FORMULAR VETËDEKLARIMI

PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË
PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE
PUBLIKE”
DATË: ____/____/______

I. TË DHËNAT PERSONALE

A. Gjeneralitetet aktuale
EMËR
MBIEMËR
ATËSI
AMËSIA
DATËLINDJE
VENDLINDJE
VENDBANIM
NR. ID
B. Gjeneralitete të mëparshme
(Nëse keni ndryshuar zyrtarisht ndonjë nga të dhënat e gjeneralitetit tuaj, lutemi listoni secilin prej tyre, duke
plotësuar të gjitha të dhënat që janë ndryshuar dhe aq herë sa janë ndryshuar.)
EMËR
MBIEMËR
ATËSI
AMËSIA
DATËLINDJE
VENDLINDJE

______________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)
1

II. MARRJE DIJENI MBI EFEKTET E FORMULARIT TË VETËDEKLARIMIT

Unë, i/e nënshkruari /a ____________________________________________, kam marrë dijeni dhe
jam i vetëdijshëm se:
a) Ky Formular përbën dokument zyrtar që i drejtohet një organi shtetëror dhe i nënshtrohet
verifikimit dhe publikimit.
b) Pasqyrimi i të dhënave të rreme në këtë formular, përbën vepër penale dhe dënohet me
burgim sipas nenit 190 të Kodit Penal.
c) Të dhënat e pasqyruara në këtë formular i nënshtrohen verifikimit të plotë, brenda dhe
jashtë Shqipërisë, nga organet shtetërore dhe Prokuroria e Përgjithshme.
ç) Në çdo rast verifikimi, është e detyrueshme të përdoren gjurmët daktiloskopike dhe çdo
e dhënë tjetër biometrike që ruhet në bazat e të dhënave të identifikimit të shtetasve
shqiptarë.
d) Pasqyrimi i të dhënave të pavërteta, të paplota, dhe të pasakta në këtë formular dhe
refuzimi i depozitimit të gjurmëve daktiloskopike, passjell skualifikimin e menjëhershëm
dhe në çdo kohë nga kandidimi/zgjedhja/emërimi apo ushtrimi i mëtejshëm i funksionit
publik.
e) Trajtimi i të dhënave do të kryhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të
dhënavepersonale
Duke qenë i vetëdijshëm për pasojat ligjore në rast të deklarimeve të pavërteta, të paplota apo të pasakta,
konfirmoj saktësinë e të dhënave të pasqyruara në këtë Formular.
KUJDES: JENI I/E SIGURT? SUGJEROHET QË NËNSHKRIMI I KËTIJ SEKSIONI TË BËHET PASI ËSHTË
PLOTËSUAR SAKTË I GJITHË FORMULARI!

_____________________________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)

______________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)
2

III. TË DHËNA MBI GJENDJEN GJYQËSORE TË PERSONIT
1. A jeni dënuar me burgim, me vendim gjyqësor të formës së prerë nga një autoritet gjyqësor shqiptar ose
i huaj (sipas listës së vendeve të huaja bashkëlidhur këtij formulari), për veprat penale si më poshtë:
(Vendos X përbri përgjigjes)

PËRGJIGJE

NENI
73

VEPRA PENALE
Genocidi

74

Krime kundër njerëzimit

75

Krimet e luftës

76

Vrasje me dashje

77

Vrasje me dashje në lidhje me një krim tjetër

78

Vrasje me paramendim

78/a
79

Vrasje për gjakmarrje
Vrasje në rrethana të tjera cilësuese

79/a

Vrasje e funksionarëve publikë

79/b

Vrasje e punonjësve të Policisë së Shtetit

79/c

Vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare

86

Tortura

87

Tortura me pasoja të rënda

88 parag.2

Plagosja e rëndë me dashje

89/a

Shitblerja e transplanteve

100

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur

101

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14 – 18 vjeç

102

Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura

102/a

Marrëdhënie homoseksuale me dhunë me të rritur

103

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona të pazotë për t’u mbrojtur

104

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me kërcënim me përdorimin e armës

105

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale duke shpërdorur detyrën

106

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona në gjini ose në kujdestari

109

Rrëmbimi ose mbajtja peng e personit

109/b

Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë

109/c

Zhdukja me forcë

110/a

Trafikimi i personave të rritur

110/c
111

Veprimet që lehtësojnë trafikimin
Rrëmbimi i avionëve, anijeve dhe mjeteve të tjera

114

Shfrytëzimi i prostitucionit

______________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)
3

128/b

Trafikimi i të miturve

135

Vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën

136

Vjedhja e bankave dhe arkave të kursimit

140

Vjedhja me armë

141

Vjedhja me pasojë vdekjen

143/a

Skemat mashtuese dhe piramidale

215

Dëmtimi i objekteve mbrojtëse

216

Sigurimi i mjeteve për shkatërrimin e teknikës luftarake

217

Marrja e shpërblimeve

218

Vënia në shërbim të shteteve të huaja

219

Atentati

220

Komploti

221

Kryengritja

222

Thirrjet për armatosje ose marrja pa të drejtë e komandës

230

Vepra me qëllime terroriste

230/a

Financimi i terrorizmit

230/b

Fshehja e fondeve dhe e pasurive të tjera që financojnë terrorizmin

230/ç

Kryerja e shërbimeve dhe veprimeve me persona të shpallur

231
232

Rekrutimi i personave për kryerjen e veprave me qëllime terroriste ose të financimit të
terrorizmit
Stërvitja për kryerjen e veprave me qëllime terroriste

232/a

Nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprimeve me qëllime terroriste

232/b

Kanosje për kryerjen e veprave me qëllime terroriste

233

Krijimi i turmave të armatosura

234

Prodhimi i armëve luftarake

234/a

Organizata terroriste

234/b

Banda e armatosur

244

Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike

245

Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorëm ose të të zgjedhurve vendor

248

Shpërdorimi i detyrës
Dhënia në kundërshtim me ligjin e pensioneve ose të ardhurave të tjera nga sigurimet
shoqërore
Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike

248/a
259
260
278 parg. 1,5

Korrupsini pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë
Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit

278/a

Trafikimi i armëve dhe i municionit

282/a

Trafikimi i lëndëve plasëse, djegëse, helmuese, radioaktive

283

Prodhimi dhe shitja e narkotikëve

283/a

Trafikimi i narkotikëve

284/a

Organizimi dhe drejtimi i organizatave kriminale

______________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)
4

287

Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale

319

325

Korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë
Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të
drejtësisë
Pengimi i subjekteve zgjedhore

326

Falsifikimi i materialit zgjedhor dhe rezultateve të zgjedhjeve

319/ç

326/a
327
327/a
328
328/a

Dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor
Shkelja e fshehtësisë së votimit
Votimi më shumë se një herë ose i paidentifikuar
Dhënia e shpërblimeve dhe e premtimeve
Detyrimi për pjesëmarrje në veprimtari politike

329

Kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje

330

Pengimi i zgjedhësit

330/a

Braktisja e detyrës nga anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve

331

Shkelja e së drejtës së zgjedhjes

332
333

Shpërdorimi i autoritetit ushtarak
Organizata kriminale

333/a
334

Grupi i struktuar kriminal
Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i struktuar kriminal

Nëse keni klikuar një nga veprat e tabelës më lart, specifikoni të dhënat e mëposhtme:

Të dhënat e vendimit gjyqësor
Gjykata

Nr dhe data e
vendimit gjyqësor të
formës së prerë

Masa e dënimit me
burgim

Data e fillimit të
vuajtjes së dënimit

Data e përfundimit të
vuajtjes së dënimit

2. A jeni dënuar ndonjëherë me jo më pak se 2 vjet burg për ndonjë krim të ndryshëm nga ata të listuar
më sipër, me vendim gjyqësor të formës së prerë të një autoriteti gjyqësor shqiptar ose të huaj (sipas
listës së vendeve të huaja bashkëlidhur këtij formulari)? (Vendos X përbri përgjigjes)
PO

JO

______________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)
5

Nëse po, specifikoni të dhënat e mëposhtme:

Të dhënat e vendimit gjyqësor
Gjykata

Nr dhe data e
vendimit gjyqësor
të formës së prerë

Lloji i
veprës
penale

Masa e dënimit me
burgim

Data e fillimit të
vuajtjes së dënimit

Data e përfundimit të
vuajtjes së dënimit

3. A jeni dënuar ndonjëherë me jo më pak se 6 muaj burg për ndonjë krim të ndryshëm nga ata të listuar
më sipër, me vendim gjyqësor të formës së prerë të një autoriteti gjyqësor shqiptar ose të huaj (sipas
listës së vendeve të huaja bashkëlidhur këtij formulari)? (Vendos X përbri përgjigjes)
PO

JO

Nëse po, specifikoni të dhënat e mëposhtme:

Të dhënat e vendimit gjyqësor
Gjykata

Nr dhe data e
vendimit gjyqësor
të formës së prerë

Lloji i
veprës
penale

Masa e dënimit me
burgim

Data e fillimit të
vuajtjes së dënimit

Data e përfundimit të
vuajtjes së dënimit

4. A jeni aktualisht i dënuar me burgim me vendim gjyqësor jopërfundimtar (të shkallës së parë), nga një
autoritet gjyqësor shqiptar ose i huaj (sipas listës së vendeve të huaja bashkëlidhur këtij formulari) për
një ose më shumë nga veprat penale të listuara më poshtë? (Vendos X përbri përgjigjes)

PËRGJIGJE

NENI
73

VEPRA PENALE
Genocidi

74

Krime kundër njerëzimit

75

Krimet e luftës

76

Vrasje me dashje

77

Vrasje me dashje në lidhje me një krim tjetër

78

Vrasje me paramendim

78/a
79
79/a

Vrasje për gjakmarrje
Vrasje në rrethana të tjera cilësuese
Vrasje e funksionarëve publikë

______________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)
6

79/b

Vrasje e punonjësve të Policisë së Shtetit

79/c

Vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare

86

Tortura

87

Tortura me pasoja të rënda

88 parag.2

Plagosja e rëndë me dashje

89/a

Shitblerja e transplanteve

100

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur

101

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14 – 18 vjeç

102

Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura

102/a

Marrëdhënie homoseksuale me dhunë me të rritur

103

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona të pazotë për t’u mbrojtur

104

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me kërcënim me përdorimin e armës

105

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale duke shpërdorur detyrën

106

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona në gjini ose në kujdestari

109

Rrëmbimi ose mbajtja peng e personit

109/b

Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë

109/c

Zhdukja me forcë

110/a

Trafikimi i personave të rritur

111

Rrëmbimi i avionëve, anijeve dhe mjeteve të tjera

114

Shfrytëzimi i prostitucionit

128/b

Trafikimi i të miturve

135

Vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën

136

Vjedhja e bankave dhe arkave të kursimit

140

Vjedhja me armë

141

Vjedhja me pasojë vdekjen

143/a

Skemat mashtuese dhe piramidale

215

Dëmtimi i objekteve mbrojtëse

216

Sigurimi i mjeteve për shkatërrimin e teknikës luftarake

217

Marrja e shpërblimeve

218

Vënia në shërbim të shteteve të huaja

219

Atentati

220

Komploti

221

Kryengritja

222

Thirrjet për armatosje ose marrja pa të drejtë e komandës

230

Vepra me qëllime terroriste

230/a

Financimi i terrorizmit

230/b

Fshehja e fondeve dhe e pasurive të tjera që financojnë terrorizmin

230/ç

Kryerja e shërbimeve dhe veprimeve me persona të shpallur

231

Rekrutimi i personave për kryerjen e veprave me qëllime terroriste ose të financimit të
terrorizmit

______________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)
7

232

Stërvitja për kryerjen e veprave me qëllime terroriste

232/a

Nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprimeve me qëllime terroriste

232/b

Kanosje për kryerjen e veprave me qëllime terroriste

233

Krijimi i turmave të armatosura

234

Prodhimi i armëve luftarake

234/a

Organizata terroriste

234/b

Banda e armatosur

278 parg. 1,5

Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit

278/a

Trafikimi i armëve dhe i municionit

282/a

Trafikimi i lëndëve plasëse, djegëse, helmuese, radioaktive

283

Prodhimi dhe shitja e narkotikëve

283/a

Trafikimi i narkotikëve

284/a

Organizimi dhe drejtimi i organizatave kriminale

287

Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale

333

Organizata kriminale

333/a
334

Grupi i struktuar kriminal
Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i struktuar kriminal

Nëse keni klikuar një nga veprat e tabelës më lart, specifikoni të dhënat e mëposhtme:

Të dhënat e vendimit gjyqësor
Gjykata

Nr dhe data e vendimit gjyqësor

5. A jeni aktualisht në hetim ose gjykim përpara një autoriteti gjyqësor i huaj (sipas listës së vendeve të
huaja bashkëlidhur këtij formulari), për kryerjen e veprave penale të mëposhtme: (Vendos X përbri
përgjigjes)

PËRGJIGJE

NENI
73

VEPRA PENALE
Genocidi

74

Krime kundër njerëzimit

75

Krimet e luftës

76

Vrasje me dashje

77

Vrasje me dashje në lidhje me një krim tjetër

78

Vrasje me paramendim

78/a
79
79/a

Vrasje për gjakmarrje
Vrasje në rrethana të tjera cilësuese
Vrasje e funksionarëve publikë

______________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)
8

79/b

Vrasje e punonjësve të Policisë së Shtetit

79/c

Vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare

86

Tortura

87

Tortura me pasoja të rënda

88 parag.2

Plagosja e rëndë me dashje

89/a

Shitblerja e transplanteve

100

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur

101

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14 – 18 vjeç

102

Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura

102/a

Marrëdhënie homoseksuale me dhunë me të rritur

103

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona të pazotë për t’u mbrojtur

104

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me kërcënim me përdorimin e armës

105

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale duke shpërdorur detyrën

106

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona në gjini ose në kujdestari

109

Rrëmbimi ose mbajtja peng e personit

109/b

Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë

109/c

Zhdukja me forcë

110/a

Trafikimi i personave të rritur

111

Rrëmbimi i avionëve, anijeve dhe mjeteve të tjera

114

Shfrytëzimi i prostitucionit

128/b

Trafikimi i të miturve

135

Vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën

136

Vjedhja e bankave dhe arkave të kursimit

140

Vjedhja me armë

141

Vjedhja me pasojë vdekjen

143/a

Skemat mashtuese dhe piramidale

215

Dëmtimi i objekteve mbrojtëse

216

Sigurimi i mjeteve për shkatërrimin e teknikës luftarake

217

Marrja e shpërblimeve

218

Vënia në shërbim të shteteve të huaja

219

Atentati

220

Komploti

221

Kryengritja

222

Thirrjet për armatosje ose marrja pa të drejtë e komandës

230

Vepra me qëllime terroriste

230/a

Financimi i terrorizmit

230/b

Fshehja e fondeve dhe e pasurive të tjera që financojnë terrorizmin

230/ç

Kryerja e shërbimeve dhe veprimeve me persona të shpallur

231

Rekrutimi i personave për kryerjen e veprave me qëllime terroriste ose të financimit të
terrorizmit

______________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)
9

232

Stërvitja për kryerjen e veprave me qëllime terroriste

232/a

Nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprimeve me qëllime terroriste

232/b

Kanosje për kryerjen e veprave me qëllime terroriste

233

Krijimi i turmave të armatosura

234

Prodhimi i armëve luftarake

234/a

Organizata terroriste

234/b

Banda e armatosur

278 parg. 1,5

Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit

278/a

Trafikimi i armëve dhe i municionit

282/a

Trafikimi i lëndëve plasëse, djegëse, helmuese, radioaktive

283

Prodhimi dhe shitja e narkotikëve

283/a

Trafikimi i narkotikëve

284/a

Organizimi dhe drejtimi i organizatave kriminale

287

Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale

333

Organizata kriminale

333/a
334

Grupi i struktuar kriminal
Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i struktuar kriminal

5.1. Në lidhje me veprat penale të listuara më lart, a është caktuar ndaj jush masë shtrënguese e sigurisë
personale, në fuqi ose jo, nga një autoritet gjyqësor i huaj (sipas listës së vendeve të huaja bashkëlidhur
këtij formulari): (Vendos X përbri përgjigjes)
MASAT SHTRËNGUESE TË SIGURISË

PËRGJIGJE
Aktualisht në fuqi

E revokuar

Ndalimi i daljes jashtë shtetit
Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore
Ndalimi dhe detyrimi i qëndrimit në një vend të caktuar
Garancia pasurore
Arresti në shtëpi
Arresti në burg
Shtrimi i përkohshëm në një spital psikiatrik

6. A është në fuqi ndaj personit tuaj një urdhër kërkimi ndërkombëtar lidhur me kryerjen e veprave
penale të mëposhtme? (Vendos X përbri përgjigjes)

PËRGJIGJE

NENI
73
74

VEPRA PENALE
Genocidi
Krime kundër njerëzimit

______________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)
10

75

Krimet e luftës

76

Vrasje me dashje

77

Vrasje me dashje në lidhje me një krim tjetër

78

Vrasje me paramendim

78/a
79

Vrasje për gjakmarrje
Vrasje në rrethana të tjera cilësuese

79/a

Vrasje e funksionarëve publikë

79/b

Vrasje e punonjësve të Policisë së Shtetit

79/c

Vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare

86

Tortura

87

Tortura me pasoja të rënda

88 parag.2

Plagosja e rëndë me dashje

89/a

Shitblerja e transplanteve

100

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur

101

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14 – 18 vjeç

102

Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura

102/a

Marrëdhënie homoseksuale me dhunë me të rritur

103

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona të pazotë për t’u mbrojtur

104

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me kërcënim me përdorimin e armës

105

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale duke shpërdorur detyrën

106

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona në gjini ose në kujdestari

109

Rrëmbimi ose mbajtja peng e personit

109/b

Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë

109/c

Zhdukja me forcë

110/a

Trafikimi i personave të rritur

111

Rrëmbimi i avionëve, anijeve dhe mjeteve të tjera

114

Shfrytëzimi i prostitucionit

128/b

Trafikimi i të miturve

135

Vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën

136

Vjedhja e bankave dhe arkave të kursimit

140

Vjedhja me armë

141

Vjedhja me pasojë vdekjen

143/a

Skemat mashtuese dhe piramidale

215

Dëmtimi i objekteve mbrojtëse

216

Sigurimi i mjeteve për shkatërrimin e teknikës luftarake

217

Marrja e shpërblimeve

218

Vënia në shërbim të shteteve të huaja

219

Atentati

220

Komploti

______________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)
11

221

Kryengritja

222

Thirrjet për armatosje ose marrja pa të drejtë e komandës

230

Vepra me qëllime terroriste

230/a

Financimi i terrorizmit

230/b

Fshehja e fondeve dhe e pasurive të tjera që financojnë terrorizmin

230/ç

Kryerja e shërbimeve dhe veprimeve me persona të shpallur

231
232

Rekrutimi i personave për kryerjen e veprave me qëllime terroriste ose të financimit të
terrorizmit
Stërvitja për kryerjen e veprave me qëllime terroriste

232/a

Nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprimeve me qëllime terroriste

232/b

Kanosje për kryerjen e veprave me qëllime terroriste

233

Krijimi i turmave të armatosura

234

Prodhimi i armëve luftarake

234/a

Organizata terroriste

234/b

Banda e armatosur

278 parg. 1,5

Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit

278/a

Trafikimi i armëve dhe i municionit

282/a

Trafikimi i lëndëve plasëse, djegëse, helmuese, radioaktive

283

Prodhimi dhe shitja e narkotikëve

283/a

Trafikimi i narkotikëve

284/a

Organizimi dhe drejtimi i organizatave kriminale

287

Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale

333

Organizata kriminale

333/a
334

Grupi i struktuar kriminal
Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i struktuar kriminal

Nëse po, specifikoni të dhënat e mëposhtme:
Autoriteti
urdhërues

Arsyeja

Qyteti, Shteti

Ekzekutimi (nëse është në fuqi
apo jo)

7. A është marrë ndonjëherë për ju masa e dëbimit nga një shtet i huaj (sipas listës së vendeve të huaja
bashkëlidhur këtij formulari) për dënime lidhur me kryerjen e veprave penale si më poshtë: (Vendos X
përbri përgjigjes)

PËRGJIGJE

NENI
73

VEPRA PENALE
Genocidi

74

Krime kundër njerëzimit

75

Krimet e luftës

______________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)
12

76

Vrasje me dashje

77

Vrasje me dashje në lidhje me një krim tjetër

78

Vrasje me paramendim

78/a
79

Vrasje për gjakmarrje
Vrasje në rrethana të tjera cilësuese

79/a

Vrasje e funksionarëve publikë

79/b

Vrasje e punonjësve të Policisë së Shtetit

79/c

Vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare

86

Tortura

87

Tortura me pasoja të rënda

88 parag.2

Plagosja e rëndë me dashje

89/a

Shitblerja e transplanteve

100

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur

101

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14 – 18 vjeç

102

Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura

102/a

Marrëdhënie homoseksuale me dhunë me të rritur

103

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona të pazotë për t’u mbrojtur

104

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me kërcënim me përdorimin e armës

105

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale duke shpërdorur detyrën

106

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona në gjini ose në kujdestari

109

Rrëmbimi ose mbajtja peng e personit

109/b

Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë

109/c

Zhdukja me forcë

110/a

Trafikimi i personave të rritur

110/c
111

Veprimet që lehtësojnë trafikimin
Rrëmbimi i avionëve, anijeve dhe mjeteve të tjera

114
128/b

Shfrytëzimi i prostitucionit
Trafikimi i të miturve

135

Vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën

136

Vjedhja e bankave dhe arkave të kursimit

140

Vjedhja me armë

141

Vjedhja me pasojë vdekjen

143/a

Skemat mashtuese dhe piramidale

215

Dëmtimi i objekteve mbrojtëse

216

Sigurimi i mjeteve për shkatërrimin e teknikës luftarake

217

Marrja e shpërblimeve

218

Vënia në shërbim të shteteve të huaja

219

Atentati

220

Komploti

______________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)
13

221

Kryengritja

222

Thirrjet për armatosje ose marrja pa të drejtë e komandës

230

Vepra me qëllime terroriste

230/a

Financimi i terrorizmit

230/b

Fshehja e fondeve dhe e pasurive të tjera që financojnë terrorizmin

230/ç

Kryerja e shërbimeve dhe veprimeve me persona të shpallur

231
232

Rekrutimi i personave për kryerjen e veprave me qëllime terroriste ose të financimit të
terrorizmit
Stërvitja për kryerjen e veprave me qëllime terroriste

232/a

Nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprimeve me qëllime terroriste

232/b

Kanosje për kryerjen e veprave me qëllime terroriste

233

Krijimi i turmave të armatosura

234

Prodhimi i armëve luftarake

234/a

Organizata terroriste

234/b

Banda e armatosur

244

Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike

245

Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorëm ose të të zgjedhurve vendor

248

Shpërdorimi i detyrës
Dhënia në kundërshtim me ligjin e pensioneve ose të ardhurave të tjera nga sigurimet
shoqërore
Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike

248/a
259
260
278 parg. 1,5

Korrupsini pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë
Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit

278/a

Trafikimi i armëve dhe i municionit

282/a

Trafikimi i lëndëve plasëse, djegëse, helmuese, radioaktive

283

Prodhimi dhe shitja e narkotikëve

283/a

Trafikimi i narkotikëve

284/a

Organizimi dhe drejtimi i organizatave kriminale

287

Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale

319

325

Korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë
Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të
drejtësisë
Pengimi i subjekteve zgjedhore

326

Falsifikimi i materialit zgjedhor dhe rezultateve të zgjedhjeve

319/ç

326/a
327
327/a
328
328/a

Dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor
Shkelja e fshehtësisë së votimit
Votimi më shumë se një herë ose i paidentifikuar
Dhënia e shpërblimeve dhe e premtimeve
Detyrimi për pjesëmarrje në veprimtari politike

329

Kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje

330

Pengimi i zgjedhësit

______________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)
14

330/a

Braktisja e detyrës nga anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve

331

Shkelja e së drejtës së zgjedhjes

332
333

Shpërdorimi i autoritetit ushtarak
Organizata kriminale

333/a
334

Grupi i struktuar kriminal
Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i struktuar kriminal

7.1. A është parashikuar masë dëbimi nga një shtet i huaj për dënime, me jo më pak se 2 vjet burg vjet
të dhëna ndaj jush?
PO

JO

Nëse po, specifikoni të dhënat e mëposhtme:

Të dhënat e vendimit gjyqësor
Gjykata

Nr. dhe data e
vendimit gjyqësor
të formës së prerë

Lloji i
veprës
penale

Masa e
dënimit me
burgim

Data e fillimit të
vuajtjes së
dënimit

Data e përfundimit
të vuajtjes së
dënimit

7.2 A është nxjerrë në ngarkimin tuaj nga ndonjë shtet i huaj, akt administrativ për dëbim për
cënim shumë të rëndë dhe serioz të sigurisë publike të atij shteti?
PO

JO

Duke qenë i vetëdijshëm për pasojat ligjore në rast të deklarimeve të pavërteta, të paplota apo të pasakta,
konfirmoj saktësinë e të dhënave të pasqyruara në këtë Formular.

_____________________________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)

Shënim: Në rast referimi të akteve, vendimeve dhe dokumenteve të caktuara, lutemi bashkëngjitni një kopje
të tyre këtij Formulari

______________________________
(emër, mbiemër, nënshkrim)
15

Related Interests