You are on page 1of 2

HÈ RỰC RỠ

Xuân sanh hạ trưởng chan hòa

Thời tiết ấm áp đơm hoa trái nhiều

Nơi đây đất nước phì nhiêu

Quanh năm hoa trái có nhiều một khi

Thích ăn chăng thiếu thứ gì

Muốn ăn là có quả cây bốn mùa

Đi thăm biển cả tầu đua

Mùa hè rực rỡ là mùa ăn chơi .

Phan đinh Sang