You are on page 1of 2

ALIANCIA

FAIR-PLAY

ttna komisia pre voby


a kontrolu financovania politickch strn
Ministerstvo vntra SR
Drieov 22
Bratislava

Vec: iados o stanovisko


Obianske zdruenie Aliancia Fair-play zana obiansku aktivitu "Volm, ale vidm vs!". V snahe
vyhn sa monm pochybnostiam o dodran volebnch pravidiel by sme vs chceli poiada o
stanovisko:
i obianska aktivita "Volm, ale vidm vs!" je v slade s prvnymi predpismi Slovenskej republiky,
prpadne inmi pravidlami tkajcich sa volieb (i voli takmto aktom neporu pravidl volieb, i
takto hlas neme by povaovan za neplatn, i zdieanm fotografie oblky so symbolom neme
djs k porueniu zkona alebo inch pravidiel).
Obianska aktivita "Volm, ale vidm vs!" je podporou individulnych rozhodnut voliov, ktor ako
prejav obianskej angaovanosti (o tom, e voba nie je len jednorzovm aktom dvery, ale aj
dlhodobm zvzkom voi voliom) nakreslia oko na volebn oblku a prpadne zdieaj fotografiu
takejto oblky na socilnych sieach.
Tto obianska aktivita nie je volebnou kampaou, nesmeruje k propagcii ani v prospech aj v
neprospech kandidujcich politickch strn. Aktivita bude podporen inzerciou vo webovom
priestore.
Pln znenie obianskej aktivity je uveden na vidimvas.fair-play.sk .
5. marca sa nm vbec nebude voli ahko. Ale pjdeme, lebo tu chceme i. Vobou zrove odkazujeme, e rozdanm kariet
pre ns ni nekon.
Budeme vs aktvne sledova poas celho volebnho obdobia ako sebavedom obania, ktor za svoj hlas oakvaj frov
tt, vldu prva bez vnimky a kvalitn sluby.
Budeme iada oslobodenie intitci spod skrytch zujmov. A konkrtne vsledky. Najm od polcie, prokuratry, sdov.
Preapy vm zrtame a spojme sa vdy, ke zneuijete moc i verejn peniaze. Dohliadneme, aby ste kov intitcie
obsadili kvalitnmi a estnmi umi, nie bbkami.
Volme, ale nezavme. A budeme sa pozera...

Aliancia Fair-play
Smreianska 21
811 05 Bratislava

tel.: +421 2 207 399 19

email: fairplay@fair-play.sk
web: www.fair-play.sk

ALIANCIA
FAIR-PLAY
Chote voli. Na oblku nakreslite oko ako symbol, e po vobch budete politikov sledova a nezavte
Zdieajte fotku volebnej oblky na socilnych sieach s vlastnm odkazom a hashtagom #vidmvs
Pridajte sa do obianskej zkladne. Nechajte nm kontakt. Nasledujce roky pjde o vea. Budeme vs potrebova a
oslovme vs vdy, ke sa budeme musie spoji a postavi proti zneuitiu moci i za konkrtne rieenia. Zle len na ns, o
politikom dovolme.
O o pjde nasledujce volebn obdobie?
o kontroln intitcie ako stavn sd, fa radu pre verejn obstarvanie, ombudsmana
o nezvislos polcie, prokuratry, sdov
o to, i mocn v pozad prestan ovlda tt
o podmienky pre prcu uiteov, sestier
o kauzy v tle tety Anky, Ctka, obchvatov

S pozdravom,

Zuzana Wienk
Aliancia Fair-play
V Bratislave, 1.marca 2016

Aliancia Fair-play
Smreianska 21
811 05 Bratislava

tel.: +421 2 207 399 19

email: fairplay@fair-play.sk
web: www.fair-play.sk