You are on page 1of 2

Forgiveness is the Key to Unlocking God's Miracle Power

Ang Pagpapatawad ay susi para mabuksan ang


kapangyarihan ng Diyos
(Matthew 5:23-24). 23 Kaya nga, kapag ikaw ay magdala ng iyong

kaloob sa dambana at doon ay maala-ala mo na ang iyong


kapatid ay may laban sa iyo, iwanan mo roon sa harap ng
dambana ang iyong kaloob.24 Lumakad ka at makipagkasundo ka
muna sa iyong kapatid. Pagkatapos ay bumalik ka at maghandog
ng iyong kaloob.

The Importance of Forgiveness


Ang Kahalagahan ng Pagpapatawad

Lack of forgiveness blocks access to the kingdom and to miracle power.

1. Forgive the Others


(Matthew 5:23-24). 23 Kaya nga, kapag ikaw ay magdala ng iyong

kaloob sa dambana at doon ay maala-ala mo na ang iyong


kapatid ay may laban sa iyo, iwanan mo roon sa harap ng
dambana ang iyong kaloob.24 Lumakad ka at makipagkasundo ka
muna sa iyong kapatid. Pagkatapos ay bumalik ka at maghandog
ng iyong kaloob.

(Matthew 6:14-15). 14 Ito ay sapagkat kung patawarin ninyo ang mga

tao sa kanilang pagsalangsang, patatawarin din kayo ng inyong


Ama na nasa langit.15 Ngunit kung hindi ninyo patawarin ang mga
tao sa kanilang mga pagsalangsang, hindi rin kayo patatawarin
ng inyong Ama sa inyong pagsalangsang.
And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that
your Father in heaven may forgive you your sins (Mark 11:25). Kapag kayo ay

nakatayo at nananalangin, kung mayroon kayong anumang laban


sa kaninuman, patawarin ninyo siya. Ito ay upang patawarin din
naman kayo sa inyong mga pagsalansang ng inyong Amang nasa
langit.

2. Forgive Yourself
"If our heart does not condemn us," the Bible says, "we have confidence toward God" (1 John

kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Dios ay lalong


dakila kay sa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay.
3:20-21).

20Sapagka't

21Mga

minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, ay may


pagkakatiwala tayo sa Dios
1 John 1:7). 7 Ngunit kung lumalakad tayo sa liwanag, tulad niyang

nasa liwanag, may pakikipag-isa tayo sa isa't isa. Ang dugo ni


Jesucristo na kaniyang anak ang naglilinis sa lahat ng kasalanan.

Are You Blaming God?


-sa kahirapan
-nawalan ka ng mahal sa buhay
-may sakit ka
-may sakit mga anak mo mga magulang mo.
-baon ka sa utang

1. Self Righteous
2. Pride 1 Jn 1:8 8Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating
dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. 10Kung
sinasabi nating tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang
sinungaling siya, at ang kaniyang salita ay wala sa atin.

Forgiveness Cleanses You 1 jn 1:7


7Nguni't

kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay


may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang
Anak sa lahat ng kasalanan