You are on page 1of 15

¥Î¤Å—#¿U]š

7KH %RRN RI (QRFK


%RRN ,
7KH %RRN RI :DWFKHUV

(OHFWURQLF HGLWLRQ RI (WKLRSLF WH[W


SUHSDUHG E\ 0LFKDO -HUDEHN

7+,6 7(;7 &$11127 %( 62/' 81'(5 $1< &,5&8067$1&(61

/LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ KWWS=22DQHV568041II1FXQL1F]/ 3UDJXH

‹ 0LFKDO -HUDEHN/ 3UDJXH 4<<8


5
/LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ KWWS=22DQHV568041II1FXQL1F]/ 3UDJXH

&RS\ULJKW 1RWLFH=
4<<8 /LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ FUHDWHG DQG PDLQWDLQHG E\ 0LFKDO -HUDEHN/ 3UDJXH1
3HUPLVVLRQ WR XVH/ FRS\/ DQG GLVWULEXWH WKLV WH[W/ IRU DQ\ 121&200(5&,$/
SXUSRVH LV KHUHE\ JUDQWHG ZLWKRXW IHH/ SURYLGHG WKDW WKH FRS\ULJKW QRWLFH DQG WKLV
SHUPLVVLRQ QRWLFH DSSHDU LQ DOO FRSLHV RI WKLV WH[W1 7KLV WH[W FDQQQRW EH VROG XQGHU
DQ\ FLUFXPVWDQFHV1

3UHIDFH=
7KLV H0WH[W LV EDVHG RQ= $1'LOOPDQQ¶V /LEHU +HQRFK DHWKLRSLFH/ DG TXLQTXH FRGLFXP
ILGHP HGLWXV FXP YDULLV OHFWLRQLEXV/ /HLS]LJ/ 4;841

3OHDVH/ UHSRUW DQ\ HUURU LQ (WKLRSLF WH[W WR


PLFKDO1MHUDEHN#II1FXQL1F]1

/HDYH \RX H0PDLO DGGUHVV DQG \RX ZLOO EH SURPSWHG DIWHU WKH FRUUHFWLRQV
DUH PDGH VR WKDW \RX FDQ XSORDG FRUUHFWHG YHUVLRQ1

&RPPHQWV DUH ZHOFRPH1


6
¥Î¤Å—#¿U]š 7KH %RRN RI (QRFK

,e3> — ƒ š

]>' — ƒ š
=£ — ¬§´J — ¸#¿U] — ¸´¥ — C§´ — P1n± — ¶Ír=± — Z£ — ¢£¶Ó — o´Ó±Ó — ¬e£® —
,Tq¬Ö — £³¨8£Ú — ´Ü£Ó — Z´ÓnT — ¶§¨ÔdT š
¶³b/³ — ¶o¬Ö — #¿U] — DZ¨Ô — Ír> — ¸Z,°¬ — Zx¸Ô³D¤Ö5 — ZT¸ —
³eoT®¼¢Ó — ]¦ÓIJ — ¶o4³Ô — 3Zº — >qÓ¨ — ¸¬¨+nJ — ¸³5³º&±Ô — ¥&Z]J —
¶¨+e´Ó — Z,°¬Ö%¥Ó — ´Ü£Ú — ¶³Z¥5´Ó — ³± — ¸Z4³Ô — ¶³^ — £h — Jb'r —
³& — £¸o¥ÎZ — Jb'r — 5°Ó=T š
¬ZT® — P1nT — Z¬Ö — ¶³b.Z´Ó — ¬ZT®¼³%¥Ó — ,8£ — ¸o¶ÑZ — >qÓ8 — ¶·¬Ôo —
Z+P»1 — ¶³,&´ — d£, š
¶Z,$º — o´or — qÔ¬ — ¨ÔS — »D5 — ¶n8®5³Ô — ¬JeoT®& — n8®5³Ô — ¬ÎT· —
°o£Ó — Z,¨+o š
¶oÅ5$ — ´Ü£Ó — ¶nr£ª'ª& — J¾Ó#T — ¶o±/[¥Ó — >5¢J — ¶§dr — ·¬Ôo —
Z8´ — ³ÎSÅ — ,r5 š
¶o»±xÄÓ — ³rC5 — ±×OT — ¶o®¿¤®& — ³bx5 — ±×OJ — ¶oJ¥¨¶Ó — ´¥ —
¥d§ — x3 — Z,&D$ š
¶J¦À, — ,r5 — ¶´Ü£Ó — ¸b8® — ,r5 — oJ¤¾Ú' — ¶o´bT — >J) — &e£ —
´Ü£Ó — ¶&e£ — Ír=T — ´Ü£Ú¥Ó š
£Ír=T¨ — ¨&¥ — o¾D5 — £Ú¥Ó — ¶º·>E¥Ó — £P1nT — ¶o´bT — .$' —
&e£Ö%¥Ó — ¶o´b±Ó — ´Ü£Ú¥Ó — ¸³,&] — ¶o.Ö5¤Ó — oJC§´Ó — ¶o¢5$ — £Ú¥Ó —
D5#± — ³,&] š
¶S¢Ó — ¥Î³ — ¬JZ'ÅJ — >qÓ7T — ] ¥ — ox¬5 — >J¤ — &e£Ö%¥Ó —
¶n¤¾Ü£Ú¥Ó — £§¨ÔdT — ¶oJת8 — ´Ü£Ú — ¸/w — ¬ZT® — ´Ü£Ó — ¸¾D1 — ¶§¨º& —
&e£Ö¢Ó — O|³T — ¶§¨ÔdT š

]>' — „ š
Àºª& — ´Ü£Ú — ¸b8® — ¨+o — xD§ — Z? — ³Ôo¥oÀÓ — >S×¼%¥Ó — D5#SJ —
¸b8® — ¨+o — ´¥ — ´Ü£Ó — o¦5> — ¶º·5D — /1e — ´Ü£Ó — ¬¬¸¥±Ó —
¶³ÔoJ·»¶Ó — Z,JZgi¥Ó š
5Zo× — £,r5 — ¶£D¶Ó — ¬ZT® — ,xC5 — ¸oJ¾¬5 — &e£Ö# — Z,ªq+Ô — Z8´ —
®>Í+Ö®& — ´¥ — ³ÔoJ¥º| — ´Ü£Ó — xD1 — £³,&] — ZT¸ — n8®5³Ô š
5Zoc — £¤wo — ¶£]§,J — ´¥ — ´Ü& — ,r5 — ¥'³J — +º — ¶»¥S — ¶À' —
¶hS, — º·5> — &e£Ö# š

]>' — … š
Àºª& — ¶5³Ô´Ó — ´¥ — ´Ü£Ó — ·Äb — Z? — n8®5Zº& — ´¥ — o¬Ó8 — ¶´Ü£Ó —
³ªÜΣÔ%¥Ó — T¾Ó)J — ¸ZT¬£ — Œ ¶ † ·Äb — ¸³ÔoJ±¾1 — Z£ — oÃT¤Ó —
Z,D£Óo — Z8´ — o¥ÎZ — ¤qÔ8 — Z, „ ¶Z, … ]§,J š

]>' — † š
¶qx¥ — Àºª& — ¥×e£ — ¤wo — ´¥ — ^± — Ĥo — &Z£Ö# — ¬>r+Ö# — ¶³TJ¥Ó¨ —
®°/¦Ó — ,Î&£ — ¶Î&£Ú® — ¬ZT® — ×eº — Ĥo — ¶,r5±Ô — Jbd¼ — Z¥Óª® —
¤15 — ¶³TJ¥Ó¨ — ³ÔJ]£Ó — ´osI — £,r5 — ¶³Ô´Ú´Ü¤ — ¬ZT® — ×Zn š

]>' — ‡ š
Àºª& — Z? — eÄb — ¬¤¥'+£ — ³ªÜÎ' — oJ]»±Ó — ¶oÅ5º& —
¶£D¶Ó — ¬ZT® — ´Ü£Ó — ¶³Z,1 — ¬´¥ — ¾D§ — £]¥Ó — Z£ÚT® — ´Ü£Ú¥Ó —
¸)nb — £d£, š
7
/LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ KWWS=22DQHV568041II1FXQL1F]/ 3UDJXH

¶,xC1 — >r+Ö¢Ó — ££d¥J — ¸o´bT — ¶´Ü£Ó — ,xC1 — oJª±º& — £Ú®& —


¶³ÔoJ¥ºÀÓ — ³& — ¬´¥ — ¦5· — ³,&] — ´¥h — oJ¾¬5 — ´Ü£Ó š
¶5Zº& — Z? — ³D$5J — ¶³>&x — P¬Ó§ — o=Î¥Ó — xD6¥Ó š
¶³TJ¥Ó¨ — ³Ô®·¾/]¥Ó — ¶³Ô¾¬5]¥Ó — JZg¸ — Zx¸ÔZ — Z& — ®·»b]¥Ó —
¶¤¥o]¥Ó — d¬Ôn® — ¶r1\® — =&® — ¬³> — 5´Ó8J — ¸¸Ô³]¥Ó — &·£ — e¬º —
¸Ô³¢Ó ™ o¬Ó7± — 'D — ³ÔJ´b±]¥Ó — ¨&, š
¶¬ZT®h — ³TJ¥Ó — ¥×e£Ô]¥Ó — J§x¥Ó — ¶d¥I® — )o¶J]¥Ó — ®¤¾Ü£Ó —
¶o¬hP — ¥5¾, — ¸£d£, — ¶³Ôo´b±]¥Ó — .$' š
¬bZ®& — ¥×e' — J¢Ó¬Ó — ¨&¥ — ¸Ô³]¥Ó — ¬5x¥J — ¸£d£, — £´Ü£Ó — Ír=T —
¶´Ôn]¥Ó — o§x¥Ó — O|YT — ¸'Å — ¶£]¥Ó — P¬Ó§ — ,8£ — O|YT š
¶£P1nT¨ — o´bT — D5#T — ¶>/( — ¶¨&, — ¶Z¥ÓT®& — o¶58× — £,r5 —
¶£]¥Ó¨ — §¨ÔdT — o´b±]¥Ó — 5x¥J š
¶³¥#¼ — oJ¶¢E¥Ó — £P1nT — |¬D — ¶´Ü£Ú¥Ó — Z£ÚT®& — º¤o¶Ó — ¶³Ôo»x¥Ó —
³¬7 — ³Ô¬§¨Ôe — ¶³Ô¬Je¬ÔJ — ³& — o¾Tº& — ¸E¥Ó — |¬D — ³Ôo»x¥Ó — ³D9 š
¶³ÔoJ´Þ±±Ó — ´Ü£Ú — ¥×Z£ — )o¶K¥Ó — ¶³Ôo¥b®& —
¬¥>¦>J — ¶³Ô¬¥dJ — ³& — °Ü'ª! — ¥×e£ — )o¶K¥Ó — o=Î¥Ó — ¶o'$> —
)o¶K¥Ó — ¬¨&, — ¶d¥I® — >/(%¥Ó — o¬hP — ¬¤.ÖJ — ¶¬¨&, — £d£, —
b8® — ´Ü£Ó — ¥×Z£ — )o¶K¥Ó š

,e3> — „ š

]>' — ˆ š
¶^± — Z,¸ — ¬h°Ó — b£Ó» — ¨DZ — ¬Z+T®& — ¥×Z' — ®¶'» — £Ú¥Ó — ³×'r —
¦SnJ — ¶&$nJ š
¶5Zº& — ´Ôn%T — ¥&Z]J — b£Ó» — ¨+nJ — ¶Å®bcT — ¶o¬Ö£Ó — ¬¬oS®¼%¥Ó —
T·Ó — TP§o — £± — ³T8® — Z,b£Ó» — ¨DZ — ¶T£r — £± — b£Ó» š
¶o¬Ö£Ú¥Ó — 8,ng — ¸bZ®& — ¥'³^¥Ó — ZÅ5$ — p¾Ô — ³ÔJÅ>qÓ — oJ¾¬5 —
hT®& — xD5 — ¶Z´bT — ³± — C)®¼Jº — Åqm# — £g®¼ — PÀÔ³J — ·Co š
¶³b/³Ó — £Ú®& — ´Ü£Ú¥Ó — ¶o¬Ö£Ó — ¥¤& — T,¤' — ´Ü'± — ¶TJ×¾h —
¬¬oS®¼± — ´¥ — ³ÔT+Ô{ — £g®¼ — ,]5 — ¶Tx¬3 — £g®¼ — ,]5 — xD§ š
³+Ö# — ¥¤£Ó — ´Ü£Ú¥Ó — P¬Ó§ — ¶³b¾¸Ó — ´Ü£Ú¥Ó — ¬¬oS®¼%¥Ó —
E®& — ¶^±Ó — ´Ü£Ú¥Ó — „• š
¶¶§qÓ — b8® — ³5qÔ8 — hbZ®& — r+¤Ó — £»D§ — ³5-T — Ãbec — £»D§ —
³5-T — Z8¥ — ¥¤£Ó — E®& — ¶³b¾¸Ó — ¬¬oS®¼%¥Ó š
¶hT®& — ³8+®¼%¥Ó — £¥&Z]®¼%¥Ó — 8,ng — ¸bZ®& — ¥'³^¥Ó —
³Ó3´Ô¬3+Ö³Ö' — ³´Ô¬³Ö' — {+Ô³Ö' — 3¥Ó³Ö' — qT³Ö' — ³Ö¸Öª¿³Ö' — ¨3ª&n' —
³7³Ö' — ³5,58 — ¬|§³' — ³ST³Ô — ¸ª¿¬Ö — ¨,7׿³Ö' — ¨5®³Ö' — ÀÓ5³Ö' —
p,n³Ö' — ³3hn' šZ£Ó — Z¥ÓT®& — ¢¬oK¥Ó — £„• ¥&Z]J — ¶CeqT — ´Ü£Ó —
,8£Ö%¥Ó š

]>' — ‰ š
¶±/³Ó — £Ú¥Ó — ³T8Jn — ¶°§º — ´Ü£Ó — ££5Z¨Ó — ³¤® — ³¤® — ¶¶À±Ó — oC³Ó —
°¬Ö%T — ¶®»¥1 — ,8£Ö%T — ¶¥¤5cT — /3n® — ¶8DdI® — ¶¥®¼§ —
/5b — ¶eÄb — ³¥5cT š
¶Z+T®&¨ — ÄT7 — ¶¶£q — §do® — ·¬o® — ¶?-¥Ó — ¬¬ Ž• ¬Z¥J š
Z£Ó — ¬'·Ó — ´Ü£Ú — Ð+ — ¨DZ — Z8´ — 8ZTc¥Ó — ¨Ö8p® — ¨DZ š
8
¥Î¤Å—#¿U]š 7KH %RRN RI (QRFK

¶®¥oÀÓ — §doJ — &e£Ö%¥Ó — oD'ec¥Ó — £¨DZ š ¶¶À±Ó — º³D¨Ó — ¬³e×> —


¶qÔ¬ — ³3×¼J — ¶¬¸oJ¤¶8 — ¶¬d.J — ¶/w%¥Ó — ¬¬oS®¼%¥Ó — oJC'·Ó —
¶»¥ — o8Jº& — Z,±Ö# š
³+Ö# — ,r5 — ¨´ºK¥Ó — £·+ÑnT š

]>' — Š š
¶³gh³Ö' — ¥¤6¥Ó — £¨DZ — ¾¬Ô§ — ³8o>J — ¶¥|C)J — ¶¶'I — ¶r5d —
ZTxrd — ¶³5³p¥Ó — ¸Z,rP4%¥Ó — ¶,xC§%¥Ó — ³b=)® — ¶¦5¾Ú —
¶®´Ü)£Ú® — ¶³¦Tp — ª3TDJ — ¶ZD± — Z,´Ü£Ó — ZDT — ]¬Ó§ — ¶P1º —
¶´Ü£Ú — |,dI® — PD5 — ¶®b&À — d£, š
¶^± — 58·J — d¬Ôo — ¶D¸ÓP — ¸,c ™ ¶8)®& — ¶+¨S — ´Ü£Ó — >S×¼%¥Ó š
³+Ög3] — ¥¢§ — ´Ü£Ú — ¥7Den± — ¶¥I5n± — /5×J ™³5+68 — ÅJ¤ —
8DdI® ™ ¶¬§>d' — §don± — ´×]DJ ™ ¶^´D³Ö' — JZ,5I®™ ¶|,³Ö' —
¥¢§ — 3Zº — ^´D ™ ¶³83r³Ö' — ¥¢§ — 1Ä® — ¶5P š
¶¬P¾Ü£® — ¨DZ — Ã5¤Ó — ¶¬Î¤ — =£Ú¥Ó — ¨+º š

]>' — ‹ š
¶³+Ö# — ¤¶ÃÓ — +Ô\³Ö' — ¶¾D5³Ö' — ¶¨Ó5nT — ¶³Ó5nT — Z,¨+o — ¶5Zº& —
D¸ÓO — »¥ — ¸oJ´·b — ¬qÔ¬ — ,r5 — ¶´Ü£Ú — d¥Ð — ¸oJ¾¬5 — ¬qÔ¬ — ,r5 š
¶o¬Ö£Ó — ¬¬oS®¼%¥Ó — =£ — Î3O®¼%¥Ó — e3= — Ã5°J — ,r5 — Z8´ — ³TªÃ —
¨+o š
¶oZ¸Ö±Ô — £]¥Ó — [>qÓ7± — ¨+o — o¨]º& — ±>7® — ¨DZ — ZT¸ — oD£Ó — ³D³Ó —
£± — >J¤ — °¬ — '·Ó' š
¶o¬Ö£Ó — £Zx¸Ô[¥Ó — £T¾Ó/ — Z8¥ — Zx¸Ô[¥Ó — £³wZhJ — ¶³,&^¥Ó —
£³+']J — ¶T¾Ó0¥Ó — £±¾/J — ¶¥T¬§ — 8D¤®¼´ — b8® — ´Ü£Ú — Jb'» —
d£, — ¶8,´ — >qÓ8 — ¶8¬Ó) — b8® — ´Ü£Ó — Jb'» — d£, — ¶¬Ó1] — ¶8¬Ó) —
³T® š
¾¬5´ — ´Ü£Ú — ¶/'{± — ´Ü£Ó — ,8£Ö´ — ¶´Ü£Ó — ]¦ÓJ — >r+Ö´ — ¶x¢Ór ™
¶³T® — J4³Ô — ´Ü£Ú — ¶³'E — ¸oJ´¢' — oJ°CZ — Z,±Ö´ š
5³Ô´Ö — ¸¾D§ — ³gh³Ö' — ¸´¥ — ¥¢§ — ´Ü£Ú — d¥Ð — ¬qÔ¬ — ,r5 — ¶³x¢» —
P¬ÓY® — d£, — Z£ — oJ¾¬3 — ¬¨+nJ š ¶³¥§ — 8D·I® — 8,ng — ¸³T® —
¶¢D^ — /'{± — o´ÚTT — Z£ — ,8£Ö¢Ó — P¬Ó§ š
¶*1 — °¬ — ³×'» — ¨DZ — P¬Ó§ — ¶¨´¬Ó — ,8£Ö%T — ,8£ — Z'´Ó — ³T8J —
¶§´Ü¨Ó — ¶³x¢qÓ — £ÚT — Z£ÚT® — O{b³ š
¶³T8J¨ — ¶£q — §do® — ¶¬h — ¥'³J — ´Ü& — ,r5 — »¥ — ¶·¥Ð š
¶oZ¸Ö±Ô — S¢Ó — oÃ5¤Ó — ±>7J — Z£ — -®& — ¶o¨]º& — Z8´ — ³TªÃ — ¨+o —
¶·5¾ — ¾d6¥Ó — ¶³Ôo]£Ó — ¶ÐÔ³ — Z,>r¥ — ¾Ã — ·¥Ð — ¸oJ¾¬5 — ¬qÔ¬ —
,r5 š
¶³T® — ®³,5 — ´Ü£Ú — ¸ZT¬£ — o´ÓT ™ ¶³T® — ®³,5 — ¸T® — ¶¸¸Ô³%¥Ó —
¶³'E — ¸J±x§± — ¶,TJ — ¥>Jb — T§8p¥Ó — ¬ZT® — hT®& š

]>' — Œ š
¶³+Ö# — '·Ó' — ·¬Ôo — ¶>qÓ8 — ®S¾§ — ¶Å±c — £³58º&'º&5 — °¬ — ¶'» —
&+Ö] — ¶o¬Ö£Ú š
¬£Ú — ¬8¥ — ¸Ô³º — PCZ — 5Z¨´ — ¶³x$r — £Ú®& — >Í+Ö — ¸o¥ÎZ — Z8¥ —
JJ¤¾Ú' — ,r5 — ´Ü& — ¶+º — ³oP — o¥ÎZ — ¢£Ú — qÔ¬ — ´Ü& — ,r5 —
¶oJ°¾Ú' — ¸¢£Ú — b8®¿I š
¶oZ¸Ö±Ô — ¥¢6 — ´¥ — oT>Î — ¶oT¬5 — ¸5³Ó — £´Ü£Ó — ,r5 š
9
/LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ KWWS=22DQHV568041II1FXQL1F]/ 3UDJXH

¶o¬Ö£Ú — \e¬ — Zx¸ÔZ — £1)³Ö' — Z86 — £³gh³Ö' — ¬ZqÖ¢Ó — ¶Z¾2¢Ó — ¶»p —


b8® — Î'¥J — ¶³D>× — £¾q, — ZT® — ¢£¶J — ¬qÓq³Ö' — ¶»p — $º š
¶»o — &e£Ö¢Ó — ³eC± — À×n® — ¶¬£ÔO® — ¶]rU — Î'¥® — ¶$º — oPr5 —
£d£, — ¶]rU — £¾ÃÓ — ´¥ — ³Ôo5³o — D5#± š
¶¬e£J — ·Co — ZT® — ´Ü±±Ö — ´¥ — oJűb — b8® — ×eo š
¶³)o× — £,r5 — ZT® — ³+¨±Ó — ¥&Z]J — ¶)o¶I — £,r5 — ³ore — ´¥ —
³¤o× — £,r5 — ¶³ÔoJO¾Ú£Ó — ´Ü£Ú¥Ó — b£Ó» — ¨DZ — ¬,/ÀÔ§ — ´Ü£Ó —
¸ª®£Ó — J¾Ó#T — ¶¥¢1 — £b£Ós¥Ó š
¶+¨±J — ´Ü& — ,r5 — ¬J,$5® — xD1 — £³gh³Ö' — ¶&e£Ö¢Ó — ä> — ´Ü£Ú —
°ÀÔ³® š
¶£¾D5³Ö' — o¬Ö£Ú — Zx¸Ô³D¤Ö5 — ¤Ó5 — qÔ¬Ö%¥Ó — £¥Th3T — ¶£,±ÓST —
¶qÔ¬ — b£Ó» — ¸+ — ¶³P¾Ü£Ú¥Ó — £b£Ó» — ¸+ — ¶£b£Ó» — J¾Ó#T — Z,¨DZ —
¶³bÑ[¥Ó — ¶ÅTc¥Ó — ¬¬oS®¼%¥Ó — Z¥ÓT®& — ¶££Ô%¥Ó — ¬ªJ' — oJ°¾Ú£Ó —
Z8¥ — ±ÓO — ¥×e' — ³'E¥Ó š
¶´Ü£Ú¥Ó — o8Z£Ó´ — ¶³Ôo´bT — £³¬×¼%¥Ó — ¬ZT®¼³%¥Ó — Z8¥ — o¨ÖÅ¶Ó —
)o¶® — ¸£d£, — ¶´¥ — o)º¶Ó — Z,±Ö%¥Ó — ‡• ]3+® š
¶£+Ô\³Ö' — o¬Ö£Ú — Zx¸Ô³D¤Ö5 — ³ore — £8,ng — ¶£\'YT — Z£ — ,8£Ö¢Ó —
Z£ — °D1 — ,8£ — ³T8J — ´¥ — o+8±Ó — ,8£Ö%T — ¬´Ü£Ó — 5´Ü¨ — ¸Ô³%T š
9¬ — oJ3¾¸Ó — ´Ü£Ó — b£Ós¥Ó — ¶9¬ — o4Zº& — ¤¾Ü£Ú¥Ó — £>ª&3±Ô%¥Ó —
Z86¥Ó — £’ Jb'r — ¬¥J)® — ³bx§ — ,r5 — Z8´ — e£® — ´Ü±±Ö%¥Ó —
¶®>Í+ÖK¥Ó — Z8´ — oJ=Ã, — ´Ü±±Ö — ¸£d£¥ — d£, š
¶¬bZ®& — ¥×e' — o¶8rc¥Ó — b8® — ¥J)® — Z7J — ¬Ðe5 — ¶¬¬Ö® — ->) —
oJdÄ¶Ó — £d£¥ — d£, š
¶9¬Ö# — obd¼ — ¶o+8T — Z,oZ¸Ö — ,8£Ö%¥Ó — P¬Ó§ — oJ³¨1 — Z8´ —
®>Í+Ö® — Jb'» — Jb'r š
¶³P¾Ü£Ú¥Ó — £´Ü£Ú¥Ó — ±>7® — ®b±ÖJ — ¶£b£Ós¥Ó — £J¾Ó#T — Z8¥ —
¾>ec¥Ó — £¨DZ š
³P¾Ü' — ´Ü£Ú — x>· — Z,¾Ã — ,r5 — ¶´Ü£Ó — ,xC5 — Z´Óo — oP'> —
¶n8®5³Ô — ®]£ — Îr> — ¶5Je — ¶o´bT — £¬§´J — xD5 ™ Îr> — ¶5Je —
£d£, — ¬>/( — o®]£Ó š
¶oZ¸Ö±Ô — ´Ü£Ú¥Ó — Ír=T — o¾Tº& — ¶o´b±Ó — )n×± — Z8´ — o¶'qÓ — Œ•
¶´Ü£Ú — ¥×e£ — b5¸ÓK¥Ó — ¶¨T¬® — ¸Ô³%¥Ó — o=Î¥Ó — ¬¨&, š
¶¬Z+T®& — ¥×e' — JJ¾¬5 — ´Ü& — ,r5 — ¬Îr> — ¶´Ü£TI# — J®´' — eĶ —
¶J¥'e — ¬§´® š
¶´Ü£Ú — eĶ — O.ÖJ — o®]£Ó — qÔ¬Ö# — ¶o®]£Ó — qÔ¬Ö# — Zbn± — ¶¶oT —
¸o®´' — qÔ¬Ö# — o¾D5 — >4 — £ÎwD ™ ¶´Ü£Ó — ¸5Z — ¸o¸3Z — qÔ¬Ö# — ³¤®¼ —
¥8Å5J — J¾D5 — Z'Å — ¶³¤®¼ — ¥8Å5® — ³Ö'n8 — J¾D5 — Œ ,]nq® —
¸oJ š
¶³T® — ³TÎ( — £,r5 — Z,´Ü£Ó — x>e ™ ¶Z,´Ü£Ó — ·¥Ð ™ ¶Z,´Ü£Ó —
°ÀÔ³J ™ ¶Z,´Ü£Ó — §¨Ôe ™ ¶Z,´Ü£Ó — 5´Ü8 — oJ¾¬5 — ¬qÔ¬ — ,r5 ™
³P'?¥Ó — Z,qÔ¬ — ,r5 š
¶o´Ó±Ó — ´Ü£Ó — b£Ó» — ¨DZ — Ír=± — ¶o´Ó±Ó — ´Ü£Ó — ³)gD — n,'´Ó —
¶oC5´Ó — ´Ônº — ¶´Ü£Ú¥Ó — £Ô® — o¨xqÓ š
¶J±Î) — ,r5 — Z,´Ü£Ó — ¥Ó8S — ¶Z,´Ü£Ó — OÀÔ³J ™ ¶Z,´Ü£Ó —
¥>¦>J ™ ¶Z,´Ü£Ó — Ðe5 ™ ¶³Ôo»x, — ´¥ — ZÅ±Ó — qÔ¬Ö# — ³oO — £Jb'» —
Jb'r — ¶Z8´ — £d£, š
:
¥Î¤Å—#¿U]š 7KH %RRN RI (QRFK

]>' — Œƒ š
¶¬Z+T®& — ¥×e' — ZÅJ) — ¥gxD® — ¬§´J — Z£ — ¬¨+o — ´¥ — ³b5s¥Ó —
qÔ¬ — ,r5 — qÔ¬ — xD6¥Ó — ¶qÔ¬ — Ð+%¥Ó — £b£Ó» — ¨DZ š
¨&, — ¶5J· — ¨Ó®&)± — o´b±Ó — ¬´Ü£Ó — ¥×e£ — d£, — ¶¬´Ü£Ó — Jb'» —
d£, š

,e3> — … š

]>' — Œ„ š
¶Z,>r¥ — ´Ü£Ó — ±¾5 — ®´D® — #¿U] — ¶³'E — ¸º³,6 — Z,b£Ó» — ¨DZ —
¬°¬ — ®´D® — ¶P¬ — ¢£Ú — ¶,T® — ^± š
¶´Ü£Ó — xD1 — ,8£ — >qÓ7T — ¶,8£ — J¾Ó#T — ¬¥×e£ — ¸Ô³¢Ó š
¶³± — #¿U] — ^T´Ó — ZC5^ — £Zx¸ÔZ — ·¬Ôo — ¶£T¾Ó¦ — d£, — ¶S¢Ó — J¾Ó#T —
oÃÖb·Ó±Ô — £Ô® — £#¿U] — Ã(á — ¶o¬Ö£Ó±Ô š
#¿U] — Ã(= — Îr> — ¤Ó5 — ³ore — £J¾Ó#± — ¨+o — Z£ — °»¾Ó — ¨+º — '·Ó£ —
¶,>×¥ — >qÓ¨ — ¸£d£, — ¶,8£ — ³T8J — +¨±Ó — ¶¾D1 — ¸´¥ — o¾D1 —
b£Ó» — ¨DZ — ¶±/³Ó — £Ú¥Ó — ³T8® — ¶+¨±Ó — ·¬Ôº — ¥Ó8S — ¬qÔ¬ — ,r5 š
¶³Ôo´bT — £Ú¥Ó — ¬qÔ¬ — ,r5 — ¨&, — ¶Pr¾® — °ÀÔ³J — Z8¥ —
³ÔoJ=/¤Ó — ¬b£Ós¥Ó š
ªJ£ — >ª&3±Ô%¥Ó — o4Zº& — ¶qÔ¬ — ¤¾Ü£ — b£Ós¥Ó — oxe1 — ¶o8Z£Ó —
£d£, — ¶³Ôo´bT — £Ú¥Ó — ,)§J — ¶³Ô¨&, š

]>' — Œ… š
¶#¿U] — °£Ô? — o¬Ö£Ú — £³gh³Ö' — ³Ôo´b±´ — ¨&, — ·¬Ôo — ´Ü±±Ö — ¶Ñ³ — &e£Ö´ —
oZ/5´ š
¶.PJ — ¶8Z£J — ¶,)§J — ³Ôo´b±´ — ¬ZT® — ¸¥¢5´ — x>· — ¶¬ZT® —
´Ü£Ó — ,xC§ — Î5ÅJ ™ ¶x>e ™ ¶°ÀÔ³J ™ ¸³5³o´ — £b£Ó» — ¨DZ š
³+Ö# — ¤×¼5º — ±¾5]c¥Ó — £´Ü£Ú¥Ó — P¬Ó§ ™ ¶Z¥ÓT®& — Å5¢Ó — ´Ü£Ú¥Ó —
>5#J — ¶§dr — ±/[¥Ó š
¶®8Z£Ó±Ô — ®h\§ — 8Z£J — ´¥ — ZΤ> — £Ú¥Ó — ´¥ — o´ÓU¥Ó — Pr¾® — ¶´¥ —
³± — ³e5x — ®h\§ — 8Z£K¥Ó — °¬ — Zx¸Ô³D¤Ö5 — ¨+º š
Z8¥ — ³Ôo]£Ó — Z¥ÓT®& — Z,oZ¸Ö — ®Sx6 — ¶³Ôn±/³Ó — ³eoT®¼%¥Ó — b8® —
¨+o — Z,O>§® — ³¬7%¥Ó — ¸®´Ú±±Ó š
¶³+Ö# — ä>´Ó — ®h\§ — 8Z£K¥Ó — ¶³8®DªÜfK¥Ó — ¬ZT® — ¥TÅ9¥Ó —
¶££ — ƒ ,xC6¥Ó — ¶¬ZT® — ¸o8Z£Ó — ´¥ — o´ÓU¥Ó — 85º® — ¶±Ó°® š
¶¤×¼5º — ±¬5´Ó — qÔ¬ — +n® — qT — ¬qT — ZT® — oZ®¼ — Z,º+± — d§¬ — ³5-T —
¶Z±DD — ®h\§ — 8Z£K¥Ó — Z8´ — »ª8´Ó š
¶S¢Ó — )', — ¥Î³±Ô — ¶3ZnJ — qÔ¬Öº — ¶rª& — ¶5³Ô´Ó — 3Zº — ¥>¦>J —
ZTx5 — £b£Ó» — ¨+o — ¶Zg£?¥Ó š
¶±ª¼)º — ¥ÍZ´Ó — °¬Ö%¥Ó — ¶´Ü£Ú¥Ó — ¾Ó¬Ód± — o±D1 — ZT¸ — &)¶Ó —
¬³ÓD'8n³Ö' — ¸¢£¶J — +Z´£ — £ÔCU8 — ¶¨Ö±Ö¨Ö5 — ZT¸ — x'¬ÓCT — ¾Ï¥Ó š
¶®S¾5´Ó — ¬>r+Ö%¥Ó — ´Ü£Ú — 3Zn® — ¸5³Ô´Ó — ¬T×,º — ¶ÀT´Ó — ZJS¾5 —
bZ® — =&® — Îr> — ¶Zh'> — £J¾Ó#± — ¨+o š

]>' — Œ† š
h¥Î¤> — =£ — Îr> — ¶¸£) — J¾Ó#T — Z£ — Z,d£,— ¬´¥ — ³¸¸ — >qÓ8 —
¶·¬Ôo — ¬oZ®¼ — 3Zo — ³± — 5³Ô´Ó — ¬T×,º — ¸³± — oZ¸Ö — Z±x5 — ¬'7T — ¸/w —
¶¬¥TÅ8º — ¸¶¢¬ — ·¬Ôo — ³Å — £¨DZ — oJS¾1 — E®& — ¶o£D¶Ó — ¬'D š
;
/LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ KWWS=22DQHV568041II1FXQL1F]/ 3UDJXH

´¥ — ÅÀ§ — ¶¶¢¬ — £¨DZ — o£D¶Ó — =£ — ³Z,6 — ¶£Ô®±Ô — ÅÀ§ — ¶¶¢¬±Ô —


Zg£?¥Ó — £J¾Ó#T — b£Ó» — ¨+o š
³± — 8Z£®]¥Ó — ä>´Ó — ¶¬3Zoº — ´¥h — n8®5³Ô — Z8¥ — 8Z£J]¥Ó —
³ÔJ´b±]¥Ó — b8® — ´Ü£Ó — ¥×e£ — d£, — ¶´Ü±±Ö — >Î,J — &e£Ö]¥Ó —
¶³Ôo´b±]¥Ó š
¶Z,oZ¸Ö — ³Ô®d5¾Ó — b8® — ¨+o — Z8´ — ´Ü£Ó — d£, — ¶b8® — ,r5 — ®±x
§ — oZ/5]¥Ó — ¬´Ü£Ó — ¥×e£ — d£, š
¶Z,>r¥ — hT®& — 5³Ô]¥Ó — P¾Ü£ — b£Ór]¥Ó — >ª&3T ™ ¶³'D]¥Ó —
|3n±Ô%¥Ó — ³& — o¶rª& — >r+Ö]¥Ó — ¬¨o> š
¶8Z£J]¥Ó — ¬ZT®¼³%¥Ó — ³Ôo´bT — ¶¬ZT®¼³]¥Ó±Ô — ¶³TJ¥Ó#¼ — ZT¸ —
J¬]º& — ¶I8®¬ªÜ·Ó — ¶³ÔJJS¾1 — ¶³Ô,T®±Ô — =£ — Z,b8® — ¥Î¤> —
¸Ã¤>´Ó š
¶£Ô® — ´¥h — 3Zo — ³8®5³º±Ô ™ S¢Ó — »¥SJ — ¬3Zo — oÃÖb·Ó±Ô ™ ¶¾Ô+Ö —
oÃÖb·±Ô ™ ¶1Ä® — ´×]DJ — ¶¥C5>J — n¾Ú¾Ü·Ó±Ô — ¶nÎeª&±Ô — ¶±)7J —
¬3Zo — n¨51±Ô — ¶n¾Þ¾Ü·Ó±Ô š
¶±/³Ó±Ô — &·£ — b8® — ¨+o — ¶EZ´Ó — Z8´ — Zª5D — °¬ — |>, — ¸PTÎJ —
¬ZD± — ¬§r — ¶'7± — Z7J — ºdbq — ¶¶À± — n>5¢±Ô š
¶EZ´Ó — b8® — '7± — Z7J — ¶ª§D´Ó — °¬ — ¬ÖJ — d¬Ôo — ¸)±ÓÎ — ¬³eC± — ¬§r ™
¶³§>® — bZ®& — ¬ÖJ — ´¥ — Ã>ÃÅ — ¨£Öq — ¬³eCT — ¸Z,¬§r — ¶,r1 — ¬§r š
ÀÅ1 — ´¥ — 1Ä® — ´×]DJ — ¶¥C5>J ™ ¶+Z´£Ú¥Ó — ´Ô1¬Ö' — ¸Z7J —
¶¨+p¥Ó — +o š
¶Z7J — ¸o±rr — ¬db» — ³§>®& — ¶QP®& — obd¼ — ¬Z7J š
¶EZ´Ó — b8® — bZ®& — ¬ÖJ — ¶,b> — ´¥ — Z7J — ¶ª!25 — ´¥ — ¬§r —
¶³Ô,T®±Ô — >xd — ¶)o¶J — ³'E — b8®¿®& ™ >5#J — ´»±±Ô — ¶§dr — ³°¸±Ô š
¶ZT¸ — ZJ¢¶] — ¶Z5er — ¶»ª& — ¬¾Îº — ¶Z4³Ô — ¬3Zo š
¶S¢Ó — \'Z — ¬ÖJ — ¸º·¬Ô — Z,h´Ó — ¶´Ü£Ó — QP®& — 5°ÓJ — ¬>r+Öº — ¶P±ÓÎ —
¬'7± — Z7J š
¶¬´Ü£Ó — o3»>r — ¬8D¤J — ¶¬]D5 — ¶e¬o — Z8´ — ³Ôo]' — ¸ÖTc®]¥Ó —
¬ZT® — 8D¤®¼¢Ó — ¶¬ZT® — ·¬º& š
¶,r1¨ — Z7J — ¶¥'e'®¿¢Ó — ¥D§> — ¶,5×Ä — ´×]DJ — ¶ÀÅ1±Ô — Z7J —
¸o±rr š
¶±Ã5´Ó — ¶5³Ô´Ó — b8®¿®& — ¥T¬§ — '·Ó£ ™ ¶3Zº& — ´¥ — ³8¤Jn — ¶]¬¬Ó — ´¥ —
Ĥo — ¸n¬5$ — ¶=£ — ´Ô1¬Ö' š
¶Z¥J)® — ¥T¬1 — ·¬Ôo — o¶ÑZ — ³>&¾ — Z7J — ¸o±rr ™ ¶³Ôo]£Ó — 5ZpK š
¶·¬Ôº — 8D¤J — o±D5 — &e£Ö¢Ó — ¶·Îਠ— ¸o¬5$ — Z,Ĥo — ¶oÄ·qÓ —
Z,´Ü£Ó — ¬§r š
¶³Ôo]' — ¶³Ô¥±Ó#¼ — Z¥&Z]J — ¬×¼³ ™ ¶3Zº — ¾ÃÓ — £]¬Ó5 — ¶8¬Ó) — ³Ôo]' —
¶³Ô¥±Ó#¼ — ¸/w — o5³o — ´Ôn¢Ó š
Z7® — Z7J — ¸o±rr — ¬dbqÓ — ¶Z7J — ·¬Ôo — oªb, — >r+Ö¢Ó — ¶³'E —
¸oª5D — °¬Ö¢Ó — Z,Z£ — dbqÓ — JZ'á® — JZ'áJ — >r+Ö¢Ó — ¶bZ®&¨ —
³ÔoÅ>r — ,]§ — >r8® š
¶>qÓ7T — Z£ — oª5¬Ó — °¬Ö¢Ó — ³Ôo5Pª& — £Ö£Ô® — ¶¥d'® — ¶³ÔoJ³®®& —
Z,±Ö¢Ó š
¶³± — ¢£b´Ó — Z8´ — hT®& — qÔ¬ — ¾Îº — x'C¬Ö — ZT¸ — Z5eqÓ — ¶Zx¸ÔZ — ¬³à¢Ó —
Ãb·±Ô — ¶o¬Ö£±Ô — >§D — hº — #¿U] — ¶£='º — >qÓ8 š
¶³T/³±Ô — ¶³>§¬±Ô — Z8´ — QPJ ™ ¶³T¨ — ¾Îº — I)® — Z±ÖÎ5 š

]>' — Œ‡ š
<
¥Î¤Å—#¿U]š 7KH %RRN RI (QRFK

¶³b/³±Ô — ¶o¬Ö£±Ô — ¬=£Ó — 8+e — ³ÔJ>3$ — #¿U] — DZ¨Ô — Ír> — ¶Ã(= —


Îr> — >§D — hº — ¶8+e — ='º š
¶¤Ó5 — ¬£Ú¥Ó — £J¾Ó#± — ¨+o — Z£ — ű¶Ó´ — J8³' — ¬ZT®¼³%¥Ó — ³TJ¥Ó —
¥>Jb — J8³£Ó — ¬ZT® — ¨DZ — ¶³^ — ¨DZ — ¬ZT®¼³]¥Ó š
¬ZT® — ,TJ — P»x¥Ó — ¨+º — '·Ó£ — ¶>qÓ¨ — ¸£d£, — ¶,8£ — ³T8J —
¨´D]¥Ó — ¶,8£ — ³×'» — ¨DZ — §´Ú8]¥Ó — ¶±.Z]¥Ó — £]¥Ó — ³T8® — ¶´¥ —
b£Ó» — ,r5 — ¾¬5]¥Ó — ¶¶£r]¥Ó — b£Ó» — §do® š
¶³TJ¥Ó¨ — ¥TÅ7bnT — >qÓ7T — )n×± — )o¶J — ¸£d£, — ¬qÔ¬ — ³T8J —
§´Ú8]¥Ó — ¶¬»¥ — /w — ³b£r]¥Ó — ¶¬»¥ — ¨DZ — Å®b]¥Ó — ¶¾¬5]¥Ó —
´¥ — Z¥ÓT®& — o¾D1 — /w — ¶»¥ — Z£ — Z¥ÓT®& — o¥b®& — ¶oJO¾Ú£Ó š
¶¬ZT®h — ¶¢D]c¥Ó — ³T8Jn — ´¥ — oh5³Ó — &e£Ö%T — ¶oJ¶£qÓ — b£ÓqÓ —
¬&e£Ö%T — ´¥ — ´+¢Ó — oJ¾¬5 — xD5 — ¬qÔ¬ — ,r5 š
¶³TJ¥Ó¨ — ªq+Ô — ^T]¥Ó — ¥TÅ7bn± — )n×± — )o¶J — ¸£d£, —
¸³Ôo¥bJ — £´Ü£Ó — Jb'» — d£, š
¶¬ZT® — hT®& — ³Ô§¨o´Ó — £]¥Ó — ³T8®¼n — Z8¥ — ¥TÅ7bnT¨ — b8® — ¨+o —
+P»2%¥Ó š
¶oZ¸Ö±Ô — §doJ — Z£ — ®¶'qÓ — Z,±>8J — ¶/w — ¥S>8® — Z´Ón± — o¨¥º& —
¬qÔ¬ — ,r5 — ¶b8® — ,r5 — o´bT — +P»2%¥Ó š
¶±>7J — Z´ÓnT — ¶Ñ³Ó — Z,/w%¥Ó — Z8¥ — Z¥'e'J — ®Å|1 — Z,>qÓ7T —
J¾Ó#T — ^±Ó — ªq+ÔK¥Ó — ¶ªq+Ô — ¥¨§J — ¥TŨ — Z´Óº — o´b±Ó — ¬qÔ¬ —
,r5 — ¶¥TŨ — Z´ÓnT — o¨¥º& š
¶¥S>8® — ¨+o — b8® — ¨+o — o´bT — +P»2%¥Ó ™ ¶¥S>8® — ,r5 — Z£ —
®¶'qÓ — ¬qÔ¬ — ,r5 — b8® — ,r5 — +P»2%¥Ó š
¶¥TŨ — §doJ — »¥S® — Z£ — o¾>·Ó ™ o+8±Ó ™ ¶o¶rª& ™ ¶oJ¬·¨Ó ™
¶n»>ª& — qÔ¬ — ,r5 ™ ¶°¸± — o¾D1 ™ ¶³Ô,T®±Ô — ¸o¬'·Ó — Z]£ ™
¶³ÔoÃ,·Ó — ¶³ÔoJd¶ª& š
¶³ÔoJ±/³Ó — Z£ÚT®& — ±>7J — qÔ¬ — b£Ó» — ¨DZ — ¶qÔ¬ — ³T8J — Z8¥ —
¶Ñ³Ó — ³¥ — ¥×e£ — ªJ' — ¶¥Ó8S š

]>' — Œˆ š
¶-® — §doJ±Ô — ZT® — °¬ — ¶Ñ³Ó — ¥TÅ7J —
Z,±>8J — /w%¥Ó — £o´ÓT — ¸o+8T — ¸ZT¬£ — ´Ü±±Ö ™ ´+¢Ó — o+8±Ó — Z8´ —
e£® — ´Ü±±Ö — ·Co — Z,d£, — ·¬Ôo — oJ=Ã, — Z,J¾Ó#T — ¶§¨ÔdT š
¶oZ¸Ö±Ô — £J¾Ó#T — Z£ — ű¶Ó´ — J8³' — ¬ZT®¼³%¥Ó — Z£ — ªqÔ¥Ó — ¬¨+o —
¢£¶Ó š
¶ZZ¸Ö±Ô — ³TJ¥Ó¨ — ¬¨+o — ¢£b]¥Ó — ¶P¬ÓYJ — dqÔ — ³Ô®´/®& — £]¥Ó —
¶,±Ó± — ,/ÀÔ§ — ³Z¥5]¥Ó — ¶¸T® — ¸Ö±b]¥Ó — £³T8J — ¬ÎT· — 'D]¥Ó —
¶¬hT®& — ,/ÀÔ5 — n¬hO — ³T8J — ¶¨DZ — Z´Ô® — ¬qÔ¬ — ,r5 š
¬£Ú¥Ó — ZT´¨ — ³'D]¥Ó — ¨&, š

,e3> — † š

]>' — Œ‰ š
¶±/³Ó±Ô — b8® — ƒ ¥\T — °¬ — ¢£¶Ó — $º — ´¥ — Z7J — ¸o±rr — ¶9¬ — oÅ>qÓ —
n8®5Zº& — ´¥ — ¨DZ š
¶¶¨»±Ô — b8® — ¥\T — ¸·b£Ú — ¶b8® — »D5 — ¸´®+ — 5Z¨Ó — o¬Î) —
b8® — ¨+o š
43
/LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ KWWS=22DQHV568041II1FXQL1F]/ 3UDJXH

¶5³Ô´Ó — ¥\S® — D1#± — ¶±¾Úrzr — b8® — ³ÎS> ™ °¬ — e¥ª& — ª8® — Z7J ™


¶¤Ñ ™ ¶,¾ÜTÊ®¼%¥Ó ™ ¶¨oÅ — Z7J ™ ¶¥C5>J — ´Ü£Ó š
¶±/³Ó±Ô — Z8´ — +º — )o¶J — ¸oJ±¾5 — ¶Z8´ — Z7® — d§D — ¸bZ®& — oZPh —
´Ü£Ú — e5¬® — Ĥo š
¶¥ÍZ´Ó — Z8´ — Å£¾ — Z7J — ¸obPh — Z7®& — ´¥ — +o — ¶oJ´·b — b8® —
C)5 — ·¬Ôo — ¸¥T¾£ — d§D š
¶5³Ô´Ó — ´Ü£Ú — ·¬o® — ³>&¾ — ¶Z8´ — ·¬Ôo — Î'¥J — ¬Í)´Ó — ¶*5´Ó — °¬ —
´Ü£Ó — ¸/w — nT9¨Ó š
¶5³Ô´Ó — ³rC§ — ?C3J — Z£ — ]§,J — ¶,]d¶ — +o — ¸´Ü£Ó — ª&o š ¶5³Ô´Ó —
³à%¥Ó — £´Ü£Ú¥Ó — ³>&¾ — ,r5 — ¶³à# — £ª&o š

]>' — ŒŠ š
¶5³Ô´Ó — ¥gxD® — ´Ü£Ó — ±)7J — ¶5³Ô´Ó — ´¥ — E¥Ó — ³¨5¾¶ — ´Ü£Ú — >|§® —
¶¥¨§I®¼# — £,r5 š
¶5³Ô´Ó — ZD± — +Z¸T® — ,r5 — ¶5³Ô´Ó — † ±)7® — Z£ — oÄb5× — £,r5 —
¶£ÎT· — ¨+o š
¶5³Ô´Ó — ´¥ — ±)7J — o§DD× — £'e'S — ¨+o ™ ¶Z¥ÓT®& — oªb¥Ó — +Z´£ —
¨+o — ¶,r5 — Z¥ÓT®& — bZK¥Ó — ³e+» — ¨+o š
¶5³Ô´Ó — ±)7® — Z£ — o¥o|× — £¨+o — Z£ — n·5¬Ó — £]¬¬ — Ĥo — ¶´Ü£Ú —
´×]D® š
¶5³Ô´Ó — ¸qÔ¬ — ,r5 — ±)7® — ¸oÄb1 — »¥S® ™ ¶5³Ô´Ó — >S¶ — ¥&Z]J ™
5³Ô´Ó — b8® — ÎTÅ — ,r5 — ÎT· — ¸¨+o — ¥'e'® š
¶P£>´Ó — ¥T¾£ — ³¸ÖD — ¶o±rr — ¥d'® — ¶£Ö£Ô® — °¬ — ‰³rC5 — ¸Z,ZDT —
]¬Ó5 — … ¥T¾£ — ÎC) — ¶ … ¥T¾£ — ³¸ÖD š
¶¥T¾£ — ÎC)¨ — ¸Z,ZD± — PD5 — ¶ ƒ ¨ — ¸Z,ZD± — C)5o — ¶ ƒ ±Ô —
¸Z,ZD± — Åb8 — ¶¸¥T¾£ — ³¸ÖD — Z,± — ZDT — ªo) š
¶+Z´&o¨ — o¾ÚrZ — Z8´ — ¨+o — ´¥ — ¥T¬1 — £Zx¸Ô³D¤Ö5 — ¸Z,ZD± —
Æ¿\ — ¶r+¢Ó — £¥T¬5 — ¸Z,ZD± — ¨TÆ¿5 š
¶Z7® — ¸o±rr — 5³Ô´Ó — ¶¸¢£Ú — b8® — ´Ü£Ó — ³rC5 š
¶5³Ô´Ó — $º — ¥\± — +es®& — £·¬Ôo — ,r5 — $º — oJwD³Ó — +nJ š
¶5³Ô´Ó — T>·® — ,r5 — e¥Óª — ¬³Z+qÔ¢Ó — £Z7® — ¨+o — ¶5³Ô´Ó —
¬b8®¿K¥Ó — ³e+» — ¨+o — ¸Z 7J — ¸o¶5qÓ — ¶³'E¥Ó — °Ü'ªÜ — ¶³Ô¥T¾£ —
¥'e'J — ¶³Ô¥T¾£ — e¥> š
¶qÔ¬ — bZ®& — T>·J — 5³Ô´Ó — ¥\± — ¶³ÔÎT· — ¨+o — &e£Ö¢Ó — ¶³Ô¥¦§® —
,r5 — ¬I)®& — ¶³Ô+o — ³'E — &e£Ö¢Ó — ¶³Ô³e×> — ³& — ¥\± — ¬rb — bZ®& š
¶x1¥ — 5³Ô´Ó — ¬$º — ‰ ´×]D® — ´¥ — ·¬oJ — ³rC5 — ¸o±rqÓ — ¶´¥ — ¥TÅ8 —
¸o¨Ö³£±Ô š
o¬Ö — ¥'³] — hbZ®& — ¥\± — ®>Í+Ö®& — £¨+o — ¶£,r5 ™ ¬Ö® — ->) —
^U¥Ó — hT®& — £´×]D® — ¨+o — ¶£°o£ — ¨+o š ¶´×]DJ — Z£ — nT´Ú§´Ü1 —
qÔ¬ — Z7J — ¶Z£Ó — bZK¥Ó — Z£ — °£à — JZg¸ — Zx¸Ô³D¤Ö5 — Z,>r¥ —
ÎC*¥Ó — Z8¥ — ³Ô¥Î³Ó — ¬¾Ô¸Ö%¥Ó š
¶®,ef¥Ó — ¶³¦6¥Ó — Z8´ — ¾Ô¸Ö — ®>Í+Ö® — °ÀÔ³K¥Ó — ¬d¥® — ,/ÀÔ5 š

]>' — Œ‹ š
¶o¬Ö£±Ô — ³Ó5³Ö' — ¬hº — ®»+Ô6¥Ó — ¥&Z]J — ,8£ — ³T8J — ªb¥Ó —
¥S>8®¼%¥Ó — ¶D¸ÓO — 3Zº — ´×¼U¥Ó — ³5´Ú8c¥Ó — £¨DZ — ¶n8)Jc¥Ó —
£¨DZ — ´¥ — o¦Ó·Ó — £³wTTJ — ´¥ — ³+']J — Z8¥ — ¬e£J — ·Co — ´Ü±±Ö —
¬¸oJ´Þ±±Ó — Z8´ — oJ=Ã¥Ó š
¶³T8®¼n%¥Ó±Ô — ³8¤ÔKT — ¥&Z]® — ¨+o — ´¥ — ¨&+bnT — o´bS š
44
¥Î¤Å—#¿U]š 7KH %RRN RI (QRFK

¶³± — #¿U] — 5³Ô´Ó — ³5³n — C)®¼Jº — ³ÎSÅ — ´Ü£Ó — ¶³'E — ¸5Zº — Z,¨DZ —
´¥ — ³± — 5³Ô´Ó š

]>' — • š
¶hT®& — bZ®& — ³8+ ®¼%¥Ó — £Z£ — o®x¢Ó — >qÓ7T — ¥&Z]J š
³Ó5³Ö' — ƒZ,± — ¥&Z]J — >qÓ7T — Z8¥ — ¸§d, — ¶¸§dr š
1)³Ö' — ƒZ,± — ¥&Z]J — >qÓ7T — ¸¥S>8® — ¨DZ š
3¾Ó³Ö' — ƒZ,± — ¥&Z]J — >qÓ7T — ¸oJ¬Öª£Ú — £d£, — ¶£D5#SJ š
+Ô\³Ö' — ƒZ,± — ¥&Z]J — >qÓ7T — Z8¥ — ¬qÔ¬ — ¦So®& — £¨DZ — ®³g¸Ô — qÔ¬ —
)hD š
¨§=³Ö' — ƒZ,± — ¥&Z]J — >qÓ7T — ¸qÔ¬ — ¥S>8® — Zz£ — Z¥)nb —
¸¥S>8® — nP|³Ó š
¾D5³Ö' — ƒZ,± — ¥&Z]J — >qÓ7T — ¸qÔ¬ — ³´Ô8J — ¶¸qÔ¬ — ¾±J — ¶¸´Ô1¬Ö' š

]>' — •ƒ š
¶[r´Ó — Z8´ — ¥\T — °¬ — ³'E — ¸oJ¾¬5 š
¶5³Ô´Ó — ¬$º — xD§ — x1¥ — ³Ô¨+º — '·Ó£ — ¶³Ô,r§ — ¨Ó55® — ³& — ¥\± —
¬rb — ¸r'b — ¶xà, š
¶$º — 5³Ô´Ó — ‰ ´×]D® — ¨+o — Z¨Ó3T — ¬&e£Ö¢Ó — PD§ — ´¥ — ³rC5 — ·¬oJ —
¶´¥ — ¸Z7J — ZT¸ — o±rqÓ š
bZ® — ¾Ô¸Ö — Z¬Ö — ¬ZT® — ³o — PÀÔ³J — ®³/1 — ¶¬ZT® — ,TJ — hº — ®¾rà š
¶o¬Ö£±Ô — ³Ó5³Ö' — ƒZ,± — ¥&Z]J — >qÓ7T — ¸,8£Öº — bZ®& — o¥5¢±Ô —
¶o¬Ö — #¿U] — ¬ZT® — ¥±Ó — J¨Ö³' — ¶¬ZT® — ¥±Ó — JÀÖo> — ¶J8Z' — ¶JÎ$> š
Z£Ó — bZK¥Ó — Z,± — ´×]DJ — Z£ — °£à — JZg¸ — Zx¸Ô³D¤Ö5 — '·Ó' —
¶®³/1 — ¬hº — Z8´ — oJ=Ã, — JZ'á® — d£, — °Ü'ª! — ¥×e£ — OÀÔ³K¥Ó š
¶Z,$º — *5´Ó — \'³ — ¥\± — Z,h — ¸o¾Ö5, — ¶5³Ô´Ó — xD§ — x1¥ — Z7J —
·¬Ôo — ¬$º — ¸o±rr — ¶nT¬£D' — ¶¥,®5J — E®& — ¶¨±Ó — Z8´ — ª&o — >ÃÓ, —
³e+» — Z7J — ·¬oJ — ¸n¶5rc¥Ó —
¶³Ô³,{U — ¶³Ôe¬p — ³Ô]$'´Ó — ±Î6 — ¶8ZT´Ó — ±Î6 — ·o±Ó š
bZ® — ¾Ô¸Ö — Z¬Ö — Z? — x1, — hT®& — ¥\T — ¶)+, — £±Î6 š
bZ® — ¾Ô¸Ö — ³b/³±Ô — ³Ó5³Ö' — ƒZ¥&Z]J — >qÓ7T — ¸,8£Öº — ¢£¶ —
³b/³±Ô — ¶o¬Ö£±Ô — #¿U] — ,TJ — bZ®& — >5#J´ — ´¥h — ¶rTwÐÖ´ —
¬ZT®h — x1, — ¥\T — ¶>r¥ — ¾ÃÓ — £h — )+, š
¶o¬Ö£±Ô — h¥\T — ¬Ö® — ->*¥Ó — £¥&Z]J — ¶¬$º — oJ³P¸Ó — Z8´ — £d£, š

,e3> — ‡ š

]>' — •„ š
¶Z,$º — *5´Ó — \'³ — ¥\± — ¶³5³º±Ô — ¬,e3D — »D§ — ·¬Ôº — ¶±×° —
¶´Ú´Ü) — αÓe — ¶ † ¥\SJ — ¦SnJ š
¶¬b8®¿®& — ¸E®& — e¥Ó> — ¶5°ÔD — ¶'¥ÓÎ — |ª — ´¥ — '¥ÓÎ — ¸nT´Ú§´Ü5 —
¶e¥Ó> — ¶Î'¥J — £±Î6 š
bZ® — ¾Ô ¸Ö — ³b/³±Ô — 1)³Ö' — ƒZ¥&Z]J — >qÓ7T — ¸¢£¶ — ,8£Öº —
¶o¬Ö£±Ô — Z& — ¥\SJ — ¦SnJ — ´¥ — oJwD³Ó — qÔ¬Ö%T — ¥S>8J — ±>9¥Ó —
£,bIT — £Ú¥Ó — Z£ÚT®& — ®Å|1 — hº — n8®wD³Ó — ´Ü£Ú — ±>¨ — b£Ó» —
¨DZ š
¶Z¥ÓT®& — ¥\SJ — °¬ — n±D5c¥Ó — ¾D1 — Z8´ — e£® — ´Ü±±Ö%¥Ó — ¶Z8´ — ³¥ —
er+Ö%¥Ó ™ ¶er+Ö — bZ®& — ·¬Ôo — Z8´ — ³¥ — ´Ü±±Ö — ·¬Ôo — ¬&e£Ö%¥Ó š
45
/LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ KWWS=22DQHV568041II1FXQL1F]/ 3UDJXH

¶5³Ô´Ó — ¥S>8® — b£Ó» — ¨DZ — ZT¸ — ,bIT — bZK¥Ó — ¶=£Ú¥Ó —


o¬Î) — Z8´ — ¨+o — ¶o¨´Ô š
oZ® — ¾Ô¸Ö — ®8Z']c — £1)³Ö' — ¥'³] — ¸¢£Ú — ,8£Öº — ¶Z¬Ö£Ú — h¥TÅ8 —
¸¥±Ó — bZ®& — ¸´¥h — =£Ó — o¬Î) — ¶o¨´Ô š
¶³b/³±Ô — ¶o¬Ö£±Ô — ZT¸ — oD' — hT®& — ¥TÅ8 — bZ®& — ¸o¶ÑZ — Z,³¬Ö' —
¸ª®£Ú — =º' — Z°Ó¢Ó — ¶o¨´Ô — ´Ôn¢Ó — Z8´ — 9¬ — oJO¾Ú' — ¸5³Ó — Z,¾Ã —
,r5 — ¶Z,¸5³ — ¨DZ — o+8T — ¸5³Ó š ¶¬ZT®h — bZ® — ¾Ô¸Ö — ®8Z'´Ó —
¬ZT®¼³¢Ó — ¶¬ZT® — ´Ü±±Ö — ´Ü£Ó — ¶Z¬Ö — ¬ZT® — ,TJ — ®Å'À — ƒ Z,± — ƒ š
¶³b/³±Ô — ¶o¬Ö£±Ô — Z£Ó — … ®¾D1 — ´¥ — o>'ÀÓ — ¥TÅ9¥Ó — £,bIT ™
¶´¥h — ®Å'À — ±>9¥Ó — £Ír=T ™ hbZ®& — ±>· — +o — ¬&e£Ö¢Ó — D5#T š
¬´¥ — ´+¢Ó — ®Å|§ — £O|³T — 9¬ — o¥b®& —
¶oJª¬1 — b8® — ,r5 — ¶´Ü±±Ö — ³Ô^± — ¬&e£Ö%¥Ó — ¬)o¶K¥Ó š
¶¬hº — oJÅ£{ — ±>7®¼%¥Ó — qÔ¬ — g®¼ — ·Co — Ðe5 — Z8´ — ³¥ — ·Co — e£J —
ZT® — ´Ü±±Ö — ¶¥>¦>J — ¶Ðe5 — £Z£ — o§x¥Ó — Z8´ — £d£, — ¶¬ª' —
£±>9¥Ó — ¶¬$º — º³/6¥Ó — Z8´ — £d£, š
¶Z¥±Ô — bZ®& — Z,>r¥ — d£, — ¶´¥h — ®Å'À — £±>9¥Ó — £Z£ — o¨]º& —
¶£Z£ — n5Zº& — ¬ZT® — )¾Ü£J — ³¥ — ®ªJ£Ó — ¬¥×e£ — O|YT š
´¥h — ®Å|§ — £±>9¥Ó — £¨DZ — Z£ — ³Ô^±Ó — Ír=± — ³& — O|Y± — Z£ — >ÃÓ+± —
³¬7 — ¶,8£ — ³C8nT — o´b±Ó — ´+%¥Ó — ¶±>9¥Ó¨ — ³ÔJJª®' — ¬e£® —
´Ü±±Ö — ¶³ÔoJ±/³Ó — Z,hº š
bZ® — ¾Ô¸Ö — C§]c — £Zx¸Ô³ — 8D¤J — ¶Z¬Ö — ¬Ó1] — bZ®& — Zx¸ÔZº — Zx¸Ô³ —
8D¤J — ¶Îr> — ¸´Ü£Ú — o¥'] — Z8´ — £d£, š

]>' — •… š
¶Z,$º — *5´Ó — \'³ — ¥\± — ¥T¾£ — d§D — Z8´ — ³ÎSÅ — ,r5 š
¶5³Ô´Ó — Z7® — ¸o±rr — ¶o§bÑ — ZT¸ — ³Ôn·5> — ¶³Ôo±Jx — Z,1î& —
¥d'® — ¶£Ö£Ô® — ³& — ´+¢Ó¥ š
¶®8Z'´Ó — ZT¸ — ZD' — hT®& — ,TJ — bZ®& — ¸³'E — e§>J š
bZ® — ¾Ô¸Ö — ³b/³±Ô — 3¾Ó³Ö' — ƒZ,± — ¥&Z]J — >qÓ7T — ¸¢£Ú — ,8£Öº —
¶o¬Ö£±Ô — hT®& — ¸5³Ô´ — 1î — ¸¥T¾£ — ·§D — Z7J — ¸o±rr — bZ®& — ´Ü£Ó —
D5#S® — ¨+o š

]>' — •† š
¶Z,$º — *5´Ó — \'³ — ¥\± — ,r5 — ¶³5³º±Ô — »D§ — Z7J — ¸nT¬£D' —
¥d'® — ¶£Ö£Ô® š
¶*5´Ó — ¥T¾£Ö¢Ó — ¶5³Ô´Ó — ‰³rC§ — ]¬Ó3± — ¶´Ü£Ó — ƒZ,± — ƒ ZT¸ —
oJ׿£| — ¶³eC± — ]¬Ó3± — ¶¦Sn± — ¶´Ü£Ó — ]¬Ó5 ™ ¶8D) — 3Zp¥Ó — ¶¦So —
¾Ï¥Ó — … ¥T¾£ — ÎC) — ¶Î±ÓdT — ƒ qÔ¬ — ƒ¶… ¥T¾£ — ¨+ÖT — ¶Î±ÓdT — ƒ qÔ¬ —
ƒ ¶ ª!&® — e¥Ó=® — ¶À×n® — ³¤®¼ — £³¤®¼ — ³ÔoJ=§C š
¶7De — »D5 — +Z´£Ú¥Ó — £Z£ÚT®& — ¶±ÓQ¥Ó¨ — oJ+¨£Ó — ´Ü£Ú¥Ó — ´¥ —
¥T¬§ — ³J6T8 — ¶º·brc — eĶ — ¥·g š
¶¢£Ú — b8®¿K¥Ó — eÑ — ³'E — x¥Ó3 — ³¥ — ÐÖ±¶±Ô — ¶³Ô ƒ Z,b8®¿K¥Ó —
¶CeqT#¼ — ¸´+¢Ó — ³Ô^± — ¸o,eh — Z,´Ü£Ó — ¥·g — ¶ª!Î£Ó — ¶Î¾Ö¢Ó — ¶eÄÓ —
³ÔoÃ¥#¼ — £d£, — ¶>4¢Ó±Ô — ¦So ™ ¶>4¢Ó¨ — ´¥ — ³8\£ — ¬ª'J š
¶bZ® — ¾Ô¸Ö — Z¬Ö — ±× — hT®& — ¦So — eÑ — ¶¦So — £5Zo — ¶³q, — ª!Î£Ó —
¶>4%±Ô — -¾8 — |ª — £5Zº — ¾Î š
¶bZ® — ¾Ô¸Ö — ³b/³±Ô — +Ô\³Ö' — ƒZ,± — ¥&Z]J — >qÓ7T — ¶]¬Ó3T —
¸,8£Öº — ¢£Ú — bZ®& — ¸qÔ¬Ö%¥Ó š
46
¥Î¤Å—#¿U]š 7KH %RRN RI (QRFK

]>' — •‡ š
¶o¬Ö£±Ô — #¿U] — ,T® — J¨Ö³£±Ô — ¬ZT® — ¥·g¢Ó — £h — eÑ — JÀÖo> — ´¥ —
IZ,5 š
¶bZ® — ¾Ô¸Ö — ³b.Z]c — ³± — #¿U] — ZT¸ — ZD' — ¬ZT® — ´Ü£Ó — ZÅ>r —
³Z,5 — ¶År)»¨ — ¬ZT®h — eÑ š
¶³b/³±Ô — ZT¸ — oD' — hT®& — »D5 — ¸5³Ô´ — ±×¼° — ¸5Z¨Ó — o¥8' — ¥T¬6 —
£Zx¸ÔZ — ¥T¬1 — bZ®& — °¬ — o±D5 — >qÓ8 — ¶·¬Ôo — Zx¸Ô³ — 8D¤J — T¾Ó/ —
¸£d£, — 9¬ — o¶5r — º¤bÍ — £,r5 — ¬¦So š
¶hT®&±Ô — eÄ — ¥·g — ¦So — ¶³Ôƒ ¸/w — ³'E — /'{T — ´¥ — ox/0 — Z8´ —
³¥ — ·¬Ôo — ´Ü±±Ö — ³¥ — oJ¬Öª' — ´Ü£Ú — ¶oJ=Ã, — Z8´ — £d£, — h´Ó —
£Ír=T — ¶£J¤ÓIT — oJ¶¢D š
Z,>4 — ¸Ô³¢Ó — oJ¶¢D — £P1nT — )o¶J — ¥T¾£ — ¥8e — o®´' — b8® —
¥\T — >qÓ8 — ¥T¾£ — ¬Ö®& — £Zx¸ÔZ — T¾Ó/ — ¸£d£, š
bZ® — ¾Ô¸Ö — oJ=/¤Ó — ¬>/( — ¶oJ¤¦º& — b8® — >qÓ8 — n¬b³Ó — £Ú®& —
¥·g — ¬¬³eÑ,®¼%¥Ó — ¶)o¶® — D¸ÓO — º¤o¶Ó — ¬qÔ¬ — ,r5 — ¬´¥ — ¤o¶Ó —
³¬×¼´ — ¶¬¥×e£Ô%¥Ó — °¸T — ¶)+, — ¶Í+ — ¶¥>¦>J — ³Ôo¾/0¥Ó š
bZ® — ¾Ô¸Ö — C§]c — £Zx¸Ô³ — 8D¤J — T¾Ó/ — ¸£d£, — Z8¥ — ³8®q£¶ —
´¥h — £¨DZ — Ír=T — ¶´¥h — ÅÀ§ — ¶o¬Ö — º¢Dc¥Ó š

]>' — •ˆ š
¶Z,$º — *5´Ó — +Z´£ — ,r5 — ¶5³Ô´Ó — ¥\± — ¬Ó1´ — ¶|£Ó£ — ¸E®& — ³eÑ> —
¸o±D5 — ¶o¦5Ñ — Z,eÑ — ¸®¥J§ š
¶¬$º — 5³Ô´Ó — »D§ — >qÓ¨ — ¶¥J)® — »D5 — +o — ¸¥T¾£ — ÎC¤Ó —
¶bP¸®& — ¥T¾£ — ¨+ÖT š
¶5³Ô´Ó — ¥T¾£ — ÎC) — \'³ — »D§ — ¸o±bP — ´¥h — ¶+Z´£Ú¥Ó — ª!& — e¥Ó> —
¶³'E — 3PD — ¶&®¼±Ô — º¤b5 — +o — ¥T¾£ — »D5 — —
¶¥T¾£ — ·§¬Ó — £h — \'Z — »D5 — ¶o®¿¤K — £Ú®& — ¶³'E — ±ÓP — ¶ª!& — I)®& —
+Z´£Ú¥Ó — ¶\'³J — ª!&J — e¥Ó=J — ¶o¬Ó7J — ¥T¾£ — ÎTÅ — ¦£8®¼%¥Ó š
¶´Ü£Ó — ª!&®& — e¥Ó=J — ¶³'ET — 3PD — Z,´Ú´Ü) — αÓe ™ ¶eÑ — o®´' —
¬&e£Ö%¥Ó š
¶³T´5´Ó — ¬ZT® — ´Ú´Ü) — ¶³T´5´Ó — ¬ZT® — ª!& — ¶|ª — ³T´5´Ó š

]>' — •‰ š
bZ® — ¾Ô¸Ö — Z¬Ö — ¬ZT® — ,TJ — g®¼ — ,r5 — ¬Ó5]J — ¶´Ü£TI# — eĶ —
,'eJ — ¶gª!& — 5x,J — +Z´£Ú¥Ó š
bZ® — ¾Ô¸Ö — ³b/³±Ô — ³Ó3³Ö' — ƒZ¥&Z]J — >qÓ7T — ¸¢£Ú — ,8£Öº —
¶o¬Ö£±Ô — gª!& — 5x,J — £5¾Ó+T — Z8´ — £d£, ™ hº — oJwD³Ó — ´Ü£Ú¥Ó — Z£ —
oD£Ó — ¬³à%¥Ó — &e£ — Zx¸Ô³D¤Ö5 — =£ — ¸³Ôo»£Ó — ¶¬ZT® — 8D¤® — ¸Ô³¢Ó —
oJS¾1 — eÄÓC® — hº — n8®wDZc¥Ó — ¶hº — ,´ÜSU¥Ó š
¶¬»O2 — ¥×e' — o´bT — &e£Ö%¥Ó — ³5³n — ´Ü±±Ö — ¸¬Îr> — ¬>r¥ — Ír=T —
£d£, — ´Ü£Ú — ¥×e£ — ¬hº — oC5]c — ¥¢5nT — £Zx¸Ô³ — 8D¤J — T¾Ó/ —
¸£d£, š ¶¬¥×e£ — ´Ü±±Ö%¥Ó — oC5]c — ¬,)§J — ¬´¥ — ´Å£Ú¥Ó š
bZ® — ¾Ô¸Ö — ³±±Ô — C§]c — £Zx¸Ô³ — 8D¤J — ¶±¾5´Ó — £Ú®& — ¶¸´5´Ó — ¬´¥ —
o»£Ó — £e¬º& š

]>' — •Š š
¶Z,$º — *5´Ó — ¥T¾£ — ÎC) — +Z´& — £»D§ — ¥r¬3 — ¶5³Ô]c — ¾q¥ —
C)®¼K š
¶C)®& — ,£ÓZ — eĶ — Z,± — hT®& — ¸5Z — ¶+o — Z,&e£Ó — oÅ£>' — ¬&e£Ó š
47
/LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ KWWS=22DQHV568041II1FXQL1F]/ 3UDJXH

n8®5³Ô — ³83D — ´¥ — D¸ÓP — ¸o¨5D — ´¥ — ¥T¾£ — ¥8e — ¥T¾£ — ·§D —


¶Z,´Ü£#¿±Ô — º·5x — ¶Z,$º±Ô — +o — ¶À' š

]>' — •‹ š
¶*5´Ó — b8® — ¥\T — \'Z — Z,± — ¥r¬3 — ¥T¾£ — ÎC¤Ó — £bZ®& — »D5 —
ª§D´Ó š
¶¬$º — 5³Ô´Ó — eĶ — ´Ü±±Ö — År)» — ª!8ª!¨ — ¥·g — £8°ÔT — ¶´5¬Ö — ¶eĶ±Ô —
³ÔoJ+¨£Ó š

]>' — Ž š
¶&e£Ö¢Ó — &e£ — Z&T®& — &e£ — »D§ — ÎC) — ¶³^ — 5°Ó> — ¶5³Ô´Ó — ¥\± — \'³ —
ª!&® — +o — ´¥ — ¸³ÔoJ׿qe — —
¶5³Ô´Ó — eÄ — ¦Sº — ¶¥·g¢Ó — ´¥ — ¸¨´ÔUT š
¶¥T¾£ — ]±á%¥Ó — £ª!&J — Z£ÚT®& — 5³Ô´Ó — ªST-8 — ¸¥·g — ¶qÔ¬ — Z']®& —
ª§D´Ó — ¸¥T¾£ — ÎC) š

]>' — Žƒ š
¶5³Ô´Ó — \'³ — »D§ — ¸E®& — eÄb — ¶o¶ÑZ — +o —
¶o¶ÑZ — Z,±Ö¢Ó — ´¥ — ±Öª¿|6 — ¸8¥Ó — 723 — ¶´'¬±ÖT š
¶qÔ¬ — bZ®& — »D5 — 5³Ô´Ó — »D§ — \'³ — ¶b8®¿®& — eÄb — ¸d'× —
¶Z'´Ó — eÄb — ,£Ó³T — ¸´¥ — ´5\e — ¶Î±Óe š
¶9¬ — o±/Zc — £bZ®& — >4 — o±Öo8 — Z,´Ü£Ó — ³Åb š

]>' — Ž„ š
¶Z,rP§ — Z£Ó — ³Åb — £¥8e — ZT¸ — Z±ÖÎ5 — ¥'e'® — ³rC5 — 5³Ô´Ó — ‰
³rC§ — ,£Ód± — ¨T¬'J — >r¶ — ¶eĶ — ¥·g — ¶ªST-T — ¶ÆƧ š
¶Z,$º — *5´Ó — ¥'e'® — 5Z9¥Ó — £Z'´Ó — ³rC 5 — ZT¸ — 5°Ó> — bZ®& —
£ÎC) — ¶°£>´Ó — ZT® — qÔ¬ — C)§ — ³Ö5J3 — ¶Z,±Ö¢Ó — 5°Óª — ^T´Ó —
¶°£>´Ó — ¥'e'K — £¥'³] — ¸Ó|³Ö' š
¶¥ÍZ´Ó — b8® — ¾±® — Îr> — ¶5³Ô´Ó — \¤\¤®¼%¥Ó — £Z']®& — eÄb — eĶ —
D¸ÓO± — ¶·¬Ôn± — o¬ªÜ£Ó — ¬$º — ¶ZT¸ — ÐÖS%¥Ó — ¦So — ·¬ÔnT — ¶8U¥Ó —
D¸ÓP — ¶8¬Ó(T — ¶eÄ — |¬D — ¸Z,±Ö¢Ó — ¬£Ôf¥Ó — º³,5× — £|¬D — ·Co š
¶o¥8' — ¤¥§ — Î3Z — ¶>4¢Ó — ´¥ — ³8\£ — ¶oT — |ª — ¦So — ¶ÐÖS¢Ó —
£bZ®& — eÑ — º¤b5 — ¶o¬Î) — ±×¼O š
¶Z¬Ö — ¦So — heÑ — ¶´¥ — ¦So — ¶>¦Ó) — 5Zº®& š ¶³b/³±Ô — ¥'³] —
>qÓ8 — 1)³Ö' — ¸,8£Öº — ¢£Ú — ¶o¬Ö£±Ô — hbZ®& — eÄ — |¬D — ¸Z,±Ö¢Ó — ¬'·Ó —
³¬Ó´ — ³§w×¼ — ¶Z,´ — Z¬Ö3×¼J — Z£ — ª»¥Ó´ — ¶³Z¥5× — £|¬D — ¶®ÅJ¤ —
³eoT®¼%¥Ó — ¶³Z¥1 — ´¥ — e3=±Ô%¥Ó — ¢£¶Ó — ¶®¨qÓ — Z,¾±J š

]>' — Ž… š
¶Z,$º — *5´Ó — Z8´ — ³ÎSÅ — ,r5 — ¶5³Ô´Ó — ¬$º — ³3×¼® — ·¬o® —
¶oJ׿£| — ƒZ,\'³Ó ™ ¶³e×>#¼ — oJ׿£| — ¾Ï, — ¶8U¥Ó — ¶=£Ú¥Ó#¼ —
oJ׿£| — ƒZ,\'³Ó š
¶¬ÎC*¥Ó — £Z£Ó — ³3×¼J — 5³Ô´Ó — ³ÎSÅ — ,r5 — ¬°¬ — ¨+o — n·5> —
¶°×P¶ — ¨+o — 5P×® š
¶5³Ô´Ó — Z? — o¶Ñ³Ó — ´×]D® — ¨+o — ¶°Ú£ª& — ¸Z,± — o¶Ñ³Ó — °×P¶ —
¶Ã¤>´Ó — ´Ü£Ú — ¥ÓÍ[¥Ó — ££ ƒ ¬°Ü'?¥Ó ™ ¶³8+®¼%¥Ó ™ ¬»5y¥Ó ™
¶,TC6¥Ó ™ ¶¾Ô¸Ö%¥Ó ™ ¶³b3°Ô%¥Ó ™ ¬´¥ — ³5³º±Ô — ¥'³] — ³Ó5³Ö' —
¸,8£Öº — ¢£Ú š
48
¥Î¤Å—#¿U]š 7KH %RRN RI (QRFK

¶´Ü£Ú — ³5³º±Ô — £Ô® — ¶Ã¤? ™ ¶dqÔ — ³8+®¼%¥Ó — 䊗 £Ô® —


¶JZgg®¼%¥Ó — ¶,xC3®¼%¥Ó š

]>' — Ž† š
¶Z,$º — *5´Ó — ¥T¾£ — ¥8e — ¬³ÎSÅ — ,r5 — ¶¬$º — 5³Ô´Ó — ¥T]§ — ·¬Ôº —
¶8¬Ó¤ — ¬³ÎSá# — £´Ü& — ,r5 š
¶¬$º — 5³Ô´Ó — °×P¶ — ¨+o — >®&¤® — ¬¨+o — … ¬¬ ƒZ,±Ö%¥Ó — o¶Î³Ó —
±)7J — ¬¥T¾£ — ¥8e — 9¬ — o±>) — ªÜ5 — ¶¬§r — ¶³8¤Jn — ¶¤¥q — ¶À' —
¶hS, š
¶Z,³¤®¼ — QPJ — ¬¦So — o±>P — ¶9¬ — ¬ „ %¥Ó — °×Pb — o±>°Ó — ¬°o' —
¶¬Ðe5 — o´bT — qÔ¬ — ,r5 — ¶¬°o' — o±>°Ó š

]>' — Ž‡ š
¶Z,$º — *5´Ó — ¥T¾£ — ·§D — ¬³ÎSÅ — ,r5 — ¶5³Ô´Ó — ¬$º — … °×P¶ —
5P×® — ¬´¥ — 5³Ô´Ó — ¬,/3> — ¬³,{± — °×Pb — ¶¬³,{± — ¥ÓÐY®& š

]>' — Žˆ š
¶Z,$º — *5´Ó — ¥T¾£ — ³¸ÖD — ¬³ÎSÅ — ,r5 — ¶¬$º — 5³Ô´Ó — … °×P¶ —
¨+o — 5P×® — ¶o¶ÑZ — Z,$º — ³¸ÖD — ¶À' — ¶hS, — ¶±)8 š
¶Z,$º — *5´Ó — ¥T¾£ — ÎC) — ¬³ÎSÅ — ¨+o — ¶¬$º — 5³Ô´Ó — … °×P¶ —
¨+o — 5P×® — ¥T¾£ — ÎC) — ¶&e£Ö%¥Ó — °×Pb — T·Ó7T š
¬¬ ƒ — Z,Z'´Ó — °×Pb — T·Ó7T — º°'à — ´×]D® — ¨+o — ¶º¤b1 — ,e3¬ —
¬>UJ — ZT® — ®5ZºJ — £Ú¥Ó š
¶9¬ — 5³Ô´Ó — C§´Ó — ¶¬´Ü£Ó — ¾Ô¸Ö — ZC5^ — £Zx¸Ô³ — 8D¤J — ¸¾D§ — ®³,3® —
·¬Ôn± — ¶8¬Ó(± — ´¥ — n5³Ô — e¬º — xD1 — £¥&Z]®¼¢Ó — ¶£±>7® — ¨DZ — ´¥ —
o¨D¤Ó — xD6 — ¶´Ü£Ó — ®xC1 — ´¥ — o5³º& — xD§ — °o£Ó — ¶o¨D)c — £x
D§ — Z»×¼¢Ó — ·¬Ôo — ¶oC5]c — Z8´ — £d£, š