You are on page 1of 65

PERATURAN-PERATURAN

ELEKTRIK 1994
Electrical Sharing Session

NAMA DAN MULA BERKUATKUASA


Peraturan-Peraturan Elektrik 1994
Berkuatkuasa pada 30hb. Januari 1994

TAFSIRAN
Berikut adalah beberapa istilah penting
didalam peraturan dan tafsirannya

DI BUMIKAN
Disambungkan kepada jisim bumi

GEAR SUIS
Pemasangan radas pensuisan utama dan
tambahan
bagi
pengendalian,
pengawalseliaan,
perlindungan
atau
pengawalan lain pepasangan elektrik

LITAR AKHIR
Litar yang bersambung terus kepada
kelengkapan menggunakan arus, atau
kepada soket alir keluar atau poin alir
keluar lain, bagi sambungan kepada
kelengkapan itu

NEUTRAL BUMI BERBILANG


Konduktor talian neutral yang dibumikan
pada lebih daripada satu poin

PAPAN SUIS
Pemasangan gear suis dengan atau tanpa
peralatan, tetapi tidak terpakai bagi suatu
kumpulan suis setempat pada litar akhir

JURUTERA ELEKTRIK KOMPETEN


Orang
yang
memegang
perakuan
kekompetenan sebagai Jurutera Elektrik
Kompeten

KONDUKTOR FASA
Konduktor suatu sistem arus A.C bagi
penghantaran tenaga elektrik selain
daripada konduktor neutral

10

KONDUKTOR NEUTRAL
Konduktor yang disambungkan pada poin
neutral sesuatu sistem dan menyumbang
kepada penghantaran tenaga elektrik

11

KONDUKTOR TALIAN
Suatu konduktor yang menjadi sebahagian
daripada talian aerial

12

PAPAN TANDA ELEKTRIK


Papan tanda neon atau radas penggunaan
lain yang seumpamanya yang dikendalikan
lebih daripada 400V

13

VOLTAN AMAT RENDAH


Voltan yang tidak melebihi 50V AC atau
120V DC antara konduktor atau konduktor
dengan bumi

14

VOLTAN RENDAH
Voltan yang melebihi voltan amat rendah
tetapi tidak melebihi 1000V AC atau 1500V
DC diantara konduktor atau 600V AC atau
900V DC antara konduktor dengan bumi

15

BAHAGIAN II
PENDAFTARAN PEPASANGAN
(PEPASANGAN PERSENDIRIAN,
PENJANAKUASA & 11kV KE ATAS)

Guna BORANG A
Perakuan BORANG B
Pembaharuan BORANG C
Tempoh sah 12 BULAN
PEMBAHARUAN 2 bulan sebelum tamat
Fee rujuk Bahagian 1, Jadual Kedua
16

PEMERIKSAAN DAN UJIAN


PEPASANGAN BARU
Tidak lebih dari 21 hari selepas BORANG A diterima,
notis hendaklah diberi terlebih dahulu kepada pemunya
atau pengurusan pepasangan
Pemunya & Pengurusan buat persediaan dan hadir sama
Notis Pemeriksaan BORANG D
Notis Ujian Permulaan BORANG E, hantar dengan
tangan atau pos berdaftar dan tampal dilokasi ujian
FEE rujuk bahagian II, Jadual Kedua

17

PEMBATALAN PERAKUAN
PENDAFTARAN PEPASANGAN
Pengarah JBE boleh batalkan pendaftaran jika:

Pepasangan tidak lagi digunakan


Pepasangan tidak selamat
Digunakan untuk tujuan berlainan dari perakuan
Melanggar/tidak memenuhi peruntukan Akta dan/atau
Peraturan

Setelah dibatalkan pulangkan kepada Pengarah


JBE dalam tempoh 14 hari
18

LESEN BAGI PEPASANGAN


Pepasangan Awam
Pepasangan Persendirian
FEE rujuk Bahagian III Jadual Kedua

19

PENYELIAAN & UJIAN


PEPASANGAN
Kelulusan Memulakan Pendawaian
Pendawaian baru, Pendawaian semula &
Pendawaian tambahan perlu mendapat
kelulusan dahulu kecuali pendawaian
domestik jika permintaan arus tidak
melebihi kontrak
Cara menghitung Permintaan Maksima
(domestik), rujuk Jadual Ketiga
20

PENYELIAAN & PENYIAPAN


PEPASANGAN
Fasa Tunggal: Penyeliaan langsung & Perakuan
Penyiapan oleh Pendawai sekatan fasa tunggal
atau tiga fasa.
Tiga Fasa: Penyeliaan langsung & Perakuan
Penyiapan oleh Pendawai Sekatan Tiga Fasa.
Pendawai hendaklah berkerja sepenuh masa
dengan kontraktor elektrik atau unit pendawaian
persendirian.
21

PERAKUAN UJIAN PEPASANGAN


Fasa Tunggal: Oleh Pendawai sekatan fasa
tunggal atau tiga fasa
Tiga fasa: Oleh pendawai sekatan tiga fasa
Pemasangan lebih tinggi dari voltan rendah
hendaklah diuji oleh Jurutera Perkhidmatan
Elektrik yang bekerja sepenuh masa dengan
kontraktor pendawaian elektrik.
22

PERAKUAN (PENYELIAAN &


PENYIAPAN DAN UJIAN)
Perakuan Penyeliaan & Penyiapan
BORANG G
Perakuan Pengujian BORANG H
Bekalan hanya boleh diberi setelah
BORANG G & H dikemukakan

23

PEPASANGAN PAPAN SUIS


Susunan Am Papan Suis
Semua bahagian yang perlu dilaras dan
dikendali hendaklah mudah diakses
Rajah skema ditempatkan berhampiran
Konduktor sistem berbeza diasingkan
Konduktor tak bersalut dilindungi
Alas getah dibahagian kerja (elak renjatan)
24

SUSUNAN AM PSU
Tebal yang sesuai: 5 mm, Lebar: 1000mm,
Panjang: sepanjang papan suis
Jika ada konduktor tak bersalut beri
perlindungan, dipagar atau dikepong atau
sebagainya
Hanya orang kompeten atau orang dibawah
seliaan langsong orang kompeten boleh akses

25

MENGENDALIKAN PAPAN
SUIS
Papan suis dimatikan dan konduktor
dibumikan
Jika pemisahan kepada sistem boleh dibuat,
bahagian yang dikendalikan hendaklah
mematuhi perkara diatas

26

PSU VOLTAN TINGGI & AMAT


TINGGI
Konduktor yang boleh dicapai oleh orang
yang berkerja hendaklah dilindungi
Rangka logam hendaklah dibumikan
Semua
bahagian
logam
hendaklah
dibumikan

27

PEPASANGAN PAPAN TANDA


ELEKTRIK

Voltan tidak lebih dari 7,500V ke bumi pada litar buka


Cara berkesan pengasingan bekalan disediakan
Suis hendaklah dua kutub & dengan kadar arus yang cukup
Suis hendaklah mudah diakses dan ditanda SUIS
KAWALAN
Rangka & bahagian logam terdedah hendaklah dibumikan
dengan berkesan
Sebelum
pemasangan,
kontraktor
hendaklah
memaklumkan kepada Jabatan Bomba & Penyelamat
28

SUIS BOMBA
Suis bomba hendaklah disediakan bagi:
- Papan tanda elektrik luar
- Papan tanda dalam yang tidak dijaga

29

KEPERLUAN SUIS BOMBA


Disusun untuk membolehkan pengasingan kepada semua
kutub kecuali kutub neutral (tiga fasa).
Di cat Merah, ditanda SUIS BOMBA, warna putih.
Kedudukan ON & OFF ditunjukkan dengan jelas,
kedudukan OFF dibahagian atas, tanda mudah dibaca oleh
orang berdiri diatas permukaan lantai/tanah.
Tempat mudah dilihat dan diakses, tinggi maksimum
2,700mm dari lantai
Papan tanda luar, suis dibawah papan tanda, plat nama
berdekatan, dibezakan dengan suis-suis lain
30

KEPERLUAN SUIS BOMBA (samb.)


Papan tanda dalam, suis dipintu masuk utama,
atau tempat yang dipersetujui Jabatan Bomba
Jika terdapat lebih dari satu suis, penandaan yang
jelas hendaklah diberi dan diketahui oleh Jabatan
Bomba
Suis hendaklah boleh dikunci supaya tidak boleh
di ON tanpa senghaja
Dimana praktikal, papan tanda luar pada satu
bahagian dikawal oleh suis bomba tunggal
31

NOTIS BAHAYA
Notis BAHAYA VOLTAN TINGGI
dipasang bersebelahan , lebar 150mm,
tinggi 100mm

32

PENGUBAH
Hendaklah dengan plat yang ditulis:

Nama & alamat pembuat


Nama jenis pembuat
Litar buka (rms) voltan sekunder kepada teras
Kadar arus primer
Kadar voltan primer
Frequency
33

TANGGUNG JAWAB PEMUNYA


Menyenggara papan tanda elektrik
Mengambil langkah awasan agar tidak
disentuh oleh orang yang tidak diberi kuasa

34

PEPASANGAN LAIN
Pepasangan yang tidak digunakan lagi
hendaklah diputuskan bekalannya
Pengarah
JBE
boleh
mengarahkan
pelarasan semula sistem pepasangan yang
pada pendapatnya menganggu keseluruhan
sistem

35

PEMBUMIAN PEPASANGAN
Pembumian berkesan kepada penyalut, tudung,
gagang, peti cantuman, peti suis, peti fius, bingkai
gear suis berlogam, rangka tapak logam penjana,
pengubah, bingkai dan penutup logam perkakas
domestik
Paip air sistem bekalan air awam dan paip gas tidak
boleh dijadikan satu-satunya cara pembumian
Kecuali dengan kebenaran ketua pengarah JBE,
poin neutral sistem AU atau poin tengah sistem AT
tidak boleh disambung kepada bumi untuk lebih
dari satu poin
36

PEMBUMIAN PEPASANGAN
Jika poin neutral atau tengah tidak
dibumikan dengan berkesan, peranti
perlindungan hendaklah dipasang bagi
mengelakkan bahaya arus bocor
Jika ketua pengatah JBE membenarkan
penggunaan konduktor neutral sebagai
konduktor bumi untuk membumikan radas
elektrik, konduktor neutral tidak boleh
digunakan sebagai konduktor balik untuk
fasa tunggal
37

KAEDAH PEMBUMIAN
Satu atau lebih plat bumi, paip atau rod
hendaklah dijadikan elektrod bumi dan
hendaklah disenggara

38

PERLINDUNGAN ARUS BOCOR KE


BUMI
10mA bagi tempat hiburan awam, mudah diakses oleh
orang awam
10mA bagi tempat yang lantainya basah, berintangan
rendah, pada litar akhir berasingan atau berkumpulan
30mA bagi pepasangan yang kelengkapannya boleh
dipegang dengan tangan pada litar akhir berasingan
atau berkumpulan
100mA bagi pepasangan lain, pada litar akhir
berasingan atau berkumpulan kecuali atas sebab-sebab
fungsi atau tidak praktik atau tidak selamat atau bahaya
jika ia digunakan
39

KEHENDAK-KEHENDAK AM
PEPASANGAN
Ruang bagi tempat PSU hendaklah cukup
terang, dialih udara, cukup kering
Hendaklah bebas dari halangan
Ukuran yang cukup untuk kerja-kerja
pengendalian & penyenggaraan
Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain
termasuk penstoran
40

NOTIS
Notis DILARANG MASUK, ditempatkan di
luar bilik suis
Saiz notis: 350mm lebar, 240mm tinggi
Saiz huruf: 290mm panjang, 30mm tinggi, jarak
diantara huruf 6mm
Notis BAHAYA ditempatkan berdekatan papan
suis, saiz 240mm lebar, 350mm tinggi
Notis-notis hendaklah mudah dilihat dan dibaca

41

CARTA RAWATAN RENJATAN


ELEKTRIK
Arahan rawatan renjatan elektrik dalam
bahasa kebangsaan dilekatkan berhampiran
atau pada dinding tempat elektrik dijana,
diubah atau digunakan.
Pastikan orang yang diambil berkerja
memahami kaedah rawatan tersebut.

42

ALAT PEMADAM API


Ditempatkan di dalam bilik suis dan
pastikan ianya masih boleh digunakan

43

PENGENDALIAN ORANG
KOMPETEN
Orang yang mengerjakan, mengendalikan atau
mempunyai kawalan atas kerja atau pengendalian
sesuatu pepasangan voltan tidak melebihi 600V
adalah:
Jurutera Perkhidmatan elektrik
Jurutera Elektrik kompeten
Jurutera Ekektrik Kompeten Residen
Penyelia Elektrik
44

VOLTAN 600V HINGGA


132,000V
Jurutera Perkhidmatan Elektrik
Jurutera Elektrik Kompeten
Jurutera Elektrik Kompeten Residen

45

MELEBIHI 132,000V
Jurutera Elektrik Kompeten Residen

46

TANGGUNGJAWAB ORANG
KOMPETEN
Mengesorkan orang kompeten yang
berkerja, mengendali atau mengawal
pepasangan dibawah kawalannya.
Mendapatkan kelulusan Pengarah JBE
mengenai orang yang disyorkan.
Pemunya , Pengurusan atau Pemegang
lesen hendaklah patuh kepada syor yang
diluluskan.
47

TANGGUNGJAWAB ORANG
KOMPETEN
Mengerja, mengendali atau mengawal
pepasangan
Bertanggungjawab
bagi
kerja
atau
kendalian orang dibawah kawalannya
Orang kompeten hendaklah bertugas pada
setiap giliran kerja

48

PENDAFTARAN ORANG
KOMPETEN
Sebelum melaksanakan kerja orang kompeten
hendaklah melapurkan diri dengan Pengarah
Suruhanjaya Tenaga
Bayar fee yang kena bayar
Pendaftaran dibuat pada satu majikan sahaja
kecuali diluluskan oleh Ketua Pengarah (KP)
Suruhanjaya Tenaga
Had umur Jurutera Perkhidmatan, Jurutera
Elektrik dan Penyelia Elektrik ialah 75 tahun
49

PENDAFTARAN ORANG
KOMPETEN
Had umur Penjaga Jentera, Pendawai dan
Pencantum Kabel ialah 65 tahun
KP boleh membenarkan orang melebihi had umur
bekerja setelah mendapat pengesahan pengamal
perubatan, pembaharuan setiap tahun
Pemunya, Pengurusan atau Pemegang lesen
hendaklah mendaftar orang kompeten dalam
tempoh 7 hari selepas mengambilnya
Senarai tugas hendaklah disedialan olejh
Pemunya, Pengurusan atau Pemegang lesen
50

ORANG KOMPETEN MENYAMBUNG


PAPAN SUIS & KELENGKAPAN
Papan suis, gear suis atau kelengkapan
hanya boleh disambung oleh orang
kompeten atau orang yang dibawah
kawalannya
kecuali
perkakas
yang
disambung kepada soket alir keluar melalui
palam (plug top).
Lampu pemasangan domestik dikecualikan
51

ORANG KOMPETEN MENGEMUKAKAN


PELAN & SPESIFIKASI
Orang kompeten boleh mengemukakan
pelan, lukisan dan spesifikasi seperti
didalam Jadual Kedua Bahagian VI

52

PEMERIKSAAN TETAP OLEH


ORANG KOMPETEN
Pepasangan hendaklah dilawati dan
diperiksa oleh orang kompeten dengan
kekerapan seperti berikut:

Voltan maksima 600V, 100A 1 lawatan sebulan


600V ke 11kV
2 lawatan sebulan
11kV ke 132kV
4 lawatan sebulan
Tempat hiburan awam
2 lawatan sebulan
53

PEMERIKSAAN & PENYEDIAAN


LAPURAN
Bagi setiap pemeriksaan orang kompeten
hendaklah merekod & menghantar semua
dapatan, syor dan arahan kepada Pengarah,
Pemunya, Pengurusan atau Pemegang lesen.
Lapuran pemeriksaan, dapatan, syor dan
arahan hendaklah dikemukakan kepada
Pemunya, Pengurusan atau Pemegang lesen
dalam tempoh 2 minggu.
54

PEMERIKSAAM DAN
PENYEDIAAN LAPURAN (samb.)
Pemunya, Pengurusan atau Pemegang lesen
hendaklah menyimpan buku/fail lapuran dan
hendaklah dibuka untuk pemeriksaan Pengarah
JBE dari masa ke semasa.
Orang kompeten yang memeriksa hendaklah
memgemukakan perakuan pemeriksaan dalam
tempoh
dua
minggu
kepada
Pengarah
menggunakan BORANG 1 (Jadual Pertama).
55

PENENTUAN KEKERAPAN
LAWATAN
Ketua Pengarah Suruhanjaya menentukan
kekerapan lawatan & pemeriksaan

56

KEWAJIPAN MEMBERITAHU &


MEMBAIKI KECACATAN
Orang kompeten hendaklah memberitahu
dengan
segera
kepada
Pemunya,
Pengurusan atau Pemegang lesen, jika
terdapat
kecacatan
yang
boleh
menyebabkan bahaya.

57

PENYENGGARAAN
PEPASANGAN
Pepasangan elektrik hendaklah disenggara dan
dipastikan berfungsi, langkah awasan perlu diberi
setiap masa.
Tanggung jawab menyenggara terletak kepada
Pemunya, Pengurusan, Pemegang lesen, Penghuni,
Pengkhidmat atau agennya.
Pepasangan elektrik selain dari domestik
hendaklah diperiksa dan diuji oleh orang kompeten
sekurang-kurangnya 5 tahun sekali.
58

PENYENGGARAAN
PEPASANGAN
Geganti
dan
Peranti
perlindungan
hendaklah diperiksa, diuji dan ditenrukur
sekurang-kurangnya 2 tahun sekali
Pengarah Suruhanjaya boleh memeriksa
pepasangan bila-bila masa, jika notis
bertulis diberi, Pemunya, Pengurusan,
Pemegang lesen, Penghuni, Pengkhidmat
atau agennya hendaklah hadir dan memberi
bantuan kepada Pengarah Suruhanjaya
59

ORANG KOMPETEN
MELAKSANAKAN
Hanya orang kompeten atau orang-orang
dibawah kawalan orang kompeten dibenar
melaksanakan
kerja
pembaikan,
penggantian, penservisan atau pembersihan
mana-mana kelengkapan elektrik

60

LANGKAH AWASAN
KESELAMATAN
Orang kompeten hendaklah mengambil langkah
awasan agar pepasangan atau kelengkapan tidak
hidup secara tak senghaja semasa kerja sedang
dilaksanakan.
Orang yang berkerja hendaklah dilindungi
secukupnya dari bahaya oleh pemegang lesen atau
pihak berkuasa bekalan, pemunya, pengurusan,
pengkhidmat atau agennya.
61

LANGKAH AWASAN
KESELAMATAN
Dalam melaksanakan kerja, jika suis berada
jauh, suis itu hendaklah dikunci dalam
kedudukan OFF sehingga kerja selesai: a)
kerja talian aerial Notis digantung pada
suis atau tiang pembumi pada jarak yang
boleh dilihat, b) kerja kabel bawah tanah
Notis digantung pada suis.
62

LANGKAH AWASAN
KESELAMATAN
Bagi voltan tinggi dan amat tinggi suis hendaklah
dikunci dalam keadaan OFF oleh orang kompeten
Orang kompeten dan orang dibawah kawalan
orang kompeten tidak boleh menghidupkan
semula suis sehingga dia pasti tiada sesiapa pada
litar berkenaan dan amaran telah diberi bahawa
litar akan dihidupkan semula

63

LANGKAH AWASAN
KESELAMATAN
Tiada sesiapa pun boleh menanggalkan,
membuang atau merosakkan peranti
keselamatan yang dipasang
Jika orang kompeten berpuashati bahawa
kerja pada litar hidup adalah selamat, tidak
menjadi kesalahan jika dia melibatkan diri
dengannya
64

ARAHAN BERTULIS OLEH


ORANG KOMPETEN
Orang kompeten hendaklah memberi arahan
bertulis kepada orang dibawah kawalannya
sebelum memulakan kerja

65