You are on page 1of 3

NOTA

PENGURUSAN HEADCOUNT

HEADCOUNT
Headcount merupakan proses mengenal pasti potensi akademik dan kerjaya murid mulai tahun 1 hingga tahun 6
dan tingkatan 1 hingga tingkatan 6 bagi murid di sekolah menengah. Definisi lain ialah "Proses mengenal pasti,
merasionalkan dan menjustifikasikan penentuan ciri-ciri keupayaan pembelajaran bagi setiap pelajar supaya
guru dapat menyenaraikan dan menetapkan unjuran pencapaian subjek bagi pelajar tersebut di dalam kelas yang
diajarnya" (Hjh. Salmiah bt.Mohd Salleh- Guru Inovatif Negeri Kedah 2003)

MENGAPA PERLU HEADCOUNT?

Melihat keupayaan sediaada setiap murid;

Menilai potensi setiap murid yang dapat digarap;

Merancangprogram yang bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid berasaskan diagnosis
yang tepat;

Untuk tujuan post-mortem dan t indakan penambahbaikan yang proaktif;

Pemantauan dan penilaian boleh dibuat oleh Pengetua, Guru Besar, GPK, guru kelas, dan guru
matapelajaran secarasi stematik;

Panitiadapat berfungsi dengan lebih berkesan.

TARGET SETIAP MURID MESTI 30% ATAU LEBIH

Definisi TOV [Take-off Value]:


Nilai Letak kerja kepada seseorang murid berdasarkan potensi sediaada seperti pencapaian akademik merujuk
kepada pencapaian dalam setiap matapelajaran
Mengenal pasti TOV berasaskan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun bagitahun sebelumnya.TOVmurid tahun
semasa adalah melihat kepada keputusan Peperiksaan Akhir Tahun yang lepas.
Definisi ETR [Expected Targeted Result]:
Merujuk kepada sasaran keputusan terbaik pada akhir tahun nanti.Bagi murid tahun 6, ETR yang disasarkan
ialah UPSR manakala bagi murid lain, ETR ialah Peperiksaan Akhir tahun yang akan mereka hadapi pada
hujung tahun tersebut.
Definisi OTI [Operational Targeted Increment]:
Peningkatan hasil pembelajaran yang diharapkan dengan merujuk beberapa penilaian sebelum mencapai ETR.
Merujuk kepada ETR serta menetapkan samaada jangkaan pemeringkatan dua atau tiga kali penilaian.

Definisi AR [Actual Result] / ATR [Actual Targeted Result]:Pencapaian penilaian pembelajaran yang sebenar
pada peringkat terakhir seperti keputusan PeperiksaanAwam
FORMULA MENGIRA OTI

Jika peperiksaan dalaman itu sebanyak dua kali; maka OTI boleh ditentukan sebanyak dua kalidengan
rumus seperti berikut:
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV)
3
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) X 2
3
Jika peperiksaan dalaman itu sebanyak tiga kali; maka OTI boleh ditentukan sebanyak tiga
kalidengan rumus seperti berikut:
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV)
4
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV)
2
OTI 3 = TOV + (ETR - TOV) X 3
4
Jika peperiksaan dalaman itu sebanyak empat kali; maka OTI boleh ditentukan sebanyak empat kali
dengan rumus seperti berikut :
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV)
5
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) X 2
5
OTI 3 = TOV + (ETR - TOV) X 3
5
OTI 4 = TOV + (ETR - TOV) X 4
5
KIRA GRED PURATA SEKOLAH (GPS)

Mata pelajaran
Bahasa Melayu (Penulisan)
Bahasa Melayu (Kefahaman)
Bahasa. Inggers
Sains
Matematik

2
1
0
1
1
5

3
4
3
3
4
17

3
3
3
3
2
14

1
1
2
1
2
7

0
0
1
1
0
2

JUMLAH
Murid /k
9
9
9
9
9
= 45

GPS = [ (NGA x k ) + (NGB x k ) + (NGC x k ) + (NGD x k ) + (NGE x k )]


A
B
C
D
E
( JumlahMurid)

= (1 x 5)+( 2 x 17)+(3 x 14)+( 4 x 7)+(5 x 2)


45
= 5 + 34 + 42 + 28 + 10

45
=119 = 2.64

45
NAMA : ASIAH BT MOHD KARIM
Bil
.
1.
2.
3.
4.
5.

Mata Pelajaran

Gred

NilaiGred

A
C
B
C

1
3
2
3

BahasaMelayu
(Pemahaman)
BahasaMelayu (Penulisan)
Bahasa Ingers
Sains
Matematik

GPM Asiah Binti Mohd Karim = 1 + 1 + 3 + 2 +3


5
= 10
5
= 2.00
Contoh markah, gred dan nilai gred matapelajaran untuk SPM/ sekolah menengah atas.

MARKA
H

NILA
I
GRE
D

GRED

NGMP

KEPUTUSAN

90-100

A+

4.00

Cemerlang

80-89

3.75

Cemerlang

70-79

A-

3.50

Cemerlang

65-69

B+

3.00

Kepujian

60-64

B-

2.75

Kepujian

55-59

C+

2.50

Baik

50-54

C-

2.00

Baik

4549

1.50

Lulus

40-44

1.00

Lulus

0-39

0.00

Gagal