Uznesenia

Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán
03. marec 2016

Uznesenie č. 13/1/1
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán schvaľuje účasť zahraničných
pozorovateľov na zasadnutí.
Uznesenie č. 13/1/2
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán schvaľuje navrhovaný program
rokovania.
Uznesenie č. 13/1/3
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán schvaľuje návrh zápisnice z jej
dvanásteho zasadnutia.
Uznesenie č. 13/2/1
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán berie na vedomie informáciu
predsedníčky Štatistického úradu Slovenskej republiky PhDr. Ľudmily Benkovičovej, CSc. o stave
prípravy spracovania výsledkov volieb a pripravenosti odborných sumarizačných útvarov volebných
komisií na plnenie úloh podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a informáciu viceprezidenta Policajného zboru Slovenskej
republiky Gen. JUDr. Ľubomíra Ábela o pripravenosti zložiek Policajného zboru Slovenskej republiky
na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie č. 13/2/2
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán berie na vedomie odvolanie
kandidátov PhDr. Jarmily Forgáčovej uvedenej pod poradovým číslom 46, Bc. Nikoly Forgáčovej
uvedenej pod poradovým číslom 85 a pani Henriety Ďatkovej uvedenej pod poradovým číslom 108 na
kandidátnej listine politickej strany ODVAHA – Veľká národná a proruská koalícia, kandidáta pána
Jozefa Furťu uvedeného pod poradovým číslom 96 na kandidátnej listine politickej strany PRIAMA
DEMOKRACIA, kandidátov Bc. Andrei Oravcovej uvedenej pod poradovým číslom 5 a pána Juraja
Mušutu uvedeného pod poradovým číslom 68 na kandidátnej listine politickej strany Strana TIP,
kandidátov Ing. Martina Patoprstého uvedeného pod poradovým číslom 103 a Ing. Vladimíra
Chovana uvedeného pod poradovým číslom 6 na kandidátnej listine politickej strany Slovenská
národná strana a vzdanie sa kandidatúry Ing. Jozefa Kollára CSc. uvedeného pod poradovým číslom 4
na kandidátnej listine politickej strany Slovenská občianska koalícia a pána Vladislava Nováka
uvedeného pod poradovým číslom 87 na kandidátnej listine politickej strany ODVAHA – Veľká
národná a proruská koalícia pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016.
Uznesenie č. 13/2/3
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán berie na vedomie informáciu o
doručení vyjadrenia mesta Sabinov, týkajúceho sa podnetu politickej strany ŠANCA na prešetrenie
postupu mesta Sabinov pri akceptácii osôb delegovaných do okrskových volebných komisií,
a konštatuje, že postup primátora mesta Sabinov bol v súlade so zákonom.
Uznesenie č. 13/3/1
1

Štátna komisia reagujúc na žiadosť politickej strany Strana zelených Slovenska uvádza: Štátna
komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán konštatuje, že danou problematikou sa
zaoberala v Uznesení č. 12/3/3/1, ktoré Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických
strán prijala na svojom zasadnutí dňa 26. februára 2016, ktoré sa vzťahuje aj na odosielanie SMS
správ.
Uznesenie č. 13/3/2
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa oboznámila s podnetom pána
Jozefa Vala, a konštatuje, že na jeho vybavenie je príslušné Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
ktorému ho postupuje.
Uznesenie č. 13/3/3
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa oboznámila s podnetom pána
Tomáša Kováčika, a konštatuje, že na jeho vybavenie je príslušné Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky, ktorému ho postupuje.
Uznesenie č. 13/3/4
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa oboznámila s podnetom pána
Petra Pčolinského, a konštatuje, že nie je príslušná, a preto postupuje uvedený podnet Okresnému
úradu Nitra na prejednanie priestupku podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej
kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach
v znení neskorších predpisov.
Uznesenie 13/3/5
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa oboznámila s podnetom pána
Juraja Lieskovského, a konštatuje, že nie je príslušná, a preto postupuje uvedený podnet Ministerstvu
vnútra Slovenskej republiky na prejednanie správneho deliktu podľa § 19 ods. 10 zákona č. 181/2014
Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 13/3/6/1
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa oboznámila so žiadosťou
občianskeho združenia Aliancia Fair – Play, a konštatuje, že nie je príslušná na vybavenie uvedeného
podnetu.
Uznesenie č. 13/3/6/2
Nikto nesmie navádzať občana vyhotoviť dôkaz ako a či hlasoval. Nemá existovať verejne prístupný
dôkaz o tom, či a ako občan hlasoval.
Uznesenie č. 13/3/7/1
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán reagujúc na žiadosť pána Pavla
Juska, kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politického hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO - NOVA) uvádza:
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov prijatý Národnou radou
Slovenskej republiky platí na území Slovenskej republiky. Od občana Slovenskej republiky, a zvlášť od
kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politického subjektu kandidujúceho vo voľbách do
2

Národnej rady Slovenskej republiky sa očakáva, že právne predpisy bude dodržiavať aj mimo územia
Slovenskej republiky, osobitne vtedy, keď jeho konanie má mať dôsledky v Slovenskej republike.
Uznesenie č. 13/3/7/2
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán reagujúc na žiadosť pána Pavla
Juska, kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politického hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO - NOVA) ďalej uvádza:
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán konštatuje, že problematikou
uvedenou v žiadosti sa zaoberala v Uznesení č. 12/3/3/1, ktoré Štátna komisia pre voľby a kontrolu
financovania politických strán prijala na svojom zasadnutí dňa 26. februára 2016.
Uznesenie č. 13/3/8
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa oboznámila s podnetom pána
Viliama Jablonického, a konštatuje, že nie je príslušná, a preto postupuje uvedený podnet Ministerstvu
kultúry Slovenskej republiky.
Uznesenie č. 13/3/9
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán reagujúc na žiadosť politického
hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) uvádza:
V prípade, že z osobitného účtu kandidujúceho subjektu bola uhradená zálohová faktúra, vrátenie
preplatku je možné realizovať aj na bežný účet kandidujúceho subjektu.
Uznesenie č. 13/3/10
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa oboznámila s podnetom pána
Tomáša Oláha, a konštatuje, že nie je príslušná, a preto postupuje uvedený podnet Okresnému úradu
Košice na prejednanie priestupku podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej
kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach
v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 13/3/11/1
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán reagujúc na žiadosť politického
hnutia Kresťanskodemokratické hnutie uvádza:
Presun vozidiel politickej strany s kampaňovým vizuálom v deň konania volieb a počas celého
volebného moratória sa považuje za volebnú kampaň, ak napĺňa ustanovenie § 2 ods. 1 zákona
č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 13/3/11/2
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán reagujúc na žiadosť politického
hnutia Kresťanskodemokratické hnutie ďalej uvádza:
Zákaz zverejňovania internetového obsahu po skončení volebnej kampane sa vzťahuje na všetky
druhy informácií a služieb, za ktoré sa obvykle platí úhrada (napr. reklamné bannery, direct mail).
Z uvedeného vyplýva, že uverejňovanie bezplatných príspevkov (statusov) prostredníctvom
sociálnych sietí sa nepovažuje za vedenie volebnej kampane.
Uznesenie č. 13/4/1

3

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán nahrádza znenie textu svojho
Uznesenia č. 7/4/3 textom:
„Zákaz nakladania s finančnými prostriedkami na osobitnom účte v zmysle § 18 ods. 2 zákona č.
181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, t.j. po dobu 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb
a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane, sa týka výlučne
finančných prostriedkov nepoužitých na volebnú kampaň.“

4

Related Interests