You are on page 1of 8

let's make

([SORUH WDJW\SHLG 

3XEOLVK DERXWFUHDWHMVS

)HDWXUHG share what


,QWHO,R7 LGLQWHO
/DVHU&XWWLQJ WDJW\SHLGFDWHJRU\ZRUNVKRSFKDQQHOODVHUFXWWLQJ
you make

/LIH+DFNV WDJW\SHLGFDWHJRU\KRPHFKDQQHOOLIHKDFNV
-HZHOU\ WDJW\SHLGFDWHJRU\FUDIWFKDQQHOMHZHOU\

5HSDLUPRXVHZLWKGRXEOHFOLFNSUREOHP E\IU(PQ PHPEHUIU(PQ


'RZQORDG LG5HSDLUPRXVHZLWKGRXEOHFOLFNSUREOHP"GRZQORDG SGI 

h LG5HSDLUPRXVHZLWKGRXEOHFOLFNSUREOHP

 &ROOHFWLRQ

,0DGHLW

)DYRULWH

6WHSV

6KDUH

ILOH)7,6%.+<2%(0(

,KDYHD/RJLWHFKZLUHOHVVODVHUPRXVHDQGDIWHUD\HDURUVRRIXVHWKHOHIW
FOLFNEXWWRQZRXOGGRXEOHFOLFNHYHU\WLPH,WULHGWRVLQJOHFOLFNVRPHWKLQJ$V
FDQEHLPDJLQHGWKLVJHWVIUXVWUDWLQJYHU\IDVW6REHLQJWKHWLQNHUHUWKDW,DP,
GHFLGHGWRRSHQKHUXSDQGVHHLILWFRXOGEHUHSDLUHG6XUHHQRXJK,W
VDSUHWW\
VLPSOHIL[LI\RXKDYHVRPHFRPPRQWRROVDQGDWHDVSRRQ HGLWDWDEOHVSRRQ RI
SDWLHQFH7KHUHDUHVRPHYHU\VPDOOSDUWVLQYROYHGVR\RXZLOOZDQWWRPDNH
VXUH\RXZDUHZRUNLQJLQDZHOOOLWFOHDQHQYLURQPHQWVRWKDWDQ\SDUWVWKDWDUH
GURSSHGFDQEHHDVLO\IRXQG,KDYHQRZSHUIRUPHGWKLVIL[IRUWKHWKLUGWLPHDQG
GHFLGHGWRWDNHSLFWXUHVWKLVWLPHWRVKDUHZLWKRWKHUVZKRPD\ILQGWKLVXVHIXO
(DFKWLPHWKHUHSDLUODVWVDERXWPRQWKVWRD\HDUEHIRUHQHHGLQJWREH
UHGRQH,LPDJLQHDWVRPHSRLQWWKHSLHFHFDXVLQJWKHSUREOHPZLOOEUHDNDW
ZKLFKWLPHWKHPRXVHZLOOQHHGWREHUHSODFHG XQOHVV\RX
UHGHWHUPLQHG
HQRXJKWRWU\DQGVRXUFHSDUWV *RRGOXFNZLWK\RXUUHSDLU,KRSHWKLVKHOSV

$ERXW7KLV,QVWUXFWDEOH

8 YLHZV
IDYRULWHV

/LFHQVH
1RQH $OO
5LJKWV
5HVHUYHG

IU(PQ PHPEHUIU(PQ
)ROORZ (',77KHUHDUHTXLWHDIHZFRPPHQWVDERXWWKHGLIILFXOW\RIVWHS,ZRXOG
DGYLVHWKDW\RXUHDGWKURXJKVRPHRIWKHFRPPHQWVIRUYDULRXVDSSURDFKHVWR
FRPSOHWLQJWKDWSDUWRIWKHUHSDLU
PHPEHUIU(PQ
0RUHE\IU(PQ

6WHSUHPRYHEDWWHULHV
 LG5HSDLUPRXVH

ZLWKGRXEOHFOLFNSUREOHP
7DJV

PRXVH WDJW\SHLGNH\ZRUGPRXVH

FOLFN WDJW\SHLGNH\ZRUGFOLFN
GRXEOHFOLFN WDJW\SHLGNH\ZRUGGRXEOHFOLFN
SUREOHP WDJW\SHLGNH\ZRUGSUREOHP
VLQJOHFOLFN WDJW\SHLGNH\ZRUGVLQJOHFOLFN
FRPSXWHU WDJW\SHLGNH\ZRUGFRPSXWHU
ZLUHOHVV WDJW\SHLGNH\ZRUGZLUHOHVV
RSWLFDO WDJW\SHLGNH\ZRUGRSWLFDO
ODVHU WDJW\SHLGNH\ZRUGODVHU
ORJLWHFK WDJW\SHLGNH\ZRUGORJLWHFK
PLFURVZLWFK WDJW\SHLGNH\ZRUGPLFURVZLWFK
UHSDLU WDJW\SHLGNH\ZRUGUHSDLU

ILOH)-'*//(+=$-$

,I\RXDUHZRUNLQJRQDZLUHOHVVPRXVH\RXZLOOZDQWWRILUVWRSHQWKHEDWWHU\
FRYHUDQGUHPRYHWKHEDWWHULHVIURPWKHPRXVH

6WHSDFFHVVVFUHZV

WUDFNEDOO WDJW\SHLGNH\ZRUGWUDFNEDOO

5HODWHG

LG&RQWURO

LG/RJLWHFK

&RQWURO\RXU&RPSXWHU
ZLWKD/$6(5 LG&RQWURO
\RXU&RPSXWHUZLWKD
/$6(5
E\LFLQQDPRQ
/RJLWHFK0;H[WUD
EXWWRQPRG LG/RJLWHFK
0;H[WUDEXWWRQPRG
E\=KLYD PHPEHU=KLYD

0RXVH6HWWLQJVWR6WUHDPOLQH
7DEEHG%URZVLQJ LG0RXVH
6HWWLQJVWR6WUHDPOLQH
7DEEHG%URZVLQJ
E\WKLUGVSDFHG
LG0RXVH
,QVWUXFWLRQVIRU'HVLJQLQJD
:KHHOLQ&$7,$9
LG,QVWUXFWLRQVIRU
'HVLJQLQJD:KHHOLQ&$7,$
9
LG,QVWUXFWLRQV
0DNH\RXUPRXVHVFUROO
ZKHHOPRYHOLNHEXWWHU
LG0DNH\RXUPRXVHVFUROO
ZKHHOPRYHOLNHEXWWHU
E\GKDPP\
LG0DNH

ILOH)1$30(+=*(1

2QWKLVSDUWLFXODUPRGHOWKHUHDUHIRXUVFUHZVZKLFKKROGWKHPRXVHERG\
WRJHWKHU7KHVHVFUHZVDUHORFDWHGXQGHUQHDWKWKHVOLGHSDGVRQWKHXQGHUVLGH
RIWKHPRXVH7RUHPRYHWKHVOLGHSDGVJHQWO\SU\WKHHGJHRIWKHSDGXSZLWKD
VPDOOIODWKHDGVFUHZGULYHUDQGSHHOLWRII7KH\DUHKHOGLQSODFHZLWKVRPHVRUW
RIDGKHVLYH

6WHSUHPRYHVFUHZV

ILOH)&**80*+<2/8

5HPRYHWKHIRXUVFUHZVZLWKDVPDOOSKLOLSVKHDGVFUHZGULYHU

6WHSRSHQKHUXS

ILOH)8''(&+=$-%

$WWKLVSRLQWWKHWRSFRYHUVKRXOGOLIWRIIUHYHDOLQJWKHPRXVH
VLQQDUGV

6WHSORFDWHWKHFOLFNPHFKDQLVPWKDWLVFDXVLQJWKH
SUREOHP XVXDOO\OHIWFOLFN

ILOH):*$&+/$&

'HSHQGLQJRQWKHPRXVHWKHUHFDQEHRQHRUVHYHUDOFOLFNPHFKDQLVPV7KLV
SDUWLFXODUPRXVHKDVZLWKWKHOHIWDQGULJKWFOLFNEHLQJWKHPDLQPHFKDQLVP
7KHOHIWFOLFNLVWKHRQHFDXVLQJPHSUREOHPVDQGLVOLNHO\WKHRQH\RXDUH
ORRNLQJIRUDOVR/RFDWHWKLVPHFKDQLVPVRZHFDQFRQWLQXHWKHUHSDLU

%HIRUH\RXSURFHHGEHVXUHWRQRWLFHWKHYHU\WLQ\ZKLWHEXWWRQORFDWHGRQWKH
WRSFRYHU7KLVZLOOIDOOORRVHZKHQWKHFRYHULVUHPRYHGDQG\RXZLOOZDQWWREH
VXUH\RXUHWDLQWKLVSLHFHWREHUHLQVWDOOHGODWHU

6WHSRSHQWKHPHFKDQLVPER[

ILOH)%75;7+=*(2

7KHVPDOOUHFWDQJXODUER[FRQWDLQVWKHSDUWZHQHHGDFFHVVWRLQRUGHUWR
FRPSOHWHWKHUHSDLU
7RRSHQWKHFRYHUXVHDVPDOOIODWKHDGVFUHZGULYHUWRJHQWO\SU\WKHER[FRYHU
DZD\IURPWKHODWFK7KLVZLOODOORZWKHFRYHUWROLIWVOLJKWO\XQWLO\RXFDQGRWKH
VDPHWRWKHEDFNVLGH%HFDUHIXOQRWWRSU\WRRIDURUKDUGDVLWFRXOGGDPDJH
WKHFRYHU7KHILUVWWLPH,SHUIRUPHGWKLVUHSDLU,GDPDJHGWKHFRYHURQPLQH
EXWWKDQNIXOO\LWVWLOOVWD\VLQSODFHVRWKHUHZDVQRUHDOKDUPGRQH
%HVXUHWRUHWDLQWKHVPDOOZKLWHEXWWRQWRUHLQVWDOOODWHU

6WHSORFDWHUHPRYHDQGUHWHQVLRQWKHVSULQJ

ILOH)6-=8+/$2

7KLVLVWKHNH\WRWKHUHSDLU<RXPXVWUHPRYHWKHYHU\WLQ\FRSSHUWHQVLRQ
VSULQJIURPLQVLGHWKHFOLFNPHFKDQLVP
$IWHU\RXKDYHUHPRYHGWKLVSDUWPDNHVXUHWKHVPDOOWDEKDVDGHFHQWFXUYHWR
LW<RXFDQVHHLQWKHSLFWXUHKRZ,XVHWKHVFUHZGULYHUWREHQGWKHFXUYHZKLOH
KROGLQJLWGRZQZLWKP\ILQJHU
7KHQEHQGWKHWDEXSVRWKHUHZLOOEHPRUHWHQVLRQRQLWDIWHULWLVUHLQVWDOOHG
<RXFDQVHHWKHEHIRUHDQGDIWHUSLFWXUHVVKRZLQJKRZWKLVZLOOORRN

6WHSUHLQVWDOOWHQVLRQVSULQJ

ILOH)+'$+<2/8.

7KLVLVZKHUHWKHSDWLHQFHFRPHVLQWRSOD\7KLVLVSUREDEO\WKHPRVWWHGLRXV
DQGWLPHFRQVXPLQJSDUWRIWKHUHSDLU
7RUHLQVWDOOWKHWHQVLRQVSULQJILUVWDWWDFKLWWRWKHVPDOOKRRNDWWKHIURQWRIWKH
PHFKDQLVPDVVKRZQLQWKHSLFWXUH7KHQXVHWKHIODWKHDGVFUHZGULYHUWRSXVK
WKHFXUYHGWDELQWRSODFHZKLOHNHHSLQJWKHUHDURIWKHVSULQJXQGHUWKHVPDOO
DUPDWWKHUHDURIWKHPHFKDQLVP7KHVHFRQGSLFWXUHVKRZVZKDWLWVKRXOGORRN
OLNHDIWHUEHLQJUHLQVWDOOHG1RWLFHWKHDUURZVSRLQWLQJWRWKHVSRWVWKDWQHHGWKH
PRVWDWWHQWLRQ<RXZDQWDOOWKUHHWREHFRUUHFWRUWKHPHFKDQLVPZLOOQRW
RSHUDWHSURSHUO\

6WHSUHDVVHPEOHWKHFOLFNPHFKDQLVPDQGWHVW

ILOH)7612+=*(5

1H[W\RXZLOOQHHGWRUHDVVHPEOHWKHFOLFNPHFKDQLVP)LUVWUHLQVWDOOWKHWLQ\
ZKLWHEXWWRQLQWRWKHPHFKDQLVPFRYHU \RXGLGUHPHPEHUWRILQGDQGVHWDVLGH
WKHWLQ\EXWWRQULJKW" 7KHHDVLHVWZD\WRGRWKLVLVE\GURSSLQJRUSODFLQJLWLQWR
WKHFRYHUZLWKDSDLURIWZHH]HUV:LWKRQHKDQGSLFNXSWKHFRYHUZKLOH
NHHSLQJLWXSVLGHGRZQVRWKHEXWWRQVWD\VLQSODFH:LWKWKHRWKHUKDQGSLFNXS
WKHPRXVHERG\WXUQLWXSVLGHGRZQDQGSXVKWKHFRYHUEDFNLQWRSODFH'RLQJ
LWWKLVZD\ZLOOLQVXUHWKDWWKHWLQ\ZKLWHEXWWRQVWD\VLQSODFHZKLOHWKH
PHFKDQLVPLVSXWEDFNWRJHWKHU
$WWKLVSRLQWEHIRUHUHDVVHPEOLQJWKHPRXVHVHWLWGRZQRQWKHWDEOHDQGJLYH
WKHWLQ\ZKLWHEXWWRQDIHZWHVWFOLFNV<RXVKRXOGQRWLFHWKDWLWLVPDNLQJDFULVS
FOLFNVRXQGZKHQSUHVVHGDQGWKDWLWQRZVSULQJVEDFNZLWKPRUHIRUFHWKDQLW
GLGEHIRUH,I\RXDUHQRWKHDULQJDQGIHHOLQJDGLIIHUHQFH\RXPD\QHHGWRRSHQ
WKHPHFKDQLVPEDFNXSDQGWU\UHWHQWLRQLQJWKHVSULQJDJDLQ
,IDOOVHHPVZHOOWKDQJRDKHDGDQGSXWWKHPRXVHWRSEDFNLQSODFHUHLQVWDOO
WKHPDLQVFUHZVDQGSXWWKHVOLGHSDGVEDFNLQSODFH,IWKHUHLVQRWHQRXJK
DGKHVLYHOHIWWRNHHSWKHVOLGHSDGVRQ\RXFDQDGGVRPHPRUH5HJXODUHOPHUV
JOXHVWLFNKDVZRUNHGIRUPHRUDGDERIVXSHUJOXHZRXOGFHUWDLQO\GRWKHWULFN
7KDQNVIRUUHDGLQJ,KRSH\RXQRZKDYHDPRXVHWKDWFOLFNVSURSHUO\

I 0RUH&RPPHQWV

FEATURED CHANNELS

+RPH5HSDLU
WDJW\SH

6XUYLYDO

LGFDWHJRU\
WDJW\SH
ZRUNVKRSFKDQQHO LGFDWHJRU\

%UHDNIDVW

0LQHFUDIW

.QLWWLQJ
WDJW\SH

86%

&RPLFV

WDJW\SH
LGFDWHJRU\

WDJW\SH
LGFDWHJRU\

LGFDWHJRU\
FUDIWFKDQQHO

WDJW\SH
LGFDWHJRU\

WDJW\SH
LGFDWHJRU\

KRPH
RXWVLGHFKDQQHO IRRGFKDQQHO
SOD\FKDQQHO
1HZVOHWWHU
LPSURYHPHQW 
VXUYLYDO
 EUHDNIDVW  PLQHFUDIW 

NQLWWLQJDQG
FURFKHWLQJ

-RLQPLOOLRQWRUHFHLYHLQVWDQW
LQVSLUDWLRQLQ\RXULQER[
HQWHUHPDLO

,
PLQ

0RELOH
'RZQORDGRXUDSSV
$QGURLG KWWSVSOD\JRRJOHFRPVWRUHDSSVGHWDLOV"LG FRPDGVNLQVWUXFWDEOHV
L26 KWWSVLWXQHVDSSOHFRPDSSLQVWUXFWDEOHVLG
:LQGRZV KWWSDSSVPLFURVRIWFRPZLQGRZVHQXVDSSDIFFDGD

$ERXW8V

)LQG8V

:KR:H$UH DERXW

)DFHERRN KWWSZZZIDFHERRNFRPLQVWUXFWDEOHV

$GYHUWLVH DGYHUWLVH

<RXWXEH KWWSZZZ\RXWXEHFRPXVHULQVWUXFWDEOHVWY

&RQWDFW DERXWFRQWDFWMVS

7ZLWWHU KWWSZZZWZLWWHUFRPLQVWUXFWDEOHV

-REV FRPPXQLW\3RVLWLRQVDYDLODEOHDW,QVWUXFWDEOHV
+HOS LGKRZWRZULWHDJUHDWLQVWUXFWDEOH

3LQWHUHVW KWWSZZZSLQWHUHVWFRPLQVWUXFWDEOHV
*RRJOH KWWSVSOXVJRRJOHFRPLQVWUXFWDEOHV
7XPEOU KWWSLQVWUXFWDEOHVWXPEOUFRP

5HVRXUFHV
)RU7HDFKHUV WHDFKHUV
$UWLVWVLQ5HVLGHQFH DLU
*LIW3UR$FFRXQW DFFRXQWJLYH"VRXUFHD IRRWHU
)RUXPV FRPPXQLW\
$QVZHUV WDJW\SHTXHVWLRQ"VRUW 5(&(17
6LWHPDS VLWHPDS

7HUPVRI6HUYLFH KWWSXVDDXWRGHVNFRPDGVNVHUYOHWLWHP"VLWH,'  LG  _


3ULYDF\6WDWHPHQW KWWSXVDDXWRGHVNFRPDGVNVHUYOHWLWHP"VLWH,'  LG  _
/HJDO1RWLFHV 7UDGHPDUNV KWWSXVDDXWRGHVNFRPOHJDOQRWLFHVWUDGHPDUNV _ 0RELOH6LWH KWWSPLQVWUXFWDEOHVFRP
 KWWSXVDDXWRGHVNFRPDGVNVHUYOHWSFLQGH["LG  VLWH,' 
$XWRGHVN,QF

:LQWHU'ULQNV

WHFKQRORJ\FKDQQHO
FRVWXPHVFKDQQHO LG+ROLGD\

XVE

FRPLFV

'ULQNV

:HGGLQJV
 KRZWRZHGGLQJV