You are on page 1of 11

Σχολική Σύμβουλος ∆ρ Ράνια Χιουρέα http://chiourea.blogspot.

com 20-4-2010
                   
Βαθμός Ασφαλείας: 
   
Να διατηρηθεί μέχρι: 
     
 
Βαθμός Προτερ. 
  ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ   
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
    
‐‐‐‐‐   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &  Δ.Ε. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ  Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄  Μαρούσι,   16‐4‐2010                
‐‐‐‐‐  Αρ. Πρωτ.:   42042/Δ1      
Ταχ. Δ/νση::  Α.Παπανδρέου 37     
Τ.Κ. – Πόλη:   151 80   ΜΑΡΟΥΣΙ     
Ιστοσελίδα:  www.ypepth.gr    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   ΠΡΟΣ : 
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:   1. Περιφερειακούς Διευθυντές    
Δ/νσεις, Γραφεία Π.Ε.: Ο. Ιντζέ: 210 3442315,       Εκπ/σης, 
Α. Σούμπαση: 210 3442315, Μ. Ασλάνογλου:  2. Προϊσταμένους Διευθύνσεων   
2103443246, Κ. Σκούρα:  210‐3442313        Α΄θμιας  και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, 
ΑΕΙ, ΤΕΙ, Π.Ι.: Ε. Εμμανουηλίδου: 210 3442467,  3. Προϊσταμένους Γραφείων 
Γ. Μπουζιάνη: 210 3442335, Ι. Κυριακός:  210‐3443266,      Α/θμιας Εκπ/σης 
Α. Μπούσουλα: 210‐3442167     
Μητροπόλεις,  Αρμεν. Κυαν. Σταυρός, Ισραηλιτική Κοινότητα:    ΚΟΙΝ:  Όπως ο πίνακας αποδεκτών 
Σ. Παπαδοπούλου : 210 3442120  
ΟΕΕΚ, ΟΕΠΕΚ, ΚΕΕ, ΚΕΓ, Ακαδημία Αθηνών:     
Κ. Τουμπακάρη: 210 3442435  
e‐mail  :   ppe3@ypepth.gr 
 
Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  
Δ/νσεις, Γραφεία Δ.Ε., Μητροπόλεις : Ε. Πλατάνα: 210 
3442084, Π. Κουτρουμπέλας: 210 3442192 
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ: Α. Φραϊδάκη: 210 3442235, 
 Μ. Ρεμούνδου: 210 3442919  
ΟΕΕΚ, Π.Ι., ΟΕΠΕΚ, Αρμεν. Κυαν. Σταυρός, Σιβιτανίδειος, 
ΚΕΕ, ΚΕΓ, Ακαδημία Αθηνών, ΕΚΠΕΠ: Π. Αλεβίζου  210 
3442250, Α. Κοκκινίδου 210 3442250 
 
ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 
υποβολή  αιτήσεων  αποσπάσεων  σε    υ π η ρ ε σ ί ε ς   και  φ ο ρ ε ί ς   αρμοδιότητας  του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2010‐
2011.  
 
     
      Το  Υπουργείο  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων,  μετά  την  ολοκλήρωση 
των μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού 
έτους 2010‐2011,  
 
Καλεί 
τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν 
να  αποσπασθούν  στην  Κεντρική  Υπηρεσία  του  Υπουργείου,  στα  Γραφεία  των 
Περιφερειακών  Διευθύνσεων  Εκπαίδευσης,  στις  Διευθύνσεις  και  τα  Γραφεία 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  στις  ανεξάρτητες  ή  αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες του Υπουργείου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία 
εποπτεύονται από το Υπουργείο, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), στον Ο.Ε.Ε.Κ. και 
να  προσφέρουν  υπηρεσία  στους  φορείς  αυτούς  κατά  το  σχολικό  έτος  2010‐2011,  να 
υποβάλουν αίτηση από 19.4.2010 μέχρι 30.4.2010. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
ΝΝΟ
ΟΜΜΙΙΚΚΟ
Ο  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟ
Ο  
             
Οι  ισχύουσες  διατάξεις  βάσει  των  οποίων  πραγματοποιούνται  μέχρι  σήμερα  οι 
αποσπάσεις για τους προαναφερόμενους φορείς, είναι οι ακόλουθες: 
 άρθρο 6 παρ. 6 περ. α΄ του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ186Α΄), 
 άρθρο  31  του  ν.  1946/1991,  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  8  του  ν.1946/1991,  όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3391/2005,  
 άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι΄, τελευταίο εδάφιο, του ν. 2817/2000,  
 άρθρο 14 παρ. 6 περ. στ΄ του ν. 3149/2003,  
 άρθρο 11 παρ. 8 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/15‐3‐2010 τ.Α’),  
 παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002,  
 άρθρο 14 παρ. 6 περ. στ΄ εδ. β  του ν. 3149/2003,  
 παρ. 1 αρθρ. 12 του Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78Α΄),  
 άρθρο 6 παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186 Α΄),   
 άρθρο 12 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/2‐10‐2008 τ. Α’),  
 άρθρο 6 παρ. 14 Ν. 1674/86,  
 άρθρο 46 παρ. 2 Ν. 2413/96),  
 άρθρο 6 παρ. 14 Ν. 1674/86 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 
του Ν. 2986/2002),  
 άρθρο 9 παρ. 18 Ν.2817/00 – Φ.Ε.Κ. 78 Α’).  
 
Με  την  επικείμενη  νομοθετική  πρωτοβουλία,  η  οποία  θα  αφορά  στον  τρόπο 
πρόσληψης  και  διορισμού  των  εκπαιδευτικών,  στις  μεταθέσεις  και  αποσπάσεις  αυτών  και 
στην  επιλογή  των  στελεχών  διοίκησης  της  εκπαίδευσης  θα  ορισθεί  η  διαδικασία  των 
αποσπάσεων και κάθε σχετικό θέμα.  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
ΚΚΑΑΘ
ΘΗΗΚΚΟ
ΟΝΝΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟ
ΟΣΣΠΠΩ
ΩΜΜΕΕΝΝΩ
ΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑ  Φ
ΦΟΟΡΡΕΕΑΑ  ΑΑΠΠΟ
ΟΣΣΠΠΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 
Α. Κ.Υ.  ΥΠΕΠΘ:  
   
Οι υποψήφιοι προς απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου θα κληθούν 
να  τοποθετηθούν  είτε  σε  υπηρεσίες  που  έχουν  άμεση  ή  έμμεση  σχέση  με  τη  διοίκηση  της 
εκπαίδευσης,  είτε  σε  αμιγώς  διοικητικής,  οικονομικής  ή    μηχανογραφικής  φύσεως  θέματα 
είτε σε θέματα έρευνας, προγραμματισμού και εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλες 
τις βαθμίδες και τους τύπους εκπαίδευσης και συνεργασίας με άλλους φορείς. Στην αίτησή 
τους για την επιλογή αυτή οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επισυνάψουν σύντομο βιογραφικό 
2
Σχολική Σύμβουλος ∆ρ Ράνια Χιουρέα http://chiourea.blogspot.com 20-4-2010
σημείωμα  (όχι  παραπάνω  από  500  λέξεις)  στο  οποίο  θα  περιγράψουν  τα  τυχόν  πρόσθετα 
τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και εργασίες, μελέτες, εμπειρία στη χρήση 
νέων  τεχνολογιών,  συνολικός  χρόνος  απόσπασης  εκτός  οργανικής  θέσης)  και  τους  λόγους 
για  τους  οποίους  ζητείται  η  απόσπαση.  Τα  στοιχεία  αυτά  θα  αποτελέσουν  τα  κριτήρια  τα 
οποία θα βοηθήσουν στην επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών.   
 
Β. ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ  
   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)   
 
Οι  υποψήφιοι  προς  απόσπαση  θα  πρέπει  να  γνωρίζουν  ότι  το  έργο  των  Γραφείων 
αυτών  είναι  σύνθετο,  επιφορτισμένα  με  την  υλοποίηση  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής  του 
Υπουργείου  και  έχουν  άμεση  σχέση  με  το  σύνολο  των  εκπαιδευτικών,  των  σχολικών 
μονάδων της περιοχής και τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι συνεργάζονται άμεσα ή έμμεσα 
για  την  υλοποίηση  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής.  Στην  αίτησή  τους  για  την  επιλογή  αυτή  οι 
εκπαιδευτικοί  θα  πρέπει  να  επισυνάψουν  σύντομο  βιογραφικό  σημείωμα  (όχι  παραπάνω 
από  500  λέξεις)  στο  οποίο  θα  περιγράψουν  τα  τυχόν  πρόσθετα  τυπικά  προσόντα 
(μεταπτυχιακοί  τίτλοι  σπουδών  και  εργασίες,  μελέτες,  εμπειρία  στη  χρήση  νέων 
τεχνολογιών, συνολικός χρόνος απόσπασης εκτός οργανικής θέσης) και τους λόγους για τους 
οποίους  ζητείται  η  απόσπαση,  τα  οποία  θα  αποτελέσουν  τα  κριτήρια  που  θα  βοηθήσουν 
στην ικανοποίηση της αίτησης απόσπασης.  
 
Γ.    ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (Ο.Ε.Ε.Κ.,  ΟΕΠΕΚ,  Α.Ε.Ι,  Α.Τ.Ε.Ι,  Π.Ι, 
Γ.Α.Κ., ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, Ακαδημία Αθηνών, Σιβιτανίδειο, Ε.Κ.Ε.Π. κ.λ.π. ).  
 
Οι  υποψήφιοι  προς  απόσπαση  εκπαιδευτικοί  στους  ανωτέρω  φορείς  θα  πρέπει  να 
ενημερωθούν  για  το  έργο  που  επιτελούν  οι  φορείς  αυτοί,  προκειμένου  να  δηλώσουν  την 
υποψηφιότητά τους. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση θα υπάρχει πρόταση 
των φορέων με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.   
Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί που ζητούν απόσπαση σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, θα συμπληρώσουν 
στην αίτησή τους το συνολικό χρόνο απόσπασης που έχουν στο ίδιο ή άλλο Πανεπιστήμιο ή 
ΤΕΙ (σχολικά έτη). 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 
 
ΑΑ΄΄     ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΥΥΠΠΟ
ΟΒΒΟ
ΟΛΛΗΗΣΣ  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΩ
ΩΝΝ::  
 
Η  αίτηση  θα  υποβληθεί  μέσω  του  ενιαίου  ηλεκτρονικού  συστήματος  διαχείρισης 
αιτήσεων  αποσπάσεων  (επισυνάπτονται  αναλυτικές  οδηγίες)  στο    π λ η σ ι έ σ τ ε ρ ο  
Γραφείο  (ή  Γραφείο  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης)  ή  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  ή 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  όπου  θα  κατατεθούν  και  τα  δικαιολογητικά  και  οι 
ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν επικυρωμένο αντίγραφο. 
           Αιτήσεις  οι  οποίες  θα  αποσταλούν  είτε  απευθείας  στην  Κεντρική  Υπηρεσία  του 
Υπουργείου είτε στον φορέα στον οποίο ενδιαφέρονται να αποσπασθούν δεν θα ληφθούν 
υπόψη.  
           Επίσης, μπορούν να υποβάλουν, σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκύκλιο αποσπάσεων 
(από  Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) αίτηση απόσπασης για μέχρι και 
πέντε προτιμήσεις σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

3
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH  Ι:  Η  αίτηση  απόσπασης  κατατίθεται  για  έναν  μόνο  φορέα  ή  υπηρεσία  του   
Υπουργείου  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων.  Κατά  τη  διαδικασία 
αποσπάσεων  προηγούνται  εκέινες  σε  φορείς  και  σε  περίπτωση  ικανοποίησής  τους  δεν 
εξετάζονται λοιπές αιτήσεις (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ κ.λ.π.). 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH  ΙΙ:  Οι  εκπαιδευτικοί οι  οποίοι  κατά  τη  διαδικασία  υποβολής  των αιτήσεων 
αποσπάσεων  σχολ.  έτους  2009‐2010  υπέβαλαν  αίτηση  και  εγκρίθηκε  η  απόσπασή  τους 
στην  Κεντρική  Υπηρεσία,  στις  Περιφερειακές Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης,  στις  Διευθύνσεις 
και  Γραφεία  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  εφόσον  επιθυμούν  να 
πάρουν απόσπαση για το σχολ. έτος 2010‐2011, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. 
Οι  αποσπάσεις,  οι  οποίες  είχαν  πραγματοποιηθεί  για  μια  τριετία,  κατά  την 
προαναφερθείσα διαδικασία, λήγουν στο τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους.  
 
 
ΒΒ΄΄     ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩ
ΩΜΜΑΑ‐‐ΚΚΩ
ΩΛΛΥΥΜ
ΜΑΑ  ΥΥΠΠΟ
ΟΒΒΟ
ΟΛΛΗΗΣΣ  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  
 
Δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  ‐  υπεύθυνης  δήλωσης  για  απόσπαση  έχουν  όλοι  οι 
εκπαιδευτικοί  Α/θμιας  και  Β/θμιας  Εκπαίδευσης,  με  εξαίρεση  τους  εκπαιδευτικούς  οι 
οποίοι: 
α)  διορίστηκαν  στα  δυσπρόσιτα  σχολεία  και  διανύουν  τη  διετή  υποχρεωτική 
υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-
2005 τ.Α’). 
β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων 
και Γραφείων, Τμημάτων Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) 
και η θητεία των οποίων λήγει μετά τις 31‐08‐2010 ή 
γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31‐08‐2010. 
δ) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 για τα ΠΕΚ και τον Ο.Ε.Ε.Κ.  
Αιτήσεις  απόσπασης  που  τυχόν  υποβάλλουν  εκπαιδευτικοί  των  παραπάνω 
περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH ΙΙ: Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπώνται και ταυτόχρονα τους χορηγείται 
ή ανανεώνεται η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, θα πρέπει υποχρεωτικά 
να ανακαλέσουν είτε την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης είτε την απόσπασή τους. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
  
ΑΑ΄΄     ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟ ΟΣΣ‐‐ΑΑΠΠΟ ΟΣΣΤΤΟ ΟΛΛΗΗ  ΤΤΩ ΩΝΝ  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  
  ‐‐  ΔΔΙΙΕΕΥΥΚΚΡΡΙΙΝΝΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ––  ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜ Α Ν Σ
ΜΑΝΣΕΙΣ‐  Ε ΙΣ ‐ 
 
Α) Προς τους εκπαιδευτικούς 
1.  Τα  στοιχεία  που  δηλώνονται  στην  αίτηση  απόσπασης  έχουν  την  έννοια  της 
υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση 
συνεπάγεται  κυρώσεις  που  προβλέπονται  από  την  παράγραφο  6  του  άρθρου  22  του 
παραπάνω νόμου. 
2.  Οι  ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί  οφείλουν  να  ελέγξουν  προσεκτικά  την  αίτηση 
που θα εκτυπωθεί από το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης και να την υπογράψουν μετά 

4
την τελική εισαγωγή των στοιχείων τους. Η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα  επίσημα  αποδεικτικά  στοιχεία  των  λόγων  απόσπασης  τους  οποίους 
επικαλούνται,  (όπως  βεβαίωση  κρατικού  νοσοκομείου  για  περιπτώσεις  ασθένειας, 
βεβαίωση  της  υπηρεσίας  του  ή  της  συζύγου  για  την  περίπτωση  συνυπηρέτησης, 
πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης,  βεβαίωση  φοίτησης  τέκνων  σε  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ  στην 
οποία να αναγράφεται το έτος και το εξάμηνο που φοιτούν κ.λπ.). Όλα τα δικαιολογητικά, 
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα. 
3.  Μετά  την  υποβολή  των  αιτήσεων  δεν  θα  γίνονται  δεκτές  τροποποιήσεις 
(προσθήκες ή διαγραφές) φορέων απόσπασης.  
4. Ανάκληση της  αίτησης απόσπασης δεν θα  γίνεται δεκτή,  εκτός  εάν  οι λόγοι τους 
οποίους  επικαλείται  ο  εκπαιδευτικός  έχουν  προκύψει  μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας 
υποβολής της αίτησης. 
 
Β) Προς τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης 
 
Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης παρακαλούνται: 
1.  Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς 
τους, επισυνάπτοντας το αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της αίτησης  και 
2.  Να  θέσουν  υπόψη  των    πιστοποιημένων  χρηστών  του  συστήματος  το 
επισυναπτόμενο  αναλυτικό  εγχειρίδιο  οδηγιών  για  τη  συμπλήρωση  και  υποβολή  της 
σχετικής αίτησης. 
            3. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 7‐5‐2010 θα πρέπει 
να  προβούν  στον  έλεγχο  των  αιτήσεων  απόσπασης  που  υπέβαλαν  οι  εκπαιδευτικοί 
αρμοδιότητάς τους ως προς τους λόγους που συνιστούν κώλυμα απόσπασης εκπαιδευτικού, 
στο  Ολοκληρωμένο  Ηλεκτρονικό  Σύστημα  Συλλογής  και  Διαχείρισης  Αιτήσεων  Απόσπασης 
(https://anaplirotes.sch.gr),  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  που  περιέχονται  στο  συνημμένο  στην 
παρούσα  δεύτερο  Έντυπο  Οδηγιών  για  τον  έλεγχο  των  αιτήσεων  απόσπασης, 
αποστέλλοντας  το  σχετικό  εκτυπωμένο  έντυπο  ελέγχου  θεωρημένο  μαζί  με  τις  αιτήσεις 
όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. 
            4.   Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, να συγκεντρώσουν όλες 
τις υποβληθείσες στην υπηρεσία τους αιτήσεις μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά 
των εκπαιδευτικών και να τις αποστείλουν με συγκεντρωτικό Πίνακα (όπου θα αναφέρεται 
και η οργανική θέση του κάθε εκπαιδευτικού) ταχυδρομικά, το συντομότερο δυνατό και όχι 
πέραν  της  12‐05‐2010,    σε  ένα  μόνο  φάκελο  μεγέθους  Α4,  στις  Διευθύνσεις  Προσωπικού 
Πρωτοβάθμιας  ή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  –Τμήματα  Γ’  αντίστοιχα‐  της  Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ταξινομημένες 
με  βάση  την  πρώτη  προτίμηση  των  αιτούντων  εκπαιδευτικών  (και  στη  συνέχεια  κατά  
ειδικότητα και αλφαβητικά και κατά φορέα απόσπασης) ως ακολούθως:  
 
 Στη  Διεύθυνση  Διοικητικού  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και 
Θρησκευμάτων τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αποσπάσεις για 
την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. 
 Στη  Διεύθυνση  Βιβλιοθηκών  και  Γενικών  Αρχείων  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Δια  Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις αποσπάσεις που 
αναφέρονται σε ΓΑΚ και Δημόσιες Βιβλιοθήκες του Ν. 3149/2003 και  

5
 Στη  Διεύθυνση  Προσωπικού  Ετέρων  Κλάδων  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Δια  Βίου 
Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  τις  αντίστοιχες  αιτήσεις  για  τις  αποσπάσεις  στα  ΠΕΚ, 
προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να προκαλέσουν σχετική γνωμοδότηση του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.  
 
 
Ειδικότερα: 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ  ΥΠ.Ε.Π.Θ 
Α. Παπανδρέου 37  210 3443215  κ. Καστρινάκης 
Κεντρική Υπηρεσία  Δ/νση Διοικητικού  
151 80 Αθήνα  210 3443845  κ. Χατζηαραπίδης 
Δημόσιες  Δ/νση Βιβλιοθηκών   Α. Παπανδρέου 37 
210 3442719  κ. Μπουφούνος 
Βιβλιοθήκες και ΓΑΚ  και ΓΑΚ   151 80 Αθήνα 
 
Δ/νση Προσ/κού  Α. Παπανδρέου 37 
Π.Ε.Κ.  210 3442066  κ. Διαμαντής 
Ετέρων Κλάδων   151 80 Αθήνα 
 
 
5)  Να  διαβιβάσουν  άμεσα  τις  αιτήσεις  απόσπασης  σε  Γραφεία,  Διευθύνσεις 
(περιλαμβάνονται  οι  αιτήσεις  για  Γραφεία  Σχολικών  Συμβούλων),    και  Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ταξινομημένες 
κατά  κλάδο  και  αλφαβητικά,  προκειμένου  να  συνταχθεί,  κατά  περίπτωση,  σχετική 
γνωμάτευση (πρόταση) του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ αντίστοιχα, η οποία και θα αποσταλεί προς το 
Υπουργείο  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  ηλεκτρονικά  (Διευθύνσεις 
Προσωπικού Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης) για την έκδοση της σχετικής απόφασης, ως 
ακολούθως: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ   ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ    ΤΗΛΕΦΩΝΑ 


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
Δ/ΝΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΑΝ. ΤΣΟΧΑ  15 – 17 
Δ/ΝΣΗ   ΑΤΤΙΚΗΣ  κ. Πυρομάλλη  210  6464294   
115 21 ΑΘΗΝΑ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ   κ. Καλπία Β. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &  25310  83510              
691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ  κ. ΚΑποστολίδης Π.  
ΘΡΑΚΗΣ 
κ. Πασινιός Α. (Α/θμια) 
Δ/ΝΣΗ   ΒΟΡΕΙΟΥ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  26  22510  48163              
κ. Χατζησάββα Τ. 
ΑΙΓΑΙΟΥ  811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ  22510  48154 
(Β/θμια) 
ΑΚΤΗ  ΔΥΜΑΙΩΝ  25Α  &  κ. Μπούσια (Α/θμια)            
Δ/ΝΣΗ   ΔΥΤΙΚΗΣ   2610  362404              
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ  κ. Αργυροπούλου 
ΕΛΛΑΔΑΣ  2610  362405              
262 22 ΠΑΤΡΑ  (Β/θμια) 
Δ/ΝΣΗ   ΔΥΤΙΚΗΣ   Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ  22  κ. Τσίρου (Α/θμια)  24610  21352 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  501 00 ΚΟΖΑΝΗ  κ. Γρηγοριάδου (Β/θμια)  24610  21352 
Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ  12 
Δ/ΝΣΗ   ΗΠΕΙΡΟΥ  κ. Κάντα  26510  83979 
453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ  23 
Δ/ΝΣΗ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  κ. Νικολουδάκης Κ.  2410  539218 
412 22 ΛΑΡΙΣΑ 
Δ/ΝΣΗ   ΙΟΝΙΩΝ   ΑΛΥΚΕΣ  ΠΟΤΑΜΟΥ 
κ. Κεντάρχου Δ.  26610  42560 
ΝΗΣΩΝ  491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ 
Δ/ΝΣΗ   ΚΕΝΤΡ.   ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 κ. Παπαδοπούλου Ε.  2310  474812 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  57001 ΘΕΡΜΗ  κ. Στάικου Λ.  2310  474817 
Λ. ΚΝΩΣΣΟΥ 6  κ. Λουκά Ε.  (Α/θμια)             2810  302443  
Δ/ΝΣΗ   ΚΡΗΤΗΣ 
713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ  κ. Μαρή Μ. (Β/θμια)  2810  302445              
Δ/ΝΣΗ   ΝΟΤΙΟΥ   ΟΜΗΡΟΥ  15  &  ΕΣΤΙΑΣ  2  κ. Βασιλείου Κ. (Α/θμια)       22810 79615 
ΑΙΓΑΙΟΥ  841 00 ΣΥΡΟΣ  κ. Ισαακίδης (Β/θμια)  22810 81974 
Δ/ΝΣΗ    ΚΕΝΝΕΝΤΥ  38 – 40  κ. Αρκαμούζη Κ. (Α/θμια)  2710  230782 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ  κ. Λαρδίκου  (Β/θμια)  2710  230115 
6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ   ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ    ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
Δ/ΝΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ   ΣΤΕΡΕΑΣ   ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 
κ. Κάλλου  22310  66152 
ΕΛΛΑΔΑΣ  351 00 ΛΑΜΙΑ 
 
 
 6)  Να  διαβιβάσουν  άμεσα  στις  διοικήσεις  των  οικείων  φορέων  (ΑΕΙ,  ΤΕΙ,  ΟΕΕΚ  και 
λοιπών  εποπτευομένων  φορέων)  τις  αιτήσεις  απόσπασης  και  τα  απαραίτητα 
δικαιολογητικά,  προκειμένου  οι  φορείς  αυτοί  να  συντάξουν  προτάσεις,  τις  οποίες  και  θα 
αποστείλουν στο Υπουργείο  ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί 
σε επόμενο έγγραφό μας. 
 
 
ΦΟΡΕΑΣ  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  Ανδριανού 91,  
210 3310283  κα Κιμισκίδου 
(Κ.Ε.Ε.)  105 56 Αθήνα 
Καραμαούνα 1,     
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Πλατεία Σκρά  2310 459101  Κος Βλάχος 
(Κ.Ε.Γ.) 
 551 32  Θεσσαλονίκη   
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
Λεωφ. Εθν.Αντίστασης 41,   210 2709091/92  κα Πολυξένη 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
142 34 Νέα Ιωνία Αττικής  2709088  Ρουσσέτη 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.) 
3ης Σεπτεμβρίου 42 & 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  κος  
Πολυτεχνείου,   210 5203251 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ)  Αναγνωστόπουλος 
 104 33 Αθήνα 
Μεσογείων 396,  210 6016366 
κα Καπετανάκη 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Π.Ι.)  153 41 Αγ. Παρασκευή  210 6016364 
κος Βασιλάκης 
Αττικής   
Πανεπιστημίου 28, 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  210 3664778  κος Γιαμάς 
106 79  Αθήνα 
 
και λοιπούς φορείς, όπως ο πίνακας αποδεκτών.  
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH:  Οι  εκπαιδευτικοί  οι  οποίοι  ζητούν  απόσπαση  στον  Ο.Ε.Ε.Κ.  οφείλουν  να 
δηλώνουν  στην  αίτηση  με  σειρά  προτίμησης  τα  Ι.Ε.Κ.,  στα  οποία  ενδιαφέρονται  να 
τοποθετηθούν, σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησης απόσπασής τους.  
Πίνακες που αποστέλλονται από επί μέρους Τμήματα, Σχολές Πανεπιστημίου, ΤΕΙ, 
ή ΙΕΚ, δεν θα γίνουν δεκτοί.  
 
Τυχόν υποβληθείσες πριν από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου προτάσεις δεν θα 
ληφθούν υπόψη. 
 
 
ΒΒ΄΄    ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟ
ΟΣΣΠΠΑΑΣΣΕΕΩ
ΩΝΝ  
 
Από  τις  προαναφερόμενες  διατάξεις  των  άρθρων  6,  παρ.6  του  Ν.2740/1999  (ΦΕΚ 
186Α΄),  αρ.14,  παρ.29ι  του  Ν.2817/2000  (ΦΕΚ  78Α΄)  και  αρ.16,  παρ.10  του  Π.Δ.1/2003 
(ΦΕΚ1Α΄), προκύπτει ότι: 
α)  Οι  αποσπάσεις  εκπαιδευτικών  στην  Κεντρική  Υπηρεσία  του  Υπουργείου 
Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  γίνονται  με  απόφαση  της  Υπουργού 
Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων,  ύστερα  από  γνώμη  του  Κεντρικού 

7
Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  Διοικητικού  Προσωπικού  (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.),  που  λειτουργεί  στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. 
β)  Οι  αποσπάσεις  στις  Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης  και  στις 
Διευθύνσεις  και  Γραφεία  Εκπαίδευσης  γίνονται  με  απόφαση  της  Υπουργού  Παιδείας,  Δια 
Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων,  ύστερα  από  γνώμη  των  κατά  τόπους  ΑΠΥΣΠΕ  και 
ΑΠΥΣΔΕ. 
 
γ)  Οι  αποσπάσεις  σε  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  και  ιδιωτικού  δικαίου, 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων γίνονται με 
απόφαση  της  Υπουργού  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων,  ύστερα  από 
πρόταση/αίτημα    των  αρμοδίων  καθ’  ύλη  οργάνων  των  νομικών  αυτών  προσώπων.  Στην 
πρόταση/αίτημα  θα  αναφέρεται  το  έργο  που  θα  κληθούν  να  διεκπεραιώσουν  οι  υπό 
απόσπαση εκπαιδευτικοί.  
Ειδικότερα  για  τις  αποσπάσεις  στα  Πανεπιστήμια  και  ΤΕΙ  οι 
προτεινόμενοι/υποψήφιοι  για  απόσπαση  εκπαιδευτικοί  θα  πρέπει  να  έχουν  σχέση  με  την 
ειδικότητα του Τμήματος που τους προτείνει, με σχετική αιτιολόγηση.  
Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αποσπασθούν σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ  θα ασκούν με 
ευθύνη  των  Προέδρων  των  Τμημάτων  των  Πανεπιστημίων  ή  των  Προϊσταμένων 
αντίστοιχα  των  ΤΕΙ  έργο  σχετικό  μόνο  με  υποβοήθηση  των  Τμημάτων  σε  πρακτικές  και 
εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών. 
ε) Στην παρούσα εγκύκλιο δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία αποσπάσεων σε σχολικές 
ή άλλες βιβλιοθήκες παρά μόνο σε Δημόσιες του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141Α΄).  
στ)  Για  τις  αποσπάσεις  που  αφορούν  στην  Ειδική  Παιδαγωγική  Ακαδημία 
Θεσσαλονίκης  αρμόδια  είναι  η  Διεύθυνση  Ξένων  και  Μειονοτικών  Σχολείων  του  ΥΠΕΠΘ, 
όπου  οι  αιτήσεις  γίνονται  χειρόγραφα  βάσει  ειδικής  εγκυκλίου  της  ίδιας  της  Διεύθυνσης 
(Τμήμα Α΄, τηλ. 210 3442337, 210  3443432). 
ζ) Για τις αποσπάσεις στο Ινστιτούτο Διά Βίου Εκπαίδευσης  της Γενικής Γραμματείας 
Δια  Βίου  Μάθησης  για  γραμματειακή  υποστήριξη,  θα  υποβάλλονται  χειρόγραφες  αιτήσεις 
στη Διεύθυνση ΙΔΕΚΕ, βάσει ειδικής εγκυκλίου  (Πληροφορίες: 210‐2530286, κα Αδάμ). 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH:  Σε  περίπτωση  που  υπάρχουν  ελλείψεις  εκπαιδευτικού  προσωπικού  σε 
σχολεία καμία απόσπαση δεν θα πραγματοποιηθεί. 
 
 
 
                                                                                                     Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
                                                                                          ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
 
Συνημμένα: Αναλυτικές οδηγίες  
Πίνακας Αποδεκτών:  
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφεία Υφυπουργών                  
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
4. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων     
5. Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Ανεξάρτητα Τμήματα ΚΥ ΥΠΕΠΘ   

8
6. ΑΕΙ – ΤΕΙ  της χώρας 
7. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 
8. Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 
9. ΙΠΟΔΕ 
10. ΕΑΙΤΥ 
11. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 
12. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
13. ΟΕΕΚ 
14. Ο.ΕΠ.ΕΚ. 
15. Ε.Κ.Ε.Π. 
16. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  
17. Ακαδημία Αθηνών  
18. ΚΥΣΔΕ 
19. ΚΥΣΠΕ  
20. ΚΥΣΔΙΠ 
21. Κ.Υ. ΥΠΕΠΘ 
22. ΟΛΜΕ 
23. ΔΟΕ 
    
24.   Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Σ    Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ε Σ ( Ν. Π. Δ. Δ ) 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Τ.Κ. 


Εθνική  Βιβλιοθήκη 
Ελλάδας  Πανεπιστημίου 32, Αθήνα  10672 
Αίγινας  Κυβερνείου 6, Αίγινα  18010 
Αμφίκλειας  Αμφίκλεια  35002 
Ανδρίτσαινας  Ανδρίτσαινα  27061 
Αρεόπολης  Αρεόπολη  23062 
Αταλάντης  Πλ. Δημαρχείου, Αταλάντη  35200 
Βέροιας (Κεντρική)  Έλλης 8, Βέροια  59100 
Βυτίνας  Βυτίνα, Βυτίνα  22010 
Γρεβενών (Κεντρική)  Πλ.Ελευθερίας, Γρεβενά  51100 
Δελφών  Αγγ.& Εύα Σικελιανού, Δελφοί  33054 
Δημητσάνας  Δημητσάνα  22007 
Δράμας (Κεντρική)  Αγ.Βαρβαρας 5, Δράμα  66100 
Έδεσσας (Κεντρική)  Φιλίππου 32‐34, Έδεσσα  58200 
Ελευθερούπολης 
Πλ.Αγ.Νικολάου, Ελευθερούπολη 
(Κεντρική)  64100 
Ζαγοράς  Ζαγορά  37001 
Ζακύνθου  Πλ.Διονυσίου Σολωμού, Ζάκυνθος  29100 
Ιωαννίνων (Κεντρική)  Ελευθ.Βενιζέλου & Μπότσαρη, Ιωάννινα  45444 
Καλαμάτας (Κεντρική)  Αριστομένους 28, Καλαμάτα  24100 
Καρπενησίου (Κεντρική)  Εθνική Καρπενησίου‐Αγρινίου, Καρπενήσι  36100 
Κέρκυρας (Κεντρική)  Αγγλ.Στρατώνες‐Παλιό Φρούριο, Κέρκυρα  49100 
Κιλκίς (Κεντρική)  Γ.Καπετά, Κιλκίς  61100 
Κόνιτσας (Κεντρική)  Πλ.Ελευθερίας, Κόνιτσα  44100 
Λαμίας (Κεντρική)  Αινιάνων 6, Λαμία  35100 
Λάρισας (Κεντρική)  Παπακυριαζή 47, Λάρισα  41110 
Λειβαδιάς (Κεντρική)  Κάδμου 7 & Δαιδάλου, Λειβαδιά  32100 
Λευκάδας  Ροντογιάννη 11, Λευκάδα  31100 
Ληξουρίου (Κεντρική)  Αικατερίνης Τουλ 1, Ληξούρι  28200 
Μήθυμνας  Δ.Χατζηαποστόλη 18, Μήθυμνα  81108 
Μηλεών  Μηλιές, Βόλου  37010 
Μολάων  Μολάοι Λακωνίας  23052 

9
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Τ.Κ. 

Μουζακίου  Μουζάκι Καρδίτσας  43060 


Μυτιλήνης (Κεντρική)  Σμύρνης 11, Μυτιλήνη  81100 
Ναυπάκτου (Κεντρική)  Κοζώνη 7, Ναύπακτος  30300 
Ναυπλίου (Κεντρική)  Κωλέττη 3, Ναύπλιο  21100 
Πεταλιδίου  Πεταλίδι  24005 
Πύργου (Κεντρική)  Γερμανού & Μυρτίλου, Πύργος  27100 
Ρεθύμνου (Κεντρική)  Αγ.Βαρβάρας 26, Ρέθυμνο  74100 
Ρόδου (Κεντρική)   Αριστοτέλους 1, Ρόδος  85100 
Σάμου (Κεντρική)  Θεμ.Σοφούλη 47, Σάμος  83100 
Σερρών (Κεντρική)  Π.Κωστοπούλου 2, Σέρρες  62122 
Σιάτιστας (Κεντρική)  Πλ.Τσιστοπούλου 3, Σιάτιστα  50300 
Σπάρτης (Κεντρική)  Λυκούργου 135, Σπάρτη  23100 
Τρίπολης (Κεντρική)  Γεωργίου Α' 41, Τρίπολη  22100 
Φλώρινας (Κεντρική)  Αργυροκάστρου 1, Φλώρινα  53100 
Χαλκίδας (Κεντρική)  Μ.Κακαρά 2, Χαλκίδα  34100 
Χίου (Κεντρική)  Κοραή 2, Χίος  82100 
Αργοστόλι  (Ν.Π.Ι.Δ)  Ηλ.Ζερβού 12, Αργοστόλι  28100 
 
 
23. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: 
 

ΓΑΚ  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Τ.Κ. 

ΓΑΚ‐Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΨΑΛΗ,  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  302 00 


ΓΑΚ‐Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  Β. ΧΑΛΗ 12‐ Τ. Θ. 119           ΝΑΥΠΛΙΟ  211 00 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΝΕΥΜ.ΚΕΝΤΡΟ  
ΓΑΚ‐Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ  ΤΡΙΠΟΛΗ  221 00 
ΓΑΚ‐ Ν. ΑΡΤΑΣ  Β΄ΠΑΡ/ΛΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΥ/    Τ.Θ. 125 ΑΡΤΑ  471 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΑΧΑΪΑΣ  ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200,         ΠΑΤΡΑ  26 221 
ΓΑΚ‐Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΕΡΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ, ΓΡΕΒΕΝΑ  511 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΔΡΑΜΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ 16,  ΔΡΑΜΑ  661 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  1,           ΡΟΔΟΣ  851 00 
ΓΑΚ‐ Ν. ΕΒΡΟΥ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 6,   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  681 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ  ΤΖΑΒΕΛΑ 5,  ΧΑΛΚΙΔΑ  341 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  ΨΑΡΩΝ 1,       ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  361 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  ΠΛ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ,  ΖΑΚΥΝΘΟΣ  291 00 
ΓΑΚ‐ Ν. ΗΛΕΙΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ & ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΔΟΥΚΑ 30, ΠΥΡΓΟΣ  271 00 
ΓΑΚ‐ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ  ΟΛΓΑΝΟΥ 23 ,      ΒΕΡΟΙΑ  59 100 
ΓΑΚ‐ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΗΣ 30/ Τ.Θ. 1274   ΗΡΑΚΛΕΙΟ  711 10 
ΓΑΚ‐ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ  Δ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ & ΓΛΥΚΗΔΩΝ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  452 21 
ΓΑΚ‐Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 &ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ/ Τ.Θ. 1158, ΚΑΒΑΛΑ  654 03 
ΓΑΚ‐Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΤΕΡΜΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ  431 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ, ΚΕΡΚΥΡΑ  491 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  ΓΕΡΜΕΝΗ 1, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  281 00 
ΓΑΚ‐ Ν. ΚΙΛΚΙΣ  ΠΛΑΤΩΝΟΣ 16/ Τ. Θ. 152    ΚΙΛΚΙΣ  611 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2, ΚΟΖΑΝΗ  501 00 
ΓΑΚ‐ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  17α,  ΚΟΡΙΝΘΟΣ  201 00 
ΓΑΚ‐ΙΣΤ.ΑΡΧ.ΚΡΗΤΗΣ  Ι. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 20,  ΧΑΝΙΑ  731 34 
ΓΑΚ‐Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ /ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ,  ΣΥΡΟΣ  841 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  ΒΡΑΣΙΔΟΥ 174, ΣΠΑΡΤΗ  231 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ  ΣΚ. ΣΟΥΤΣΟΥ 10,  ΛΑΡΙΣΑ  412 22 
ΓΑΚ‐Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ  ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΛ. ΔΙΟΙΚΗΤ., ΑΝΑΠ. ΠΟΛΕΜΟΥ 3, ΝΕΑΠΟΛΗ  724 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΛΕΣΒΟΥ  8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21‐23,  ΜΥΤΙΛΗΝΗ  811 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  Θ. ΣΤΡΑΤΟΥ 1, ΛΕΥΚΑΔΑ  311 00 
10
ΓΑΚ  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Τ.Κ. 

ΓΑΚ‐Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  ΜΑΓΝΗΤΩΝ& ΣΠΥΡΙΔΗ/ Τ. Θ. 1291,  ΒΟΛΟΣ  381 10 


ΙΣΤ.ΑΡΧ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 21, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  546 39 
ΓΑΚ‐Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 36, ΚΑΛΑΜΑΤΑ  241 00 
ΓΑΚ‐ Ν. ΞΑΝΘΗΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30,  ΞΑΝΘΗ  671 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΠΕΛΛΑΣ  ΛΕΩΦ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 38, ΕΔΕΣΣΑ  582 00 
ΓΑΚ‐ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ  28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40,   ΚΑΤΕΡΙΝΗ  601 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΗ 1, ΠΡΕΒΕΖΑ  481 00 
ΓΑΚ‐ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ  ΚΩΝ. ΣΑΘΑ 18/  Τ. Θ. 154,  ΡΕΘΥΜΝΟ  741 00 
ΓΑΚ‐ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ  ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ 6,  ΚΟΜΟΤΗΝΗ  691 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΣΑΜΟΥ  ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΦΥΛΑΚΩΝ,  ΣΑΜΟΣ  831 00 
ΓΑΚ‐ Ν. ΣΕΡΡΩΝ  ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1,  ΣΕΡΡΕΣ  621 23 
ΓΑΚ‐ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  ΡΙΖΑΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  421 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  ΑΙΝΙΑΝΩΝ 6, ΛΑΜΙΑ  351 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  ΑΒΕΡΩΦ 36,  ΦΛΩΡΙΝΑ  531 00 
ΓΑΚ‐ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ  ΑΜΦΙΣΣΑ  331 00 
ΓΑΚ‐ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  Β. ΦΡΑΝΤΖΗ 9 ,  Τ.Θ.1680,  ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ  631 00 
ΓΑΚ‐Ν. ΧΙΟΥ  ΚΟΡΑΗ 2,  ΧΙΟΣ  821 00 
ΓΑΚ‐ ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΓΙΑΣ  ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 1,  ΑΓΙΑ  400 03 
ΓΑΚ‐ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΙΓΙΝΑΣ  ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ/ Τ.Θ. 67,   ΑΙΓΙΝΑ  180 10 
ΓΑΚ‐ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΙΓΙΟΥ  ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ 14,  ΑΙΓΙΟ  251 00 
ΓΑΚ‐ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΙΘΑΚΗΣ  ΒΑΘΥ,   ΙΘΑΚΗ  283 00 
ΓΑΚ‐ ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΚΥΘΗΡΩΝ  ΚΑΣΤΡΟ ΧΩΡΑΣ, ΚΥΘΗΡΑ  801 00 
ΓΑΚ‐ ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΕΡΟΥ  ΠΛΑΤΑΝΟΣ,  ΛΕΡΟΣ  854 00 
ΓΑΚ‐ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ,  ΛΕΩΝΙΔΙΟ  223 00 
ΓΑΚ‐ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΙΜΝΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ,  ΛΙΜΝΗ  340 05 
ΓΑΚ‐ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΝΑΞΟΥ  ΑΡΧΑΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΞΟΥ  843 00 
ΓΑΚ‐ ΤΟΠ. ΑΡΧ.ΠΑΞΩΝ  ΜΑΓΑΖΙΑ, ΠΑΞΟΙ  490 82 
ΓΑΚ‐ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  ΠΛ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ 14,  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  462 00 
ΓΑΚ‐ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΠΟΡΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΡΟΥ  180 20 
ΓΑΚ‐ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 29,  ΣΑΛΑΜΙΝΑ  189 00 
ΓΑΚ‐ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΣΠΕΤΣΩΝ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΠΕΤΣΩΝ, ΣΠΕΤΣΕΣ  180 50 
ΓΑΚ‐ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΥΔΡΑΣ  ΥΔΡΑ  180 40 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ‐ΓΑΚ  ΔΑΦΝΗΣ 61,  ΨΥΧΙΚΟ   /ΑΘΗΝΑ  154 52 
 
 

11