From: Ladomirjaková Lenka [mailto: lenka.ladomirjakova@ssc.

sk ]
Sent: Wednesday, March 02, 2016 10:22 AM
To: jan.vitkovic
Subject: Žiadosť o informácie – odpoveď
Importance: High
Váš list číslo/zo dňa
/22.02.2016

Naše číslo

Vybavuje/linka

Miesto odoslania/dátum

5780/2016-25/2220/6022

Ladomirjaková/340

Bratislava/02.03.2016

Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti o informácie zo dňa 22.02.2016 Vám v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posielame nasledujúce
vyjadrenie organizačnej zložky zastrešujúcej danú agendu:
1. Ziadam spristupnit informaciu v akom aktualnom stave realizacie je opatrenie v bode 1-B podla vyssie uvedeneho
rozhodnutia cislo 01730/2014/D404-UVHR/66583 zo dna 03.11.2014, kde Slovenska sprava ciest je povinna
realizovat verejne obstaravanie na zhotovitela stavby v termine do 28.02.2016, konkretne ma zaujimaju nasledovne
informacie:
a) Preco nie je realizovane verejne obstaravanie na zhotovitela pripravovanej stavby.
V súčasnosti prebieha majetko-právna príprava stavby „I/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti“, po jej ukončení vysporiadaní pozemkov v dotyku s pripravovanou stavbou, po ukončení stavebného konania, po vydaní
stavebného rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti bude zahájené VO na zhotoviteľa stavby.
b) Preco nie je ukoncene vysporiadanie pozemkov v dotyku s pripravovanou stavbou.
SSC ako účastník konania po čiastkovom splnení predmetného pokynu rozhodnutia, t.j. podľa časového
harmonogramu uloženej povinnosti v zmysle bodu 1. a) - po vydaní právoplatnosti a vykonateľnosti územného
rozhodnutia /dňa 9.11.2015/ pristúpil k majetkovej príprave stavby.
Po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti územného rozhodnutia správneho orgánu vyšlo najavo, že právne
vzťahy k stavbou dotknutým pozemkom sú rozdrobené, následkom čoho je majetková príprava stavby časovo
náročná a okrem uzavierania kúpnych a nájomných zmlúv s vlastníkmi, resp. podielovými spoluvlastníkmi
pozemkov dotknutých stavbou, je nevyhnutné podávať návrhy na vyvlastnenie /nakoľko v zmysle stavebného
zákona ide o stavbu vo verejnom záujme/, čo v konečnom dôsledku bráni účastníkovi konania postupovať
ďalej podľa časového harmonogramu počnúc bodom 1.b).
Vyšli teda najavo nové skutočnosti, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v konaní
uplatniť. Účastník konania z tohto dôvodu požiadal správny orgán o zmenu stanovenej lehoty na odstránenie
nedostatkov v zmysle pokynu rozhodnutia.
c) Preco sa nerealizuje stavebne konanie na uvedenu pripravovanu stavbu.
viď odpoveď 1.a)
2. Ziadam spristupnit informaciu a teda ma konkretne zaujima datum (pripadne iba rok a mesiac), kedy SSC planuje
zacatie stavebnych prac na uvedenu pripravovanu stavbu podla bodu 1-C.
Predmetná stavba bude realizovaná po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby. Tento termín závisí od dĺžky
procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom bude platná a účinná zmluva o dielo so zhotoviteľom
stavby.
S pozdravom
Lenka Ladomirjaková
Slovenská správa ciest
Oddelenie výmeny informácií
Miletičova 19
826 19 Bratislava
tel.: 00421 (2) 50 255 340
email: info@ssc.sk