ELITE 2.

0

ELITE 130

EWL

NEPAL LADY

RONNY LOW

SELENA LOW

SELENA HIGH

BINOM

LETNI POSLOVNI NAČRT
SKUPINE ALPINA
za leto 2016
December 2015
Uprava družbe

Vsebina

1.

POVZETEK – PISMO DIREKTORICE ............................................................................................ 2

2.

IZHODIŠČA ..................................................................................................................................... 2

3.

NAČRT POSLOVANJA SKUPINE ALPINA V LETU 2016 .............................................................. 3
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.

PREDSTAVITEV SKUPINE ALPINA ...................................................................................... 3
STRATEGIJA IN CILJI ............................................................................................................ 8
Strategija ..................................................................................................................................... 8
Strateški cilji skupine .................................................................................................................. 8
Poslovni cilji v letu 2016.............................................................................................................. 8
NAČRTOVANO PRESTRUKTURIRANJE POSLOVANJA IN REORGANIZACIJA ................ 8
Ocenjeni finančni učinki načrtovanega prestrukturiranja poslovanja Skupine Alpina ................ 9
PRODAJA .............................................................................................................................. 10
Maloprodajna mreža (MPM) ..................................................................................................... 11
Zastopniška prodajna podjetja in partnerji ................................................................................ 12
RAZVOJ ................................................................................................................................. 12
NABAVA MATERIALA IN TRGOVSKEGA BLAGA............................................................... 13
KADRI .................................................................................................................................... 13
PROIZVODNJA ..................................................................................................................... 14
INVESTICIJSKA VLAGANJA in DEZINVESTIRANJE .......................................................... 16

FINANČNE PROJEKCIJE ............................................................................................................. 16
4.1.

PREGLED POSLOVANJA V LETU 2015 .............................................................................. 16
Izkaz poslovnega izida.............................................................................................................. 17
Bilanca stanja ........................................................................................................................... 18
4.2.
NAČRTOVANI IZKAZI ZA LETO 2016 .................................................................................. 19
Izkaz poslovnega izida.............................................................................................................. 19
Bilanca stanja ........................................................................................................................... 21
Denarni tok ............................................................................................................................... 22
4.3.
POSLOVNA IN FINANČNA TVEGANJA ............................................................................... 24
5.

ZAKLJUČEK .................................................................................................................................. 25

1

1. POVZETEK – PISMO DIREKTORICE
Vodenje družbe Alpina d.o.o. in Skupine Alpina sem prevzela konec meseca julija 2015. Skupino
Alpina so v tem času sestavljale matična družba Alpina d.o.o. ter dvanajst hčerinskih podjetij, od tega
4 proizvodna podjetja, 4 maloprodajne mreže ter 4 prodajno-zastopniška podjetja. Pregled stanja je
pokazal, da so hčerinska podjetja z vidika korporativnega upravljanja skupine relativno nepovezana.
Podjetja so sicer operativno poslovala z matično družbo, na strateškem oz. upravljavskem nivoju pa
ni bila vzpostavljena ustrezna komunikacija in nadzor nad njihovim delovanjem. Hčerinske družbe so
samostojno vodili direktorji, usklajevanje načrtov poslovanja in prodajnih aktivnosti je potekalo
dvakrat letno predvsem na nivoju proizvodnje in prodajnih naročil. Poročanje o izpolnjevanju nalog ni
potekalo redno mesečno, plani poslovanja niso bili povsem usklajeni, uskupinjevanje (konsolidacija)
finančnih rezultatov je potekala enkrat letno ob obveznem zakonskem poročanju o poslovanju v
preteklem letu.
Alpina d.o.o. je sredi leta 2015 angažirala svetovalno družbo Admetam z namenom podpore pri
pripravi in izvedbi ukrepov poslovnega prestrukturiranja poslovanja, tako za matično družbo, kot tudi
za skupino. Skupaj z vodstvom matične družbe so svetovalci izvedli podrobno analizo in pripravili
predlog ukrepov za optimizacijo poslovanja skupine. Skupna ocena možnih prihrankov na letnem
nivoju presega 4 mio EUR na ravni EBITDA. Načrtovana reorganizacija na nivoju skupine pomeni
predvsem optimizacijo proizvodnih kapacitet, organizacijo proizvodnje na način, da se v posameznem
proizvodnem obratu ločeno proizvaja po en program obutve, športna obutev, oz. obutev za vsak dan.
V predlogu reorganizacije je vključena tudi optimizacija maloprodajne mreže v JV Evropi, optimizacija
nabave, logistike in načrtovanja proizvodnje, poenotenje načrtovanja ter povečanje učinkovitosti pri
razvoju novih kolekcij, postavitev pravil in optimizacija poslovnih procesov, posodobitev procesa
kalkulacij cen proizvodov in storitev, izboljšanje učinkovitosti prodaje s poudarkom na povečanju
prodajne marže, pridobivanju novih kupcev, vstopom na nove trge in odpiranjem novih tržnih poti.
Družba bo razvijala strategijo rasti s povečevanjem dodane vrednosti na zaposlenega ter vlaganji v
razvoj in krepitev blagovne znamke.
Hčerinska podjetja bodo prejela jasna navodila na kakšen način bo potekalo sodelovanje z družbo
Alpina d.o.o. v prihodnje, skupaj bomo postavili optimistične cilje in vzpostavili centralizirano
poročanje ter nadzor. Nekatere hčerinske družbe bomo zaradi neučinkovitosti zaprli, prodajo na teh
trgih pa vodili preko drugih tržnih poti. Vsa hčerinska podjetja morajo ustvarjati dobiček, svoje
poslovanje pa sproti usklajevati z matičnim podjetjem.
Glavni cilji pri vodenju Skupine Alpina za leto 2016 so uvedba korporativnega upravljanja, redno
mesečno poročanje, spremljanje poslovanja in kontroling, aktivno vključevanje direktorjev hčerinskih
podjetij v sooblikovanje ter izvajanje strategije skupine in učinkovito sodelovanje pri operativnem
delovanju.

2. IZHODIŠČA
Poslovni načrt Skupine Alpina za leto 2016, ki ga je uprava dala v obravnavanje in potrditev
nadzornemu svetu družbe, temelji na poslovanju skupine v preteklem letu ter na načrtovanem
poslovnem prestrukturiranju Skupine Alpina, ki smo ga pripravili v sodelovanju s svetovalno družbo
Admetam.
Plan poslovanja je pripravljen na naslednjih predpostavkah:
2Skupina Alpina ohranja obstoječe programe in dejavnosti, razdeljene na področja poslovanja
oz. divizije: šport, obutev za ves dan in maloprodaja. Divizija šport vključuje razvoj,
proizvodnjo in prodajo alpskih smučarskih čevljev, obutve za tek na smučeh in treking
obutve, divizija obutve za ves dan razvoj, proizvodnjo in prodajo obutve za ves dan (program,
ki se je do zdaj imenoval 'moda'), maloprodaja pa lastno mrežo trgovin na trgih Slovenije,
Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.
Matična družba Skupine Alpina je družba Alpina d.o.o. Žiri, ostale družbe so hčerinske
družbe, kot je predstavljeno v točki 3.1. Načrtovana reorganizacija skupine, ki bo predlagana
ter izvedena v letu 2016, je okvirno predstavljena že v tem dokumentu in temelji predvsem
na spremembah proizvodnih kapacitet. Ohranjajo se lokacije proizvodnje Žiri, Alpina Fogs in
Alpina Bromy, načrtujemo pa zapiranje proizvodnih enot na Kitajskem in v Romuniji.
Poleg prilagoditve proizvodnje, ki bo zagotovila bolj učinkovito in cenejšo proizvodnjo
obutve, načrtujemo tudi zaprtje hčerinskih družb v Ukrajini, Makedoniji, na Kosovem ter
odprodajo družbe v Srbiji. Načrt prodaje ne predvideva umika iz teh tržišč, ampak nadaljnji
razvoj preko drugih tržnih poti.
Načrtovana prodaja vseh hčerinskih trgovskih podjetij ter maloprodajne mreže temelji na
napovedih vodstev teh podjetij, ki so jih pripravili na podlagi poslovanja v letu 2015 ter
napovedi kupcev za leto 2016.
Načrt predvideva centralizacijo nabave in razvoja v okviru matične družbe Alpina d.o.o.
Prihranki pri stroških nabave so vključeni v skupni postavki 'učinki načrtovane reorganizacije'.
Načrtovane investicije obsegajo nujno potrebne investicije, ki jih načrtujemo v letu 2016 v
matični družbi ter investicije, ki so potrebne zaradi načrtovanih sprememb in selitve
proizvodnje predvsem v družbah Alpina Fogs in Alpina Bromy. Redno vzdrževanje je
načrtovano v okviru tekočih stroškov.
Financiranje predvideva najem dodatnih kreditov za financiranje tekočega poslovanja in
prestrukturiranja v skupni višini 3,6 mio EUR. Vračilo obstoječih kreditov družb v skupini je v
projekcijah vključeno skladno z amortizacijskimi načrti oziroma obstoječim planom poplačil.
Finančni načrt v celoti vključuje obveznosti matične družbe iz prisilne poravnave in plačilo
dogovorjenih obresti.
Predvideni učinki načrtovane reorganizacije so predstavljeni posebej kot ocena in temeljijo
na predlogu nove organiziranosti proizvodnje, ki ga je pripravilo svetovalno podjetje
Admetam. Dokončni ukrepi reorganizacije Skupine Alpina so še v pripravi in bodo pripravljeni
do konca januarja 2016, ko bo pripravljena tudi časovnica izvajanja ukrepov poslovnega
prestrukturiranja.
Finančne projekcije za leto 2016 delno vključujejo predvidene učinke odpisov in znižanja
vrednosti zalog, terjatev in naložb, ki so bile s strani svetovalcev in revizorjev opredeljene kot
tveganja, in predvideno dokapitalizacijo s strani lastnika v ocenjeni višini 4,5 mio EUR, ki bo
potrebna za pokrivanje izgube.

3. NAČRT POSLOVANJA SKUPINE ALPINA V LETU 2016
3.1.

PREDSTAVITEV SKUPINE ALPINA

Poslanstvo
Skupina Alpina ustvarja in prodaja visokokvalitetno obutev in rešitve za udobno gibanje, vrhunske
dosežke in lep zunanji videz.

3

Vizija
V Alpini želimo ostati vodilni specialist v programu smučarske tekaške obutve ter specialist področju
obutve za cel dan.
Razvijamo, proizvajamo in prodajamo usnjeno obutev, torbice in dopolnilni program, z občutkom za
podrobnosti, s predanostjo mojstrski izdelavi ter z zavezo h kvaliteti in udobju.
Izboljšujemo tehnične veščine in investiramo v nove, inovativne tehnologije in izdelke, kot tudi v
stabilen in učinkovit delovni proces. Z inovativnimi in uporabniku prijaznimi rešitvami želimo preseči
pričakovanja naših kupcev.
Povečujemo vrednost podjetja skozi širitev proizvodne palete ter z mednarodno rastjo s pomočjo
naših partnerjev.
Želimo postati podjetje, kjer zaposleni vidijo možnost lastnega razvoja in mednarodne kariere.

Ključni nosilci razvoja

Funkcionalen dizajn: preplet modernega videza in odlične funkcionalnosti izdelkov,
Izdelki: nadgradnja osnovne ponudba obutve in torbic z novimi, komplementarnimi izdelki,
Kupci: fokus delovanja na kupcu in nenehnem razvoju,
Distribucija: internacionalizacija podjetja skozi nova prodajna mesta in kooperacije,
Marketing: integriran marketing, ki vključuje vse prodajne kanale ter je prilagojen
značilnostim posameznega prodajnega programa,
Proizvodnja: evropsko poreklo, tehnično znanje, integriran in učinkovit proizvodni proces.

SKUPINA ALPINA - PODATKI O OBVLADUJOČEM PODJETJU
Dejavnost in sedež
Alpina, tovarna obutve, d. o. o.
Strojarska ulica 2
4226 Žiri
T: (04) 51 58 000
F: (04) 51 58 370
E: alpina@alpina.si
W: www.alpina.si
Družba ALPINA, tovarna obutve, d.o.o., Strojarska ulica 2, 4226 Žiri, je vpisana v sodnem registru
pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju od dne 16.12.1984 pod zaporedno številko vpisa
10003200 z naslednjimi podatki:
 skrajšan naziv – firma: ALPINA, d.o.o.,
 matična številka: 5034728,
 šifra glavne dejavnosti: 15.200 Proizvodnja in prodaja obutve,
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo,
 identifikacijska številka za DDV: SI 61162663,
 osnovni kapital: 3.000.000,00 EUR,
4
lastniška struktura: 100 % lastnik je Družba za upravljanje terjatev bank d.d. Ljubljana,
transakcijski računi: SI56 0202 4001 7441 044 odprt pri NLB d.d.,
SI56 0510 0800 0021 720 odprt pri Abanki d.d.,
SI56 0313 8100 3782 562 odprt pri SKB d.d.,
SI56 0451 5000 1290 414 odprt pri Novi KBM d.d.,
velikost podjetja po določilih ZGD: velika,
zadnja sprememba družbene pogodbe 05.11.2009, datum vpisa 16.11.2009 – sprejetje
odločitve o spremembi pravno organizacijske oblike družbe (preoblikovanje iz delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo),
vpis v register o spremembi osnovnega kapitala je bil narejen 11.6.2015.

Matično podjetje je bilo od 21.7.2014 do 21.5.2015 v postopku prisilne poravnave, ki ga je vodil
prisilni upravitelj Veljko Jan.

Vodenje skupine in upravljanje hčerinskih družb
Skupino Alpina od 21.7.2015 dalje vodi direktorica matične družbe Alpina, d.o.o. Barbara Vtič
Vraničar.

Upravljanje skupine in nadziranje matične družbe
Matično družbo Alpina d.o.o. in s tem Skupino Alpina od 7.7.2015 nadzira 3 članski nadzorni svet,
katerega predsednik je Miha Štepec, članici pa Mateja Zavadlal in Helena Rupnik.

SKUPINA ALPINA - PODATKI O ODVISNIH PODJETJIH
Skupina Alpina je razvojno usmerjena skupina podjetij za razvoj, proizvodnjo in prodajo športne
obutve in obutve za ves dan. Skupina Alpina po stanju na dan 30.11.2015 vključuje obvladujoče
podjetje Alpina d.o.o. Žiri in odvisna podjetja Alpina CRO d.o.o., Zagreb (v nadaljevanju Alpina CRO),
Alpina BH d.o.o. Sarajevo (v nadaljevanju Alpina BH), Alpina FOGS d.d. Sarajevo (v nadaljevanju
Alpina FOGS), Alpina YUG d.o.o. (v nadaljevanju Alpina YUG), SC Alpina SIRO S.r.l. (v nadaljevanju
Alpina SIRO), Alpina UA, L.t.d. (v nadaljevanju Alpina UA), Zhongshan Alpina Footwear Co., L.t.d (v
nadaljevanju Zhongshan Alpina), Alpina Sports Corp., ZDA (v nadaljevanju Alpina Sports), A – Prodaja
d.o.o. (v nadaljevanju A-prodaja), Alpina Bromy, d.o.o. (v nadaljevanju Alpina Bromy), Alpinamak
d.o.o (v nadaljevanju Alpinamak) in Alpina Kos SH.P.K. (v nadaljevanju Alpina Kos).
Skupina Alpina razvija, proizvaja in trži obutev po vsem svetu. Proizvodnja je organizirana v Sloveniji,
v proizvodnih podjetjih v Bosni in Hercegovini (BIH), Romuniji in na Kitajskem ter pri kooperantih v
BIH in na Kitajskem. Na območju nekdanje Jugoslavije upravlja mrežo 96 –ih prodajaln (Slovenija 42
prodajaln, Hrvaška 33 prodajaln, Bosna in Hercegovina 13 prodajaln in Srbija 8 prodajaln), v druge
države po svetu pa prodaja preko mreže agentov in distributerjev.
Lastniški delež družbe Alpina, d.o.o. v posameznih podjetjih prikazuje spodnja preglednica:

5

Organi upravljanja in nadziranja
Hčerinske družbe vodijo direktorji, oz. upravni odbori ter nadzirajo nadzorni odbori, kot sledi iz
naslednje tabele:

Nadzorni odbor Alpina CRO še ni v celoti imenovan. Predsednik nadzornega odbora je bil bivši
direktor družbe Alpina d.o.o., ki pa je s funkcije odstopil. Enako velja za Upravni odbor v Alpina
Zhongshan in Alpina Sport Corporation USA.
6

Organigram skupine Alpina
Organigram Skupine Alpina ob koncu leta 2015

V letu 2016 načrtujemo prenehanje poslovanja in zaprtje hčerinskih družb Alpina Kos, Alpina Mak in
Alpina UA ter prodajo hčerinske družbe Alpina Yug. Družbe bodo ostale registrirane do zaključka
sodnih postopkov, ki tečejo na posamezni družbi. Na vseh trgih, kjer so te družbe delovale,
načrtujemo nadaljevanje prodaje obutve Alpina preko drugih prodajnih kanalov. Načrtujemo tudi
zapiranje proizvodne družbe Alpina Siro ter prenos proizvodnje iz družbe Zhongshan Alpina
Footwear, vendar slednje ne bomo zapirali, dokler ne bodo zaprte obveznosti do lokalnih
dobaviteljev.
Organigram Skupine Alpina po reorganizaciji konec leta 2016

7

3.2.

STRATEGIJA IN CILJI

Strategija
Skupina Alpina bo v letu 2016 in v letu 2017 izvedla poslovno in organizacijsko prestrukturiranje,
ki bo zagotovilo temelje za prihodnji razvoj. Po zaključeni reorganizaciji se bo skupina usmerila v
strategijo rasti.

Strateški cilji skupine
ostati vodilni proizvajalec obutve za tek na smučeh,
izboljšati tržno pozicijo na trgu obutve za alpsko smučanje,
povečati prodajo obutve z vstopom na nove trge in s povečanjem prodajne marže,
ohraniti inovativnost in razvojno naravnanost,
povečati dodano vrednost na zaposlenega.

Poslovni cilji v letu 2016
uspešno izpeljati načrtovano poslovno in organizacijsko prestrukturiranje skupine,
izvesti prilagoditev obutve v vseh programih zahtevam trga in opustiti tržno nezanimive
in nedobičkonosne produktne skupine ter podjetja,
povečati proizvodno in stroškovno učinkovitost,
zagotoviti visoko raven kakovosti proizvodov in poslovnih procesov,
uvesti sodobni koncept korporativnega upravljanja, redno poročanje, planiranje
poslovanja in kontroling ter vzpostaviti nadzor nad poslovanjem hčerinskih podjetij.

3.3.

NAČRTOVANO PRESTRUKTURIRANJE
REORGANIZACIJA

POSLOVANJA

IN

Vodstvo matične družbe je v drugi polovici leta 2015 v sodelovanju s svetovalnim podjetjem
Admetam izvedlo analizo poslovanja Skupine Alpina in opredelilo področja, na katerih je nujno
potrebno izpeljati poslovno prestrukturiranje. Načrtovani ukrepi so predstavljeni ločeno od
rednega načrta poslovanja, prav tako se bodo posebej spremljali učinki prestrukturiranja.
Skupina Alpina v letu 2016 načrtuje zaprtje nekaterih hčerinskih družb. Iz tega naslova pričakuje
vpliv na finančne izkaze zaradi odpisa zalog in terjatev v višini 502 tisoč EUR. Ocenjeni finančni
učinki predvidenega prestrukturiranja so predstavljeni v tabeli v nadaljevanju.
Predvideni so naslednji ukrepi prestrukturiranja:
 celovito načrtovanje novih kolekcij, znižanje stroškov razvoja in povečanje prihodkov od
prodaje z vstopom na nova tržišča in s pomočjo novih prodajnih kanalov,
 povečanje prodajne marže pri prodaji obutve,
 optimizacija maloprodajne mreže, izboljšanje prodaje v maloprodajni mreži z uvedbo
prenovljenega izgleda trgovin in sodobnih prodajnih pristopov,
 reorganizacija proizvodnih enot in izboljšanje učinkovitosti proizvodnje s prenovo
proizvodnih procesov in optimizacijo vzorčne delavnice,
 reorganizacija logistike, optimizacija nabave in znižanje splošnih stroškov.

8

Ocenjeni finančni učinki načrtovanega prestrukturiranja poslovanja Skupine Alpina
PREDLOGI IZBOLJŠAV ADMETAM (EBITDA učinek)

Mesečna dinamika 2016
jun
jul
avg

v '000 €
Proj. 2016

jan

feb

mar

apr

maj

Povečanje prihodkov/znižanje stroškov na novi kolekciji in povečanje prodajne marže

120

10

10

10

10

10

10

Povečanje prodajne marže v izvozu in maloprodaji

250

Izboljšanje prodaje v maloprodajni mreži in zmanjšanje stroškov prodanega blaga

100

5

5

5

5

5

Izboljšanje portfelja in upravljanja trgovin

85

9

9

9

9

Povečanje prihodkov z uvedbo dopolnilnega programa

20

Povečanje prodaje z vstopom na nova tržišča in preko novih prodajnih kanalov

100

Postavka

sep

okt

nov

dec

10

10

10

10

10

10

42

42

42

42

42

42

10

10

12

13

15

15

9

9

9

9

9

9

5

5

5

5

17

17

17

17

17

88

88

88

88

88

17

440

Reorganizacija proizvodnje (novi 'Footprint')

110

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30

Izboljšanje učinkovitosti proizvodnje (prenova proizvodnih procesov, optimizacija vzorčne delavnice)

500

30

30

30

50

50

60

70

70

80

Reorganizacija in znižanje stroškov logistike

100

5

5

5

5

10

10

20

20

20

Znižanje splošnih stroškov

150

10

10

10

10

15

20

25

25

25

Optimizacija stroškov nabave

215

18
97

18
97

18
97

18
180

18
278

23
305

23
331

29
339

32
352

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

SKUPAJ

2.190

Stroški
Odpravnine Alpina Žiri

10

25

18
82

jan

feb

mar

-854

Odpravnine SIRO

-30

Enkratni stroški selitve proizvodnje v BiH

-255

Odprodaja zalog

-1.250

Stroški pravnih in svetovalnih storitev povezanih z reorganizacijo

-1.024

-255

-255

dec
-344

-30
-60

-40

-100

-313
-85

-85

-85

-313

-55
-313

-313

-85

-85

-85

-85

-85

-85

-85

-85

-85

-2

-2

-2

-2

-2

-8

-8

-8

-8

Amortizacija investicij v BiH

-43

Odpis osnovnih sredstev

-5

-5

-407

-407

Odpisi zalog SIRO, KOS in UA
Odpis terjatev MAK

-89

SKUPAJ
UČINEK POSLOVNE REORGANIZACIJE

-89

-3.958

-85

-145

-438

-117

-87

-400

-342

-187

-716

-94

-94

-1.252

-1.768

-75

-120

-356

-21

9

-303

-163

90

-411

237

245

-900

9

3.4.

PRODAJA

Načrtovani prihodki od prodaje obutve v Skupini Alpina v letu 2016 so 58,2 mio EUR čistih
prihodkov od prodaje, od tega na športnem programu 27,1 mio EUR, na obutvi za ves dan 11,4
mio EUR in v maloprodajni mreži 17,5 mio EUR. Načrt prodaje temelji na načrtovani količinski
prodaji ter na načrtovanih prodajnih cenah doseženih pri obstoječih kupcih in je predstavljen v
naslednji tabeli.
deleži v odstotkih

v EUR
PRIHODKI OD PRODAJE

dej 2014

oc 2015

pl 2016

dej 2014 dej 2015 pl 2016

ŠPORT
OBUTEV ZA VES DAN
MALOPRODAJA
Storitve
Prihodki od prodaje materiala

27.272.346 27.884.627 27.170.294
9.989.264 10.309.451 11.443.164
21.523.367 20.898.654 17.532.422
2.215.078 2.434.245 2.040.438
41.876
50.680
35.000

45%
16%
35%
4%
0%

45%
17%
34%
4%
0%

47%
20%
30%
4%
0%

SKUPAJ PRIHODKI

61.041.931 61.577.657 58.221.319

100%

100%

100%

Cilji 2016
Glavni cilji Skupine Alpina na področju prodaje v letu 2016 so:
 izboljšati donosnost produktnih skupin in kupcev, opuščati nedonosne kupce in iskati
nove kupce, pri katerih bomo dosegli višjo prodajno maržo,
 okrepiti obstoječe distribucijske poti in dodatno razviti lastne distribucijske poti, zlasti na
tujih trgih,
 povečanje prodaje pri obstoječih kupcih ter pridobitev naročil pri novih kupcih v Evropi,
 vstop in širitev poslovanja na trgih ZDA in Japonske,
 povečati tržne deleže na obstoječih trgih, direkten vstop v prodajne verige,
 gradnja blagovne znamke Alpina, promocija s poudarkom na udobju, mehkih materialih,
svežem dizajnu,
 postopno zmanjševanje odvisnosti od velikih kupcev (rizik odpovedi naročil) s
povečanjem prodaje pri novih manjših kupcih,
 povečati prodajo v centralni Evropi na vseh treh športnih programih (DH, XC, TR),
 zagotoviti dobičkonosnost vseh treh programov športne obutve.

Tveganja
Tveganja, ki se lahko pojavijo v letu 2016, so naslednja:
 velik pritisk na cene s strani kupcev,
 velik vpliv morebitnega izpada naročil velikih kupcev,
 velik pritisk konkurence iz Portugalske, Španije, Turčije, Poljske, Italije in Nemčije,
 vpliv vremena na prodajo zimskega programa,
 dvig cen materialov in surovin.

Aktivnosti

segmentacija kolekcije obutve za ves dan,
10
odpiranje novih trgov, iskanje novih kupcev, pri katerih lahko dosežemo višje prodajne
marže,
graditev in poglabljanje partnerskega odnosa s kupci,
analiza konkurence,
večja vlaganja v promocijo in marketinške aktivnosti.

Maloprodajna mreža (MPM)
V Sloveniji organizira in vodi maloprodajo hčerinska družbe A – prodaja d.o.o. Maloprodajna
mreža v Sloveniji je v začetku leta 2015 obsegala 44 lastnih in 5 franšiznih prodajaln ter spletno
prodajo. V skladu z načrtom optimizacije in reorganizacije poslovanja maloprodaje se je število
prodajaln v letu 2015 zmanjšalo. Konec leta 2015 tako poleg spletne prodajalne deluje še 39
lastnih in 2 franšizni prodajalni. Od tega jih bo 14 v lastnih poslovnih prostorih, 25 pa v najetih.
Na Hrvaškem je za maloprodajo zadolženo podjetje Alpina CRO. V začetku leta 2015 je bilo na
tem trgu aktivnih 33 maloprodajnih enot, konec leta pa deluje še 31 prodajaln in e-prodajalna, ki
je začela poslovati v novembru 2015. V prvem četrtletju 2016 predvidevamo še dodatno zaprtje
4 nedobičkonosnih prodajaln, tako da bo število maloprodajnih mest po reorganizaciji 27.
Alpina BH vrši in zagotavlja prodajo na področju Bosne in Hercegovine. V letu 2015 smo
zmanjšali število prodajnih mest iz 15 na 13, za prvo četrtletje leta 2016 pa je predvideno zaprtje
še ene trgovine, tako da bo po zaključenem prestrukturiranju maloprodaje v BIH 12 prodajnih
mest. V enem od hčerinskih podjetij v BIH bomo organizirali tudi vodenje računovodskih storitev
za maloprodajo BiH.

Cilji 2016
Preko maloprodajne mreže družba v letu 2016 načrtuje prodajo v skupni vrednosti 17,5 mio
EUR, kar predstavlja 16% zmanjšanje ustvarjenih prihodkov glede na oceno prihodkov v letu
2015. Zmanjšanje obsega prodaje je posledica zmanjšanja števila prodajnih mest v celotni
maloprodajni mreži.

Tveganja
Tveganja pri planiranju poslovanja v maloprodajni mreži za leto 2016 so:
• nepravočasnost dobav obutve v prodajalne,
• vpliv vremena na prodajo,
• izpad načrtovanih investicij v prenovo prodajnih mest in promocijo.

Aktivnosti
Možnosti za pozitivno odstopanje - povečanje realizacije glede na plan 2016:
• učinek nove kolekcije JZ16,
• merjenje kazalnikov uspešnosti posameznih trgovin in prodajalcev,
• urejanje izložb (merchandising) in razvoj prodajnega koncepta,
• prenova dopolnilnega programa (torbice, pasovi, denarnice…).
11

Zastopniška prodajna podjetja in partnerji
Skupina Alpina ima prodajo na trgih Združenih držav Amerike, Ukrajine, Makedonije in Kosova
organizirano preko hčerinskih podjetij. Zaradi neučinkovitosti takšne organizacije prodaje
načrtujemo v letu 2016 zaprtje hčerinskih družb Alpina UA, Alpinamak in Alpina Kos. Prodaja
obstoječim in novim kupcem na teh trgih bo potekala preko drugih prodajnih poti.
Družba Alpina Sports, ki je na trgu Združenih držav Amerike do sedaj prodajala obutev športnega
programa, bo obseg poslovanja razširila tudi na prodajo obutve za ves dan. V ta namen se bo
kadrovsko okrepila in razvila mrežo zastopnikov in prodajnih agentov.
Skupina Alpina načrtuje v letu 2016 poiskati nove zastopnike in prodajne agente tudi na drugih
obstoječih trgih, obenem pa bo vstopilo tudi na nekatere nove trge, pomemben je predvsem
vstop na trg Japonske.

3.5.

RAZVOJ

Za uspešen nastop na trgu ter zagotavljanje rasti prodaje je vlaganje v razvojno dejavnost za
Skupino Alpina zelo velikega pomena. Ustrezna zasnova, oblikovanje in pravočasna ter pravilna
priprava kolekcij obutve so ključni dejavniki na trgu. Prav tako bomo v letu 2016 velik poudarek
namenili pocenitvi proizvodov in zniževanju proizvajalnih stroškov. Poleg optimizacije
proizvodnih kapacitet iz petih na tri lokacije, je za cenovno konkurenčnost in pozitivni poslovni
izid skupine Alpina pomembna poenostavitev in pocenitev izdelave obutve. Razvoj obutve bo
tudi v prihodnjem obdobju skoncentriran v okviru matičnega podjetja Alpina d.o.o.
Alpina proizvaja žensko in moško obutev za ves dan v okviru programa lepljene obutve, ki
vključuje nizko obutev, sandale, gležnjarje in škornje, ter brizganega programa, ki vključuje
žensko nizko obutev, gležnjarje in ženske sandale. Pri razvoju te vrste obutve bomo v prihodnjih
kolekcijah zasledovali zmanjševanje števila grup in vzorcev po posameznih grupah, poenotili
bomo materiale in tako zagotovili koncentracijo kolekcij.
Pri razvoju športnega programa (smučarski, tekaški in treking čevlji) bomo tudi v prihodnje
vlagali v tehnične inovativne rešitve, tako na nosilnem tekaškem programu, kjer je Alpina
svetovni tržni vodja, kot tudi pri razvoju smučarske in treking obutve. Tudi pri športnem
programu bomo pocenili izdelke z optimizacijo zasnove, oblikovanja in proizvodnje obutve.
Razvoj ima poleg tega v letu 2016 naslednje naloge:
 razvoj nove kolekcije na tekaškem programu za leto 2017/18, posodobitev dizajnov,
izboljšanje funkcije, uvajanje inovativnih rešitev na področju materialov, razvoj
novih poletnih modelov za tek z rolkami,
 na programu smučarske obutve bomo v letu 2016 dokončali projekt novega
moškega smučarskega čevlja XTrack in rental smučarskega čevlja XTR, pričeli z
razvojem novega ženskega smučarskega čevlja Roxanne in osvežili dizajn otroške
smučarske kolekcije,
 na programu trekking obutve bomo dokončali prenovo kolekcije v grupah Hiking,
Winter treking, City walking in Backpacking in se lotili razvoja nove light weight
grupe modelov na osnovi novega kopita in novega podplata. Program treking
zajema tudi lovske modele, kjer bomo osvežili obstoječo kolekcijo in dodali nov
model z integriranim ogrevanjem na nižjem cenovnem nivoju,
12

na modnem programu bomo dvakrat letno naredili nove sezonske kolekcije z novimi
zgornjimi deli ter v čim večji meri z obstoječimi kopiti, podplati in petami.

3.6.

NABAVA MATERIALA IN TRGOVSKEGA BLAGA

Težave z likvidnostjo v letu 2015, zaradi katerih so se poslabšali plačilni pogoji in je prišlo do
večjih zamud pri dobavi materialov ter gotovih proizvodov kupcem in maloprodajni mreži, so
imele negativni vpliv na poslovanje celotne Skupine Alpina. Te težave lahko v letu 2016
odpravimo izključno z zagotavljanjem stabilnega financiranja proizvodnje. Poleg tega smo že v
letu 2015 uvedli nekatere metodološke spremembe pri planiranju proizvodnje in razpisovanju
delovnih nalogov, ki omogočajo večjo fleksibilnost, predvsem pa je za pravočasno nabavo
materialov pomembna uvedba strogih pravil glede potrjevanja naročil in planiranja.
Cene materialov so bile v letu 2015 stabilne, nekateri materiali so se celo nekoliko pocenili.
Povišanja cen so bila predvsem posledica tečajnih razlik zaradi višje vrednosti dolarja. Tudi za
leto 2016 ni večjih napovedi rasti cen materialov in surovin. Nekoliko nestabilen je trg plastičnih
mas, manjša povišanja obeta papirna industrija, kar naj bi bilo predvsem posledica pomanjkanja
starega papirja. Cene kovin naj bi šle nekoliko navzdol, cene usnja pa bodo odvisne predvsem od
gibanja količin in cen surovih kož.
Cilji na področju nabave in logistike so optimistično naravnani:
 izboljšanje nabavnih pogojev,
 iskanje alternativnih dobaviteljev,
 pravočasna oskrba proizvodnje,
 poiskati substitute za določene vrste naravnega usnja, predvsem zaradi tveganj v
Pakistanu.
Za uresničitev teh ciljev bomo v Skupini Alpina centralizirali nabavo ter zagotovili sodelovanje
prodaje, planiranja proizvodnje in nabave med seboj in s proizvodnimi lokacijami. Pri
načrtovanju kolekcij bomo izbirali manj različnih materialov v majhnih količinah, zagotovili bomo
pravočasna naročila, ustrezno financiranje in druge pogoje za dobro delo nabave. S centralizacijo
nabave računamo tudi na stroškovne prihranke zaradi boljše preglednosti in koordiniranega
pogajanja z dobavitelji.

3.7.

KADRI

Konec leta 2015 zaposluje Skupina Alpina 1.553 sodelavcev. V letu 2016 bo zaradi načrtovanega
prestrukturiranja proizvodnje in zmanjšanja režije prišlo do spremembe. Učinki zmanjševanja
števila zaposlenih iz prestrukturiranja v tem poslovnem načrtu sicer še niso zajeti, saj bodo
predstavljeni šele do konca januarja 2016 kot del predlaganih ukrepov načrtovanega
prestrukturiranja poslovanja. Na podlagi predloga prestrukturiranja, ki ga je pripravilo
svetovalno podjetje Admetam, se bo število zaposlenih v Skupini Alpina zaradi učinkov
poslovnega prestrukturiranja predvidoma zmanjšalo za 275, predvsem zaradi zapiranja
proizvodnih obratov v Romuniji in na Kitajskem ter selitve proizvodnje v proizvodna obrata v
BIH.

13

Aktivnosti družbe bodo še naprej usmerjene v krepitev korporacijske kulture, nudenje dobrih in
predvsem varnih delovnih pogojev, ustvarjanje pozitivne naravnanosti in ustvarjanju okolja, v
katerem se bo delavec dobro počutil in bo rad prihajal na delo.
Cilji za področje upravljanja s človeškimi viri v letu 2016:
 sprejem in uveljavitev nove organizacijske strukture,
 opredelitev ključnih kadrov,
 določitev modela kompetenc za opravljanje posameznih vrst dela,
 določitev modela kariernega razvoja ključnih kadrov,
 nadgradnja sistema ocenjevanja in napredovanja zaposlenih,
 usposabljanje vodij na vseh ravneh vodenja za učinkovito delo z ljudmi,
 usposabljanje zaposlenih v proizvodnji za večopravilnost,
 usposabljanje, predvsem kadra v razvoju in kontrolorjev za delo na terenu (delo v
drugih podjetjih skupine Alpina).
Vlogo kadrovske službe bomo v letu 2016 spremenili iz pretežno administrativne v vlogo, ki bo
intenzivneje izvajala funkcijo razvoja kadrov, svetovanja in zagotavljanja podpore vodjem v
matični družbi in v hčerinskih družbah.

3.8.

PROIZVODNJA

Glavni cilj optimizacije proizvodnje v letu 2016 je segmentacija proizvodnih obratov, tako da bo
proizvodnja športne obutve in obutve za ves dan potekala v ločenih obratih. Zaradi načrtovane
konsolidacije proizvodnje obutve v Evropi bomo izboljšali čas od prejema naročila do dobave
obutve kupcem, zagotovili višji nivo standardov kakovosti in pomembno zmanjšali stroške
logistike.
V letu 2016 načrtujemo koncentracijo proizvodnje športne obutve v proizvodnih obratih Alpina
Žiri in Alpina FOGS z izjemo izdelave brizgane treking obutve, ki bo potekala v Alpini Bromy.
Linijo lepljene športne obutve iz Alpina Siro in del proizvodnih kapacitet iz Zhongshan Alpine
bomo preselili v Alpino FOGS. Proizvodnja obutve za ves dan bo potekala v Alpini Bromy.
Vzorčna proizvodnja in razvoj obutve bo organizirana v Alpini Žiri.
Največja težava proizvodnje v letu 2015 je bila nepravočasna dobava materialov in sestavnih
delov, kar je povzročilo zamude pri proizvodnji in dobavi obutve kupcem. Eden od večjih
problemov v proizvodnji je tudi velika razdrobljenost proizvodnje (majhne serije). Zaradi tega
prihaja do velikega števila menjav orodij in dodatnih nastavitev strojev, kar bistveno vpliva na
produktivnost in kvaliteto izdelkov. Na kvaliteto ima precejšen negativni vpliv tudi zastarela in
dotrajana proizvodna tehnologija, kar se najbolj odraža na montaži lepljene, brizgane in
smučarske obutve. Vsako leto se število zastojev povečuje, produktivnost pa pada, zaradi česar
je nujno potrebno investirati v najnujnejšo obnovo strojnega parka.
Splošni cilji proizvodnje
selitev proizvodnih kapacitet in pravočasen zagon proizvodnje na novih lokacijah,
proizvodnja v skladu z načrtovanimi roki proizvodnje,
vpeljava sistema TQM v vse faze proizvodnega procesa,
optimizirati proizvodni proces in prilagoditi potrebno število zaposlenih.

14

Načrtovana reorganizacija in optimizacija proizvodnje

Trenutno stanje in organiziranost proizvodnih kapacitet Skupine Alpina v letu 2015 prikazuje
spodnja slika.

Zaradi visokih stroškov transporta, nizke zasedenosti in neučinkovite rabe proizvodnih kapacitet
v proizvodnih obratih Skupine Alpina je potrebna reorganizacija in optimizacija proizvodnje.
Naslednja slika prikazuje stanje po načrtovani reorganizaciji proizvodnih obratov.

15

3.9.

INVESTICIJSKA VLAGANJA in DEZINVESTIRANJE

Skupina Alpina načrtuje v letu 2016 izvesti investicijske projekte v matičnem podjetju Alpina
d.o.o. v skupni ocenjeni vrednosti 1 milijon EUR, ki bodo omogočili ohranitev razvoja in
racionalnejše poslovanje. V razvoj form in orodij bomo investirali 542 tisoč EUR, za nadomestitev
izrabljenih strojev in opreme bomo namenili 300 tisoč EUR, v obnovo strežniške opreme bomo
vložili 106 tisoč EUR, za nujna vzdrževalna dela na objektih pa načrtujemo 100 tisoč EUR.
Poleg investicij v Alpini d.o.o. načrtujemo tudi investicije v selitev in prestrukturiranje
proizvodnje v hčerinskih družbah v ocenjeni višini 600 tisoč EUR.

4. FINANČNE PROJEKCIJE
4.1.

PREGLED POSLOVANJA V LETU 2015

V maju 2015 je bila potrjena prisilna poravnava matične družbe Alpina d.o.o., pri čemer je bila iz
osnovnega kapitala pokrita pretekla izguba, nato pa izvedena dokapitalizacija podjetja s
konverzijo dela finančnih obveznosti v kapital s strani DUTB, ki je s tem postal 100% lastnik.
Sočasno je bil dosežen reprogram finančnih obveznosti do leta 2024.
Skupine Alpina je v letu 2015 ustvarila za 535 tisoč EUR več čistih prihodkov od prodaje kot v letu
2014 in to kljub dogajanju na ruskem in skandinavskem trgu, kjer je matična družba utrpela
padec prihodkov od prodaje. Zaradi velikega padca vrednosti ruskega rublja so se naročila iz
ruskega trga bistveno zmanjšala tako na športnem kot na programu obutve za ves dan. Manjša
so bila tudi naročila iz skandinavskega trga in naročila kataloških kupcev ter prihodki ustvarjeni v
maloprodaji. Kljub temu je bil poslovni rezultat poslovanja skupine v letu 2015 glede na oceno
poslovanja pozitiven.
Matično podjetje Alpina d.o.o. je konec junija 2015 od lastnika prejelo kratkoročni premostitveni
kredit v višini 3 milijonov EUR in s tem omililo dodatne zamude v proizvodnji in v dobavah
kupcem. Ta sredstva bi bila potrebna že februarja, zato se zamudam pri dobavi materiala in s
tem motnjam v oskrbi proizvodnje ni dalo izogniti, oziroma jih pozneje vsaj delno nadoknaditi.
Do konca leta 2015 je Alpina d.o.o. uspela vrniti 500 tisoč EUR, ostanek v višini 2,5 milijona EUR
pa bo reprogramiran in predvidoma odplačan v letu 2017.
Pomembnejši rezultati poslovanja Skupine Alpina v letu 2015 so prikazani v nadaljevanju.

16

Izkaz poslovnega izida

Skupina Alpina v letu 2015 beleži rast prihodkov glede na leto 2014 v vrednosti 535 tisoč EUR in
bo pri ustvarjenih čistih prihodkih od prodaje proizvodov, trgovskega blaga, materiala in storitev
zabeležila 1% rast glede na leto 2014. Prav tako bo zabeležena rast kosmatega donosa, ki je višji
od doseženega v letu 2014 za 1%. Stroški blaga, materiala in storitev so višji za 1% glede na leto
2014. Razlog je kljub nižji proizvodnji od planirane v matičnem podjetju v večji prodaji od
dosežene v letu 2014.
Stroški dela so se v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povečali za 1%. V skupini v letu 2015 ni
bilo večjih investicij.
Ocenjeni dobiček iz poslovanja za leto 2015 znaša 791 tisoč EUR in je predvsem posledica večje
prodaje v skupini Alpina. Ocenjujemo da bo EBITDA (dobiček iz poslovanja brez upoštevanja
amortizacije in odpisov vrednosti) za leto 2015 znašal 2,64 milijona EUR, medtem ko je znašal v
letu 2014 2,05 milijona EUR. Celotna izguba skupine v letu 2015 je ocenjena na 847 tisoč EUR,
medtem ko je znašala v letu 2014 z vključenimi učinki prisilne poravnave 11,6 milijonov EUR.

17

Bilanca stanja

Po oceni za leto 2015 bo znašalo premoženje Skupine Alpina izkazano v bilanci stanja 47,9
milijonov EUR. Zmanjšanje v primerjavi z letom 2014 je za 1,4 milijona EUR. Zmanjšanje je
posledica odpisa zalog gotovih proizvodov, blaga in materiala v višini 441 tisoč EUR, popravkov
terjatev v višini 184 tisoč EUR. Na nižja sredstva vpliva tudi nižja vrednost opredmetenih
osnovnih sredstev za 937 tisoč EUR, ki je posledica učinka obračunane amortizacije in izpada
investicij.
18

Pomembne spremembe so razvidne na strani obveznosti do virov sredstev. S potrditvijo prisilne
poravnave v maju 2015 se je najprej pokrila pretekla izguba v breme osnovnega kapitala. S
konverzijo finančnih obveznosti v kapital v višini 12 milijonov EUR v razmerju 4:1 so se finančne
obveznosti zmanjšale za 12 milijonov EUR, osnovni kapital se je oblikoval v višini 3 milijone EUR,
za razliko 9 milijonov EUR pa je bila pokrita izguba iz preteklih let. Ostanek kreditov v višini 19,2
milijona EUR je bil reprogramiran do leta 2024 in je v bilanci stanja izkazan kot dolgoročna
finančna obveznost.
V letu 2015 je matična družba dobila dodatni kredit v višini 3 milijone EUR, za katerega je 500
tisoč EUR glavnice v letu 2015 že odplačala, ostanek v višini 2,5 milijona EUR pa je v bilanci
izkazan kot kratkoročna finančna obveznost, ki jo bo potrebno do konca leta 2015
reprogramirati. Kratkoročne finančne obveznosti skupine so se glede na leto 2014 zaradi učinka
prisilne poravnave v matičnem podjetju in finančnega prestrukturiranja zmanjšale na 12,7 mio
EUR, kratkoročne poslovne obveznosti pa so se iz 14,9 mio EUR v letu 2014 zmanjšale na 12,3
mio EUR v letu 2015.

4.2.

NAČRTOVANI IZKAZI ZA LETO 2016

Izkaz poslovnega izida

Skupni načrtovani čisti prihodki od prodaje proizvodov in trgovskega blaga ter materiala in
storitev, ki so razvidni iz načrtovanega izkaza poslovnega izida za leto 2016, so 58,2 milijonov
EUR, kar pomeni 5% padec glede na ocenjeni rezultat poslovanja v letu 2015. Padec je predvsem
posledica zapiranja oz. prodaje lastne maloprodajne mreže v Srbiji in zapiranja nedobičkonosnih
19

prodajaln v maloprodaji Slovenije, Hrvaške in BIH. Načrtovani prihodki od prodaje proizvodov in
blaga znašajo 56,1 milijonov EUR, prihodki od prodaje storitev znašajo 2,0 milijona EUR, od
katerih 1,7 milijona EUR predstavljajo prihodki od storitev dodelavnih poslov, prihodki od
prodaje materiala pa so planirani v višini 0,04 milijona EUR.
Stroški poslovanja

Stroški poslovanja so načrtovani na podlagi načrtov in opredeljenih nalog po posameznih
družbah v skupini. V nadaljevanju so podrobneje pojasnjeni pomembnejši poslovni stroški. Ti so:
 stroški porabljenega materiala, ki so za leto 2016 planirani v višini 21,3 milijone EUR
Osnova za izračun načrtovanih stroškov materiala je količinski načrt proizvodnje, normativna
poraba in predvidena nabavna cena. Materialni stroški vključujejo poleg materiala
(osnovnega, pomožnega in pisarniškega) še energente (električno energijo, kurilno olje, plin,
nadomestne dele in material za vzdrževanje), opredeljene na podlagi izkustev preteklih let.
 stroški nabavljenega blaga, ki so za leto 2016 planirani v višini 7,1 milijona EUR
 stroški storitev , ki so za leto 2016 planirani v višini 9,7 milijonov EUR
Osnova za izračun stroškov storitev je izkustveno poznavanje potrebe po storitvah in
predvidenih cen storitev. Med storitvami so zajete: proizvodne storitve (pri izdelavi
proizvodov - kooperanti), transportne storitve, storitve vzdrževanja, najemnine, stroški
nastali zaradi povračil delavcem, stroški plačilnega prometa in zavarovanj, stroški
intelektualnih storitev. Vse storitve so načrtovane analitično po mesecih. Med stroški
storitev predstavljajo stroški proizvodnih storitev oz. stroški kooperacije 27% (za 2016 je
planirano 2,1 milijonov EUR) in so odvisni od obsega proizvodnje, ki je potrebna za
doseganje prodajnih ciljev.
 stroški dela, ki so za leto 2016 planirani v višini 14,5 milijone EUR
Pri načrtovanju stroškov dela smo izhajali iz potreb po delovni sili, iz obstoječega stanja
delovne sile ter želenih dolgoročnih učinkov. Osnova za izračun načrtovanih stroškov dela je
sedanja mesečna masa za bruto plače in načrtovano število zaposlenih za posamezni mesec
poslovanja. V planu neposredno pod stroški dela niso upoštevani učinki reorganizacije, saj so
prikazani posebej v postavki 'učinki reorganizacije'.

Učinki reorganizacije

V posebni postavki planiranega izkaza poslovnega izida za leto 2016 je prikazan tudi učinek
načrtovane reorganizacije v skupnem znesku -1.768 tisoč EUR, kar je posledica visokih enkratnih
stroškov, ki nastanejo v letu 2016. Podrobnejša specifikacija je prikazana v tabeli na strani 9,
povzetek pa v spodnji preglednici.

20

Odhodki financiranja

Odhodki financiranja predstavljajo odhodke iz naslova obresti za obstoječe in za novo pridobljeni
kratkoročni likvidnostni kredit. V skladu z NFP so načrtovani odhodki za kredite, ki so
reprogramirani na Alpini, d.o.o. in krediti povezanih podjetij pri slovenskih bankah, ki jih bomo
reprogramirali v 2016, obračunani po 5% obrestni meri v višini 1.293 tisoč EUR, razlika pa so
obresti za kredit, ki ga ima Alpina Bromy pri Sparkasse banki, obresti za faktorinški kredit v Alpini
Sports Corp., obresti za kredit na Alpini, d.o.o. pridobljen v letu 2015 po 5,2% obrestni meri in
novo pridobljen kredit v letu 2016 po 5% obrestni meri.

Bilanca stanja

21

Neopredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavni vrednosti in predstavljajo
preostalo vrednost programske opreme. Zmanjšanje je rezultat amortiziranja in v znesku 147
tisoč EUR tudi posledica prodaje Alpine YUG, zapiranja Alpine Kos, Alpine Siro in Alpine UA.
Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo zemljišča, zgradbe, stroje in opremo. Osnova
sredstva so bila po uradni cenitvi na matični družbi nazadnje prevrednotena na dan 31.3.2014.
Planirana vrednost na dan 31.12.2016 pa je odraz amortiziranja v višini 1,7 milijona EUR, novih
investicij v skupni višini 1,6 milijona EUR in prodaje oz. zapiranja Alpine YUG, Alpine Kos,
Alpinemak, Alpine Siro in Alpine UA. Naložbene nepremičnine (prodajalni v Srbiji), so planirane,
da se v letu 2016 v celoti prodajo, zato je na dan 31.12.2016 njihova izkazana vrednost 0.
Dolgoročne poslovne terjatve predstavljajo dane dolgoročne varščine in vplačila v stanovanjske
rezervne sklade (prodajalne).
Zaloge se bodo v letu 2016 zmanjšale za 3,25 milijona EUR zaradi odprodaje starih zalog gotovih
proizvodov in blaga, zaradi prodaje podjetja v Srbiji se bodo zaloge v skupini zmanjšale za 1,3
milijona EUR, zaradi odpisa zaloge ob zapiranju podjetij v skupini na Kosovu, v Ukrajini in
Romuniji pa načrtujemo znižanje zalog za 0,4 milijona EUR.
S potrditvijo prisilne poravnave v maju 2015, se je negativni kapital matične družbe pokrival v
breme celotnega osnovnega kapitala, 12 milijonov finančnih obveznosti je bilo konvertirano v
kapital v razmerju 4:1, s tem se je dodatno pokrila izguba preteklih let. Osnovni kapital družbe
Alpina d.o.o. po potrjeni prisilni poravnavi znaša 3 milijone EUR in je tudi v planu za 2016
prikazan v enaki višini. V planu 2016 je upoštevana tudi predvidena nova dokapitalizacija
matične družbe v višini do maksimalno 4,5 milijona EUR s konverzijo finančnih terjatev lastnika v
kapital, ki bi se namenil za pokrivanje izgube in na višino osnovnega kapitala ne bi imel vpliva.
Zmanjšanje dolgoročnih finančnih obveznosti v znesku 5,6 milijona EUR predpostavlja konverzijo
kreditov v višini 4,5 milijona EUR v kapital, za 1 milijon EUR se finančne obveznosti zaradi roka
poplačil prenesejo na kratkoročne obveznosti, ostala razlika pa je znižanje zaradi poplačila
obrokov za leasing.
Pri kratkoročnih obveznostih je izkazano zmanjšanje za 1 milijon EUR. Po reprogramu kreditov v
skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja se v 2016 odplača 0,5 milijona EUR, za znesek 0,6
milijona EUR so predvidena delna poplačila kreditov podjetij v skupini, za 0,6 milijona EUR
plačilo obresti iz leta 2015, zmanjšanje v višini 0,8 milijona je planirano iz naslova prodaje Alpine
YUG, zmanjšanje v višini 0,1 milijona EUR zaradi zaprtja Alpine UA, povečanje 1 milijon EUR pa
je zaradi prenosa iz dolgoročnih finančnih obveznosti. Predvideno je tudi, da bodo podjetja v
skupini v letu 2016 potrebovala dodatne 3,6 milijone EUR kredita za financiranje sezone in
prestrukturiranja, ki bo v znesku 3 mio EUR do konca leta 2016 vrnjen in se v bilanci stanja na
dan 31.12.2016 ne izkazuje, preostalih 0,6 mio EUR pa bo odplačano v letu 2017.

Denarni tok
Plan denarnih tokov izkazuje konec leta 2016 presežek prejemkov nad izdatki pri poslovanju v
višini 4,16 milijona EUR, vendar pa so odstopanja po posameznih mesecih znotraj leta zaradi
22

sezonske narave posla precejšnja. Največji prispevek k presežku prejemkov nad izdatki pri
poslovanju ima odprodaja starih zalog, katerih priliv je planiran v višini 2 milijona EUR.

23

Izdatki za investicije so planirani v višini 1,6 milijonov EUR, in sicer za zagotavljanje tekočih nujno
potrebnih investiranj na Alpini Žiri v višini 1 milijona EUR in potrebnih investicij v Bosni zaradi
reorganizacije proizvodnje v višini 0,6 milijona EUR.
Prejemki in izdatki pri financiranju izkazujejo potrebni denarni tok oz. višino kreditov, ki so
potrebna v 2016 za zagotovitev financiranja sezone in prestrukturiranja v višini 3,6 milijonov
EUR. Dodatnih 200 tisoč EUR bomo pridobili s prodajo poslovno nepotrebnih nepremičnin.
Izdatki pri financiranju poleg v letu 2016 pridobljenega kredita za financiranje sezone, ki bo v
višini 3 milijonov EUR odplačan v letu 2016, 600 tisoč EUR pa v letu 2017 ter v letu 2015
prejetega kredita, ki bo v višini 2,5 milijona EUR odplačan v letu 2017, upoštevajo tudi odplačilo
kredita na Alpini, d.o.o. v višini 0,5 milijona EUR v skladu z v Načrtu finančnega prestrukturiranja
opredeljenim planom reprograma kreditov, odplačilo dela kreditov podjetij v skupini v višini 0,6
milijona EUR, redno mesečno odplačilo obresti v skupni letni višini 1,8 milijona EUR, odplačilo
obresti podjetij v skupini iz leta 2015 v višini 0,6 milijona EUR in odplačilo zapadlega dela
finančnega leasinga v višini 172 tisoč EUR.

4.3.

POSLOVNA IN FINANČNA TVEGANJA

V Skupini Alpina bomo posebej spremljali naslednja poslovna in finančna tveganja:

tveganje plačilne sposobnosti, ki je povezano s primanjkljajem razpoložljivih finančnih
virov in posledično z nesposobnostjo družb, da v dogovorjenih rokih poravnavajo svoje
obveznosti,
tveganje nepravočasne nabave materialov in surovin zaradi nezmožnosti pridobitve
ustrezne likvidnosti v zahtevanih terminih lahko pomembno vpliva na višino prihodkov
od prodaje (obutev mora biti v trgovinah na pričetku sezone),
novi razvojni projekti morajo biti zaključeni v planiranih rokih, za njihovo izvedbo
morajo biti na voljo ustrezni viri,
morebitni prehitri, predvsem pa nenadzorovani skoki stroškov zaradi:
o nepredvidenih valutnih nihanj (nekaj materialov in dokupa je vezano na USD in
RMB)
o neustrezne kakovosti,
o nepravočasne zagotovitve ustreznih materialov in zunanjih storitev,
padec višine prodaje zaradi nepredvidljivih dogodkov na trgu,
tveganje neplačevanja kupcev – tveganje zaradi neplačila kupcev bomo nadzorovali z
zavarovanjem terjatev in z zaustavitvijo prodaje neplačnikom,
valutno tveganje skušamo omejevati s poslovanjem na principu prodaje v valuti, v kateri
se proizvaja. Edino valutno tveganje zaradi tečajnih razlik ostaja pri poslovanju s
povezanimi družbami iz Kitajske ter ZDA (stare obveznosti in terjatve do povezanih
podjetij).

Sestavni del ukrepov prestrukturiranja bodo tudi ukrepi za zmanjšanje oziroma preprečitev
navedenih tveganj.

24

5. ZAKLJUČEK
V dokumentu predstavljamo načrtovano poslovanje Skupine Alpina v letu 2016. Sočasno z
rednim poslovanjem bodo potekali procesi prestrukturiranja, ki bodo prinesli pomembne
prihranke in bistveno izboljšali poslovanje skupine. Najpomembnejši del prestrukturiranja, ki bo
glede na oceno svetovalcev prinesel največje prihranke v poslovanju, je prestrukturiranje
proizvodnih kapacitet in njihova koncentracija v Evropi.
Proizvodnjo, ki je bila sedaj organizirana v proizvodnih obratih na petih lokacijah, bomo združili
na treh lokacijah v Sloveniji in v Bosni in Hercegovini, pri tem pa opustili proizvodnjo v Romuniji
in na Kitajskem in zaprli tamkajšnje proizvodne obrate. Obenem bomo ločili proizvodnjo obutve
za ves dan od proizvodnje športne obutve in s tem zagotovili specializacijo proizvodnje na
posamezni lokaciji.
Glavni izziv v letu 2016 bo še vedno predstavljalo upravljanje likvidnosti. Cilj za prihodnje leto je
uvesti tekoče spremljanje in reguliranje denarnih tokov na nivoju skupine. Zagotavljanje
ustrezne likvidnosti je tudi najpomembnejši pogoj za izpeljavo ukrepov načrtovanega
prestrukturiranja poslovanja in reorganizacije, zato je ključnega pomena zagotovitev dodatnih
finančnih virov na matični družbi v prvem kvartalu prihodnjega leta.

Žiri, December 2015

Direktorica:
Barbara Vtič Vraničar

25