You are on page 1of 4

Uznesenia

ttnej komisie pre voby a kontrolu financovania politickch strn


03. marec 2016

Uznesenie . 13/1/1
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn schvauje as zahraninch
pozorovateov na zasadnut.
Uznesenie . 13/1/2
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn schvauje navrhovan program
rokovania.
Uznesenie . 13/1/3
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn schvauje nvrh zpisnice z jej
dvansteho zasadnutia.
Uznesenie . 13/2/1
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn berie na vedomie informciu
predsednky tatistickho radu Slovenskej republiky PhDr. udmily Benkoviovej, CSc. o stave
prpravy spracovania vsledkov volieb a pripravenosti odbornch sumarizanch tvarov volebnch
komisi na plnenie loh poda zkona . 180/2014 Z. z. o podmienkach vkonu volebnho prva
a o zmene a doplnen niektorch zkonov a informciu viceprezidenta Policajnho zboru Slovenskej
republiky Gen. JUDr. ubomra bela o pripravenosti zloiek Policajnho zboru Slovenskej republiky
na voby do Nrodnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie . 13/2/2
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn berie na vedomie odvolanie
kandidtov PhDr. Jarmily Forgovej uvedenej pod poradovm slom 46, Bc. Nikoly Forgovej
uvedenej pod poradovm slom 85 a pani Henriety atkovej uvedenej pod poradovm slom 108 na
kandidtnej listine politickej strany ODVAHA Vek nrodn a prorusk koalcia, kandidta pna
Jozefa Furu uvedenho pod poradovm slom 96 na kandidtnej listine politickej strany PRIAMA
DEMOKRACIA, kandidtov Bc. Andrei Oravcovej uvedenej pod poradovm slom 5 a pna Juraja
Muutu uvedenho pod poradovm slom 68 na kandidtnej listine politickej strany Strana TIP,
kandidtov Ing. Martina Patoprstho uvedenho pod poradovm slom 103 a Ing. Vladimra
Chovana uvedenho pod poradovm slom 6 na kandidtnej listine politickej strany Slovensk
nrodn strana a vzdanie sa kandidatry Ing. Jozefa Kollra CSc. uvedenho pod poradovm slom 4
na kandidtnej listine politickej strany Slovensk obianska koalcia a pna Vladislava Novka
uvedenho pod poradovm slom 87 na kandidtnej listine politickej strany ODVAHA Vek
nrodn a prorusk koalcia pre voby do Nrodnej rady Slovenskej republiky v roku 2016.
Uznesenie . 13/2/3
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn berie na vedomie informciu o
doruen vyjadrenia mesta Sabinov, tkajceho sa podnetu politickej strany ANCA na preetrenie
postupu mesta Sabinov pri akceptcii osb delegovanch do okrskovch volebnch komisi,
a kontatuje, e postup primtora mesta Sabinov bol v slade so zkonom.
Uznesenie . 13/3/1
1

ttna komisia reagujc na iados politickej strany Strana zelench Slovenska uvdza: ttna
komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn kontatuje, e danou problematikou sa
zaoberala v Uznesen . 12/3/3/1, ktor ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch
strn prijala na svojom zasadnut da 26. februra 2016, ktor sa vzahuje aj na odosielanie SMS
sprv.
Uznesenie . 13/3/2
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn sa oboznmila s podnetom pna
Jozefa Vala, a kontatuje, e na jeho vybavenie je prslun Ministerstvo kultry Slovenskej republiky,
ktormu ho postupuje.
Uznesenie . 13/3/3
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn sa oboznmila s podnetom pna
Toma Kovika, a kontatuje, e na jeho vybavenie je prslun Ministerstvo kultry Slovenskej
republiky, ktormu ho postupuje.
Uznesenie . 13/3/4
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn sa oboznmila s podnetom pna
Petra Polinskho, a kontatuje, e nie je prslun, a preto postupuje uveden podnet Okresnmu
radu Nitra na prejednanie priestupku poda 20 ods. 1 psm. b) zkona . 181/2014 Z. z. o volebnej
kampani a o zmene a doplnen zkona . 85/2005 Z. z. o politickch stranch a politickch hnutiach
v znen neskorch predpisov.
Uznesenie 13/3/5
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn sa oboznmila s podnetom pna
Juraja Lieskovskho, a kontatuje, e nie je prslun, a preto postupuje uveden podnet Ministerstvu
vntra Slovenskej republiky na prejednanie sprvneho deliktu poda 19 ods. 10 zkona . 181/2014
Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnen zkona . 85/2005 Z. z. o politickch stranch
a politickch hnutiach v znen neskorch predpisov.
Uznesenie . 13/3/6/1
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn sa oboznmila so iadosou
obianskeho zdruenia Aliancia Fair Play, a kontatuje, e nie je prslun na vybavenie uvedenho
podnetu.
Uznesenie . 13/3/6/2
Nikto nesmie navdza obana vyhotovi dkaz ako a i hlasoval. Nem existova verejne prstupn
dkaz o tom, i a ako oban hlasoval.
Uznesenie . 13/3/7/1
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn reagujc na iados pna Pavla
Juska, kandidta uvedenho na kandidtnej listine politickho hnutia OBYAJN UDIA a nezvisl
osobnosti (OANO - NOVA) uvdza:
Zkon . 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnen zkona . 85/2005 Z. z.
o politickch stranch a politickch hnutiach v znen neskorch predpisov prijat Nrodnou radou
Slovenskej republiky plat na zem Slovenskej republiky. Od obana Slovenskej republiky, a zvl od
kandidta uvedenho na kandidtnej listine politickho subjektu kandidujceho vo vobch do
2

Nrodnej rady Slovenskej republiky sa oakva, e prvne predpisy bude dodriava aj mimo zemia
Slovenskej republiky, osobitne vtedy, ke jeho konanie m ma dsledky v Slovenskej republike.
Uznesenie . 13/3/7/2
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn reagujc na iados pna Pavla
Juska, kandidta uvedenho na kandidtnej listine politickho hnutia OBYAJN UDIA a nezvisl
osobnosti (OANO - NOVA) alej uvdza:
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn kontatuje, e problematikou
uvedenou v iadosti sa zaoberala v Uznesen . 12/3/3/1, ktor ttna komisia pre voby a kontrolu
financovania politickch strn prijala na svojom zasadnut da 26. februra 2016.
Uznesenie . 13/3/8
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn sa oboznmila s podnetom pna
Viliama Jablonickho, a kontatuje, e nie je prslun, a preto postupuje uveden podnet Ministerstvu
kultry Slovenskej republiky.
Uznesenie . 13/3/9
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn reagujc na iados politickho
hnutia OBYAJN UDIA a nezvisl osobnosti (OANO-NOVA) uvdza:
V prpade, e z osobitnho tu kandidujceho subjektu bola uhraden zlohov faktra, vrtenie
preplatku je mon realizova aj na ben et kandidujceho subjektu.
Uznesenie . 13/3/10
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn sa oboznmila s podnetom pna
Toma Olha, a kontatuje, e nie je prslun, a preto postupuje uveden podnet Okresnmu radu
Koice na prejednanie priestupku poda 20 ods. 1 psm. b) zkona . 181/2014 Z. z. o volebnej
kampani a o zmene a doplnen zkona . 85/2005 Z. z. o politickch stranch a politickch hnutiach
v znen neskorch predpisov.
Uznesenie . 13/3/11/1
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn reagujc na iados politickho
hnutia Kresanskodemokratick hnutie uvdza:
Presun vozidiel politickej strany s kampaovm vizulom v de konania volieb a poas celho
volebnho moratria sa povauje za volebn kampa, ak napa ustanovenie 2 ods. 1 zkona
. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnen zkona . 85/2005 Z. z. o politickch
stranch a politickch hnutiach v znen neskorch predpisov.
Uznesenie . 13/3/11/2
ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn reagujc na iados politickho
hnutia Kresanskodemokratick hnutie alej uvdza:
Zkaz zverejovania internetovho obsahu po skonen volebnej kampane sa vzahuje na vetky
druhy informci a sluieb, za ktor sa obvykle plat hrada (napr. reklamn bannery, direct mail).
Z uvedenho vyplva, e uverejovanie bezplatnch prspevkov (statusov) prostrednctvom
socilnych siet sa nepovauje za vedenie volebnej kampane.
Uznesenie . 13/4/1

ttna komisia pre voby a kontrolu financovania politickch strn nahrdza znenie textu svojho
Uznesenia . 7/4/3 textom:
Zkaz nakladania s finannmi prostriedkami na osobitnom te v zmysle 18 ods. 2 zkona .
181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnen zkona . 85/2005 Z. z. o politickch stranch
a politickch hnutiach v znen neskorch predpisov, t.j. po dobu 90 dn po vyhlsen vsledkov volieb
a poas konania vo veci poruenia pravidiel financovania volebnej kampane, sa tka vlune
finannch prostriedkov nepouitch na volebn kampa.