You are on page 1of 4

\i989/02/Os) HELDERBERG

CVR : T.RANSCRIPI

T I ME ORIGIN

00.0 (Start of tape)


00.5 (Ctick sound)
00.75 (Click sound)
1. 0 0 ? gu lle mors rner

Die ous het hom weer terug in tra chem


Ek hoor
1O
1.25 Gaan noort voorDly n ie
2.00 tCtick sound)
2.25 Capt Allan, maak dit 'n bietjie warmer lrier voor
asseblief
2.25 Allan Reg kaptein

15

ann ( v e r y s o f t t a l k i r rg s t a r t s )
a A .:
u t v
Joe thiriks about (S minutes/5 hundred)
L e t u s d o t h e ( g . . . . . .).

20

q7tr

10.0 Joe Kyk daar voor


10.25
10.25 Atlen Kaptein?

O".,nna
10.5 Capt A l l a n h i e r . . . . . . . .v e r k e e r d
30
10.5 Joe Dit bty te koud

.... dink nou weer hier voor ls ott

35
,]'r.U Capt Wat se goed rs daai?

t 1.75 Capt 0,"'n"., pad is S minute


\ i989/02/09)

TIME ORIGIN

00.0 (Start of tape)


00.5 t C t i c ks o u n d )
00.75 ( C t i c ks o u n d )
1. 0 0 ? g ul l e m o r s m e t
Die ous het hom weer terug in tra chem
Ek hoor
10
1.25 Gaan nooit voorbly n ie
2.00 t C ii c k s o u n d)
2'25 capt A l l a n , m a a k c i i t ' n b i e t . l i ew a r r n e r 6 i e r v o o r a s s e b l i e f
2.25 Allan Reg kaptein
1 A

onn
( v e r y s o f t t a l k i r r gs t a r t s )
P A '
vrv l
J o e t h i n k s a b o u t ( 5 m i n u t e s /5 h u n d r e d )
do the (5 """')
:::..:"
20
Ja, this is..,,... .. At least
q t q

10.0 Joe Kyk daar voor


25
tv,zc
10.25 Allen Kaptein?

O".'nna
10.5 Capt A l f a n h i e r . . . . . . . .v e r k e e r d
30
10.5 Joe Dit bly te koud

.... dink nou weer hrer voor ls ott

35
t'r.U Capt wat se goed rs daai?

i1.75 capt ;;;';.., pad is b minute


Ja nee
12.25
12.25 (Musiek in agtergrond)
12.75
12.75 South African S o u t h A fr i c a n . , . . .

E h . . . . g e s o e k ,t o e . . . . h y h o m
.: D i s m a k l i k .' , . . . . . . . . . , 10
13.25 Joe , . , . . . a. l i t t l e b i t . - . .

,'a.U y t o u . . . . . . . . . . . s. .t,a a nm y p e n s n e t s o d i k . . . . . . .
oja
15

,'r.u l l " X l l " ; " , r , t r c k e t .N e ew a t . D i sr r e t' n k t e i n. . . , .


notrnt rrJ

20
14.0
You know there is some heeldag
Moet ons daar eet
oh ..............
Ons kan lekker ge-eet het aan skaapboud 25
14,5 Ja rnaardit was interessant. Hulle het mos 'n paar
van daal .... opgeteljy weet. Hierdie het ons al
d i e p a d v o o r g e k e e r. . . . .
....ek stilhou
t+,tc t ^
Jd 30

15.0

15.75 (Noise on RDO-l channel, repeats a few times) 35

(Sllence for a period)


J
20'5 (3 drps in recording levei. Position of origina/ splice irr
tape)

24.75 Hey Joe


Joe? We've gOt Smoxe so Slow 5
Capt In daardie geval (is die vrag .....,.,smeulend ?)
Joe? I courd have seen nothing to coilect more of it
Joe? near the frerght
Capt ,.. goeie versekeraar ......,.....
.
Capt ( . . . . . . .b r a n d d i e v o o r s t e d e ur a l
, , . . . . . . . .? ) r0
Joe to arrive early in Mauritius
. . . . .o n s n a d e r n o u v r n n i g
't
. . . , . . . s o o n h a v e v , i s u a lo f M a u r i t i u s
? . ,.. zero two one

Reg....
Capt . . , . p o l i s i e m a n. . . . . . . . . . , . . .
J a w e l h u l l es a t u i t v i n d . . . . .

25.0 J a . . , , . . . . , . . h. .o e l a n k r s d j t n o u 7 u u r ? , n e e d i s
2A
Nee maar
Hy's 'n poliesman

(Sjlence)
Zs

26'50 (character of recorded noise changes


for a whiie. It seems
r o n a v e m o r eo f a c r a c k l i n g s o u n d ,

28.25 (Slight dip in background noise)


30

28.50 (Fire atarm belt)