You are on page 1of 9

``

FAIL MEJA
MUHAMAD NAZERY BIN MAT NOR
PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DG42

UNIT PEMBESTARIAN SEKOLAH


& PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI JOHOR

KANDUNGAN
BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PERKARA
MUKA SURAT
Maklumat Pegawai --------------------------------------------------------------------3
Senarai Tugas Pegawai --------------------------------------------------------------45
Carta Organisasi Bahagian ----------------------------------------------------------6
Visi, Misi dan Objektif Bahagian -----------------------------------------------------7
Carta Organisasi Unit ------------------------------------------------------------------8
Objektif Unit ------------------------------------------------------------------------------9
Senarai Tugas/Kuasa dan Hubungan Pegawai dengan Pegawai Lain ---10 - 11
Peraturan-peraturan Pentadbiran --------------------------------------------------12
Proses Kerja ------------------------------------------------------------------------------13 - 50
Carta Aliran Kerja -----------------------------------------------------------------------Senarai Semak/Checklist -------------------------------------------------------------Borang Yang Berkaitan Dengan Tugas Pegawai -------------------------------Undang-Undang Dan Peraturan ----------------------------------------------------Jawatankuasa Yang Dianggotai ----------------------------------------------------Norma Kerja -----------------------------------------------------------------------------Format Senarai Tugas Harian -------------------------------------------------------

1.0

MAKLUMAT PEGAWAI

Nama
Emel
Jawatan Hakiki
Gred Jawatan
Bahagian / Unit

:
:

MUHAMAD NAZERY BIN MAT NOR


nazery.btpnjoh@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

DG 42

Unit Pembestarian Sekolah & Pengurusan


Aset Alih Kerajaan
12 April 2015

Tarikh Kemas kini :


Disahkan oleh

2.0 SENARAI TUGAS PEGAWAI

3.0

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN

4.0 VISI, MISI DAN OBJEKTIF BAHAGIAN


BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI JOHOR
VISI
Meneraju transformasi generasi bestari melalui teknologi pendidikan.
MISI
Pembangunan kapasiti dan peningkatan kualiti pengurusan instruksional menerusi
pembudayaan inovasi teknologi pendidikan.
OBJEKTIF
Membudayakan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi peningkatan kualiti pengajaran
dan pembelajaran, keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah serta
kompetensi guru yang berterusan.
Memberi khidmat-bantu kepada murid dan guru dalam penggunaan teknologi
pendidikan.
Mencari alternatif-alternatif baru teknologi pendidikan yang sesuai bagi kegunaan murid
dan guru.
Membangunkan bahan teknologi pendidikan yang berkualiti bagi meningkatkan akses
sumber ilmu kepada murid dan guru
Meningkatkan kecekapan pengurusan dan kemudahan pusat sumber bagi menyokong
peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

5.0 CARTA ORGANISASI UNIT

6.0 OBJEKTIF UNIT


6.1 Bimbingan
13.0

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Akta Pendidikan 1996


Arahan Perbendaharaan
Arahan Perkhidmatan
Pekeliling Perbendaharaan
Pekeliling Akauntan Negara
Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia
Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam
Surat Pekeliling Perbendaharaan
Surat Pekeliling Akauntan Negara
Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia
Surat Pekeliling Perkhidmatan Awam
Perintah Am

14.0

JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

Nama Pegawai : MUHAMAD NAZERY BIN MAT NOR


Jawatan

: PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DG42

Bil

Nama Jawatankuasa

Kekerapan
Mesyuarat
Setahun

Jenis
Keanggotaan

Jawatankuasa Pembestarian Sekolah

Ahli

Jawatankuasa Pengurusan Aset


Kerajaan

Pegawai Aset

15.0

Bil.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anugerah NILAM Negeri Johor

Penyelaras Buku
Program

NORMA KERJA

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil
(Minit)

Jumlah Unit Yang


Boleh Dijalankan
Dalam Seminggu

9.

16.0

FORMAT SENARAI TUGAS HARIAN

(NOTA : Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang


yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk)
Nama Pegawai :

MUHAMAD NAZERY BIN MAT NOR

Jawatan

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DG42

Tarikh

Bil

Tugas Hari Ini

RUJUK KEPADA BUKU CATATAN HARIAN

Catatan