1.

Osnivanje ortačkog društva

Ortačko društvo se osniva i nastaje na osnovu osnivačkog akta. Osnivački akt ortačkog
društva je uvek ugovor o osnivanju ovog društva.1
Osnivački akt ortačkog društva kao i osnivački akt svake druge pravne forme privrednih
društva, mora uvek biti sačinjen u pismenoj formi, iz čega proizilazi da je osnivački akt
strogo formalan akt. Osnivački akt ortačkog društva, da bi bio punovažan, mora biti
potpisan od strane svih njegovih osnivača. Ti potpisi overavaju se na propisan način.
Osnivački akt ortačkog društva mora imati odgovarajuću sadržinu. Tu sadržinu čine
odredjeni sastojci, odnosno elementi, koji mogu biti obavezni i neobavezni.
Obavezna sadržina osnivačkog akta ovog društva utvrdjena je Zakonom o privrednim
društvima. Osnivački akt ortačkog društva sadrži naročito:
a) puno ime i prebivalište svih fizičkih lica ortaka i poslovno ime i sedište pravnog lica
koje je ortak;
b) poslovno ime i sedište društva;
c) delatnost društva, označenje vrste i vrednosti uloga svakog ortaka.
Neobavezne elemente osnivačkog akta, koji su od značaja za ortačko društvo i ortake,
utvrdjuju samostalno osnivački, prema svojoj volji i sopstvenim potrebama.
Izmene i dopune osnivačkog akta vrše se uz saglasnost svih ortaka društva.2
Pored osnivačkog akta ortačko društvo može da ima i ugovor ortaka društva kojim se
određuje naročito poslovanje društva i upravljanje. Ugovor ortaka ortačkog društva ne
prilaže se uz prijavu za registraciju. Ugovor ortaka ortačkog društva sačinjava se u pisanoj
formi i potpisuje ga svaki ortak. Ugovor ortaka ortačkog društva, odnosno njegove izmene
i dopune imaju pravno dejstvo među ortacima od dana kada ga potpišu svi ortaci, ako tim
ugovorom nije drukčije određeno.
1

Srdić M., Jovanović V., Pravni položaj privrednih subjekata, Privredna akademija, Novi sad (offset print),
2006.
2
Radenković-Jocić D., Trgovinsko (Privredno) pravo, "Sven",2002.

ukoliko do njih dodje.4 Obaveza ortaka ortačkog društva je da svoj ulog u društvo unese na način utvrdjen osnivačkim aktom. 2006. U ovakvom slučaju ortacko društvo ima pravo i na naknadu druge štete. Vrednost pomenutih uloga utvrdjuju sporazumno sami ortaci.2. Izuzetno.. 5 Mijacić M. ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno. Beograd. Jovanović V. D. poveća svoj ulog iznad iznosa odredjenog osnivačkim aktom.5 3 Bosanac. odnosno od dana kada je morao predati novac ili drugu imovinu ili kada je uzeo novac ili drugu imovinu. jer oni pre nego što budu uneti u ortačko društvo. Medjutim to nije slučaj i sa ne novčanim ulozima. ALFA Univerzitet Beograd. nenovčani ulog ortaka može biti i u radu i uslugama. Pravni odnosi između članova društva Ulog u društvo Ortaci u društvo unose uloge jednake vrednosti. moraju biti procenjeni. 1990. 4 . od odredbi Zakona koje uređuju da nenovčani ulozi u privrednom društvu mogu biti u stvarima i pravima. Savremena administracija. Iz istog razloga ortak nije dužan ni da poveća svoj ulog rada pokrivanja gubitka društva.. Novi sad (offset print). Privredno pravo. što je od značaja za njegovo nastupanje u pravnom prometu. Ortak ortačkog društva nije dućan da kada društvo otpočne s radom.. Novi Sad. Srdić M. Obligacioni ugovori. ortaci imaju dve mogućnosti: da procenu vrednosti takvog uloga povere ovlašćenom procenjivaču ili da podnesu zahtev da to učini sud u vanparničnom postupku. Ukoliko se uspeju da vrednost novčanog uloga utvrde sporazumno. Ortak koji u imovinu ortačkog društva ne unese svoj ulog na ugovoreni način dužan je da društvu plati ugovorenu kamatu počev od dana kada je morao uplatiti ili uneti ulog. 2012. a time i ukupna vrednost imovine društva.3 Za novčane uloge se zna kolika je njihova vrednost i po tom pitanju ne postoje nikakvi problemi prilikom njihove uplate. jer bi to vodilo menjanju imovinskopravnih odnosa uspostavljenih ovim aktom. Pravni položaj privrednih subjekata. odnosno njihovog unošenja u ortačko društvo. Privredna akademija. kako bi se na taj način dobila njihova realna vrednost.

Raspolaganje ortačkim udelom medju ortacima Na osnovu uloga unetog u ortačko drustvo ortaci sticu udeo u društvu.31. Svoje odluke ortaci donose na sednicama. Na donošenje odluka po ovim pitanjima primenjuje se princip jednakosti ortaka. Odluke o pitanjima koje se tiču društva i njegovog rada donose ortaci društva. Pravni položaj privrednih subjekata. takav ortak ne moze učestvovati u glasanju prilikom donošenja te odluke.18. što se utvrdjuje pomenutim izveštajem. Prenos udela medju ortacima ortačkog društva je slobodan (čl. odnosno u gubitku društva. sukob interesa. Kvorum za donošenje ovih odluka je većina od ukupnog broja glasova ortaka ortačkog društva. Druga kategorija odnosi se na pitanja koja su izvan redovne delatnosti ortačkog društva. tj.. Privredna akademija."6 6 Srdić M. Jovanović V. Pravo na naknadu troskova U vodjenju poslova ortačkog društva ortak će vrlo često imati odredjene troškove. I dobit i gubitak ortačkog društva raspodeljuje se na jednake delove. 2006.. kojeg usvajaju ortaci na kraju poslovne godine. Odlučivanje ortaka društva Odlučivanje ortaka ortačkog društva regulisano je odredbama Zakona o privrednim društvima. ima pravo na njihovu naknadu od strane društva. po samom zakonu. Novi sad (offset print). zakona o privradnim društvima). Dobit i gubitak društva Ortačko društvo ima svoj godišnji finansijski izveštaj. Kako te troškove čini u interesu ortačkog društva. Kada se donosi odluka koja se odnosi na nekog ortaka. Prva kategorija obuhvata odluke o pitanjima koja predstavljaju redovnu delatnost ortačkog društva. "Rezultat poslovanja ortačkog društva u poslovnoj godini je dobit ili gubitak društva. .vlašnistvo na delu imovine društva koji odgovara visini unetog uloga. takav ortak. Tim izveštajem mora se utvrditi i učešće svakog ortaka u dobiti.str. zakon razlikuje dve kategorije pitanja o kojima je potrebno doneti odluke.

Ortak ortačkog društva ne može se isključiti iz dobiti ili gubitka društva.Deo dobiti koji pripada ortaku isplaćuje se najkasnije u roku od tri meseca od dana usvajanja finansijskog izveštaja. .