Taijutsu

NINJUTSU - BUJINKAN
FUDOSHIN DOJO
Görlitz -Wrocław

Zenpo Keiten Ryote .Koho/Ushiro Schizen no Kata .Gyaku Keiten .Kokyu.Sokuho/Yoko Keiten Ryote .Zenpo Keiten Schizen no Kata .Chudan . Nage Waza) .Gedan 3.Katodama 2.Schizen rei / Ritsu rei .Koshi .Kubi .Koho/Ushiro Keiten Katate .Koho/Ushiro Keiten Ryote .Sokuho/Yoko Keiten Mute .Ho -Japońskie liczby 4.Koho/Ushiro Keiten Mute .Sokuho/Yoko Keiten Schizen no Kata .Dojo rei .Sempai ni rei .Sebone .Sensei ni rei .Zenpo Keiten Mute . SHINOBI NO MICHI .KEITEN NO KATA .Ashiyubi .Do .Ninpo Taijutsu Taihenjutsu – Dakkentaijutsu – Jutaijutsu (Gyaku Waza.Zenpo Keiten Katate .Kata . JUNAN UNDO KYU HO .Te .Jinchu rei .Ashi . UKEMI GATA TAIHENJUTSU . REI HO/REI SHIKI .Taijutsu 9 Kyu (Kukyu) 1.Sokuho/Yoko Keiten Katate .Jodan .Fudoza rei .Seiza rei / Za rei .San Tai .

Shikan Ken .Uchi Mawashi Dori .Koho /Ushiro Nagare (Ryote. Mute.Hiza Keri/Ken 9.Kakushi Keri .Taijutsu 5.Fudo Ken . JUROPPO HIKEN GATA .Jun Nagare . Katate.Zenpo Nagare (Ryote.Soto Mawashi Dori .Sokushi Keri/Ken . Schizen no Kata) .Tachi Nagare (Ryote.Soto Mawashi . DAKEN TAIJUTSU / KERI KATA / KEN GAMAE TO YOHO . Mute.Zenpo/Mae Ukemi .Uchi Mawashi Dori Ryote . Schizen no Kata) .Sokuho/Yoko Nagare (Ryote.Kiten Ken/Shuto (Omote i Ura) 8. Schizen no Kata) .Sokuyaku Keri/Ken . Katate.Sokuto Keri/Ken . Schizen no Kata) . UKEMI GATA TAIHENJUTSU .Koho/Ushiro Ukemi .Uchi Mawashi .Gyaku Nagare 6.Soto Mawashi Dori Ryote . Katate. Mute. JUTAI JUTSU TEHODOKI / HAJUTSU KYU-HO (1A.Sokugyaku Keri/Ken .1B) .Boshi Ken/Shito Ken . Katate. UKEMI GATA TAIHENJUTSU -UKEMI NO KATA .NAGARE NO KATA .Sokuho/Yoko Ukemi 7. Mute.Zenpo Keri/Ken .

Hoko no Kamae .Ryuhyo Fusetsu no Kamae . KAMAE KATA – KIHON Pozycje odpierająco-broniące .Jodan Soto Uke Chudan Uke no Kata .Chudan Soto Uke Gedan Uke No Kata .Hira Ichimonji no Kamae .Keri Soto Uke .Hanno Bonitsu Gassho.Gedan Uchi Uke . REI HO/REI SHIKI .Hicho no Kamae .Jodan Uchi Uke .Fudoza no Kamae / Za Gamae .Tenchi Inyo no Kamae .Taijutsu 8 Kyu (Hachikyu) 1.Gedan Soto Uke Keri Uke No Kata .Schizen no Kamae / Shizen tai .Keri Uchi Uke . KEN TAI ICHI JO 劒 体 一条 ken tai ichi jo 3.Sanshin no Kamae / Shoshin no Kamae Pozycje atakujące .Ten Ryaku Uchu Gassho no Kamae 4.Futen Goshin Gassho no Kamae Pozycje wyczekujące .Kosei no Kamae .Ten Ryaku Uchu Gassho Rei .Jumonji no Kamae (Kihon i Kumite) Pozycje przyjmująco-odsłaniające . UKE NO KATA Jodan Uke No Kata .Chudan Uchi Uke .Ichimonji no Kamae .Futen Goshin Gassho Rei .Seiza no Kamae . a) Hanno Bonitsu Gassho Rei b) Hanno Bonitsu Gassho No Kamae 2.Doko no Kamae .

Haba Tobi .O Goshi 10.Nagashi Uchi Uke . NAGE WAZA/NAGE KATA .Keri Harai/Sokuto Geri (Soto i Uchi) . DAKEN TAIJUTSU .Migi Tobi .Naname Tobi .Ashi Tobi Geri .Hidari Tobi . HANBO JUTSU Hanbo Kamae no Kata .Sokuho Tobi .Hicho Keiten/Tobikomi .Taka Tobi .Tobikeri .Okude no Kamae 8. Katate.Taijutsu Nagashi Uke No Kata .Oten (Ryote.KERI KATA .Keri Kaeshi (Soto i Uchi) .Yoko-Kuten 6.Schoten .Tai Hodoki .Mae Tobi .Ten Tobi .Otonashi no Kamae .Koshi Kudaki 9.Keri Age/ Sokushi Geri (Soto i Uchi) . Schizen no Kata) .Nagashi Soto Uke 5.Zenpo/ Koho Tenkai .Sokuho Geri /Yoko Yaku Geri .Keri Otoshi/Kakato Geri (Soto i Uchi) .Shinken Tobi . HAJUTSU KYU-HO .Munen Muso no Kamae/Shizen no Kamae .Shi Ho Tobi . TAIHENJUTSU TOBI NO KATA .Katayaburi no Kamae/Hira Ichimonji no Kamae/Ati-yagori . UKEMI GATA TAIHENJUTSU .Koho Geri / Ushiro Yaku Geri .Happo Hicho Shinken Tobi 7. Mute.Tobiori .Chi Tobi .O Soto Gari .Ushiro Tobi .

JUTAI JUTSU/TEHODOKI Ogami Dori 14.Ude Garami Henka .Ude Ogae .Kumite No Kihon Tsuki Kata .Ryo Ashi Tobi Geri .Tobi Sokuho Geri 11. GATAME WAZA .Tsuki No Kihon Gata .Taijutsu . JUROPPO HIKEN GATA .Kubi Hishigi . TSUKI/KERI NO KIHON GATA .Keri No Kihon Kata .Tate Hishigi .Shuki Ken 12.Kote Gaeshi 13.

Yoko Aruki .Hoko no Jutsu -So Shin So Soku Ho -Hyo Jo Ho Ko -Mu On No Ho .Taijutsu 7 Kyu (Shichi/Nana-Kyu) 1.Koho Hasso Kessa Giri – Tai Otoshi Sabaki .Hasso Gyaku Kesa Giri – Naname Koho Sabaki .Tsuki – Sayu Sabaki/Yoko Nagare Sabaki .Koho Tsuki – Sayu Sabaki 3.Ko Ashi .Nukiuchi Ashi Giri – Hicho Sabaki .Nuki Aruki . SHINOBI ARUKI GATA .Koho Ashi Giri – Hicho Sabaki .Hasso Kessa Giri – Tai Otoshi Sabaki .Saguri Aruki .Tobi Ashi .Henka Ashi/Aruki . TAIHENJUTSU SABAKI KATA Happo Sabaki Kata -Shizen no Kamae -Migi/Hidari Mae Sabaki Kata -Migi/Hidari Naname Mae Sabaki Kata -Migi/Hidari Sabaki Kata -Migi/Hidari Naname Ushiro Sabaki Kata -Migi/Hidari Ushiro Sabaki Kata -Otoshi Sabaki Kata -Yoko Aruki Henka Sabaki Kata 2.Nuki Ashi . SABAKI GATA TAIHENJUTSU – KEN Zan Totsu Sabaki .Koho Daijodan Giri – Sayu Sabaki/Yoko Nagare Sabaki .Kocho Hasso Gyaku Kesa Giri – Naname Zenpo Sabaki .Happo Tenchi Tobi .Kemono Ashi .Daijodan Schomen Giri – Sayu Sabaki .Koho Hiza Giri – Zenpo Sabaki .Nukiuchi Do Giri – Tai Otoshi Sabaki .Koho Do Giri – Tai Otoshi Sabaki .Nukiuchi Hiza Giri – Koho Sabaki .Wari Ashi .

Sanshin no Kamae .Ebidori 7.Shizen no Kamae .Taijutsu 4.Sanshin no Kamae .Jodan Uchi Uke .Omote Shuto (Shuto Uchi) . TSUBUTE SABAKI .Shizen no Kamae Fu no Kata/Fu/ Sanshin Shito Tsuki .Sanshin Tsuki .Boshi Tsuki . JUTAIJUTSU .Shizen no Kamae .Sanshin no Kamae . SANSHIN NO KATA/SANSHIN KIHONGATA/GO GYO NO KATA Chi no Kata/ Chi/ Sanshin Tsuki .Jodan Uchi Uke .Gedan Uchi Uke .Shizen no Kamae Ka no Kata/Ka/Sanshin Ura Shuto .Jodan Uchi Uke .Migi Te .Uki Oto shi . SANSHIN NO KUMITE KATA/GODAI KUMIE 6.Sanshin no Kamae .Shizen no Kamae .Shizen no Kamae 5.Shizen no Kamae .Shizen no Kamae .Sanshin no Kamae .Gedan Uchi Uke .Ura Shuto (Ura Shuto Uchi) .Shizen no Kamae Sui no Kata/Sui/ Sanshin Shuto .Shizen no Kamae Ku no Kata/Ku/ Sanshin Hoko no Geri .

Koho Karatake Giri .HAPPO KERI KATA .Hasso Gyaku Kesa Giri .Kansetsu Waza .Koho Sokuyaku Keri .Nukiuchi Do Giri .Daijodan Makko Giri .Kocho Hasso Gyaku Kesa Giri .Ashi Rau Ichi Ho . MUTO TAIHENJUTSU KATA .Ashi Rau San Ho .Juji .Goshi Kyo 7.Nagai Tsuki .Hira No Kamae .Koho Hasso Kessa Giri .Jumonji No Kamae/Kihon Happo III 2.Furi Kyo .Hicho No Kamae/Kihon Happo II . KIHON GATA/KIHON HAPPO-KOSSHI KIHON SANPO .Ashi Rau Ni Ho .Ichimonji No Kamae .Hasso Kessa Giri .Ashi Rau Ichi Ho .Naname Tsuki .Tsuki . SABAKI GATA TAIHENJUTSU II Seiza .Ashi Rau Yon Ho .Ura Kata .Uchi . HANBO JUTSU .Taijutsu 6 Kyu (Rokku-Kyu) 1.Ashi Rau Go Ho-Ura . ASHI RAU GOHO NO KATA . HAPPO GERI / HAJUTSU KYU-HO .Omote Kata . SANSHIN NO KATA 6.Ashi Rau Go Ho-Omote 3.Ichimonji No Kamae/Kihon Happo I .Koho Do Giri .Jumonji No Kamae 4.Zenpo Sokuyaku Keri .Sokuho Sokuyaku Keri 5.

Uchi Mawashi Dori Katate .Koho Tsuki 8.Koho Katai Giri .Taijutsu .Hiji Gyaku Dori . MEISO NO KIHON GATA .Ikkai No Kokyo .Hoshi Jime 9. JUTAI JUTSU/TEHODOKI .Soto Mawashi Dori Katate .

SANPO SABAKI GATA .Omote Gyaku Tsuki No Kata/Kihon Happo V .Tai Sabaki Kata . HAJUTSU KYU-HO .Chudan No Kamae .Naka Hiki .Dai Jodan No Kamae .Ichi No Kamae . HENKA GERI KIHON . JUTAI JUTSU .Tosui No Kamae .Oya Goroshi .Gedan No Kamae .Yahazu Gake .Ko Goroshi 3.Tou Toku Hyo Schi 7.Gaisai Kakato Geri .Hasso No Kamae .Musha Dori No Kata/Kihon Happo VII .Sabaki Do Uchi Gata .Sabaki Dori Gata 5.Kakae Hiji Dori/Hiji Kime .Naisai Ashiura Geri .Happo Renzoku Geri 6.Ura Gyaku Dori No Kata/Kihon Happo VI .Itami Jime . KEN-JUTSU– KEN KAMAE NO KATA .Wakikage No Kamae . TORITE KIHON GATA/HONSHU KIHON GOHO NO KATA/TORITE KIHON GOHO NO KATA .Omote Gyaku Dori No Kata/Kihon Happo IV .Kinteki Sokushi Geri .TEHODOKI .Genseki Nage No Kata/Kihon Happo VIII 2.Sayu Mawashi .Kasumi No Kamae . - GYAKU WAZA/TORITE KIHON GATA Muso Dori Onikudaki Oh Gyaku 4.Seigan No Kamae .Taijutsu 5 Kyu (Go-Kyu) 1.Uchi Mawachi Hazushi .

CHI NO KOKYU-HO .Shuko Uchi/Ate Dori 8.Taijutsu .

Shito Ken .Yottsu No Omote Kata .Iton Seoi Nage 7.Koppo Ken .Iton Ura Kote Gyaku .Soki Ken .Genseki Ori .Schuto .Shishin Ken .Genseki Nage . ITON WAZA . chudan.Shitan Ken .Mittsu No Omote Kata .Mittsu No Ura Kata .Shako Ken .Hitotsu No Omote Kata .GENSEKI HENKA NO KATA .Genseki Otoschi 3.Hitotsu No Ura Kata .Kikaku Ken .Shikan Ken . gedan . TORITE KIHON DORI NO KATA 1a GOHO OMOTE GATAME KATA .Futatsu No Ura Kata .Shizen Ken 5.Sokuyaku Ken .Taijutsu 4 Kyu (Shi/Yon-Kyu) 1.Tai Ken .Happa Ken .Uke . HANBO JUTSU .Fudo Ken .Shuki Ken .jodan .Iton Omote Kote Gyaku .Itsutsu No Omote Kata 1b GOHO URA GATAME KATA . JUROPPO HIKEN GATA .Itsutsu No Ura Kata 2.Genseki Keri .Sokugyaku Ken .Futatsu No Omote Kata .Yottsu No Ura Kata .

yoko nagare .Kinteki Geri .zenpo tenkai .Taijutsu 8. UKEMI GATA TAIHENJUTSU II Kote Gaeshi .Chikotsu Geri .Hineri keiten Tomoe Gaeshi .tachi nagare Seoi Gaeshi -Seoi Nage .Omote Kote Gyaku .zenpo tobi -Osoto Nage .Biteikotsu Geri Kuruma Gaeshi -Shime 9.zenpo tenkai -Seoi Nage .Ura Kote Gyaku .zenpo keiten .Ura Kote Gyaku . SUI NO KOKYU-HO .Ura Kote Gyaku .

Ko Ken .Do Shime 3.Happa Ken . RANDORI 5.Oshu .Sokki Ken .Sui Ken .Fudo Ken/Niou Ken/Kongo Ken .Ura Oni Kudaki . KA NO KOKYU-HO .Shishin Ken .Shuki Ken .Omote Take Ori .Musha Dori/Goja Dori .Tsui Ken .Tai Ken .Chin Ken .Hon-Shime .Shako Ken/Go-on Ken .Hon Gyaku .Ryu Ken .Sokko Ken .Kikaku Ken .Omote Gyaku .Ura Gyaku .Shihan Ken .Sankaku Shime .Shito Ken .Itami-Shime .Omote Oni Kudaki .Taijutsu 3 Kyu (San-Kyu) 1.Ura Take Ori .Hosen Ken 4.O-Gyaku 2.Shi Ken . KEN GAMAE TO TOHO .Shuko Ken .Shitan Ken/So Ken/Sanschitan Ken . GYAKU WAZA .Sui Ken .Gyaku-Shime .Soshu . SHIME WAZA .Sanchin Ken .

Katate Zeoi .Hasso Kesa Giri .Dai Jodan Makko Giri .Dai Jodan Karatake Wari .KAMAE .Ryote Gake .Taijutsu 2 Kyu (Ni-Kyu) 1. TANTO KIHON KATA.Tachi Tsuki .Hiza Ura Kinketsu Geri .Hira No Kamae . KERI WAZA HAPPO .Sankaku Shime Kaeshi .Kocho Giri .Hasso Gyaku Kesa Giri .Doko No Kamae 6a.Yoko Take Ori .Koe Geri .Nukiuchi Kirisage Gata .Nukiuchi Kiriage Gata .Suwari Tsuki .Tenchi Inyo No Kamae .Taihen Kaeshi Giri .Kobura Ori .Ryote Kubi Dori .Jumonji No Kamae .Ryote Zeoi 3.Mukozume Geri . TAIHODOKI . SHIME HODOKI .Yonhonme Tsuka Ate 2.Do Shime Kaeshi 5. GYAKU ZEOI .Ushiro Mukin Naisai Geri 4.Shizen No Kamae .Sokko Fumiori .Mae Kubi Dori .Hoko No Kamae .Kurubushi Geri .Ichimonji No Kamae/Seigan no Kamae .Sakate Nukiuchi Gata .Haneage Kirisage . KEN JUTSU KEN NO KIRI NO KATA .

Ryomo .obrona przed trzymaniem w pasie z rekoma Mae/Yoko/Koho .obrona przed złapaniem za nogi Mae/Yoko/Koho .Tsuki Kaeshi .Kasumi .Tenmon/Sancho .Shichu . KYUSHO .No Katten .Henka Kudaki . FU NO KOKYU-HO .Dokko . TAIHODOKI II .Dokkotsu .Uko .Hagai Jime .Hadome/Menbu .Ago .Soto Sabaki Henka Kudaki .Kin . HAJUTSU KYU-HO Keri Kudaki -Soto Keri Kudaki -Uchi Keri Kudaki -Aschi Dori Keri Kudaki Ken Kudaki .Kirigasumi .obrona prze trzymaniem /duszeniem za szyję Mae/Yoko/Koho 7.Hiryuran .Ken Kudaki .Gokuraku .Kannuki Jime .Menbu/Hoshikage .Uchi Kudaki 9.Jinchu/Uwa Kuchibiru .Taijutsu .Osae Komi 6b.obrona przed trzymaniem w pasie bez rąk Mae/Yoko/Koho .San Kaku Jime .AshiDori Ura Shuto Henka Kudaki .Tento/Taikotso .Soto Kudaki .Asagasumi .Happa/Yugasumi/Ryosode .Keichu 8.

Koshi Guruma Kata/Koshi Kuruma .TANTO DORI 2.Inazuma .Butsumetsu . migi.Ashi Barai .Karishita .Dachu .Eri Shime 5.Gyaku Jime Temakure Nage .Gyaku Jime Wakijime Nage 6.Shinzo .San Kaku Jime Hoshi Dori Nage .San Kaku Jime Zu Dori Nage .Gyaku Jime Gyaku Zeoi Nage .Shinchu .Getsuei . hidari.Temakura .Harai Goshi Kata/ Harai Goshi .Wakitsubo .Jujiro .Itami Nage . SHIME WAZA .Uchi Gake .Gyaku Seoi Nage/ Gyaku Nage .Murasame .Ippon Seoi Nage Kata . SHIME HODOKI .Morote Seoi Nage Kata .Santo . SUTEMI NAGE KATA/SUTEMI WAZA KIHON GATA .Suigetsu .Sui Ryu 4.Tachi Nage .Omote Kimon . koho) . KYUSHO .Yoko Nagare /Yoko Shiho Nagare (4strony – zenpo.Shime Hodoki Temakura . TANTO KIHON KATA.Taijutsu 1 Kyu (Ik-Kyu) 1.O Soto Gake .Tomoe Nage .Taki Otoshi 3.O Uchi Gari/ Uchi Mata.Gyaku Jime Hoshi Dori Nage .Gorin . NAGE WAZA/NAGE KATA .

Kaku .Sebone .Yaku .Koe .Hizaura-Kinketsu Ushirozume .Uragyaku .Myojo .Rokoku/Yubitsubo/Kaiaku .Taijutsu .Hayauchi . KIAI JUTSU 8. KU NO KOKYU-HO .Ketsuke .Kassatsu/Kappo .Hijizume .Naika 7.Itamitsubo .Yubi .Denko .Kinteki/Suzu/Kage-bukuro/Renro/Gedan .Kyokei Toki .Soto-Uchi Kurubushi .