You are on page 1of 7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN [2011]

PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN SATU
MINGGU
1
2

NILAI / TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

MINGGU ORIENTASI PELAJAR BARU TINGKATAN SATU


BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI PERKEMBANGAN DIRI
Nilai 1.1- Kepercayaan
-Menyedari hakikat
-Menerima hakikat bahawa
kepada Tuhan
bahawa setiap
kekurangan dan kelebihan
Tema: Tuhan Pencipta
ciptaan Tuhan
diri ialah anugerah Tuhan
Alam
mempunyai
- Memelihara keuinikan
Tajuk: Keistimewaan dan
keistimewaan dan
alam semesta ciptaan
Keunikan ciptaan Tuhan
keunikan tersendiri
Tuhan
Nilai1.2- Amanah
-Memupuk sifat
- Amanah dalam
Tema: Amanah
amanah dalam diri
menjalankan tugas di
tanggunjawab semua
setiap individu
sekolah
Tajuk: Amanah dalam
- Melaksanakan tugas
setiap urusan
seharian dengan amanah
Nilai1.3- Harga Diri
-Mengenal pasti
- Sentiasa menjaga
Tema: Kesedaran dan
kekuatan dan
maruah diri
penerimaan diri untuk
kelemahan diri
- Menerima dan
mencapai kesejhteraan
-Menghargai maruah menghargai keistimewaan
hidup
diri
diri
Tajuk: Kenali diri sendiri
Nilai1.4-Menyedari perlunya - Menjaga kebersihan diri
Bertanggungjawab
tabiat menjaga
- Menjaga persekitaran
Tema: Bertanggungjawab kebersihan diri dan
supaya sentiasa bersih
terhadap diri dan
persekitaran
persekitaran
Tajuk: Kesihatan diri dan
persekitaran yang bersih
Nilai1.5- Hemah Tinggi
-Membentuk tingkah -Sentiasa bertutur dan
Tema: Berbudi bahasa
laku dan budi pekerti berkelakuan sopan dalam
budaya hidup kita
yang mulia dalam
semua situasi
Tajuk: Amalan bersopan
kehidupan seharian
santun dalam kehidupan
seharian
Nilai1.6- Toleransi
-Memupuk sikap
-Bertolak ansur terhadap
Tema: Kemampuan
toleransi di kalangan sebarang perbezaan yang
memahami keunikan
anggota masyarakat wujud dalam masyarakat
individu asas perpaduan

MINGGU

NILAI / TEMA / TAJUK

hidup
Tajuk: Toleransi
menjamin perpaduan
Nilai1.7- Berdikari
Tema: Sikap berdikari
menjamin kejayaan

OBJEKTIF

OBJEKTIF

-Mengamalkan sikap
berdikari dalam
kehidupan

HASIL PEMBELAJARAN

-Melakukan sesuatu tugas


atau kewajipan tanpa
bergantung kepada orang

10
11

12

13

MINGGU
14

15

Tajuk: Amalan berdikari


dalam kehidupan
seharian
Nilai1.8- Kerajinan
Tema: Amalan
kerajinan menjamin
kemajuan
Tajuk: Kerajinan
pemangkin untuk
mencapai matlamat
hidup
Nilai1.9- Kasih Sayang
Tema: Kasih sayang
asas kesejahteraan
hidup
Tajuk: Nyawa anugerah
Tuhan yang amat
berharga
Nilai1.10- Keadilan
Tema: Keadilan asas
keharmonian keluarga
Tajuk: Amalan keadilan
dalam institusi
kekeluargaan
Nilai1.11- Rasional
Tema: Sikap rasional
dalam membuat
pertimbangan
Tajuk Ketelitian menilai
pelbagai matlumat

lain
-Memupuk sifat rajin
untuk memperoleh
kejayaan

-Bersikap rajin untuk


mencapai kejayaan dalam
hidup

UJIAN BERKALA 1
- Menghargai nyawa
-Menghargai nyawa dan
diri dan orang lain
tidak terlibat dalam kegiatan
yang membahayakan

-mengamalkan
perlakuan yang adil
bagi mewujudkan
keharmonian dalam
keluarga

-Berlaku adil dalam setiap


tindakan dengan anggota
keluarga

-Menyedari perlunya
sikap rasional dan
pertimbangan yang
wajar dalam menilai
sesuatu maklumat

-Menilai dengan teliti


kesahihan sesuatu
maklumat

NILAI / TEMA / TAJUK

OBJEKTIF

Nilai1.12Kesederhanaan
Tema: Amalan
kesederhanaan
menjamin kesejahteraan
hidup
Tajuk: Kesederhanaan
sebagai amalan hidup

-Mengamalkan sikap
kesederhanaan dalam
kehidupan seeharian

HASIL PEMBELAJARAN
-Berdasarkan dalam
kehidupan seharian

BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI KEKELUARGAAN


Nilai2.1- Kasih Sayang
-Memupuk kasih
-Mengamalkan kasih saying
Terhadap keluarga
saying terhadap
terhadap anggota keluarga
Tema: Kasih sayang
anggota keluarga
seperti yang dituntut oleh
amalan suci
agama
Tajuk: Kasih sayang
memupuk hubungan
harmonis dengan

16

17

anggota keluarga
Nilai2.2- Hormat Dan
Taat Kepada Anggota
Keluarga
Tema: Hormatmenghormati asas
keluarga harmoni
Tajuk: Hormatmenghormati sesama
anggota keluarga
Nilai2.3-Mengekalkan
Tradisi Kekeluargaan

-Memupuk sikap
saling menghormati
dikalangan anggota
keluarga

-Menghormati setiap
anggota keluarga

-Menyedari
pentingnya menerima
dan mengekalkan
tradisi kekeluargaan
-Memahami peranan
dan kewajipan
anggota keluarga

-Mengenal pasti dan


menerima tradisi yang
diamalkan dalam keluarga

18

Nilai2.4- Tanggungjawab
Terhadap Keluarga
Tema: Anggota keluarga
bertanggungjawab
keluarga sejahtera
Tajuk: Kewajipan dalam
keluarga tanggungjawab
bersama

MINGGU

NILAI / TEMA / TAJUK

19 20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI ALAM SEKITAR
Nilai3.1-Menyayangi
-Memupuk sikap
-Menjaga alam sekitar
dan Menghargai Alam
menyayangi alam
dengan bertanggungjawab
Sekitar
sekeliling
Tema: Alam Sekitar
warisan kita
Tajuk: Keseimbangan
alam sekitar menjamin
kesejahteraan semua
hidupan
Nilai3.2- Keharmonian
-Menanam sikap
-Menjaga persekitaran
antara Manusia dengan menjaga alam sekitar supaya bersih untuk
Alam Sekitar
untuk kesejahteraan
menjamin hidup yang selesa
Tema: Persekitaran
hidup
yang bersih dan selesa
mewujudkan suasana
harmonis
Tajuk: Penjagaan
persekutuan
tanggungjawab
bersama
Nilai3.3- Kemapanan
-Menimbulkan
-Menyokong pelbagai usaha
Alam Sekitar
kesedaran dan
melindungi khazanah hutan
Tema: Hutan sebagai
tanggungjawab
daripada kemusnahan

21

22

23

OBJEKTIF

-Melaksanakan kewajipan
sebagai anggota keluarga

HASIL PEMBELAJARAN

khazanah kehidupan
Tajuk: Sumbangan
hutan kepada hidupan
dan tanggungjawab
manusia
mengekalkannya

melindungi dan
mengekalkan hutan

24

Nilai3.4- Peka Terhadap


Isu-isu Alam Sekitar
Tema: Manusia yang
rasional sentiasa peka
terhadap masalah alam
sekitar
Tajuk: Prihatin terhadap
masalah berkaitan
dengan alam sekitar

-Menimbulkan
kepekaan terhadap
isu dan masalah alam
sekitar

MINGGU

NILAI / TEMA / TAJUK

OBJEKTIF

25

25

26

26 27

-Prihatin terhadap kesan


pencemaran alam sekitar

HASIL PEMBELAJARAN

BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI PATRIOTISME


Nilai4.1- Cinta Akan
-Memupuk perasaan
-Berbangga dan
Negara
menghargai dan
menyayangi keindahan
Tema:Kenali Negara,
menyayangi
alam di Negara sendiri
cintai Negara
keindahan alam
Tajuk:Keindahan alam
semula jadi
semula jadi
kebanggaan kita
Nilai4.2- Taat Setia
-Menghormati dan
-Mengenali lambangKepada Raja Dan
menghayati identity
lambang kebesaran Negara
Negara
Negara
-Menghormati lambang dan
Tema: Identiti Negara
identiti Negara
lambing kedaulatan
Negara
Tajuk: Lambang dan
lagu identiti Negara
tanda kesetiaan kepada
raja dan Negara
Nilai4.3- Sanggup
-Menyedari kewajipan -Sanggup berkorban jiwa
Berkorban Untuk
dan peranan rakyat
dan raga untuk Negara
Negara
mempertahankan
Tema: Sanggup
tanah air
berkorban demi
mempertahankan ibu
pertiwi
Tajuk: Rakyat berkorban
nyawa demi Negara
BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI HAK ASASI MANUSIA
Nilai5.1- Melindungi
-Memahami dan
-Menerima hakikat bahawa
Hak Kanak-kanak
melindungi hak asasi
setiap kanak-kanak

27

Tema:Hak kanak-kanak
terjaga, generasi akan
datang sejahtera
Tajuk: Hak asasi kanakkanak tanggungjawab
bersama
Nilai5.2- Menghormati
Hak Wanita
Tema: Wanita berhak
mendapat layanan yang
baik
Tajuk: Layanan yang
baik merupakan
keistimewaan untuk
wanita

kanak-kanak

mempunyai hak untuk


menikmati kehidupan yang
sempurna

-Menghormati dan
menghargai hak
wanita

-Memberikan layanan yang


baik kepada wanita

MINGGU

NILAI / TEMA / TAJUK

28

Nilai5.3- Melindungi
-Menghormati hak
-Menerima hakikat bahawa
Hak Pekerja
asasi dan menjaga
semua pekerja mempunyai
Tema: Hak asasi
kebajikan semua
hak yang perlu dihormati
pekerja dipelihara,
pekerja
kebajikan mereka
terbela
Tajuk: Kebajikan
pekerja tanggungjawab
bersama
Nilai5.4- Menghormati
-Memahami dan
-Menerima hakikat dan
Hak Golongan Kurang
meghormati sifat-sifat menginsafi diri bahawa tiada
Berupaya
keperibadian individu seorang insan pun dilahirkan
Tema: Semua insan
dengan penuh
yang dilahirkan mulai
kesempurnaan
disisi Pencipta
Tajuk: Hargai golongan
kurang berupa dengan
memahami mereka
Nilai5.5- Melindungi
-Menghormati dan
-Menerima hakikat bahawa
Hak Pengguna
menjaga hak
diri sendiri adalah yang
Tema: Konsep
pengguna
pengguna yang mempunyai
pengguna asas
hak dan tanggungjawab
kesedaran semua
Tajuk: Hormati hak
pengguna untuk
mendapatkan keperluan
asas
BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI DEMOKRASI
Nilai6.1-Mematuhi
-Menghormati dan
-Mematuhi segala peraturan
Peraturan Dan Undang- mematuhi undangdi rumah dan di sekolah
Undang
undang dan peraturan
Tema: Disiplin diri asas
pembentukan sahsiah

28

29

30

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

31

mulia
Tajuk: Pembentukan
disiplin bermula di
rumah dan sekolah
Nilai6.2- Kebebasan
Bersuara
Tema: Kebebasan
bersuara asas
masyarakat demokrasi
Tajuk: Keperluan
kebebasan bersuara
memupuk
kesejahteraan hidup
bermasyarakat

-Menyedari dan
menghayati
kebebasan bersuara
dalam system
demokrasi

MINGGU

NILAI / TEMA / TAJUK

32

Nilai6.3- Kebebasan
-Menghormati
-Menghormati amalan
Beragama
kebebasan beragama
pelbagai agama
Tema: Rakyat Malaysia dan amalan agama
menganuti pelbagai
masing-masing
agama
Tajuk:Amalan
keagamaan
membentuk peribadi
Nilai6.4- Penglibatan
-Menyedari bahawa
-Bertanggungjawab
Diri Dalam
setiap murid
menjalankan tugas yang
Pembangunan Negara
berperanan
diberi menjayakan aktiviti
Tema: Murid berjaya
menjayakan aktiviti
anjuran sekolah
sekolah cemerlang
sekolah
Tajuk: Warga sekolah
yang giat cergas
menjamin kejayaan
sesebuah sekolah
Nilai6.5- Sikap
-Memupuk sikap dan
-Bersikap terbuka dan
Keterbukaan
pemikiran yang terbuka mampu mengawal
Tema: Sikap terbuka
dalam menerima
perasaan
membina keyakinan diri pandangan dan
Tajuk: Sikap terbuka
keputusan
dalam tindakan
BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
Nilai7.1- Hidup
-Mengamalkan
-menunjukkan sikap yang
Bersama Secara Aman hubungan yang mesra
mesra demi keharmonian
Tema: Amalan hidup
dan hormonis dengan
hidup
yang harmonis asas
orang lain
kesejahteraan
Tajuk: Hubungan yang
harmonis memupuk
kemesraan
Nilai7.2- Saling
-Memupuk semangat
-Menunjukkan sikap suka
Membantu dan
saling membantu dan
membantu untuk kebaikan
Bekerjasama
bekerjasama
bersama

33

34

35

36

OBJEKTIF

-Memberikan pendapat dan


meluahkan perasaan
mengikut batasan

HASIL PEMBELAJARAN

Tema: Semangat
kekitaan mewujudkan
suasana yang aman
Tajuk: Saling membantu
untuk kesejahteraan
bersama

MINGGU

NILAI / TEMA / TAJUK

37

Nilai7.3- Saling
Menghormati Antara
Negara
Tema: Saling
menghormati
kedaulatan sesebuah
Negara asas
kemantapan hubungan
Tajuk: Saling
menghormati
kedaulatan sesebuah
Negara

38 40
41 42

OBJEKTIF
-Menyedari dan
menghormati
kedaulatan sesebuah
Negara

HASIL PEMBELAJARAN
-Menghormati kedaulatan
Negara sendiri dan Negara
lain demi mengekalkan
keamanan sejagat

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


Ulangkaji