You are on page 1of 12

1

Primer:
Na skici je prikazan popreni presek konstrukcije drumskog mosta II kategorije. Sprovedena je analiza stalnog i povremenog
optereenja i odreeni su statiki uticaji u kolovoznoj ploi merodavni za dimenzionisanje. Dimenzionisanje preseka kolovozne ploe
u sredini raspona i na mestu ukljetenja sprovedeno je prema graninim stanjima nosivosti i upotrebljivosti.

1.

Stalno optereenje:

1.1

Dodatno stalno optereenje


(da = 7 cm)

0.0724.0 = 1.68 kN/m2

izolacija na kolovozu (di = 1 cm)

0.0116.0 = 0.16 kN/m2

asfalt na kolovozu

g = 1.84 kN/m2
1.2

Sopstvena teina kolovozne ploe (dp = 30 cm)


gst = 0.3 25.0 = 7.50 kN/m2

1.3

Ukupno stalno optereenje


g = gst + g = 7.5 + 1.84 =9.34 kN/m2

2.

Povremeno optereenje:

2.1

Optereenje od tokova vozila V600

koncentricana sila od jednog toka: P = 100 KN


irine naleganja toka:
vonje)

b1 = 0.60 m (upravno na pravac vonje) i b2 = 0.20 m (u pravcu

raspon kolovozne ploe:

L = 6.0 m

dinamiki koeficijent: Kd = 1.4 0.008L = 1.4 - 0.0086.0 = 1.352 1.35


rasprostiranje optereenja u pravcu vonje:
b2* = 0.20 + 2(0.07+0.01) + 0.30 = 0.66 m
efektivna irina u pravcu vonje za jedan toak:

b3* = b2* + (Ap/A)L = 0.66 + 0.356.0 = 2.76 m

Odnos podeone armature (postavljene u pravcu vonje) i glavne armature (postavljene upravno na
pravac vonje), kod kolovoznih ploa se obino usvaja u granicama od 0.30 do 0.40. Ovde je
usvojena srednja vrednost od 0.35.
Sraunata efektivna irina za jedan toak je vea od rastojanja osovina tokova vozila V600:
b3* = 2.76 m aT = 1.50 m
Odatle sledi da je merodavna efektivna irina: b3* = aT = 1.50 m
Koncentrisano linijsko optereenje koje odgovara jednom toku iznosi:
P* = (KdP)/b3* =1.35100.0/1.50 = 90 kN/m
2.2

Optereenje sa leve i desne strane tipskog vozila

Ovo optereenje prema naim vaeim propisima iznosi:


3.

p2 = 3.0 kN/m2.

Statiki uticaji u podruju negativnih momenta savijanja

Statiki uticaji za negativne momente savijanja se odreuju za proraunski model obostrano


potpuno ukljetene grede, iji je proraunski raspon L.
Proraunski raspon kolovozne ploe je:
L = bo + dp = 5.70 + 0.30 = 6.0 m
3.1

Stalno optereenje

3.1.1

Presek u ukljetenju:

Mg

g L2
9.34 6.0 2

28.020 kNm / m
12
12

3.2

Pokretno optereenje - primena uticajnih linija


X=3.30m Min=-133.78kNm -->

(#.M3)

Presek na mestu ukljetenja:

minMp= - 133.78 kNm/m

X=4.40m Min=-31.78kNm -->

X=1.00m Max=20.79kNm -->

(#.M3)

0.23

Presek na odstojanju L/6 = 1.0 m od ukletenja:

minMp= - 31.78 kNm/m

X=2.00m Min=-159.03kN -->

(#.T2)

-1.00

Presek na mestu ukljetenja:

maxTp = 159.03 kN/m

3.3

Primena sukcesivnog pomeranja pokretnog optereenja (program Tower)


#.p=3.00

6.00

Pokretno optereenje

3.00

L=0.1 m
Takasto optereenje
No
P[kN]
X1[m]
Y1[m]
X
Y
1
-90.00
-2.50
1.00
0.00
0.00
2
-90.00
-0.50
1.00
0.00
0.00
Linijsko optereenje
No p[kN/m]
X1[m]
Y1[m]
X2[m]
Y2[m]
X
Y
1
3.00
-3.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00

Z
1.00
1.00
Z
1.00

Korak pomeranja zadatog pokretnog optereenja u primeru iznosi: L = 0.10 m.

Anvelopa ekstremnih vrednosti momenata savijanja


(koristi se samo gornji deo za dimenzionisanje negativnih momenata savijanja)

Anvelopa ekstremnih vrednosti transverzalnih sila

4.

Statiki uticaji u podruju pozitivnih momenta savijanja

Proraunski model je elastino ukljetena greda za koju je potrebno odrediti stepen ukljetenja
na osnovu karakteristika kolovozne ploe i rebra glavnih nosaa.

1
0.62 L2 J pl
1

b
J rT

Veliina (L) je razmak poprenih nosaa. U primeru je: L = 18.0 m


Veliina (b) je osovinski razmak rebara glavnog nosaa. U primeru je: b = 6.30 m
Veliina (Jpl) je momenat inercije preseka kolovozne ploe u sredini njenog raspona.

J pl

U primeru je:

1 d 3pl
12

1
0.303 225 10 5 m 4 / m
12

Veliina (JrT) je momenat torzije rebra glavnog nosaa.

J rT T br3 d r

Odreuje se na osnovu izraza:

Koeficijent T je dat u sledeoj tabeli za karakteristine vrednosti odnosa (dr/br)


dr/br

1.0

1.5

2.0

3.2

4.0

6.0

8.0

10.0

0.141

0.196

0.229

0.263

0.281

0.299

0.307

0.313

0.333

U primeru je br = 0.6 m i dr =2.4 m, tako da je:

J rT 0.281 0.603 2.4 14567.04 10 5 m 4


Stepen ukljetenja je:

1
2

0.62 18.0
225 10 5
1

6.30
14567.04 10 5

0.670

Kada je poznata vrednost stepena ukljetenja obostrano ukljetene ploe, moe se sraunati
koeficijent krutosti elastinih opruga koje realizuju elastino ukljetenje primenom izraza:

kO
U primeru je: MB 30

Eb J pl 2
L 1

Eb = 3.15107 kN/m2,

tako da je krutost elastine opruge na savijanje:

kO

3.15 107 225 10 5 2 0.670

47965.91 kNm / m
6.0
1 0.670

4.1

Stalno optereenje

4.1.1

Presek u sredini raspona:

M g M go

g L2
9.34 6.0 2
0.670 28.020
23.257 kNm / m
8
8

4.2

Pokretno optereenje - primena uticajnih linija


X=5.60m Min=-5.25kNm -->

X=1.00m Max=43.36kNm -->

(#.M3)

0.48

Presek na odstojanju L/6 = 1.0 m od levog oslonca:

maxMp= 43.36 kNm/m

X=4.00m Max=101.06kNm -->

(#.M3)

Presek na odstojanju L/3 = 2.0 m od levog oslonca:

maxMp= 101.06 kNm/m

X=5.00m Max=112.08kNm -->

(#.M3)

1.00

Presek na odstojanju L/3 = 3.0 m od levog oslonca:

maxMp= 112.08 kNm/m

X=4.00m Max=101.01kNm -->

(#.M3)

0.86

Presek na odstojanju 2L/3 = 4.0 m od levog oslonca:

maxMp= 101.01 kNm/m

X=2.40m Min=-5.30kNm -->

X=7.00m Max=43.66kNm -->

(#.M3

Presek na odstojanju 5L/6 = 5.0 m od levog oslonca:

maxMp= 43.66 kNm/m

X=2.00m Min=-155.38kN -->

(#.T2)

-1.00

Presek na mestu ukljetenja:

maxTp = 155.38 kN/m

4.3

Primena sukcesivnog pomeranja pokretnog optereenja (program Tower)


#.p=3.00

6.00

Pokretno optereenje

3.00

L=0.1 m
Takasto optereenje
No
P[kN]
X1[m]
Y1[m]
X
Y
1
-90.00
-2.50
1.00
0.00
0.00
2
-90.00
-0.50
1.00
0.00
0.00
Linijsko optereenje
No p[kN/m]
X1[m]
Y1[m]
X2[m]
Y2[m]
X
Y
1
3.00
-3.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00

Z
1.00
1.00
Z
1.00

Korak pomeranja zadatog pokretnog optereenja u primeru iznosi: L = 0.10 m.

Anvelopa ekstremnih vrednosti momenata savijanja


(koristi se samo donji deo za dimenzionisanje pozitivnih momenata savijanja)

Anvelopa ekstremnih vrednosti transverzalnih sila

5.

Dimenzionisanje preseka u sredini raspona

5.1

Dimenzionisanje prema graninoj nosivosti

Odreivanje granine vrednosti momenta savijanja:


Mg = 23.26 KNm/m;

Mp = 113.85 KNm/m;

Mu = 242.15 KNm/m;

obezbeenje trajnosti elementa:


ao = 30 mm = 3.0 cm

PBAB 87
MB 40
RA 400/500
4

PBAB 87
MB 30
RA 400/500

30

#.Aa2

30

#.Aa2

#.Aa1

#.Aa1

2
100

100

M3u =

[c m ]

242.15 kNm

M3u =

b/a = -3.229/10.000
Aa1 =
25.89 cm2
Aa2 =
0.00 cm2

[c m ]

242.15 kNm

b/a = -2.587/10.000
Aa1 =
25.33 cm2
Aa2 =
0.00 cm2

Usvojeno R19/10 (Aa=28.01 cm2/m)


Pomerena linija zateuih sila i linija pokrivanja

5.2

Kontrola irine prslina u eksploataciji

Srednja (efektivna) debljina preseka elementa je:


Relativna vlanost sredine:

dm 30 cm;

RV 70 %;

Na osnovu ovih veliina odreene su konane vrednosti koeficijenta teenja i dilatacije skupljanja
betona:
= 2.55;

s = 0.340

Koeficijent starenja betona je:

= 0.80

10

Greda 1-16
PBAB 87
MB 30
RA 400/500
Eb(t0) = 3.15e+007 kN/m2
Ea = 2e+008 kN/m2
fbzs = 1916.01 kN/m2
= 2.55
= 0.80
s = 0.340
k1 = 0.40
1 = 1.00
Presek 1-1 x = 2.70m
819

30

8/20
(m=2)
1019

2
100

[c m ]

T = Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI

N1 = 0.00 kN
M3 = 22.84 kNm
Kratkotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xII(6)
N1 = 0.00 kN
M3 = 113.85 kNm
Ivicni naponi u betonu
[-13355.88 , 51112.21] kN/m2
Ivicne dilatacije
[-0.80 , 1.43]
k2 = 0.125
a1,II = 215766.24 kN/m2
2 = 0.50
= 0.97
sr = 1.05
Mr = 32.61 kNm
Nr = 0.00 kN
a,r = 51083.97 kN/m2
z,ef = 1.89%
Rastojanje prslina Lps = 14.64 cm
irina prslina ak(t) = 0.261 mm

Dozvoljena granina irina prslina za srednje agresivnu sredinu je:


Korekcija:

au = 0.2 mm

Poveanje marke betona na MB 40 i usvajanje vee povrine armature: R19/8

Greda 1-16
PBAB 87
MB 40
RA 400/500
Eb(t0) = 3.15e+007 kN/m2
Ea = 2e+008 kN/m2
fbzs = 2315.17 kN/m2
= 2.55
= 0.80
s = 0.340
k1 = 0.40
1 = 1.00

[-0.78 , 1.22]
k2 = 0.125
a1,II = 180672.12 kN/m2
2 = 0.50
= 0.96
sr = 0.86
Mr = 40.14 kNm
Nr = 0.00 kN
a,r = 52813.93 kN/m2
z,ef = 2.27%
Rastojanje prslina Lps = 13.43 cm

Presek 1-1 x = 2.70m


irina prslina ak(t) = 0.197 mm
819

30

8/20
(m=2)
1219

Aap = 0.35Aa = 0.3535.01 = 12.25 cm2/m

2
3

100

T = Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI
N1 = 0.00 kN
M3 = 22.84 kNm
Kratkotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xII(6)
N1 = 0.00 kN
M3 = 113.85 kNm
Ivicni naponi u betonu
[-12487.00 , 44133.37] kN/m2
Ivicne dilatacije

Podeona armatura:

[c m ]

Usvojeno: R14/10 (15.4 cm2/m)

11

6.

Dimenzionisanje preseka na mestu ukljetenja

6.1

Dimenzionisanje prema graninoj nosivosti

Odreivanje granine vrednosti momenta savijanja:


Mg = - 28.02 KNm/m; Mp = -133.89 KNm/m;

Mu = - 285.83 KNm/m;

obezbeenje trajnosti elementa:


ao = 30 mm = 3.0 cm
.Presek 1-1 x = 0.00m
Merodavna kombinacija za
savijanje: 1.60xI+1.80xII
N1u =
0.00 kN
M2u =
0.00 kNm
M3u =
-285.54 kNm

Greda 1-14
PBAB 87
MB 40
RA 400/500
Kompletna sema opterecenja
4

Merodavna kombinacija za smicanje:


1.60xI+1.80xII
T2u =
-327.08 kN
T3u =
0.00 kN
M1u =
0.00 kNm

45

#.Aa2

#.Aa1

b/a = -1.451/10.000
Aa1 =
0.00 cm2
Aa2 =
18.23 cm2
Aa3 =
0.00 cm2
Aa4 =
0.00 cm2
Aa,uz =
0.00 cm2/m (m=2)
y = 0.89MPa < r , r = 1.30MPa

100
3

[c m ]

Usvojeno R16/10 (Aa=20.10 cm2/m)


6.2

Kontrola irine prslina u eksploataciji

Srednja (efektivna) debljina preseka elementa je:


Relativna vlanost sredine:

dm 45.0 cm;

RV 70 %;

Na osnovu ovih veliina odreene su konane vrednosti koeficijenta teenja i dilatacije skuplja betona:
= 2.50
i
s = 0.300
Koeficijent starenja betona je:
Greda 1-14
PBAB 87
MB 40
RA 400/500
Eb(t0) = 3.4e+007 kN/m2
Ea = 2e+008 kN/m2
fbzs = 2209.41 kN/m2
= 2.50
= 0.80
s = 0.300
k1 = 0.40
1 = 1.00

T = Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI
N1 = 0.00 kN
M3 = -28.02 kNm
Kratkotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xII(12)
N1 = 0.00 kN
M3 = -133.73 kNm

Presek 1-1 x = 0.00m


1016

45

8/20
(m=2)

616
2
3

= 0.80

100
[c m ]

Ivicni naponi u betonu


[-8852.43 , 47574.02] kN/m2
Ivicne dilatacije
[-0.60 , 1.18]
k2 = 0.125
a1,II = 207645.07 kN/m2
2 = 0.50
= 0.87
sr = 0.91
Mr = -80.64 kNm
Nr = 0.00 kN
a,r = 104117.95 kN/m2
z,ef = 1.32%
Rastojanje prslina Lps = 13.72 cm
Sirina prslina ak(t) = 0.212 mm

12

Dozvoljena granina irina prslina za srednje agresivnu sredinu je:


Korekcija:

usvajanje vee povrine armature:

Greda 1-14
PBAB 87
MB 40
RA 400/500
Eb(t0) = 3.4e+007 kN/m2
Ea = 2e+008 kN/m2
fbzs = 2209.41 kN/m2
= 2.50
= 0.80
s = 0.300
k1 = 0.40
1 = 1.00

Kratkotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xII(12)
N1 = 0.00 kN
M3 = -133.73 kNm

1216
8/20
(m=2)

45

R16/8
T = Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI
N1 = 0.00 kN
M3 = -28.02 kNm

Presek 1-1 x = 0.00m

616
2
100

au = 0.2 mm

[c m ]

Ivicni naponi u betonu


[-8290.19 , 41048.32] kN/m2
Ivicne dilatacije
[-0.59 , 0.99]
k2 = 0.125
a1,II = 173598.92 kN/m2
2 = 0.50
= 0.87
sr = 0.76
Mr = -81.61 kNm
Nr = 0.00 kN
a,r = 88311.05 kN/m2
z,ef = 1.57%
Rastojanje prslina Lps = 12.38 cm
Sirina prslina ak(t) = 0.159 mm

Podeona armatura:
Aap = 0.35Aa = 0.3525.13 = 8.79 cm2/m
Usvojeno: R12/10 (11.5 cm2/m)

7.

Dimenzionisanje prema transverzalnim silama

7.1

Presek na mestu ukljetenja (x= 0.00 m):

Odreivanje granine vrednosti transverzalne sile:


Tg = 28.02 KN/m;

Tp = 152.72 KN/m;

Tu = 319.73 KN/m;

Tmu
319.73

10 0.867 MPa r 1.300 MPa


b z 100 0.9 41.00

Napomena:
Nije sprovedena redukcija granine transverzalne sile kojom se obuhvata nagib donje ivice ploe
usled izrade vute dimenzija (dv/bv = 15/60 cm).