Uri ng pagsusulat

Akademik
- ito ay isang intelektwal na pagsulat dahil layunin nitong pataasin ang antas at
kalidad ng kaalaman ng mga estudyante sa paaralan.
Jornalistik
– saklaw nito ang pagsulat ng balita, editoryal, kolum, anunsiyo at iba pang akdang
karaniwang makikita sa mga pahayagan o magasin.
Referensyal
– uri ng pagsulat na naglalayong magrekomenda ng iba pang sanggunian hinggil sa
isang paksa.
Teknikal
– isang uri ng tekstong ekspositori na nagbibigay ng impormasyon para sa teknikal
o komersyal na layunin.