You are on page 1of 2

PHIL-IRI Silent Reading, Speed and Comprehension Test

Filipino Panimulang Pagtataya


II
Kokak
Palaka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

c
a
c
d
a
b
c

SY 2012-2013

III
Sayaw sa
Palatuntunan

IV
Magiliw na
Pagtanggap
sa Bisita

V
Galing ng
Pinoy,
Hinangaan sa
Hollywood!

VI
Mga
Astronomers

1. c

1. a

1. d

1. d

2. d

2. d

2. a

2. a

3. d

3. d

3. b

3. b

4. c

4. b

4. c

4. a

5. c

5. d

5. d

5. d

6. a

6. d

6. d

6. c

7. b

7. a

7. b

7. a

8. b

8. a

8. c

PHIL-IRI Silent Reading, Speed and Comprehension Test


Filipino Panapos na Pagtataya
II
Ang Daga at
Keso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a
c
c
d
a
a
c

SY 2012-2013

III
Pagdiwata

IV
Iba si Inay

V
Loboc Choir,
Nagtagumpay
sa Eupropa

VI
Ang Pagsilang
ng Malawak
na Kalawakan

1. a

1. b

1. c

1. d

2. c

2. a

2. b

2. d

3. d

3. d

3. a

3. c

4. c

4. a

4. a

4. d

5. a

5. d

5. d

5. b

6. a

6. a

6. c

6. d

7. b

7. a

7. c

7. a

8. d

8. d

8. c