ELITE 2.

0

ELITE 130

EWL

NEPAL LADY

RONNY LOW

SELENA LOW

SELENA HIGH

BINOM

LETNI POSLOVNI NAČRT
DRUŽBE ALPINA d.o.o.
za leto 2016
December 2015
Uprava družbe

0

Vsebina
1.

POVZETEK – PISMO DIREKTORICE ............................................................................................ 2

2.

IZHODIŠČA ..................................................................................................................................... 3

3.

NAČRT POSLOVANJA V LETU 2016 ............................................................................................ 4
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.

FINANČNE PROJEKCIJE ............................................................................................................. 17
4.1.

4.2.

4.3.
5.

O DRUŽBI................................................................................................................................ 4
STRATEGIJA IN CILJI ............................................................................................................ 6
Strategija.................................................................................................................................. 6
Strateški cilji družbe ................................................................................................................. 6
Poslovni cilji v letu 2016 .......................................................................................................... 7
NAČRTOVANO PRESTRUKTURIRANJE POSLOVANJA IN REORGANIZACIJA ................ 7
Finančni učinki načrtovanega prestrukturiranja poslovanja .................................................... 8
PRODAJA ................................................................................................................................ 9
Splošna analiza prodajnega trga – leto 2015 .......................................................................... 9
Divizija obutev za ves dan ..................................................................................................... 10
Divizija šport .......................................................................................................................... 11
Divizija maloprodajna mreža (MPM) ..................................................................................... 12
RAZVOJ ................................................................................................................................. 13
NABAVA MATERIALA IN TRGOVSKEGA BLAGA............................................................... 13
KADRI .................................................................................................................................... 14
PROIZVODNJA ..................................................................................................................... 15
INVESTICIJSKA VLAGANJA IN DEZINVESTIRANJE ......................................................... 16

PREGLED POSLOVANJA V LETU 2015 .............................................................................. 17
Izkaz poslovnega izida .......................................................................................................... 18
Bilanca stanja ........................................................................................................................ 20
NAČRTOVANI IZKAZI ZA LETO 2016 .................................................................................. 21
Izkaz poslovnega izida .......................................................................................................... 21
Bilanca stanja ........................................................................................................................ 23
Denarni tok ............................................................................................................................ 25
Kazalniki ................................................................................................................................ 26
POSLOVNA IN FINANČNA TVEGANJA ............................................................................... 27

ZAKLJUČEK .................................................................................................................................. 27

1

1. POVZETEK – PISMO DIREKTORICE
Vodenje družbe Alpina d.o.o. sem prevzela konec meseca julija 2015. Alpina d.o.o. je bila takrat
v situaciji po potrjeni prisilni poravnavi. V postopku je prišlo do menjave lastništva, prejšnji
lastniki so bili razlaščeni, 100 % lastniški delež je s konverzijo dela dolgov prevzela DUTB d.d.
Preostali krediti v višini 19,2 mio EUR so bili reprogramirani na 10 let, do leta 2024. Kljub temu
se je Alpina d.o.o. že spomladi 2015 soočila z izpadom prodaje na ruskem trgu ter pri nekaterih
večjih kupcih. Že od začetka leta 2015 je družbo pestilo pomanjkanje likvidnih sredstev,
potrebnih za nemoteno proizvodnjo, zato je v mesecu maju novi lastnik poslovanje družbe
podprl s 3 mio EUR kratkoročnega posojila. Jasno je bilo, da je za stabilizacijo poslovanja ter
nadaljnji razvoj družbe nujno potrebno temeljito poslovno prestrukturiranje. To je bilo razvidno
tudi iz poročila o skrbnem pregledu družbe, ki ga je v mesecu maju 2015 pripravila svetovalna
družba Admetam Business Consultants GmbH.
Alpina d.o.o. je svetovalno družbo Admetam angažirala z namenom podpore pri pripravi in
izvedbi ukrepov poslovnega prestrukturiranja. Zaradi pomanjkanja usposobljenih kadrov v
podjetju so bili člani svetovalne skupine vključeni tudi v izvajanje operativnih nalog na področju
razvoja kolekcije, iskanja kupcev, organizacije proizvodnega procesa, priprave podlag za
odločanje in izvedbe poglobljenih analiz. V mesecu septembru 2015 smo pripravili rebalans
plana poslovanja, v okviru katerega se je izkazalo, da izpada prodaje do konca leta ne bo mogoče
nadomestiti, prav tako pa ne bo mogoče v celoti poplačati odobrenega kratkoročnega kredita.
Poslovanje v letu 2015 od septembra do konca leta je zaznamovalo sočasno vodenje tekočega
poslovanja skupine ter priprava in izvedba ukrepov prestrukturiranja. Tekoče poslovanje je
vključevalo: razvoj nove kolekcije obutve za ves dan, predstavitev kolekcije posameznim
kupcem, zbiranje naročil za kolekcijo pomlad-poletje 2015, predstavitev nove kolekcije kupcem
športa na prodajni konferenci, zbiranje napovedi prodaje za prihodnje leto, koordiniranje dela v
maloprodaji, koordiniranje dela v nabavi in proizvodnji, srečanja s ključnimi kupci in dobavitelji,
upravljanje tekoče likvidnosti, skrb za nemoteno poslovanje, sodelovanje z delavci.
Izvedeni procesi reorganizacije v letu 2015 so vključevali: poglobljeno analizo poslovanja na vseh
področjih, vzpostavitev nove, začasne organizacijske sheme, novo kadrovanje, pripravo ukrepov
za reorganizacijo maloprodaje, odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja in prodajo starih
zalog (predloga sta potrjena in v izvajanju), reorganizacijo proizvodnje, pregled in optimizacijo
vseh procesov, optimizacijo nabave, zniževanje stroškov uprave, uvedbo ukrepov za povečanje
prodaje (predlogi bodo pripravljeni za potrditev do konca januarja 2016). V prihodnjem letu nas
čaka poleg izvedbe načrtovanih ukrepov prestrukturiranja poslovanja še priprava in izvedba
ukrepov za boljše obvladovanje vseh podjetij v skupini Alpina. Vezano na reorganizacijo je bilo
največ narejenega na področju reorganizacije celotne maloprodajne mreže (Slovenija, Hrvaška,
BH in Srbija). Pripravljen in v izvajanju je načrt zapiranja trgovin, ki so imele majhen obseg
poslovanja ter negativno poslovanje, pospešeno se izvajajo naloge za izvajanje prodajne in
marketinške politike na vseh trgih, vrši se optimizacija vseh stroškov (prerazporejanje
zaposlenih, zniževanje fiksnih stroškov, ukrepi za sistematično zniževanje zalog).
Konec leta 2015 smo pripravili plan poslovanja družbe Alpina d.o.o. za leto 2016, ki je
predstavljen v nadaljevanju. Plan je pripravljen pod predpostavko obstoječega poslovanja
znotraj posameznih divizij ter z vključeno predstavitvijo pričakovanih učinkov poslovnega
prestrukturiranja, ki pa so v tem trenutku ocenjeni, saj so konkretni ukrepi še v pripravi, oz. bodo
pripravljeni najkasneje do konca januarja 2016. Stroškovni učinki načrtovane reorganizacije
vplivajo na pričakovani rezultat poslovanja že takoj, medtem ko bodo pozitivni učinki
reorganizacije realizirani z zamikom. Celotni letni pozitivni učinek prestrukturiranja, ki bo
2

izvedeno v letu 2016, bo v skladu z ocenami presegel 4 milijone EUR in se bo v celoti pokazal šele
v letu 2017. Predvideni ukrepi reorganizacije so podrobneje predstavljeni v poglavjih Izhodišča in
Načrtovano prestrukturiranje poslovanja in reorganizacije. Pričakujem, da bo poslovno leto 2016
prineslo precej izzivov, verjamem pa, da bomo z izvedenimi ukrepi uspeli postaviti trdne temelje
za vrnitev pozitivnega trenda poslovanja v letu 2017.

2. IZHODIŠČA
Poslovni načrt družbe Alpina d.o.o. za leto 2016, ki ga je uprava dala v obravnavanje in potrditev
nadzornemu svetu družbe, temelji na poslovanju preteklega leta ter na načrtovanem poslovnem
prestrukturiranju družbe, ki smo ga pripravili v sodelovanju s svetovalno družbo Admetam.
Plan poslovanja je pripravljen na naslednjih predpostavkah:
 Načrtovanje je bilo narejeno v okviru trenutno veljavne organiziranosti, ki vključuje
naslednja področja poslovanja oz. divizije: šport (programi razvoja in prodaje športnih
programov – XC, DH in TR), obutev za ves dan (razvoj in prodaja programa 'allday',
dosedanji program 'moda'), maloprodaja (program prodaje v slovenski maloprodajni
mreži), nabavna veriga (nabava, proizvodnja v Žireh, logistika, orodjarna, vzdrževanje),
splošne službe (finance, računovodstvo, kadri, pravna služba, IT, kontroling, kakovost,
direktor).
 Načrtovana prodaja divizije šport temelji na poslovanju v letu 2015 ter na podlagi ocen
oz. napovedi posameznih kupcev za leto 2016.
 Načrtovana prodaja divizije obutev za ves dan temelji na že potrjenih naročilih za sezono
pomlad poletje 2016 ter na ocenjeni prodaji za sezono jesen zima 2016/17.
 Načrtovana prodaja maloprodajne mreže je načrtovana ob upoštevanju izvajanja
ukrepov poslovne reorganizacije maloprodaje, predvsem manjšega števila prodajnih
mest. Ti ukrepi so že bili potrjeni v letu 2015 in so že v izvajanju.
 Načrtovana realizacija (stroškovni del) divizije nabavna veriga je ocenjena na podlagi
načrtovane prodaje divizij šport, obutev za ves dan in maloprodaja, vendar ob
upoštevanju vseh obstoječih kapacitet, brez upoštevanja učinkov načrtovane
reorganizacije.
 Realizacija splošnih služb (stroškovni del) je načrtovana na obstoječih okvirjih, brez
upoštevanja učinkov načrtovane reorganizacije.
 Načrtovane investicije obsegajo nujno potrebne investicije, ki jih načrtujemo izvesti v
prihodnjem letu. Redno vzdrževanje je načrtovano v okviru tekočih stroškov divizije
nabavna veriga.
 Financiranje predvideva najem dodatnih kreditov za financiranje tekočega poslovanja.
Odplačilo kratkoročnega kredita iz leta 2015 v projekcijah ni vključeno in bo odvisno od
poteka prestrukturiranja in reorganizacije. Finančni načrt v celoti vključuje obveznosti
družbe iz prisilne poravnave in plačilo dogovorjenih obresti.
 Na tako pripravljen plan poslovanja iz rednega delovanja družbe Alpina d.o.o. so dodani
predvideni učinki reorganizacije. Dokončni ukrepi reorganizacije na področjih nabavna
veriga in splošne službe so še v pripravi in bodo pripravljeni za potrditev do konca
januarja 2016, ko bo pripravljena tudi natančnejša časovnica izvajanja ukrepov
poslovnega prestrukturiranja in podrobnejša ocena finančnih učinkov v prihodnjih letih.
 Zaključna bilanca stanja za leto 2015 ne vključuje učinkov odpisov in znižanja vrednosti
zalog, terjatev in naložb, ki so bile opredeljene kot tveganja s strani zunanjih svetovalcev
in revizorjev. Ti popravki so na podlagi iztržljive vrednosti (zaloge) oz. na podlagi
priporočil predrevizije vključeni v finančnih izkazih za leto 2016. Namen tega predloga je
3

prikazati jasno sliko vrednosti posameznih postavk ter prečistiti bilanco stanja. Za
dejansko izvedbo predlaganih popravkov bo potrebno izvesti dokapitalizacijo družbe, za
kar bo podan predlog lastniku družbe.
Postavljene cilje bomo dosegli z osredotočenjem na doseganje prodajnih ciljev, z nižanjem
stroškov in optimizacijo procesov. Pozornost bomo posvetili povečanju prodajne marže, dodane
vrednosti na zaposlenega, izvedbi načrtov za rast prodaje, doseganju visoke kakovosti
proizvodov in storitev, ki jih družba prodaja kupcem, spoštovanju zastavljenih rokov, kakor tudi
opredelitvi ključnih aktivnosti ter odgovornosti posameznikov za pravočasno izvedbo
dogovorjenih nalog.

3. NAČRT POSLOVANJA V LETU 2016
3.1.

O DRUŽBI

Poslanstvo

Družba Alpina ustvarja in prodaja visokokvalitetno obutev in rešitve za udobno gibanje, vrhunske
dosežke in lep zunanji videz.

Vizija

V Alpini želimo ostati vodilni specialist v programu smučarske tekaške obutve ter specialist
področju obutve za cel dan.
Razvijamo, proizvajamo in prodajamo usnjeno obutev, torbice in dopolnilni program, z
občutkom za podrobnosti, s predanostjo mojstrski izdelavi ter z zavezo h kvaliteti in udobju.
Izboljšujemo tehnične veščine in investiramo v nove, inovativne tehnologije in izdelke, kot tudi v
stabilen in učinkovit delovni proces. Z inovativnimi in uporabniku prijaznimi rešitvami želimo
preseči pričakovanja naših kupcev.
Povečujemo vrednost podjetja skozi širitev proizvodne palete ter z mednarodno rastjo s
pomočjo naših partnerjev.
Želimo postati podjetje, kjer zaposleni vidijo možnost lastnega razvoja in mednarodne kariere.
Ključni nosilci razvoja

Funkcionalen dizajn: preplet modernega videza in odlične funkcionalnosti izdelkov,
Izdelki: nadgradnja osnovne ponudba obutve in torbic z novimi, komplementarnimi
izdelki,
Kupci: fokus delovanja na kupcu in nenehnem razvoju,
Distribucija: internacionalizacija podjetja skozi nova prodajna mesta in kooperacije,
Marketing: integriran marketing, ki vključuje vse prodajne kanale ter je prilagojen
značilnostim posameznega prodajnega programa,
4

Proizvodnja: evropsko poreklo, tehnično znanje, integriran in učinkovit proizvodni
proces.

Podatki o družbi

Družba ALPINA, tovarna obutve, d.o.o., Strojarska ulica 2, 4226 Žiri, je vpisana v sodnem registru
pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju od dne 16.12.1984 pod zaporedno številko vpisa
10003200 z naslednjimi podatki:
 skrajšan naziv – firma: ALPINA, d.o.o.,
 matična številka: 5034728,
 šifra glavne dejavnosti: 15.200 Proizvodnja in prodaja obutve,
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
obutvijo,
 identifikacijska številka za DDV: SI 61162663,
 osnovni kapital: 3.000.000,00 EUR,
 lastniška struktura: 100 % lastnik je Družba za upravljanje terjatev bank d.d. Ljubljana.
 transakcijski računi: SI56 0202 4001 7441 044 odprt pri NLB d.d.,
SI56 0510 0800 0021 720 odprt pri Abanki d.d.,
SI56 0313 8100 3782 562 odprt pri SKB d.d.,
SI56 0451 5000 1290 414 odprt pri Novi KBM d.d.,
 velikost podjetja po določilih ZGD: velika
 zadnja sprememba družbene pogodbe 05.11.2009, datum vpisa 16.11.2009 – sprejetje
odločitve o spremembi pravno organizacijske oblike družbe (preoblikovanje iz delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo).
 vpis v register o spremembi osnovnega kapitala je bil narejen 11.6.2015.
Zastopanje in organizacija družbe

Družbo vodi direktorica Barbara Vtič Vraničar. Direktor družbo zastopa samostojno in brez
omejitev.
Knjigovodsko je družba organizirana po stroškovnih mestih, ki so naslednja:
 splošna stroškovna mesta: uprava, računski center, finance in računovodstvo,
kontroling, nabava, logistika, kadrovske in splošne zadeve, končna kontrola, sistem Q
(kakovosti),
 proizvodna stroškovna mesta: skladišča materiala, proizvodni oddelki, vzdrževanje in
orodjarna, prototipna montaža modni program, tehnološka priprava modni program,
prikrojevalnica, sekalnica, šivalni avtomat, prototipna šivalnica modni program, montaža
brizgana, rezalniki, plastika, montaža smučarski čevlji, kontrola materialov,
 razvojna stroškovna mesta: razvojno raziskovalna dejavnost, mladi raziskovalci – projekt,
 prodajna stroškovna mesta: disponiranje prodaja, odprema in skladišče gotovih izdelkov,
produktni marketing, tekmovalna služba, prodaja, maloprodaja Slovenija, prodaja šport,
prodaja moda, prodajna operativa, prodajni marketing in tržno komuniciranje.

5

Organigram družbe

Ker je družba Alpina d.o.o. v procesu poslovne reorganizacije, smo postavili začasno
organizacijsko shemo, ki pa še ni bila formalizirana. Poslovni načrt je bil pripravljen skladno z
začasno organizacijo.

UPRAVA
Kontrola
kakovosti
Nabavna
veriga

Šport

Obutev za
ves dan

Kontroling

Maloprodaja

Splošne
službe

Podporne
službe

Nabava

Prodaja

Prodaja

Upravljanje
trgovin

Računovo.

Kadrovska
služba

Plan
proizvodnje

Produktni
marketing

Produktni
marketing

Dokup

Finance

Pravna služba

Proizvodnja

Razvoj

Razvoj

Informatika

Marketing

Logistika

Vzdrževanje
in orodjarna

3.2.

STRATEGIJA IN CILJI

Strategija
Alpina d.o.o. bo v letu 2016 in najkasneje v letu 2017 izvedla poslovno in organizacijsko
prestrukturiranje, ki bo družbi omogočila stabilne temelje za prihodnji razvoj. Po zaključeni
reorganizaciji se bo družba usmerila v strategijo rasti.

Strateški cilji družbe
ostati vodilni proizvajalec obutve za tek na smučeh,
izboljšati tržno pozicijo na trgu obutve za alpsko smučanje,
povečati prodajo obutve v vseh programih z vstopom na nove trge in povečanjem
prodajne marže,
ohraniti inovativnost in razvojno naravnanost,
povečati dodano vrednost na zaposlenega iz 22.000 na 35-40.000 EUR.

6

Poslovni cilji v letu 2016
uspešno izpeljati načrtovano poslovno in organizacijsko prestrukturiranje družbe,
izvesti prilagoditev obutve v vseh programih zahtevam trga in opustiti tržno nezanimive
in nedobičkonosne produktne skupine,
povečati proizvodno in stroškovno učinkovitost,
z uvedbo sodobnih konceptov korporativnega upravljanja povečati nadzor nad
poslovanjem hčerinskih podjetij,
ustvariti prihodke od prodaje v višini 47,7 milijonov EUR, dobiček iz rednega delovanja v
višini 975 tisoč EUR in EBITDA pred učinkom odpisov terjatev in nekurantnih zalog v
višini 2,1 mio EUR.

3.3.

NAČRTOVANO PRESTRUKTURIRANJE POSLOVANJA IN
REORGANIZACIJE

Družba je v drugi polovici leta 2015 v sodelovanju s svetovalnim podjetjem Admetam izvedla
analizo poslovanja in opredelila področja, na katerih je nujno potrebno izpeljati poslovno
prestrukturiranje. Ocena pričakovanih rezultatov prestrukturiranja je predstavljena ločeno od
rednega načrta poslovanja, prav tako bo družba posebej spremljala pozitivne finančne učinke in
stroške prestrukturiranja. Načrtovani ukrepi prestrukturiranja vključujejo:


povečanje marže na izvoznih trgih in v prodajni mreži,
izboljšanje prodaje v maloprodajni mreži in zmanjšanje stroškov prodanega blaga z
uvedbo prenovljenega izgleda trgovin in sodobnih prodajnih pristopov,
celovito načrtovanje novih kolekcij v diviziji obutve za ves dan (nižji stroški razvoja in
povečanje prihodkov od prodaje),
povečanje prihodkov z uvedbo dopolnilnega prodajnega programa,
povečanje prodaje z vstopom na nova tržišča in s pomočjo novih prodajnih kanalov,
optimizacijo maloprodajne mreže,
reorganizacijo proizvodnih enot,
izboljšanje učinkovitosti proizvodnje s prenovo proizvodnih procesov in optimizacijo
vzorčne delavnice,
reorganizacijo logistike,
znižanje splošnih stroškov,
optimizacijo nabave (osnovni in pomožni materiali, storitve).

7

Finančni učinki načrtovanega prestrukturiranja poslovanja

8

3.4.

PRODAJA

Splošna analiza prodajnega trga – leto 2015

Alpina je poleg slovenskega trga prisotna na trgih Skandinavije, Evropske Unije, centralne in
vzhodne Evrope, nekdanje Jugoslavije, v Švici, Veliki Britaniji, ZDA in Kanadi. Države, v katere
družba proda največ svojih proizvodov in kjer s prodajo ustvari največ čistih prihodkov od
prodaje, so prikazane v naslednji preglednici:

Opomba: v Švici je kupec Resam, ki deluje na ruskem tržišču, zato je realni delež prodaje v Rusiji višji, v Švici pa manjši.

Kupci tudi v letu 2015 ostajajo razpršeni. Kupci so večinoma večletni (stalni) kupci. Največjih
deset kupcev je prikazano v spodnji preglednici in ustvarijo 38 % celotnih čistih prihodkov od
prodaje.

Opomba: Padec prometa kupca Resam od leta 2012 do 2015 je predvsem posledica dogovora s kupcem, da se prodaja
zaradi tveganja gospodarskih sankcij proti Rusiji vrši preko povezanega podjetja Alpina Bromy.

Cilji 2016

povečanje prodaje z novimi kupci in na novih trgih,
dvig prodajne marže,
9spoštovati dogovorjene dobavne roke,
zagotoviti ustrezno kakovost proizvodov,
pravočasno reševanje reklamacij.

Divizija obutve za ves dan
Družba bo preko distribucijskih kanalov v letu 2015 prodala 485.684 parov obutve za ves dan
(ocena; brez upoštevanja prodaje v MPM in prodaje kupcem direktno iz BIH). V letu 2014 je
prodala 509.285 parov.
Spodnja preglednica prikazuje deset največjih kupcev po ustvarjenih čistih prihodkih od prodaje
v letih 2012, 2013, 2014 ter v obdobju januar – december 2015, njihov delež ustvarjenih čistih
prihodkov ter vrednost prodaje obutve za ves dan v maloprodajni mreži.

Leto 2015 je zaznamoval padec prodaje obutve za ves dan na ruskem trgu, povečala pa se je
prodaja na nemškem, češkem, avstrijskem, angleškem, romunskem, estonskem in poljskem
tržišču. Uspeli smo dobiti nove distributerje na švedskem, kanadskem trgu in na trgu Kosova.

Cilji 2016
Družba načrtuje v letu 2016 s prodajo obutve za ves dan ustvariti 17,5 mio EUR čistih prihodkov
od prodaje. Načrt prodaje temelji na načrtovani količinski prodaji ter na načrtovanih prodajnih
cenah doseženih pri obstoječih kupcih. V planu je povečanje prodaje pri obstoječih kupcih ter
pridobitev naročil pri novih kupcih v Evropi. Načrtovana je tudi širitev na nove trge Japonske in
Amerike. Cilji programa obutve za ves dan v letu 2016 so:
 izboljšati donosnost produktnih skupin in kupcev, opuščati nedonosne kupce in iskati
nove kupce, pri katerih bomo dosegli višjo prodajno maržo,
 okrepiti obstoječe distribucijske poti in dodatno razviti lastne distribucijske poti, zlasti na
tujih trgih,
 vstop na trg ZDA in Japonske,
 povečati tržne deleže na obstoječih trgih, direktni vstop v prodajne verige,
 gradnja blagovne znamke Alpina, promocija s poudarkom na udobju, kvalitetnih
materialih in dizajnu,
 postopno zmanjševanje odvisnosti od velikih kupcev (tveganje odpovedi naročil) in
povečanje prodaje pri novih manjših kupcih.

10

Tveganja
Tveganja, ki se lahko pojavijo v letu 2016, so naslednja:
 velik pritisk na cene s strani kupcev,
 velik vpliv morebitnega izpada naročil velikih kupcev,
 velik pritisk konkurence iz Portugalske, Španije, Turčije, Poljske, Italije in Nemčije.

Aktivnostisegmentacija kolekcije obutve za ves dan,
odpiranje novih trgov, iskanje novih kupcev, pri katerih lahko dosežemo višje prodajne
marže,
graditev in poglabljanje partnerskega odnosa s kupci,
analiza konkurence.

Divizija šport
Spodnja preglednica prikazuje največjih deset kupcev programa šport po ustvarjenih čistih
prihodkih od prodaje v letih 2012, 2013, 2014 ter v letu 2015 (ocena), njihov delež ustvarjenih
čistih prihodkov ter vrednost prodaje obutve programa šport in treking v maloprodajni mreži:

Družba bo preko distribucijskih kanalov v letu 2015 prodala 593.122 parov obutve športnega
programa (ocena; brez upoštevanja prodaje v MPM). V letu 2014 je prodaja znašala 677.888
parov.

Cilji 2016
Družba načrtuje v letu 2016 s prodajo športnega programa ustvariti 23,8 mio EUR čistih
prihodkov od prodaje. Načrt prodaje proizvodov športnega programa temelji na ocenjeni
količinski prodaji obutve ter na načrtovanih prodajnih cenah, doseženih pri obstoječih kupcih.
Cilji programa športne obutve v letu 2016 so:
 povečati prodajo v centralni Evropi na vseh treh športnih programih (DH, XC, TR),
 zagotoviti dobičkonosnost vseh programov športne obutve,
 s prodajo treking programa ustvariti 25% prihodkov športnega programa,
 nameniti več sredstev marketinški podpori.
11

Tveganjaprocesi koncentracije v trgovini,
velik pritisk na cene,
dvig cen materialov in surovin,
vpliv vremena na prodajo zimskega programa.

Aktivnostiiskanje novih kupcev,
optimizacija mreže distributerjev/agentov, pridobitev novega distributerja v Rusiji,
zagotovitev dogovorjenih dobavnih rokov,
večja vlaganja v promocijo in marketinške aktivnosti.

Divizija maloprodajna mreža (MPM)
Družba Alpina d.o.o. preko hčerinske družbe A – prodaja d.o.o. v imenu in za račun matične
družbe opravlja trgovsko dejavnost v prodajalnah, ki jih ima v lasti ali najemu. A – prodaja
opravlja le storitev prodajne dejavnosti.
Maloprodajna mreža v Sloveniji je v začetku leta 2015 obsegala 44 lastnih in 5 franšiznih
prodajaln ter spletno prodajo. V skladu z načrtom optimizacije bomo imeli konec leta 2015 poleg
spletne prodaje še 39 lastnih in 2 franšizni prodajalni. Od tega jih bo 14 v lastnih poslovnih
prostorih, 25 pa v najetih.

Cilji 2016
Preko maloprodajne mreže družba v letu 2016 načrtuje prodajo v skupni vrednosti 10,45 mio
EUR, kar predstavlja 5,2% zmanjšanje ustvarjenih prihodkov. Zmanjšanje obsega prodaje je
posledica zmanjšanja števila prodajnih mest.

Tveganja
Riziki pri planiranju poslovanja za leto 2016:
• nepravočasnost dobav obutve v prodajalne,
• vpliv vremena na prodajo,
• izpad načrtovanih investicij v prenovo prodajnih mest in promocijo.

Aktivnosti
Možnosti za pozitivno odstopanje - povečanje realizacije glede na plan 2016:
• učinek nove kolekcije JZ16,
• merjenje kazalnikov uspešnosti posameznih trgovin in prodajalcev,
• urejanje izložb (merchandising) in razvoj prodajnega koncepta,
• prenova dopolnilnega programa (torbice, pasovi, denarnice…).
12

3.5.

RAZVOJ

Za zagotavljanje rasti prodaje je vlaganje v razvojno dejavnost družbe velikega pomena, saj so
predvsem zasnova, oblikovanje in pravočasna ter pravilna priprava kolekcij obutve ključni
dejavniki na trgu. Prav tako je velikega pomena razvojna naravnanost k pocenitvi proizvodov
(zniževanje proizvajalnih stroškov), kar ugodno vpliva na konkurenčnost in ne nazadnje tudi na
poslovni izid družbe.
Lepljeni program vključuje razvoj tako ženske kot moške obutve: nizko obutev, sandale,
gležnjarje, škornje. Razvoj kljub različnim zahtevam posameznih kupcev stremi h koncentraciji
kolekcij ter razvija dodatno moško in žensko vsakodnevno obutev, s katero želi družba prodreti
na evropski trg.
Brizgani program vključuje žensko nizko obutev, gležnjarje in ženske sandale - obutev, ki
izžareva mehkobo, prijetnost, udobnost in modnost (t.i. casual izgled).
Pri razvoju športnega programa (smučarski, tekaški in treking čevlji) bo razvoj enakovredno
razvijal vse tri vrste obutve. Glavni cilj razvoja bo poceniti proizvodnjo obutve.
Razvoj ima naslednje naloge:
 razvoj nove kolekcije na tekaškem programu za leto 2017/18, posodobitev dizajnov,
izboljšanje funkcije, uvajanje inovativnih rešitev na področju materialov, razvoj
novih poletnih modelov za tek z rolkami,
 na programu smučarske obutve v letu 2016 dokončati projekt novega moškega
smučarskega čevlja XTrack in rental smučarskega čevlja XTR, pričeti z razvojem
novega ženskega smučarskega čevlja Roxanne in osvežiti dizajn otroške smučarske
kolekcije,
 na programu treking obutve dokončati prenovo kolekcije v grupah Hiking, Winter
treking, City walking in Backpacking in začeti razvoj nove grupe lahke obutve na
osnovi novega kopita in novega podplata. Program treking zajema tudi lovske
modele, kjer bomo osvežili obstoječo kolekcijo in ji dodali nov model nižjega
cenovnega razreda z integriranim ogrevanjem,
 na modnem programu dvakrat letno pripraviti nove sezonske kolekcije z novimi
zgornjimi deli ter v čim večji meri z obstoječimi kopiti, podplati in petami.

3.6.

NABAVA MATERIALA IN TRGOVSKEGA BLAGA

V letu 2015 so se zaradi težav z likvidnostjo poslabšali plačilni pogoji, prišlo je tudi do večjih
zamud pri dobavi materialov, zato so zamujale dobave gotovih proizvodov končnim kupcem in
naši maloprodajni mreži. Cenovno je bilo leto 2015 precej stabilno, določeni materiali so se celo
nekoliko pocenili. Povišanja cen so bila predvsem posledica tečajnih razlik zaradi višje vrednosti
ameriškega dolarja.
Tudi za leto 2016 za enkrat ni večjih napovedi rasti cen materialov in surovin. Nekoliko
nestabilen je trg plastičnih mas, manjša povišanja cen napoveduje papirna industrija, kar naj bi

13

bilo predvsem posledica pomanjkanja starega papirja. Cene kovin naj bi se nekoliko znižale, cene
usnja pa bodo odvisne predvsem od gibanja količin in cen surovih kož.
Cilji na področju nabave in logistike so optimistično naravnani:
 izboljšati nabavne pogoje,
 poiskati alternativne dobavitelje za ključne materiale,
 pravočasna oskrba proizvodnje,
 poiskati substitute za določene vrste naravnega usnja, predvsem zaradi tveganj v
Pakistanu.
Za uresničitev teh ciljev bomo izboljšali sodelovanje z drugimi oddelki, pri načrtovanju kolekcije
bo poudarek na izbiri manjšega števila različnih materialov v majhnih količinah, zagotovitvi
pravočasnega naročanja, ustreznega financiranja in drugih pogojev za dobro delo nabave.

3.7.

KADRI

Konec novembra 2015 je imela družba 359 zaposlenih. V letu 2016 družba ne načrtuje skupnega
povečanja števila zaposlenih. Učinki zmanjševanja števila zaposlenih iz prestrukturiranja niso
zajeti in bodo predstavljeni kot del ukrepov prestrukturiranja.
Aktivnosti družbe bodo še naprej usmerjene v krepitev korporacijske kulture, nudenje dobrih in
predvsem varnih delovnih pogojev, ustvarjanje pozitivne naravnanosti in ustvarjanje okolja, v
katerem se bo delavec dobro počutil in bo rad prihajal na delo.
Stanje zaposlenih ob koncu leta 2013, 2014, ocena 2015 in načrtovano stanje konec leta 2016:

Novembra leta 2015 je bil delež moških med zaposlenimi 36%, žensk pa 64%. Delež bolniških v
vseh plačanih urah za oktober 2015 znaša 4,49%.

Cilji področja upravljanja s človeškimi viri v letu 2016:
 sprejem in uveljavitev nove organizacijske strukture,
 opredelitev ključnih kadrov,
 določitev modela kompetenc za opravljanje posameznih vrst dela,
 določitev modela kariernega razvoja ključnih kadrov,
 nadgradnja sistema ocenjevanja in napredovanja zaposlenih,
 usposabljanje vodij na vseh ravneh vodenja za učinkovito delo z ljudmi,
 usposabljanje zaposlenih v proizvodnji za večopravilnost,
 usposabljanje za delo na terenu, predvsem kontrolorjev in zaposlenih v razvoju (delo v
drugih podjetjih skupine Alpina),
14

vlogo kadrovske službe spremeniti iz pretežno administrativne v vlogo, ki bo intenzivneje
izvajala funkcijo razvoja kadrov, svetovanja in zagotavljanja podpore vodjem ter
ustreznih načinov in orodij pri razvoju kadrov.

Izobraževanje v letu 2016:
 sistematični prenos znanja in gradnja kompetenc s poudarkom na deficitarnih poklicih,
 priprava delavnic za usposabljanje s področja vodenja in komunikacije za vodje služb in
mojstre ter izvedba delavnice na temo industrijske lastnine,
 usposabljanje iz varstva pri delu, požarnega varstva in varnega dela z napravami v
skladu s predpisi,
 udeležba na strokovnih seminarjih,
 šolska praksa dijakov in študentov,
 jezikovni tečaji.

Spodnja preglednica prikazuje vsebine usposabljanj in izobraževanj ter načrtovana sredstva v
letu 2016:

3.8.

PROIZVODNJA

Največja težava proizvodnje v letu 2015 je bila nepravočasna dobava materialov in sestavnih
delov, kar je kljub manjšemu obsegu naročil povzročilo zamik zaključka proizvodnje posamezne
sezone, ki pa je bil precej manjši kot v letu 2014. Največje odstopanje od želenega zaključka
proizvodnje se je pojavilo na lepljeni proizvodnji pohodne obutve in obutve za smučarski tek. Na
brizganem in lepljenem programu se pojavljajo težave tudi s časovno neusklajenostjo dobave
zgornjih delov. Eden od generalnih problemov v proizvodnji je velika razdrobljenost proizvodnje
(majhne serije), ki se najbolj odražajo na modnem brizganem programu. Iz tega razloga prihaja
do velikega števila menjav ponavljajočih se artiklov, ki za sabo potegnejo dodatne nastavitve
strojev ter imajo bistven vpliv na produktivnost in kvaliteto izdelkov.
Velik problem predstavlja pomanjkanje moške delovne sile in staranje zaposlenih. Iz tega razloga
je delež bolniške odsotnosti v letu 2015 višji od planiranih 3% za 0,33%. Zaradi zamud v dobavi
materialov in nepravočasnih naročil je prihajalo do izrednih povečanj proizvodnje in s tem do
potrebe po povečanju števila zaposlenih. Situacijo smo reševali z internimi prerazporeditvami in
dodatnim zaposlovanjem začasne delovne sile.
Še vedno ima precejšen negativni vpliv na proizvodnjo zastarela in dotrajana proizvodna
oprema, ki se najbolj odraža na montažah lepljene, brizgane in smučarske obutve. Iz tega razloga
se število zastojev povečuje, produktivnost pa pada, zaradi česar je potrebno investirati v
osvežitev najnujnejšega strojnega parka.

15

Celoten plan proizvodnje temelji na letnem načrtu fizičnega obsega prodaje. Kazalnike bomo
spremljali mesečno.
Splošni cilji proizvodnje
proizvodnja v skladu z načrtovanimi roki proizvodnje,
vpeljava sistema TQM v vse faze proizvodnega procesa,
optimizirati proizvodni proces in prilagoditi potrebno število zaposlenih,
zmanjšati izmet na montaži v proizvodnji (največ 1,3%),
izostanki zaradi bolniške odsotnosti do 30 dni ne smejo preseči 3% (delež v letu 2015 je
3,33%).

3.9.

INVESTICIJSKA VLAGANJA IN DEZINVESTIRANJE

Brez potrebnega obratnega kapitala za financiranje sezonske proizvodnje in nabavo izdelkov za
nadaljnjo prodajo družba težko planira nove investicijske projekte. Kljub temu načrtujemo v letu
2016 poleg investicij v okviru ukrepov poslovnega prestrukturiranja naslednje projekte v skupni
ocenjeni vrednosti 1 milijon EUR, ki bodo omogočili ohranitev razvoja in racionalnejše
poslovanje:
Investicija v razvoj orodij in kalupov
Družba Alpina d.o.o. načrtuje v letu 2016 investicijo v razvoj form in orodij v ocenjeni vrednosti
542 tisoč EUR. Za razvoj in izdelavo nove kolekcije so potrebna nova orodja. Orodij in form ni
potrebno menjati vsako leto, menjave so načrtovane ob ustrezni iztrošenosti. Amortizacijska
doba form in orodij je 4 leta, življenjska doba pa je odvisna od proizvedenih količin. Kljub temu je
ob razvoju novih proizvodov vedno potrebno investirati v nova orodja.
Investicija v nujno nadomestitev proizvodne opreme in strojev
Za zagotovitev nemotene proizvodnje bo v letu 2016 nujno potrebno zagotoviti sredstva za
nadomestitev izrabljenih strojev in opreme v vrednosti 300 tisoč EUR.
Investicija v obnovo strežniške informacijske opreme
Stanje informacijske tehnologije v družbi je že dalj časa kritično. Zaradi pomanjkanja sredstev ni
bilo rednega nadomeščanja in nadgradnje IT opreme, predvsem obstajajo resna tveganja za
prenehanje delovanja strežniške opreme. Zato načrtujemo v letu 2016 investicijo v obnovo
strežniške opreme v višini 106 tisoč EUR.
Investicija v nujno obnovo objektov in vzdrževalna dela
Zaradi nujno potrebnih vzdrževalnih del načrtujemo v letu 2016 investicije na objektih v okvirni
vrednosti 100 tisoč EUR.
Dezinvesticije
Družba razpolaga z več nepremičninami, ki so bile opredeljene kot poslovno nepotrebno
premoženje in so že bile dane v prodajo. To so prodajalne na Jesenicah, v Ljubljani (Mestni trg in
Šentvid), v Murski Soboti, Metliki in Idriji. Kupce za nepremičnine bo iskala nepremičninska
agencija Remax.
Družba bo v letu 2016 zaprla hčerinsko družbo Alpina Kos d.o.o. Hčerinska družba Alpina Mak
d.o.o. je v zapiranju, vendar bo ostala registrirana do zaključka sodnih postopkov, ki tečejo na
16

družbi. Uprava Alpine d.o.o. bo še pred zaključkom bilanc za poslovno leto 2015 preučila in
sprejela odločitev glede nadaljnjega obstoja družbe Alpina UA in možnosti odprodaje hčerinske
družbe Alpina Yug d.o.o.
Do konca januarja 2016 bo vodstvo družbe sprejelo odločitev o reorganizaciji proizvodnje in
združevanju proizvodnih kapacitet. Od tega so odvisne tudi odločitve glede sprememb oz.
zapiranja proizvodnih družb, ki ne bodo predvidene za nadaljevanje poslovanja. Vsi s tem
povezani stroški, investicije in dezinvesticije bodo vključene v program ukrepov poslovnega
prestrukturiranja.

4. FINANČNE PROJEKCIJE
4.1.

PREGLED POSLOVANJA V LETU 2015

Leto 2015 je v prvi vrsti zaznamovala potrditev prisilne poravnave v mesecu maju, s katero je
bila iz osnovnega kapitala pokrita pretekla izguba, nato pa izvedena dokapitalizacija podjetja s
konverzijo dela finančnih obveznosti v kapital s strani DUTB, ki je s tem postal 100% lastnik.
Sočasno je bil dosežen reprogram finančnih obveznosti do leta 2024.
Alpina, d.o.o. bo v letu 2015 dosegla manj čistih prihodkov od prodaje kot je bilo načrtovano.
Zaradi dogajanj na ruskem trgu in velikega padca vrednosti ruskega rublja, so se naročila iz tega
trga bistveno zmanjšala. Povsem so izpadla naročila kupcev Sportmaster in ZAO Normark na
športnem programu, na modnem programu pa so se znižala naročila kupcev Tervoline in Resam.
Manjša so bila tudi naročila kataloških kupcev. Manjši od načrtovanih in od preteklih let so tudi
prihodki ustvarjeni v maloprodaji v Sloveniji. Na nižji promet so vplivali pretoplo vreme v
zadnjem kvartalu, drugačna politika popustov in zapiranje nedobičkonosnih trgovin v zadnjih
mesecih leta 2015.
Podjetje je konec junija od lastnika prejelo kratkoročni premostitveni kredit v višini 3 milijonov
EUR in s tem omililo dodatne zamude v proizvodnji in v dobavah kupcem. Ta sredstva bi bila
potrebna že februarja, zato se zamudam pri dobavi materiala in s tem motnjam v oskrbi
proizvodnje ni dalo izogniti, oziroma jih pozneje vsaj delno nadoknaditi. Kot posledica tega so
nastali dodatni stroški prevozov in logistike, ki pa so bili manjši kot v letu 2014.
Pomembnejši rezultati poslovanja in kazalniki v letu 2015 so prikazani v naslednji preglednici:

17

Večjih investicij v letu 2015 ni bilo, večina se nanaša na investicije v forme in orodja, ki so nujno
potrebna pri proizvodnji nove kolekcije obutve. Tekoče poslovanje še ni zagotavljalo dodatnih
prostih likvidnih sredstev, ki bi lahko bila namenjena investicijam.

Izkaz poslovnega izida

18

Podjetje je v letu 2015 beležilo padec prihodkov glede na plan 2015 in leto 2014. Spodnji graf
prikazuje doseganje čistih prihodkov od prodaje v letu 2015 po mesecih (podatki za mesec
december so ocenjeni).

Opomba: Podatki za mesec december so ocenjeni

Družba bo v letu 2015 pri ustvarjenih čistih prihodkih od prodaje proizvodov, trgovskega blaga,
materiala in storitev zabeležila 8% padec glede na plan. Prav tako bo zabeležen padec
kosmatega donosa, ki je nižji od načrtovanega in od doseženega v letu 2014 za 7%. Stroški blaga,
materiala in storitev so glede na plan 2015 nižji za 3%. Razlog sta nižja prodaja in nižja
proizvodnja od načrtovane v letu 2015.

Spodnji graf kaže mesečno gibanje stroškov materiala, trgovskega blaga in storitev v letu 2015.

Stroški dela so se v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povečali za 1%. Družba v letu 2015 ni
imela pomembnejših investicij. V obdobju januar – november 2015 so investicije v orodja
(forme) in računalniško opremo skupaj znašale 513 tisoč EUR.
19

Izguba iz poslovanja po oceni za leto 2015 znaša 145 tisoč EUR. Ocenjujemo da bo EBITDA
(dobiček iz poslovanja brez upoštevanja amortizacije in odpisov vrednosti) za leto 2015 znašal
1,17 milijonov EUR, med tem ko je znašal v letu 2014 2 milijona EUR. Celotna izguba v letu 2015
je ocenjena na 828 tisoč EUR, medtem ko je znašala v letu 2014 z vključenimi učinki prisilne
poravnave 16,1 milijonov EUR.

Bilanca stanja

Po oceni za leto 2015 bo znašalo premoženje družbe izkazano v bilanci stanja 40,1 milijonov
EUR. Zmanjšanje v primerjavi z letom 2014 je za 4,4 milijona EUR. Zmanjšanje je posledica
znižanja medsebojnih terjatev in obveznosti do povezanega podjetja Zhongshan Alpina na
Kitajskem v višini 3,5 milijona EUR in dodatnega odpisa naložbe v Zhongshan Alpina v višini 200
tisoč. Na nižja sredstva vpliva tudi nižja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki je
posledica učinka obračunane amortizacije in izpada investicij.
Pomembne spremembe so razvidne na strani obveznosti do virov sredstev. S potrditvijo prisilne
poravnave v maju 2015 se je najprej pokrila pretekla izguba v breme osnovnega kapitala. S
konverzijo finančnih obveznosti v kapital v višini 12 milijonov EUR v razmerju 4:1 so se finančne
obveznosti zmanjšale za 12 milijonov EUR, osnovni kapital se je oblikoval v višini 3 milijone EUR,
za razliko 9 milijonov EUR pa je bila pokrita izguba iz preteklih let. Ostanek kreditov v višini 19,2
milijona EUR je bil reprogramiran do leta 2024 in je v bilanci stanja izkazan kot dolgoročna
finančna obveznost.

20

V letu 2015 je družba dobila dodatni kredit v višini 3 milijone EUR, za katerega je 500 tisoč EUR
glavnice v letu 2015 že odplačala, ostanek v višini 2,5 milijona EUR pa je v bilanci izkazan kot
kratkoročna finančna obveznost, ki jo bomo reprogramirali in predvidoma odplačali v letu 2017.
Po reprogramu v okviru Načrta finančnega prestrukturiranja bo družba v letu 2016 odplačala del
dolgoročnega kredita v višini 500 tisoč EUR, zato je ta znesek konec leta 2015 preknjižen iz
dolgoročnih na kratkoročne finančne obveznosti. Kratkoročne finančne obveznosti so na dan
31.12.2014 izkazovale tudi obveznosti za plačilo obresti v višini 269 tisoč EUR, ki so bile plačane v
letu 2015 in 1,4 milijona EUR obresti, ki so bile previsoko izkazane v bilanci na dan 31.12.2014.

4.2.

NAČRTOVANI IZKAZI ZA LETO 2016

Izkaz poslovnega izida

Načrtovani prihodki od prodaje temeljijo na načrtovanih količinah in prodajnih cenah proizvodov
in storitev za leto 2016, na poznavanju stalnih kupcev, dinamike odjema ter razmer na trgu in
načrtov za odprodajo starih zalog.
Skupni načrtovani čisti prihodki od prodaje proizvodov in trgovskega blaga ter materiala in
storitev, ki so razvidni iz načrtovanega izkaza poslovnega izida za leto 2016, so 47,7 milijonov
EUR. Prihodki od prodaje proizvodov in blaga znašajo 43,8 milijonov EUR in so za 3% večji od
ocenjenih za leto 2015. Planirani prihodki od prodaje na tuje trge (vključujoč prodajo povezanim
podjetjem) znašajo 33,3 milijonov EUR, kar s kombinacijo povečevanja prodaje obstoječim
kupcem, pridobitvijo novih kupcev in prodajo na nove trge pomeni 6% rast glede na oceno 2015.

21

Planirani prihodki iz prodaje v maloprodaji v Sloveniji znašajo 10,4 milijonov EUR in so zaradi
reorganizacije maloprodajne mreže za 5% manjši od ocenjenih prihodkov za leto 2015.
V 2015 je bil zaradi negotovosti poslovanja z ruskim trgom posel s kupcem Resam izveden preko
povezanega podjetja Alpina Bromy. Za leto 2016 načrtujemo, da bo ponovno potekal preko
Alpine d.o.o.
Stroški poslovanja
Stroški poslovanja so načrtovani na podlagi načrtov in opredeljenih nalog po posameznih
poslovnih področjih. V nadaljevanju so podrobneje pojasnjeni pomembnejši poslovni stroški. Ti
so:
 stroški porabljenega materiala, ki so za leto 2016 planirani v višini 16,3 milijone EUR
Osnova za izračun načrtovanih stroškov materiala je količinski načrt proizvodnje, normativna
poraba in predvidena nabavna cena. Materialni stroški vključujejo poleg materiala
(osnovnega, pomožnega in pisarniškega) še energente (električno energijo, kurilno olje, plin,
nadomestne dele in material za vzdrževanje), opredeljene na podlagi izkustva preteklih let.
 stroški nabavljenega blaga, ki so za leto 2016 planirani v višini 9,2 milijona EUR
 stroški storitev, ki so za leto 2016 planirani v višini 11,7 milijonov EUR
Osnova za izračun stroškov storitev je izkustveno poznavanje potrebe po storitvah in
predvidenih cen storitev. Med storitvami so zajete: proizvodne storitve (pri izdelavi
proizvodov - kooperanti), transportne storitve, storitve vzdrževanja, najemnine, stroški
nastali zaradi povračil delavcem, stroški plačilnega prometa in zavarovanj, stroški
intelektualnih storitev. Vse storitve so načrtovane analitično po mesecih. Med stroški
storitev predstavljajo stroški proizvodnih storitev oz. stroški kooperacije 49% delež (za 2016
je planirano 5,8 milijonov EUR) in so odvisni od obsega proizvodnje, ki je potrebna za
doseganje prodajnih ciljev.
 stroški dela, ki so za leto 2016 planirani v višini 6,39 milijone EUR
Pri načrtovanju stroškov dela smo izhajali iz potreb po delovni sili, iz obstoječega stanja
delovne sile ter želenih dolgoročnih učinkov. Osnova za izračun načrtovanih stroškov dela je
sedanja mesečna masa za bruto plače in načrtovano število zaposlenih za posamezni mesec
poslovanja. V planu neposredno pod stroški dela niso upoštevani učinki reorganizacije, saj so
prikazani posebej v postavki 'učinki reorganizacije'.

Učinki načrtovane reorganizacije
V posebni postavki planiranega izkaza poslovnega izida za leto 2016 je prikazan negativen učinek
reorganizacije v skupnem znesku -3,7 mio EUR. Podrobnejša specifikacija je prikazana v tabeli na
strani 8, povzetek pa v spodnji preglednici.

22

Odhodki financiranja
Odhodki financiranja predstavljajo odhodke iz naslova obresti za obstoječe in za novo pridobljeni
kratkoročni likvidnostni kredit. V skladu z NFP so načrtovani odhodki za obresti za kredite, ki so
reprogramirani, obračunani po 5% obrestni meri v višini 982 tisoč EUR, razlika pa so obresti za
kredit pridobljen v letu 2015 po 5,2% obrestni meri in za novo pridobljen kredit v letu 2016 v
višini 3,6 mio EUR po 5% obrestni meri.

Bilanca stanja
V bilanci stanja so neopredmetena osnovna sredstva vrednotena po nabavni vrednosti in
predstavljajo preostalo vrednost programske opreme. Zmanjšanje je rezultat amortiziranja.
Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo zemljišča, zgradbe, stroje in opremo. Osnovna
sredstva so bila po uradni cenitvi nazadnje prevrednotena na dan 31.3.2014. Planirana vrednost
na dan 31.12.2016 je odraz amortiziranja in novih investicij.
Naložbene nepremičnine (prodajalni v Srbiji), ki so namenjene prodaji ter se vrednotijo po
nakupni vrednosti, so v načrtovani bilanci stanja (na dan 31.12.2016) ovrednotene po zadnji
uradni cenitvi vrednosti na dan 31.3.2014.

Dolgoročne finančne naložbe zajemajo vrednost delnic in deležev družb v skupini, katerih
vrednost je bila v letu 2014 prevrednotena. Vrednost naložbe v družbo Zhongshan Alpina bo v
letu 2016 dodatno prevrednotena. Vrednost dolgoročnih naložb v višini 2,45 milijona EUR
predstavljajo naložbe v povezane družbe Zhongshan Alpina (202 tisoč EUR), Alpino FOGS (32
tisoč EUR) in A-prodaja (1.961 tisoč EUR), za naložbe v vsa ostala povezana podjetja so izkazani
popravki vrednosti, njihova vrednost je nič. Predvideno povečanje dolgoročnih naložb na 3,2 mio
EUR predstavlja dokapitalizacija hčerinskega podjetja Alpina Sports v ZDA, ki bo omogočila bolj
učinkovito poslovanje te družbe. Za znesek dokapitalizacije se bo zmanjšala vrednost terjatev
matičnega podjetja do Alpine Sports iz naslova danega blagovnega kredita.

23

Dolgoročna posojila kot del dolgoročnih finančnih naložb predstavljajo dana posojila povezanima
družbama Alpina Holding in Alpina SIRO. Za Alpino Holding je bil že v letu 2014 oblikovan
popravek v celotni vrednosti zaradi velike verjetnosti neplačila, kar se je izkazalo za pravilno, saj
je bil za podjetje Alpina Holding z dnem 6.1.2015 začet stečajni postopek. Ta v času sestavljanja
Letnega poslovnega načrta za leto 2016 še ni zaključen. Zmanjšanje vrednosti, planirano za leto
2016, je le prenos danega posojila Alpini SIRO na kratkoročna dana posojila.
Dolgoročne poslovne terjatve predstavljajo dolgoročni del pred leti danih blagovnih kreditov
povezanim podjetjem in dane dolgoročne varščine in vplačila v stanovanjske rezervne sklade
(prodajalne). Planirano zmanjšanje v 2016 je posledica prenosa dela danega blagovnega kredita,
ki zapade v 2017, med kratkoročne poslovne terjatve.

S potrditvijo prisilne poravnave v maju 2015 se je negativni kapital pokrival v breme celotnega
osnovnega kapitala, 12 milijonov EUR finančnih obveznosti je bilo konvertirano v kapital v
razmerju 4:1, s tem se je dodatno pokrila izguba preteklih let. Osnovni kapital družbe Alpina
d.o.o. po potrjeni prisilni poravnavi znaša 3 milijone EUR in je tudi v planu za 2016 prikazan v
enaki višini. Predlagana dodatna dokapitalizacija s strani lastnika je v projekcijah upoštevana v
višini 4,5 mio EUR.
Zmanjšanje dolgoročnih finančnih obveznosti je izkazano v znesku 24 tisoč EUR, kar je posledica
odplačila v letu 2016 zapadlih obrokov za finančni leasing, za 1 milijon EUR pa se finančne
obveznosti iz dolgoročnih prenesejo na kratkoročne.
Pri kratkoročnih obveznostih je izkazano povečanje za 1 milijon EUR zaradi prenosa iz
dolgoročnih finančnih obveznosti, hkrati pa tudi zmanjšanje za 500 tisoč EUR kot odplačilo
kreditov po programu Načrta finančnega prestrukturiranja. Predvideno je tudi, da bo podjetje v
letu 2016 potrebovalo dodatnih 3,6 milijonov EUR kredita za financiranje sezone, v letu 2016 bo
predvidoma poplačanih 3 milijone EUR, preostanek 600 tisoč EUR pa v letu 2017.

24

Denarni tok

Plan denarnih tokov za leto 2016 konec leta izkazuje presežek prejemkov nad izdatki pri
poslovanju v višini 2,56 milijona EUR, vendar pa so odstopanja po posameznih mesecih znotraj
leta zaradi sezonske narave posla precejšnja. Največji prispevek k presežku prejemkov nad
izdatki pri poslovanju ima odprodaja starih zalog, ki je planirana v višini 2 milijona EUR. Izdatki za
investicije so planirani v višini 1 milijona EUR, in sicer za zagotavljanje tekočih nujno potrebnih
investicij.
25

Prejemki in izdatki pri financiranju izkazujejo potrebni denarni tok oz. višino kreditov, ki bodo
potrebni v letu 2016 za zagotovitev financiranja sezone in stroškov prestrukturiranja v višini 3,6
milijone EUR. Izdatki pri financiranju poleg v letu 2016 pridobljenega kredita za financiranje
sezone upoštevajo tudi odplačilo kredita v višini 0,5 milijona EUR v skladu z Načrtom finančnega
prestrukturiranja in tam opredeljenim planom reprograma kreditov, redno mesečno odplačilo
obresti v skupni letni višini 1,25 milijona EUR in odplačilo zapadlega dela finančnega leasinga v
višini 24 tisoč EUR.

Kazalniki

26

4.3.

POSLOVNA IN FINANČNA TVEGANJA

Družba je identificirala naslednja poslovna in finančna tveganja:
 tveganje plačilne sposobnosti, ki je povezano s primanjkljajem razpoložljivih finančnih
virov in posledično z nesposobnostjo družb, da v dogovorjenih rokih poravnavajo svoje
obveznosti,
 tveganje nepravočasne nabave materialov in surovin zaradi nezmožnosti pridobitve
ustrezne likvidnosti v zahtevanih terminih lahko pomembno vpliva na višino prihodkov
od prodaje (obutev mora biti v trgovinah na pričetku sezone),
 novi razvojni projekti morajo biti zaključeni v planiranih rokih, za njihovo izvedbo
morajo biti na voljo ustrezni viri,
 morebitni prehitri, predvsem pa nenadzorovani skoki stroškov zaradi:
o nepredvidenih valutnih nihanj (nekaj materialov in dokupa je vezano na USD)
o neustrezne kakovosti,
o nepravočasne zagotovitve ustreznih materialov in zunanjih storitev,
 padec višine prodaje zaradi nepredvidljivih dogodkov na trgu,
 tveganje neplačevanja kupcev – tveganje zaradi neplačila kupcev bomo nadzorovali z
zavarovanjem terjatev in z zaustavitvijo prodaje neplačnikom,
 valutno tveganje skušamo omejevati s poslovanjem na principu prodaje v valuti, v kateri
se proizvaja. Edino valutno tveganje zaradi tečajnih razlik ostaja pri poslovanju s
povezanimi družbami iz Kitajske ter ZDA (stare obveznosti in terjatve do povezanih
podjetij).
Sestavni del ukrepov prestrukturiranja bodo tudi ukrepi za zmanjšanje oziroma preprečitev
navedenih tveganj.

5. ZAKLJUČEK
Poslovni načrt družbe Alpina d.o.o. za leto 2016 predstavlja prvi korak v celovitem sklopu
načrtovanih ukrepov za potrebno poslovno prestrukturiranje družbe. Načrtovani ukrepi
reorganizacije so kratko predstavljeni v dokumentu, sicer pa bodo podrobneje prikazani v
ločenih dokumentih, ki bodo pred uveljavitvijo posredovani lastniku in nadzornemu svetu v
potrditev. Izvedba vseh predvidenih sprememb v poslovanju in uskladitev vrednosti zalog in
terjatev z iztržljivimi vrednostmi bo obenem predstavljala tudi potrebo po dokapitalizaciji
družbe, za katero pričakujemo soglasje lastnika.
Načrtovano poslovanje v prihodnjem letu temelji v velikem delu na ocenjeni prodaji, ki je sicer
natančno načrtovana po kupcih in trgih, vendar so glede na zakonitosti v panogi naročila
potrjena šele v prvem kvartalu ter kasneje do polletja. Zato bomo tudi med letom pripravili več
rebalansov plana, tako da bo plan čim bolj realno odražal dogajanja na trgu. Na stroškovnem
delu smo se zavezali k strogi mesečni kontroli stroškov na nivoju posameznih divizij, kar nam bo
omogočilo takojšnje reagiranje v primeru odstopanja od načrtovanega.
Glavni izziv v letu 2016 bo še vedno predstavljalo upravljanje likvidnosti. Mesečni načrt denarnih
tokov kaže potrebe po dodatnih finančnih sredstvih, potrebnih za financiranje proizvodnje, že v
prvem kvartalu, ti pritiski se bodo v drugi polovici leta umirjali zaradi pozitivnih učinkov
reorganizacije.

27

V začetku meseca januarja 2016 bomo nadaljevali s pripravo in izvajanjem ukrepov sanacije
poslovanja in poslovnega prestrukturiranja, ki bodo tekli v celotnem letu 2016 vzporedno z
rednim poslovanjem družbe. Načrtovane ukrepe lahko združimo v 2 skupini: ukrepi za povečanje
prodaje oz. izboljšanje prodajnih marž ter ukrepi za znižanje stroškov. Načrtovani ukrepi
posegajo na vsa področja delovanja družbe, največji prihranki so predvideni z reorganizacijo
proizvodnje. Ključni cilj načrtovane reorganizacije je, da družba postane bolj okretna, in se bo
zato hitreje sposobna prilagajati spremenjenim razmeram na trgu. Konkretne učinke
reorganizacije bomo merili kvartalno, jih analizirali in prilagajali ukrepe. O doseženih rezultatih
bomo sproti obveščali organe upravljanja in lastnika.
Poleg poslovnega načrta za družbo Alpina d.o.o. je vodstvo pripravilo tudi konsolidirani plan
Skupine Alpina za leto 2016, skupaj s poslovnimi svetovalci pa smo pripravili tudi pet letni plan
poslovanja Skupine Alpina. Skupaj predstavljajo osnovo za pripravo konkretnih ukrepov
prestrukturiranja poslovanja in reorganizacije Skupine Alpina ter njihovo potrditev in uvedbo v
letu 2016.

Žiri, December 2015

Direktorica:
Barbara Vtič Vraničar

28