You are on page 1of 19

BTS3900 GSM

1.

M t sn phm BTS3900 GSM


- Mc ch: Ti liu ny cung cp ci nhn tng quan v BTS3900 GSM. N cng m t kin
trc h thng, cu trc phn mm v phn mm, chc nng cc phn h, cc loi cu hnh,
lung tn hiu, phng thc ng b ng h, v cc topoloty (cu trc lin kt mng) ca
BTS3900 GSM. Ti liu ny cng lit k nhng c im k thut v dung lng, tn s
v tuyn RF (Radio Frequency), engineering, bo v trn, v cc cng ca BTS3900 GSM
- Phin bn sn phm
Tn sn phm
BTS3900 GSM (sau y c thay bng BTS3900)

Phin bn sn phm
V300R008

- Gii thiu BTS 3900


BTS3900 l trm c s macro indoor c pht trin bi Huawei. So snh vi cc BTS
truyn thng, BTS3900 c cu trc n gin hn v tch hp cao hn. BTS3900 c cc c
tnh sau:
1. c pht trin da trn nn tng BTS c thng nht cho cc sn phm
wireless Huawei v cho php chuyn tip d dng t 2G ln 3G
2. Cung cp giao din Abis IP/FE v phn cng v cho php Abis qua IP thng qua
nng cp phn mm nu c yu cu
3. Dng chung gi ph BBU (BBU l n v x l trung tm) vi DBS3900 ti
thiu s lng cc phn d tr v gim chi ph
4. c lp t linh hot trong small footprint v c th bo dng d dng vi chi ph
thp
5. Cung cp a bng tn, nh PGSM900, EGSM900 v DCS1800
6. H tr phn tp ngun pht (TX) (khng c h tr bi GRFU) v PBT (Power
Boost Technology) (khng c h tr bi GRFU)
7. H tr phn tp ngun thu (RX) 2 ng v 4 ng (khng h tr bi GRFU)
tng vng ph ng ln
8. H tr GPRS v EGPRS
9. H tr cc t bo ng hng v nh hng
10. H tr t bo c th bc, t bo ng tm v t bo micro
11. H tr nhiu kiu topo, nh sao, cy, chui, vng, v cc topo lai ghp
12. H tr mt m ha A5/3, A5/2 v A5/1 v cc thut ton gii m
13. H tr cng tn ti vi BTS3X, BTS3012, v DBS3900

14. Khi DRFU c cu hnh cho BTS3900, BTS3900 c th h tr ti a 12 sng mang


trong cu hnh t bo S4/4/4 ti a. Ngoi ra, v tr c cu hnh vi nhiu
BTS3900 c th h tr ti a 36 sng mang trong cu hnh t bo S12/12/12 ti a.
15. Khi GRFU c cu hnh cho BTS3900, mt BTS3900 c th h tr ti a 36 sng
mang trong cu hnh t bo S12/12/12 ti a. Ngoi ra, site c cu hnh vi nhiu
BTS3900 c th h tr ti a 72 sng mang trong cu hnh t bo S24/24/24 ti a.
- Kin trc h thng BTS3900
Ch yu BTS3900 gm BBU3900, cc RFU, v t macro indoor. BBU3900 v cc RFU
c lp t trong t macro indoor.

Hnh 1. H thng BTS3900


Ch : Cc RFU l hai loi: cc DRFU v cc GRFU. y ly cc DRFU l mt v d
+ BBU3900 c s dng cho x l bng c s v cho php tc ng gia BTS v BSC
+ RFU l n v lc RF, m thc hin vic iu ch, gii iu ch, x l d liu, kt hp
v phn chia cc tn hiu bng c s v cc tn hiu RF.
+ T macro indoor cha BBU3900 v cc RFU. Ngoi ra, t macro indoor cung cp cc
chc nng nh phn phi ngun, tiu hao nhit, v bo v trn.
H thng PS4890

Hnh 2. H thng PS4890


PS4890, t ngun indoor, cung cp ngun DC v khng gian lp t cho cc thit b ngi
s dng. PS4890 c th cung cp h tr ngun khi nhm ngun c cu hnh.
(1) H thng ngun (AC/DC)
(3) DCDU-03A

2.

(2) DCDU-04
(4) Nhm ngun

Cu trc t BTS3900
T BTS3900 h tr 3 loi ngun u vo: -48VDC, (+24V) DC v 220V AC. Cc t m h tr
cc loi ngun u vo khc nhau th khc nhau v cu trc, ch yu l n v phn phi ngun
1. Cu trc t BTS3900 -48V
T BTS3900 (-48V) s dng u vo -48V DC bn ngoi. Ngun DC dn vo DCDU-01
mt cch trc tip v DCDU-01 phn phi ngun DC ti mi thnh phn trong t. T
BTS3900 -48V c th c lp t mt mnh, c xp trn t BTS3900 -48V khc, hoc
c lp t st vi t BTS3900 -48V khc
T BTS3900 -48V gm cc thnh phn sau: cc DRFU hoc GRFU, BBU, GATM,
DCDU-01, v qut FAN, GATM gia l ty chn

Hnh 3. Cu trc in hnh ca t BTS3900 -48V


Ch : Khi 2 t BTS3900 -48V c chng ln nhau, BBU ch c lp t trong t di
v phc v nh n v iu khin bng c s cho 2 t.
2. Cu trc t BTS3900 +24V
T BTS3900 +24V s dng u vo +24V DC bn ngoi. Cc PSU (DC/DC) chuyn
i ngun u vo bn ngoi thnh ngun -48V DC v cung cp ngun -48V DC ti
DCDU-01. Sau , DCDU-01 phn phi ngun -48V DC ti mi thnh phn trong t. T
BTS3900 +24V c th c lp t mt mnh hoc st vi t BTS3900 +24V khc.
T BTS3900 +24V gm cc thnh phn sau: cc DRFU hoc GRFU, BBU, DCDU-01,
cc PSU (DC/DC), qut FAN

Hnh 4. Cu trc in hnh ca t BTS3900 +24V


3. Cu trc t BTS3900 220V

3. M t phn cng BTS3900 GSM


Cc thnh phn BTS3900
Cc thnh phn BTS3900 gm BBU, DRFU, GRFU, DCDU-01, GATM, PMU, PSU, qut
FAN v cc thnh phn PS4890
Thit b BBU
BBU3900 l n v iu khin bng c s, thc hin vic giao tip gia BTS v BSC.
BBU3900 c cc chc nng sau:
+ Cung cp cc cng vt l cho vic giao tip gia BTS v BSC
+ Cung cp cc cng CPRI cho vic giao tip vi RFU

+ Cung cp cng USB download phn mm BTS


+ Cung cp knh OM kt ni ti LMT hoc M2000
+ X l d liu UL v DL
+ Cung cp qun l tp trung trn ton b h thng BTS, nh OM v x l tn hiu
+ Cung cp xung ng h tham kho cho h thng
-

BBU3900 l mt hp nh vi cc cng bn ngoi trn mt trc

Bng kch thc ca BBU


Mc
BBU

Chiu cao (mm)


86

Chiu rng (mm)


442

Chiu su (mm)
310

BBU c lp t trong t chun 19inch


BBU h tr 2 mc cng sut u vo : -48V DC v +24V DC. Vi h thng chuyn i
cng sut ph hp, ngun 220V AC c th c chuyn i sang -48V DC cho BBU3900
Cng sut tiu th tiu biu ca BBU l 50W
-

Cc bn mch v module ca BBU3900


Cc bn mch BBU3900 gm UEIU, GTMU, UELP v UPEU, v module ca n l
UBFA
+ Bn mch UEIE (Universal Environment Interface Unit): truyn ti cc tn hiu gim
st v cnh bo t cc thit b bn ngoi ti bn mch iu khin chnh
+ Bn mch GTMU (GSM Transmission Timing and Management Unit for BBU): cung
cp cc giao din lin quan n xung ng h tham kho, gim st ngun, OM v tp
hp cnh bo bn ngoi.

Bng 2. Cc cng trn panel GTMU


Nhn
CPRI0-CPRI5

Kiu connector
SFP

ETH

RJ45

FE0

RJ45

FE1

DLC

USB

USB

TST

USB

E1/T1

DB26 ci

M t
Cc cng cho giao gip gia
BBU v module RF; h tr
u vo v u ra tn hiu
in v quang
Cng cho bo dng cc b
v commissioning
Cng d tr, thc hin chc
nng:
Kt ni BBU ti thit b
nh tuyn trong phng thit
b thng qua cp ethernet
truyn ti thng tin mng
Cng d tr, thc hin chc
nng: kt ni BBU ti thit
b nh tuyn trong phng
thit b thng qua cp quang
truyn ti thng tin mng
Cng d tr, thc hin chc
nng: cho php nng cp
phn mm t ng t a
USB
Cung cp xung ng h
tham kho cho tester
Cung cp u vo v u ra
4 tn hiu E1/T1 gia
GTMU v UELP hoc gia
GTMU v BSC

Nt RESET trn GTMU c s dng khi ng li GTMU


+ Bn mch UELP (Universal E1/T1 Lightning Protection): l n v bo v trn E1/T1
chung. UELP c lp t trong SLPU hoc BBU khng bt buc. Mi UELP cung cp
bo v trn cho 4 lung E1/T1
+ Module UBFA (Universal BBU Fan Unit Type A): module ca BBU3900, iu khin
tc qut v nhn bit nhit ca bn mch qut
+ Bn mch UPEU (Universal Power and Environment Interface Unit): l bn mch bt
buc ca BBU3900 m chuyn i -48V hoc +24V DC sang +12V DC.
DRFU

Mt n v lc v tuyn kp DRFU cung cp 2 TRX. DRFU x l vic iu ch v gii iu


ch gia cc tn hiu bng tn c s v cc tn hiu RF, x l d liu, v kt hp-phn chia. DRFU
thc hin nhng chc nng sau:
+ iu ch cc tn hiu bng c s sang cc tn hiu GSM RF bng cch s dng chuyn i tn s
trc tip trong knh truyn dn. Sau khi khuch i hoc kt hp cc tn hiu RF, DRFU gi cc tn
hiu ti anten truyn ti.
+Thu tn hiu RF t anten v down-convert (chuyn i ng xung) cc tn hiu RF thnh cc tn
hiu IF. Sau khi khuch i, chuyn i tng t-s, down-convert s, matched filtering, v thc
hin AGC (Automatic Gain Control), DRFU gi cc tn hiu ti BBU x l tip theo.
+ iu khin cng sut v tch sng ng
+ Tch cng sut ngc

+ H tr vic tng hp tn s v kim tra loop


+ To xung CPRI, khi phc xung CPRI ca tn hiu ng b b mt, v pht hin cnh bo
-

C 9 cng trn DRFU: 2 cng thu pht cc tn hiu RF, 2 cng CPRI, 4 cng truyn dn
cc tn hiu RX gia cc DRFU, v 1 cng ngun
Bng 2. Cc cng trn panel DRFU

Connector
Cng thu pht
cc tn hiu RF

Connector
Connector ci
DIN

Cng CPRI

Connector ci
SFP

Cng
ANT1
ANT2
CPRI0
CPRI1
RX1 in

Cng truyn
dn cc tn hiu
RX gia cc
DRFU

Conntector ci
QMA

RX1 out
RX2 in
RX2 out

Cng ngun

Connector
ngun 3V3

PWR

M t
Kt ni ti h thng anten
Kt ni ti tng RFU mc thp hn
Kt ni ti BBU, hoc tng RFU mc cao
hn
Cng u vo cho cc tn hiu phn tp
trong anten knh 1
Cng u ra cho cc tn hiu phn tp
trong anten knh 1
Cng u vo cho cc tn hiu phn tp
trong anten knh 2
Cng u ra cho cc tn hiu phn tp
trong anten knh 2
u vo ngun

DRFU bao gm cc thnh phn sau: khi giao din tc cao, khi x l tn hiu, khuch i cng
sut v dual-duplexer.

Chc nng ca khi giao din tc cao nh sau:


+ Thch hng tn hiu t BBU cho khi x l tn hiu
+ Thch ng tn hiu t khi x l tind hiu ti BBU
Khi x l tn hiu gm 2 knh RX ng ln v 2 knh TX ng xung

Chc nng ca cc knh RX ng ln nh sau:


+ Chuyn i ng xung cc tn hiu RF thnh tn hiu IF
+ Khuch i tn hiu IF v thc hin iu ch IQ
+ Thc hin chuyn i tng t-s
+ Ly mu tn hiu s
+ Thc hin matched filtering
+ Thc hin DAGC (Digital Automatic Gain)
+ ng gi d liu
Chc nng cc knh TX ng xung nh sau:
+ Gii ng gi cc tn hiu ng h, tn hiu iu khin v tn hiu d liu t BBU v gi
chng n cc khi tng ng
+ nh dng v lc tn hiu ng xung
+ Thc hin chuyn i s-tng t thng qua DAC v thc hin iu ch IQ
+ Thc hin chuyn i ng ln tn hiu RF sang bng tn pht
Khi khuch i cng sut khuch i tn hiu RF cng sut thp t khi x l tn hiu.
Chc nng khi dual-duplexer nh sau:
+ Ghp knh tn hiu RX v tn hiu TX
+ Kt hp tn hiu RX v tn hiu TX chng s dng chung knh anten
+ Lc tn hiu thu v tn hiu pht
GRFU

GRFU (GSM Radio Filter Unit) c thit k da trn cng ngh my a thu pht. Mi GRFU
cung cp ti a 6 TRX. Chc nng:
-

Thc hin k thut chuyn i tn s trc tip trong knh truyn, iu ch cc tn hiu
bng c s vo cc tn hiu GSM RF; sau , gi cc tn hiu ti anten truyn dn
xuyn qua b lc kp sau khi lc, khuch i, v kt hp cc tn hiu RF. Vic kt hp
c th thc hin khi c yu cu

Thu cc tn hiu RF t anten v thc hin down-conversion, khuch i, chuyn i stng t, down-conversion s, matched filtering, v AGC, v sau truyn ti cc tn
hiu ti BBU x l tip theo

Cung cp vic iu khin ngun v pht hin VSWR (Voltage Standing Wave Ration)

Cung cp vic pht hin ngun ngc

Cung cp vic tng hp tn s v kim tra loopback

To xung CPRI, khi phc xung ng h CPRI ng b b mt, v pht hin cc cnh
bo.
Bng 2. Cc cng trn panel GRFU
Loi cng

Cng dnh cho cc tn


hiu RF thu pht
CPRI

Nhn

Loi
connector
ANT_RXB
DIN
ANT_TX/RXA DIN
CPRI0
SFP ci

CPRI1

Cng kt ni vi nhau
RX_INB
dnh cho cc tn hiu th

Cng cung cp ngun


Cng gim st

SFP ci

QMA ci

RX_OUTA

QMA ci

PWR
MON

3V3
RJ45

M t
Kt ni ti phn h anten
Kt ni ti BBU, hoc
RFU tng cao hn trong
khi phn tng
Kt ni ti RFU tng
thp hn trong khi phn
tng
Cng vo ca cc tn
hiu phn tp trong knh
anten
Cng ra ca cc tn hiu
phn tp trong knh
anten
Ngun nui
Cng gim st

Module DCDU-01
DCDU (Direct Current Distribution Unit-01) cung cp ngun ti mi thnh phn trong t. Chc
nng:
-

DCDU cung cp mt ngun u vo -48V DC v 10 ngun u ra -48V DC

Cung cp ngun cho BBU, RFU, FAN, v cc thit b ngi dng trong cc t

Cung cp bo v trn 10kA trong phng thc khc nhau v 15kA trong phng thc
chung, v dry contact cho li bo v trn

GTAM
GTAM (GSM antenna and TDM control module) l module iu khin anten v TMA. GATM l
ty chn
FAN
FAN cng c th c gi l module hp qut, lm gim nng trong t. Mi n v FAN
c 4 qut c lp.
EMU

EMU (Environmen Monitoring Unit) l thit b gim st mi trng m gim st cc iu


kin mi trng ca phng thit b
Gi ngun (AC/DC)
Gi ph ngun (AC/DC) gm PMU, PSU (AC/DC) v n v dy in ca gi ngun (220V). Gi
ngun (AC/DC) chuyn i ngun 220V AC sang ngun -48V DC
Gi ph cung cp ngun (DC/DC)
Gi ph cung cp ngun (DC/DC) cung cp truy nhp cho ngun +24 V DC bn ngoi. Trong gi
ph cung cp ngun, PSU(DC/DC) chuyn i ngun +24V DC vo ngun -48V DC, v sau dn
ngun -48V DC ti DCDU-01 trn cp ngun thng qua n v y in ca ngun.
4.

Cc nguyn tc cu hnh BTS3900/3900A


BTS3900/BTS3900A c cu hnh vi cc RFU. Khi DRFU c cu hnh, mt
BTS3900/BTS3900A n cung cp ni a 12 sng mang vi cu hnh t bo ti a S4/4/4. Khi
GRFU c cu hnh, mt BTS3900/BTS3900A n cung cp ti a 36 sng mang vi cu
hnh t bo ti a S12/12/12. BTS3900/BTS3900A c cu hnh vi h thng anten, cc RFU
v BBU

Cc nguyn tc cu hnh c bn
- Nu nhiu cu hnh phn cng p ng cc yu cu ca vic thit lp tham s RNP, phng
thc cu hnh m h tr nng cp d dng c a chung hn
- Mt DRFU h tr ti a 2 sng mang v ng dng trong cc kch bn dung lng nh v
trung bnh. Mt GRFU h tr ti a 6 sng mang v ng dng trong cc kch bn dung
lng ln. DRFU v GRFU c th c cu hnh trong cng t hoc t bo h tr vic
m rng dung lng linh hot
- Vng ph rng c a dng hn. DRFU h tr PBT, phng thc phn tp TX, v phn
tp RX 4 ng. Do , DRFU c th c s dng trong cc kch bn vng ph rng
Cc nguyn tc cu hnh anten
- Mt anten lng cc c th phc v ti a 2 RFU
- Theo mc nh, phn tp RX c chp nhn trong mng GSM. Tc l, 2 feeder c kt
ni ti 2 anten n cc hoc 1 anten lng cc phi c cu hnh trong 1 t bo
- Mi sector ca BTS phi c cu hnh vi s lng anten nh nht
- Vi phn tp RX 2 ng, mi sector c 2 knh anten. Vi phn tp RX 4 ng, mi
sector c 4 knh anten
Cc nguyn tc cu hnh RF
Nguyn tc
Cu hnh cc
cng DRFU

M t
- ANT1 v ANT2 l cc cng TX ca duplexer.
Chng c kt ni ti cc jumper

V d
Trong cu hnh S3/3, cn 3
DRFU c cu hnh. Cc

Cu hnh cc
cng GRFU

Cu hnh t
n

Cu hnh
nhiu t
2 TRX ca 1
DRFU c
cu hnh
trong 1 sector

S lng
DRFU

- Rx1 in, Rx1 out, Rx2 in, Rx2 out l cc cng


dnh cho cc tn hiu gia cc DRFU c kt ni
vi nhau.
Khi 2 sng mang c cung cp bi 1 DRFU thuc
v cng 1 t bo, c Rx1 in v Rx2 in c th l cc
cng vo cho phn tp RX ca 2 sng mang.
Khi 2 sng mang c cung cp bi 1 DFRU thuc
v nhiu t bo khc nhau, Rx1 in l cng vo cho
phn tp RX ca knh 1, Rx2 in l cng vo cho
phn tp RX ca knh 2
- CPRI_0 v CPRI_1 l cc cng dnh cho cp
in tc cao. Cng CPRI_1 c kt ni ti
cng CPRI trn BBU hoc RFU mc cao hn trong
khi phn tng. Cng CPRI_0 c kt ni ti RFU
mc thp hn
- Cng ANT_TX/RXA h tr vic thu v pht cc
tn hiu.
Cng ANT_RXB h tr vic thu tn hiu. Chng
c kt ni ti cc jumper
-RX_INB v RX_OUTA l cc cng dnh cho tn
hiu gia cc GRFU c lin kt vi nhau
- CPRI_0 v CPRI_1 l cc cng dnh cho cc cp
in tc cao. Cng CPRI_0 c kt ni ti
cng CPRI trn BBU hoc RFU tng cao hn trong
khi phn tng. Cng CPRI_1 c kt ni ti RFU
tng thp hn
-Topo sao c chp nhn gia BBU v cc RFU.
Cc RFU v cc cng CPRI tc cao trn BBU c
quan h nh x 1-1. Tc l, nu khe 1 trn RFU
trng th cng CPRI 1 trn BBU cng trng
-Khi DRFU c cu hnh, cu hnh t bo ti a
ca 1 t n l S4/4/4. Khi GRFU c cu hnh,
cu hnh t bo ti a ca 1 t n l S12/12/12
-Khi topo sao v chui c chp nhn gia BBU
v cc RFU, RFU h tr 3 tng trong 1 chui. Do
, BBU h tr ti a l 6x3 = 18 RFU
-Mt DRFU khng c h tr ng dng S1/1; tuy
nhin, 3 DRFU h tr ng dng S3/3
-Khi DRFU lm vic trong TX PBT, phng thc
phn tp TX, hoc phn tp RX 4 ng, 1 DRFU
cung cp ch 1 TRX. Do , bn c th cu hnh
DRFU nh c yu cu

-Khi s lng TRX ca site < 12, s lng TRX l


c th c cu hnh cho 1 t bo. S DRFU = lm

sng mang c cung cp


bi DRFU gia thuc v
nhng t bo khc nhau.
Tc l, cng Rx1 in trn
DRFU gia l cng vo
cho phn tp RX ca knh
1, m thuc v t bo u
tin. Cng vo i vi RX
chnh ca knh 1 l ANT1.
Cng Rx2 in l cng vo
i vi phn tp RX ca
knh 2, m thuc v t bo
th 2. Cng vo i vi
RX chnh ca knh 2 l
ANT2

Vi 1 site trong cu hnh t


bo S5/4/7, 9 DRFU c
lp t p ng nhng
yu cu ca cu hnh t
bo S6/4/8, nhng cu
hnh d liu vn c thc
hin trn c s cu hnh t
bo S5/4/7
-S3/3/3: DRFU=lm trn
(9/2)=5

trn [(s TRX + s lng ca cc t bo S1) /2]


-Khi s lng TRX ca site > 12, s lng TRX
chn nn c cu hnh cho 1 t bo. S DRFU =
lm trn (s TRX sau khi 2 TRX c cu hnh
trong 1 sector / 2)
S lng
GRFU

Xc nh
DRFU TRX
trong phng
thc anten
i

Cc DRFU
ti hai bng
tn c cu
hnh trong 1
site

Cc nguyn
tc cu hnh
cng tn ti
DRFU v

-1 GRFU khng phc v 2 t bo. Mi t bo vi 1


anten n c th c cu hnh vi ti a 2 GRFU
-1 GRFU h tr cu hnh t bo ti a S6; 2 GRFU
h tr cu hnh t bo ti a S12. h tr cu
hnh ln hn S12, phi s dng nhiu h thng
anten
Sau khi xc nh TRX, cc t bo vi s lng
TRX l
S5=S3+S2 hoc S5=S2+S3
S6=S4+S2 hoc S6=S3+S3
S7+S4+S3 hoc S7=S3+S4
S8=S4+S4

-Nu s lng DRFU khng > 6 trong site doubleband, cc DRFU ti 2 bng tn c cu hnh cng
t. Nu t RF c cu hnh vi t hn 3 DRFU
900MHz v 3 DRFU 188MHz, cc DRFU 900MHz
c lp t trong 3 khe bn tri ca t RF, v cc
DRFU 1800MHz c lp t trong 3 khe bn phi
ca t RF
-Khi 2 t RF c cu hnh v s lng DRFU ti
mi bng tn khng > 6, cc DRFU 900MHz c
lp t trong t RF u tin v cc t DRFU
1800MHz c lp t trong t RF th 2. Cc
DRFU c lp t trong cc khe theo cu hnh
S4/4/4 in hnh.
Khi 2 t RF c cu hnh v s lng DRFU ti 1
bng tn (v d, 900MHz) l > 6, cc DRFU khc
ti bng tn ny dng chung t RF cn li vi cc
DRFU ti bng tn cn li (v d, 1800MHz). Cu
hnh hn hp ca cc DRFU ti 2 bng tn l c
cho php.
Cc nguyn tc cu hnh cng tn ti ca cc DRFU
v GRFU nh sau:
-BCCH bn c mang trn GRFU
-Khi cc yu cu v ngun u ra v s sng mang

S1/2/3: DRFU=lm
trn[(6+1)/2]=4
-Sau khi 2 TRX c cu
hnh trong 1 sector, cu
hnh S5/5/5 l S6/6/6. S
DRFU = (6+6+6) /2 =9

- Trong S3/5/4, S5
c th c phn chia
thnh S3+S2. Khi , cu
hnh t bo l S3/(3/2)/4
- Trong S2/5/5, S5 u tin
c phn chia thnh
S2+S3; S5 th 2 c
phn chia thnh S3+S2.
Khi , cu hnh t bo l
S2/(2/3)/(3/2)

GRFU

c p ng v cu hnh t bo > S4, 1 DRFU n


c cu hnh vi 1 TRX; khi 2 DRFU c cu
hnh, tt nht l s dng 1 DRFU
-Ngun TX ca DRFU v ngun TX ca GRFU
trong phm vi 1 t bo l ging nhau. S khc nhau
v cng sut khng nn vt qu 0.5dB
-Khi cc DRFU v GRFU c cu hnh trong 1 t
bo, phn tp RX 4 ng v phn tp TX khng
c h tr
-Cc DRFU v GRFU khng c khuyn khch
trong cng site mi

Ch : trong phng thc cu hnh 2 TRX trong 1 sector, 1 DRFU thuc v ch 1 sector
Cc nguyn tc cu hnh BBU
Mt BBU c 6 cng CPRI v h tr ti a 72 sng mang. Hnh sau m t cc khe BBU

Bng 2. Cc nguyn tc cu hnh bn mch ca BBU


Module hoc bn mch
UBFA
UPEU

UEIU

GTMU
UELP

M t
1 UBFA phi c cu hnh
1 UPEU phi c cu hnh
1 UPEU th hai c th c cu hnh khi ngun d phng c yu
cu. Tuy nhin, BBU khng th c cu hnh vi UPEU v UEIU
ti cng thi im
1 UEIU phi c cu hnh khi hn 2 t BTS3900 c cu hnh
trong cng 1 site n
Trong ng dng outdoor, 1 UEIU phi c cu hnh khi hn 1 t
ngun APM30 c cu hnh
1 GTMU phi c cu hnh
GTMU c lp t trong khe 5 hoc 6
Khng c yu cu trong BTS3900
1 UELP phi c cu hnh trong BTS3900A. UELP c lp t
trong khe 1

Kt ni cp RF ca GRFU
Mt u jumper RF ni ti cng RF trn GRFU, u cn li ni ti feeder. Bn c th xc nh cc
cng RF ph hp da trn phng thc ni mng thc t

Bng 1. Phng thc anten pha BSC


Cu hnh GRFU
1 GRFU
2 GRFU

Phng thc anten


Anten i
Anten n My thu i

Cu hnh t bo vi 1 GRFU (S3-S6)


Khi 1 anten lng cc c cu hnh, 1 knh TX v 2 knh RX c h tr. Cc cng ANT_RXB
v ANT_TX/RXA thu cc tn hiu t anten t c phn tp RX

Hnh 1. Cc kt ni cp RF (S3-S6)
Cu hnh t bo vi 2 GRFU (S7-S12)
Khi cu hnh t bo thp hn S7, cn 2 GRFU do s hn ch ca cng sut u ra hoc tn s
Khi cu hnh t bo t S7 n S12, cn 2 GRFU
Cng ANT_TX/RXA trn mi GRFU h tr
5.

Cc c tnh k thut ca BTS3900/BTS3900A

Dung lng
Dung lng ca BTS/BTS3900A c biu th qua s lng sng mang v s lng t bo

Mt t n c th c cu hnh ti a 6 RFU

Mt t n phc v ti a 6 sector

Khi DRFU c cu hnh, 1 t n h tr ti a 12 sng mang vi cu hnh t bo ti a


S4/4/4

Khi DRFU c cu hnh, 1 site n h tr ti a 36 sng mang vi cu hnh t bo ti a


S12/12/12

Khi GRFU c cu hnh, 1 t n h tr ti a 36 sng mang vi cu hnh t bo ti a


S12/12/12

Khi GRFU c cu hnh, 1 site n h tr ti a 72 sng mang vi cu hnh t bo ti a


S24/24/24

t tnh RF ca BTS3900/BTS3900A
c tnh RF ca BTS3900/BTS3900A lin quan n bng tn lm vic, pht, v thu nhn
Bng 1 lit k cc bng tn c h tr bi BTS3900/BTS3900A vi cc DRFU. Khong
cch gia 2 tn s l 200KHz
Bng 1. Cc bng tn lm vic v cng sut u ra ca DRFU
Bng tn lm
vic
PGSM 900 MHz/
EGSM 900 MHz

GSM 1800 MHz

Di tn s
- PGSM:
TX: 935-960 MHz
RX: 890-915 MHz
- EGSM:
TX: 925-960 MHz
RX: 880-915 MHz
TX: 1805-1888 MHz
RX: 1710-1785 MHz

Cu hnh
900 MHz
1800 MHz

S2/2/2
S4/4/4
S2/2/2
S4/4/4

Phng thc
lm vic
Khng kt hp

Cng sut u ra
(GMSK/8PSK) (W)
45 / 30

Kt hp

20 / 14

PBT

71 / 47

Khng kt hp
Kt hp
PBT

40 / 26
18 / 12
63 / 42

Cng sut u ra (W) DRFU


45
20
40
18

Bng 2 lit k cc di tn s c h tr bi BTS3900/BTS3900A c cu hnh vi GRFU.


Bng tn DL ln nht ca 1 GRFU n l 15Mb/s
Bng 2. Cc bng tn lm vic ca GRFU
Bng tn lm vic

Bng tn con

Bng tn TX

Bng tn RX

900 MHz
1800 MHz
850 MHz
1900 MHz

Ton b bng ca PGSM


45MHz di bng DCS
45MHz trn bng DCS
Ton b bng
40 MHz di bng 1900
MHz
40 MHz trn bng 1900
MHz

935-960 MHz
1805-1850 MHz
1835-1888 MHz
869-894 MHz
1930-1970 MHz

890-915 MHz
1710-1775 MHz
1740-1785 MHz
824-849 MHz
1850-1890 MHz

1935-1990 MHz

1870-1910 MHz

Bng 3. Cng sut u ra GRFU


Bng tn lm vic

Cu hnh

PGSM 900/ GSM1800/ 850/ 1900 (MHz)

S3
S4
S5
S6

Cng sut u ra
(GMSK/ 8PSK) (W)
31 / 20
27 / 17
18 / 12
16 / 10