You are on page 1of 2

THU CHUYỂN ĐỔI

Nắng thu vàng nhạt hắt hiu

Lá cây đổi sắc nên thời kém tươi

Lòng người đôi lúc bồi hồi

Đêm trăng sáng tỏ vào thời trung thu

Trẻ con hớn hở vui đùa

Múa lân bánh trái trống khua vui vầy

Trung thu nhộn nhịp vui thay

Mỗi mùa đều có cái hay theo mùa .


Phan đình Sang