САСТАВ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Сажетак: Посматрано у односу на стање које је код нас постојало пре
њеног увођења, јединствена евиденција непокретности замишљена је и
спроведена као концепт који подразумева да катастар земљишта преузме
дотадашњу функцију земљишних књига. Регулатива састава катастра непокретности садржана у Закону о државном премеру и катастру из 2009.
године, израз је тежње законодавца да се превазиђе дугогодишњи изглед јединствене евиденције непокретности као механичког споја катастра земљишта и земљишне књиге. Катастар непокретности састоји се од: елабората премера, збирке исправа и базе података катастра непокретно-сти.
Свеобухватност базе података није никако недостатак сам по себи, али
може угрозити неопходну једноставност и прегледност која се очекује у
регистру права на непокретностима. С друге стране, прегледност и прецизност садржаја земљишнокњижног улошка доведена је до могућег савршенства, што је само по себи известан гарант правне сигурности.

Кључне речи: елаборат премера, збирка исправа, база података

Уводне напомене
Катастар непокретности у смислу јединствене (фактичке и правне)
евиденције о непокретностима и правима на њима, као позитивноправно
решење постоји у Србији више од две деценије.Сада важећа регулатива
садржана је у Закону о државном премеру и катастру из 2009. године.
–––––––––155

72/2009 од 3. 57-67. децембра 2006. 101-103 и литератури на коју се упућује. године. мада ће она постојати само као законско решење без икакве реализације све до доно-шења Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима из 1992. бр. фебруара 2009. 48/1994. 2009.. Сматра се да надлежност органа управе и поступање по правилима управног поступка. поуздања. приоритета. cit. измене и допуне у бр. којима је прописана надле-жност. 4. септембра 2009. О темпу реализације ове евиденције. 155–165) Јединствена евиденција непокретности представља обједињену базу података о непокретностима и правима на њима у надлежности Републичког геодетског завода. бр. 18/2010 од 23. 156 . стр. Састав катастра непокретности (стр. јединствена евиденција непокретности замишљена је и спроведена као концепт који подразумева да катастар земљишта преузме дотадашњу функцију земљишних књига.12/1996. op. те да се рок за жалбу са осам продужава на 15 дана. тешкоћама које су се при томе јављале и изискивале перманентне измене и допуне Закона. нису одговарајући за евиденцију непокретности која је заснована на начелима уписа. године. 5 О томе како је у Србији уопште настала таква ситуација да имамо три паралелна си-стема евиденције непокретности (тапијски. 5 Њено суштинско појмовно обележје које је разликује у односу на друге системе евиденције непокретности је обједињавање фактичког и правног стања непокретности на једном месту у надлежности једне институције и то управне власти. видети у: Раденка Цветић. 53/1993. ступио на снагу 11. 4 Видети чл. 15/1996. а затим су следили нацрти од 20. 133 и 137 Закона о државном премеру и катастру) мења и да сада износи 5 година (чл.4 Настала је као покушај превазилажења незадовољавајућег стања постојећих евиденција у Републици Србији. врло брзо након његовог ступања на снагу приступило се изменама и допунама (Закон о изменама и допунама објављен у Службени гласник Републике Србије. земљишнокњижни и јединствена евиденција) и разлозима незадовољавајућег стања. седиште (Београд) и делокруг Завода. cit. видети више у: Раденка Цветић. Суштина измена је у томе да се прописани трогодишњи рок наступања фикције апсолутне тачности (чл. бр. Иако је овај Закон више од три године био у фази нацрта (први нацрт Закона о државном премеру и катастру непокретности утврђен је 31. У систему јединствене еви- –––––––––– шћен текст објављен у бр.6 Посматрано у односу на стање које је код нас постојало пре њеног увођења. op. 67/1993.. године. септембра 2009. Видети више о томе у: Раденка Цветић. 25/2002 и 101/2005). године и коначно 10. те која производи дејство апсолутне тачности уписа протеком одређеног времена. јула 2006. 3 Објављен у Службени гласник Републике Србије. године (Службени гласник Републике Србије. стр. марта 2010) . У аустријско-немачком систему земљишних књига заснованих на катастру земљишта егзистирају два јавна регистра: земљишна књига и катастар земљишта. 6По многима то је и највећи концепцијски недостатак ове евиденције. стр. године). 60-62. 28/1990) у Србији је уведена јединствена евиденција непокрет-ности. 83/1992. као и надлежност за решавање у првом степе-ну у управним пословима везаним за државни премер и катастар (у другом степену решава министарство надлежно за послове просторног планирања и урбанизма).Др Раденка Цветић. Савремена евиденција непокретности. 34/2001. 5 и 7 Закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру). 8-11 Закона о државном премеру и катастру. децембра 2007. Нови Сад.

шумског. За преосталих 335 катастарских општина. 4 и 75-77 Закона о државном премеру и катастру. посебни делови објеката који чине грађевинску целину (стан . 9 Подаци о конкретним катастарским општинама и статусу евиденције која је тренутно на снази могу се пронаћи у оквиру дела сајта РГЗ који се односи на сервисе. уписује се право својине.10 Регулатива састава катастра непокретности садржана у Закону о државном премеру и катастру из 2009. ни науке. 2/2011 денције непокретности постоји један јавни регистар који се зове катастар непокретности. 8 Видети чл. 10 Видети чл. Што се тиче права која се уписују.gov.7 Таква обједињена евиденција података о непокретностима и правима на њима у скорој будућности треба да постане и једина евиденција о непокретностима у Републици Србији. али није шире прихваћена ни од стране струке. престају да важе до тада постојеће евиденције (катастар земљишта. израз је тежње законодавца да се превазиђе дугогодишњи изглед јединствене евиденције непокретности као механичког споја катастра земљишта и земљишне књиге. катастар непокретности састоји се од: –––––––––– 7 Оваква суштина може се појмовно исказати кроз синтагму интегрисани катастар која је настала пре више од једне деценије.rs/reg-opstina. То је и разумљиво. 67). објекти културе. У катстар непокретности уписују се следеће непокретности: земљиште (катастарске парцеле пољопривредног.Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. привредни објекти. спорта и рекреације. при чему упис има конститутивни карактер. године. односно 7% од укупног броја поступак оснивања катастра непокретности је у току са различитим степеном реализације радова. земљишна књига.8 Према подацима добијеним од Републичког геодетског завода у Републици Србији катастар непокретности је основан и на снази је за 4186 или 93% од укупно 4521 катастарских општина. гаража и други). склоништа и други грађевински објекти). право службености. будући да почев од оснивања и примене катастра непокретности за дату катастарску општину. надземни и подземни грађевински објекти (зграде свих врста. право заједничке својине. пословни простор.rgz. право коришћења. ни законодавца. будући да катастар непокретности преузима све податке из наведених евиденција. По постојећем плану све би требало да буде завршено у потпуности у току 2011. право сусвојине. године. књига тапија. право закупа. грађевинског и другог земљишта).9 Према законској дефиницији катастар непокретности је основни и јавни регистар о непокретностима и стварним правима на њима. хипотека и друга стварна права на непокретностима прописана законом. интабулациона књига и књига продатих друштвених станова са хипотекама). у делу Реги-стар општина и катастарских општина или на www. 189 Закона о државном премеру и катастру. Према Закону о државном премеру и катастру (чл. 157 .

12 Видети чл. Поред ка- 158 . 3) катастарски операт (пандан главној књизи земљишне књиге). Катастарски премер 12 може да се врши у циљу оснивања или обнове катастра непокретности. динамика и оријентациона вредност радова. земљишну књигу. Основна катастарска територијална јединица је катастарска парцела. описивање. израде геодетских подлога). 23-26 Закона о државном премеру и катастру. који су као такви уписани у било коју постојећу евиденцију (катастрар земљишта. Видети чл. на коме постоји право својине. Из садржине елабората премера проистиче да он обухвата податке и документа који се односе на фактичку евиденцију непокретности (њено хоризонтално и вертикално позиционирање. Елаборат премера чува се трајно. 38-42). 40-52 Закона о државном премеру и катастру. катастар непокретности) да изврше обележавање граничних тачака парцела. израчунавање површине). катастарског премера . комасационог премера или постојећег премера. а представља геодетско мерење и прикупљање података о непокретностима и имаоцима права на непокретностима. на основу којих се оснива или обнавља катастар непокретности. а на основу пројектног задатка. израђује га Републички геодетски завод или геодетска организација.Др Раденка Цветић. оснивања и обнове катастра непокретности. 2) збирка исправа (оригинали или оверени преписи исправа од значаја за упис права на непокретностима). Састав катастра непокретности (стр. 155–165) 1) елабората премера 2) збирке исправа 3) базе података катастра непокретности. који су чинили листови непокретности (пандан земљишнокњижном улошку у систему земљишних књига). премера водова и оснивања катастра водова. 13 Катастарска парцела представља део земљишта у катастарској општини одређен границом (међом) и означен јединственим бројем. у областима за које се израђује главни пројекат) и главни пројекат (израђује се за потребе извођења геодетских радова у следећим областима: основних геодетских радова. комасационог премера. обим . Завод је дужан да на прописан начин обавести о вршењу катастарског премера и објави позив имаоцима права да учествују у поступку и да појединачно позове све имаоце права на земљишту. Дерогираним Закона о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима из 1992. који је служио за одржавање премера и катастра непокретности. књигу тапија. топографског премера. било је прописано да у састав катастра непокретности улази: 1) радни оригинал плана (копија архивског оригинала). године (чл. у складу са фактичким стањем. Елаборат премера Елабората премера је скуп докумената и података насталих у поступку пројектовања11 и реализације катастарског премера. концепт њиховог извођења. по захтеву инвеститора .13 а основна јединица за коју се врши катастарски –––––––––– 11 Пројектовање или техничка документација обухвата идејни пројекат (њиме се одређује локација геодетских радова.

У збирку исправа се.15 а може се вршити и бонитирање земљишта. 14 Катастарска општина. 16 Видети чл. Збирка исправа "(1) Збирка исправа јесте скуп исправа на основу којих је извршен упис или брисање уписа на непокретностима. Упис се може извршити на основу приватне или јавне исправе која је и по садржини и по форми подобна за упис. 2/2011 премер и оснива. Општи услови за упис су : одређена садржи-на и одређена форма. прикупљање података о имаоцу права на непокретности у складу са фактичким стањем. поред исправе која је била основ за упис. рибњак. означење непо-кретности на коју се исправа односи према подацима катастра непокретно-сти (катастарска општина. br. виноград. ливада. по правилу. (2) Збирка исправа чува се трајно. 58/2003). врт. Обе-лежавање граница катастарске општине врши се постављањем геодетских белега.14 Катастарски премер обухвата хоризонтално и вертикално позиционирање непокретности. парцелама. воћњак. и друге исправе које су биле приложене предлогу. као општи и као посебни који се захтевају за 17 приватну или јавну исправу. који нешто прецизније одређује појам и састав збирке исправа као саставног дела земљишних књига. 159 . 193-194 Закона о земљишним књигама Словеније из 2003. 86-88 Закона о државном премеру и катастру. улаже и решење земљишнокњижног суда о дозволи уписа. катастарско класирање земљишта. објектима. 17 Видети чл. обележавање граница катастарске општине и катастарске парцеле. Сматрамо да треба указати на одредбе чл. пашњак. број и површина посебног дела објекта). обухвата подручје једног насељеног места. Парцеле пољопривредног и шумског земљишта сврставају се у следеће катастарске културе: њива. остале катастарске територијалне јединице су катастарска општина и катастарски срез.Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 15 Катастарско класирање земљишта врши се на основу природних и економских услова производње постојеће културе на земљишту и служи за утврђивање катастарског прихода. број и површина објекта. Катастарски приход је новчани еквивалент разлике вредности просечних приноса и просечних материјалних трошкова производње за сваку катастарску културу и катастарску класу у катастарском срезу. трстик и мочвара. Предвиђена је и могућност вођења збирке исправа као централне информатизоване базе. Услови за подобност исправе прописани су самим законом. шума. број и површина парцеле. обнавља и одржава катастар непокретности је катастарска општина. геодетско мерење и прикупљање података о непокретностима према фактичком стању (о просторним јединицама. Што се тиче садржине исправа за упис мора нарочи-то да садржи : место и датум састављања. 69 Закона о државном премеру и катастру. године (Uradni list Republike Slovenije. податке о уписаном прет- –––––––––– тастарске парцеле као основне. односно овере. предлог за упис. посебним деловима објеката)."16 Овако сумарно законско одређење збирке исправа нодомешћено је детаљнијом регулативом о исправама на основу којих се врши упис у катастар непокретности.

који приказују комплетно (фактичко и правно) стање непокретности. пребивалиште или боравиште. год. односно исправи о правном послу.19 Исправа за упис мора бити приложена у оригиналу. односно исправа о прав-ном послу. Да би била подобна за упис. База података катастра непокретности База података катастра непокретности је скуп геопросторних и других података о непокретностима и стварним правима на њима. 155–165) ходнику и лицу у чију корист се упис захтева (презиме. од 1. и даље се инсистира на овери потписа свих лица (по правилу су два) између којих се исправа сачињава. приватна исправа. Ако се забележба односи на лич-ност имаоца права исправа не мора да садржи податке о означењу непокретности. Додатни захтеви у погледу форме могу бити прописани посебним законом. изричито прописивање да изјаву о дозволи уписа даје лице чије право се ограничава. 21 Видети чл. 160 . оптерећује. али може бити дата и у посебној исправи уз оверу потписа лица које изјаву даје. У бази података са- –––––––––– 18 19 Ако се ради о правном лицу наводе се назив. а потписи лица између којих се исправа сачињава морају бити оверени. како је било предвиђено правилима земљишнокњижног права. Састав катастра непокретности (стр. овереној фотокопији или у другом облику прописаном законом. Да би била подобна за упис. 111/2009). будући да је таква овера неопходан услов за пуноважност правног посла којим се располаже правима на непокретностима. бр. Ова изјава може би-ти садржана у приватној исправи. Претпоставка је да је то пропуштено као нешто што се подразумева. бр. мора бити сачињена у писаној форми. а ако је састављена на страном језику мора се доставити и оверен превод. 4 Закона о промету непокретности (Служени гласник РС. Као што се види. 146-LIII.). а ако се ради о страној јавној исправи она мора бити призната у Републици Србији. седиште и матични број. а не само лица чије право се ограничава. Нешто су блаже утврђени услови за упис забележбе. јединствени матични број грађана18). име и име једног родитеља. другог државног органа или организације која врши јавна овлашћења. 21 Изостало је. јуна 1930. а ако се забеле-жба односи на саму непокретност исправа не мора да садржи податке о уписаном претходнику. Да би се дозволио упис мора постоја-ти и безусловна и неорочена изјава о дозволи уписа (традиционално означава-на као clausula intabulandi у земљишнокњижном систему). Јавне исправе на основу којих се може извршити упис у катастар непокретности су одлуке суда. преноси или престаје. 20 Видети § 37 Закона о земљишним књигама краљевине Југославије (Службене новине. то свакако захтева.Др Раденка Цветић. међутим. 42/1998. 20 То је разумљиво. преноси или престаје. донете у оквиру њихове надлежности. али прецизност која је неопходна при прописивању услова за упис. оптерећује. оваква одлука мора бити правноснажна.

Треба. 227. актима надлеженог органа за утврђивање просторних јединица и назива улица и тргова (чл. Zagreb. важећим Законом састав катастра непокретности измењен је у правцу стварања у правом смислу речи јединствене евиденције о непокретностима и правима на њима у виду базе података која приказује комплетно (фактичко и правно) стање непокретности. Састав катастра непокретности уређен дерогираним Законом о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима из 1992. за једну или више парцела) и лист непокретности. str. а у њој се воде и подаци адресног регистра и регистра просторних јединица. Model za Hrvatsku?. посебним деловима објеката и имаоцима стварних права на непокретностима. такође. географским и другим називима. правима на непокретностима. Поред оних које су остале и у усвојеном законском тексту биле су предвиђене и тематске целине о вредности непокретности. треба истаћи да је и дерогирани Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима из 1992. Међутим. представљао је практично механички спој катастра земљишта и земљишне књиге. чињеницама које су иначе садржина забележби. године. 239-240. године била је предложена подела базе података у чак 12 тематских целина.23 Лист непокретности Када се говори о саставу листа непокретности. исправама. због детаљности и извршене фрагментације (подељеност података у одређене тематске целине) 22 неће бити у стању да пружи једноставну и целовиту информацију о стању непокретности као што то може главна књига земљишне књиге. Daljnji razvoj EOP zemljišne knjige u Austriji. 2/2011 држани су нарочито подаци о : парцелама. база података катастра непокретности представља потпуно нову концепцију вођења података о непокретностима и правима на њима. Liber amicorum Nikola Gavella (Građansko pravo u razvoju). објектима. Оно што ће се евентуално показати као недостатак је чињеница да база података. 78 Нацрта). Из базе података катастра непокретности издаје се катастарски план (у дигиталном или аналогном облику. 161 . године напустио традиционални састав земљи- –––––––––– 22 Према Нацрту Закона о државном премеру и катастру непокретности из децембра 2007. већ и неопходан уступак захтевима електронске обраде података. 2007. Док је катастарски операт као скуп листова непокретности на неки начин опонашао главну књигу земљишне књиге као скуп земљишнокњижних уложака. Сматрамо да овакав приступ представља не само концепцијско усавршавање катастра непокретности. катастарском приходу.Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 23 О скептицизму у погледу тога да би потпуни електронски систем могао угрозити сигурност података и поверење у земљишне књиге видети у: Willibald Posch. имати у виду да би потпуно превођење евиденције непокретности у електронски систем података (нарочито у погледу збирке исправа и брисања ранијих уписа) могао угрозити сигурност података и поверење у саму евиденцију.

иако се стварао привид да је он само донекле измењен. Видети чл. Прописан је начин вођења компјутеризоване главне књиге. властовница – власнички лист. начин вршења уписа. В лист (садржи податке о згради. 155–165) шнокњижног улошка. стану и послов-ној просторији.24 При увођењу јединствене евиденције непокретности. на пример. који се подаци уносе о главном упису (главни уписи су укњижба. законодавац је 25 пошао од чињенице да је напуштен принцип superficies solo cedit. право дугорочног 26 закупа. Подаци који су уписивани у лист непокретности распоређени су у четири листа: А лист (садржи податке о земљишту). залаже. право откупа и прекупа ). br. уговорно право прече куповине. ако није друкчије одређено или уговорено. лист А. као посебним деловима зграде и другим грађевинским објектима и носиоцима права на њима) и Г лист (садржи податке о теретима и ограничењима: стварне и личне службености. Лист непокретности издат за непокретност садржи по- –––––––––– 24 Видети. лист Б. Б лист (садржи податке о носи-оцу права на земљишту). br. 20-25 Закона о земљишним књигама Хрватске из 1996. подлеже другом располагању и заплени по истим одредбама као и земљиште. Сви подаци садржани су. тако да је врло једноставно утврдити било који податак који се тиче непокретности односно права на њој. титулара права и других правно релевантних чињеница. године (Narodne novine. али је напуштена његова тродеоба преласком на концепт земљишне књиге као централне компјутеризоване базе. 27 Видети чл. 72 Закона о државном премеру и катастру. задржан је и даље концепт земљишнокњижног улошка. предбележба и забележба. 162 . 175-179 (Zakon o zemljiški knjigi. у бази података катастра непокретности. у прописаном облику и садржају или за непокретност или за имаоца права. и чл. а које могу да буду од утицаја на постојање и промет права на непокретностима. као што смо видели. као основни документ о непокретностима и стварним 27 правима на њима. Састав катастра непокретности (стр. 2. 25 Његова реафирмација у нашем правном систему наговештава се одредбом чл.Др Раденка Цветић. Према Закону о земљишним књигама Словеније. лист Ц) даје могућност да се у сваки део уписује тачно оно што је законом предвиђено. а помоћни пломба и чињење видљивим). и преноси се. којима је одређен састав земљишнокњижног улошка и детаљна садржина сваког листа. Из базе података издаје се лист непокретности. тачка 17. У важећем Закону о државном премеру и катастру потпуно је изостала подела овог основног документа о непокретностима на одређене листове ко-ји садрже унапред предвиђене податке. 58/2003). Тродеоба земљишнокњижног улошка (поседовница – пописни лист. 25 Нацрта Законика о својини и другим стварним правима која гласи: "Ствар трајно спојена са земљиштем својина је власника земљишта." 26 У овај лист врши се и забележба правних чињеница које се односе на власника непокретности или саму непокретност. и теретовница – теретни лист. напустио традиционални концепт земљишнокњижног тела као правне целине и установио лист непокретности који је давао могућност да као власници земљи-шта и изграђеног објекта на том земљишту буду уписана различита лица. Uradni list R Slovenije. одредбе чл. хипотека. наслеђује. 91/1996).

Законом је предвиђено да се лист непокретности издаје у прописаном облику и садржају. 67/1 и 105/3. 2007. године.Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. Нови концепт листа непокретности донекле утиче на домашај начела јавности катастра непокретности. али је изостало детаљније законско уређење и једног и другог. У систему евиденције који се води по принципу 29 реалних фолија. Тај лист се може издати само имаоцу права. по овом питању. 284-285. 30 Видети чл. 29 По овом систему воде се земљишне књиге. већ регулативне недоречености и мањкавости прелазних и завршних одредаба Закона о државном премеру и катастру. 163 . т. Zemljišne knjige. Stvarno pravo. Zagreb. Видети више о томе: Tatjana Josipović.. 11/1. уписи се спроводе и одређени су с обзиром на објект права које се уписује. тј.. 2. односно с обзиром на непокретност као трајнији елемент. прелазним и завршним одредбама прописано је да ће се одредба чл.30 Уместо закључка Да ли ће овакав концепт листа непокретности уздрмати сигурност правног промета или ће је унапредити показаће време. 42 Закона о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима 31 којим је регулисана садржина листа непокретности. године . 31 При дерогирању Закона о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима изричито је продужена само важност одредаба чл. Поред тога. У суштини. а лист непокретности издат за имаоца права садржи податке који се односе на све непокретности које припадају истом имаоцу права. 173/3 Закона о државном премеру и катастру. али по садржају листова непокретности који се издају из базе података катастра непокретности произилази да се ради о комбинацији система реалних и персоналних фолија. 72 ( којом је предвиђен нови концепт листа непокретности. 2/2011 датке који се односе на непокретност за коју се издаје. Ограничење начела јавности везује се за лист непокретности који се издаје за имаоца права. svezak 1. Зато се поставља пи- –––––––––– 28 У прве три верзије нацрта Закона о државном премеру и катасту непокретности било је предвиђено да се лист непокретности издаје као реални и персонални. У овом моменту ставићемо неколико примедби које се не тичу самог концепта листа непокретности. ради се о комбинацији реал28 них и персоналних фолија. јануара 2010. У последњој верзији која је са неким изменама преточена у Закон о државном премеру и катастру изостала је употреба ових термина. лицу које докаже правни интерес и државном органу за вођење поступка покренутог по службеној дужности из његове над- лежности. Систем персоналних фолија почива на уписима који се спроводе с обзиром на имаоца права. тако што се поред имена одређеног лица уписују све непокретности које му припадају или на којима има друго стварно право. јуна 2010. од 1. које ће престати да важе даном примене чл. стр. примењивати од 1. u: Nikola Gavella i dr. а није продужена примена чл.

С тим у вези видети одредбе чл. 33 Проблем на овај начин. Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности. године. године. 46/1999.34 Примена чл. под условом да није у супротности са њим. године. и данас се у било којој служби за катастар непокретности у Републици Србији може добити лист непокретности подељен на четири листа. године и Правилником о изради и одржавању катастра непокретности из 1999. 198/1 и чл. који чине његов саставни део (чл. није донет него је још увек у поступку израде. Њиме је прописано да се подаци о непокретностима и правима на њима воде на прописаним обрасцима одштампаним уз овај правилник. 200 Закона о државном премеру и катастру. јуна 2010. 164 . он прописује и техничке нормативе. међутим. године. онако како је предвиђено Законом о државном премеру и катастру и уписима права на нпокретностима из 1992. директор Републичког геодетског завода овлашћен је да доноси подзаконске акте за спровођење тог Закона. 181 Закона о државном премеру и катастру. 33 Службени гласник РС. године. –––––––––– 32 То значи до 11. није решен. То би у овом моненту био Правилник о изради и одржавању катастра непокретности из 1999. бр.Др Раденка Цветић. Неколико неусклађених прописа и поступака су у основи тога: Законом о државном премеру и катастру прописан је другачији и облик и садржина листа непокретности у односу на дерогирани Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима из 1992. 155–165) тање у ком облику и садржају ће се издавати лист непокретности у том међувремену.32 До његовог доношења примењиваће се одговарајући подзаконски акт који је важио на дан ступања на снагу новог Закона. Тај акт требало је да буде донет у року од једне године од дана ступања на снагу Закона о државном премеру и катастру. Међу њима је и Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности с тим што није доступан нацрт овог Правилника. методе и начин рада код оснивања. године. Полазећи од одредбе чл. Између осталог. обнове и одржавања катастра непокретности (тачка 8).1/2). септембар 2010. Међутим. међутим. 34 На сајту РГЗ налази се списак подзаконских аката овог Завода који су у поступку израде. Крајњи рок за доношење новог правилника усклађеног са важећим Законом био је 11. Састав катастра непокретности (стр. септембра 2010. 72 Закона о државном премеру и катастру којим се уређује лист непокретности требала је да почне 1.

acquires those functions that traditionally belonged to land books. a document collection and a database of cadastre.Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. but also could endanger indispensa-ble simplicity and easy examination expecting from registry of real estate. which mechanically combined land books and cadastre of real estates. easy examination and precision of the content of a land registry file has been developed to the possible perfection. Full Professor Faculty of Law Novi Sad Composition of Cadastre Abstract Comparing to the former real estate public records in Serbia. document collection. which is by itself can provide legal security. All -inclusive database could be very useful. Ph. the uniform land registry system was conceived and enforced in the way that the cadastre of real estates. along with its traditional function. Cadastre consists of a report of survey. database of cadastre 165 . The Law on Land Survey and Cadastre of 2009 introduces some changes into composition of cadastre with obvious intention to overcome the previous concept of the cadastre of real estates.D.. 2/2011 Radenka Cvetić. Key words: report of survey. On the other hand.

stanovi. zgrade. Drugi smatrajju da riječ katastar.U katastar nepokretnosti upisuju se podaci o nepokretnostima i pravima na njima. . ograničavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti. koja se stiču. Katastar nepokretnosti je javna knjiga koja predstavlja osnovnu evidenciju onepokretnostima i pravima na njima.PDF to Word Postoji vi še objašnjenja o postanku riječi katastar.odnosno popis poreskih obaveznika sa njihovim poreskim račinima. Nepokretnosti su: zemljišta. koja predstavlja službenu evidenciju. prenose. koja je u doba RimskogCarstva. Prema jednima. U katastar nepokretnosti koji je osnova za izradu posebnih katastara izra đuje se i vodi katastar vodova. gdje CAPUT znači lista ljudi.potiče od grčke riječi KATASTIKHON što znači list. poslovni prostori kao i posebni djelovizgrada i drugi građevinski objekti. bila naziv za knjigu rasporeda poreza od zemljišta. katastar potiče odstarolatinske riječi CAAPITASTRUM. Upis podataka o nepokretnostima i pravima na njima vrši se za sve nepokretnosti poslužbenoj dužnost i ili po zahtjevu nosioca prava na nepokretnostima.

. izrada katastra nepokretnosti i upisi prava na nepokretnostima vrše seodredbama zakona kojim se uređije opšti upravni postupak.elektroenergetska mreža. dranaža.) Upravne poslove koji se odnose na premjer i izradu katastra nepokretnosti i vodova obavlja državni organ nadležan za geodetske poslove.. Državni premjer. kanalizacija..Vodovi su: nadzemni i podzemni (vodovod. gasovod. . naftovod.