You are on page 1of 7

PEPERIKSAAN AWAL TAHUN

SULIT
015
Matematik
Mac 2016
Satu jam

015

Nama :
Kumpulan :
Tarikh :

PUSAT TUISYEN MAWAR


CAWANGAN BANDAR SERI ISKANDAR

PEPERIKSAAN BULAN MAC 2016

MATEMATIK
TAHUN 5
Satu jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
ARAHAN:
1.
2.
3.

Jawab semua soalan


Tulis nama dan kumpulan diruang yang disediakan
Masa diperuntukkan selama satu jam sahaja

Kertas ini mengandungi 7 halaman bercetak


1

[Lihat sebelah
SULIT

015 @ 2015 Hak Cipta PTMSI


Jawab semua soalan.
1.

Nyatakan nilai tempat bagi digit 5 dalam nombor 258 763.


1 markah
1

2.

Cadangkan nombor setelah dibundar kepada ratus terdekat


akan mendapat 4 500.
1 markah

3.

Ainun mempunyai beberapa keping kad nombor seperti


berikut.
5

Bentukkan satu nombor 4 digit terkecil daripada kad nombor

di atas.
1 markah
4.

Apakah nombor 20 000 lebih daripada 53 176?

2
2 markah
5.

Cari beza antara 6 000 dengan 699.

2
2 markah

[Lihat sebelah
SULIT

015 @ 2015 Hak Cipta PTMSI


6.

Tuliskan lebih besar atau lebih kecil bagi pecahan di bawah


1
2

1
4

1 markah
7.

Lukis jarum jam berdasarkan waktu yang ditunjukkan

7:45 petang
2

2 markah
8.

Jadual 1 menunjukkan tiga nombor

29 176

76 129

12 769

Jadual 1
2

Cari jumlah nilai digit 7 dalam mombor di atas.


2 markah

9.

Tukarkan 0.05 kepada pecahan.

2
2 markah

[Lihat sebelah
SULIT

015 @ 2015 Hak Cipta PTMSI


10.

Rajah 1 menunjukkan 7 294 biji guli dimasukkan ke dalam 7


buah kotak.
7 294

Rajah 1
2

Berapa biji guli dalam setiap kotak?

2 markah
11.

Kira 52 106 16 243.


Bundarkan jawapan kepada ratus yang terdekat.

2
2 markah
12.

Lorekkan rajah di bawah mengikut peratus yang diberi.

87
%

1markah

[Lihat sebelah
SULIT

015 @ 2015 Hak Cipta PTMSI


13.

Tinggi Murni ialah 142 cm. Tinggi Fatimah ialah 19 cm lebih


tinggi daripada Murni, manakala tinggi Safina pula ialah 7 cm
lebih rendah daripada Fatimah. Berapakah jumlah tinggi,
dalam cm, Fatimah dan Safina?
3
3 markah

14.
Jumlah jisim bagi 9 buah kotak yang serupa ialah 918 g.
Berapakah jisim, dalam g, bagi sebuah kotak itu?
2

2 markah
15.

Sebiji botol telah diisi penuh dengan 1 500 ml air. Amin telah
minum 700 ml daripada air di dalam botol itu manakala 400
ml lagi diminum oleh Abu. Berapakah isi padu, dalam ml, air
yang tinggal?
3

3 markah
16.

Rajah 2 menunjukkan kek buah-buahan dan kek coklet yang


dimakan oleh Fitri.
3
5

Rajah 5
Berapa jumlah pecahan kek yang dimakan oleh Fitri?

3 markah
17.

Syarikat Ahnaf Sdn. Bhd. beroperasi selama 12 jam sehari.


Berapakah jumlah bilangan jam Syarikat Ahnaf Sdn. Bhd.
beroperasi dari hari Isnin hingga Sabtu?

3
markah

[Lihat sebelah
SULIT

015 @ 2015 Hak Cipta PTMSI


18.

Johan mempunyai RM 1 000. Dia memberikan RM 320 kepada


ibunya dan telah membelanjakan RM 635 daripada wang
tersebut untuk membeli kabinet. Berapakah baki wang Johan?
3

3 markah
19.

Lukis paksi simetri bagi rajah dibawah?


a)

b)
2
2 markah

20.

Rajah 3 menunjukkan 3 buah lori yang mengangkut buah


limau.

Rajah 3
Jika sebuah lori mengangkut 150 buah kotak buah limau yang
mengandungi 25 biji limau sekotak, berapakah jumlah buah
limau yang dibawa oleh semua lori?

2 markah
KERTAS SOALAN TAMAT