate în adaptarea la condiţiile
pe care le oferă mediul social în care se dezvoltă.

Biblioteca trebuie să cultive gustul estetic,
dezvoltarea competenţelor de receptare a textului
literar şi implicit bucuria lecturii. Trebuie să-i
transformăm pe tineri (utilizatori) în cititori avizaţi
de literatură. Fiecare întâlnire cu textul de valoare
se constituie într-un moment de revelaţie, dar şi
de conturare a opiniei personale, a creativităţii, de
dezvoltare a gândirii critice.

Chipurile celor mai de seamă reprezentanţi
ai scrisului românesc sunt ca nişte porţi ce se
deschid spre tărâmuri de viaţă, trăită ori visată,
tărâmuri pe care năzuim să le cucerim, să le facem
ale noastre, înţelegând semnificaţiile şi frumuseţile
cu care ne ies în cale.

Ziua Culturii Naţionale şi aniversarea a
166 de ani de la naşterea marelui nostru poet,
Mihai Eminescu, au fost omagiate de Bibliotecă în
colaborare cu partenerii culturali-educaţionali din
Tecuci şi din împrejurimi.

A vorbi despre Eminescu este ca şi cum ai
porni într-o călătorie infinită. Trebuie să memorăm
versurile eminesciene, să le rescriem în minte:
când reciţi o strofă pe care o ai în minte, nu în faţa
ochilor, o gândeşti cu ochii minţii, cuvintele renasc
din interiorul tău sufletesc. Fiecare generaţie îl vede
şi îl preţuieşte altfel pe Eminescu.
„A vorbi despre poet este ca şi cum ai striga
într-o peşteră vastă… Nu poate să ajungă vorba

Martie 2016

până la el, fără să-i supere
tăcerea. Numai graiul coardelor
ar putea să povestească pe harpă şi să legene, din
depărtare, delicata lui singurătate slavă”, spunea
Tudor Arghezi.
În fiecare an, pe 15 ianuarie, ne aducem
aminte de el, după care personalitatea lui trece în
uitare, până la o altă zi, 15 iunie. Iar apoi, iarăşi
se aşterne liniştea. Oare doar atâta poezie a rămas
în sufletele noastre? Chiar dacă timpurile s-au
schimbat, Eminescu trebuie să rămână în sufletele
noastre. A răsfoi o carte, a citi o poezie, a descoperi
înţelesurile ei ascunse înseamnă să mai facem un
pas spre… Eminescu.
Pentru o reflexie cât mai aprofundată asupra
culturii şi literaturii şi pentru a crea un dialog
constant şi permanent cu cititorii, biblioteca a
organizat un concurs-recital de poezie eminesciană
„La steaua… lui Eminescu”. S-au înscris la concurs
elevi de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza”,
Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”, Şcoala
Gimnazială „Iorgu Iordan”, Şcoala Gimnazială
„Elena Doamna”, Şcolile Gimnaziale Nr. 1 şi Nr. 2
Barcea, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” şi de
la Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”. Concursul
a fost structurat pe trei secţiuni: 1 – cls. I-IV, 2cls. V-VIII, 3- cls. IX-XII. Scopul acestui concurs a
fost mobilizarea unui număr cât mai mare de elevi
şi determinarea acestora să citească şi să memoreze
cu drag poezia eminesciană. Elevii claselor a II-a
B şi a IV-a B de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie
Sturdza” din Tecuci, coordonaţi de prof. Elena
Ţarălungă şi Maria Georgescu au expus pe simezele
Galeriei „Helios” a Bibliotecii, desene realizate pe
tema „Mihai Eminescu - poet naţional”.
Toţi participanţii au fost răsplătiţi de
managerul Bibliotecii, Daniela Grigoraş,
cu
diplome, semne de carte şi cărţi.
Pe 22 ianuarie, în Galeria „Helios” a
Bibliotecii Municipale s-a desfăşurat şedinţa
Cenaclului literar pentru copii şi tineret „Ştefan
Petică - 2007” dedicată aniversării a 139 de ani
de la naşterea poetului Ştefan Petică, patronul
spiritual al Bibliotecii Municipale din Tecuci.
La această întâlnire au participat alături de
membri, prof. Eleonora Stamate, preşedintele
cenaclului, prof. Mihaela Bujoreanu, prof.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

15

Ecaterina Jalbă, managerul Bibliotecii, Daniela
Grigoraş, bibliotecar Daniela Ignat şi elevi de
la Şcoala Gimnazială din Ungureni. Lunar, în
spaţiul primitor al Bibliotecii, se întâlnesc tinere
talente şi iubitori de literatură de la şcolile şi
liceele din Tecuci şi din Ungureni şi Nicoreşti.
Participanţii sunt încurajaţi să-şi expună părerile,
să pună întrebări, să ceară sfaturi şi îndrumări. În
cadrul orelor petrecute în bibliotecă se realizează
fundaţia personalităţii creative a tinerilor. Pentru
a face cunoscut rodul muncii lor, biblioteca şi-a
propus, în anul 2016, editarea unui volum care
să cuprindă cele mai bune creaţii ale membrilor
cenaclului.
La întâlnirea din 22 ianuarie participanţii au
depus flori la bustul poetului Ştefan Petică, situat pe
Aleea personalităţilor din parcul „Al. I. Cuza”; cu
acest prilej s-a lansat volumul de versuri, editat de
bibliotecă, Ştefan Petică - „Poezii alese”, o selecţie
din volumele de versuri ale poetului.
Pe parcursul lunilor februarie şi martie,
în cadrul Centrului de Internet pentru public, se
organizează cursuri, gratuite, de iniţiere în utilizarea
calculatorului şi a Internetului pentru persoane cu
vârsta peste 40 de ani.
Biblioteca este factor civilizator, formator,
educativ, principalul furnizor de informaţii şi
lectură. Pe bună dreptate se afirmă că biblioteca
publică reflectă, într-o societate civilizată, gradul
de cultură şi bunul simţ al aleşilor unei comunităţi.
Împreună cu celelalte instituţii civilizatoare
contribuie la evoluţia unei naţiuni, prin educarea
şi formarea membrilor comunităţilor locale şi
promovarea elitelor intelectuale.

Bibliotecar,
Manuela Cepraga

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Martie 2016

16

Biblioteci pe facebook: noutăţi din judeţ

Biblioteca Comunală Scânteieşti
În vacanța intersemestrială a avut loc la bibliotecă
„Atelierul de Mărțișoare”, unde copiii au confecționat
mărțișoare din diferite materiale: hârtie glasse, hârtie
creponată, semințe de bostan, fasole, boabe de porumb,
coji de nuci, scoici, plastilină și mărgele.

Biblioteca Comunală Independenţa
Activităţi dedicate Luceafărului poeziei româneşti
– Mihai Eminescu. Copiii au răspuns la întrebări,
au completat rebusuri, au alcătuit un puzzle, au
recitat din poezia lui Eminescu. Participanţi la
acest eveniment au fost elevii clasei a IV-a, şc. 1
Independenţa, p.î.p Costin Elena.

Biblioteca Orăşenească
Târgu Bujor
Pe 16 februarie 2016 a
avut loc lansarea cărţii
profesoarei
Victoria
Giurgiu, „Pagini din istoria
Spitalului
Orășenesc
Târgu Bujor”.

Biblioteca Comunală Matca
Se petrec lucruri frumoase alături de oameni
deosebiţi! Poveştile elevilor vor fi adunate într-o carte,
o modalitate de a-i încuraja să scrie şi să descopere
bucuria lecturii. Cei mari, cu gândul la copiii talentaţi.

Tot la Biblioteca din Matca a fost iniţiat Concursul
de creație literară „Scrisoare către mama mea...” versuri sau proză dedicate celor mai dragi ființe,
gânduri de dor, de recunoștință, de bucurie, acum în
prag de primăvară ce vor fi depuse până la data de
1 martie la sediul bibliotecii, în perioada 1-8 martie
având loc selecţia celor mai frumoase scrieri, care
nu vor rămâne nerăsplătite.

Martie 2016

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

17
Biblioteca Comunală Grivița
Caragiale şi copiii

Elevii clasei a V-a de la
Școala Gimnazială Grivița au
adus un omagiu „nemuritorului
Caragiale”,
prin
activitatea:
Caragiale şi copiii, care s-a
desfășurat la Biblioteca comunală,
sub directa îndrumare a doamnei
bibliotecare, Georgeta Marus.
I. L. Caragiale este
considerat cel mai mare dramaturg
și unul dintre cei mai importanți
scriitori români din toate timpurile,
de aceea suntem datori să facem cunoscută elevilor
opera și viața marelui clasic.

I. L. Caragiale a creat o operă unică în
contextul literaturii române și universale, o operă
în care se disting trei universuri diferite: comic,
tragic și fantastic. Autorul „a văzut mai bine decât
oricine în realitatea noastră socială din sec.al XIXlea”. (G. Ibrăileanu).

La I. L. Caragiale,
omul se confundă cu masca
pe care el o reprezintă,
până la imposibilitatea de
a-l distinge. Personajele
caragialiene sunt grotești,
bizare, declanșează râsul
prin alura lor comică,
extravagantă
și
prin
ridicolul lor absurd.

Astfel, Cațavencu
este tipul canaliei, Farfuridi
- tipul prostului fudul,
Dandanache - bătrânul
peltic și uituc, Pristanda - slujbașul umil, Cetățeanul
turmentat - omul naiv, Rică - gazetarul demagog,
Jupân Dumitrache - negustorul orgolios și mărginit.
Principalele caractere comice ale personajelor
sale erau: avarul, ipocritul, gelosul, îngâmfatul,

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

risipitorul, lăudărosul,
pedantul-caractere
care sunt valabile și
în societatea în care trăim, de aceea
Caragiale e atât de actual și universal,
în același timp. Vizionarea schițelor,
studiate la clasă „Vizită” și „Bubico”,
au stârnit râsete din partea tuturor celor
prezenți, momentele haioase ținându-se
lanț, dar și interpretarea de excepție
a unor actori vestiți, au creat plăcerea
de a râde cu poftă datorită comicului
situațiilor create de autor. „Onoratul auditoriu”
s-a arătat a fi un bun cunoscător al scrierilor lui
Caragiale, dovadă fiind faptul că au răspuns cu
lejeritate la toate întrebările referitoare la biografia
scriitorului.

,,Caragiale a însemnat o dungă mare și foarte
luminoasă în literatura noastră contemporană, ea
a rămas asupra noastră și va rămâne asupra
tuturor generațiilor’’.
(M. Sadoveanu)
„Sub cerul vast, al pălăriei sale,
Pășim cu toții, sinceri și onești.
Mărire ție ,I.L. Caragiale!
Cu noi ai fost, cu noi vei fi și ești!”

Bibliotecar,
Georgeta Marus

Martie 2016

18

O carte. O bibliotecă. Un om : Ion Stoica

O carte. O bibliotecă. Un om : Ion Stoica - omagiu:
Evocări și studii.- Bucureşti : Biblioteca Centrală
Universitară din Bucureşti, 2015, 448 p.

Volumul O carte. O bibliotecă. Un om :
Ion Stoica - omagiu: Evocări și studii, coordonat
de Doina Banciu și Mirelle Rădoi, reprezintă o
modalitate de a elogia o personalitate contemporană
cu multiple valențe – Ion Stoica – profesor
universitar în domeniul biblioteconomiei, care a
publicat numeroase studii în domeniu, bibliotecar,
mai întâi la Biblioteca Regională
București, apoi în cadrul Bibliotecii
Centrale Universitare – de fiecare dată,
având și funcții de conducere, cea mai
importantă fiind cea de director general
al acestei prestigioase instituții și, nu
în ultimul rând, scriitor, membru al
Uniunii Scriitorilor din România.

Portretul acestui om de cultură
este conturat printr-o bibliografie
selectivă, foarte bine structurată, care
acoperă atât opera de natură științifică a
lui Ion Stoica, dar și creația artistică a acestuia, apoi
Ion Stoica se dezvăluie într-un interviu, realizat
de Anca Podgoreanu; o altă secțiune consistentă
a acestui volum este dedicată unor evocări ale
personalității omagiate în viziunea unor specialiști
în domeniul biblioteconomic – Vasile D. Țâra, Emil
Vasilescu, Ioana Lupu, Sanda Bercovici, Victoria
Frâncu.

Cea de a treia secțiune a acestui volum
se compune din studii de specialitate, realizate
de specialiști în biblioteconomie din țară și din
străinătate, acestea abordând multe chestiuni de
actualitate, cum ar fi efectele perverse ale promovării
în bibliotecă, modalități de a răspunde mai eficient
solicitărilor din sfera serviciilor de referință, dar
și căi de accesibilizare a informației; formarea
profesională a bibliotecarilor din Republica
Moldova este tema altui studiu care se poate lega
de chestiunea învățământului biblioteconomic
la distanță; biblioteca și felul în care aceasta se
va adapta noilor împrejurări este o chestiune
Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR:

Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com
Geta Eftimie, vicepreşedinte (BVAU), egeta_67@yahoo.com
Camelia Toporaş, membru (BVAU), camitoporas@yahoo.com
Manuela Cepraga, membru (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Vica Blaga, membru (Tg. Bujor), blagavica@yahoo.com
Georgeta Marus, membru (Grivița), marusgeta@yahoo.com
Mihaela Gudană, membru (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com

explorată în studiile referitoare la proiecțiile de
viitor ale acestei instituții, demersurile de advocacy
în domeniul biblioteconomic sau periplul înspre

globalizare. Alte teme de interes sunt
prezentate în articolele referitoare la
personajele literare și bibliotecile lor,
cartea veche în limba sanscrită, care
se regăsește în Biblioteca Academiei
din Cluj-Napoca, o comparație între
felul cum sunt alcătuite fișierele de
autoritate în România și în străinătate, o
prezentare a activităților și instituțiilor
culturale ale românilor din Peninsula
Balcanică, un studiu dedicat lui Mircea Eliade,
altul dedicat formării elitelor în România, un articol
dedicat orașului București. Două studii prezintă
perspectiva olandeză asupra unei campanii de
ajutorare acordată BCU, după distrugerea a peste
3.700 manuscrise, în timpul evenimentelor din
Decembrie 1989, precum și modul de funcționare a
unei mici biblioteci private din Olanda.

Cele două coordonatoare ale acestui volum
semnează prefața, respectiv postfața acestui volum,
ambele fiind dedicate lui Ion Stoica, despre care
se concluzionează că „mai are multe de spus, deși,
cum însuși spune s-a retras din toate”, cu siguranță
pe nedrept pentru că acest domeniu ar mai putea
beneficia de experiența profesională a acestui reputat
specialist.
Ioana Chicu, Oficiul de Informare Comunitară,
Serviciul Referinţe
Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR

Director: ZANFIR ILIE
Redactor şef: Camelia Toporaş
Redactori: Geta Eftimie, Manuela Cepraga, Vica Blaga,

Georgeta Marus, Mihaela Gudană
Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Machetare: Camelia Toporaş
ANBPR. Filiala Galaţi
800208, Galaţi, Mihai Bravu nr. 16,
Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060