You are on page 1of 3

‫اولین ماه سال جاری با بازداشت و دستگیری حدود ‪ 80‬تن از فعالین سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف ایران دنبال

شد‪ .‬این در‬


‫حالی است که صدها زندانی از سال گذشته در زندانهای ایران هستند‪.‬‬
‫به گزارش رهانا و بنابر آمارهای گردآوری شده‪ 8 ،‬نفر از اقلیتهای مذهبی که عمدتا از بهاییان بودند در ماه گذشته بازداشت شدهاند‪.‬‬
‫دو دانشجو‪ ،‬سه روزنامهنگار‪ ،‬دو فعال کرد و دو فعال سیاسی نیز در این ماه بازداشت شدهاند‪.‬‬

‫در تاریخ ‪ 13‬آبان ماه حدود سی تن از فعالین و دوستداران محیط زیست در آذربایجان بازداشت شدند که بیشتر آنها در همان روز‬
‫اول آزاد شدند‪ .‬همچنین در مراسم ختم بانو ربانی همسر آیتهللا منتظری نیز ‪ 30‬تن دیگر بازداشت شده بودند‪.‬‬

‫همچنین به دنبال تجمع اعتراضی مردم سردشت در مقابل فرمانداری این شهر که در اعتراض به قتل یک کاسبکار توسط نیروه ای‬
‫انتظامی اتفاق افتاده بود‪ 10 ،‬تن از شهروندان سردشت را به اتهام حضور در این تجمع بازداشت و روانه زندان شدند که تنها نام ‪5‬‬
‫تن از آنان را در اختیار داریم‪.‬‬

‫در مجموع در اولین ماه سال ‪ 1389‬شاهد بازداشت ‪ 84‬شهروند ایران به دالئل سیاسی‪ ،‬عقدیتی و مذهبی بودهایم‪.‬‬

‫توضیح‪ :‬این لیست همواره به روز خواهد شد‪ .‬در صورت داشتن اطالعات موثق ار طریق فرم تماس در خبرگزاری رهانا با تماس‬
‫بگیرید‪.‬‬

‫محل‬ ‫محل‬ ‫حزب‪ ،‬گروه‬ ‫ماه‬ ‫نام‬


‫حکم‬ ‫وثیقه‬ ‫مدت‬ ‫جنس‬ ‫نوع فعالیت‬ ‫نام‬ ‫شماره‬
‫نگهداری‬ ‫بازداشت‬ ‫و‪...‬‬ ‫فروردین‬ ‫خانوادگی‬
‫داًشکذٍ پششکی‬
‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫زن‬ ‫اطالعات‬ ‫تهران‬ ‫دانشجو‬ ‫‪6‬‬ ‫قرچه داغی‬ ‫شیرین‬ ‫‪1‬‬
‫داًشگاٍ تِزاى‬

‫هزد‬ ‫اطالعات‬ ‫هاسًذراى‬ ‫جبَِ هشارکت‬ ‫استاد داًشگاٍ‬ ‫‪8‬‬ ‫میری‬ ‫سید احمد‬ ‫‪2‬‬

‫‪10‬‬ ‫دانشگاه سیستان‬


‫آزاد‬ ‫‪50‬‬ ‫هزد‬ ‫اطالعات‬ ‫قن‬ ‫استاد داًشگاٍ‬ ‫‪8‬‬ ‫باستاًی‬ ‫رحوت هللا‬ ‫‪3‬‬
‫روز‬ ‫و بلوچستان‬

‫‪9‬ماه‬ ‫><‬ ‫مرد‬ ‫زندان یزد‬ ‫یزد‬ ‫بهاییت‬ ‫اقلیت مذهبی‬ ‫‪9‬‬ ‫روحانی فرد‬ ‫بهنام‬ ‫‪4‬‬

‫‪18‬ماه‬ ‫><‬ ‫هزد‬ ‫زندان یزد‬ ‫یشد‬ ‫بِاییت‬ ‫اقلیت مذهبی‬ ‫‪9‬‬ ‫روحانی فرد‬ ‫سِیل‬ ‫‪5‬‬

‫حزب مردم‬ ‫رّسًاهَ‬


‫هزد‬ ‫اطالعات‬ ‫ایالم‬ ‫‪15‬‬ ‫شزفخاًی‬ ‫جْاد‬ ‫‪6‬‬
‫ساالری‬ ‫ًگار‬

‫آزاد‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ 9‬روز‬ ‫هزد‬ ‫اطالعات‬ ‫قشّیي‬ ‫*‬ ‫فعال مدنی‬ ‫‪16‬‬ ‫غشًْیاى‬ ‫هحوذ‬ ‫‪7‬‬

‫زندان‬ ‫قصز‬ ‫رّسًاهَ‬


‫آزاد‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ 2‬روز‬ ‫هزد‬ ‫*‬ ‫‪16‬‬ ‫رستوی‬ ‫بزّهٌذ‬ ‫‪8‬‬
‫دیزل آباد‬ ‫شیزیي‬ ‫ًگار‬
‫اطالعات‬
‫هزد‬ ‫بابلسز‬ ‫ستاد هْسْی‬ ‫سیاسی‬ ‫‪21‬‬ ‫تاری‬ ‫*‬ ‫‪9‬‬
‫ساری‬

‫‪ 2‬سال‬ ‫*‬ ‫><‬ ‫هزد‬ ‫اوین‬ ‫تِزاى‬ ‫ادّار تحکین‬ ‫سیاسی‬ ‫‪24‬‬ ‫هْهٌی‬ ‫عبذ هللا‬ ‫‪10‬‬

‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫هزد‬ ‫اطالعات‬ ‫کرمانشاه‬ ‫اُل سٌت‬ ‫اقلیت مذهبی‬ ‫‪24‬‬ ‫برزگر‬ ‫عبدالهادی‬ ‫‪11‬‬

‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫هزد‬ ‫اطالعات‬ ‫کرمانشاه‬ ‫اُل سٌت‬ ‫اقلیت مذهبی‬ ‫‪24‬‬ ‫برزگر‬ ‫رستم‬ ‫‪12‬‬

‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫هزد‬ ‫اطالعات‬ ‫کرمانشاه‬ ‫اُل سٌت‬ ‫اقلیت مذهبی‬ ‫‪24‬‬ ‫برزگر‬ ‫محمدعلی‬ ‫‪13‬‬
‫محل‬ ‫محل‬ ‫حزب‪ ،‬گروه‬ ‫ماه‬ ‫نام‬
‫حکم‬ ‫وثیقه‬ ‫مدت‬ ‫جنس‬ ‫نوع فعالیت‬ ‫نام‬ ‫شماره‬
‫نگهداری‬ ‫بازداشت‬ ‫و‪...‬‬ ‫فروردین‬ ‫خانوادگی‬

‫آزاد‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ 8‬روز‬ ‫هزد‬ ‫اطالعات‬ ‫تِزاى‬ ‫بهاییت‬ ‫اقلیت مذهبی‬ ‫‪22‬‬ ‫غضٌفزی‬ ‫آرتیي‬ ‫‪14‬‬

‫سى‬ ‫اطالعات‬ ‫سزدشت‬ ‫شِزًّذ‬ ‫کزد‬ ‫*‬ ‫عباسی‬ ‫ُیْا‬ ‫‪15‬‬

‫هزد‬ ‫اطالعات‬ ‫سزدشت‬ ‫شِزًّذ‬ ‫کزد‬ ‫*‬ ‫شواهی‬ ‫پیواى‬ ‫‪16‬‬

‫هزد‬ ‫اطالعات‬ ‫اصفِاى‬ ‫هسیحی‬ ‫اقلیت هذُبی‬ ‫‪22‬‬ ‫شهری‬ ‫دانیال‬ ‫‪17‬‬

‫اطالعات‬ ‫رّسًاهَ‬
‫هزد‬ ‫سًجاى‬ ‫*‬ ‫‪28‬‬ ‫خذا کزهی‬ ‫داّّد‬ ‫‪18‬‬
‫سًجاى‬ ‫ًگار‬

‫‪ 1‬سال‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫هزد‬ ‫اّیي‬ ‫تِزاى‬ ‫*‬ ‫داًشجْ‬ ‫‪30‬‬ ‫احسٌی‬ ‫ًادر‬ ‫‪19‬‬

‫‪.‬‬

‫تعداد حکم صادر‬ ‫تعداد روزهای‬


‫میزان وثیقهها‬ ‫تعداد بازداشت‬ ‫فعاالن‬
‫شده‬ ‫بازداشت‬
‫‪8‬‬ ‫اقلیت مذهبی‬
‫‪-‬‬ ‫ترک‬
‫‪-‬‬ ‫حقوق بشر‬
‫‪2‬‬ ‫دانشجو‬
‫‪3‬‬ ‫روزنامهنگار‬
‫‪-‬‬ ‫زنان‬
‫‪2‬‬ ‫سیاسی‬
‫‪-‬‬ ‫شهروند‬
‫‪-‬‬ ‫کارگری‬
‫‪2‬‬ ‫کرد‬
‫‪68‬‬ ‫دیگر زمینهها‬
‫‪170‬‬ ‫‪ 5‬سال و ‪ 3‬ماه‬ ‫‪29‬‬ ‫‪84‬‬ ‫جمع‬