You are on page 1of 109

1

if

Popravak
videorekordera

Copyright ESCO 1999.

Sadraj
l-UVOD
2

- Tehnologija VCR-a
9
VHS video....................................................................................... 9
VHS audio....................................................................................... 10
Sen/o sustav VCR-a......................................................................... 10

3
pogonskog mehanizma
11
Dijelovi mehanizma za transport vrpce ...................................... ......11
4

- ienje / podmazivanje VCR-a

- Uobiajeni problemi

Osno

15
Tehnike ienja video glave..................................... ............... ....... 15
ienje glave za brisanje i A/C glave ................................................ 15
ienje vodilica, pinch rollera, osovina i klizaa................ ... ..... ... ... .. 15
Podmazivanje mehanike u VCR-u ..................................................... 16
18
Uobiajeni problemi .......................................................................... 18
Problemi s ulaganjem i izbacivanjem kasete........................................ 18
Izbacivanje zaglavljene kasete......................................................... 19
VCR odbija premotavati vrpcu............................................................ 19
Buno premotavanje vrpce............................................................. 19

6
problemi s Play i Record operacijom
20
VCR odbija da snima.................. .. ..... .......... . ....... ... ............... ... 20
VCR prekida Play ili Record operaciju ......................................... . ..... 20
Vrpca visi iz kasete kod izbacivanja .......... ..... .......... .... .................. 22
Vrpca se Ijepi oko bubnja video glave.............................. .. .......... ..... 23

Mehaniki

7
Podea
putanje vrpce i po vratne napetosti
23
Opi problemi s podeavanjem putanje vrpce ............ ....................... 23
Simptomi loe podeenosti A/C glave .............. ... ........... ......... ....... 23
Podeavanje A/C glave..................................................................... 24
Podeavanje visine vodilica.............. ... ............................................ 25
Podeavanje napetosti vrpce.............................................................25
8

ve

vanje

- Problemi s kontrolnim susta vom VCR-a


26
VCR je iv, ali nita ne radi................... ... ................................ 26
Nepravilno ponaanje u razliitim nainima rada......................... 27
Problemi s mode (sensor) prekidaima .............................................. 27
Mehaniki odnosi u VCR-u ........................................................ 29
VCR zaboravlja memorirane kanale................. ... . .... .............. 29
Displej ne daje znakove ivota ............. .. ............. .................. 29

9
reproduciranjem i snimanjem
Problemi kod reprodukcije ........ ..... ... .. .. ..............................
Problemi sa snimanjem ............................................................
Snijeg na jednoj ili vie brzina......................................... .... ....
Slika skae tokom reprodukcije.................................................
VCR slabo reproducira vlastite snimke .......................................
Netono usklaen vremenski okvir slike........................... .. ......
Uzorci u duginim bojama..........................................................
Gornji dio slike je nestabilan .....................................................

30
30
30
31
31
32
32
34
34

Problemi

6
10
- Problemi s PLA Y i
RECORD kontrolom
34
VCR sluajno mijenja brzinu ..................................................... .. 34
VCR reproducira na brzini premotavanja.................................... 35
Krajevi vrpce su naborani......... ...................... .. ..................... 35
Snimanje se sluajno zaustavlja................................................ 35
Broja vrpce nepravilno radi ............................................... ...... 36
11

- A udio problemi
36
Slaba kvaliteta zvuka ............................. .... ... .. ............... .... 36
Preveliko treperenje zvuka ................................................................ 36
Nema zvuka na snimljenoj kaseti................................... ... ...... . 37
Slaba kvaliteta zvuka na HiFi VCR-u .......................... ... ........... 38
Pomo za istroene HiFi glave ................................................... 39
Brujanje i zujanje u HiFi zvuku.................................................. .. 39
Visokotonsko cviljenje i kripa iz VCR-a...................................... 39

12
- Video
gornji cilindar
40
Konstrukcija video glave........................................... . ....... . .......... .. 41
Dijagram video glave ...................................................................... .41
Dijagram dvostruke video glave.............. . ........................................ 41
Je Ii video glava zaista loa? ..................................... ....... ..............41
Vie o procijeni istroenosti video glave ............................................ 42
Tehnika zamijene video glave ............................................. ... ........ .. 42

glave

13
- Opi problemi sa
susta vom
42
Viestruki problemi sustava ........ ............................ ... .................. 43
Problemi s napajanjem ........ ........................................................... 43
Vrste napajanja VCR-a.................................................................... 44
Osigurai u VCR-u ....................... ... ....................................... ... .. 45
14

- Problemi sa signalom

15

- VCR senzori i brojai


48
Tape start/end senzor ....................................................................... 48
Testiranje start/end senzora ........................................................... 49
Senzor rotacije (reei senzor).............................................................. 49
Testiranje senzora rotacije................................................................. 50

46
Problemi s bojom u VCR-u............................... .... .......................... 46
Problemi s RF signalom ................................................................... 46

16- Motori u VCR-u

51

Testiranje i popravak malih motora .................................................... 52


17

- Kontrolni sustav VCR-a

54

18

- Nekoliko specifinih problema

57

Displej na Hitachi VCR-u ne radi....................................................... 57


Problem s trackingom kod JVC modela............................................. 57
Problemi s prekidakim napajanjem kod Sony VCR-a ........................ 57
Sony VCR - kodovi za greke........................................................... 59
Problem s capsaanom kod Sony VCR-a ............................................ 60
20

- Simptomi i dijagnoze

67

7
Uvod

Videorekorer je odlian primjer izvanredno sloene precizne tehnologije koju je mogue proizvesti
u masovnoj produkciji. Uglavnom, oni su obino posve pouzdani. Postupate li prema modemom
VCR-u sa malo potovanja i on e vam omoguiti rad bez kvarova tokom dugog vremena. Za razliku
od televizora gdje sklopovi snage naplaaju svoj danak na komponentama sklopa, elektronika u
VCR-u je uglavnom posve pouzdana i rijetko se kvari. Veina problema na VCR-u su mehanika prljavtina i praina stazi po kojoj se kree vrpca, istroeni gumeni dijelovi, osuena mjesta za
podmazivanje, istroenost preciznih dijelova ukljuujui rotirajue video glave i zloupotrebe
uzrokovane razliitim predmetima koje su ubaene kroz otvor za kasetu kao igrake, kamenii itd.
Jeste li znali da jedan od najstranijih problema - VCR jede vrpcu - esto se moe izlijeiti kroz
ienje i zamijene gumene tarenice koja kota 10 kuna?
Ovaj prirunik e vas obskrbiti s znanjem koje e vam pomoi da rijeavate 85% problema s kojim
ete se vjerojatno susresti kod vaeg VCR-a. On e vam omoguiti da postavite dijagnozu problema
u mnogim sluajevima i da ih ispravite kao takve. Prije svega to su tehnike ienja putanja vrpce i
zamijena gumenih dijelova kao remeni, gume, i pinch rolleri - ijeenje mnogih problema kod VCRa. Osim u sluaju nekoliko izuzetaka, postoje specifini proizvoai iji modeli nee biti pokriveni,
budui da ima tako puno varijacija da bi takav pristup zahtijevao vrlo veliki i vrlo detaljan tekst.
Umjesto toga, bit e obraeni najei kvarovi te e biti dati osnovni principi rada tako da se to
lake izolira sam problem i lake odredi to nam je initi da bi se kvar otklonio.

Tehnologija VCR-a

Napominjemo da raspor glave - razmak izmeu


dva pola - je veliine samo 1 pm. Kao referentna
toka, ljudske crvene krvne elije su oko 7pm u
dijametru i debljina normalnog lista papira je
a VHS video
oko lOOpm. Raspor je ispunjen sa
Veina sljedeih diskusija, osim ako nije
nemagnetskim materijalom da bi sprjeio
drugaije napomenuto, odnosi se na VHS format.
zaepljenje i da bi izbacio magnetsko polje iz
Beta, koja je prethodila VHS-u ima neto bolju
tehnologiju sistema sa superiornom kvalitetom
slike. Meutim, licencna praksa Sony-a u odnosu
na BETA proizvode je neizbjeno dovela da
VHS pobijedi na tritu.
Svaki od tragova podudara se sa 1 poljem ispreplitanog video formata. Uglavnom, se
upotrebljavaju dvije glave nasuprot jedna drugoj
na rotirajuem bubnju. Jedan okretaj bubnja
odgovara kompletnom video okviru slike sa
glavom oznaenom A i B za pojedinano parno i
neparno polje. To daje mogunost izvravanja
razliitih specijalnih efekata ukljuujui
zamrznuti okvir, potpunu promjenu brzine
naprijed i nazad sa prepoznatljivom i u mnogim
sluajevima potpuno istom slikom.
Kamkorderi i ostali kompaktni sistemi mogu
magnetske glave u magnetski premaz vrpce. Taj
upotrebljavati 2 para indentinih glava gdje su
izvanredno mali razmak je potreban da se
nasuprotni parovi odvojeni za 270 stupnjeva
postigne irina video pojasa od nekoliko
umjesto 180. To omoguuje upotrebu manjeg i
megahertza.
lakeg video bubnja.
Luminatna (Y) i color (C) komponenta kompozitnog video signala se snimaju posebno.
Signal svjetline (Y), koji utjee na crno - bijelu
sliku sa svim visoko rezolutnim komponentama,
ali bez boje, je frekventno moduliran na noseoj
frekvenciji od 3,8 MHz . Devijacija je oko
1MHz i maksimalna frekvencija snimljena na
VHS vrpci je 4,8 MHz (Beta se
la
A i B glave nisu posve jednake. Njihov azimut je
razliit i iznosi +6 stupnjeva za jednu i -6 za
drugu glavu. To je jedna od nekoliko tehnika
koje se upotrebljavaju da smanje presluavanje
izmeu susjednih tragova. Glava s azimutom
koja ima poloaj kao / ignorirati e veinu
informacija snimljenih s poloajem azimuta kao
\.

Tehnologija VCR-

gano razlikuje i S verzija BETE je malo


poveana kako bi se postigla vea irina pojasa) .
Color signal je odvojen od kompozitnog video
signala i on je amplitudno moduliran na noseoj
frekvenciji od 627 KHz.

10

Tehnologija VCR-a
hronizacionim impulsima sa video izlaza:

VHS audio

Zvuk u VHS formatu nije integriran u video signal na


vrpci. Za VCR-e koji nemaju HiFi zvuk, posebna
stacionarna glava je odgovorna za audio signal. Zbog
vrlo spore brzine kretanja vrpce, audio kvaliteta se ak
ne moe usporediti sa jeftinim kazetofonom ak i kod

SP brzine. VHS HiFi to nadvlauje frekventno


moduliranim snimanjem audio signala duboko u vrpcu
(snimljenim pomou posebnog seta HiFi glava
neposredno prije video informacije), doslovno
zakopanim ispod video signala. Lijevi i desni audio

kanal se snimaju posebnim frekventnim pojasem - 1,3 i


1,7 MHz. Azimut HiFi audio glava je +/- 30 stupnjeva
koji minimaliziraju presluavanje izmeu snimljenih
audio i video informacija.
Postoje dva nedostatka VHS Hifi zvuka: (1) bit e male
degradacije video kvalitete zbog neizbjene interakcije
sa audio signalom koji se nalazi ispod video signala, i
(2) nije mogue nanovo snimati (dub) samo zvuk bez
ometanja video signala.

Rotacija bubnja s glavama je fazno sinhroniziran s vertikalnim sinhronizacionim


impulsima pa je tako odgovarajua glava
(A-B par) u kontaktu s odgovarajuim video
poljem.
Brzina kojom kapstan vue vrpcu kroz
transport je takoe sinhronizirana
vertikalnim impulsima pa su podrani i
izabrane brzine vrpce (SP, LP, EP).
Kontrolni impulsi (25 Hz za PAL) su
snimljeni du donjeg ruba vrpce
stacionarnom kontrolnom glavom.

Servo sustav VCR-a

Reprodukcija: referentni signal je vremenski


impuls koji se dobavlja s kvarcnog oscilatora:

Linearno kretanje vrpe i rotacija bubnja s glavama


moraju biti precizno sinhronizirani tokom

Snimanja, reproduciranja i reproduciranja


specijalnih efekata. Glavne funkcije su sline za
sve naine rada, ali izvor osnovnog referentnog
signala razlikuje se za reproduciranje i snimanje.
Neke od specifinih odnosa mogu se razlikovati

zavisno od specifinog dizajna VCR-a.


Snimanje: referentni signal je sinhroniziran sin-

Brzina rotacije kapstana je sinhroniziran sa


25 Hz impulsima koji dolaze s preciznog
kvarcnog oscilatora. Rotacija bubnja je
fazno sinhronizirana sa kontrolnim
impulsima koji se itaju s kontrolne glave.
Tracking kontrola se koristi da bi se podesila
relativna faza bubnja u odnosu na kontrolne
impulse. To omoguava da putanja glave
preko vrpce bude usklaena sa pravim
snimljenim tragom.

PWM.SK5NAL

W3KHD

Osnove pogonskog mehanizma

11

Osnove pogonskog
mehanizma u
videorekorderu

Dijelovi mehanizma za transport


vrpce

Idler tire - crna gumena tarenica na vanjskom


dijelu idlera koji je u kontaktu sa rubom
tanjura za namatanje. Taj dio najvjerojatnije
treba zamijeniti nakon nekoliko godina
upotrebe. Neki videorekorderi upotrebljavaju
zupanik umjesto gumene tarenice, ali je
gumena tarenica najee u upotrebi
pogotovo u starijim modelima. Provjerite i
oistite - ili zamijenite ako je sumnjiva.
Neki VR upotrebljavaju zupanik za idler i
oni su uglavnom pouzdani. Neki high-end
VR-i imaju poseban motor za pokretanje
tanjura.

Roller guides - postoje dvije vodilice s


valjkom. Te vodilice se pomiu iz svoje
uvuene pozicije na poziciju na kojoj je
izvuena vrpca za reprodukciju ili snimanje.
Bijeli valjci moraju se slobodno okretati i
moraju biti isti. Na uvuenom poloaju te
vodilice su labave. Meutim kad se traka
namota na bubanj video glave one moraju
dobro prilijegati uz (V-stoppers) zaporke koji
se nalaze na kraju tranica.

Sljedei opis moe se primijeniti na 99,9%


videorekordera (VCR).

Supply spindle - platforma s osovinom na


kojoj sjedi tanjur (vitlo) odmatanja (supply
tape reel). Rubove koji su u kontaktu sa
gumenim obruem idlera i pripadajuu
prigunu konicu - (brake pad) treba oistiti.

Takeup spindle - platforma s osovinom na


kojoj sjedi tanjur namatanja (takeup reel) .
Treba oistiti rubove koji su u kontaktu sa
gumenim obruem idlera i pripadajuu
prigunu konicu - (brake pad).

Idler - sastavna jedinica koja se njie izmeu


supply i takeup reel tanjura i prenosi snagu
na odgovarajui tanjur koji namata traku
tokom reprodukcije ili snimanja i esto
pogoni brzo prematanje FF i REW. U
upotrebi moe biti kao gumena tarenica ili
zupanik.

12

Osnove pogonskog mehanizma

Na istoj sastavnoj jedinici nalaze se i dvije


osovine za voenje trake - post. Pravilno
funkcioniranje i podeenost vodilica trake je
kritini zahtjev za pravilni tracking. Ne
dirajte njihovu podeenost ako niste sigurni
da su nepravilno podeeni. Provjerite i
oistite.

Roller guide tracks - kombinacija plastinih i


metalnih proreza u kojim vodilice klize
tokom uvlaenja i izvlaenja vrpce.
Provjerite da li su dobro podmazane s mau.

Video head drum or upper cylinder - bubanj


video glave ili gornji cilindar - ta rotirajua
jedinica sadri u sebi video glave (HiFi audio
i letea glava za brisanje, ako postoje). Vrlo
je osjetljiva i drite se podalje od nje. Ako
nemate probleme s video umom, nemojte je
istiti.

Capstan - kapstan je osovina (vreteno) koja


tokom reprodukcije ili snimanja i
pretraivanja kontrolira kretanje vrpce
naprijed ili nazad pomou gumenog valjka
(pinch roller) koji je pritisnut uz capstan.
Treba ga oistiti da se osigura pravilno
kretanje vrpce tokom rada.

Pinch roller - crni gumeni valjak koji pritie


capstan tokom reprodukcije, snimanja ili
pretraivanja. Slobodno se okree oko svoje
osovine.
Tvrdi, sjajni i osueni valjak moe dovesti do
vakanja rubova vrpce i nepravilnog zvuka,
brzine i trackinga. Temeljito ga oistite. Iako
nemate oiglednih problema kod
reprodukcije ili snimanja, kod pojave
konkavnosti valjka ili istroenosti s
brazdama, zamjena je preporuljiva. Vrpca
koja se kree izvan centra zbog loeg valjka
moe izazvati oteenje rubova vrpce.

Back tension arm - tension pole - u vezi je sa


trakom od filca (Back Tension Band), a slui
da bi se odrala konstatna napetost trake
tokom reprodukcije, snimanja ili
pretraivanja unaprijed. Povue se prema
kazeti kad je traka uvuena. Napetost je
ponekad kritina i zahtjeva podeavanje
nakon dugog perioda upotrebe.

Audio / control Head - audio kontrolna


glava. Sastoji se od magnetske glave za ne HiFI (linear) zvuk i glave za sinhronizacioni trag.
Treba biti ista, jer zvuk i tracking su
kritino ovisni o pravilnoj reprodukciji tih
tragova.

FuII erase head - glava za brisanje. Rijetko


uzrokuje probleme. Oistite.

Half loading arm - nalazi se blizu capstana/pinch rollera. Na videorekorderima sa


brzim pristupom prijenosa trake pomae da
pozicionira vrpcu na meupoloaj
(poluizvuena pozicija). Slina ruka obino
postoji u drugim videorekorderima da
pomogne u pozicioniranju vrpce oko pinch
rollera. Provjerite da li se slobodno giba.
Oistite. Podmaite leajeve ako su tromi.

Belts - remeni. Razliitih su veliina. Tipini


videorekorder ih ima izmeu 0 i 12 na vrhu i
ispod asije. Tipino 3 do 4. Najee su
kvadratini, a mogu biti i plosnati ili okrugli.
Provjerite i oistite ih. Remeni zahtjevaju
zamjenu nakon nekoliko godina. Zamijenite
ih ako su ispucali, tvrdi, istegnuti ili labavi.
Dobar remenje mekan i gu- mast bez
pukotina i vraa se u oputeno stanje odmah
kad se istegne 25%. Novi remeni mogu
vratiti viderekorder iz koma- toznog stanja u
stanje perfektnog zdravlja. Mogu se nabaviti
u kompletu za pojedine tipove
videorekordera.

Osnove pogonskog mehanizma

2.2 Lage wichtiger mechanischer Teile


2.2 Layout of main mechanical parts
Draufsicht und Telibezeichnung Top
view and parts identification

13

1 Spannrolle
Impedance roller
2 AbwickeiFhrungsrolle Supply
guide roller
3 Abwickel-Umlenkroile
Slant pole (Supply pole base ass y)
4 Schleifkontakt
8rush
5 Fhlstift
Tension pole
6 Obere
Kopftrommel Upper
drum
7 Aufwickel -Umlenkbofzen
Slam pole (Take up pole base ass'y)
8 Aufwickel'Fhrungsrolie
Take up guide roller
9 Audio-ZKontrollkopf
Audio/control head
10 Capstan-Motor
Capstan motor
11 Aufwickei-Fhrungsrolie
Take up guide pole
12 Andruckrotle
Pinch roller
13 Capstan-Schwungscheibe
Capstan (Flywheel assy)
14 Wickeirwischenrad
Reel idler
15 Aufwickel-Kupplung
Take up clutch
16 Aufwickel-Zwischenrad Take
up idler arm
17 Bremse fr Aufwickelteller
Take up tension brake
18 Aufwickelteller
Take up reel disk
19 Bremse fr Wickeltellerkupplung Take
up brake
20 Bremse fr Abwicketteller-Kupplung
Supply brake
21 Wicketteller
Supply reel disk
22 Bremse fr Wickelteller
Supply tension brake
23 Bremsband
Tension band
24 Fhrungsstift
Guide pin
25 Abwickelfhrungsbolzen
Supply guide pole
26 Voildschkopf
Full erase head
27 Cassetten-Fhlschalter
Cassette/! in detect switch
28 Cassettenmotor
Cassette motor
29 Cassettenanfang- und Endschalter
Housing up/down detect switch
30 Schalter Aufnahmesperre
Rec safety switch
31 FGPlatte FG
board
32 Einfdel/Ausfadel-Abschalter
Leaf switch (UL switch and AL switch)
33 Getriebe
Drive gear
34 Einfdelriemen
Loading belt
35 Einfdelmotor Mode
control motor
36 Impulskopf
Pick up head
37 Magnet
Solenoid
38 Sensor-Platte Reel
sensor board
39 Hauptzwischenrad
Center pulley
40 Wickelriemen
Reel belt
41 Riemen fr Aufwickelkupplung
Take up clutch bell
42 Capstan Riemen
Capstan belt

14

Osnove pogonskog mehanizma

ienje i podmazivanje VCR-a

15

ienje i podmazivanje VCR-a najbolji, ali dobar je i isti alkohol (medicinski

Tehnike ienja video glave

91%). Rukom rotirajte gornji cilindar i pritisnite


uz nju tapi za ienje ili konu krpicu sve dok
ne uklonite svu abraziju (oxid) koja je dospjela sa
loe vrpce. Priekajte dok se glava potpuno ne
osui.

Upozorenje: Proitajte sljedee u cjelini da bi


izbjegli skupu lekciju.

ienje glave za brisanje i


A/C glave

Ukoliko nemate pojavu video snijega na slici,


povremeni nadostatak boje, ili povremeno pre-

Glave se iste s pamunim tapiem umoenim u


isti alkohol.
ienje vodilica, oinch rollera, osovine
caostana i klizaa vrpce.

Vodilice se iste s pamunim tapiem umoenim


u isti alkohol.

kidanje Hi-Fi zvuka (samo HiFi VCR-i) pustite


video glavu na miru.
Nepravilno ienje moe unititi video glavu.
ipovi video glave mogu biti vrlo lomljivi i
nemojte ih istiti u smjeru gore - dolje ! Takav
postupak ih moe slomiti, tako da e biti potrebno
zamijeniti cijeli gornji cilindar-jedan od
najskupljih dijelova. Potrebni su vam posebni
tapii za ienje glave koji su pokriveni koom i
oni su najsigurniji. Nemojte upotrebljavati tapie
pokrivene s pamukom, zbog toga to ostavljaju niti
na video glavi. Oni se upotrebljavaju za vodilice i
A/C glavu.
tapie za ienje je potrebno namoiti u
alkoholu ili sredstvu za ienje glava. Isopropyl je

16

ienje i podmazivanje VCR-a

Podmazivanje mehanike u VCR-u

Ukoliko VCR nije pravilno podmazan u tvornici


(stoje mogue), jedino mogue podruje kojem je
potrebno podmazivanje su prorezi po kojim
vodilice klize. Ponekad moete naii na osueni
leaj capstana, motora, poluge, ili zupanike.
Strojno ulje za elektro motore ili ivae strojeve
bit e upotrebljivo za zupanike ili osovine.
Silikonska mast koja ne djeluje tetno na plastiku
ili Molylube su masti prikladne za zube
zupanika, grebenaste zupanike (cam gear) i
utore za vodilice. Nikad nemojte uputrebljavati
WD40 poto nije dobar za podmazivanje.

Tabelle/Table 1 Standard Service Intervalle


Standard service periods
Gruppe

Bezetchnung/Name

Service Intervalle (Betriebsstunden) Periodic Service Schedule (Operating hours)

Category

Obere Kopftrommel Upper Drum Assy


Kopf/Head

1000

2000

Audio/Kontrollkopf Audio/Control Head Ass'y

3000

4000

5000

Gesamtioschkopf Full erase head

Bandantriebsmotor Capstan Motor

Motor/Motor

Einfadelmotor

Mode Control Motor Assy

Cassettenmotor Cassette Motor Assy


GA-Rollen Einheit Pinch-Rotter Arm Ass'y

Zwischenrad

Idler

Aufwickel-Kuppiung Take-up Clutch


Aufwickel-Zwischenrad Take-up Idler
Wiekelzwischenrad Reel Idler

"Bandantriebs-Riemen Capstan Belt

Riemen

Belt

Wickel-Riemen Reel Belt


Riemen fur Aufwickeikupplung Take-up Clutch

Belt

Bremsbelag Brake Pad

Brake
Fuhlhebelbremsband Tension Band Assy
Spulenteller

Aufwickelspulenteller 7. Reel Disk Ass'y

Brush

Bursteneinheit Brush Assy

O Oberprfen und wenn notwendig auswechseln.

Abwickelspulenteller S. Reel Disk Ass'y

Reel Disk
Brste

Einfadel-Riemen Loading Belt


Bremse

Auswechseln/flep/ace

Check and reptace ifnecessary

Hinweis:
Auch wenn das Gert nicht hufig benutzt wurde, sollte die Reinigung, die

Note:

Even if the unit is not used frequently, cleaning, lubrication and

replacement
Schmierung und der Austausch der Riemen alle zwei Jahre vorgenommen
werden.

of the belts should be undertaken every 2 years.

17

18

Uobiajeni problemi

Uobiajeni problemi

VCR odbija da premotava traku FF i REW i


gasi se.
VCR se gasi kad se pritisne tipka PLAY ili
REC ili sluajno tokom reprodukcije ili
snimanja
VCR jede vrpcu.
VCR ne prihvata vrpcu ili izbacuje kasetu bez
razloga.
Zvuk je nestalan, promjenljiv ili mutan.

Uzrok svemu ovom je vrlo esto loa idler


gumena tarenica ili neisti, istroeni gumeni
dijelovi.
UPOZORENJE: Veinu remena moete skinuti
bez puno rastavljanja. Meutim ako je va VCR
iznimka, nemojte micati nikakve zupanike ili
stalke koji mogu biti dio kritinog timing odnosa,
odnosno ako potpuno ne razumijete smisao te
akcije. U nekim sluajevima ako se zupanik
zarotira samo jedan zub od mjesta gdje bi trebao
biti, mogle bi biti nepred- vidive i katastrofine
posljedice.

Problemi s ulaganjem i izbacivanjem kazete

Pomou mehanizma lift (cassette house) ubacuje se i sputa kaseta u pravilnu poziciju mehanizma za transport trake. Laganim guranjem
kazete u otvor uzrokuje da motor mehanizma
kuita kasete uvue kasetu i spusti je na iljke
za fiksiranje poloaja.
Postoji nekoliko moguih problema: VCR moe
ignorirati va pokuaj da ubacite kasetu ili kad
pritisnete EJECT, ili odmah moe izbaciti
kasetu ili je u ciklusu neprestanog ubacivanja i
izbacivanja.
Ako ubacivanje kasete ne uspijeva, mogu
je problem sa mikroprekidaem koji ima
funkciju senzora prisutnosti kasete, motor
za ubacivanje kasete, remen, ili neispravni
driver ili drugi problem s elektronikom.
Ponekad to moe znaiti daje mikrokontroler zbunjen zbog neispravnog mod prekidaa (prog. SW, Load SW) ili je mehanizam dospio u neko neobino stanje.
Runo pokretanje mehanizma za ubacivanje kasete moe resetirati to stanje.
Uzrok mogu biti i slomljeni zupanici u
mehanizmu ako pri runom ubacivanju
naiete na otpor. Mogu je i neispravan
mikroprekida na mehanizmu.
Ukolko pritiskom na EJECT nema izbacivanja kasete, mogue je da mikrokontroler
misli da mehanizam nije u sigurnom stanju
i nee izbaciti kasetu daje zatiti od oteenja.

Uobiajeni problemi
Izbacivanje zaaiaviiene kasete

Prvo provjerite da mikrokontroler nije dospio u


neko zbunjeno stanje - iskljuite utika iz mree i
priekajte minutu ili dvije. Taj postupak moe
resetirati mikrokontroler i sve e biti u redu. Te se
stvari dogaaju.

19

omotana oko video glave tokom svih operacija


osim najbreg premotavanja unazad, to bi takoer
mogao biti i drugi problem s kontrolom. Ako
vrpca pravilno krene s premotavanjem naprijed ili
nazad (FF ili REW) ali broja prolaza vrpce ne
mijenja vrijednost i VCR iskljui operaciju
(AUTO STOP), tada je vjerojatno u pitanju senzor
namatanja (REEL TAKE UP SEN- SOR).

Ako nema uspjeha, morati ete otvoriti VCR i


runo pokrenuti mehanizam. Sljedea procedura
pretpostavlja da nema slomljenih dijelova koji bi
sprijeili runo uvlaenje vrpce i izbacivanje
kasete.
1. Uvlaenje vrpce: prvi korak je da ustanovite da
lije vrpca uvuena sa bubnja video glave
nazad u kuite. Ako je uvuena, preite na
korak br. (2). Procijenite koje vitlo ili tanjur
za namatanje uvlai vrpcu u kasetu. Trasirajte
vezu ili zupanike koji pokreu vodilice
vrpce nazad - to bi mogao biti motor capstana
ili posebni mali motor. Bit e potrebno vie
puta runo okretati motor u jednom ili
drugom pravcu zavisno od pravca u kom se
vodilice ponu kretati. Kad ih uvuete
pokuajte nai nain da runo pokrenete
tanjur za namatanje da uvuete vrpcu u
kasetu. Oni se obino pokreu pomou idlera.
2. Izbacivanje kasete. Locirajte motor za
pokretanje mehanizma za izbacivanje kasete i
pokuajte ga runo pokrenuti u prikladnom
pravcu sve dok kaseta potpuno ne izae.
Buno oremotavanie vrpce

VCR odbila premota vati vrpcu naprijed ii i


nazad FF i U REW

Ta operacija nije nikad potpuno tiha, prvo


potvrdite da li se to dogaa na vie od samo
jedne kasete - mogue je daje defekta.

Postoji nekoliko vrsta bunog premotavanja:


U tom sluaju traka se pone kretati - potom se
Visokotonsko kripanje - osuene, neiste
iskljui - vjerojatno nepravilno ili zavisno od
osovine ili gubitak podmazivanja osovina
kasete.
tanjura za premotavanje REEL ili osovine
Uvjerite se da kaseta nije problem - probajte s
idler kolotumika.
drugom.
Periodini eek-eek-eek tip zvuka, provjerite
AkOjiTslait pone s kripanjem, pa kod neke '^ke
da okrugli rotirajui dijelovi ne struu o
- moda blizu kraja vrpce stane i iskljui se, tada je
neto.
vjerojatno istroena tarenica idlera ili istroeno ili kripanje i struganje metal na metal kao
slomljeno idler kvailo (idler clutch), lo remen, ili
konice automobila znai da capstan strae o
problem s podmazivanjem u pitanju.
svoj leaj. Ako ne pomogne ienje i
Kod VCR-a sa brzim startom - gdje je vrpca
podmazivanje znai daje potrebno zamijeniti
capstan zbog istroenosti.

20

Mehaniki problemi s PLA Y i RECORD operacijom

Razni uzroci:

Kaseta nije pravilno sjela i / ili problemi s


poeenou staze po kojoj se vrpca kree.
Pritisniti kasetu prema dolje da vidite da li
zvuk prestaje.
Poluge konica nisu potpuno odvojene,
istroeni prigunici, ili nepodeenost.
Nedostajue fiber podloke, drugi problemi s
podmazivanjem itd.

Mehaniki problemi s Play i


Record operacijom
VCR odbija da snima

Ako VCR totalno ignorira nastojanje snimanja


(direktno ili preko timera) i izbacuje kasetu, tada
je zatitni jeziac na kaseti moda slomljen ili je
kontakt prekidaa senzora zatite od snimanja
neispravan, prljav ili iskrivljen.. Testirajte ga
ohmmetrom - ako moete doi do njega.

VCR prekida Plav Hi Record ooeradiu


tokom pokretanja Hi odmah nakon toga

To je problem s procesom nazvanim tape


loading izvlaenje vrpce iz kuita kasete i
nama- tanje na rotirajui video bubanj.
Privlaenje capstana i pinch rollera i rotacija
tanjura za namatanje.
Provjerite sve remene koji se mogu rastegnuti
tokom vremena.
Posmatrajte ponaanje kad pritisnete Play tipku.
(Moda e biti potrebno staviti komad kartona
iznad kasete da sprijeite da vanjsko svijetlo
utjee na start/end tape sensor). Pretpostavljajui
daje to osnovni model VCR-a (nema instant start),
trebali bi vidjeti:

1. Bubanj video glave poinje se okretati.


2. Vodilice glave poinju se glatko kretati po
tranicama, i zaustave se vrsto prijanjajui
uz (V-stopper-e) na kraju tranica.
3. Pinch roller pomie se u poziciju u kojoj
pritie vrpcu prema capstanu.
4. Traka se poinje kretati i namotava se preko
vretena za namatanje (take up reel)
5. Slika i zvuk se pojavljuju na TV-u.

Kod VCR-a sa brzim startom rapid ili quick j


start, vrpca se kree do poluizvuene pozicije
kad je kasete ubaena u VCR. To je meupoloaj kod kojeg je vrpca djelomino izvuena i
kasete, ali nije omotana oko bubnja. Kod VCR- a
s brojaem realnog vremena i / ilf s mogunou
index pretraivanja, vrpca e biti u kontaktu sa
kontrolnom glavom (A/C head).

Mehaniki problemi s PLA Y i RECORD operacijom

21

Sa instant start transportom, vrpca e biti


1. Vodilice vrpce se objese i ne izvuku potpuno
potpuno omotana oko bubnja koji se vrti kad se
vrpcu stoje rezultat mehanikog zastoja ili
kaseta ubaci, ali capstan nee biti u pogonu i
osuene masti za podmazivanje, ili zaspalog
nikakva tenzija vrpce nee biti primjenjena sve
remena za izvlaenje vrpce. Dijelovi mogu
dok se ne pritisne PLAY ili REC. ( Nakon 5
biti slomljeni ili ispali s sklopa vodilica, pa
minuta, bubanj e se zaustaviti i vrpca e se uvui
sprjeavaju da vodilice potpuno prlegnu uz
u poluizvueni poloaj ili e biti potpuno uvuena
V-stopper-e. Slina greka moe sprjeiti
u kasetu.
da se prema capstanu potpuno privue gumeni
valjak i vrpca. Komadi plastike, ili neki
Napominjemo da kod VCR-a s brojaem realnog
drugi dio mogao bi biti uzrok zastoja.
vremena i mogunou index pretraivanja, vrpca
mora biti u kontaktu s kontrolnm glavom (ali ne
sa video glavom) za sve relevantne modove rada.
Ti VCR-i (koji ukljuuju mnoge modeme
jedinice) moraju zato izvui vrpcu djelomino iz
kasete.
U svim sluajevima, dovrenje sekvence je
rezultat priblino istih mehanikih konfiguracija
tokom PLAY operacije.
Nekoliko mogunosti kad se VCR iskljui:
1. Sve se dogaa kao je naprijed reeno, slika i
zvuk se pojavljuju nekoliko sekundi, ali onda
VCR uvue traku, izbaci kasetu, pree u
premotavanje nazad (REW), zaustavi se, ili
2. MOD switch sensor je prljav ili neispravan i
iskljui (POW OFF). Dva su mogua uzroka:
zbunjuje mikrokontroler da pozicionira
mehanizam za izvlaenje vrpce. U tom
Take up reel se ne okree i vrpca se prospe u
sluaju proces izvlaenja vrpce se moe
mainu. To osjeti mikrokontroler koji prekida
zaustaviti na pola puta, napraviti pauzu, i
snimanje ili reprodukciju nastojei da sauva
zatim uvui vrpcu kao u sluaju(l) ili (2) kako
vau vrijednu kasetu. Najvjerojatniji uzrok:
je gore navedeno. Ili je mogue da gotovo
stari / zaprljani idler - tarenica. Kao test
nita ne radi.
izvrnite gumu idlera - unutarnju na vanjsku
3. Neka druga stanja kao End-of-tape sensor
stranu. Svjea povrina e sad raditi dovoljno
misli da da ste na kraju vrpce pa prekida
dobro da potvrdi dijagnozu i sve dok ne
izvlaenje vrpce. To se moe ukazati
nabavite novu.
iznenadnim obratom i iskljuenjem prije nego
Take up reel sa pravilno vrti, ali jedan od reel
pauzom (uobino s pridruenim zvukom
rotation senzora ili pripadajuih elektronika
zujanja motora) kod neke toke nastojei da
je neispravan. Kao test, provjerite i vidite da
dovri dio ciklusa. Za probleme kod snimanja
li se broja vrpce mijenja tokom izvlaenja
prekida zatite od snimanja moe biti prljav
vrpce i prekida procesa. Broja koji nije u
ili istroen to rezultira prekidom snimanja.
realnom vremenu obino dobiva impulse iz
4. Problemi s elektronikom kao loe uzemljenje
istog sensora. (Brojai realnog vremena rade
ili loi spojevi su takoer mogui. Kako neki
preko kontrolnih impulsa s AJ C glave zato
modeli ((jedan broj JVC VCR-a na primjer)
na njega nee utjecati neispravnim reel
imaju cjelovitost uzemljenja preko vijaka
sensor.) Neki stariji VCR-i upotrebljavaju
kroz glavnu tiskanu plou, mora da su
optiki senzor koji jednostavno moe biti
otpustili, pa tako mogu uzrokovati nepravilno
prljav.
ponaanje.
5.

Neispravni mikrokontroler ili druga logika mogu


takoer biti uzrokom neispravnosti, ali to je manje
vjerojatno nego gore navedeni uzroci.

22

Mehaniki problemi s PLA Y i RECORD operacijom

Vrpca visi iz kasete kad se izbaci iz VCR


neposredno nakon Plav i!i REC operacije

(To se takoer moe odnositi na druge modove za


VCR sa brzim startom ili instant start
transportom.)
Ako va VCR neoekivano odbija da reproducira
i obustavlja rad nakon toga, pritiskanje EJECT
uzrokuje da petlja vrpce visi iz kasete kad je
izvadite.
Upotrijebite kasetu koja vam nije vana,
pokuajte promatrati to se dogaa tokom
EJECT- a. Odredite, da li operacija zavrava
ranije ili je to neki problem s odgovarajuim reel
tanjurom ili se ne okree pouzdano ili dovoljno
brzo? Da li se vrpca objesi na roller vodilicama ili
na nekim drugim stupovima za voenje vrpce.

obrtanja tanjura i prevari mikrokontroler da pomisli


da se bavi sa labavom trakom
Ako se vodilice trake objese na tranicama dok se
povlae samo na trenutak, vrpca moe postati
prenategnuta oko vodilica, povue nepogonjeni
tanjur, i zaustavlja operaciju,prije nego se vrpca
potpuno uvue u kasetu. Provjerite da nema

Kao i kod jedenja vrpce, nljei uzrok je prljavi,


stari, istroeni gumeni dijelovi-posebno guma
idlera - koje sprijeavaju da se vrpca
namota nazad u kasetu.
*

Ako se to poelo dogaati nakon to $te


rastavljali VCR - potrebno je da ponovta
provjerite svoj rad - moda ste zanemarili neki
konektor, pomakli MOD preklopnik malo iz svog
poloaja, ili su zupanici nepravilno podeeni.
Mnogi VCRi zakljuuju daje traka potpuno
uvuena u kasetu preko senzora rotacije tanjura
koji nije u pogonu. On ukazuje daje traka
povuena, stoje rezultat daje sad zategnuta i
povuena prego pogonskog tanjura. Ako je senzor neispravan, odspojen, signal je umovit, ili je
pripadajua elektronika neispravna, operacija
moe zavriti ranije nego to bi tebala. Kao
eksperiment da to potvrdite, upotrijebite posebnu
transparent u kasetu za popravak i podeavanje i
dok VCR misli da uvlai vrpcu u kasetu , okrenite
rukom tanjur koji nije u pogonu - to bi trebalo
trenutno zaustaviti operaciju. Ako stane prebrzo prije nego okrenete tanjur, mogao bi biti u pitanju
senzor. Takoer postoji mogunost kvara na
jednoj od konica tanjura za namotavanje koja
dozvoljava da se tanjur i dalje vrti iako je motor
iskljuen. Aletmativno tome, ljepljiva traka
konice moda poveava snagu

kakvih zapreka i da li su dovoljno podmazane


tranice.
Ako je to posljednji model Sony-a, tada bi half
loading arm moda trebalo podmazati.

Podeavanje putanje vrpce i napetosti


Vroca se iieoi oko bubnja video glave

Obino u uvjetima kad je zrak vlaan, ali bez


kondezacije staze po kojoj se kree vrpca, moe
se dogoditi da se prevelika koliina trake omota
oko bubnja. S-napetost je OK, ili ak malo
slabija, pa se capstan zakoi.

Reduciranje S-napetosti (S-tension) pomae.


ienje bubnja pomae.
ienje capstana i pinch rollera.
\

Bandzug-Fiihtstift

Bandzug Fuhlstift einstellen (

Tension pole position

Podeavanje putanje vrpce i


povratne napetosti
(backtension)
Poi problemi s podeavanjem putanje
vrpce

23

viestrukost svega navedenog. Naravno, neko prije


vas je petljao sa razliitim mehanikim (ili ne daj
boe, s elektronskim) podeavanjima bez blijedog
pojma to radi.
Simptomi loe podeene A/C glave

Video um na vrhu (supply / vodilica s


valjkom na lijevoj strani) ili na dnu (take up/
desna vodilica) slike koji se ne moe ukloniti
sa korisnikom tracking kontrolom. Video
um u razliitim podrujima slike koji dolazi
i odlazi i ciklusu od nekoliko sekundi. Na
primjer, nekoliko linija uma mogu putovati
gore ili dolje po ekranu ili poeti s krajeva i
sastati se u sredini. (Nepodeenost jedne i
druge vodilice mogu uzrokovati te
simptome).
Slika koja skae - kao daje vertikalna hold
kontrola (koje veina TV-a vie nema) nepodeena. (Supply/lijeva vodilica s valjkom je
vjerojatno nepodeena).
Prije nego pokuate podesiti visinu vodilica,
provjerite da ne postoje neki oigledni mehaniki
problemi koji sprjeavaju da vodilice pravilno
sjede. To je posebno mogue ako se problem
dogodi iznenada.
Paljivo provjerite svaku vodilicu da vidite da li je
labava na svojoj podlozi. Ako je okrenete sa
prstima, tad je to vjerojatno problem i nemojte
dirati drugu. Kada su obje labave ili nepo- deene,
bit e potrebno malo vie pokuaja i pogreke prije
nego ih ispravno podesite.

Ovi simptomi su mogui i zbog loeg kontakta na


Prije nego ponete podeavati - na primjer azi- konektoru A/C glave.
mut A/C glave, nagib, i visinu ili visinu roller
vodilica potrebno je da zakljuite koji od tih je
va problem.
Za stvarno znaajne tracking probleme sa svim
vrpcama, prvo provjerite mogunost slomljenih ili
nedostajuih dijelova ili mehanikih problema
koji sprjeavaju pravilno pozicioniranje sastava
vodilica tokom izvlaenja vrpce. Tipovi
simptoma ukljuuju: razlomljena slika, snijeg
preko dijela slike, viestruko izlomljena slika (kao
daje VCRu modu pretraivanja CUE ili REW, ali
nije) totalno nestabilna slika, ili

24

Podeavanje putanje vrpce i napetosti


___________________ ________ ________ f

Podeavanje A/Cglave problemis


trackinaom Hi zvukom

Ako se problem dogodi iznenada, to onda


vjerojatno nije problem s nepodeenom glavom
nego neka druga mehanika greka - eliminirajte tu mogunost prije nego uzmete u obzir podeavanje A/C glave poto je ona ve u tvornici
podeena i bilo bi najbolje daje ne dirate.
Naravno, ukoliko neko prije vas nije petljao sa
podeavanjem

Pretpostavljamo da ste oistili i zamijenili sve


neispravne gumene dijelove.

Reproducirajte traku za koju znate daje


snimljena na dobroj maini.
Podesite nagib (A/C tilt) najbolje to okom
moete podesiti da stoji vertikalno- (viajak B).
Ako je neophodno, fino ju podesite za
najstabilnije kretanje vrpce - vrpca se treba
kretati pod istim uglom preko Take up roller
vodilica, A/C glave, i susjedne fiksne I
vodilice.

tabilna (u dodatku sa slabljenjem zvuka).


Podesite A/C azimut za najbolje visoke tonove zvuka (vijak C). To je precizno podeavanje -1/16 okretajaje znaajna. Vrlo
mali je opseg preko kojeg je zvuk ist i prirodan. Kaseta sa snimljenom glazbom je najbolja za to podeavanje.

.i Sa elektronikom tracking kontrolom u sredini,


podesite mehaniku A/C tracking kontrolu
(obino, konina matica koja mie cijeli A/C
sastavni sklop) sve dok ne dobijete najmanji
snijeg (ako imate sliku takvih svojstava).
Zadovoljavajui tracking moete dobiti na
nekoliko pozicija ove kontrole. Meutim, samo
jedna e proizvesti prihvatljivu audio-video
sinhronizaciju. Za ostale poloaje, rijei i slika
bit e pomaknuti za neki viekratnik od 1/30
sekunde.
Moda ete ponovo morati se vratiti nazad i
ponovo podesiti neke od ovih podeavanja.
I dalje bi bi mogli biti drugi problemi na putanji
vrpce ukljuujui visinu i nagib roller vodilicama
i visinom sklopa impedance rollera (na lijevoj
strani prije ili posije glave za brisanje - full erase
head.)

Podesite visinu A/C glave za najglasniji zvuk (vijak A). Na kraju svakog opsega od ovih
podeavanja, izgubiti ete Tracking/
sinhronizaciju i brzina trake e biti nes-

Podeavanje putanje vrpce i napetosti


Podeavanje visine vodilica - irofler auide)

To se moe uinit i okom. Nisu vam potrebna


sofisticirana mjerna oprema i skupe test vrpce.
Jedan trik je da ne dirate obje vodilice u isto
vrijeme pa iako ih i dirate nije kraj svijeta.
Osciloskop vam nee trebati - video slika je
odlian alat za podeavanje. Potrebno vam je
strpljenje i mirna ruka.
Koji dio slike je lo?

Lijeva vodilica - veinom problemi na vrhu


slike.
Desna vodilica - veinom problemi na dnu
slike.

25

lizira u novoj poziciji.


1. EP snimanje zahtjeva najbolji tracking, i za
to e vam biti potreban najbolji test izvor.
(Kaseta mora biti snimljena na na VCR-u
koji je pravilno podeen)
2. Upotrebljavajui pretraivanje naprijed ili
unazad moete tonije podesiti vodilice.
Vie efekta e davati podeavanje visine
vodilice koja je dovodna bez obzira na koju
se stranu kree vrpca. Moda ete imati
cijelu kontakt putanju vrpce previsoku ili
prenisku i koja nehotice ima pogreno
podeenu tracking kontrolu. Zbog toga to je
pomaknuta moete imati dobru, ali potpuno
nestabilnu sliku.
Nagib vodilica mora biti perfektno vertikalan.
Iskrivljene vodilice treba zamijeniti.

Nepodeenost takoer moe uzrokovati


periodini gubitak sinhroniteta u ciklusu od
nekoliko sekundi.
Podeavanje napetosti vrpce
(backtension)

Svrha podeavanja povratne napetosti vrpce je


da se sprjei mlohavost, a stoje horizontalno
pomaknue linija slike na vrhu ekrana. Bit e
vam potreban televizor s mogunou
podeavanja vertikalne sinhronizacije, tako da
sliku zarotirate da stane na pola puta da bi mogli
vidjeti horizontalnu sinhronizacionu crtu. Tako
moete vidjeti sami vrh slike (odmah ispod same
crte).
Paljivo napravite mala podeavanja za svaku
vodilicu - tada priekajte nekoliko sekundi da
rezultat bude oigledan. Poto se vrpca kree
sporo, potrebno je nekoliko sekundi da stabi

Potrebna vam je dobra referentna kaseta za


podeavanje. Podesite VCR tako da su vertikalne
linije na samom vrhu ravne koliko je to mogue.
Filcana traka je u stvari konica koja

26

Problemi s kontrolnim sistemom VCR-a

treba da osigura potrebnu silu koja je potrebna da


zadri vrpcu pritisnutu uz video i audio glavu.
Ona moe postati labava ili slomljena.
Sa izvuenom vrpcom koja se kree, ruka
(tension pool-arm) balansira napetost vrpce koju
daje pogonski sistem nasuprot napetosti koju
isporuuje opruga. Ako napetost postaje
prevelika, konica se vie primjenjuje, ako je
traka Iabavija, konica je oputenija. Potraite
toke privrivanja za oprugu koja je
privrena na ruku. Obino, podeavanje
napetosti vrpce je na asiji na kraju opruge. Moe
biti kao ekscentrini vijak ili tako da lagano
savijete jeziac. U oba sluaja, podeavajte
nategnutost opruge u mali koracima, zatim
promatrajte rezultat na slici.

Problemi s kontrolnim
sistemom videorekordera

VCR ie iv, ali nita ne radi

Tipini simptom: display na prednjoj ploi je


aktivan, mogue je podesiti sat ili timer i
promijeniti kanal, ali sve tipke za pokretanje
transporta vrpce ne daju efekta. Mogue je da
nema odgovora ni na jedan gumb. VCR moe, a i
ne mora odbijati da prihvati ili izbaci kasetu.
To moe znaiti mnogo stvari, ukljuujui
probleme s motorom ili opi problem s
napajanjem ili greke u kontrolnom sistemu. Kako
god, tu je nekoliko stvari koje treba prvo pokuati:
1. Provjerite greke na prednjoj ploi - Netko je
moda sluajno postavio VCR u timer
record" ili u parental lock mod. Da lije na
displeju znak malog sata ili kljua, L, (ili
neto drugo to ne razumijete)? Provjerite
poziciju svakog kliznog ili pritis- nog gumba.
2. Iskljuite VCR iz utinice 220V za minutu ili
dvije da vidite da lije mikrokontroler
jednostavno dospio u neko zbunjeno stanje.
To se vrlo esto dogaa. Sluajni naponski
udari mogu biti uzrok toj pojavi. VCR se
moda naao u nekom (mehanikom ili
elektrinom) stanju.
3. Iskljuite VCR i skinite poklopac. Zarotirajte rukom osovine svakog motora (za
ubacivanje kasete i izvlaenje vrpce ili glavni
motor zavisno od tipa VCR-a) u smjeru
kazaljke na satu nekoliko okretaja
(pretpostavljajui da nema otpora). Ukljuite
video i sluajte poetne zvukove mehanizam bi se trebao pokrenuti i postaviti
u sigurnu poziciju. Provjerite sada njegovo
ponaanje.
4. Ako (2) se sada nita ne dogaa, pokuajte
sad u smjeru suprotno od kazaljke na satu.
5. Ako i dalje nema poboljanja, tada bi moglo
biti ozbiljnijih problema sa napajanjem,
motorom, ili kontrolnim sistemom.

Ako se bilo to od ovog pojavi to bi moglo ri-

Problemi s kontrolnim sistemom VCR-a


jeiti taj problem, vjerojatno neete imati vie
iskustva s tim problemom ponovo. Meutim,
prljavi mod preklopnik moe uzrokovati prebaaj
u nepravilni mehaniki poloaj i bez ienja ili
zamjene, ista stvar bi se mogla ponovo dogoditi.

Nepravilno ponaanje u razliitim nainima


rada

Pritiskom na PLAY i VCR napola izvue vrpcu,


iznenada prekida operaciju i obustavi rad.
Stavljate kasetu u video i on je trenutno izbaci
van. Pritisnete PLAY i video ode u premotavanje unazad. Pritisnete premotavanje i video
izbaci kasetu.

Prvo eleminirajte mogue mehanike uzroke kao


to su remeni ili loa idler guma koja sprjeava da
VCR zavri radnju koju ste zahtijevali - i onda
obustavi rad ili pokuava da se vrati u sigurnu
poziciju.

27

mogu biti ispod granice, mogu pasti pod


optereenjem, ili mogu imati preveliku valovitost
zbog osuenih kondezatora.
Meutim, najvjerojatnija mogunost je
neispravnost sklopa senzora koji se zove mode
switch ili mode sensor koji moe biti prljav ili
neispravan. Greka u preklopniku mode switch
je vrlo esta i uobiajena u mnogim modelima
VCR-a.

Problemi s mode (sensor) prekidaima

Da bi mikrokontroler potvrdio ispravno


funkcioniranje i kompletiranje razliitih
operacija kao to je uvlaenje kasete i izvlaenje
vrpce i

pozicioniranje vodilica, potrebni su neki


mehaniki senzori za povratnu vezu. Najvaniji
senzor u VCR-u je Mode switch ili Mode
Sensor. Njegova svrha je da informira
mikrokontroler o ukupnoj poziciji mehanizma
cijelo vrijeme. Na primjer, mod preklopnik moe
imati 5 pozicija:

Loi spojevi su mogui, ali su manje vjerojatni.


Meutim, neki VCR-i (odreeni JVC i njegovi
klonovi, na primjer) dobivaju masu preko vijaka
na matinoj ploi i jednostavno pritezanje moe
rijeiti problem.

1. Vrpca nije izvuena i kaseta je vani.


2. Vrpca nije izvuena i kaseta je unutra.
3. Vrpca je napola izvuena oko A/C glave, ali
nije oko bubnja video glave.
4. Vrpca je potpuno izvuena oko bubnja i
Mikrokompjuter ili njegovi pridrueni sklopovi
vodilice su u V-zaporima
mogu biti neispravni - ali to nije ba uobiajeno 5. Pinch roller (gumeni valjak) je pritisnut uz
kao to se ljudi boje.
capstan - pozicija PLAY/RECORD
Povremeno, neispravno napajanje moe
uzrokovati slino ponaanje. Njegovi izlazni
naponi

Mikrokontroler kontinuirano posmatra izlaze iz


mode preklopnika dok izvrava mehanike op-

28

Problemi s kontrolnim sistemom VCR-a

eracije (neki modeli posmatraju cijelo vrijeme


ak i kad je napajanje u off poloaju). Ako
operacija potraje predugo dok pree iz jednog
poloaja u drugi ili se dogodi nepravilno
prijelazno stanje , operacija e biti obustavljena i
mikrokontroler e nastojati da vrati mehanizam u
sigurnu poziciju - uvui e vrpcu i mogue je da
e izbaciti kasetu.
Ako su kontakti mode preklopnika prljavi ili
istroeni, ili je preklopnik labav ili pomaknut iz
svog polaaja, jedan ili vie od tih poloaja e
dati netoan podatak ili e signalizirati pogrean
poloaj. Na primjer, direktni prijelaz iz stanja 1 u
stanje 4 e totalno zbuniti mikrokontroler.
Pomaknuti mod preklopnik e uzrokovati da se
odreene operacije zaustave na pogrenom
mjestu. Na primjer, ako je preklopnik pomaknut
na jednu stranu, pinch roller nee nikad biti
potpuno pritisnut uz capstan ili vodilice nee
prili- jegati uz V- zapore.
Prljavi ili istroeni mod preklopnik moe
uzrokovati da se kod uvlaenja kasete i
izvlaenja * vrpce, ili uvlaenja vrpce i
izbacivanja kasete 1

operacija obustavi i resetira ili se VCR iskljui.


Mode preklopnici su obino linearni ili rotacioni
klizni preklopnici sa 4 ili vie izlaznih priljuaka.
Prljave klizne kontakte treba oistiti kontakt
sprejem bez dodataka sredstava za podmazivanje.
Prije nego bilo to pomaknete, paljivo oznaite
poloaj svih dijelova koji bi mogli utjecati na
kritini vremenski odnos zupanika i njihovih
poloaja.

Problemi s kontrolnim sistemom VCR-a

29

Napominjemo da ako imate iskustva s NiCd baterije mogu zatajiti na dva naina nepravilnim ponaanjem VCR-a SHARP, mogue gubitak kapaciteta ili kratko spojene elije. Ako se
je da su prljavi klizni kontakti u mod preklopniku. memorija zadrava puno krae vrijeme, tada je
baterija vjerojatno izgubila veinu kapaciteta, ako
izmjerite manje od n x 1.2 V za n elija NiCd
Mehaniki odnosi u VCR-u
pakovanja baterija nakon to se punila neko
vrijeme, tada je vjerojatno elija u kratkom spoju.
Sloenost mehanizma u VCR-u moe biti prilino U svakom sluaju najbolje rjeenje je zamjena.
zastraujua. Da izbjegnete potpunu frustraciju
Za neizbrisivu memoriju se moe uptrebljavati
koja vam zaista moe pokvariti dan, prije nego
specijalni ip kao EEPROM koji ne zahtjeva
to pomaknete bilo to mehaniko, paljivo
napajanje ili baterijski backup s SRAM ipom ili
oznaite precizan odnos svakog zupanika,
moe biti unutar jednog od mikrokontrolera.
poluge, preklopnika, svega stoje mogue vratiti
Memorija za kanale moe upotrebljavati posebni
nazad na dvosmislen nain. Cesto postoje
izvor za napajanje iz sata i programiranja,
timing oznake na zupanicima. To su obino
vjerojatno litium bateriju postoje nepoeljno da se
male strelice ili rupice koje se poklapaju sa
zaborave programirani kanali iako je VCR
stacionarnim oznakama ili sa susjednim
iskljuen iz mree mjesec ili vie dana. Baterije
zupanikom kad je mehanizam u odreenoj
koje se mogu puniti imaju previsoki stupanj sapoziciji. Ako nema oznaka napravite ih sami.
mopranjenja.

iso/ei ne daie znakove ivota, aii sve


ostalo radi

To obino znai da jedan ili vie napona za floroscentni vakumski displej nedostaju ili je kontroler displej a neispravan. Ako prednja ploa
pretrpi fiziko oteenje, cijev displej a, ploica,
ili druge komponente mogu biti oteene.
Displej zahtjeva oko +30 VDC za anodu i 4 do 6
V izmjenine ili istosmjerne struje za arne niti.
Njegove katode u obliku znakovnih segmenata ili
formiranih rijei ili simbola su vjerojatno
pogonjeni direktno iz kontrolnog ipa.
Skinite prednju plou i ukljuite VCR, ugasite
svjetlo i provjerite arne niti, nekoliko vrlo finih
ica se kree duinom displeja. Trebaju se ariti
vrlo slabom crveno-narandastom svjetlou. Ako
Nestankom mrenog napajanja sat i programirani
ne vidite nita znai da nedostaje napon za arne
kanali se obino koriste napajanjem iz
niti. Napon za arne niti moe doi direktno iz
superkondezatora ili baterije (obino one koja se
transformatora za napajanje (ako napajanje nije
moe puniti). Postavljanje kanala u starim
prekidako -switching) ili moe biti jedno od
modelima sa kapacitivnom diodom u tjuneru je
istosmjernih izlaza iz napajanja.
esto smjetena u nekoj vrsti neizbrisive
memorije dok aktivni kanali u quartz tjune- rima Provjerite oko displeja za +30VDC (priblino).
uglavnom koriste bateriju.
Ako nedostaje, tada nita nee biti prikazano. U
VCR zaboravila memorirane kanafe nakon
kvara u napajanju

Sat i programiranje koriste superkondezator specijalni elektrolitski kondezator visoke


vrijednosti- 1F (1.000.000 pF) na 5-12 V.
Alternativno, moekoristiti NiCd bateriju.

nekim VCR-ima koje je proizveo HITACHI,


posebni DC-DC konvertor modul dobavlja

30

Problemi s reproduciranjem i snimanjem

napon samo za displej. Naravno, ako va VCR ima


on-screen displej , neete loije proi nego kod
novih modela koji su u cijelosti ukinuli displej na
prednjoj ploi.
Displej u mnogim VCR-ima zahtjeva tri napona:
1. arne niti zahtijevaju lebdei izmjenini napon
od 3 V.
2. arne niti imaju napon predpobude na -12 V
do -15 V.
3. Segmentima je potrebno 20 V do 30 V da
svijetle.

Problemi s snimanjem

Ako kod pokuaja snimanja dobivate


neoekivano ponaanje, mogui su razliiti
uzroci zavisno od onog to dobivate kod
reprodukcije:

DC-DC konvertor obino dobavlja lebdei napon


od 3 V sa namotaj a, niska struja 12 VDC
odvojak je spojen na jedan od izvoda arnih niti, 20 VDC do -30 VDC napon pogoni segmente.

Problemi s reproduciranjem i
snimanjem

Problemi kod reprodukcije

Ako VCR radi u svim pogledima npr. tjuner radi i


prima programe, ali kod reprodukcije nema slike,
ili je slika s puno snijega, ili dobijete samo plavi
ekran, tada su mogui problemi s video glavom,
donjim cilindrom glave, pretpo- jaalom, ili
drugom video elektronikom. Testiranje veine tih
problema je namjera ovog prirunika i zahtjevati
e servisna uputstva i mjernu opremu. Meutim,
moete obaviti pristojan posao u zakljuivanju da
li postoji vjerojatnost daje video glava u kvaru.
Ponekad, kad se snijeg ili ozbiljni video um
pojavi dok reproducirate posuenu ili staru i
oteenu kasetu, to znai daje video glava
pokupila oxid i nema vie dobar kontakt s vpcom.
Pustite da VCR reproducira novu traku nekoliko
minuta. Mogue je da e taj postupak oistiti
glavu. Meutim vjerojatno e biti potrebno runo
ienje.

Pokuaj snimanja je ignoriran i VCR


izbacuje kasetu.
To znai daje zatitni jeziak koji sprjeava
snimanje na kaseti slomljen ili je zatitni
prekida na VCR-u prljav ili lo.
Snimanje runo ili preko timera zaustavi
se u nejednakom vremenu - vjerojatno s
bljeskajuim display-om i/ili izbacivanjem
kasete.
To moe biti rezultat prljavog prekidaa za
detekciju zatite od snimanja ili je rezultat
nepodeenosti prekidaa. Neki VCR-i
provjeravaju zatitni jeziak cijelo vrijeme,
dok drugi to rade samo u poetku snimanja.
To takoer moe biti i neispravni reel ili tape
end senzor koji zaustavlja snimanje dodue
to moe i utjecati i na reprodukciju.
Reprodukcija snimljene kasete daje samo
snijeg na slici.
To znai da daje ranije snimljena vrpca
izbrisana (ako je to snimljeno), ali nikakav
ili vrlo slabi signal je snimljen preko video
glave.
To moe biti zbog razliitih kvarova na
elektronici. Isto tako mogue je daje video
glava loa ili na kraju ispravnosti.
Reproduciranje rezultira slikom koja ima
ima vijugave are u duginim bojama koje
se kreu preko ekrana.
To je normalno na poetku snimanja preko
stare snimke ako va VCR nema leteu
glavu za brisanje. Meutim, one se trebaju
obrisati s ekrana u nekoliko sekundi i nestati.
Ako ne odlaze, tada glava za brisanje ne radi
ispravno.
Reproduciranje rezultira u treperavoj
slici izmeu dobre slike i slike s snijegom
u frekvenciji okvira 25 HZ.
To znai da jedna od dvije glave koje se
uportrebljavaju za snimanje je prljava ili
neispravna.
Reprodukcija rezultira pravilnom video
slikom, ali nema tona.
Audio dub preklopnik (ako postoji) je moda
u pogrenom poloaju ili je audio

Problemi s reproduciranjem snimanjem


sklop neispravan.
Reprodukcija sa slikom koja cikliki mijenja
osvjetljene ili slikom koja bljeska.
To vjerojatno znai da pokuavate kopirati
"kasetu koja ima Macrovision zatitu od
snimanja. Neki od novih digitalnih DBS
^satelitskih prijamnika ima izlaz sa Macrovi sion zatitom od presnimavanja, pa tako ne
moete snimati filmove.
Noviji VCR-i openito ne snimaju
zadovoljavajue. Neki stariji VCR-i snimaju
bez problema. Meutim pokuaj da kopirate
8mm vrpcu na VHS e rezultirati istim
problemom.

31

Ako snimljena vrpca koja ima pravilnu


reprodukciju na drugom VCR-u, pokazuje taj efekt
na sumnjivom VCR-u - i - onda pokae istu stvar
na ispravnom VCR, to znai daje oteena neim u
stazi po kojoj se vrpca kree. Ako vidite po duini
vrpce fine ogrebotine, onda je to uzrok linija na
slici. Uzrok tome je vjerojatno hrapavost na
vodilicama.

Sniiea na iednoi ili vie brzina

Da li se problem dogodio iznenada? Ili se razvio


tokom vremena?
Ako taj VCR ima 4 ili vie glava, SP i EP mogu
upotrebavljavati razliite setove glava, pa su
odreene glave mogu biti prljave ili loe. Ako
VCR radi dobro u EP brzini, tada je vjerojatno
podeenost staze vrpce u redu - EP je kritinija za
podeavanje postoje EP putanja 1/3 irine SP
staze.
Da li je glava pravilno oiena? Nova video
glava moe rijeiti taj problem, uostalom to moe
biti i zbog slabog video sklopa glave.

Slika koia skae tokom reprodukcije

Imate VCR s dobrom glavom koji producira sliku


koja vertikalno skae i ne moe se stabilizirati s
tracking kontrolom. Moda bi trebalo pokuati
podesiti mehaniki tracking i moda neke druge
stvari. Evo nekoliko pitanja:

Takoer treba provijeriti napetost vrpce - ako je


prelabava, bit e slab kontakt vrpce s video
glavom. Pokuajte je poveati tako da gurnete
polugu za napetost dok se vrpca reproducira.
Slaba napetost vrpce se iskazuje kao valovitost
slike na vrhu ekrana.

Jedna Hi vie iiniia ie na stai noj poziciji u


slici

To znai da tokom reprodukcije na slici postoji


jedna ili vie horizontalnih linija na stalnoj
lokaciji. To moe biti rezultat problema u
elektronici ili je video glava na kraju, ali prvo
provjerite mogunost oteenja vrpce.

Jeste li mijenjali glavu? Da li je mogue da ste


je rotirali za 180 stupnjeva od pravilne
pozicije. Ne znamo koje implikacije se mogu
pojaviti na vaem modelu, ali je tono
odreeno pravilno i nepravilno monti- ranje.
To e se sigurno pokazati kao problem s
trackingom kad kasetu snimljenu na tom
VCR-u reproducirate na drugom VCR- u.
Koja ste tono podeavanja dirali?
Da Ii vodilice potpuno prilijeu uz zapore?
Jeste li provjerili napetost vrpce?
Da li ste dirali visinu vodilica?

To je vjerojatno mehaniki problem, vjerojatno


podeavanje ili greka u vezi s podeavanjem
putanje vrpce. Meutim, to bi takoer moglo biti
zbog problema s elektronikom video ili

32

Problemi s reproduciranjem i snimanjem

servo sklopa. Vertikalna sinhronizacija moe


biti pokvarena ili toka preklapanja glava nije
dobro postavljena.

EP glavu, defektnu EP glavu, problem s pojaalom glave. Mogu je problem sa napetosti vrpce
ili s mehanikom.

Toka preklapanja glava je 6.5 linija prije


vertikalne sinhronizacije. Ako se ovaj kraj
pomakne prema vertikalnoj sinkronizaciji zbog
nekih razloga, dobit ete nestabilni video. Visina
vodilica (Suplly roller guide) je takoer kritina i
to e biti prva stvar koju treba provjeriti kad se
sumnja na problem podeenosti mehanike.

Mogui su problemi s prljavom ili istroenom


glavom, premala napetost vrpce (uobiajeni
problem), podeenost putanje vrpce (ulazna
vodilica).

Netono usklaen vremenski okvir slike Hi


loa video slika u dijelu vremenskog okvira.
VCR dobro reproducira posuene
kasete, ali vlastite snimke sniieejfi
su nestabilne

Video dobro reproducira kasete iz videoteke, ali


vlastite snimljene kasete imaju video um na
slici u trajanju oko 4 sekunde i zatim um nestane, onda se ponovo pojavi um 4 sekunde i
tako dalje.
Takoer broja vrpce pravilno broji dok je slika
dobra, ali stane dok je um na slici.
Glava je oiena, putanja vrpce takoer, ali i
dalje se problem pojavljuje.
Prvo provjerite daje vrpca u dobrom stanju.
Postoji mogunost daje oteena (rubovi su
namrekani). To moe uzrokovati nepravilno
ponaanje.
Prije drastinih poteza, pokuajte snimati na
sasvim novu kasetu. Ako je sve u redu, znai da
je u pitanju bila loa kaseta.
Ako to ne radi, mogu je problem s elektronikom.
Problem s vlastitom snimljenom kasetom ukazuje na neispravnost u sklopu za snimanje kontrolnog traga na vrpci, loem oscilatoru, ili pojaalu. Takoer je mogue da glava za brisanje
ne radi svoj posao tako daje teko snimati novi
kontrolni trag preko stare snimke.
Sve snimke iz videoteke su snimljene na SP
brzini. Kao i veina ljudi vjerojatno snimate na
EP brzini da to vie snimite na jednoj kaseti.
Da li imate iste probleme kad snimate ma SP
brzini? Va VCR vjerojatno koristi razliite
glave za EP i SP. Mogue je da imate prljavu

Simptomi kao stoje slika kojoj je dio umovit ili


nedostaje, ili je slika podijeljena izmeu vrha i
dna sa vertikalnim zatamnjenjem u sredini
ukazuje da imate problem s PG senzorom.
Referenca za poziciju rotacije bubnja video glave
se obino dobavlja sa mjernog osjetila u blizini
ruba donjeg cilindra na koji je privren mali
magnet. Taj sklop proizvodi takozvane PG
impulse koji slue servo sklopu da pravilno
kontrolira rotiranje bubnja i toku preklapanja
video glava.
Ako je senzor pomaknut ili je greka u PG sklopu,
tada se mogu javiti razliiti problemi kod
snimanja i reprouciranja. Bez te reference servo
sklop nema naina da utvrdi koja je A a koja B
glava u bilo kojem odreenom vremenu. Tokom
snimanja, to se moe rezultirati u video snimci
koja nije pravilno poredana s video vrpcom tragovi zapisa se mogu sastojati od od kraja
jednog polja i poetka drugog, umjesto jednog
cijelog polja. Tokom reprouciranja, toka
preklapanja glave se moe pojaviti u pogreno
vrijeme, pa e slika biti dijelomino

Problemi s reproduciranjem i snimanjem

33

sa snijegom ili nedostajuom slikom, poto glava


nije u kontaktu s tragom zapisa koji bi trebao biti
aktivan. Slian problem moe izgledati kao daje
vertikalna kontrola na vaem TV-u netono
podeena sa vertikalno zatamnjenjenom crtom na
proizvoljnom mjestu na ekranu.

Provjerite da Ii je zavojnica mjernog osjetnika


(pickup) u blizini bubnja, rotacioni magnet i
senzor trebaju biti privreni, i provjerite da
nema loeg spoja ili labavog konektora. Za
rjeenje ovog problema se ne moe puno vie
uiniti bez servisnih uputstava.

Sklop na kojem je su rotacioni magneti montirani


i gornji cilindar mogu biti osigurani s jednim ili
dva vijka. Ako su labavi, precizni odnosi se mogu
izgubiti rezultirajui pomaknue toke
preklapanja glava. Lokacija se moe mijenjati
sasvim sluajno svaki put kad se bubanj pokrene
zbog inercije gornjeg cilindra. Ako je to sluaj,
bit e vam potrebna servisna uputstva da pravilno
podesite kutni poloaj sklopa magneta ukoliko ne
postoje oite timing oznake koje vas vode u
podeavanju.

PG - pulse generator. Impulsi se dobivaju sa


rotacionog magneta na bubnju video glave koji
prolaze kraj zavojnice mjernog osjetila.
FG- frequency generator. Taj signal (sinusni ili
pravokutni) koji se dobiva sa rotacije s video
glave bubnja. On moe biti fazno sinhroniziran sa
PG impulsima, ali moe biti paralelan s
frekvencijom okvira slike. Taj signal se takoer
moe dobiti sa capstana ili REEL rotacije prije
nego s video glave.

34

Problemi s PLA Y i RECORD kontrolom

Uzorci u duginim bolama koii se pojavljuju


nakon snimanja na kasetu koia ie
prethodno bila snimljena.

Ako su are u duginim bojama stalno prisutne na


slici, tada glava za brisanje ne radi. To moe biti
zbog neispravne elektronike ili je jednostavno lo
kontakt sa glavom za brisanje. Mogu je i
mehaniki problem koji sprjeava da glava ima
potpuni kontakt s vrpcom.

Problemi s PLAY i RECORD


kontrolom
VCR sluajno mijenja brzinu; problemi s
trackinaom, i mutan zvuk

Poia evi u duginim boi a ma

To je vjerojatno problem s elektronikom u chroma


sklopu za reproduciranje. Chroma referenca nije

sinhronizirana sa chroma signalom. Ukoliko ne


naete oigledno lo kontakt, taj e kvar biti teko
otkloniti bez servisne sheme. Nemojte pokuavati
okretati unutarnje kontrole iako imaju neki utjecaj
na boju - moete samo jo vie poremetiti stvari.

Gornji dio slike ie nestabilan - vilu ganie u


lijevu Hi desnu stranu,

Taj kvar se moe pojaviti ako je napetost vrpce


preslaba. Druga je mogunost da televizor nije na
kanalu koji je predvien za viorekordere ( AV
ili kanal 0). Oni su predvieni za nestabilne video
signale kao stoje video i imaju mogunost
sinhronizacije sa vremenskom bazom
videorekordera (regulaciona konstanta
horizontalne sinhronizacije je kraa).

Zvuku se ne pojavljuje uvijek u punoj jaini i


normalnoj kvaliteti nakon nekoliko sekundi
nakon to VCR pone reproducirati kasetu.
On se moe mijenjati u toku reprodukcije.
Lagano mijenjanje napetosti vrpce moe
imati veliki utjecaj na zvuk.
Ako va VCR ima autotracking, njegov
indikator moe treperiti poto njegova
logika nastoji da rijei nemogui problem.
Na HiFi VCR-ima vj eroj atno nee biti HiFi
zvuka i njegov tracking je jo kritiniji nego
video tracking.
Brzina vrpce se moe mijenjati to uzrokuje
nestalan zvuk ili ak moe biti vea od
normalne. To moe biti zbog kontrolne glave
koja ne ita pouzdano kontrolni trag.

Ako pogledate paljivo, moi ete vidjeti kako


vrpca lagano luta proizvodei mutan zvuk i
nepravilni tracking.
Prvo, potpuno oistite stazu po kojoj se kree
vrpca, posebno capstan i pinch roller, vodilice
vrpce, A/C glavu. Provjerite pinch roller da nije
ulaten, ispucan, i zamijenite ga ako je potrebno.
Postoji i druga mogunost daje A/C glava prljava
ili je problem s oienjem ili sa elektronskim
sklopom glave. Provjerite da lije vrpca u solidnom
kontaktu sa donjim dijelom A/C glave (tamo gdje
se nalazi kontrolni trag), da Ii je konektor da glavi
ist i da li sjedi pravilno i osigurava dobar kontakt
i provjerite ice u prekidu ili loe spojeve.

Problemi s PLA Y i RECORD kontrolom

VCR reproducira, ali na brzini premota


vania ii iznad te brzine)

Normalno, brzina se kontrolira preko faznog


sinhroniziranja capstana pomou kontrolnih
impulsa od 25 Hz koji se itaju sa vrpce preko
stacionarne AJC glave.
Kod VCR-a s autotrackingom, indikator autrackinga moe treperiti.
Mogui uzroci gubitka sinhronizacije:

Prljavtina ili oxid od vrpce na kontrolnoj


glavi - provjerite i oistite.
Neispravna kontrolna glava. Pokuajte
snimati. Ako je reprodukcija snimljenog u
redu na drugom VCR-u, tada je kontrolna
glava u redu.
Vrpca luta gore - dolje tako da se kontrolni
trag ne moe pravilno itati (kakav je zvuk to moe uzrokovati kolebanje zvuka ili
nedostatak zvuka).
Mehanika greka sprjeava stalan kontakt
vrpce skontrolnom glavom kao zaglavljene
pokretne vodilice vrpce.
Mehaniki problem ili problem s mod preklopnikom sprjeava pouzdan kontakt
capstana i gumenog valjka. Pod odreenim
okolnostima vjerojatno na poetku vrpce
kad je takeup napetost najvea - takeup tanjur
moda ima dovoljni zakretni moment da
povue vrpcu preko video glave bez da
capstan kontrolira brzinu vrpce kao to bi
trebalo.
Neispravnost u servo ili kontrolnom sklopu ili
napajanju (napon je izvan tolerancije).
Loa vrpca. Nemojte predvidjeti tu
mogunost pogotovo ako je stara ili
posuena. Kontrolni trag moe biti izbrisan
ili istroen. Pokuajte s drugom vrpcom.

Provjerite stazu po kojoj se kree vrpca vrlo


paljivo da bi ustanovili ima li kakvih zapreka
koje sprijeavaju kontakt vrpce s kontrolnom
glavom ili drugih mehanikih problema. Po-
kuajte oistiti stazu i provjerite gumene dijelove.
Provjerite napone napajanja.

35

Krajevi vree SU naborani JUL brzina vree


se sluajno mijenja

Kad je donji dio vrpce naboran, kontrolna glava


nije vie u ravnini s kontrolnim tragom i tako se
gubi servo sinhronizacija. Zvuk e biti promjenljiv
u jaini jer i audio trag e takoer biti nestalan.
Poto vrpca vie nee imati dobar kontakt s video
glavom , mogli bi biti i problemi kao to su crte
uma na ekranu na dnu ili na vrhu slike, skakanje
slike, itd.
Mogle bi biti vodilice u pitanju - metalni stupici po
kojima klizi vrpca (post) ili neke druge
komponente koje se nalaze na stazi vrpce, ali
najprije zamijenite sve gumene dijelove - remene,
tarenicu idlera, pinch roller. Pinch roller je
najei uzrok oteenja vrpce. Mogua je i
prevelika napetost vrpce zbog nepodeenosti
poluge za napetost vrpce vrpca prolazi kraj nje
previe ravno - ne ne omota se dovoljno. Takoer
vodilice vrpce mogu biti iskrivljene - ne stoje
potpuno vertikalno.

Snimanje se sluajno zaustavlja na


prethodno snimljenim kasetama

Simptomi mogu biti zaustavljanje brojaa i / ili


VCR prijee u STOP i ugasi se. Pretpostavljajui
da to nije mehaniki problem - lo idler, remeni,
itd, provjerite da niste sluajno aktivirali insert
editing nain rada. Insert editing se upotrebljava
da omogui glatko pretapanje izmeu scena bez
smetnji. Insert editing nee raditi na novoj ili
izbrisanoj kaseti. Ako stalno

36

Audio problemi

upotrebljavate kasetu i nanovo snimate nove


Audio problemi
materijale na nju, bit e razliite koliine
snimljenih materijala - sa kontrolnim tragovima na vrpci. Na nekoj toki snimanje moe poeti
koristiti vrpcu izvan snimljene sekcije i nema vie Slaba kvaliteta zvuka na videorekorderu koii nema HiFi zvuk
kontrolnog traga. VCR e biti zbunjen i obustaviti
e rad.
Nekoliko uzroka loe kvalitete zvuka kod nelinearne audio reprodukcije.

Broia vrpce nepravilno radi

Uzrok moe biti nestalna pozicija vrpce koja se


uptrebljava za lociranje snimljenog materijala. To
bi takoer moglo uzrokovati da VCR obustavlja
PLAY, REC, FF, REW, ili pretraivanje ako
pomisli da se broja ne mijenja kako bi se
oekivalo - nedostajui impulsi ili preskakanje
brojenja.

1. Potrebno je oisti audio glavu alkoholom


(medicinskim ili isopropyl alkohol). Takoer treba oistiti vodilice vrpce - estica
prljavtine moe uzrokovati lutanje vrpce i
nepravilni zvuk.
2. Potrebno je podesiti azimut A/C glave.
3. Potrebno je demagnetizirati audio glavu.
Drite se podalje od video glave.
4. Audio glava je istroena.
5. Staza po kojoj se kree vrpca uzrokuje lo
kontakt vrpce i glave.
6. Vae oekivanje audio kvalitete od ne
linearnog naina snimanja zvuka. Jo loiji
zvuk ete dobiti od stereo snimanja postoje
audio trag manje irine od polovice traga
mono zapisa.

Za brojae realnog vremena, to bi mogao biti


problem duboko u elektronici i to zahtjeva
servisna uputstva. Meutim, ako nastojite snimati
na kasetu na koju nita nije snimljeno, broja
realnog vremena se nee mijenjati. To je
normalno poto nema kontrolnih impulsa na vrpci.
Za brojae koji ne broje realno vrijeme, ako displej preskoi otkucaje ili broji vrlo brzo odreeno
vrijeme, to moe biti zbog neispravnog senzora ili
sklopa histereze. Ako broji u pogrenom pravcu,
znai daje problem s logikom poto
mikrokontroler utvruje smjer osjeajui u kojem
je nainu rada VCR - tada vjerojatno nema osjet
pravog smjera sa senzora tanjura za namatanje.

Preveliko treperenje zvuka na linearnoj


VHS reprodukciji (ne-HiFi)

Opa kvaliteta VHS linearnog audio zapisa


gotovo uvijek osrednja, meutim ne smije biti
prevelikog treperenja zvuka - kolebanje visine
zvuka. To se nee primijetiti kod govora. Kako
e loe glazba zvuati zavisi od vaih oekivanja.
Evo nekoliko moguih uzroka:

37

Audio pro bi om i

Prljave stacionarne vodilice ili A/C glava.


Nedostatak podmazivanja capstana ili vodilica
s valjkom.
Previe zategnut idler ili drugo kvailo.
Lo motor capstana, posebno ako je tip s
direktnim pogonom, ili pogon motora.
Lo pinch roller / leajevi. Ponekad se
zamjenski valjak ponaa loije od originala.
Meutim, obino su u redu.
Bubanj video glave (gornji cilindar) koji je
montiran izvan centra ili koji ima preveliko
treperenje. To e se najvjerojatnije pokazati
nakon zamjene glave. Ponekad se vibracije
mogu osjetiti tako da prislonite prst uz rotiraj
uu glavu.
Problemi s servo sistemom.
Problemi s napaj anj em.

Provjerite da vrpca nije loa. Vrlo stare kasete


gube oxidni sloj na rubovima gdje se nalazi audio
trag.
Ako je prethodni audio zapis izbrisan, ali nema
novog zapisa na vrpci znai daje brisanje
ispravno. Prvo provjerite sve naine rada audio ili
dubbing preklopnika jesu li u ispravnom
poloaju.
Ako koristite RF ulaz, pogledajte da li isti
problem postoji i sa SCART ulazom ili RCA.
Ponekad, lo kontakt na SCART ulazu moe
prevariti VCR da pomisli da elite koristiti taj
ulaz umjesto RF ulaza. Ukopajte i iskopajte
SCART konektor nekoliko puta da oistite
kontakte.

Slian problem postoji kod SHARP i SAMSUNG


modela VCR-a. Pravi problem je u otporu
konektora na glavi za potpuno brisanje. Glava za
Nema zvuka na novo snimljenoj kaseti ine brisanje se pomie naprijed i nazad kad se vrpca
uvlai i izvlai, uzrokujui slabljenje kontakta.
HiFJ)
Daljni rad s takvim kontaktom moe unititi
tranzistore na audio sklopu. Odreite konektor i
Zvuk je dobar na prije snimljenim kasetama, ali na direktno zalemite ice na glavu.
novim snimcima nema zvuka.
PIN

SIGNAAL

PIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Audio Output R
Audio Input R
Audio Out L
Audio Chassis Return
Video Chassis Return
Audio Input L
R.G.B. Blauw Input
Switching Pin Video
Video Chassis Return (R.G.B. Groen)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

11

R.G.B.Groen Input

Automatic Video Switch via Scart Pin 8.

SIGNAAL

Video Chassis Retum(R.G.B. Rood)

R.G.B. Rood Input


Blanking signaaI(R.G.B. Switching)
Video Chassis Return
Blanking signaal Aarde
Video Output
Video Input
Screening Chassis Return

38

Audio problemi

Prethodno snimljen zvuk (ne - HiFi) nije izbrisan


kod novog snimanja.
Ako je stari audi zapis nepromjenjen - dobivate
novi video zapis sa starim audio zapisom,
provjerite sve preklopnike za presnimavanje
(dubbing) da ii su postavljeni ispravno - kako bi
omoguili audio snimanje.
Ako dobivate pomijeani stari i novi zapis, tada je
problem s audio glavom za brisanje (dio A/C
glave) ili s njegovim sklopom.
Oistite A/C glavu. Poslije toga, testiranje e
vjerojatno zahtijevati shemu. Meutim, kad
locirate spojeve na audio glavu za brisanje, upotrebite ohmmetar da utvrdite ispravnost
zavojnice. S osciloskopom provjerite signal
visoke frekvencije tokom snimanja.

Slaba kvaliteta zvuka na HiFi videorekorderu

Moe se dogoditi da VCR preklapa izmeu HiFi i


linearnog zvuka nasumce (HiFi indikator takoer
svjetluca pali se i gasi ili jednostavno nema
selekcije HiFi zvuka). To se moe dogoditi sa
samo jednim kanalom (obino desnim u tom
sluaju).
Izlaz zvuka iz HiFi (ne samo stereo) VCR-a
stvarno se ne razlikuje od originala, kvaliteta je
priblino jednaka CD-u.
Potrebno je ispitati da Ii VCR stvarno reproducira
u HiFi tehnici. Upotrebite kasetu sa snimljenom
glazbom za tu svrhu:
Gotovo nema piskavog uma vrpce (pozadina
bi trebala biti stvarno tiha).
* Izvrstan frekvencijski raspon (visoki tonovi
bi trebali zvuati prirodno).
Odlian opseg dinamike (glasno je glasno a
tiho je tiho)
* Nema osjetnog zavijanja i treperenja (nema
kratkog ili dugotrajnog treperenja visokih
tonova)
Meutim, mogui su problemi:

Poto HiFi glave rotiraju sa video glavama na


cilindru, na njih mogu utjecati isti problemi
kao i sa video glavama - i iste tekoe kod
dijagnosticiranja problema s glavama.
Prljavtina, oteenje, ili neispravnost u
elektronici uzrokuju nedostatak ili distor- ziju
HiFi zvuka. Slomljena ili jako istroena HiFi
glava jednostavno e uzrokovati da se VCR
preklopi u linearni audio trag. Usklaivanje
HIFI audio glave je kritinije nego
usklaivanje video glave pa se zato moraju
provjeriti.
Pokuajte podesiti runu kontrolu trackinga
poto ona takoer utjee na na HIFI audio
tracking i posluajte da li se zvuk proistio.
Kao i kod videa, za snimanje HiFi zvuka
potrebno je upotrijebiti glavu dva puta.
Prema tome, lagani gubitak osjetljivosti ili
frekvencijskog raspona moe i dalje
omoguavati reprodukciju ranije snimljenih
kaseta, ali e uzrokovati probleme kod
reprodukcije vlastito snimljenih kaseta.
Napominjemo da lagana neusklaenost staze
po kojoj se vrpca kree nee utjecati na
reprodukciju vlastito snimljenih kaseta, ali e
uzrokovati lou reprodukciji kaseta
snimljenih na drugim videorekorderima suprotan efekt.
Stare, istroene, prljave, ili jeftine kasete
imaju vie dropout-a (ispad signala) nego
kasete poznatih proizvoaa. To e se
pokazati kao um, crte, ili toke u slici i
puck- etanje ili poveani um u HiFi audio
izlazu.
Mogue je da samo jedan kanal pokvaren.
Mogue je da zvuka nee biti, da bude
izoblien, kriputav, ili da se pojaava i
stiava. Kada se problemi javljaju samo na
jednom kanalu, tada je to vjerojatno desni
kanal. Jedan razlog tome je da se desni kanal
snima na vioj frekvenciji (1,7 MHz dok je za
lijevi 1,3 MHz). Ti problemi se javljaju zbog
istroene glave ili neusklaenosti putanje
vrpce. Poto je procesiranje audio signala
izvodi posebno, takoer su mogui i problemi
s elektronikom jednog kanala.
Zujanje i brujanje u reprodukciji HiFi zvuka
moe ukazati na to daje A/C glava
postavljena previsoko - snimanje kontrolnog
traga je vrhu kraja video i HIFI traga.
Meutim, drugi problemi - posebno kod
zamjene vrpca to e gotovo sigurno uzroko-

Audio problemi
vati. Napomijemo da se visina A/C giave ne
mijenja sama od sebe - nekoje vjerojatno
pokuavao podeavati glavu.
Brum ili zujanje mogu biti rezultat prikrivanja toke
preklapanja glava za Hi Fi trag. To e zahtijevati
podeavanje ili je kvar ili dizajnerska greka.
Podeenost elektronike ili kvar u audio sklopu
mogu naravno takoer uzrokovati probleme u
snimanju i reprodukciji.

Right linear stereo

39

Bru ianie i zuianie u HiFi zvuku

um koji ujete je u stvari FM um preklapanja audio


traga - od izmjena izmeu HiFi audio glava na cilindru.
Razlika izmeu video i audio uma je ta to video um
se pokazuje kao intervali vertikalnih zatamnjenja.
Problem s zvukom je da ga ujete i sluate cijelo
vrijeme! Neki VCR-i to pokazuju gore nego ostali.
Pokuajte podesiti toku preklapanja da smanjite um.
Pokuajte ociloskopom vidjeti video envelopu da
potvrdite da lije maina mehaniki dobro podeena - da
vodilice bubnja ne klize.

.35 nun

I ------------------------- -------------------------- -(Guard


ban!
j----------------------------------------------------- .3 mm)
j
Left linear stereo
.35 mm

U\H\m\\\U\\\\\\\\<-Start
of
scan,
i
uuumuuuwum Top of picture. inr umvummuuun
Left roller guide.
12.7mm U\U\\UU\U\U\UU | \\U \ Video with HiFi sound
WWW Tape motion-

I wmnnuumwm
I \\\V\U\\\H\\UHUU Right rotter guide.
I \tnwm\UUUUUU Bottom of picture,
v
Control track
.75 mm
Bottom edge of tape

Pomo za istroene Hi Fi giave

HiFi glave su jo kritinije od video glava. Ako su


malo istroene, mogu biti vrlo nestabilne. Ponekad se
moe dobiti bolji rezultat poveanjem napetosti ruke
za napetost vrpce.
Takoer moete pokuati sreu tako da lagano pode-

Zvuk visokotonskoa cviljenja iz unutranjosti


videorekordera

Obino takva buka moe bit samo znak daje kaseta loe
napravljena. Najei uzroci cviljenja su istroeni
remen koji klizi i kod starta PLAY ili RECORD
operacije obino uzrokuje obustavljanje rada - remen
za uvlaenje vrpce. Kod premotavanja je obino u
pitanju remen za pogon koji klizi. Tokom reprodukcije
kad se glava vrti cviljenje moe biti znak istroenog
leaja bubnja glave ili moe biti u pitanju antistatina
etka na centru bubnja koja nepravilno sjedi (metalna
traka s karbonskim kontaktom) i vibrira.

40

Video glave i gornji cilindar

Video glave su gotovo mikroskopski prijenosnici


koji u kontaktu s video vrpcom snimaju ili
reproduciraju video informacije. Gornji cilindar je
cijeli rotirajui sklop koji ukljuuje video glave.
Glave su usklaene i zakoene u poloaju koji je
postavljen u tvornici i nema potrebe da ga
mijenjate.
Konstrukcija video glave
Video glave su napravljene od feritnog materijala
koji je izuzetno tvrdi keramiki i magnetski
materijal i koji je izuzetno lomljiv. Feritni ipsovi
Letee video glave u VCR ili u video kamerama su su smjeteni na donjem dijelu rotira- jueg
zapravo pretvornici koji skaniraju vrpcu tokom
cilindra. Konstruirane su u obliku slova C sa
snimanja ili reprodukcije. Bubanj s video glavama vrlo malim rasporom oko 1 pm. Raspor je
ili gornji cilindar, vrti se brzinom od 1500 obrtaja u ispunjen s nemagnetskim materijalom koji
izbacuje magnetsko polje izvan glave u vrpcu i
minuti s jednim kompletnim okretajem koji
sprijeava da se materijal s vrpce skuplja u
predstavlja video sliku. Brzina vrpce koja prolazi
preko rotirajue glave iznosi 2,339 cm/s (SP) za
rasporu. Nekoliko namotaja vrlo tanke ice
VHS koliko je potrebno da se ostvari irina video
formiraju oko jezgre elektromagnet za snimanje
pojasa. LP brzina iznosi 1,1695 cm/s.
ili pickup za reprodukciju. Da biste vidjeli da li je
glava oteena ili istroena bit e vam potreban
jak mikroskop (10x -30x poveanje).
Videorekorderi se kao VCR-i sa 2 glave ili 4
glave. To zapravo odnosi na broj raspora glave, a
ne pravi broj ipsova video glava, dodue to je isti
broj. Meutim, dva ipsa video glava mogu biti
smjeteni vrlo blizu zajedno i tako proizilazi da je
to pojedinana glava, a u stvari su 2 raspora glave.
Tako bez pomnog pregleda, moe se uiniti da su
samo dvije glave, a u stvari su 4 - dvije u paru.
Dvije glave su potrebne za reprodukciju, sni-
manje, ili za pretraivanje. Obino su smjetene
tono za 180 stupnjeva nasuprot jedna drugoj.
Sa 4 glave (ili 3 ili 5 glava) VCR-i. Razliite
kombinacije glava se upotrebljavaju za
pojedinani nain rada da bi optimiziraii videb
kvalitetu snimanja ili reprodukcije, izabirajui par
glava sa optimalnom irinom i ostalim
karakteristikama. Moglo bi se zakljuiti da u biti
nisu tono 180 stupnjeva nasuprot jedna drugoj,
to zahtjeva kanjenje video signala da se pravilno
poredaju dva video polja u video sliku. To
komplicira ispitivanje video glava poto nije
uvijek oigledno uope koji se set glava
upotrebljava za dani nain rada.
Dodatni par nasuprotnih glava je potreban za HiFI
VHS audio i jo jedan par postoji ako VCR ima
leteu glavu za brisanje. Obino je samo jedna
letea glava za brisanje - ona je duple irine i
brie par tragova (polja) u svakom prolazu. Tak
moe biti 7 ili ak i vie glava koje se natjeu za
prostor na gornjem cilindru.

Video glave i gornji cilindar

Video glave i gornji cilindar

41

vaa inspekcija otkrije fiziko oteenje, bit e


vam potrebna nova glava (gornji cilindar).

Dijagram video glave

Dijagram prikazuje tipinu video glavu koja se


moe nai na VCR-u s dvije glave. Dvije takve
glave (s nasuprotnim kutem azimuta raspora) su
montirane tono 180 stupnjeva svaka za sebe na
gornjem cilindru.

Znakovi loe glave ukljuuju:

Dijagram dvostruke video glave .


* isi

Dijagram prikazuje tipinu dvostruku video glavu


koja se moe nai na videorekorderima sa vie od
dvije glave, ako su video glave grupirane zajedno.
Sasvim vidljiv prostor izmeu dva ipsa video
glava nemojte pomijeati s mikroskopskim
rasporom za snimanje i reprodukciju izmeu
polova premda je potpuna irina dva ipsa (1/8)
kao za samo jednu glavu. Za video- rekordere s 4
glave, bit e takav dva sklopa (s nasuprotnim
kutem azimuta raspora za svaku glavu) montirana
180 stupnjeva odvojena na gornjem cilindru.

Je ii video glava zaista loa?

Nema slike (potpuni snijeg ili plavo/cmi ekran


zavisno od modela) ili snijena slika u PLAY
nainu rada mogu ukazati na prljavu ili lou video
glavu. Prvo provjerite da li VCR tjuner i RF
modulator ispravno rade gledajui TV program.
Zatim paljivo oistite glavu. Ako nema promjena
nakon par ienja, tada vaa video glava moda
ima problem. Naravno, ukoliko

Svako fiziko oteenje feritnih ipsova.


Svaki vidljivi nesklad izmeu ipova u paru
je znak oteenja. Ponekad se Z-jezgre slomi
ostavljajui namotaje da vise. Obino je
uzrok tome nepravilno ienje ili upotreba
oteene i ii zalijepljene vrpce. Upo- trebite
povealo i jako svjetlo da pregledate glavu,
ali nemojte ju dirati.
Previe snijega koji se ne moe ukloniti
tracking kontrolom. Mogu se takoer pojaviti
linije koje se penju po ekranu. Napominjemo,
da u rijetkim sluajevima slini simptomi su
rezultat kad antistatina etka ne pravi dobar
kontakt sa osovinom bubnja koji rotira. Slika
gdje se vie ili manje dobra slika zamjenjuje
sa snjegom na frekvenciji od 25 Hz znai da
je jedna od dvije glave u paru vjerojatno
istroena ili prljava. Ako va televizor ima
iroki raspon vertikalne stabilizacije slike,
tad ete moi prikazati oba polja na ekranu u
isto vrijeme.
Prekomjeran snjeg ili nema slike (potpuni
snijeg ili plavo/cma slika zavisno od modela)
za neke brzine reprodukcije (SP, LP, EP, X2,
zaustavljena, spora,itd.) poto razliiti setovi
glava (4 glave i vie) se upotrebljavaju za
razliite brzine. Ako se to do- goa zbog
istroenosti tad e se problem razvijati
postepeno i nee se dogoditi iznenada.
Nemo podeavanja kao to je napetost vrpce
da eliminira nepravilne probleme s
trackingom mogu ukazati na istroenost
glave. Horizontalne trake video uma mogu
se javljati i nestajati na razliitim mjestima
na slici zavisno od brzine koja se
upotrebljava ili poloaja vrpce kod
reprodukcije (poetak, sredina, kraj). To se
moe pojaviti i nestati u odreenim
vremenskim razmacima.
Potreba za estim ienjem glave iako
upotrebljavate kvalitetne kasete. Video glave
se u normali same iste, ali vrlo istroene
glave imaju tendenciju da skupljaju oksid s
vrpce to uzrokuje sliku s umom, snijegom,
ili totalni nedostatak slike.
Kod reproduciranja posuene, oteene, ili
zalijepljene vrpce primjetili ste bilo koji od

42

Video glave i gornji cilindar

ovih simptoma. Video glava je moda poku- Tehnika zamjene video glave
pila oksid s vrpce i vie ne pravi dobar
kontakt s vrpcom. Pustite da VCR reproducira novu kasetu nekoliko minuta to bi
moglo oistiti glavu.
Ako je va VCR HiFi, slini simptomi bi
se mogli primijeniti na HiFi zvuk. um u
^~~~Zvuku ili gubitak HiFi zvuka ili nepravilno
prebacivanje izmeu linearnog i HiFi
zvuka moe biti zbog loe HiFi audio
glave (ali bi isto mogao biti problem s
trackingom koji je jo kritiniji od video
Trackinga). Meutim, mnogi drugi prob lemi mogu uzrokovati sline probleme "r ijagnozu video glave je najtee napraviti
(iznimka je fiziko oteenje). Neki profesionalci tvrde da mogu pod prstima osjetiti daje glava istroena, to nije ba za
vjerovati.
Vie o procijeni istroenosti vdeo

Zavisi o toga to nije u redu u slici. Ako dobivate


jako osvjetljene pruge u u visoko osvjetl- jenim
podrujima slike (to znai da bijeli objekti u
slici izgledaju kao da imaju rep koji se vue u
desno od objekta), tad e biti potrebna nova
glava. Ako su u slici sluajno poredane linije
(posebno na vrpci koju ste nedavno snimili), tada
e nova glava vjerojatno pomoi. Video glave se
istroe nakon nekog vremena i rani simptomi
ponekad ukljuuju lou vertikalnu stabilnost
(obino kod HITACHI VCR-a) i linije snijega
koje koje mogu lebdjeti oko 5cm od vrha ekrana.
Povremeni gubitak horizontalne sinkronizacije je
takoer tipian.
Ako slika nije tako otra kao na na novo
proizvedenom VCR-u, tad nova glava nee puno
pomoi. Tehnologija je znatno poboljala
kvalitetu slike od vremena kad je va video
proizveden.

1. Prije nego razmontirate staru glavu, oznaite


ili napravite biljeku o njenoj poziciji ponekad je mogue montirati novu glavu za
180 stupnjeva nasuprot strani na kojoj bi
trebale biti uzrokujui tako probleme s
trackingom poto nasuprotne glave nisu
indentine. (kut azimuta je +/- 6 stupnjeva za
VHS, +/- 30 stupnjeva za VHS Hi Fi audio).
Takoer zabiljeite kako su spojene ice ,
ako postoji mogunost zabune i pogrenog
spajanja.
2. Odspojite spojeve izmeu glave i gornjeg
cilindra.. Trebalo bi biti 2n lemljena spoja za
n glava VCR-a.
3. Odvijte 2 ili 4 philips vijka na glavi. Bit e
potrebno da uklonite antistaticnu etku, ako
je VCR ima. Nemojte dirati ostale vijke na
bubnju glave poto su oni vani za
podeavanje.
4. Podignite staru glavu ravno. Moda e biti
potrebno da glavu lagano njiete lijevodesno. Za tvrokomije glave kao npr. kod
Samsunga bit e vam potreban alat - izvlaka glave.
5. Zamijenite u obrnutom poredku, zalemite
spojeve, ponovo stavite sve dijelove koje ste
uklonili, postavite i orijentirajte glavu kako
ste zabiljeili i spojite ice.
6. Oistite glavu od otisaka prstiju s istim
alkoholom ili isopropylom. Pustite da se
osui.

Opi problemi sa sustavom


7. Ukoliko niste dirali bilo koja mehanika podeevanja, VCR e vjerojatno raditi dobro
pretpostavljajui daje video glava bila
problem. Pokuajte snimati i reproducirati na
svim brzinama takoer reproducirajte kasete
koje su ranije snimljene. Za HiFi video
rekordere, takoer provjerite da li je zvuk
solidan i stabilan - da Hi Fi indikator ne
treperi u dodatku s ujnim dropoutima ili
priguivanja zvuka. Ako imate ozbiljan video
um u slici, ili nedostatak boje ili nepravilne
boje, ili lo ili nedostatak HiFi zvuka, ponovo
provjerite da niste zarotirali glavu za 180
stupnjeva od pravilne pozicije. Provjerite da
bubanj pravilno sjedi - da nema trunka
praine na jednoj strani. Nemojte se dovesti u
kunju da podeavate usklaenost putanja
vrpce (vodilice) - ako su glave bile problem,
to bi trebalo biti u redu.

43

Opi problemi sa sustavom

Viestruki problemi u sustavu

Mnogi problemi u VCR-u bit e ogranieni u


odreenom sustavu - video, audio, tjuneru, servo i
kontrolnom sustavu. Viestruki prividni
nepovezani problemi pojavljuju se u isto vrijeme,
sumnja pada na probleme u napajanju, poto
viestruki sustavi se napajaju iz istog v izlaza
izvora napajanja.
Uvijek postoje nekoliko razliitih napona koji se
koriste unutar VCR-a - ako jedan od njih ne
funkcionira, neki podsustavi e raditi, ali nee
primati pravilne signale od dijelova koji ne rade.
Pa je tako mogue ponaanje bilo koje vrste.
Zato prvi test koji treba ustanoviti, ako je mogue,
da izvor napajanja daje ispravne napone - kad je
VCR ukljuen i iskljuen (power off i power on).

Problemi s naoaianiem - VCR potpuno ne


radi

Probleme s napajanjem moemo poredati od


povremeni nepravilnih ponaanja zbog laganog
izlaza iz tolerancije napona, brujanja, ili uma, pa
do VCR-a koji je potpuno bez ivota. Viestruki
kvarovi sustava mogu biti uzrokovani
nedostatkom jednog ili vie napona koje
isporuuje izvor napajanja.
Neke probleme s napajanjem moe izazvati
udarac groma. On moe potpuno unititi VCR ili
izazvati prenaprezanje i kasnije greke u razliitim
komponentama. Ograniavai udarnog napona
nisu pouzdana zatita od udara groma. Najbolje je
iskljuiti VCR iz utinice tokom grmljavine.

Impulskopf-AnschluB

Pick-up head wiring

44

Opi problemi sa sustavom

Vrste napaiania u VCR~u

U videorekorderima se koristi jedno od etiri


tipa napajanja:
1. Transformator za napajanje sa linearnim
regulatorom tipa 78/79xx ili diskretnim
komponentama. Transformator je obino
velik i blizu kabela za 220V.
2. Transformator sa hibridnim regulatorom kao
STK5481 ili nekim od njegovih roaka viestruki izlaz s nekim izlazima koji se
ukljuuju sa power on.
3. Malo prekidako (switching) napajanje.
Najei problemi: kratko spojeni
poluvodii, loi kondezatori, otvoreni
otpornici koji slue kao osigurai. U tom
sluaju obino nema velikog transformatora
blizu mrenog kabela, nego je mali
transformator smjeten negdje u sredini.
4. Kombinacija od prethodnih napajanja - to je
manje uobiajeno. Ulazni transformator
moe napajati niskim naponom prekidako
napajanje (switcher).
5. Kamkorder i prenosiva video kamera
ukljuuje punja baterija i radi pomou
baterija.

Potrebni naponi se dobavljaju koritenjem


DC-DC invertera.
Evo nekoliko opih komentara za svaki tip:
1. Dijagnosticiranje kvarova je posve
jednostavno poto su komponente lako
prepoznatljive i iako ih je trasirati od
transformatora, mosnog ispravljaa,
regulatora, kondezatora, itd. Sklop obino
nije sloen i najei kvarovi su posve
oigledni. Trebalo bi biti mogue ustanoviti
ispravne napone napajanja iz osnovnih
principa sklopa.
2. Kvarovi najednom ili vie izlaza iz tih
blokova hibridnih regulatora su vrlo
uobiajeni. Pomou ECG/STK/NTE kataloga
i rasporeda noica i izlaznih napona utvrdite
toan izlazni napon. Testirajte sa power
prekidaem u oba poloaja (off i on). Svaka
znaajnija razlika ukazuje na mogui
problem. Zbog prevelikog optereenja napon
moe pasti, regulator je prvi sumnjivac.
3. Problemi s prekidakim napajanjem su tei za
dijagnozu, ali je obino mogue bez servisne
literature trasirati sklop i provjeriti

) -V-:nM 01

Opi problemi sa sustavom


loe polu vodie pomou ohmmmetra.
Uobiajeni problemi - osueni elektrolitski
kon- dezatori, kratko spojeni poluvodii, i
loe zalemljeni spojevi. U napajanju koje je
bez ivota - ima pregoren glavni osigura .
Provjerite sve poluvodie, kondezatore, i
otpornike poto kvar na jednoj komponenti
moe izazvati oteenje na drugim
komponentama. Zamjena samo jedne
komponente koju ste prvo pronali daje
neispravna moe uzrokovati da ona trenutno
pregori. Pregorivi otpornici (nezapaljivi) koji
slue kao osigurai (plavo ili smee kuite
ili etvrtasti keramiki tip) mogu biti u
prekidu ako postoji kratko spojeni prekidaki
tranzistor. Otpornici snage koji dobavljaju
struju za sklop za startanje, mogu nakon
nekog vremena ostati u prekidu. Za
pretpostaviti je da bi trebalo biti najmanje
jedan napon od 5 do 6V za napajanje logike i
jedan ili vie ostalih napona od 12 V ili vie
za motore i drugu elektroniku.
4. Problemi u obje sekcije - transformator/
ispravlja/filterski kondezator (obino bez
regulatora) ili prekidakom napajanju su
mogue. Napomena: prekidako napajanje
koje se koristi u tim napajanjima obino radi
s niim ulaznim napajanjem stoje manje
opasno za vae zdravlje.
5. Problemi se mogu pojaviti u punjau baterija
ili sekciji napajanja. Kratko vrijeme rada
baterija je obino uzrokovano loom
baterijom. Ako je mogue probajte sa
dobrom baterijom ili izbacite bateriju da bi
ustanovili to je u kvaru. Stare prijenosne

45

jedinice su prilino pouzdane i lake za


servisiranje. Meutim, modemi kamkorderi
su gusto pakirani sa mikromonijatumom
povrinskom montaom i neoznaenim
sklpovima tako da popravak definitivno nije
zabavan, a da ne spominjemo oduevljenje
to ste ga napokon uspjeli otvoriti. Nemojte
predvidjeti mogunost loe zalemljenog
spoja.
Osigurai i IC zatitinici u VCR-u

Razliiti ureaji za zatitu se primjenjuju u VCRu. Naravno, kad je VCR potpuno bez ivota,
provjerite pregorjeli linijski ili osigura u
sekundaru napajanja. Povremeno, osigura moe
pregorjeti zbog grmljavine ili bez nekog dobrog
razloga pa novi osigura je sve to je potrebno.
Meutim, to obino nije sluaj i novi osigura e
pregorjeti trenutno. Postoji ansa dodatnog
oteenja postupajte oprezno. Ako je osigura
ispario - cmi ili srebrni premaz na staklu, mogu
je kratki spoj u napajanju. Razliiti podsustavi u
VCR-u mogu biti zatieni posebnim osiguraima.
Ponekad, pre- garanje jednog od tih moe
uzrokovati razliitim viestrukim sustavnim
problemima, ali ne i potpuni prestanak
funkcioniranje VCR-a. Potraite osigurae na
glavnoj ploi kao i u napajanju.
IC zatitnici (ICPs) mogu postojati kao jedan ip
ili mala podsekcija sklopa. Najei tip je
minijaturni brzi osigura. Tipino su crnom T092
ili u pravokutnom 0,25 x 0,76 cm plastinom
kuitu sa dva izvoda. Testirajte ga kao osigura treba biti u kratkom spoju ako je dobar.
u nekim sluajevima moete nai PTC (otpornik
sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - otpor
se dramatino povea zbog prekomjerne struje
koja zagrije element) tip osiguraa ili IC zatitnik
- ti se sami resetiraju jednom kad se preopterenje
otkloni. Meutim, to znai da testiranje sa
iskljuenim (power off) VCR-om e pokazati
niski otpor ak i ako kvar i dalje postoj i.
Mjerenjem napona preko takvog elementa sa
ukljuenim napajanjem je jedini nain indetifikacije problema. Oblik takvog elementa se
obino pojavljuje kao mali metalni sendvi - kao
dvije metalne ploice izmeu kojih je aktivan
materijal.

46

Problemi sa signalom
5. Ponekad, video glava je pri kraju - manje
vjerojatno ako je reprodukcija u boji.

Problemi sa signalom
Problemi sa boiom u VCR-u

Postoje dvije tipine situacije:

Reprodukcija je uvijek crno/bijela.


Snimka je cmo/bijela ali reprodukcija uvjek
ima boju.

Ako moete reproducirati snimljene kasete u boji,


ali vrpce snimljene na vaem VCR-u ne moete
reproducirati u boji, tu bi moglo biti nekoliko
moguih uzroka. Najednostavniji bi bio da ulazni
signal je preslab - nepodeena antena ili kabel sa
velikim brojem razdjelnika - ponitavao boja u
VCR-u misli da nema boje. Ponekad prag
djelovanja za detektiranje color signala je
postavljen vilje u VCR-u nego u TV- u koji se
upotrebljava kao monitor za snimanje.

Ako snimanje radi dobro to ukazuje da vrpca


snimljena na tom VCR-u daje dobru reprodukciju
na drugom VCR-u ali prije snimljena vrpca ne
daje reprodukciju u boji i VCR radi dobro u svim
ostalim pogledima tada bi moglo biti nekliko
moguih uzroka:
1. Slab signal u boji sa VCR-a.
2. Ponitava boje u TV-u je postavljen
prenisko.
3. Problemi u chroma sklopu. >
4. Prljava ili istroena glava.
Napominjemo da u svim sluajevima nestanka
boje, provjerite sa drugi TV-om i / ili prvo
pokuajte s podeavanjem TV kontrola poto
lagana razlika u nivoima signala izmeu tjunera i
reprodukcije moe uzrokovati u TV sa rubnom
podeenou (fino podeavanje tjunera, chroma
sklop) da se neoekivano prebacuje izmeu boje i
cmo/bijele reprodukcije.

Nekoliko pitanja:

Problemi s RF signalom

Prvo ustanovite gdje se nalazi problem - da lije u


prijemu, kod reproduciranja vrpce, ili oboje. Ako
je smo kod prijema, tad je va izvor vjerojatno u
kvaru. Ako je prijam dobar sa isklue- nim VCRom (power off), ali je uman kad se koristi njegov
tjuner, problem bi mogao biti u samom tjuneru.
Provjerite da direktan video izlaz (RCA konektori) rade ispravno sa prije snimljenom kasetom.
Ako je reprodukcija s umom, tada je problem sa
video sklopom ili video glavama. Ako je problem
s televizijskim RF izlazom i ako direktni video
izlaz (SCART, RCA) radi dobro, tada sumnja
pada na slab ili neispravan RF modulator.
Metalna kutija sa antenskim ulazom i izlazom za
TV. U njoj je sklop koji se preklapa izmeu
internog signala VCR-a i antenskog ulaza. On
takoer konvertira signal os- novog
frekvencijskog pojasa u kanal 36 ili neki drugi
koji moe primati TV.
Problem moe izazvati i konektori za antenski
ulaz i TV izlaz koji mogu biti slomljeni, labavi,
razlemljeni ili iskrivljeni, takoer i antenski kabel
moe biti u prekidu obino kod konektora.

Da li je fino podeavanje na TV-u u boji


dobro postavljeno?
Da li j e reprodukc ij a prij e snimlj en ih
kaseta u boji?
Da li izlaz tjunera daje boju?
Da li video izlaz radi u boji?
je ii problem isti za sve brzine snimanja?
Da li se vrpce koje ste snimili na tom VCR- u
reproduciraju u boji na drugom VCR-u?

Ako su odgovori na sva pitanja osim zadnjeg


da, tada je problem najvjerojatnije u video/
chroma sklopu pridruenom funkciji snimanja.
To moe biti jednostavno kao daje ponitava
boje (color killer) postavljen prenisko.
Mogui izvori problema sa bojom kod snimanja:
1. Slab signal - provjerite i podesite antenu.
2. Ponitava boje je postavljen prenisko.
3. Problem s tjunerom - da li video izlaz radi u
boji sa tjunera?
4. problemi u chroma sklopu.

Problemi sa signalom

Funkcija RF modulatora je da osnovni video i


audio signal prebaci na vii Frekvencijski pojas
tako da TV prijamnik na odreenom kanalu moe
primati signal sa videorekordera. U trenutku
ukljuenja videorekordera u mreu, na RF
modulator dolazi napon od 12 V koji je prisutan
iako nije aktivirana tipka POWER ON.
Stavljanjem antenskog prikljuka u AREAL IN i
konektora u RF kabela u RF OUT mi smo
povezali antenu sa TV prijamnikom preko dvostupanjskog irokopojasnog pojaala RF moulatora videorekordera. Ukoliko signal na
televizoru nije korektan mogue je ga uz pomo
preklopnika ATT.SW. smanjiti odnosno poveati
tavljenjem preklopnika u poloaj ON ili OFF.

47

Po ukljuenju videorekordera tipko POWER ON


na prednjoj ploi na ulaz RF modulatora se
dovodi 12 V koji je reguliran. Dovoenjem ovog
napona, kao i linijskog signala slike i tona sa
vrpce ili s tjunera, zapoinje proces konverzije na
viu frekvenciju. Kanal na koji emo pretvarati
signal se moe mijenjati uz pomo
promjenjljivog kondezatora na zadnoji ploi.
Mogui problemi:
1. Nosea frekvencija tona za PAL sistem se
nalazi na 5,5 MHz to nije sluaj s tonom
kod OST SECAM-a i video rekordera
kupljenih kod u Engleskoj koji koriste PAL I
gdje je nosea frekvencija tona na 6,5 MHz.
Zbog toga prilikom reprodukcije na

Schaltbild HF-Konverter und Ant. Anschlu RF


Converter and Ant. Terminal Schematic Diagram

us m-32iE6c/a:

48

2.

3.

4.

5.

1.

VCR senzori i brojai prolaska vrpce

naem PAL B/G televizoru, slika je korektna


ali se umjesto tona uje samo um. Potrebno
je zato pomaknuti nositelj audio signala a to
je mogue ako na VCR-u postoji preklopnik
za PAL I i PAL B/G standard.
Dogaa se da se prilikom reprodukcije preko
slike pojavi mrea tj. takozvani MOIRE efekt
koji nastaje zbog izbijanja bliskih
frekvencija. Zato je potrebno provjeriti da li
se kanal na kome se emitira video rekorder
nalazi u blizini kanala na kojem emitira neka
TV stanica, pa ako je mogue potrebno je na
zadnjoj ploi malim odvijaem promijenite
kanal na neko podruje gdje nee doi do
smetnji.
esta je pojava da zbog neodgovarajueg:
alata doe do oteenja RF modulatora tako
to se spoji 12 V sa masom i doe do pregaranja napajanja.
Ponekad se prilikom rada javi slika koji
nalikuje negativnoj. Ukoliko je VIDEO OUT
linijski isparavan potrebno je smanjiti dubinu
modulacije pomou trimer otpornika u RF
modulatoru.
Antena je ukljuena u video i RF kabel je
pravilno prikljuen iz VCR-a u TV pa ipak
nema signala sa antene na TV-u odnosno
nemogue je gledati programe koje emitiraju
TV stanice.
Prvo treba provjeriti da video bude ukljuen
u 220V da bi RF konvertor bio doveden
napon +B booster koji je potreban
stupnjevima za pojaanje antenskog signala
da bi se antenski signal pojaao iroko pojasnim pojaalima i da bi se obezbjedio
prolaz signala kroz RF modulator. Ukoliko
je prisutan +B booster potrebno je
prekontrolirati tranzistore kao i ostale
elemente koji sudjeluju u stupnjevima za
pojaanje antenskog signala.
Prolaz antenskog signala je u redu, ali nema
reproduciranog signal sa video vrpce na TVu. Prvo je potrebno provjeriti da lije prisutan
ispravni video i audio signal koj se dovodi na
RF modulator. To se moe provjeriti i na
linijskom izlazu video rekordera, pa ako su
ovi signali ispravni, prvo na to treba obratiti
panju je da li postoji napon modulatora +B
koji je potreban za napajanje sklopa koji
sudjeluju u procesu modulacije.
Napominjemo da su RF modulatori ok-

lopljeni i da vrlo esto proizvoai videorekordera ne daju u svojim servisnim knjigama


shemu RF modulatora ve ih predstavljaju
kao Black box tako da to dodatno oteava
popravak RF modulatora a i sami
proizvoai preporuuju zamjenu cijelog RF
modulatora.

VCR senzori i brojai


prolaska vrpce
Tape start/end senzori

VCR upotrebljava prozirni dio vrpce na poetku i


na kraju za svrhu detekcije poetka ili kraja
vrpce. Svjetlosni izvor koji ue u centar kasete
osvijetli foto detektore koji se nalaze na obje
strane kasete kroz otvore na plastinom kuitu
kasete.
Izvor svijetla moe zatajiti - to je uobiajeno u
starim VCR-ima gdje je postojala aruljica s
arnom niti ali rijetko u modernim VCR-ima koji
upotrebljavaju inffacrvenu LED diodu. Kvar tog
izvora svjetla moe izazvati niz simptoma:

VCR se moe jednostavno isljuiti i odbijati


da bilo to radi.
VCR moe proi kroz pokretanje reproduciranja snimljene vrpce mislei daje vrpca
postoji u VCR-u poto senzor vraeni signal
ne moe razlikovati od onog to vidi kad je
kaseta u VCR-u. Eventualno, VCR moe
odustati i vjerojatno e se iskljuiti (power
off).
VCR moe raditi udne stvari kad budete
pokuavali ubaciti kasetu poto mikrokontroler prima signale koji su u sukobu - kaseta
je vani, ali senzor misli drugaije.

Ako su senzori u prekidu, to moe uzrokovati


slline simptome.
Ako je senzor na strani odmatanja vrpce (supply
sensor) u kratkom spoju, VCR e misliti daje
vrpca na kraju. VCR e moda odbiti da
reproducira ili premata vrpcu (FF) ili e nastojati
da

VCR senzori i brojai prolaska vrpce

premota vrpcu odmah im se kaseta ubaci u


VCR.

Ako je senzor na strani namatanja (take up senzor) u kratkom spoju, VCR e misliti da daje
vrpca na poetku. VCR e moda odbijati da
premotava kasetu (REW).

49

pravnost IC LED diode.


Takoer moete pokuati napajati LED diodu sa
niskim naponom preko otpornika od 500 ohma da
bi vidjeli da li IC detektor radi. Iskopajte ga prvo
iz njegova sklopa. Pokuajte s oba polariteta da bi
ste bili sigurni.
Same senzore moete testirati tako da ih iskopate
iz njihovih sklopova i osvijetlite ih sa IC izvorom
svjetla (daljinski upravlja ili aruljica) i pratite
otpor sa mjernim instrumentom. Upotrijebite
polaritet koji daje vee oitanje. Otpor treba
dramatino pasti ako su senzori ispravni. Ako su
start i end senzor meusobno zam- jenljivi,
njihova zamjena moe biti pouna. Na primjer, to
moe pomaknuti simptome od reprodukcije do
prematanja i obratno.

U oba sluaja, ponekad moete prevariti VCR da


surauje i potvrditi daje to problem sa senzorima tako da izvuete konektor za
odgovarajui senzor kad je kaseta ubaena u
VCR.
Ako moete doi do konektora tad moete
testirati senzor praenjem napona na izlazu.
Jedan od testova kojeg moete probati je da
VCR natjerate da reproducira nepostojeu kasetu
odmah nakon to je tipka power on pritisnuta
tako da pritisnete mikroprekida za zatitu od
snimanja. Morate ga drati pritisnutog dok
ukljuujete VCR. Ako je sad VCR pobuen i
prikae daje kaseta unutar VCR-a bez pokuaja
reproduciranja, tada zaista misli daje kaseta
unutar zbog neispravnog senzora.
U nekim sluajevima, mogli bi biti i drugi
problemi kao neispravan mod preklopnik ili
mikrokontroler proizvodi simptome koji bi
mogli biti pogreno shvaeni kao neispravan
stari/ end senzor.

Infracrveni detektor za testiranje daljinskih upravljaa, IC LED dioda u VCR-u, IC


lasera na CD player-u. Kao enzor se upotrebljava IC foto tranzistor ili dioda .

Senzor rotacije Creel sensor)

Reel rotacija se obino detektira upotrebom


senzora ispod reel tanjura za namatanje premda
neki stari VCR-i mogu upotrebljavati mehaniki
ili optiki prekida pogonjen remenom sa tanjura
za namatanje.

Testiranje sta rt/end senzora.

Start i end senzori su obino kombinacija izvora


svjetlosti (IC LED) i IC fotodioda. Uz malo
truda, moe se ispitati njihova fukncionalnost.
Za IC odailja, moe se upotrijebiti IC detektor ili IC kartica da bi se ustanovila is-

U VCR-u uvijek postoji takeup reel sen- sor


ak i u VCR-ima sa brojaem realnog
vremena. On ima dvije funkcije: (1)
potvruje da se tanjur okree (vitlo)i da se
vrpca ne rasipa po unutranjosti VCR-a i (2)
da radi kao broja vrpce (nije tip brojaa
realnog vremena).

50

VCR senzori / brojai prolaska vrpce

Kvar na ovom senzoru uzrokovati e da se


VCR trenutno ugasi i broja vrpce nee
raditi.
Neki VCR-i imaju sline senzore na supply
reel tanjuru za omatanje. Izlaz iz tog senzora moe se upotrijebiti da potvrdi pravilnu
rotaciju oba tanjura tokom naina rada u
kojem se vrpca kree kao i tokom izvalaenja i uvlaenja vrpce. Tono koji e se
upotrebljavati zavisi od dizajna VCR-a. Ako
va VCR ima indentine senzore koji prate
oba vitla, zamijena senzora meusobno
jmoe biti pouna: ponaanje e se
promijeniti, ako je jedan neispravan. Na
primjer, VCR koji se iskljuuje kroz nekoliko
sekundi kod reprouciranja sad e moda
raditi ispravno, ali e imati problema kod
prematanja.
Neki skuplji modeli VCR-a e prikazivati
procjenu preostale vrpce koristei razliku u
brzini okretanja supply i takeup reel vitla
baziranu na pretpostavki o debljini vrpce, i
duini trajanja vrpce (koju ete morati rei
VCR-u).
Ponekad, problemi sa reel senzorom su
jednostavno zbog akumulirane praine na reflektirajuim povrinama - oistite ih. U
drugim sluajevima, bit e potrebna zamjena
senzora.

Napominjemo da na VCR-ima s brojaem


realnog vremena, displej pokazuje kretanje vrpce
preko impulsa koji dolaze s A/C glave i kontrlo-

nih impulsa s vrpce. Greka moe nastati zbog


prljavtine, loe A/C glave, staze po kojoj se kree
vrpca, problemi s usklaivanjem, ili kvar na ruci
za poluizvlaenje vrpce koji ne izvue pravilno
vrpcu da bude u kontaktu s A/C glavom.

Reel Sensor Board

\ Servo and System Control Board

Testiranje reel senzora okretanja

Brojai na nekim VCR-ima su aktivni cijelo


vrijeme - okretanjem odgovarajueg vitla mijenjat
e se brojevi na brojau (brojati e naprijed ili
nazad zavisno od postavljenog naina raa).
Ako je va VCR toga tipa testiranje je jednostavno.
Polako okreite rukom takeup (obino) vitlo za
namatanje. Brojevi se moraju mijenjati - vjerojatno
4 po okretaju. Ne bi smjelo biti nedostajuih
brojeva i ne bi smjelo biti pozicije gdje broja broji
slobodno - brojevi na brojau se mijenjaju vrlo
brzo. Bilo to od ovoga moe ukazati na problem
sa senzorom ili 1ED diodom, pojaalom
meuspremnika (buffer amplifier), loim
kontaktom ili mikrokontrolerom ili drugim IC-om
koji pogoni broja ili displej.
Prvo locirajte LED i foto diodu. Trenutno taknite i
odmaknite otpornik (1K ili vie bi trebao raditi)
preko izvoda senzora dok je VCR u PLAY nainu
rada prije nego prekine ako to zahtjeva). To bi
trebalo promijeniti brojeve na brojau ako je LED
neispravna ili je fotodioda otvorena. Moete s
daljinskim upravljaem dati impulse fotodiodi koji
e brojau izgledati kao pravo okretanje vitla.
Ako nema efekta, od lemite senzor (ili ospojite

Motori u VCR-u
sklop senzora sa glavne ploe ako postoji
konektor) i pokuajte sa otpornikom spojiti
izvode terminala. Ako sad dobijete odgovor,
znai daje senzor bio u kratkom spoju (ilije spoj
bio lo).
Ako ne dobivate promjenu brojaa u oba sluaja,
tada je problem s pojaalom meusprem- nika
(buffer amplifier), elektronikom na glavnoj ploi
ili loim spojem koje vodi na glavom plou. Bit
e potrebno da nabavite servisnu shemu ili
trasirate sklop do mjesta gdje se signal detektira.
Mogue je da se broja mijenja samo onda kad
mikrokompjuter oekuje da se vitlo okree, pa
tako test u STOP nainu rada nee vaiti.
Zamjenski test je da ohmmetar spojite preko fotodiode na visokoohmskoj skali. Upotrijebite
polaritet koji daje vei otpor i osvijetlite senzor.
Otpor treba dramatino pasti sa svijetlom aruljice. Ako je beskonaan u oba smjera, tada je
dioda u prekidu. Ako je mali u oba smjera dioda
je u kratkom spoju. Moi ete napraviti mjerenje
dok je senzor u sklopu, premda ostale
komponente maskiraju mijenjanje otpora. Kao
napomena, IR senzor/LED kombinacija je esto
utina jedinica. Obino je otpor beskonaan, a
kad se osvijetli fotodioa iznosi 200 ohma.

51

Motori u VCR-u
U VCR obino ima 2 do 6 motora. Neki VCR-i
koriste jedan motor koji pogoni sve funkcije osim
motora bubnja. Ostali imaju posebne motore za
svaku funkciju. Veina ima tipino 3 do 4
motora. Motori izvravaju sljedee funkcije:
1. Uvlaenj e kasete.
2. Izvlaenje vrpce (postavljanje vrpce oko
bubnja video glave, itd.)
3. Rotiranj e bubnj a video glave (kontroliran
servo sklopom).
4. Rotiranje capstana (kontrolirano servo
sklopom).
5. Rotiranje Takeup reel vitla za namatanje.
6. Rotiranje Supply reel vitla za odmatanje.
Bubanj video glave (3) uvijek ima svoj motor.
On je unutar donjeg cilindra ili iznad gornjeg
cilindra (izuzev u vrlo starim VCR-ima) i
direktno pogoni gornji cilindar Mnogi VCR-i
upotrebljavaju jedan motor za capstan i takeup i
supply reel vitlo. Neki takoer upotrebljavaju isti
motor za uvlaenje kasete i izvlaenje vrpce.
Nekoliko moguih tipova malih motora se koriste
u VCR-u:

52

Motori u VCR-u

1. Mali DC motori s etkicama i stalnim


magnetom. Upotrebljavaju se za uvlaenje
kasete i izvlaenje vrpce.
2. Slini, ali vei PM motor pogoni capstan i
rotaciju reel vitla i vjerojatno viestruke
funkcije (stariji VCR-i).
VCR capstan motori su servo kontrolirani da
omogue preciznu brzinu i faznu kontrolu.
Tipini signali su:
VCC -napajanje za ip/motor - vjerojatno 912V
FG - frekvencijski generator- izlaz s motora
na servopetlju
CTL - impulsi s kontrolnog traga sa A/C
glave
F/R- naprijed/nazad (jedan visoki/drugi
nizak)
Vjerojatno e biti i ostalih kontakta za
razliite servo napone, koenje, uzemljenje,
itd. Moda ete trebati servisnu literaturu i
podatke o pojedinom pogonskom ipu da bi
ste dobili vie informacija. Podaci e vam
takoer rei da lije motor 3 - fazni. Ovo je
uobiajeno za mnoge capstan motore koji
zahtjevaju taj ip za pogon.
1. DC motor niskog profila bez etkica direktno
pogoni capstan, vitla za namatanje, i
vjerojatno viestruke druge funkcije.
2. DC motor bez etkica ili 3 fazni motor s
direktnim pogonom obino pogoni bubanj
video glave.

U zahtjevu da video pravilno oitava vrpcu, video


glave moraju biti centrirane na vrlo uskom
dijagonalnom tragu. irina tog traga je manja od
0,019 mm. Prava referenta toka nije na video
glavama nego se nalazi nekoliko centimetara dalje
na A/C glavi. Kontrolni impulsi koji se polau
tokom snimanja koriste se za faznu sinhronizaciju
capstana na rotaciju video glava. Udaljenost
izmeu kontrolne glave i video glava odreuje
gdje e potrebno centri- ranje biti primjenjeno. U
idealnom svijetu, udaljenost e biti indentina za
sve VHS VCR-e - to je cilj. To je dio VHS
specifikacija. Meutim, zbog raznih razloga
udaljenost nee
biti potpuno jednaka na VCR-u na kojem se snima
i na VCR-u na kojem se reproducira.
Zato e biti potrebno podesiti efektivnu udaljenost.
Mehanika kontrola mogua je, ali nije ba
elegantna. Zato je osigurana elektronika tracking
kontrola. Ona omoguuje podeavanje vremenskog
kanjenja ili faze kontrolnih impulsa sa kontrolne
glave tokom reprodukcije. Tracking kod snimanja
je fiksan. Zapravo, mogu biti tri tracking kontrole:
(1) korisniki gumb za tracking ili potenciometar,
(2) unutarnja glavna tracking kontrola, i u skupljim
modelima, (3) auto tracking servo sustav.
(Napomena: tracking se uvijek automatski resetira kod ubacivanja kasete u VCR.

Tracking kontrola

53

I C 502

Zato ie potrebna trackina kontroia

U zahtjevu da video pravilno oitava vrpcu,


video glave moraju biti centrirane na vrlo uskom
dijagonalnom tragu. irina tog traga je manja od
0,019 mm. Prava referenta toka nije na video
glavama nego se nalazi nekoliko centimetara
dalje na AIC glavi. Kontrolni impulsi koji se
polau tokom snimanja koriste se za faznu
sinhronizaciju capstana na rotaciju video glava.
Udaljenost izmeu kontrolne glave i video glava
odreuje gdje e potrebno centri- ranje biti
primjenjeno. U idealnom svijetu, udaljenost e
biti indentina za sve VHS VCR-e - to je cilj. To
je dio VHS specifikacija. Meutim, zbog raznih
razloga udaljenost nee

biti potpuno jednaka na VCR-u na kojem se


snima i na VCR-u na kojem se reproducira. Zato
e biti potrebno podesiti efektivnu udaljenost.
Mehanika kontrola mogua je, ali nije ba
elegantna. Zato je osigurana elektronika
tracking kontrola. Ona omoguuje podeavanje
vremenskog kanjenja ili faze kontrolnih
impulsa sa kontrolne glave tokom reprodukcije.
Tracking kod snimanja je fiksan. Zapravo, mogu
biti tri tracking kontrole: (1) korisniki gumb za
tracking ili potenciometar, (2) unutarnja glavna
tracking kontrola, i u skupljim modelima, (3)
autotracking servo sustav. (Napomena: tracking
se uvijek automatski re- setira kod ubacivanja
kasete u VCR.

54

Kontrolni sustav videorekordera

Kontrolni sustav videorekordera

55

56

Kontrolni sustav

Kontrolni sustav
videorekordera
Kod svih novijih video rekordera kompletnim
radom upravlja jedan ili vie mikroprocesora.
Mikroprocesor dobija informacije o radu
rekordera od senzora, mikroprekiaa i ostlih
izvora signala koji signaliziraju i informiraju ovaj
elektronski sklop o trenutnom stanju mehanikog
sistema videorekordera. Osim toga
mikroprocesor, preko odgovarajuih tipaka
dobiva nareenja od korisnika VCR-a, a takoer
Razmjenjuje informacije sa ostalim procesorima u
VCR-u (za timer i tuner) preko odgovarajuih
komunikacijskih magistrala. Rei emo neto o
blok shemi VCR-a Philips VR 6920 MATCH
LINE koji odgovara i mnogim VCR-ima
Panasonic. Na blok shemi mikroprocesor IC6001
i njegove veze s MECHACONTROL
komandnom sekcijom (tipke, sekcija napajanja,
sekcija timera i sekcija indikatora - displeja).
Kao to se vidi na prikazanoj shemi
mikroprocesor se napaja iz regulatora napona.
Poto se napon napajanja dovede na noicu 64,
prooscilira oscilator koji se sastoji od samog
procesora, kvarcnog kristala X6001 i kondezatora
C6015 i C6016. Ovaj oscilator poinje raditi ve
od trenutka ukljuenja u utikaa u mrenu
utinicu, bez obzira da li ste vi pritiskom na tipku
na prednjoj ploi dali komandu za ukljuenje.
Postoje oscilator proradio, mikroprocesor ispituje
stanje u kome se nalazi VCR i dovodi ga u
poetni poloaj, ukoliko se on nalazio u nekom
drugom poloaju. Ovo se obavlja prema
programu koji je upisan u tzv. ROM memoriju,
koja je smjetena unutar procesora. Po aktiviranju
tipke na prednjoj ploi VCR-a (ili preko
daljinskog upravljaa), na noici 22 dolazi do
promjene stanja i to sa logike jedinice na logiku
nulu, tako da napon na ovoj noici padne sa 5V
na nulu. Ukoliko su zadovoljeni svi poetni uslovi
sada procesor preko noice 57 daje (promjenom
sa logike jedinice na nulu) komandu regulatora
napona napajanja rekordera da pone napajati
odgiovarajuim naponima najvei broj sklopova
VCR-a. Komunikacija procesora sa sekcijom
timera obavalja se preko noica 13,14 i 15. Ako
sada ubacimo i potisnemo video kasetu u lift
aktiviraju se mikroprekidai CASETTEIN i

CASETTE UP, to dovodi nulu na noice 3 i 2


mikroprocesora. Prema programu koji je upisan u
ovaj procesor sada dolazi do promjene stanja na
noici 6 i ova promjena se prenosi na ulaz IC6002
koji postie motor da na pozicioniranje kasete
(Front load motor) sve dok se kaseta ne spusti u
donji radni poloaj. Ovo aktivira mikroprekida
CASETTE DOWN to dovodi do promjene stanja
na noici 6 i dolazi do prekida rada motora koj
uvodi kasetu u radni poloaj. Sada se kaseta
nalazi u radnom poloaju, pa je mogue davati
sve funkcijske komande VCR-u (PLAY; REC;
REW i tako dalje). Komunikacija sa sekcijom
tipki (KEY section) obavlja se preko noica 12,
58 i 59 - tako to se neprekidno kontrolira da ii je
pritisnut neki od komandnih tipki. Ako jeste,
preko otporne mree odgovarajuih informacija
prenosi se do procesora.
Da vidimo sad kako ovaj sistem radi u sluaju
reprodukcije: Po pritisku tipke PLAY,
mikroprocesor preko svoje noice 8 daje
komandu ipu IC6003 koji postie izvlaenje
vrpce (LOADING MOTOR). Daje vrpca
izvuena potvruje se preko MODE SELECT
SW. istovremeno, pokretanjem ovog motora, na
noici 34 pojavljuje se logika jedinica, to
izaziva pokretanje motora bubnja, koji sad
zapoinje rotiranje. Potvrda daje bubanj sa video
glavama zapoeo rotaciju stie na noicu 18.
Ukoliko iz bilo kojeg razloga bubanj ne rotira,
procesor automatski daje komandu STOP.
Postoje motor za izvlaenje vrpce zavrio
izvlaenje vrpce u transportni sistem, procesor
daje noici 38 komandu da kapstan motor
zapone sa radom i pokrene vrpcu, tako da
reprodukcijakasete moe zapoeti. U sluaju
aktiviranja tipke PAUSE, kapstan motor se
zaustavlja a vrpca se neprestano skanira od strane
video glava.
Ovim je djelomino opisan kompleksan nain
funkcioniranja mikroprocesora.

Specifini problemi

Nekoliko specifinih
problema na razliitim
modelima VCR-a
Disolei na Hitachi VCR-u na radi

Displej je zatamnjen, ali sve ostale funkcije rade.


Vjerojatno da kod vaeg VCR-a DC DC konvertorne funkcionira. Napominjemo daje kovertor
bllizu prednje ploe, a ne blizu ploe glavnog
napajanja.
Takoer provjerite da IC zatitnik (ICPN5) nije
pregorio. Isto tako trebate zamijeniti dva elektrolitska kondezatora od 47uF / 50V i 100 uF /
35V blizu DC-DC konvertora. Oni mogu biti
neispravni i tako uzrokovati kvar na konvertora.

Za neke druge modele:


Iza biraa kanala nalazi se jedna vertikalna
ploica. Na gornjem unutarnjem kutu naite mali
transformator sa otvorom na vrhu i utorem na
jezgri za podeavanje.
Nazivlje u shemi je T101 ili TI 02. Blizu njega
naite TO-220 tranzistor snage. Zamijenite
tranzistor, filterski kondezator u sekundarnoj
strani ispravljaa udvostruuje napon, i mala
zavojnica LI) koja dovodi primamo napajanje na
tranzistor snage (osigurai su prekidu). Kad
pravilno radi, primami krug daje struju koja ne bi
smjela biti manja od 200mA.

57

ali ne smiju ispasti iz tranica), tada se


izgubilo mjedeno podnoje za vodilicu
vrpce. Maknite donji plou i trebali bi ste
vidjeti gdje je ispalo. Bez kliznih vodilica ,
valjci nee sjesti pravilno i tracking e biti
daleko izvan. Nanesite malo epoksidnog
ljepila ili superljepila da ga zaljepite uz
ljevano podnoje valjkaste vodilice.
Ako vodilice s valjkom ne sjedaju potpuno uz
V -zapore, ali mjedeni klin nije otpao, tada
spojni klin se moda izgubio To je plastini
klin je arka za povezivanje sastavne jedinice
vodilica. Moe se upotre- biti mali vijak da
ponovo uvrsti taj klin.
Ukoliko to ne uspije zamijenite taj sklop
vodilice s novim sklopom koji se moe
nabaviti.
Da bi ste doli do donjeg dijela vodilica,
morati ete pokrenuti VCR da pone izvlaiti
vrpcu i zatim izvui utika u trenutku kad je
mehanizam u poloaju u kojem moete prii
vodilicama.
Drugi openiti uzroci pojave pojasa video
uma na vrhu ili dnu ekrana na nekim JVC
modelima: Neispravni kondezator (moe biti
C6, 3,3 uF, 50V) na motora bubnja uzrokuje
loe PG impulse. Izgleda kao tan- talni
kondezator, ali i obini elektrolitski
kondezator bit e zadovoljavajui.

Problemi sa orekidakim napajanjem kod


Panasonic modela i njegovih klon ova

Problemi s trackinaom i dijelovi koii


ispadaju kod JVC modela

Imate JVC VCR, 1990 ili slino godite koji je


prestao raditi. Koji su simptomi? Uglavnom
problemi s trackingom ? Jede vrpcu? JVC VCR-i
tih godita imaju tendenciju gubljenja dijelova u
mehanizmu za izvlaenje vrpce - lako
popravljivo.
Provjerite sastav vodilica s valjkom.
Postoje dva tipa kvarova koji se esto pojavljuju
na razliitim JVC modelima:

Jedan broj Panasonic i ostalih Matshushita


klonova koriste prekidako (switching) napajanje
koji imaju neke greke koje se obino pojavljuju.

Pregorjeli osigura i kratko spojeni preki- daki


tranzistor i mogue ostali dijelovi koji su
kvaru. Zamjena kratko spojenih i dijelova u
prekidu obino rijeava problem. Ispitajte
sve poluvodie i otpornike koji slue kao
osigurai - nemojte pretpostavljati daje samo
pojedinani dio neispravan. Ako zamijenite
samo prvi dio koji ste nali daje neispravan,
Ako jedan od njih odpadne (oni trebaju biti
on moe odmah
labavi izuzev u potpuno izvuenoj poziciji,

58

Specifini problemi

pregorjeti zbog drugih dijelova koji su


neispravni.
Nizak izlazni napon. Ako napon od 5 V je
kod mjerenja nii, 3,5 V, na primjer, tada u
napajanju (startup limiter) postoji elektrolitski kondezator koji curi. Broj komponente je
obino C14 ili C21 (zavisno od modela), a
vrijednost je 1|JF, 50 V.
Primarna i sekundama strana filtera i ostalih
elektrolitskih kondezatora mogu izgubiti
kapacitet to uzrokuje brum ili valovi- tost
napona i probleme s regulacijom. Zamjena
svih elektrolitskih kondezatora u napajanju je
najbolje rijeenje.

Nepravilno ponaanje na Sharp VCR- ima

Dvije rijei: Mode switch - preklopnik stanja


mehanike. Kad god imate probleme za koje se
ini da povremeno dolaze i odlaze sa ponavljanim
pokuajima da reproducira ili ulaskom u neki
drugi nain rada, tada je vjerojatno problem u
prljavom (ili istroenom) mod preklopniku stanja
mehanike.
asija Sharpa ima nekoliko izvedbi. Evo opisa
dvije izvedbe:
Noviji modeli (npr. VC-A607) ima mod
preklopnik kao dio modularnog sastava
motora za izvlaenje vrpce. Njega moete
nai na vrhu u desnom kutu mehanizma za
transport. Montiran je pomou tri vijka. Ne
postoji vremenski odnos kojeg moete
poremetiti sve dok ne pokuavate da
pokreete mehanizam za vrijeme
rastavljanja. Moe se rastaviti bez utjecaja na
vremenski odnos zupanika. Veza izmeu
mod preklopnika i pogonskih zupanika je
uklinjena stoga preklopnik moete pravilno
vratiti nazad. Paljivo oistite kontakte i
lagano poveajte pritisak opruge na kontakte.
Zamijenite u obrnutom redosljedu. Provjerite
da su klinovi upali u otvore za njih i daje
preklopnik dobro sjeo prije nego uvrstite ga
s vije ima.
Stariji modeli (npr. VC7864U) su malo
zamreniji. Preklopnik na tim modelima je u
sendviu izmeu zupanika za izvlaenje
vrpce i montane ploe - svi dijelovi

sastava zupanika za izvlaenje vrpce su


ispod transporta vrpce. Da bi se pristupilo
mod preklopniku, potrebno je cijelu jedinicu
ukloniti i djelomino rastaviti. Zupanici
slue za pomicanje vodilica s valjkom.
Vremenske oznake: postoji najmanje jedan
kritini vremenski odnos koji treba sauvati
kad se sastav zupanika ukloni.
Preporuujemo da stavite svoje vlastite
oznake na sve zupanike prije nego otpustiti
tri vijka koji uvruju tu jedinicu. Biti e
potrebno da odlemite 4 spoja da mu
slobodno priete. Mod preklopnik rastavite i
oistite.
Vjerujemo da je to najbolje uraditi sa VCRom kada je vrpca izbaena. Meutim, i dalje
postoje nekoliko poluga koje treba pravilno
vezati kad se zupanici za izvlaenje vrpce
zamjene. Puno zabave.

Zadnji mode! Sonv VCR-a vae vrpcu kod


izbacivanja\

Simptomi se javljaju kod izbacivanja kasete,


petlja vrpce visi iz kasete i obino je zadri
poluga ruke unutar VCR-a. Uzrok je ljepljivo
podmazivanje na klinu ruke za poluizvlaenje
vrpce na desnoj strani transporta. Ona slui da
pomogne povui vrpcu iz kasete tokom izvlaenja
i da elastino odskoi nazad tokom uvlaenja
vrpce. Ako podmazivanje postane ljepljivo, ono
ne odskoi nazad i prigrabi vrpcu tokom
izbacivanja kasete. Uklonite ruku za
poluizvlaenje odvijanjem matice. Brojite
okretaje matice poto ona postavlja visinu i to
ponekad moe biti kritino. Oistite leajeve i
osovinu i podmaite s kapi rijekog ulja ili lagane
masti.

Specifini problemi

59

Sony VCR - kodovi za greke

Zadnji modeli Sony VCr-a imaju kodove koji se prikazuju na floroscentnom displeju kod odreenih
greaka.
Code Problem
0
1
2
3
4
5
6
7

Normalno.
Nenormalna rotacija Take-up reel vitla.
Nenormalno rotacija Supply reel vitla.
Nenormalna rotacija bubnja glave.
Nenormalna rotacija forward cam motora.
Nenormalna rotacija rewers cam motora.
Nenormalnno uvlaenje kasete
Nenormalno izbacivanje kasete.

Reproducirajte kasetu dok VCR ne obustavi rad i onda provjerite kod za greku koja e vam pomoi
u dijagnozi problema. Ti kodovi se obrisu kad se VCR iskljui iz napajanja ili dok se ne pritisne
gumb za drugu funkciju.

Error Code
1
01-09
10
11
12
13
14
15

Block
Control motor
(enkoder)
Mehanizam
(deck)
\\
\\

w
M

20

Bubanj

21

\\

30
31

Capstan

40
41
42

Reel

n
\\
w

Problem
Nema greke.
Nemogunost da detektira poziciju.
Izvlaenje nije kompletirano.
Uvlaenje nije kompletirano.
Ne izbacuje.
Kvar na end-senzoru (takeup strana)
Kvar na end senzru (supply strana)
Detektiranje vlage (Dew)
Motor bubnja se ne okree
Servo bubnja nije sinhroniziran.
Motor capstana se ne vrti.
Brzina nije sinhronizirana.
Take-up reel FG nije sinhroniziran
Supply reel FG nije sinhroniziran
Mjerenje nije zavreno normalno (to god to znailo)

60

Specifini problemi

Problemi sa caostanom (leajevi) na Sonv


VCR-u

Simptomi su podrhtavanje slike kod


reprodukcije. Problemi poinju kod reprodukcije
u EP modu (slika se zamrzne i Hi-Fi audio
kripi) . Taj problem napreduje sve dok se ne
pone dogaati u SP modu. Problem postaje gori
to due VCR radi.
To je klasini problem s leajem motora capstana. Motor capstana je jedinica s direktnim
pogonom koja se sastoji od zamanjak s
magnetima koji su montirani iznad plosnatih
zavojnica. S vremenom, leajevi se istroe,
doputajui da se capstan lagano nagne. Taj
nagib uzrokuje da zamanjak doe u kontakt sa
zavojnicama, uzrokujui kripanje u zvuku,
povremene pauze, i eventualno uzrokuje
prestanak funkcioniranja motora.
Prestanite upotrebljavati VCR da sprijeiite vee
oteenje elektronike motora. Leaj capstana se
moe zamijeniti bez zamjene cijelog motora.
Leajevi kod Sony-a kotaju 12$, a cijeli motor
45-55$.

Funai VCR ne premotava naprijed ili nazad

Remeni i idler gume su uvijek prve stvari koje


treba provjeriti za ovaj tip problema, ali stariji
Funai VCR-i (bez mehanizma za brzi start)
takoer imaju male gumene odbojnike/stop za
poluge konica koje se nalaze blizu vitla za
nama- tanje vrpce. Oni se istroe i poluge
hvataljki ne zahvataju pravilno. Stari mehanizam
je zamijenjen kompaktnim direktnim pogonom
koji se montira direktno na PCB.
Alternativno, moete samo ubaciti unutar
gumenog odbojnika komadi plastike da ga
podebljate ili samo okrenite gumu okolo da
izloite njegovu neistroenu stranu. To radi isto
tako dobro kao i zamjenski dio.

Sheme

Mreni def
Mreni dio

aiuaifs

Z9

SERVO

ST AT SO4S0B C B.A

M> SOOR C.B.A

Pogonski del
Pogonski dio

rioroHCK
/jeo

floroHCKH

Sheme

65

TOMCKM fleo
TOHCHM fle/>

66

67

Simptomi i dijagnoze
Samsung videorekorderi

Samsung VCR model VX-375. U napajanju je


zamijenjen ip STR 11006, ali i dalje ima
problema. Nakon nekoliko sekundi, napajanje se
samo iskljuuje.
Zamijenite sve elektrolitske kondezatore u
napajanju (kondezatori 105 stupnjeva). Takoer
zamijenite intergrirani krug motora za uvlaenje
kasete koji moe vui puno struje, pa se napajanje
samo iskljuuje zbog prevelike struje.

Samsung stereo VCR VT 9460cc. Lift za


uvlaenje kasete se zaustavio na pola puta. Kod
ukljuenja VCR-a uje se buka. Nakon vaenja
lifta, mogue je rukom spustiti kasetu u pravilnu
poziciju. Sve funkcije rade (play, ff, rew), ali
nakon toga nije mogue izbaciti kasetu van. Kod
pritisnutog gumba eject ponekad se uje buka i
kaseta ne izlazi van. Zamijenjeni su remeni na
loading motorima.
Ponekad zupanici za uvlaenje kasete preskoe
za samo jedan zub i time uzrokuju takve
probleme. Morate biti vrlo strpljivi i pokuajte
pomicati za samo jedan zub + ili - sve dok se
mehanizam zupanika za uvlaenje kasete ne
uskladi. Takoer moete oisti i mod preklopnik
jer to moe rijeiti veinu takvih problema.

Samsung VFK-330. Napajanje je neispravno.


Provjereni su svi osigurai, diode i kondezatori i
nisu naene neispravne komponente. Napon
nakon ispravljaa iznosi 319 V DC.
Ako VCR ima prekidako napajanje (switching),
zamijenite C9,22 uF i C14 470 uF.

Samsung VR8702 izgubi napajanje kad se


kaseta ubaci. Napajanje pulsira, pojavljuje se i
nestaje u sluajnom vremenu i VCR pone
raditi normalno. Napajanja nema ni na displeju.
Zamijenite C 09 22uF (bipolarni) u primarnoj
strani napajanja.

Samsung VR3300 izvue vrpcu i omota je oko


bubnja i nakon sekunde je nazad uvue u kasetu i
VCR se ugasi.
Ako se VCR gasi i kod premotavanja FF i REW
provjerite ispravnost reel senzora ispod take-up
vitla za namatanje. Broja vrpce nee raditi ako
je senzor neispravan. Provjerite remene na
loading motoru da ne klize i zamijenite ih.

Panasonic videorekorderi

Panasonic NVHD605. Na odreenim kasetama


uje se pucketanje u zvuniku i to posebno na
dijelovima vrpce na kojim je snimljena glasna
glazba. Stiavanje potenciometra za glasnou ne
pomae.
Mogue je da se problem pojavljuje kod
reprodukcije HIFI kaseta. HiFI videorekorderi
koriste video glavu (gornji cilindar) za pretvaranje
HiFi signala. Prvi korak je da potpuno oistite
glavu. Nakon toga pokuajte podesiti toku
preklapanja, mali trimer potenciometar smjeten
na glavnoj ploi (oznaen je kao Switch Point,
Sw. Pt. ili slino) Prvo oznaite poloaj u kojem
je se nalazi potenciometar, u sluaju da ne
pogorate stvar. Pomalo podeavajte trimer tokom
reprodukcije HiFi vrpce. Problemi e se
vjerojatno pojaviti tokom muzikih sekcija.
Oprezno i pomalo okreite trimer u oba smjera
dok ne uklonite problem. U nekim sluajevima bit
e potrebno zamijeniti glavu.

68

Panasonic PV4780. Kad se VCR ukljui u


mrenu utinicu potrebno je oko 30 minuta da
floroscentni isplej dobije punu osvjetljenost i
napajanje stvara visokotonski zvuk tokom tog
perioda.VCR ne radi pravilno sve dok displej ne
dobije puni sjaj.
Problem stvaraju loi elektrolitski konezatori u
sekundaru napajanja. Upotrebite mjera
kapaciteta da pronaete neispravni kondezator.
Ako ga nemate, posluite se sa sprejem za
zamrzavanje i popricajte pojedini kondezator i
zatim promatrajte displej. Ako ste pogodili pravi
displej e se ponaati kao i kad ste prvi put
ukljuili VCR u mreu.

Panasonic VCR AGI960 SVHS ne reproducira


SVHS kasete.

Panasonic PV-1540 VCR. Kapstan poveava i


smanjuje brzinu tokom reprodukcije.
Provjerite take-up reel senzor. Provjerite pukotine
na tiskanoj ploi na dnu VCR-a blizu IC- a
MN6178.

Panasonic VCR NV-J1. Ima neispravno napajanje


koje je popravljeno, ali slika ima valovite are na
cijeloj slici tokom reprodukcije.
Pokuajte izmjeniti elektrolitske kondezatore u
napajanju poto jedan ili vie ima pad kapaciteta
to uzrokuje valovitost izlaznog napona.

Zvui kao da je jedan zub izvan usklaenosti


zupanika. Takoer provjerite daje pinch roller u
pravilnom utoru zupanika.

Panasonic VHS VCR AG1250P. Kad se ubaci


kaseta, lift prihvaa i sputa kasetu, ali poluge ne
izvlae vrpcu i vitla za namatanje se ne pokreu.
Nakon nekoliko sekundi kaseta se sama izbaci.
Funkcije kao Play, rew ili ff rade. Displej
pokazuje znak strelice za play, ali se nita ne
dogaa dok se kaseta ne izbaci.

Panasonic AG-505P (sa LCD displejem). Vrpca


se pravilno izvue iz kasete, ali motor kapstana se
trza na pulsirajui nain tokom premota- vanja ff
i rew. Lociran je pogonski IC i smrznut, ali bez
promjene.

Zvui kao daje regulator napona problem.


Potraite STKxxx koji je montiran na hladnjaku,
ili dva ili tri pojedinana tranzistora na
hladnjaku, potraite u ECG tablicama za
raspored noica i ispitajte ih.

Zamijenite dva 6,3 V kondezatora u napajanju


VCR-a. Njihove su vrijednosti 330 uF ili
lOOOuF.

SANYO Videorekorden

Panasonic VCR (G-Chassis). VCR reproducira


oko 20 minuta i zatim se ugasi. Zamijenjen je
mod preklopnik, reel senzor i provjereno je 5V
napajanje.

Sanyo model VHR-9417. Nakon kratkog


vremena tokom reprodukcije iz VCR-a se uje
cvilenje. Zvuk se nastavlja nakon stoje STOP
pritisnut, nestaje tek nakon 5 minuta ili vie kad
se motor ugasi i iskljui.

Pokuajte zamijeniti pogonski IC za motor


kapstana. Poznato je da ima problema s
zagrijavanjem i iskljuivanjem zbog toga.

Zvuk cvilenja zvui kao daje prljav kolektor za


statiki elektricitet na bubnju video glave. On je
smjeten na vrhu ili na dnu skopa bubnja.
Potrebno je ga oistiti na mjestu gdje je u
kontaktu s bubnjem. Motor bubnja se sam iskljui
nakon 5 minuta od kad nije u upotrebi pa zato
zvuk prestane.

69

Sanyo model VV/M-630. Kaseta se ubaci i


reproducira, ali nakon izbacivanja ne moe se
ponovo izvui vrpca na bubanj. Vrpca ostane
izvan kasete i objesi se.
Ako taj model ima papuicu konice blizu capstan motora ima pojavu ljepljivom /glatkom
povrinom tada e se zaustaviti slobodno
okretanje take up vitla za namatanje vrpce.
Zamijenite.

Sanyo VHR2350. Vrpca se pravilno izvlai iz


kasete i omota oko bubnja, ali se VCR iskljui
nakon nekoliko sekundi. Takoer nema prematanja ff i rew. Zamijenjeni su svi remeni.
Zamijenite mod preklopnik. Paljivo, moda e
biti potrebno da odvojite mehanizam od kuita.

JVC videorekorderi

JVC HRS 500U. Kod reprodukcije ima


preveliki um u slici. Tracking je u redu.
Glava je nedavno zamijenjena.
Ako je to je VCR sa 4 glave, pokuajte
reproducirati snimljenu kasetu sve tri brzine. Ako
um nije vidljiv u sve tri brzine, vjerovatno imate
prljavu video glavu koju treba oistiti. Ako je
um vidljiv u sve tri brzine, tada provjerite
sljedee toke:
1. Oistite video glave i pokuajte ponovo.
2. Provjerite je li novi video bubanj montiran za
180 stupnjeva. To je mogue, ali samo jedan
nainje ispravan, zbog dvojnog kuta azimuta
video glava.
3. Ako je um samo na vrhu ili dnu slike,
podesite vodilice. Za um na vrhu podesite
lijevu vodilicu, desna vodilica je za um na
dnu slike.
4. Da li slika podhrtava? Provjerite usklaenost
preklapanja glava. Za tono podeavanje
potreban je oscilloskop.

5. Je li novi bubanj zamijenski ili je od


originalnog proizvoaa. Ponekad ima
problema s zamijenskim glavama.

JVC HR-D780U. VCR ne radi. Osigurai su


dobri. Nekoliko puta ispitivanjem napajanja s
sondom osciloskopa ponekad vraa VCR u ivot.
Sumnja se na loe elektrolitske kondezatore.
Kod ovih simptoma potrebno je premazati malo
podruje na tiskanoj ploici s epoksidnim
ljepilom da izvuete vlagu. Podruje koje treba
premazati nalazi se u blizini optoizolatora u
napajanju. Premaite obje strane ploice s brzo
sue- im 5 minutnim epoksidnim ljepilom.
Vjerojatno je za to kriva sama ploica u dodatku s
oskudno dizajniranim sklopom, poto su sve
komponente u napajanju ispravne. Thomson/SK
prodaje kit za popravak tog kvara.

JVC HR-D750EA. Nakon ukljuivanja pojavi


se iskrenje na ipu STR10006 koji se nalazi u
napajanju.
Problem sa iskrenjem pojavljuje se zbog toga to
hladnjak na koji je montiran STR10006 nema
izolatorski prsten. Hladnjak provodi struju i blizu
je susjedne trake na kojoj ima ljepila. Sastruite
ljepilo s ploice. Nabavite novi STR 10006 i
postavite izolatorski prsten. Takoer je dobra
ideja zamijeniti C14 luF /50V poto on uglavnom
uzrokuje nedostatak napona.

JVC HR-D750U. Problem - sve funkcije rade


normalno, izuzev jedne. Kad je u play modu,
tracking nije ispravan. Zaustavljanjem bubnja
glave prstima nekoliko puta i putajui ga da se
ponovo okree dobivamo normalnu sliku.
Zamijenite mali SMT elektrolitski kondezator
na ploici motora bubnja. To e vratiti PG
signal i ispraviti problem sa tokom
preklapanja.

70
JVC HR-DX22EA. Kod reproduciranja, ekran
izgleda kao daje glava prljava - pola je ista, a
pola slike snjei. Ako promijenimo brzinu bubnja
(s prstima), zamijeni se ista polovina s snjenom
polovinom slike. Svaki put kad se reproducira
kaseta koliina iste slike se mijenja.
Zvui kao neispravni kondezator na ploici
bubnja video glava. C6 zamijenite s 3,3 uF 50V
radijalnim kondezatorom.

JVC HRD440U. Ponekad je slika isprekidana s


crnim prugama. Pomou kontrole trackinga pruge
se miu prema vrhu ili dnu na nekim vrpcama.
Zamijenjena je glava.
Na JVC modelima provjerite da li vodilice
dospijevaju u potpuni krajnji poloaj gdje je
vrpca potpuno izvuena i omotana oko bubnja.
Ispod vodilica nai ete mjedeni dra koji je
vjerojatno labav.

71

Popravak

prekidakog

napajanja

(SMPS-small

switching power supply)

Nemojte pokuavati raditi na prekidakom napajanju


bez izoliranog transformatora s regulacijom napona.
Ukoliko ga nemate, moete se posluiti aruljom 220V
40-l00W spojenom u seriju s primarnim dijelom
napajanja. Smanjite napon na transformatoru i spojite
ampermetar u seriju s izlazom transformatora (do
nekoliko A).
Prije nego to ga ukljuite na 220 V, potrebno je
provjeriti sljedee dijelove u napajanju:
Sve diode na primarnoj strani prekidakog
transformatora u napajanju.
Sve diode.
Sve otpornike snage u primarnom dijelu napajanja.
Ako je jedan od dva tranzistora u primarnom dijelu
neispravan, potrebno je zamijeniti i drugi ak i kad
testiranje pokae daje ispravan. Obino jedan
oslabljeni tranzistor uzrokuje pregaranje drugog kad se
videorekoder ukljui na 220V.
Prikljuite osciloskop na kolektor malog tranzistora u
oscilatoru (koristite vrue uzemljenje - hot ground).
Spojite voltmetar za praenje izlaznog napona. Pazite
da ti naponi ne odu vie nego to su oznake
maksimalnog napona na elektrolitskim
kondenzatorima. U suprotnom mogu eksplodirati.
I. Podesite izmjenini napon na regulacionom
transformatoru na 5-lOV (nekim
videorekorderima je potrebno oko 40 volti da
bi prekidako napajanje proradilo).

2. Ako tranzistor pone oscilirati nastavite


poveavati napon (dok pratite ampermetar).
Ako se struja pone poveavati, smanjite
napon na transformatoru. Poveanje struje
pokazuje da napajanje ne regulira napon i da
zener dioda u sekundaru poinje vui struju.

Najbolje je da odstranite tu diodu dok


ispitujete - nemojte zaboravite daju vratite
nazad kad zavrite ispitivanje.
3. Kratko spojite dvije noice na primarnom
(vruem) dijelu - tranzistorska strana
optocoupler s 4 noice. To e simulirati
maksimalnu povratnu spregu sklopa pojaala
pogreke (na sekundarnoj strani) prema
primarnoj strani. Povratna sprega je potrebna
za regulaciju izlaznog napona. Ako su izlazni
naponi blizu normale, to znai da je primarna
strana napajanja ispravna.
4. Kad se uvjerite a primarni krug radi dobro,
iskljuite ga i maknite kratkospojnik s
optocoupler-(optiki sprenik).
5. Dok pazite na struju, poveavajte napon na
regulacionom transformatoru. Ako struju
pone rasti, tada je preveliko optereenje na
sekundaru prekidakog napajanja.
Preveliki izlazni naponi mogu biti uzrokovani
neispravnim dijelovima u pojaalu pogreke error amp / sklop povratne sprege- feedback
Circuit (ukljuujui i optocoupler ili je preveliko
optereenje na izlaznim naponima koji se prate
pomou sklopa pojaala pogreke (error amp).
Drugi rijeima pojaalo pogreke ne vidi dovoljni
napon, pa pogoni primarnu stranu jae i onda svi
naponi odu previsoko).

72

T>aWVCAFOR IN JcATESTHAT THE VOLTAE BOTH PLAY t


ReC MOOES. IS NOT CONSISTENT HERE

WiBH ABELKTtD WTO THEIH PART NUMBERSIN THE PARTS LSfSeCnON Of TOC SERVICE MANUAL

iMoe:JVfiec

-- -- --------- ------- ------- - ---

--1

ORDER NO. VRD9301M102

Service Manual
Video Cassette Recorder

Panasonic VUS

HQ

NV-SD20EE
K-MECHANISM I

SPECIFICATIONS \TEXHM4ECK1/1E XAPAKTEPMCTMKH


DESCRIPTIONS \OBLUEE OHMCAHME
ADJUSTMENT PROCEDURES \nPOUE,qyPbl HACTPOl^KM
MECHANICAL ADJUSTMENT PROCEDURES XMETO^HKA MEXAHMHECKOM
HACTPOMKM ELECTRICAL ADJUSTMENT PROCEDURES \METOHKA SREKTPMHECKOfi
HACTPOl/IKM BLOCK DIAGRAMS \EJ10K - CXEMbl
SYSTEM CONTROL & SERVO BLOCK DIAGRAM \EJlOK - CXEMA CHCTEMbi ynPABJlEHMR M CEPBOilPMBOAA
LUMINANCE & CHROMINANCE BLOCK DIAGRAM \E/10K - CXEMA OSPAEOTKM BHA^OCMrHARA SCHEMATIC DIAGRAMS
\nPMHU.MnHAFIbHblE CXEMbl
POWER SCHEMATIC DIAGRAM \nPMHUHnHARbHAH CXEMA BJIOKA DMTAHHR
SUB SERVO SECTION IN MAIN SCHEMATIC DIAGRAM XnpMHUHfHWibHAR CXEMA nOACKCTEMbl CEPBOHPMBOAA (OCHOBHA8 fl/lATA}
SYSTEM CONTROL & SERVO SECTION IN MAIN SCHEMATIC DIAGRAM \nPMHLi,MnMAJIbHA8 CXEMA CMCTEMb!
ynPAB/lEHHR H CEPBOriPHBOAA
LUMINANCE & CHROMINANCE & AUDIO SECTION IN MAIN SCHEMATIC DIAGRAM \nPHHUHnHARbHAR CXEMA OEPABOTKH
BHAHO H AYAHOCMTHAJ1A (OCHOBHAR H/IATA)
LUMINANCE & CHROMINANCE PACK SCHEMATIC DIAGRAM \nPHHUMriMAJ1bHAR CXEMA OBPABOTKM BHAEOCMrHA/lA
INPUT/OUTPUT PACK SCHEMATIC DIAGRAM yiPHHUMIIHA/lbHAR CXEMA MOfly/lR BBOAA-BblBOAA CMTHAJ10B TIMER &
OPERATION SCHEMATIC DIAGRAM \nPMHUHnHAJ1bHAR CXEMA TAfiMEPA M KOHCOJ1M ynPABJIEHHR HEAD AMP
SCHEMATIC DIAGRAM \I1 PM H UW n M ATI bH AR CXEMA YCM/IMTEJIR BMAEOfO/IOBOK TV DEMODULATOR PACK
SCHEMATIC DIAGRAM\riPMHUMnMARbHAR CXEMA AEMOfly/lRTOPA EXPLODED VIEWS & MECHANICAL PARTS UST
\CEOPOHHblE 4EPTEXM M CriMCOK MEXAHM4ECKMX 3ARACHblX 4ACTEI/I CHASSIS PARTS SECTION (1 )\LUACCM,
CEKIJMRI CHASSIS PARTS SECTION (2)\LUACCM, CEKI4MR2 CASING PARTS SECTION XKOPDyC PACKING PARTS SECTION
\ yflAKOBOHHblE MATEPHARbl ELECTRICAL REPLACEMENT PARTS ST\CnHCOK 3J1EKTPM4ECKMX 3AflACHblX 4ACTEI/I

Panasonic

SPECIFICATIONS
ITEM
POWER
RECORDING
SYSTEM

TV TUNER
SYSTEM

RF OUT SYSTEM

SPECIFICATION
SOURCE: 110-240V AC 50/60Hz
CONSUMPTION: 21 watts
2 rotary heads, helical scanning system
PAL
VHF I: CH1-CH5 (SECAM D, Kl)
CHE2-CHS3 (PAL B/SECAM B) VHF IH:
CH6-CH12 (SECAM D, Kl)
CHM1-CHU10 (PAL B/SECAM B) CH4CH13 (PAL I)
UHF: CH21-CH69
(PAL G, I/SECAM G, K>
750 terminated
UHF: CH38!| (PAL G, I/SECAM G, K) 733dB/i, 750
terminated
HEADS: 4 rotary heads
1 pair for recording and playback (L-R
heads)
1 pair for trick play {L' -R' heads)

VIDEO

ITEM

AUDIO

SPECIFICATION
HEAD: 1 Stationary head (Normal Audio)
INPUT: AUDIO IN Connector (Phono type) More than lOdBV (316mV),
More than 50 kQ
MICROPHONE JACK -70dBV
OUTPUT: AUDIO OUT Connector (Phono type)
6dBV (500mV), Less than lkfl

TAPE SPEED

DIMENSIONS

SP; 23.39nun/s LP: 11.695 mm/s Record/Playbaek Time:


SP: 4 hours with 240min. type tape LP: 8 hours with
240min. type tape FF/REW Time:
2.5 min. with 180 min. type tape
38G(W) x 89(H) x 357(D) mm

WEIGHT
STANDARD
ACCESSORIES

4.6 kg
1 pc. DIN-RF Cable I pc. Programme Sheet 1 pc. AC
Mains Lead 1 pc. Infra-res Remote Controller

INPUT: VIDEO IN Connector (Phono type) l.OVp-p, 75Q


unbalanced
OUTPUT: VIDEO OUT Connector (Phono type) LOVp-p,
750 unbalanced
Weight and dimensions shown are approximate.
Specifications are subject to change without notice.

SECTION 1
GENERAL DESCRIPTIONS
1-

1. TECHNICAL INFORMATION

INITIALIZATION OF CHANNEL MEMORY 1C


(IC7504/M6M80021P)
When replacing the channel memory IC {IC7504/
M6M80021P), the memory IC should be initialized to
original specifications.
Note:
1) This should be performed before tuner preset.
2) During initialization or after initialization within 1
second, do not disconnect the power source.
3) 'INITIALIZATION' erases the 'SKIP CH' and makes
the POSITION CH and DISPLAY CH the same.

Method:
1} Press the CH UP/DOWN Button so that the
Channel indicator indicates "3.
2) Connect a jumper wire between Pin 54 and Pin 35
of IC7501 for more than 1 second.
3} Channel indication should change from '3' to T.

1-1-2. ASSEMBLY OF CAPSTAN STATOR UNIT

1-1-3. EJECT OPERATION

When replacing the CAPSTAN STATOR UNIT, the CENTRE


FIXING TOOL(VFK0851) must be used to fix the centre of
CAPSTAN STATOR UNIT.

The main cam gear rotates in the direction of the arrow.


The projection (B) of the carriage connection gear engages
with the recession (A) of the main cam gear. The carriage
connection gear rotates in the direction of the arrow to
perform the Eject operation.

Method:
1) Place the. CAPSTAN STATOR UNIT into position.
2) Loosely tighten the 3 screws.
3) Insert the CENTRE FIXING TOOL(VFK0851) as
shown in Fig.T2.
4) Tighten the 3 screws.

<NOTE>
If the Eject operation is performed without the cassette
carriage installed while repairing or making the mechanical
phase alignment, the main cam
gear will not
engage with the carriage
connection gear will not rotate.
For performing
the
Eject operation with the
cassette carriage not installed, it is necessary to rotate to
the carriage connection gear by hand in the direction of the
arrow.

1-1-4. SERVICE INFORMATION DISPLAY


This unit can display service informations detected by the
microprocessor IC6001 on the Front Indication Panel, which
will help speed up troubleshooting and servicing.
Method:
1) Press the "EJECT' button while turning the
"SHUTTLE RING" clockwise.
2) The counter of multi function display indicates
microprocessor data approximately 1 minutes as
shown in Fig.T4.

Note:

Fig. T2

1) This mode can be entered even when the power


is OFF.
2) It can also display the data when a jumper wire is
connected between TP6001 snd TPGND.
3} Press the "EJECT" button while turning the
"SHUTTLE RING" clockwise to increase the service
number.

A: SERVICE
NUMBER

CONTENTS
*0

*2
*3

can not detect Take-up and Supply Photo


detect Take-up Photo
detect Supply Photo

00

detect Take-up and Supply Photo


EJECT

01

CASSETTE DOWN

02

REVIEW

04
06

PLAY/STOP/CUE
FF/REW

07

During moving of each mode

8*

CAPSTAN MOTOR ON

In case of the Indication (8/9/U/A//,,/L) or no Indication, CAP


MOTOR is turned on.

*7

CAPSTAN MOTOR ROTATING DIRECTION

In case of the Indication


(0/1/2/3/4/5/6/7), CAP MOTOR Is
rotated in forward direction.

CAPSTAN MOTOR ROTATING DIRECTION

In case of the Indication (8/9/U/A//t,/L) or no Indication, CAP


MOTOR is rotated in REVERS
direction.

*8

NOTE:

REMARKS

B: SERVICE DATA

In case of the indication


(1/3/5/7/9/A/,,) or no indication,
CYL MOTOR is turned on.

1*
No meaning

C: SERVICE INFORMATION 0: Normal


1: Cylinder lock (STOP)
2: Reel lock (STOP)
3: Mechanism lock during moving next position except NO. 4 or NO. 6 of service information.
(In this case, loading motor can be expected to break down.)
4: Mechanism lock during unloading
5: Less pulse of reels during unloading (In this case, capstan can be expected to break down.)
6: Mechanism lock during front loading (Cassette IN)
7: Serial data (IC6001 IC7501) can not be transmitted.

Fig. T4

2-3. MECHANICAL ADJUSTMENT


PROCEDURES
2-3-1. TENSION POST POSITION ADJUSTMENT

{Equipment Required)
Hex Wrench (VFK0326)
1.
2.
3.
4.

Disconnect the AC plug.


Remove the TOP PLATE and CASSETTE HOLDER.
Tqrn the LOADING MOTOR until the loading
completes.
Adjust the hole of TENSION BAND FASTENER by hex
wrench so that the left edge" of IMPEDANCE ROLLER
and TENSION ARM UNIT as shown in Fig.MI.

3. If it is out of specification, change the spring notch as


shown in Fig.M3.

Fig. M3

2-3-2. BACK TENSION ADJUSTMENT


(Equipment Required)
Back Tension Meter (VFK0132)
VHS Cassette Tape (180 minutes tape: PAL) {120
minutes tape:NTSC)
(Specification)
22.5-27.5g
1.
2.

Playback the cassette tape from the beginning and


wait until the tape movement get the stabilization.
(for approx. 10~20 seconds)
Insert the Back tension Meter into the path of a tape,
and measure the back tension to be within
specification as shown in Fig.M2.

2-3-3. P2 AND P3 POSTS ADJUSTMENT (PREADJUSTMENT)

(Equipment Required)
Post Adjustment Screwdriver (VFK0329)
1.
2.
3.
4.
5.

Remove the TOP PLATE and CASSETTE HOLDER


Turn the LOADING MOTOR until the unloading
completes.
Loosen the fixing screw of P2 and P3 POSTS.
Rotate the P2 and P3 POSTS clockwise to the end. '
Rotate the P2 and P3 POSTS twice counterclockwise.

2-3-4. TAPE INTERCHANGEABILITY


ADJUSTMENT
Proceed
the
following
procedures
for
Tape
Interchangeability Adjustment to do it correctly and
smoothly.
(1) Adjustment of P2 and P3 Posts.
(2)
Height Adjustment of A/C Head (1).
(3)
Height Adjustment of A/C Head (2).
(4) Fine-Adjustment of A/C Head
(5) Horizontal Position Adjustment of A/C Head.
If the Tape Interchangeability Adjustment is not perfect,
repeat the above procedures from (1) to (5).
CAUTIONS:
To
make
a
Adjustment
Mode
for
Tape
Interchangeability, connect 'd Cut Jumper Wire as
shown in Fig.M6.
(Auto Tracking is turned off.)

Fig. M4
6.
7.

Install the TOP PLATE and CASSETTE HOLDER.


Playback the cassette tape and make sure that the
edges of the tape are not curling at the bottom or top
end of the' P1, P2, P3 ahd P4 POSTS as shown in
Fig.MS.

Fig. M5
8.

If curling appears, readjusts the P2 and P3 POSTS.

2.
3.

(1) Adjustment of P2 and P3 Posts

(Equipment Required)
Alignment Tape(PAL/SECAM: VFJ8125H3F, NTSC:
VFM8080HQFP) Post Adjustment Screwdriver
(VFK0329)
1.

4.

Playback the alignment tape.


If the RF envelope appears like example "A" or "B" in
Fig.M8 then adjustment of the tape guide post (P2:
Entrance) is necessary.
Adjust the tape guide post (P2) with the post
adjustment screwdriver so that the RF envelope
waveform at the entrance portion becomes flat as
shown in Fig.M8-"C".

Set the tracking control


into the
fix
position, (by pressing the tracking (+) and (-) button
simultaneously on the Remote Controller)
And connect the oscilloscope to the output of the
Head Amp as shown in Fig.M7.

Note:
To get a
stable waveform of
the
output on the
oscilloscope,
use
switching
pulse as a triggering
shown in Fig.M7.

Head Amp
the head
signal as

5.
6.

7.

8.

Fig. M7 Connect of Oscilloscope

If the RF envelope appears like example "D" or *E" in


Fig.M9, then adjustment of the tape guide post (P3:
Exit) is necessary.
Adjust the tape guide post (P3) in the same manner
as the P2 post so that the exit portion becomes flat
as shown in Fig.MS-T".

Turn the Tracking VR fully clockwise and counter


clockwise. (Keep pressing + button or - button on the
Remote Controller) The output envelope should vary
nearly parallel with other condition as shown in
Fig.MIO.
Set the tracking control into centre fix position and
adjust for maximum RF envelope.
if the RF envelope does not meet these specifications,
VT/V>=0.7, V2/V>=0.8 (Refer to Fig.M12) then
repeat steps 1-8 again.

(2) Height Adjustment of A/C Head (1)

1)
2)
3)

Install the A/C HEAD on the A/C HEAD BASE (E) by 3


screws (A),{B) and (C) with springs.
Tighten the screw (A) unit it touches chassis and
then rotate the SCREW(A) counterclockwise for
approx. 1.5 times.
Rotate the 2 screws(B) and (C) until A/C HEAD BASE
(D) and (E) is separate.

Fig. M10

Fig. M11 Loading of Posts

BASE (E)

Fig. M13

Fig. M12 Spec, of Envelope Figure

(3) Height Adjustment of A/C Head (2)

1)
2)
3)
4)
5)

Playback the alignment tape.


Rotate the screw (A) or (B) until the wrinkle appears
on the lower edge of tape at P4 post.
Rotate the screw (A) or (B) until the wrinkle just
disappears on the lower edge of tape at P4 post.
Connect the oscilloscope to audio output terminal.
Rotate the screw (C) until audio signal is maximized.

(4) Fine-Adjustment of A/C HEAD

<When moving the A/C HEAD up>


1)
2)
3)

Rotate
the screw (A) counterclockwise until
the wrinkle appears on the lower edge of tape at P4
post.
Rotate
the screw (B) counterclockwise until
the wrinkle just disappears on the lower edge of tape
at P4 post.
Rotate
the screw (C) counterclockwise until
the audio signal is maximized.

<When moving the A/C HEAD down>


1} Rotate the screw (B)
clockwise until the
wrinkle appears on the lower edge of tape a P4 post.
2) Rotate the screw (A)
clockwise until the
wrinkle just disappears on the lower edge of tape at
P4 post.
3) Rotate the screw {C) clockwise until the audio signal is
miximized.

SCREW (A)

SCREW (B)

To appear the wrinkle COUNTER


on the lower edge of
CLOCKWISE
tape

CLOCKWISE

To disappear the
wrinkle on the lower
edge of tape

COUNTER
CLOCKWISE

CLOCKWISE

Fig. M14

(5) Horizontal Position Adjustment of A/C HEAD

1)
2)
3)
4)
5)

Set the tracking control into the centre fix position,


{by pressing the tracking (+) and (-) button
simultaneously on the Remote Controller)
Connect the oscilloscope to the output of the Head
Amp as shown in Fig.M7.
Playback the alignment tape.
Loosen the 2 screws (F) and (G).
Adjust the A/C HEAD BASE (E) until the RF envelope
waveform is maximized.

Head Amp Output (RF Signal)

Fig. M18

LOCATION OF TEST POINTS & CONTROLS

TIMER C.B.A.

CIRCUIT BOARD LAYOUT

2-

6. ELECTRICAL
ADJUSTMENT
PROCEDURES

2-6-3. HOW TO READ ADJUSTMENT


PROCEDURES

This section provides complete adjustment procedures


required for electric circuits of VHS Video Cassette
Recorders.
2-6-1. TEST EQUIPMENT
To perform electrical adjustments following equipment is
required.
\

1.

Dual-Trace Oscilloscope. (More than 35 MHz)


Voltage Range: 0.005-5V/div
Frequency Range: DC-35MHz
Probes: 10:1
2. Frequency Counter.
Frequency Range: 0-10MHz
Probes: 1:1
3. Universal Counter.
4. Vacuum Tube Volt Meter. (V.T.V.M.)
5. Video Sweep Generator.
6. Sine Wave Generator.
7. Video Pattern Generator.
8. VHS Alignment Tape. (VFJ8125H3F)
9. VHS Blank Tape.
10. Monitor.
11. Plastic Tip Driver.

2-6-2. PREPARATION
During adjustment, set each selector as follows: when no
indication in the procedure.
NOISE FILTER/EDIT SW .........OFF
TEST SIGNAL SW (REAR) .......... OFF
TAPE SPEED....... SP

Fig. E1

Fig. E2

2-6-5. SLOW TRACKING ADJUSTMENT

SERVO SECTION

TP

2-6-4. PG SHIFTER ADJUSTMENT


Tp

ADJ.

TP2001
TP3002

VR2001

TAPE

M. EQ-

MODE

MONITOR
SCREEN

INPUT

1.
2.
3.

MODE

INPUT

(SELF
VR2011 (SP) SP
RECORDED)
VR2006(LP) STILL

COLOUR
BAR

PLAYBACK
TAPE

ALIGNMENT
TAPE,
VFJ8125H3F

ADJ.

SPEC.

OSCILLO
SCOPE

BLANK
TAPE

7.OH0.5(H)

Connect the oscilloscope to TP2001(H.SW) and


TP3002{V.OUT)
Playback the alignment tape.
Adjust VR2001 so that phase difference between
falling edge of Head SW pulse and V-Sync is 7.0H
0.5(H).

1.
2.
3.
4.
5.

M. EQ.

SPEC.

MONITOR
TV

A=B
(A+B)/V<1/6

Connect a cut jumper wire as shown in Fig.E4.


Record the colour bar in SP(LP) mode for a few
minutes and playback the just recorded portion.
Place the unit in SLOW mode by pressing search
button on Remote Controller Unit.
Adjust VR2011 (SP)(VR2006(LP)) until noise bar on the
monitor screen is minimized. (Detail specifications are
shown in Fig.ES)
Disconnect a jumper wire.

Fig. E3

Fig. E5

2-6-6. REVERSE SLOW TRACKING ADJUSTMENT


TP

ADJ.

MONITOR VR2019(SP)
SCREEN
VR2018(LP)
TAPE

BLANK
TAPE

3.
4.
5.

TP

INPUT

REVERSE
SLOW

COLOUR
BAR

TP507(HOT)
TP508(GND)

M. EQ.

SPEC.

TAPE

MONITOR
TV

SP: A=B
(A+B)/V=<1/6
LP:A=0
B/V=<1/3

BLANK
TAPE

\x
1.
2.

MODE

2-6-8. RECORDING CURRENT ADJUSTMENT

Connect a cut jumper wire as shown in Fig.E4.


Record the colour bar in SP(LP) mode for a few
minutes and playback the just recorded portion.
Place the unit in SLOW mode by pressing search
button on Remote Controller Unit.
Adjust VR2019(SP}(VR2018(LP)) until noise bar on
the monitor screen is minimized. {Detail specifications
are shown in Fig.E5)
Disconnect a jumper wire.

1.
2.
3.
4.
5.

ADJ.

MODE

VR501 (Y)
VR502(C)

SP
RECORDING

M. EQ.

OSCILLO
SCOPE

2-6-7. ARTIFICIAL NTSC AFC FREE RUN


ADJUSTMENT

PIN (9)
IC802
TAPE

ADJ.

of

VR803

MODE

INPUT

STOP

SINEWAVE
8KHz
-10dB
(316mV)

M. EQ.

FREQUENCY
COUNTER
SINEWAVE
GENERATOR

SPEC.

15735+100(Hz)

Note:
Supply +5V DC to Pin 27 of IC802,
1.
2.
3.
4.

COLOUR
BAR

SPEC.

Y: 130+~5(mVp-p)
C:32+-2{mVp-p)

Record the colour bar.


Connect the oscilloscope to TP507<HOT) and
TP508(GND).
Adjust VR501 so the amplitude of sync tip portion is
130+-5mVp-p.
Supply +5V DC to PP3Q01-6 to reduce luminance
component.
Adjust VR5G2 until the amplitude of Cyan is 32 -fr2mVp-p.

LUMINANCE & CHROMINANCE


SECTION

TP

INPUT

Supply a sinewave (8KHz/-10dB) to Line In.


(Video In)
Connect the frequency counter to Pin 9 of IC802.
Turn VR803 to maximum frequency.
Adjust VR803 so the frequency is 15735+100(Hz).
----------

Fig. E6

2-6-9. VDEO FREQUENCY RESPONSE


ADJUSTMENT

2-6-10. SECAM KILLER ADJUSTMENT


TP

TP

TP3002

TAPE

BLANK
TAPE .

ADJ.

MODE

VR3012(SP)
VR3013(LP)

(SELF
RECORDED)
PLAYBACK
(SP/LP)

M. EQ ,

VIDEO
SWEEP
SIGNAL

SPEC.

OSCILLO
SCOPE
VIDEO
SWEEP
GENERATOR

SP:0+~1(dB)
(90 - 110%) LP:
0+1 (dB) (90 110%)

1.
2.

Record the Video Sweep Signal in SP/{LP) mode for a


few minutes and playback the just recorded signal.
Connect the oscilloscope to TP3002.
Adjust
VR3012(SP)(VR3013(LP))
until
the
frequency response level is 04IdB at 2MHz portion
by comparing with 0.1MHz portion.

Fig. E8

T881

TAPE

M. EQ.

232

INPUT

SECAM
COLOUR
BAR

SPEC.

MAXIMIZE AMPLITUDE
("A'PORTION: NEGATIVE
PEAK)

OSCILLO
SCOPE

Record SECAM color bar.


Adjust T881 until the amplitude of the signal at the
Pin 11 of IC881 is maximum.
(To make "Apportion negative peak)

Fig. E9

Fig. E7

2.
3.

MODE

SP
RECORDING

IC881-11

BLANK
TAPE

Note:
(1) Set the Video Sweep Signal as shown in Fig.E7.

1.

ADJ.

INPUT

2-6-11. CHROMINANCE RECURSIVE ADJUSTMENT


TP

ADJ.

MODE

INPUT

IC301-17

VR801
VR802

SELF
REC&PB

COLOUR
BAR

TAPE

M. EO.

BLANK
TAPE
1.
2.

OSCILLO
SCOPE

AUDIO SECTION
2-6-12. BIAS CURRENT ADJUSTMENT
TP

ADJ.

TP4002 _
(HOT)
TP4003
(GND)

SPEC.

MINIMIZE AMPLITUDE

'Record the color bar and play back the just recorded
portion.
Adjust VR801 and VR802 until the amplitude of the
signal at the Pin 17 of IC301 is minimum.

VR4002

MODE

INPUT

RECORDING

TAPE/

M. EQ.

SPEC.

BLANK
TAPE

V.T.V.M.

2.940.1 (mVrms)

Note:
Connect the Audio input and GND.
1.
2.
3.

Place the unit in SP recording mode.


Connect the V.T.V.M. to TP4002(HOT) and
TP40D3(GND).
Adjust VR4002 so reading of V.T.V.M. is 2.940.1
(mVrms).

TIMER SECTION
2-6-13. TIMER REFERENCE CLOCK
ADJUSTMENT
TP

Fig. E10 Before adjustment.

TP7501-28
TAPE

ADJ.

MODE

C7501

STOP

M. EO.

UNIVERSAL
COUNTER

1.
2.

Fig. E11 After adjustment.

INPUT

SPEC.

7812.54-0.015{us)

Connect the universal counter to TP7501-28.


Adjust C7501 so the reading of universal counter is
7812.540.015us,

SECTION 3
BLOCK DIAGRAMS
31. SYSTEM CONTROL & SERVO BLOCK
DIAGRAM

TO
UM I i CNROI

IC6001-41
PLAY 2.0Vp-p
(5 msec, aivj

(C6001 SYSTEM CWttflOL/SESVO JC

3-2. LUMINANCE & CHROMINANCE BLOCK DIAGRAM

SECTION 4
SCHEMATIC DIAGRAMS
4-

1. POWER SCHEMATIC DIAGRAM

IMPORTANT SAFETY NOTICE:


COMPONENTS IDENTIFIED BY THE SIGN A HAVE SPECIAL CHARACTERISTICS
IMPORTANT FOR SAFETY WHEN REPLACING ANY OF'THESE COMPONENTS, USE
ONLY THE SPECIFIED PARTS.

NOTE: DO NOT USE ANY PART NUMBER SHOWN ON THIS SCHEMATIC DIAGRAM FOR
ORDERING. WHEN YOU ORDER A PART. PLEASE REFER TO PARTS LIST.

4-2. SUB SERVO SECTION IN MAIN SCHEMATIC DIAGRAM


CA

IMPORTANT SAFETY NOTICE:


COMPONENTS IDENTIFIED WITH THE MARK A HAVE THE SPECIAL
CHARACTERISTICS FOR SAFETY. WHEN REPLACING ANY OF THESE
COMPONENTS. USE ONLY THE SAME TYPE.

I
CAPSTAN SERVO SPEED LOOP

CYLINDER SERVO SPEED LOOP

LOOP

CYLINDER SERVO PHASE LOOP

SUB SERVO ICs DC VOLTAGE CHART (SP MODE)


\REF. NO.
MODE \
STOP
PLAY
REC
F.F
REW
\REF. NO.
MODE \
STOP
PLAY
REC
F.F
REW
\,REF. NO.
MODE \
STOP
PLAY
REC
F.F
REW
\REF. NO.
MODE \
STOP
PLAY
REC
F.F
REW
\REF. NO.
MODE \
STOP
PLAY
REC
F.F
REW

13.7
13.0
12.7

2
14.4
12.8
14.0
13.9
13.9

1
2.0
2.8
2.7
7.4
7.3

2
0
0.1
0.1
0.1
0.1

3
2.0
2.8
2.7
7.1
5.6

1-5
1.5
1.5
1.5
1.5

21
1.3
2.0
2.0
11.5
11.5

22
13.2
12.4
12.3
3.5
12.2

23
2.0
0.1
0.7
7.3
7.2

24
4.5
4.5
4.5
13.5
13.5

2
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6

3
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6

4
0
0
0
0
0

2
0.3
0.5
0.3
0.2
0.6

3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4

4
6.7
6.6
6.5
13.6
13.5

1
14.4
14.1

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

4
0.5
0.6
0.6
0.5
0.8
4

5
0
0
0
0
0
5
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3

6
2.5
2.5

2.5
2.4

2.5
2.5
2.5

26
25
2.5

6
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3

2.3
23
2.3
23
2.3

6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

8
2.3
2.3
23
23

ZS

2.3

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

2.3
ZS

2-3
ZS

IC2501
11
5.1
2.6
6.1
2.8
5.1
28
5.1
2.7
6.1
IC2502
10
11
2.3
2.1
2.3
0
ZS
0
ZS
0
5.1
ZS
IC2S02
10
6

12
3.7
3.6

13

14

15

3.6
3.6

3.8
3.6

0.8
1.4

17 18
16
13.9 14.4 0.1
13.7 14.2 0.1

3.8
3.7
3.7

SA

3.8
3.7

3.7
3.6
3.7

1.4
1.1
1.4

13.6
13.7
13.6

14.0
14.1
13.8

12
0
0
0
0
0

13

14

15

0
0.7
0.7
0.6
0.7

0-4
0.7
0.7
0.7
0.7

2.9
2.8
2.9
2.9
2.9

16
0.2
2.7
2.7
2.5
2.4

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

2
2.5

3
2.5

ZS

ZS

26
Z5

2.5
2.5
2.5

4
0
0
0
0

5
4.7
4.6
4.6
4.6
4.6

0.1
0.1
0.1

17 18
0
0.1
0.1
0.1
0.1

IC2503
2.5

2.5
2.5
ZS

2.5
1
0
0
0
0
0

5 6
2.6 2.6
2.6 2.6
26 2.6
2.6 26
2.6 26
IC6501
5 6
0 0
0 0
0 0
0 0
0

7
25
2.5
25

2.6

5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

7
13.9
13.7
13.5
13.7
13.6

8
13.9
13.7
13.5
13.7
13.6

ZS

9
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

10
0.3
0.5
0.3
0.2
0.5

1
2.5
25
2.6
25
25

ZS

IC6502
6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

7
12.7
12.4
12.3
13.1
13.1

8
13.9
13.7
13.5
13.7
13.6

SUB SERVO TRANSISTORS DC VOLTAGE CHART (SP MODE)


\REF. NO.
MODE \
STOP
PLAY
REC
F.F
REW
\REF. NO.
MODE \
STOP
PLAY
REC
F.F
REW

Q2502
E
122
122
122

122

12.2
12.2
12.1
12.2
12.2

1
0
0
0
13.4
13.5

2
0.1
0.1
0.1
13.6
13.5

1Z2

Q2504
B E
11.5 5.2
11.5 5.0
11.5 5.0
11.5 5.0
11.5 5.0
QR6501
3 4
5.0
0
5.0
0
5.1
0
0 0
0 0.1

c
-0.1
5.0
5.0
5.0
5.0
5
5.0
5.0
5.0
0
0

B
5.1
4.3
4.3
4.3
42

E
11.5
11.5
11.5
11.5
11.5
E
5.0
5.0
5.1
5.0
5.0

Q2505
C
B
13.9 12.2
13.7 122
125 12.2
13.7. 12.2
13.6 122
QR6S02
C
B
5.1
6.8
5.1
6.8
5.1
9.8
5.1
6.8
5.1
6.6

E
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

Q2506
C B
13.9 5.7
13.7 5.7
13.5 5.7
13.7 5.7
13.$ 5.7

E
52
5.0
5.0
5.0
5.0

Q2507
C
B
13.9 5.7
13.7 5.7
13.5 5.7
13.7 5.7
13.6 5.7

19
5.1
5.1
5.1
5.1
5.0

20
13.9
13.7
13.7
13.7
13.6

SYSTEM CONTROL & SERVO ICs DC VOLTAGE CHART (SP MODE)


\REF. NO.
MODE \

10
5.1
1.5
5.0

IC6001
11
5.1
5.1
5.1

2.6

5.1
5.1

5.1
5.1

27 28
2.0 2.6

29
0

30
2.6

2.5
2.5
2.5
2.8

2.5
2.5
2.5
2.1

2.5
2.5
2.5
2.3

0
0
0
0

2.5
2.5
2.5
2.5

47
0
0
0

48
5.1
5.1

46
4.3
4.5
4.6

50
0
0
0

0
0

4.3
4.4

0
0

0
5.1
5.1

49
0
0
0
0
0

0
0

64
4.0
4.5
4.4

65
0
0
5.1

66

87
0
0
5.1

68
0
0
5.1

69
0.3
0.3
5.1

70
5.1
5.1
5.1

4.6
4.6

4.6
4.6

0
0

0
0

0
0

0.3
0.3

5.1
5.1

81 62

63

0
0
0

8
0
0
0

5.0
5.1

0
0
0
4.9
5.1

4.9 0.1
0 0.1
0 4.8
0 2.4

5.1
5.1

0
0

0
0

3.0

21
S.O

22
6.1

23
0.2

25
0.3

28
2.2

5.1
0
5.1
5.1

5.1
5.1
5.1
5.1

2.4
2.5
2.5
2.4

3.8
0.4
2.7
2.1

MODE \
STOP
PLAY
REC

41
2.5
2.4
2.5

42
5.1
5.1
5.1

44
3.6
3.8
3.8

45
0
3.8

F.F
REW

2.5
2.5

5.1
5.1

1.1

3.7
3.-7-

MODE \
STOP
PLAY
REC

61
5.1
5.1
5.1

62
2.1
0
0

63
4.6
4.9
4.6

F.F
REW

5.1
5.1

0
5.1

STOP
PLAY
REC

1
0.4
0.1
0.6

2
4.9
4.9
5.0

F.F
REW

0
0

\REF. NO.
MODE \
STOP
PLAY
REC
F.F
REW

6
2.7
5.1
5.1

1.6

24
2.5

2.6
2.7
2.2
2.3
43
1.4
o.a

0.4
4.0
4.6

\RF. NO.

12
0
0
0

13

14 1

4.8
4.8
5.0

18
5.0
5.0
5.0

19

0
0
0

16
2.5
2.5
2.5

17

00
0
00

15

5.0
5.0
5.0

20
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.5
2.5

4.9
4.7

4.9
4.9

1.6
1.7

0
0

1C6001
31
2.4

32
2.0

33
6.0

34
0

35 36
2.0 2.0

37
2.0

38
2.5

39
22

40
2.5

2.7
2.4
2.5
2.5

Z.4
2.7
2.6
2.6

5.0
5.0
5.0
5.0

0
3.5
0
2.6

0
0
3.7
0
2.6 2.

2.5
0 2.5
0 2.5
2.5

2.5
2.5
1.6
1.8

0
0
0
0

2.8
2.5
2.9
2.9

52
5.0
0
5.1

53
1.4
1.3
1.3

54
5.1
0
0.1

55
5.0
0
5.1

57
0
0
0

58
0
0
0

59
0
0
0

5.1
4.9

1.3

0.1
0.1

0
0

56
5.1
0
0
5.1
5.1

0
0

0
0

0
0

60
0.3
0
6.1
5.1
5.0

71
0
0
0

72
5.1

73
5.1

0
0

5.1

74
0
O0
0

75
0.1
0.1
0.1

76
5.0
5.0
5.0

77
0
0
0

78
0
5.1
0

79
5.1
5.1
5.1

80
0
0
0

0
0

0
6.1

5.1
5.1

0
0

0.1 0
0.1 0

0
0

0
0

5.1
5.1

0
0

6710
11
0.1

12
2St

13
0

14
0.2

15
0

17
0.1

18
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

19
4.8
4.8
4.8

20
5.1
5.1
5.1

IC6001

0.8
1.5

51
0
0
0
0
0
IC6001

\REF. NO.
0
0
5.1
0
0

\REF. NO.

1.0

IC6001

MODE \
STOP

2.6

2.6

84
3.9

PLAY
REC
F.F

0
0
0

2.8
2.6
2.6

2.6
2.6
2.6

4.1
4.3
4.1

REW

2.5

2.6

3.9

1
0

3
S.O
4.9
5.0

4
5.0
5.0
5.0

5
5.1
5.1
5.1

6
5.1
5.1
5.1

7
0

8
0

9
0.1

10
0

0
0

2
3.9
3.9
4.1

0
0

0
0

0.1
0.1

0
0

0.1
0.1

2.2
2.2

0
0

2.2
0.2

0
0

16
5.1
5.1
5.1

F.F

3.9

5.0

5.0

5.1

5.1

0.1

0.1

2.2

0.2

5.0

0.1

0.1

4.8

4.8

REW

3.9

5.0

5.0

5.1

5.1

0.1

0.1

2.2

0.2

5.1

0.1

4.8

5.1

\REF. NO.
MODE \
STOP
PLAY
REC

SYSTEM CONTROL & SERVO TRANSISTORS DC VOLTAGE CHART (SP MODE)


\REF. NO.
MODE \

Q2001
C
8

Q2O02
c
B

Q2003

STOP

2.9

5.1

3.4

4.8

6.1

0.6

0.3

5.1

0.6

PLAY

REC
F.F

2.9
2.9
2.9

5.1
5.1
5.1

3.4
3.3
3.4

5.1
5.1
5.1

4.7
4.7
4.6

5.1
5.1
5.0

0.6
0.6
0.6

0
0
0

0
0
0

0.3
0.3
0.3

5.1
5.1
5.1

0.6
0.6
0.6

REW

2.9

5.1
3.5.
QR2001

5.1

4.8

5.1

0.6 '
QR2002

0.3

E
5.1
5.1
5.1
5.1

C
0.3
0.2
0.2

S
5.1
5.1

1
O

3
5.0
5.0
5.0

5.1

2
0
0
0

5
5.0
5.0
5.0

5.1

5.1

0.2
0.3

0
0

2.0
0
1.2
0
QR2010
C
B

0.3

-0.2

5.1

0.4

0.3

5.1

0.2

-0.3
-0.2
-3.7
-1.0

0
0
0
5.1

-0.1

0.2
0.2
0.2

0
0
0

0.4

5.1

\REF. NO.
MODE \
STOP
PLAY

REC
F.F

REW
\REF. NO.
MODE \
STOP
PLAY

0
O

5.1

QR2008

REC

0.2

F.F

0.2

REW

0.4

-0.1

-0.1
0.4

1.8
0
0
0
0
E

5.1
5.1

0
0
QR2013
c
0

5.1
5.1

5.1

5.1

5.1

0
0

5.1
5.1

5.1

Q2004
c
B

E
5.

5.1
0.6
<R2006

E
5.1
0
5.1
4.3

5.1
5.1
5.1
5.1

0.3
0.2
0.2

5.1

5.1

03

e
0
0
0

1.1
1.4

1.4
1.4

5.1

3.0

QR200B
B

5.1
0
0
0
5.1

IQR6710

c
1.1

c
0
5.1
6.1
5.0

0.2

(aR6005

13R2007

E
5.1
5.1
5.1

4.1
4.1

3.7
3.5
3.7

5.1
6.1
5.1

5.1
5.1

0.3
0.3

5.0

0.3
0.3
0.3

4.9
5.1
4.9
4.9

E
0
0.3
0.2
0.3

C
5.1
5.1
5.1
5.1

4.5

5.1

5.1
0
0
0
5.1

4-9. TV DEMODULATOR PACK SCHEMATIC DIAGRAM

VIDEO S IGNAL P ATH

AUDI

AUDIO S IGNAL P ATH

SECTION 5
EXPLODED VIEWS & PARTS LIST
5-1. EXPLODED VIEW & MECHANICAL REPLACEMENT PARTS LIST
O CHASSIS PARTS SECTION (1)

Note: 1. Be sure to *k your orders of raplaomttit parts according to this list.


2. IMPORTANT SAFETY NOTICE
Ccrponents Identified with the mark <1> have the special characteristic* for safety. WHI replacing
any of these oosporests,use cnly the same type.

Ref. No.

Ml)

Part Ho.

Part Name & Description

Pcs

Remarks

Ref.No.
100(2)

Part No.
VEK5927

Part Name f. Description


STATOR UNIT

PCS

101(2)

VBWOOfil

PC HEAD

103(2)

VMA8765

ROTOR STOPPER

1
1

FLEXIBLE CABLE (6P)

104(2)

IMX1927

OIL SEAL

WiAS64d

TOP PLATE

105(2)

VXD0140

HOUSING UNIT

VMA8787

CASSETTE GUIDE

106(2)

VXP1350

ROTOR UNIT

VXA4660

SIDE PLATE (L> WIT

107(2)

VXQ0297

THRUST SCREW UNIT

5(1)

VX122SO

OPENER LEVilt UNIT

108(2)

VD00913

MAIN CAM GEAR

6(1)

VXA4661

CASSETTE HOLDER PLATE UNIT i

109(2)

VDCO061

SUPPLY REEL GEAR

VXA4S06

SIDE PLATE (R| UNIT

110(2)

VDGO062

TAKE Iff REEL GEAR

0(1)

VXP1339

MAIN SHAFT UNIT

111(2)

VDCQ868

WORM WHEEL GEAR

9(1)

VXL2251

CLEANER ARK UNIT

112(2)

VDC08B5

SUB CAM GEAR

1Z(1)

VBS005O

FE HEAD

113(2)

VDV0235

TIMING BELT

13(1)

VD00671

CARRIAGE CONNECTION GEAR

120(2)

WW666

yam GEAR

14(1)

UDC0886

PINCH CAM GEAR

121(2)

W340427

LOADING MOTOR (1) UNIT

15(1)

VXP1402

IMPEDANCE ROLLER UNIT

123(2)

VMD1942

MOTOR BRACXIT

VED0182

A/C HEAD (1) UNIT

126(2)

IML2725

IDLER CONTROL LEVER

22(1)

VMA8624

A/C HEAD BASE

127(2)

VSS0365

MODE SW

23(1)

WB2515

A/C HEAD SPRING

128(2)

VXM797

SS BRAKE BASE UNIT

MA8761

MOUNT ANCLE

129(2)

WM799

TENSION ROLLER UNIT

26(1)

WAS763

HEAD AMP MOUNT ANCLE (LJ

140(2)

VXL2229

IDLER ARM UNIT

27(1)

WK0917

EARTH SPRING

141(2)

VXL2230

DIRECT LEVER UNIT

28(1)

UMA8874

INCLIND BASE HOLDER (S)

142(2)

WXL2299

SUPPLY LOADING ARM UNIT

29(1)

!WD2078

P5 STOPPER BASE

143(2)

UXL230

TAXE

UP LOADING ARK UNIT

30(1)

VXA4927

PS POST STOPPER

144(2)

VXL2307

HA IN LEVER UNIT

31(1)
32(1)

IMA8873
^WD2101

INCLIND BASE HOLDER (T)


OPENER PIECE

1
1

145(2)
150(2)

YXP1409
IMD1926

CENTRE CLUTCH
LED HOLDER

1
1

33(1)

WL2776

TENSION SPRING ARM

151(2)

1*051927

PHOTO TRANSISTOR BOLDER

0WU.544

M UPPK LIMITER

VES0695

SAFETY TAB SW

35(1)

1*1X2175

P4 SLEEVE

152(2)
153(2f

WBOOS63

MtXHANI! CONNECTION C.B.

36(1)

*2176

P4 LOWER LIMITER

40(1)

3(1)
4(1)

7(1)

20(1)

25(1)

34(1)

Remarks

VWJ0653

2(1)

P4003-P1501

Note: 1. sure to make ycur order* of replacement parts according to this 2. IMPORTANT SAFETf NOTICE
ccHpanent* identified with the mark <!> have the special character!*- tics for safety. When replacing
any of these oonponents.use only the some type.

ELECTRICAL PARTS ON
THE C.B.A. IS LISTED
ON ELECTRICAL
PARTS
LIST.

VXA4982KIT

INCLIND BASE (S) UNIT

41(1)

WXW41S

KILLER POST (S)

42(1)

UXA4984KIT

INCLIND BASE (T) UNIT

154(2)

VMD2029

REEL SHAFT GUIDE

44(1)
45(1)

VXA4869
(WS5383

HEAD W MOUNT ANCLE (R) U.


CASSETTE POSITION FIXTURE

B101
8102

SCREW
SCREW

VHD0772
KTV26*8F

46(1)

VXL2310

REVIEW ARM UNIT

*103

XTV266P

SCREW

47(1)

VX12306

P5 ARM UNIT

*104

VHD07S3

SCREW

48(1)

VXL2243

TAKE UP TENSION REGULATOR


ASH UNIT

105
106

VHD0754
XSB26 -*4F2

SCREW
SCREW

49(1|

VX12246

PINCH ARM UNIT

W101

W2208

WISHER

50(1)

VMB2434

TENSION SPRING

51(1)

VXL2309

TENSION ARM (1) WIT

52(1)
60(1)

VXZ0310
VXR0221

TENSION BAND UNIT


SUPPLY REEL TABLE UNIT

61(1)

VXR0222

TAKE UP REEL TABLE WIT

62(1)

VXS0114

EARTH PLATE

63(1)

VXZ0312

SUPPLY BRAKE ASM WIT

64(1)

V5CM313

TAKE Iff BRAKE ARM UNIT

70(1)

VEG1023

CYLINDER UNIT

71(11

VEH0596

UPPER CYLINDER UNIT

72(1)

VJR0082

RT TERMINAL

B1

VKD0773

SCREW

B2
B3

XTU26-6F
XTV26+4F

SCREW
SCREW

B4
BS
B6

XTN3+6FFZ
VTO0425
WCD0762

SCREW
SCREW
SCREW

87
BS

XTV26*EZ
XTV26+8F

SCREW
SCREW

2
3

2
2
3

BS

VKD0760

SCREW

B10

VHD0342

SCREW

N1

VHN0192

NOT

N2

VHN0193

NOT

W1

4X2208

HASHER

W2

XWCV26D5C

HASHER

CHASSIS PARTS SECTION (2)