You are on page 1of 1
PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN ‘TUgss tania seorane guru adalah untuk: miemudohien pembelslaran murid, Guru hatus dapat menyediskan suasana pembelajaran yang menarik dan harmon! sera menciptakan pengajaran yang berkesan Guru mest menentukan pendekatan, memilih iiedah dan menetapkan teknlk-teknik tertentu sesuai dengan orkembangan dan kebolehan murid, Strategt-yang dipiin hendokiah boleh merangsang murid belajar secara aktit, membanty menganalisis konsep atau idea dan berupays menarik hath murid serta menghasilkan pembelajaran yang, bormakna, Dalam merancang pecvediagn mengaiar aktlvit yang dipiih erlu memaunyas urutan yang balk bagl mencapsi obyektit Pengajaran. Aktiviti tersetut mestilan mampu member ‘sepenuit pengaruh terhadap pemerhatian, meningkatian intelek, ingatan, ems, minat dan keeenderungan sorts membantu guru Antara kaedah dan tekik yar boleh digunakan ole guru Kaedah Sumbang'Saran Kaedah TunjukCara (demonstrasi) € Simulasi az keedah pengajaran kumpulan [5 aediah Perbincanigan atau Penyelesaian Mtasaiah ©) aediah audio tingual > Kaedah Koa Kognitit Kaodah Projet KONTEKSTUAL Mengikut teort perbelsjaran kontekstual pembstalaran ‘hanya bertaku apabila murid dapat memprases makhumat ‘atau pengetahuan baru dengan cara yang betmakniakepada mereka. Minds seseorang akan cubs mencart makna dalam kanteks ‘dengan membuat hubung kalt yang bermakna dan relevan ‘Siengan persekitarannya ‘Taort Pembelsjaran Kaotekstual menumputan Kepeds epelbagaian aspek percebitaran pembelajaran sama ada di Dillkearjan, makmal, tempat keejaatau kehiciupan harian Teort ini menggalakkan pendidik memilib dan mewujudlcan petsekitaran pembelajaran yang marangkumi pelbagal ‘pengalaman sama ada dalam konteks sosial, budoye, fzikal atau psikolog untuk mendapatian hasil pembelajaran yang sdihasratkan KONSTRUKTIVISME Ronstrustivisme aifalah satu fahaman behawa murtd membina sendin pengetahuan atati kowsep secara altit bordasarkan pengetahuan dan pengslaman sedia ada. ‘Dalam proses ini, mufid akan menyesuaikan pengetahuan ‘yang diterima dengan pengetahvan sedis ada untuk membina pengetshuanbaharu. PRB dt Utell 'BELAJAR CARABELAJAR Belajar Cara Belajarialah proses untuk mermpircigh teknie bbelajarsama ada bersama guruatautaopaguru, Peranan Gury Menentukan abjektif pembelajaran Menyesuaikan gaya pengaiaran guru dengan gaya pembelajaran murid Menyediakan pellaagai tekrik dan aktivith untuk ‘menjalankan PAP ‘Memilih bahan FaP yang sesuai Berbincang dengan marid Menilal secara tormatit dan jumatit seeta ‘mengambil rekod pencapsian mutt ‘Meengambltindakan susulan sewajarnya PEMBELAJARANAKSES KENDIRI Peribelajaran Akses Kenditi (PAK) adalah pendekatan pembelajaran yang member| akses kapads pembelajaran dan membolchkan murid mempersien pengetakuon don kemahiran secara bereikarl. Dalam PAX, bahan pengalaran iroka dan diuruskan supaya murid belajar mengikut minat, keperluan, tahap kamampus din giya pembelajeran reneka. 84g) membolehkan murid mendanatkan maklum balas tentang pencapaisn dan lemajuae mereka, program PAKmanyediapentaksiran kendir PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH Penilaian Kendalina Sekolah bermaksud peranen penting vane dimaiakan alah gwrudataen mengesan perkembangar, kebolehaa, kemajuan dan pencapaisn murid. Guru menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinlal, merancang dan membing instrumen periiaian, merekod hasil penilaian, menganalisis suakiumat penilsian, melapor danmambuattindakans usulan MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR Kemahiran treeikir dlbahagikan kepada kemabiran bertikir leritis dan kemahiran ber‘ikir kreatit. Kemahiran borfekir Jeritls fatah tebelehan untuk menial kemunasabahan sesuatu idea danbersifat evaluatit Kemahiran berfikirkreatitialah kebclehan untukemencerna dan menghacikan idea asi dan berdilat generat Idea baharu terhasil molalul iam atau gabungan Wea-idea yang ada Strateg! berfikie pula meripakan proses berfiker yang lebih tinggi peringkatnya dan mengandung! beberopa langkah yang melibatkan beberapa kerahiran berfikir keiths dan kreatif. Kesemua kemahiran yang dligunakan dalam oktiviti Pde adalah pada akhimya menuju ke arah membuat konsepsl keputusan dan menyeletaskanmasalah Kemahiran berfikir menaakul adalahsebagaipelincir datem membantu kita meanbust pertimbangan secara logik dan Fasional kepada semua kemshiran bertikir dan strate: beet