g¦Ï(»xsZ

1

g¦Ï »xsZ
Ÿ: Zg Zz‘•zIè~yÎ 0
æqh
i

g¦Ï(»xsZ

2

ŠŸ: Zg Zz‘•
Û zIè~yÎ 0
X Xg¦Ï(»xsZ

:

[Âx *

æqh
i

:

'

jœ£Zg ‡z
LkZ'
Y 2008~Z
LkZ'

: •Z m
ez8
iì
:

öZg WzMH

:

•
®
á Z õg @

:

‚Zg

info@brasstacks.biz

:

é~ Z

www.brasstacks.pk

:

‚d
V
z

Xì YYH„aÆ)¬b #Ð]i YZÅ'Ã[ÂkZ :^â

g¦Ï(»xsZ

3

Â7
KŽì F
6
xZ¤

z6
kZÆæqh
i[»–¦ÃŠgzZgót‹szc^ÂÃk

i
E
ž @
ì ˆ~Š ^ÅaÂÆ™ ( ïEG3J" Z æ¾h$ZR)"
ÂÃxZ¤

z6{iXX Š
Hí6yz~z
E
sJ e~ ]gß!ÂÐ Bæ¾h$ZR
X ÙÝq {Š.ZÐ kZ vß {Šc
iÐ {Š c
i
~¿+zD
à©Ðn¾Åä™}WëÐÎZ¤

gzZy!
izŠgZÊ ZñgzZVÓñƒ

XìˆÅ[Åp
ggZŒ
Û '
zgŠuÃ:gzZx|ÆxZ¤

z6
T¾X ˆðÑ

XÐVƒ¯
 !
» ðÉga~gøm
zˆgzZ}gt~yÆMg‡ÐáZjkZ

{•
á : Zi•
Û
¨bZ‘

4

g¦Ï(»xsZ

ŠŸ: Zg Zz‘•
Û zIè~yÎ 0
Xg¦Ï(»xsZ
Æ*Š ~g7 ÔD»LZuZ~ yZì V© ~ïZúXw”»œ£O%Z

äƒ: o¢Ãg¦Ï(ÆxsZÔ ð‚gJ
V2ZgÆã0
@¬ Ôï6]
{fÆ%
Z (
Ѓ
 »M%Zk
 s ÜÆxsZÏ(Xì ï•
á *
™ î Z=
Í »ugzZkzggzZ bŠ

V;ZpÆ ä™ { nÕÏ(Æ xsZ 6VzŠ ã
Cc
à ã=èY Xì Ñ

„Ñ »Œ0
zg { ÅÔŠXì „gg ¦
ÐgzŠ ui *
Z‰
q
Ü z kZ0#
Ö ZX •

Xì *
™{ nÃVâ ›
~g7 ` WX ǃ *
™x »aÆ ä™ »Ã]Ã%ZÆg0
Z LZÃVâ ›Z åE<XÅ
~ t · Z sÜ ’ gzZ Y ‚ Å)Z ›Xì ]gz¢ Å äƒ ‰Z Ã0#
Ö Z
•
h
á ž • ØŠ à6ÕkZ ]Ñq }g ø Æ™/i ‚ ä V7Š Ð ¬$
Xì
 aÆ q ÃŠÆ ]c
k
ÃÆ yÎ 0
gzZ q Ê »z'
Wz ]³KZ …~ w

ã™gzŠ V„@
ÃKZ ñƒ b Ä~ Vâ â¤
LZÃVâ ›a kZ X ñY 7ã™

X ÏVƒ

g¦t Xì Zƒ ¯ [Z±q
ZaÆV-g ZjÆkZgzZM%Zg¦Ï( »xsZ

Xì CYyYÅÜÁÔŠxsZ „Ðg¦Æx ÂkZ òZg~yZÔ”c
ƒ Ûì e

LZuZgzZ D™7tÃLZuZ„„x ÓÆVâ ›žì g¨.
Þ ‡Ì%Zt VŒ
Ï( kZ • D™]!
ÅxsZ Ï( {z Z
 Z åE<XÅX • ñƒ ¶ {çh
”aÆ

g¦Ï(»xsZ

5

Ãgzev!
Ï(ÅxsZŽ ñW~ŠŽz„
 c
gòsZ +Zq
Z ðÞìtÈ»x Â

σA
%Œ0
zg {ŽQX}™A
%6VßßZ òsZ Œ0
zg { KZgzZá we
$ cLZuZ {z
4¨GG
Æ0#
Ö ZXì 7e4zŠB‚ÆLZuZX σ{çZ(¹ éSE
5G

yj~0#
Ö ZJ
‰
Ü z kZ ñY K»: a
ÅkZJ
Z
 ì ZŠ7 ÞC
Ù iq
Z {za

ÆxsZXì LZuZŠ ã
ÅVKx ÓŠŽñaÆ0#
Ö Z Ì~ *ŠX Y W7

gzZK Z· ZXìg¦Ï(Zq
ZxsZžìtUZuzŠ »ä3spÐg¦Ï(
Y•µ Z q
Z xsZ X¸ ]Zg¦µ Z µ Z zŠÆ VÇJŠ ÅY 60 gzZ Y 50 x4
ñ

äâ iÆm
ñ +Z†0/*
¦6
gîÆwVXì @
™7x »w°gzZ uÔs »Z

¸ w¥p v߃
‰
Ü z kZX å @
ƒ7ðÃÑZzh
1¸ DQ™á >Ãivß~

6ŠÎÔ X ‰7~ Vð; Æ VÍßP ª
F
zŠ Ô åF
6s »Z {g Z L » ª
zŠ gzZ
ZuzŠ X • ñƒ ñ¯ Æ LZuZgzZM%Z x  ~Š Y}g ‚t X å7x  ~Š OZ

g ñX Q7~ *Š wVÅTXì @
™ë Z•
Û s »Z Y•µ Zq
ZxsZžìttÃ

ð•Z aÆ LZuZ Ž Xì ]§g¦{eq
Z k0
Æ Vâ ›~ «£Æ
*
™ï6
VNU
Z ~C
Ù Ž}g øZ åE<XÅX •{Š ‚
Û pÐ ‰
Ü ¤~C
Ù Ž ~g ø{zXì Áy.6
Xì *
™#
Ö Ó6V”LgLg6gziƉ
Ü ¤Ñ»yZXì Ñ~Š ã
»yZ

aÆäZz™ òZgx ÂCZ~*Š ~g7 äM%ZgzZ\g- ~xk
 ~uzŠgzZ «
 t X • ‰ }g â vßZ
ƒ
ZiÐ hz™ 12 ~ w‚ 100 ÔX HwEZ » ‰
Ü ¤

7wJ.
Þ ‡Ç!
aÆyZx ÂòsZçOXì³»VlðƒÅ 0
'
ÅyZyv

y›ëÃg¦kZXì 3g™y.6
ÃVÍßyZäg¦ÆÄÜÐw‚Î{ŠaXì

Šã
ž ¹~k

½KZ ä (a kZ Xì ©
{¤ÃkZ [fpf
 7{¤Ú Z

{•q
Z J
i•
Û Z ™á Ð kz&
Z Ž • T e *
¯ •+Z q
Z y›„
 6

6

g¦Ï(»xsZ

Xì {ç Z (Ð ƒ
 aÆ yZŽX Vƒ DƒÐ œ

%q
Z Ÿx ÓgzZƒ „
 c
g

”6gî~Š ã
žŽ • ìg ÝÐ Vß ‚Î{Ša y›Ðg¦Ï(ÆÄÜ

Xì d
Œ
Û ¹ÆÄÜ|gŠxsZ ”17g¦»ÄÜ~‘•
Û ÛXìg¦

ì Ýqgz¢i q
Ð Zt7Zp•M
YK]Ã%Z6]5ç‰Ð y]¤yjZ
~Š ÅDâ ßwV ~uzŠ Ô Å [g7½Å f ÎÆ <Ñ~ º´ LZ ä VrZž

X Å ÒÃÅ ä™ì‡#
Ö ÓF
6<ÑòsZ ä {z¤
òsZ q
Z V˜ ì $
Ë Y
~c
qZÒöaX Å4z]
Åä™Ç*
2Z ¸çÑä®
 )q
Z Ì~yZ eÎ

òsZ~oˆÆ! x»{zž H7gšCZ~]!
NZä®
 )q
ZV˜ðƒ

Þ ‡%ZtVŒX Š
.
c
Šuzg3 Zg »yZ)g fÆØZ'
× Y¯V;zpÐ,™ì‡x Â
VÖZuZgzZVÃ%ZX •{ŠispJЊ ŽZ›Ì,zLZuZgzZM%Zžì™f

Æx Â}g vŽ ǃZa^ q
Zž åŠ
c
CÃyú•
Û b§TXì Üyú•
Û aÎÅ

ÃLZuZgzZM%Z b§kZX ¸ØŠ Zz™Oa VÅÑ ä kZ Âì Y0 {ça
bZòsZ ÌðÃc
ì „gƒÇ*
<Ñ c
x ÂòsZ ðÃ(ËžñYƒ¸ÌÏZg f

]!
Å ä™ »™ ¯ : ¶
Ão }g7 t Âì $
Ë ™ Za {ç aÆ LZuZ ]¸
Xì ~gz¢ui Za}g ø´gÃ6
VØi ‚gzZV-gz$ÅÔŠçOX •D™

2Z ¸}g øtèÑqXì Ð f ÎÆ<Ñ{çÝZÃVêZuZgzZVÃ%ZakZ

ê Z¿#ÅÄÜc
<ÑX ,™¬Ï0

ië•eb§Tžì è%~g øgzZ•
Xì @
™C
Ù ªÃ• zg: Z•
Û »gzZ: No

Ðj§iZÃ\WLZ {zV;zÅ]!
Å<ÑV˜äV⠛Ь$

1ì ðYZ ~ xsZž ¶Åa ÏZ ]!
th
•
á ä•
á eg *
'`g Y Ôn™77

Xn™77Ðj§iZ,qKZëªX •7g »zciZÆxsZy›

g¦Ï(»xsZ

7

¨£ » ÔŠž 7âZ Ì]¸Y•gzZ Ï( Ô ~Š OZ Ô Y¯k0
Æ Vâ ›: â i °
~g ø ™ Z±~ :W…Ф ÔŠ xsZX Ù

kZ b)}g ‚ LZ ë X • Se *
™ { nÃ]¸
Xƒì‡x »ÄÜZ
 •M
™i‰
Ü z

Æåg—X M
 {g 7%Æ ÄÜy›

gzZ²„Ô îOG
0!Q~ yZ- eŽÆ{”ZgÄ܈
E
G
ÄÜX ¬J
Y 19246¢ï
ú6¢
L ¢ÜX¸Vc
Ñ »TXìi§ÝZ » ãZxc Vâ ›„

i ZgtgzZì *
Y™áÐWÆ™ ŠgzZ±ÃVâ ›
ÄÜ Z
 ˆ Æ Y 1924Xì V© ~ ÄÜ

Ü×Âø …æ] äŽÏÞ ^Ò änÞ^Û% kÊ¡ì

ð` ÄÜq
’~y*zyX ¶]!
¢.
Þ ‡*
aÆVâ ›tˆƒ »6¢

]Ñq ñƒ s$
Æ*Š ~g ‚Z
 ä wD Z)´X ñY c
XÃ6¢ÄÜž @
ˆ

B‚B‚Ɖ
Ü z{g !
zŠÄÜž ¹gzZ ÅÒÃÅäŒÃVâ ›äVrZ  AŠ
y›X ågzŠ ÑZzÏ-â JaÆVâ ›ˆÆÄÜXì $
Ë YÅì‡× W× W


œ
% ðà Zg ø ‰
Ü z kZ X ÇñW‰
Ü z (Z LÌ60#
Ö Zž¸ M
™7Ìg¦t

ó óâyÅ„´Š~xsZ L L[ KZ ä VrZX c
Š,jÃ#
Ö Z ä wD Z)´X å7

Ž c
Šg¦»„
 c
gh
]
+Z~ (Reconstruction of Religious Thought in Islam)

~ŠŽz Zc
g 56,57 ÅVâ ›ˆÆUI6¢ÄÜXƒ +F
Œ
d
Û ÆÄÜ
4G
5!g WX å7~ Vâ ›g¦»„
i•
Û Z ! f³Ð G
é5E
 c
g ò ¸I¬Ð kZ N W
Æ6¢ÄÜ Ì#
Ö ÓhX ¶žÅ Vâ ›J
Üæ ³Ð w¾ZgzZ J

å°»t sÜX¸D™ c
YÐ yj~ ´ ˜y›Æ*Š ~g7 y›X ¶d
Œ
Û

8

g¦Ï(»xsZ

g¦»2- 8 g- X •Kg ( Z ä \g- À` W]Zg¦„zgzZ• y›\Wž

Xì 1ÐgzŠÆ ÄÜÆVâ ›äVrZ

Æ#
Ö Ó~({z c
Í H7g¦ (Zq
Z »„
 c
gò ¸gzZ c
Š,jÃ0#
Ö Z ä wD Z

Œ0
¦ÃŠgzZzg {ÅyZpVƒ ̉]5çãzg0
Z~:WX •"ßLg
C X ǃxŠªs§Åä™ì‡#
Ö Ó›tX σ„q
Z

a Æ ãò0Å xw › Vƒ q
Z

`» ¿ g@³ Ð i‚ Æ B

g0
ZÆkZgzZƒcg 8q
Z~ Tì c
Šg¦»„
 c
g +Z ä wD Z)´

Æ46x ¸g0
ZÆ„
 c
gò ¸1ƒq
ZŒ0
¦ÃŠgzZzg { ~g øÔƒŠ ŽZ~Vâ ›

Å#
Ö Z6Š ã
Å„
 c
g ò ¸ž• D™ŠgÃg¦kZ wD Z Xì HŠg ä wD Z ÃK
6gîƃpX¸ T e ´g Â6gîÆ|
 ÙÄ
 c
g ò ¸{zX ñY Å„
: ~È ‘•
Û ~Vâ ›6Š ã
ÅkZgzZVƒ: (~:WÅVâ ›ž @
HŠgÃkZ

ÑZzp
gmÐ ÝÛyZk

ZXìg¦»#
Ö â Z ñOÅÄÜ~ÝÛXƒ
ÅŠ ŽZ›F
Wzñƒn
gÃæÃ]˜gzZ]ZŠ ¢ÆyZk

ZäwD Z)´Xì o
ZY » tæ ݬ ¤
Z ƒ yZé

C Å]!

ñY w$
k

¼ Šݬ x Z ¸Z ž h
•
á

: Zg Zz ‘•
Û gzZ ã— F
x ÓáZz äY ñ0
~ Vâ ›wD Z)´6gî~Š ã

ž @
ñYW~ ¿ŠŽz » *Š ›•q
Zž¸ V;ZpÆ%Z kZŠŽz!
Æ ]Ã%Z

•T e ÔŠ}g øX¸IxsZ {zX ,½Z™0‰
Ü ¤~(
gzZo¢q
Zy›

: Zg Zz‘•
Û gzZ ã—Ô#ÃV2c
g ò ¸yZQ ñY H„~ V2c
g ò ¸ÃVâ ›ž

g¦Ï(»xsZ

9

Vâ ›gzZ • T e *
™gz$Ã0#
Ö ZÐ iÕkZ {zX ñY Zh Â~ ]Zg¦
X •T e*
™„~Vz•Ã

?Å,a
KZ Z
 èYì ðàŠi ä „ Vzg Z¼ y›å ÃVâ ›

ä wD ZÐáZjÆÁŠ i Z tŠ ™z wX i ZQ Xì M µñÃÔŠ „ A
• Cƒ
Xì·^q
Z »²•
á gzZË~Ïg ÃXì HÌ™f »yZ~Äq
Z LZ
-!L L
47Ez•
47Ez•
5G
5G
Û èE;XG
Û yZig Zp{z åE
ó óåE

ŠŽñ~ V$~g ø …X Ž :X ÂŽz'
WÅIz o ä VrZ ª

X •V¹V¹ÔŠ *
ZŠgzZ„
 zŠyZŠ *
žce'ÃVçZy

Û »6}uzŠ q

Z L{z • vßÆ„„ Iè „
 gŠgzZ w5Ž y›{z

žìt È »[ªÔ• Tgo Z¹ ~A çkZ {zX D Î7ò :» äƒ

ÛgzZ•~[²~Š:Ž •Ëq
Z~Vâ ›X ñYc
Š}Šg Z Œ
Û•
Û »ÃVâ ›

 1•M
Z
ƒ6gî~„gzZ Cc
Ã{z•]Ã%Z Ìæg0
ZÆyZX •~yZk

Z
•iZÛgzZ ˼X • D™ÒÃÅä™i~ :WРŃX ðÃ

gzZ ãZk

ZžÐBŠ \WŠŽz!
ÆkZ1• ]Ã%Z LZ}g øt X • J¼gzZ

yZ ~Š:• D WaÆä™{/ ãZk

Z D Î 7ò : »¬6}uzŠ q
Z ~Š:

yZX •D YK®Š~y*G„q
Z •D%Z
 gzZ•_7i ú™ïB‚Æ
}g øXì x »u *
çq
Z I•
Û »Ãy›q
Zp•¹]Ã%Z}uzŠg0
ZÆ
X }:•
Û »Ãy›q
Zž•ìgo Z} (
6
]!
kZ {z•}g ¦
vg )

´Š Ìæ

ÆVâ ›ªs Ü}g øäVE=gzZg ñÃbÃkZìtÃu*
çq
Z[

XìgÌ[x»~kZ {zJ
u°»gzZ ~Š Zƒ c ä™Za]Ã%Zg0
Z

gzZìB; » yZ„
 Zg { Z'~ kZ •g D »^Y ^Iy›` W b§T

10

g¦Ï(»xsZ

ã—Ô Cc
Ãg0
Z}g øÆ™wEZ „ÃVâ ›äVrZX •Vc
gz$ÌKZ ~g ø
ÌQ1ì 7« {Š c
i wŽg߉
Ü z kZp¤
ZXì H„Ãx ¸6Š ã
: Zg Zz‘•
Û gzZ

ÑeÃwŽgßp•`ƒ„b§~'ëÐ p ÒÆ#
Ö ZX슎ñwq¾ {ç

X ǃ *
g ¸ZÊpÃVáÓgzZ r šZ ùZg f}g ø ÔVÍßÆ„Y„}g øX ì YY c
Š
Y fX I#
'Š ªX ð0
™7ZŠ Zg ZŠ™W
¸x ¸akZX •CWÐg0
ZVÒZy

VrZÃX•'!
~Š ã
{z¸X Š
ƒgz$ c
zX ‰ƒµ ZÐ}uzŠq
Z

LZ »¯ »z vß}g ø 1X ÅÒÃÅ% Z e ,h ZgŠg0
ZÆ #
Ö Z ™ ¯ g Ï CZ ä
Xìg D™ÒÃÅ% eÃ\W

~Š ã
XÐ N WÃ\z¤
©ÆnZÃ\W ÂBŠ \W¤
Z~ *Š›

Ie
jIèz Ï(X IèzÏ(}uzŠgzZ: Zg Zz‘•
Ûq
ZX •Æb§zŠt6gî
Xì Le *
Zz™à {Ð V7Š ÃV¸´ LZŽ ì {z {z¤
q
ZX • {z¤
zŠ ÌÆ Vz
YGkI4X
ZuzŠ
{z • {z¤
Ìæ: Zg Zz‘•
Û ª• ìg ; ~Šæ¾5 ŠgzZ• ~[Ž ì {z {z¤
X •~[}g ‚Æ}g ‚

Ï(s ÜÆçãzÛXì œ

%»VÇZzgg »Å{z¤
~[6
gî~Š ã
yÎ 0

¹Z²c
•{z¤
~Š ˜ ~ò‰ì g¦^
YÇ!
t Xì g¦»n~uzŠ4z]
Y¯z

Y 80 •+@WyjZŽ y]¤X •{z¤

Æyj
jZgzZ^Ôc
qZÔ˜Ô âÔ{z¤

aÆäZz™Š Zi WÃV”LZ LZžŽ ‰q
g Ž^
Yt X ñW6`z²~ ð;Š Å

XìtûxsZ ~jÏ(tX IÅg (Z

¬$
X¸6
hÐp ÒÆÝLZ {zgzZ ¶~š
ÅekZ Ì[zZ ãZk

Z

gzZ yÎ 0
ä VrZX Hg (Z3 Zg ~[ä {z¤
q
ZÐ ~ Vƒz¤
Iè z Ï(Ð

ÅÒÃÅ% Z e^Yg0
ZÆyZÆ™ Za ]Ã%Z Cc
Ãs ÜÆVâ ›}uzŠ

g¦Ï(»xsZ

11

‘•
Û t ì îÅ ~Š¤
cŠ ‰
Ü z kZŽg0
ZÆyÎ 0
X Hk
 y´Z s ÜÆyZgzZ

•{zŠ¤
cŠ IèÏ(Xì ~š
q
Z Å~Š¤
cŠ Ï(É 7~Š¤
cŠ: Zg Zz

y´Z s ÜÆ x ZúgzZ „
 c
gÐzz Ås %ZÆ Œ0
zg { ÅyÎ 0
ä VM

H{ nÄ
 c
gÅyÎ 0
Æ™îÅÃVâ ›žì ¸sÜÑ»yZXì c
Š™k

H„ÐZgzZ ñY Hú6o y›ªì Z ¤Z CïzŠ »M%Z„gzZï

X ñY

7ðÙf »Dâ ßpHúÌ6Dâ ß{z´Æt Z²gzZ yj
jZ äM%ZX ñY
wVq
Z ë¤
ZÃt Z²X HïÆ Zz™ú)g fÆ \ HZ6kZ äM%ZèY @

Æ™/i ‚~ˆX ÅÒÃÅä™ïQHú6
t Z²¬äM%Z ÂB6
gîÆ
”ÃÛX Š
c
Zz™ Z×yxgŠÆV°gzZÛªXØŠ Zz™]ZŠ Y: Zg Zz‘•
Û V;z

: Zg Zz ‘•
Û ä Vî Ég ”gzZÛÆ t Z²X Š
Hg »aÆ ä™ú6ÛÔgzZ

s§ËpˆÅÒÃÅäŒÐj§iZÃ
 X ÅÒÃg7½Å1zg]ZŠ Y

Ãy]¤gzZ ]Y {g ZD
Ù ÛÔyJÔc
à @
ä VrZ ~ yj
jZ X ðW7~pÐ

¸Ñ»iÕÅyZ6
gî~Š ã
X ÅÒÃÅä™Ýqœ£LZ™ Z±~:W

VRŠÃLZuZyZk

ZžìtzzÅkZ •ìg™¼Ž {z` W¤
Zs ÜÆyZk

ZX å
akZ {z s ÜÆyÎ 0
1X ì ;g™ÒÃÅ“
]¸bZq
ZyZk

ZgzZì ;g}Š

Ü ¤Åä±B‚Æx ¸ÌË~ yÎ 0

gzZì ]¸bZq
ZvZ:ZyÎ 0
ž•

yZk

ZX • ~ e
ÒZ ”gzZ•~¼ZÛÂBŠ\Wg0
ZÆ*Š›Xì ŠŽñ

Zƒ ¯ 7Ì{çaÆ LZuZ ‰
Ü z kZ {zgzZ •7g ÏÄE ‰
Ü z kZ k0
Æ

‘•
ÛZ
 Ã0#
Ö Zžì éZpt ÅVÃ%ZXì, Ã °» yxgŠÆ VâzŠ Xì

tyZk

Z1,™ ZŠ Zg ZŠ™ CZ6gîƶ‚O%ZÛ~ kZ ÂñY Zh Â6VzŠ ã
: Zg Zz

12

g¦Ï(»xsZ

yZ • {z¤
LgŽ~0#
Ö Z b§Ëëžìt iÕO%Z [ZX Le 7
ÃM%Z6ZkZ ãZk

ZX Ïìg ã‚W~% Z eŠ Y~)Z›Â B™s§KZÃ

c
VZ {Z
Ãg7½Ð V-gz$ O%Z ä VEZk

Zg0
ZÆ t Z²X • ìg ¯ s ¸z "

V¸´ ”Îì 70
']zŒ âZ V;z • º´ÛæÆ[†~ t Z²Xì

ÝqŠ ¢ò ¸CZ™ ¯s ¸z"ÃVÃ%Z {z¤
Zì ;g 3Š iÕtyZk

ZXì 0
'
~
wEZ6gîÆeg »q
ZÃt Z²{z ?ì ]gz¢ HÅä±Ð yZ…Q •M
™

Za b)aÆ yZ ~ yj
jZgzZ t Z²{z  ZƒúO%Z6yZk


Z X • D™

X •k

5
jÛ~Š Z®~(
¹V;zèY8™

ÃVE=gzZ VÃ%ZVâzŠèY7wJÃM%Z b§ÌËxsZÔÛc

ÃyZk

Z {z•ÆbÃkZXì s§Å ¿IZ F
{Š c
i î q»M%ZX •BÔŠ CZ

yZk

Z {zX ;g W7~1‡ÆyZyZk

ZpX •T e ´g Ì™ CZs ÜÆ*Š ”

O%Z Âì @
™wEZÃV-gz$ÅyZ yZk

ZZ
 p• ïŠ Ì–Š Åä™ú6
Xì ;g™ÒÃh ÂuÅä5B‚LZÃVEZk

ZM%ZnºZX •D YƒÌg6

w1îWs ÜÆLZuZgzZM%ZŽ Z½Z6gîÆo,Zq
ZyZk

ZˆÆ[zZ

g » k
8
 ”ÛÃk
 t Z²yZk

ZX å7o (Z ðÃ~ *Š›IÐ kZX n
ìt„YœtX Åli ‚Å䙄~V¸•
Û Ã)Z›ä´ ˜! fgzZM%Z™}Š
Xì ˆƒ„~:W•ÆbÃÛgzZ”Ô)Z›~g7ž

Ã)Z›~g7äÔŠ ËyvÚ ZJ
 ` WZƒyvŽ »Vâ ›~k
 kZ

äk
 kZX Š
{g™ƒñ ZyZk

ZgzZ c
ŠB‚ »x Zœä´ ˜›F
{Š c
i X c
à7
¹ ä yÎ 0
Ü z kZX c

Š™„~ V$ÅYz [²gzZ: Zg Zz‘•
Û Ôã—ÃVâ ›
kZX¸… â ]!
~g øXX¸iZB‚ÆVâzŠ ]©}g øX H ZŠ Zg ZŠ™ YZ

g¦Ï(»xsZ

13

6yÎ 0
Ž ]Z W
Z tÆk
 kZpX H ZŠ Zg ZŠ™ YZ¹ ä #
Ö ÓyÎ 0
ʼn
Ü z

X ñƒZa\z¤
òsZÏ(gzZIe
j~yÎ 0
ÐkZ} 7

O%Z ‰
Ü z kZ X ¶q
’~Š ˜ „
 gŠ q
Zt X åF
Ñ!
Ð & ¸: Zg Zz‘•
Û Š ˜ yjZ

gzZ¸ìg±s ÜÆkzgyjZ‰
Ü zkZèYì 㙊æÅ+@WyjZž¶tŒ0
X åLe*
™{ nÃkzgM%Z

Ð kzgM%Z X¸ ìg™Šæ ÅVâ ›ëèY å ;g ±ÌyÎ 0
t
k

Za q
’q
Zg0
Zƺ´ kZ ä [zZ ãZk

ZX Zƒï•
á ~k
 kZ6Y ¯ Å #Š

c
‰Û{zì e ¹’›@¬Ðzz ÅT Hx » „z ÌäŠ ˜yjZQX ~Š™

t Z²yZk

Z péY bzg 5g0
ZÆ Vâ ›ä Vr’yZX Iƒ {0

iÐ Q Ô ”

K qzÑ *
™pô~*Š ~g7 ]ZŠ ¢LZ äVEZk

ZX c
Š™„Ã0#
Ö Z äk

0
'Š Yq
Z ~ #
Ö Z b§kZ gzZ X c
Š™i ¸W » x » s ÜÆ VEZk

Z äV1²²

t Z²yZk

Z yv„ Ú Z ZƒÐ [zZ ãZk

ZgzZŠ ˜ yjZ {Z
Ã AÃ)Z›V- X Š
ƒ

X ZƒÌÐk

s ÜÆ y Z 7
eZ Q Å Šæ Å xsZ Ï( ”~ k
 yjZ ä M%Z

Ñ » yZ X ñ0
™7~Š· gzZ O%ZŽ ¸,Z ò}¼ÆŠ ˜ yjZèY Š
ƒ

X ‰ wÈ8ú´kZ O%ZˆÆk
 yjZ å*
™{ nÃkzgsÜ

zÂÅVÃ%ZyZgzŠ kZX ˆ¤

g Z-Š ÅÞ'X ZƒŠ Zi WÌ\g- ¹ægzZ Vz¨Z

[ Z~ yj
jZX¸` wÈ{zÃyj
jZX „g s§ÅV=pyZ sÜgzZ sÜ
à *Š ¹!
Ð X• ¹’~Š ˜ ò £tž¸ìg™t {zgzZ å ;g 7Š ¢ ðà »yZ

䙊 ˜Ž ¹’›Vzg ZD
Ù J
i•
Û Z à Ñ™áÐ kz&
ZpXì 7{çðÃ
-4CG8F
›Å c
qZÔØZ'
× èEGFgzZV/ÔV-ò]Z W
ZÆyZ ÂÔqyj
jZaÆ

14

g¦Ï(»xsZ

Ðq
Zt X • D WÃãZz6Kg 0
îsZ uF
gzZ yÑZ yZp ZÆ^Ôq
’

Zƒg ZË/_
*Žg0
ZÆVâ ›ˆÆ“ÅkzgX ¶C
Ù !
ЙÅyZŽ ¶~p
y›Ì6V˜ž¶zz¸X å¯
 !
» ã.6aÆyZ {zåZƒZa !ßz*ŽgzZ å

gzZLZuZÔkzgÔ]g ¸X¸ìg™y´Z » ~Š Zi Wk
 V;z{zÔ¸W
Zk

iÆVò¸

u ÁyZªÃVÃ%Z ]uZzt X Š
J
ƒ qzÑŸ »Š ˜îWs ÜÆM%Z

„à *Š ›Æ™ 0
'Š Y ”gzZÛ랸 ìg™O%ZX ¸ ìg™y.6

X •‰ƒ} 9s ÜÆM%Z Ì”gzZ슎ñ(KZ ÌxsZÛpX8Š™

X •‰ ú~b)Ðs§C
Ù O%ZV-

yCZí*
X •ìg Y D™F
o¢Ð o¢Ä¤
KZ6xsZ ñ*Š ~Š·

m<!
gzZVâ ¨
Zx96
x *
Æk
 s ÜÆ~Š¤
cŠ b§TäM%ZˆÆ
Æ Vâ ›~Š· Xì³» li ‚ ÅV-Š· ƒ
 t ì Hx ¬ O» Vâ ›`
Ï( ÅxsZU +F
ë Z » iÕÅòg »zŠ· X • ìg™wEZÃM%Z s Ü

c
ƒxsZÏ(Û{zì eÔƒ~:ÌË{ ZpxsZXì bŠ“ÃV¸~jgzZ

Xì @
WspÃM%ZIZ „ÐyáÆV¸Ï(gzZŠ ŽZÆVâ ›ÔxsZÏ(”

M%ZÐœ£z]c
ÃÆÁZΊ ŽZ c
ÄÜz„
 c
g›xÅVâ ›}

ti»ä0
1‡6]c
Ã! zZx ÓyZÆVâ ›äòg »z~Š·Xì {ŠicŠ

w”Æœ£ LZX N YØŠ™ Za ]Ã%Z yxgŠÆ #
Ö Z y›žì Ñï

Xì ñƒ K 2 ~ Š Y 4c
g gzZ ã— Ô#Ô: Zg Zz ‘•
Û ÃVâ ›M%Z a Æ

gzZÛyxgŠÆVâ ›äòg »z~Š·Ðn¾Å% Z eŠ YyxgŠÆVâ ›
Xì ~Š Zƒ¹Ã]Ã%Z”

]g @
X •AŠ î J m
g @
Z °»~Vß ‚FÔä Vâ ›žì { ZÍ õg @

g¦Ï(»xsZ

15

{z ñƒ úzg]uZzŽ ~Y 1979X ågzŠ ! zZ Z (aÆVâ ›Y 1979Ðg ±Z

gzZ kzg {ŠŽñX Zƒ~á²ÏZ Ìú» kzg6yj
jZ X • ïqÆ ÌZ e
.
400ÔX å ‚
gzgŠ »„
 c
g {eq
Z~ qzÑjâ #
Ö |Zg ZŠ »2- e
zΗ‚

]g @
X ¶„g Y Ä× W× W„
 c
gt Åjâ Ð äâ iÆf
¤
~ eðª k'
f(+
Y Å\g- gzZ u¬{zÐg ±Z

Å ¨Z Vz„
 c
g ¸ Åjâ ~ˆ X „g

Æ´ ˜›x Ó~¨Z VzgzZ#+
Y
~ ~œ ,ÞZ X µ ¯
 !» wZzi
Ô{g g Ô¥ ª~ ( Y 1 8 5 0 , 6 0 , 7 0 )

Ð w‚ 250 ÔkzgX Hä #
Ö ÓÅjâ ÏZ Ìï6{)z yîi Z Ôy’ @

+FWzÆ *Š Ð p ÒÆÕg [Z „
 c
gt Åjâ X å ;g™\E
Ù ÃV¸´›

Y 1979 ä 2- e
zΧ{ Å w”Æ œ£ xñè yZ LZX ¶Ð ~ ´ ˜

ä+@WyjZX å{Š Zg Z »ä™ï6yÎ 0
»yZˆÆT c
Š™ú6yj
jZ~
]!
kZgzZ ~Š Î ~i !
ÅPŠus ÜÆØZ'
× Ïzg

ó6Vzu c
Ík
 täx ZúyjZž7—ðÃ~

~Š !
WÅhz™zŠ ä7Ð| l
e Åyj
jZX ~±™|0
!

yZk

ZgzZ yÎ 0
Æ™]óÄÑ 50 Ð 40 Ð ~
20 Ái Z Á~ ~ m

3
pà Zz•g ~g Y w‚kŠ X ‰ W

s§q
ZX ¶76Š ã
Å~'
Z'Ðg ±Z ÌËk
 tX ñƒL+@WyjZÄÑ

zz ¸ X¸ yjZ ` +
Y ~uzŠgzZ ¶2- e
zΉ
Ü ¤xà Zz ä¯ g ÏbZ

Z~ *Š›‰
q
Ü z kZX Åe
×ä *Š›~g7 gzZ yÎ 0
ÅVâ jZ `yZžì

16

g¦Ï(»xsZ

 kZ ÌäM%Z+
k
Y~uzŠX ‰ò qÅM%Z‘Óy›ÒZž åtÃÐ

~Š ˜ yjZ s ÜÆ 2- e
zÎX Åe
×~g7 ÅVñ¤

ugzZ Vr’y›~
gzZ 3!
i Ń
 yZX ¸ ‰ƒN Z~ yj
jZ y›Ð *Šx ÓaÆh
z

yj
jZÃ2- e
zÎªÔ åq
ZÑ»ƒ
 yZ1åZÐ}uzŠq
Z›‚g

ä 2- e
zÎ~ Y 1979 X *
Zz™Š Zi WÄ
 c
g y݁ yj
jZ gzZ ÜïÐ

{zt X Š
òÐ yj
jZ™ 3“2- e
zÎ~ Y 1989 gzZ Hú6yj
jZ

y›{zgzZ å α
ú2- e
zÎÌÐ ¨Z VzgzZ\g- ¹æZ
 åœ]g @
X ‰ƒ qzÑ *
ƒŠ Zi WÆ™q
Zq
Z¸ *‡Ð w‚ 200Ôe
zÎ6Xº´

Å kZ gzZ Š
™áZu~ ¨Z Vz }g7 Ô H qzÑä +@ WyjZ ŽtÃ{z»Š ˜

áZz äƒ 0
'~ y’ @
6V˜žì ™f .
Þ ‡Ì%Zt VŒ X ¯ :
 » ~Š Zi W

äg ÃZÆwD Z·)´#
Ö ÑZœV;z ¶q
’›Z'
× Å+@WyjZ:
 »[zZ

Ð 4ZX • _7vßVÅÑ~ y’ @
Ãg ÃZÆwD ZX H ZŠ Zg ZŠ™ë Z¹ Ì
X c
Š«
Z®»#
Ö Óe
zÎäVÍßÆy’ @
™ƒW
O

& V˜ y / i !xw §z

& VZ¤
ƒZp VZ¤
ƒZp VZ¤
ƒZp i Z

g ZË gzZ^Zž c
Š x • Ãx ¸ä wD Z

Å ~Š Zi WgzZ z™uF
ÃÏ0

i Å òÝ Ôî Yƒ
ÅF
ž• … Y vß Á¹ X z™Òç{

gƒÑ wD ZXì ŠŽñGq
Z ÅwD Z Ì~
+-Z w°~ ó6
ó ¸ L LgzZ • y¯æ Ì~
Z ÅwD Z Ì~ VñŠÆg Z'
q
× Æ òzg

g¦Ï(»xsZ

17

ÆyZ {z B~ *Š›ÃwD Z]³Žžì YY c
Î { i Z0
ZÐ ]!
kZXì ŠŽñG

yjZ X • ìg™ 0
'[zZ ~ *Š Ì` W]c
ÃÆ yZ Xì ¯
 !
Æ ]c
Ã

›Z'
× q
Z ä Vâ ›ž å µñª t ~ V-œFÝZgŠ ! x» Åq
’›Z'
×

3Yã¨
Z hz™ 20ãŒ
Û¯
 !
ÆVr’›Z'
× yZX ¶ÅÝq! x»å~q
’
kZ ÂÅŠæÅyj
jZZ
 äyÎ 0
žì @
Y¹t6gîx ¬X NƒŠ Zi WÐ 0zÕ

ì @
ƒx¥Ðb‹1X Š
ƒZ9X »+`
'gzZ‰ Wg Ï~yÎ 0
~ËÆ

} (} (¹ Âì @
W™f »wZziz `z²ÆVñ¸Z
 X • '!
à ©¹tž

Š ˜ yjZXì CƒA
% õg @
Ð X• CY èÁÂ6X• Dƒ úzg]uZz

X ¶„gáz*Š›~g7~Tå§Zz„(Zq
ZÌ


H{Š c
i ¹ Z"z6» kZ1åÁ¹ g ZŠ™ » VÃ%Z ~ k
e
zÎ

Zg â 7O%Z Ìq
Z~ yj
jZpðWYß (bZöŒ{g pÐ +
Y ÅM%Z

Šuž åÚ ZsÜŠ ¢! fX ·yp »Vâ ›X ‰Å„Vâ ›lÃF
x ÓX Š

gzZ *Š›x Ó‰
Ü zà X ñYÑïÐ V¸´{”*‡Ã2- e
zÎ~gzŠÆk

gzZ¸ g » Ÿg x ÓÆ x Ó~Š ˜ yjZX ¸ ìg ï™ W6yq
Z ]ZŠ ¢Æ yZ

Ð *Š ~g7 Ž ¸ Y Zßg ZD
Ù :e Ái Z ÁÆ q
g Žy›

XÇ6
VŒ}ÒúLZäVr’y›x ÓX¸ñW™çZ

]!
t X H •Ã Vâ ›ä T ¶ØZ'
× yjZ t :

ÌaÎt[fIZgzZ¶µá)aÆ*Š ! fgzZVE=

N Yƒ Š y›¯
 !
Æ Tì $
Ë W~ŠŽz Ìq
’+Z ðÞ¸ M
7

— ðÃÌ~ kZ Âì 1Àä b)6 a}g øžì HyÎ 0
Ž [ZXÐ

}g ‚ yZž ¶¬$
~g ø Ñe7Ã]5ç yZ ~ ˆ Ìä yÎ 0
ž7

18

g¦Ï(»xsZ


W7XŠ qÃ}g p/ZY M·w¾„¬Ð% eÃ]5ç

kZ Ïzg Z
 èYX Š
c
Š™L~Æ}Š / q
Z~gz?Ãx «
vZ†ËZ e

ˆUg ¯ÆŠ ˜yjZV- X ‰ƒ »Ð VŒÌŠ ¢Æ*Š ! f‰ òÐ º´

|1ðƒÏ-â JÐ yj
jZà *Š›x Óž Zƒt³X ˆ)Ì*Š y›¹!

X ñW~ŠŽz{z¤

g ȯZ'
× gzZ °~Š ˜Ï¹~uzŠ¯
 !
ÆŠ ˜yjZžìt
3g6x *
Æs (1ZŠ *Zx *
tXì Ìs (1Z {z¤

g ȯZ'
× »íŸq
ZÐ ~yZ

ÃVâ ›ÆtzsÍ- ~Y 1984X åH ZŠ Zg ZŠ™ë Z¹~Š ˜yjZäVMŠ

Í- gzZ û
1yxgŠÆY 1996gzZY 1995ž åY™7Ìg¦tðÃgzZ å@
Y¹xÝ

yj
jZ Z
 ~ Y 1989 XÐ ,™ØZ'
× 6V;z y›¸gzZ σ k
 Å c
zs
-8F
BG
4G
5F
Ôò~ äâ i ÏZ Â Zƒ =Z » 2- e
zÎÐ
ÅVâ ›Ì~ ¦Ô c
qZ Ô G
é5E

Š ˜yjZµš*
W~ŠŽz»Vr’›Z'
× x ÓyZX N W~ŠŽz¹’›Z'
× Ðs§

tÃû%«~ *ŠgzZ Zƒi ¸W»Š ˜ ”Ð yj
jZZ
 å‰
Ü z {z ¸X å¯
 !
Æ
Ly›ÄÑ 20 Ð 15 gzZ ì @
ƒï6V”y›Z
 XŠ
c
ŠgZŒ
Û^
Y Ê ˜

ðÃ~ ]!
kZ Xì Cƒ ØZ'
× Q Âì @
Y c
Š wïÃÄÑ 50 X • D YØŠ™

4Š¿ðÃ~kZ » ~g »]g \ž7—

+@W~ b ˜Z ÅVâ ›p@
ƒ7
gzZ +Š }g øt X ì Zg ¦ »Š ˜ gzZ

{0

i å ~ Vâ ›Ž ì z » yZZ

ÁŠ ˜žìt ]!
ëZ ~ kZ1X Çìg

Š ˜ž @
ì @
YH~wŽgß¾gzZ]Ñq
XƒVc
út•
Û ~Š YgzZ

g¦Ï(»xsZ

19

É
Ü ¤xkZ Å Vâ ›1ì „g ‰
Ü ¤xq
Z6¢ÄÜÅ Vâ ›

˜Z lñZ•
Û.
Þ ‡*
Zt X • y›Špg ZŠ)fÆ䙄~ V”LgLg
q

.t X¸ ìg D à yvÃ6¢ÄÜ™ïB‚Æ VÇ)y›Xì
e
;g Y H„~ V”LgLgÄ
 c
g xkZ ÅVâ ›ž å³%{Š 1

8 g- yZÐzzÅ„Vâ ›X •ñƒ¶6ypÆVâ ›´ ˜8g- Š¼X å

»bÃÏ(ÃË~xsZ ݬ x Óž ¶]!
ÅÄŠ} (
tgzZ c
W~ ¿x ª » ´ ˜

qzÑ *
™ Za !ßz q
Z~x ¸ä ~²•
á ÅwD Z)´Z
 ž å‰
Ü z ¸X å7g¦
SÅ•g Š ÌŠŽz!
Æ]Ã%Z7ZÉ H7g¦»ä¯ yÎ 0
sÜ:X H

Å6¢ÄÜ6gîm{gzZ “~ *Š [²~ VÇ;Š Å Y 70 gzZ 60,50 X Å

~ Ë Æ TX N W])J6Vâ ›ˆ Æ „n
45Å
G
1H
7 ä VM 1 Àä +®,Z ¼ ~ Vâ ›
ÿ¹G

ày›Z
 X H qzÑ bŠ g¦ » ( xsZ Ï()xsZ
HG
45µÔxcÎ Ã Vâ › Â ›I
gzZ e
%W Y¯ Ôx4
ñ ÔxæEÎ5F

‚n`• g_Î ‚n‰

yZp Z~ qzÑX ‰ - DƒgzŠÐ xsZy›ígzZ c
Š ‡Š s§ÅVR•
á Š !

Å ì‡6}g e 𸠛Š ã
ÅT ˆð¯ ®
 )q
Z ÅV1²Ð x *
Æ yÑZ
Vâ ›‰
Ü z kZÔ Ú¦^#gzZ®Ï(ÆkZX¸ { Z'
uÆkZ mZ ŒX ˆ

ÅyZX ñƒ Za ~ *Š [²Ž ¸®›Ï(} (¹Æ

ñ‚ÆyWŒ
Û L LXì Ì‚ÅyWŒ
Ûq
ZÐ ~ V1Âg•
gzZ (In the shadow of Quran) ó óyWÅZ w< ° ÔÒ

zŠg Z » T (Maalam Fittareek) ó ó& § ° Ýç L L~uzŠ
H
45Å
1G
g¦q
Z »xsZ ÿ¹G
7äVrZ~kZXì [ƒù•
á Ðx *
Æw2z{Š YÀF
~

20

g¦Ï(»xsZ

;g Y H7 Ð s§Å ~ŠzŠñ*
Ññg¦t ‰
Ü z kZ~ c
ZgzZ yÎ 0
&
Xì HyÒ

Å䙤
YZ!ßz Ï(~ Vâ ›ÃÚ¦äÜÜZ w) ~ ð;Š ÅY 1960 X å

x`
Ì*
™]!
Åg °Z Ï(ž¶•ZtÅÕ‰
Ü z kZ c
ÍX åc
Š Jm
6´M~ lZŠ 0

ñF
x Ó~´ ˜[²gzZ åŠtûVâ ›s§ÅxsZÏ(ŠŽz!
ÆkZ1X å

g °ZÆxsZ Ï( *Š [²J
ð;Š ÅY 1970X ðW~ŠŽz yÑZ yZp ZŠŽz!
Æ

X 3g ~g YŸ» VÌQ1X“
 ZŠ'V`°»äyÑZyZp ZX „gxzøÐ
V2c
gKZ KZäVrZŠŽz!
ÆkZ1ìg D™bâ +
YÅxsZÃVߊÆVÍß

c
WÊ ˜ yjZÃyZ Z
 ž å‰
Ü z » Y 1979t X H7Š ˜ y´Z c
]zŒ s ÜÆ

X ‰ƒV•
á Ã~äz)Y iÃxsZ Ï(gzZ ñWyj
jZ™0{z¤
xq
Z {zgzZ

gzZ r Ôx •
á Ôt Z²´ ˜ò qÆ kzg X ð0
lgz6~ yj
jZ ä xsZ Ï( ”

{zžÅŠæ ÅyZakZ äyÎ 0
Ö ÓX Å¿#ÅkZ ä´ ˜Ð ¹}uzŠ
#

]òuc
X ‰ì‡6bÜΎ ‰+Z ‘ÓϹgzZ¸B‚ÆM%Z

 Å ¸ZgzZ k×Xì {z¤
k
òsZq
Z k×~¦X¸³#JÆŠ ˜yjZ

ðƒuHЊ ˜yjZ6gîCc
Ãkמ•t];ŽzÅVz×x ÓyZX ðƒÌ
Xì xŠ ƒÐk×aÎÅzZsZ8gzZ

Æ Vñ¸xvŠ X å7t · Z ]g @
ðÃ*
ƒ 0
'[zZ ~ yZk

Z b§ÏZ

Ûq
Z ~ yZk

Z ~ äâ i kZ ˆ Æ ÒÃÅVÇ;Š F b§ÅwZzi z `z²

ÅxsZ Ï(”Ç!
Jm
yZz6Ð [zZ ãZk

ZŽ xsZ Ï(ÛX c
W[zZ òsZ

H ZŠ Zg ZŠ™ë Z¹ ä ’
ò vZ e
W~ kZX Zƒg hÐ ! x»[zZtgzZX å b§
”gzZÛ‰
Ü z à X c
Wt ‚~ ]gßÅyZk

Z [zZx»œÅVÎ'ÅyZgzZ

X`Z7
a[fIZÐ"m
yZz6
ÆV!¤Ï(

g¦Ï(»xsZ

21

[zZ ãZk

Z {z¸Û~ *Š V˜ V˜ Â c
W[zZ ãZk

ZZ
 ~ Y 1979

[zZ (Zq
Z [zZ ãZk

ZX I™ cg »yj
jZ ¹’~Š ˜ ”gzZ‰ƒwd~

 »M%Z~ äâ iÆyZk
ƒ

Z è{ •
á ÔyZk

ZX ðW~px~ yZk

Z)g fÆT å

0 ÔŠ u *
ç »M%Z ~ Ë Æ yZk

Z ƒzZ Ž å ~Š ŽZ gzZ g ZŠ Ãz Z(Ð
X ¶|g¦.
Þ ‡*
aÆyZt ‰ƒ} 9èzgÆ[fIZÐ yZk

Z[zZ

tŽ gŠ tŽ aÆ ŠÅÑuœq
Zн *Š y›”Z
 ¸ ]Ï{zt

Ô*
Ñ[zZ òsZ~yj
jZ~œ£žœÆyZX¸ìgƒN Z~yj
jZ

›~œ£yZX åï•
á *
™ ™zZx *
»xsZgzZ *
™Š ˜ y´Zs ÜÆ2- e
zÎ

yvÌÃVáÓKZŠpg »ØZ'
× tèY ÅŠ ZæZ[pÅ+@WÌä VáÓ4c
g
yj
jZaÆ •
Ñ~Š ˜ ÃVÍßx Ó,Z ä VáÓ›a kZX¸ M
à

ÔUÔ ya~ˆ~Š ˜ ¸ |gŠgzZ ñYƒÂ 3Zz ÅyZÐ V˜ c
Š™: Zzg

~ËÆk
 t Z²yZk

ZŠ Y”Û1X ¶ ¯
 !
ȯZ'
× ~ {)z r gzZ +d

X¸ìg^B‚B‚VâzŠÔ å7g¦ðû]ZŠ Y”ÛJ
‰
Ü z kZX ZƒqzÑ
X c
Š™spà cgkZäk
 t Z²yZk

Zp

ÂúX å H7ú6t Z²ä yZk

ZèYì ë Z e
. 'Ãk
 t Z²yZk

Z

O%Zƒ
 t {Š6:X ¶7ï•
á è% CZ f ÅkZ~ kZpå H6yZk

Z ä t Z²

Z X¸ hÑ ]•
q
á}
JÃM%Z wøVáÓ‰¯
 !
Æ yZk

Z ƒzZX åyö

~ V7Š } (ÆM%Z yZk

Z+
Y ~uzŠ gzZ X å {çÃVR•
á Š !
Å V1²s§

Ã~
å ·#
Ö ZgzZ H6yZk

Z ä VñqÆM%ZÐ s§Åt Z²úª X Š
ƒ ï•
á

gzZ ðƒk
 6RÅÛ”gzZQÔ! ²É ðƒ7k
 6R±ªX c
àyv¹

yjZ ~Š¤
cŠ ~ yÎ 0
X} 7¿ÃyÎ 0
ò}„
 Zg { Z'Æ kZÐ ¬$

22

g¦Ï(»xsZ

Ðs§Å KGBó ó! YÆL gLzZ ó Šó { LÉ
L ¶7ÐzzÅVƒz¤

›c
+@WÔŠ ˜

Ìä yZk

Z s§~uzŠX¸ìg0¯
 !
» ~Š¤
cŠ ùZg f ã*zy x ÓgzZ ¶

ÔuPU
Zo¢¹ÆyZX c
Š™qzÑ *
™uÃÃb‚zx ÓLZŠŽñ~yÎ 0

ÃyZk

ZŽ [²{zs§~uzŠX¸¿x¤

u~V¸´ZÆyñ•gzZ@ÃÔg OZg 0
Æ ´ ˜[²XK uÃPU
Z LZ ~ yÎ 0
Ìä VrZ ¸ ìg { e )zg

°Z e Vzhz™VÅÑÔ¸ D 3spÐ yZk

ZŽ ä @x ZœÆt Z²wøy;Z'
u

b§Ï Q ¶„g™ ay

6Vƒz¤
LZ6VŒ#
Ö ÓyZk

Z b§TX ñÎ~yÎ 0
‘•
Û ~ yÎ 0
iŠ «Z
 ågzŠ {z ¸X H qzÑ *
™ ay

6VŒ ä VáÓ[²
]!
Åk\ZgzZ ó$
X Zƒg hÐ ! x»tÐ ¬$
gzZ Zƒ Za g¦»[6R: Zg Zz

ä Y f”b§kS X ‰ï•
á ~ öZ ‚
Û Z ÅkZ ‘Ó[²gzZ ‘Ó ãZk

Zžìt

ÅV7z¤

I]”LgLgä Vƒz¤
VâzŠgzZ c
Š ò :»¬s ÜÆY fÛ
‘•
Û x Ó ÂñY Hg¨¤
ZXK ]ZŠ Ym
3
p~ :Wä VM~Š™ qzÑ *
™e
×

X •g Zza ÅY 1983-84Ie
j: Zg Zz

yZk

ZÆyÎ 0
Xì ð0
ZwÅ4zŠÐ V1²gzZ VEZk

ZÝZgŠ ä yÎ 0

ìC
Ù ªX Š
{g™ú~ Ö
yÎ 0
6Y ¯ ÅT¸ ]©: ZgŠ Z'¹Ð V1²gzZ

äVâzŠ ž Zƒt³X6
V1²:gzZ¶$
Ë YÅ ñ6
yZk

Z: ._ÆŒ0
ÅyÎ 0
X ~±~ yÎ 0
(Proxy War)ó ók
 L LKZ

g ZiyZy »k
 ”ÛÅyZk

ZgzZ V1²ª

ÏZ {z¤

Ie
jx ÓÆyÎ 0
X ¯yÎ 0
LgLgäVrZX ñW~ŠŽz~gzŠ

: Zg Zz ‘•
Û ~ yÎ 0
V- gzZ ~Š Zƒ Ãb)

g¦Ï(»xsZ

23

X Zƒi ¸W» ~Ie
j

•ÆyZX •Ûg ZŠ• YgzZÈ)dZx ÓÅ º´Æß~yÎ 0

Ô¸Ì5~kZ å;g™ÒÃÅäñgziV;z¡*ŽpXì ”¡ÑZzä™x »

aÆ w”Æœ£ Ï( LZ ä VÍßyZ X¸ Ìvß ~g !
zg »gzZ¸ Ì`
@
»]ZŠ Y: Zg Zz‘•
Û ™™~ˆŽ åKð‡´q
Zt Ð ¬$
X 1 Zg – »e
g Zz‘•
Û

Xì ZƒÐ ß i ¸W»yZ• ¶ ~yÎ 0
{z¤
Ìæ㽞 Zƒt³X ¯¯
 !
YEŸE
9

: Zg Zz‘•
Û ÆyÎ 0
ÆyZ X •`Z Ðß Ìó ó~ ð½5 HL gLzZ ó/ó ô{ 3L LÔ{z¤
{z¤
q
Z Ìä VrZÐ x *
Æó ·
ó { 3L LX ñ¯ {z¤

Ie
jäV¤~«£

ˆÅ7„ð‡´~V¸•
Û ”ÛŠŽz!
Æ~ m
3
pÅVƒz¤
VâzŠyZT¾X c
¯
4H
&z6
4H
5kG
3E
X ¶ðW~¿„ð‡´~]ZŠ YïHG
gzZ´ÅÆC]
Wž 6
YEŸE
9
LgLgðZ±~yÎ 0
~ ð½5 HÔ/ô{ 3ªXì yxgŠÆVƒz¤
ZX •7b),Z6RòÀ²• D ±Ž •{z¤
q
LgLg‰·{ 3gzZ

Ï( Iè Š¼,i Z {z´X • È) Iè F~ yÎ 0
ž ì ™f .
Þ ‡%Z gzZ

Xì 7Š¤
cŠ®
 )Ï(IèÌðÃÐ~yZX •ÌÈ)

~È0
6yZ ä yÎ 0
X•ZÇ!
Ð yZ È) Š¤
cŠ Ï(Iè

XìðƒÅZ
¬

VzŠ¤
cŠ:gzZ‰Š¤
cŠŠp Â:Ž •ÌÈ)Ï(Iè+Z Ϲ

{ Zp§{7ZpÅ—i ZzWs ÜÆ~Š¤
cŠ ä VrZX ‰„g™„C 1 Å

ZŽ • 2~]ZŠ Y: Zg Zz‘•
q
Û ŠpÈ) IèF~ yÎ 0
1X ðƒ7! x»

7g ZŠZ ¹ÜZ c ä™ »Ã~Š¤
cŠ: Zg Zz ‘•
Û V; }g øXì%Z k\Z .
Þ ‡

X ;g™7ðÃÏÒúÅVâ ›Xì êŠ ð3Š @
±k
 Å]ZŠ ¢LZ ðÃC
Ù X•

g¦Ï(»xsZ

24

ƒ ÌyjZƒ ÌZi%ƒ ̦ ÂVƒ Ìy› ? î C ƒ ¼ X ?

x ÓX ‰„g}Š ð3Š Ch ÂxŠg ZŠZ ¹ÜZ ÅVâ ›ÌÃwD Z)´ c
Í

*
™ »K» ~Š¤
cŠÐg0
ZÆÔVƒB
gmБ•
Û ÌË{z{ Zp°Š¤
cŠ

{z •ðƒ ì‡6VzŠ ã
: Zg Zz‘•
Û Ž È) Ï(žì T
Þ Z Ìt pXì ~gz¢¹
gzZŠ ˜ Â[ZX • ñƒK 0
'Š Y{z¤
y›Ð ¹ X ‰™7»~Š¤
cŠ

Xì 7ãZzÌt•
Û ~Š Y

ØZ'
× y]¤g0
ZÆyj
jZ¤
Zžìt p°(Å ~Š¤
cŠgzZŠ ˜

ðZzgg »6x *
Æ yZ ðÃg0
ZÆ yÎ 0
ZgzZì Š ˜ ¸gzZì ^
¤
Yt • ìg™

g0
ZÆyÎ 0
c
ì9gŠÆä™{ nÃ#
Ö ÓÅyÎ 0
Ôì ;g™OÃx ZúgzZì ;g™

6]!
kZ ¹’›gzZ‘Óy›~g7 Xì ~Š¤
cŠt Âì ;g™ Za ]zŒ
CW~}%iÆ~Š¤
cŠ 7Š ˜ V×Zzgg » ÅnkZ~ yÎ 0
ž• C™t · Z

7t` ´»kZ1ìgx » *
~ä™ì‡Ãx ÂÙçgzZn™7Ç*
<ÑëX •

yZp Z L LÅ^~ XÔ Vr’y›~(~(X ñY c
Š Zh ZÐ / ÃVâ ›gz$ž

3g » [ÌLä ì Ì ó óyÑZ

z~¿Ï(vß{zX H7g (Z
f

CgCggzZ•D™x » » Vz]úŠX •

ˆÆ]!
NZž• D Yƒo¢ãZ

x » tX • Dƒ IZ Æ ä¯ #
Ö Ó

Xì 4‰
Ü z~ kZ Dƒ7~ ~¢

x  œÎgzZ x  êñ b§T

g¦Ï(»xsZ

25

× W× Wñƒ D™x » \W6Tžì @
ƒ x  (Z q
Z » xcÎXì t•
Û~

]Zg VÂZg™hgÿ}g ‚kZŽ • {z êñp• D Y s§Åg¦êñ

,Z Ì~V⠛Ь$
X •T e*
™ÝqÑCZÆ™ 0
'[zZ ãpq
Z

W
¸gzZ sîÆs »Z ÙçgzZŠ‹z b #Y•Ô Vz ]úŠ kZŽ • ‰ƒ Za vß

)g fÆ~I•Z]4‰X •T e *
ÑxsZÐ ~Š¤
cŠ ñOÆj§

tX •D Y0{z¤

Š¤
cŠtb§kZX •T e*
™ï6
Ö ÓÆ™ 0
#
'
[zZ
•ìg™OÃVâ ›g0
ZÆoy›Ë¤
Z {zÔN WÌÐx *
ËÔVƒÌðÃ

c
g0
Z Æò¤
Z X Vƒ ìg™: VY „ 6x *
Æ xsZ {z ì e • Š¤
cŠt Â

tQèYì ^
Yt ÂVƒìg™aÆ äZ™Š Zi Wô ˜y›g0
ZÆ yj
jZ

ú6yÎ 0
c
•D™{ nÃyÎ 0
\W¤
ZXì gg JŠ\zg »Ñxq
ZØZ'
×
ì Ì»VE=~Š· gzZ VE=ð|Ô VE=ã*zygš¸ • D™

yvÃ#
Ö Z y› Ât ?• ìg™zŠ z K
Å ä™ Zg7 Ñ » ¾~Š ˜ t QX

yÎ 0
Xì „gƒ~ yÎ 0
Ž ì ~Š¤
cŠÉ 7Š ˜t Xì ]!
à Zz äà

‘•
Û sÜV; }g ø Xì ~gz¢a }g ø 'ÃTì ŠŽñŠŸ » b§F~
X •D Yñ0
ŠŸÆx lZZÉì 7ŠŸ: Zg Zz

7_C ~ VÇZzgg » RCŽ • +Z È) Iè Š¼ ~ yÎ 0

B‚ÆVgzZ]úŠ {zX •¹’gzZÈ) òsZÔÐgæòsZVz%VŒX •
ïŠ ½~ Š‹ z b # Y•ÃV” X • ìg J 7ÌxEvŠ ÃV9¨
¤B‚

6gîòÀgzZ ¦ù~ ~Š¤
cŠ ðÃÐ ~ yZ Xì dZ ¹ x  » VÎgæX •

ZÉg
uIZÔtQ}Ôs¦IZÔ ~w'Ô ~È-Š V; }g øXì 7_C
bâ s§Å ~Š¤
cŠ Ìq
ZÐ ~ yZ X • ìg ^~ yÎ 0
Ž •´ )

26

‰·{ 3 Å}Û c
/ô{ 3Ô ~È -Š m»yZ • {z¤
LgLgŽ Xì 7

ÔÅŠŸgzZ ~Ie
j‘•
Û Û c
~È -Š6gî¦ùXì Ð Vƒz¤

Ie
j

Q ZXì Á~Ie
g
jÌ~ {)z g
uIZgz Z ~w'}{z¤
‰Xì @

B‚Æ ½:Xì Š
1 0
1‡J
u °»6kZpì ~I e
jÏ~hð~
YGkI4X
_C~ ~Šæ¾5 Š ÌðÃÐ yZpX ì uœ~„Y„x ÓŸ » kg ZæB‚
X • ñƒK „Ã\WLZ6VzŠ ã
: Zg Zz ‘•
Û xk!
È) Iè z Ï(

X7

Lg{zX •6VzŠ ã
: Zg Zz‘•
Û {zì „gƒ6VŒ ~Ie
jŽ Å b§~Š

{ztX •7Ie
jðÃÌ~„„Ûc
~È-ŠX •ìg±Ž •{z¤
Lg

}g7 6gî¦ùX • D™x *
Ã#
$
Ö Z y›~g7 Ž • ÜÁ Lg Lg

Ç!
g0
ZÆyÎ 0
Ž • ~Š ˜ g » Ÿg k0
Æ yÎ 0

yZ~ò c
yj
jZÑ»yZpT e *
™7]ZŠ Y

k0
}g øŽ {z¤
VZv0
Xì *
™e
×Å~Š Zi Wq
’Å

Œ0
zg { Å yÎ 0
ä TXì {z¤
~[Ï(t ì

‘•
Û {z¤
VâzŠtXì c
Š™k
 y´Z s ÜÆ „
 c
g ãÎ 0
6Y ¯ Å]Ã%ZÆ
ä™ Za Ãb)yZX •_C~ ä™ Za b)‰[Ï(gzZ ~Š¤
cŠ: Zg Zz

x ¸ïq
ZX • D™~Š¤
cŠ~yÎ 0
Ž • {z¤

gzZzŠ~ h WÅ{z¤

áZz

YÅyZXì Œ6` ¯Š .x *à Zzä™Ýq ~Š Zi WÅyñ•ŽìK„
+
 6

Ï(Ô VzŠ¤
cŠ„
 6‘•
Û tžì @
YƒÂ*
Î{ i Z0
ZÐ VÇZzgg » ˆÅÐ

Cg ¸„
 Zg { Z'Žì {z {z¤
åa X ì HäV26x ¸ïQ c
VzIe
j

ì Cƒ ~Š¤
cŠgzZÆ}ŠÆb§TX • D™[Zy

Ãwj â kZgzZ• PU
Z

27

X •ðWÐV¹]c
Z@ÅkZžì YYc
Î{ i Z0
Z! lÐkZ

gzZì *
™ï6VNU
Z bZ c
ÄEÆyÎ 0
Ñ Z(Ð ƒ
 » VE=

ogzZì ;g Y Hgz$Ðg ±Z ¦ÃŠÃyÎ 0
íXì *
™ Za b)g0
ZÆyÎ 0

¬$
X Xì ;g YHgz$Ã#
Ö Ó¹Ãz ÅyÎ 0
Æ™†ŸZ~b)gzZ ~¸Z•
Û Z~

yxgŠÆ #
Ö ÓgzZ„
 c
gg0
ZÆyÎ 0
{z ªì ¸ ÌÑ»V-[Ï(Ð
c
Š™k
 y´Zs ÜÆ„
 c
g äVrZ akZX •T e *
g ¸Z Ãs %Z Ï(
~C
Ù Ž Æ yÎ 0
Xì ~ } Z
ÃÆ VE={zì „g ’~¸Z•
Û ZŽ íX ì

gzZì ;gƒ ÌÃVE={Z
Ä
 Zg { Z'» kZì ;gƒ { "z6Ž s ÜÆ VNU
Z

}g øÐzz Å äƒuœÐáZjÆyÎ 0
œ£ÆVâzŠX ÌÃV-[

ƒZa {z¤
Š
q
Z ÌÐg0
Z LZ}g øЬ$
Xì Š
ƒu *
çð•Znçta

Å{z¤

,ZÃVE=[ZX¸ìg™x » ã=6Tì ;g™x »6œ£4ZŽì

Ð yZgz Z • ïŠ b Ã4Z X „g 7]gz¢Å -Š ZæZ ðÃÐC
Ù !
~ ÏŠŽñ
~¢qçL¸“X • ë / òsZÃ/ VZ}g ø ÔŠ X • f
 x »s ÜÆyÎ 0

{ nÃyÎ 0
ëž aÎt ÅyZ Xì {ç Z(Ð ƒ
 aÆ x Z ¸Z ›) „ yÎ 0
X$
Ë ƒ7~g7LvZY ¶
ZÔ8Š™

¬Ð ƒ
 …c kZgzZì Ð V-[Ï( {ç Z(Ð ƒ
 ÃyÎ 0

tZ²Ôyj
jZÔ¦Ôò~XV¸´£=x ÓyZ {zžÏ}7ã™]!
Ð[f

}%fÆ~I•ZÃyÎ 0
b§kZX ,Š™ »V×Zzgg»: ï¸~Ô•ï•
á ™gzZ

Æ™]!
ÐVo)¼6
R¬c
-Ð`
aÆÈ¢{z•7gŠb)Ž~
žceÃ#
Ö ÓX Ï}7ã™]!
ÐyZ6RÅyÎ 0
gzZ#
Ö Z…X M
ƒ7i

Te *
™{nVYÄ
 c
g ÅyÎ 0
žñY Y7 Ð yZ}™]!
Ð y Z„
 Zg {Z'

28

Xì7ŠŽñk0
ÆyZw¦ÑðÃÅä™{nÃyÎ 0
Ì,z?•

s %Z yxgŠÆVo) zŠ¤
Z Lž
L ì Zƒ –~ p ÖZ ãZz~ pÑyWŒ
Û

H7J
ÌZtó ó,±ÐyZ3â:ŽQgzZ,Š N
ßs§Åw
å ÎggzZvZÃyZ ÂñYƒ

 Å\Ws ÜÆ yÎ 0
k
ž Ç} 7Þ7 Ð yZ Ï} 7ã™]!
Ð yZ X Š

ã™/Â7ZQ ÂÙ: "
U
ÃkZt ¤
Z X ,™"
U
Ð g ±Z ¦ÑÐZ Âì ^
Y

Æ<
 z yWŒ
Û aÆ kZX YY H7»Ã~I •Z Iè Ð j§°•Xce

kZX Ï} 7ã™]!
Ð yZ•‰ )y›ŽX Ç} 7*
ƒZc¿._Æj§

^Å´ ˜òsZ …X ǃ à
#
Ö ZÐQ …X Ç} 7*
ƒ ‰ZÃx ¸~g7 aÆ
X ǃ*
™iÃZë ZkZ™ïB‚Æ

X c
W7ÌZ ‰
Ü z » wEZÆ ‰
Ü ¤

vž ì ]gz¢Å äZz™gz!
%Zt 7Z

7Ç*
<ÑgzZ xsZÆ™ç Ð ú Æ Vzh N Ô Æ ¾¾ÔÐ j§

„ztX ì ÑÝZ » VE=¸ gzZ ǃ yvÃyÎ 0sÜÐ kZX $
Ë ƒ

Ô` ¯kZ ` WQ ¶Ŋæ ÅyZ ~Š ˜ yjZ ~ ð;Š ÅY 1980 ä Tì yÎ 0

ðYÃV.¿ŠpáZz äY ñZz™VŒgzZÔì YY ¹•
Û »ùÃx ZúÅkZgzZo

Å]!
6Š ã
Å<
 z yWŒ
Û B‚ÆyZžìt sÜi» kZ ?ì YY c
Šg Z Œ
Û9
X ñY
/'/'/'/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful