Cerakin Nilai

Tempat

Ratu s Nilai temp at Sa Pulu h .

Ratus Puluh Sa 2 ratus + 4 puluh + 5 sa 2 4 5 .

1 ratus + 3 puluh + 9 sa Ratus Puluh 9 3 Sa 1 X 3 ratus + 9 puluh + 1 sa X 9 ratus + 3 puluh + 1 sa / .

Ratus Puluh 7 6 Sa 8 7 ratus + 6 puluh + 8 sa / 6 ratus + 8 puluh + 7 sa X 8 ratus + 7 puluh + 6 sa X .

1 ratus + 4 puluh + 5 sa Ratus Puluh 1 5 Sa 4 X 1 ratus + 5 puluh + 4 sa / 4 ratus + 5 puluh + 1 sa X .