UJIAN MATEMATIK TOPIK 1

NAMA : …………………………………………………………………..
TARIKH : …………………..

KELAS : ……………….

Arahan : Jawab semua soalan.
1. ‘Tujuh ribu dua ratus empat puluh satu’ dalam
angka ialah
A
7 214
C 7 412
B
7 241
D 7412
2. Yang
A
B
C
D

manakah dibilang secara lima-lima ?
2 045, 2 050, 2 055, 2 060
4 150, 4 152, 4 154, 4 156
8 320, 8 420, 8 520, 8 620
3 824, 4 824, 5 824, 6 824

3.

Nyatakan nombor yang diwakili oleh abakus di
atas.
A
7 215
C 7 315
B
7 251
D 7 521
4. Nyatakan
nilai tempat bagi digit 5 dalam
nombor
5 342.
A
sa
C ratus
B
puluh
D ribu

Arahan : Hitamkan jawapan.
CONTOH :
A

D

1.

A

B

C

D

2.

A

B

C

D

3.

A

B

C

D

4.

A

B

C

D

5.

A

B

C

D

6.

A

B

C

D

7.

A

B

C

D

8.

A

B

C

D

5. Nyatakan nilai digit bagi digit 8 dalam nombor 8
612.
A
8
C 800
B
80
D 8 000
6. Bundarkan 3 995 kepada ribu terdekat.
A
4 000
B
3 990
C
3 900
D 3 000
7. Antara
berikut
yang
manakah
dibundarkan kepada ratus yang
menjadi 4 700?
A
4 545
B
4 645
C
4 745
D 4 765

C

apabila
terdekat

8. 1 ribu + 4 ratus + 0 puluh + 2 sa =
A
1 420
B
1 042
C
1 400
D 1 402
Jawab semua soalan.
1. Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

8 961
Rajah 1

………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………. ( 1 markah ) ( ii ) Apakah nombor yang terletak di antara kad nombor tersebut. Rajah 2 menunjukkan lima keping kad nombor. ( 1 markah ) ( iii ) Apakah pola bagi susunan nombor-nombor di atas ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………. ( 1 markah ) . ( 1 markah ) 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………. 6 670 7 070 6 770 6 870 6 970 Rajah 2 (i ) Susun nombor-nombor pada kad itu dalam tertib menurun. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….(i) Nyatakan digit yang mewakili nilai ratus. ( 1 markah ) ( iv ) Tuliskan nombor 7 070 dalam perkataan. ( 1 markah ) ( ii ) Bundarkan nombor tersebut kepada ribu yang terdekat. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………. ( 1 markah ) ( ii ) Susun nombor-nombor pada kad itu dalam tertib menaik.