You are on page 1of 1

Hattat M.

BEDEVÎ el-DİRANÎ
(1312-1387/1894-1967)

Yirminci yüzyılda Suriye’de yetişmiş olan, hat sanatının en büyük


ustalarından biri olan Muhammed Bedevi el-Dirani, 1894’de Şam’da doğdu.
Şam’ın taşra kesiminde bulunan Daria köyü ile olan bağlantısı sebebiyle
kendisine el-Dirani lakabı verildi. Çocukluğundan itibaren Kur’an derslerine
devam ederek Kur’an-ı Kerim’in bazı surelerini hıfz etti. On iki yaşından
itibaren hat sanatı ile ilgilenmeye başladı. Sahib Kalem (ö. 1897)’in talebesi
hattat Mustafa Sibâ‘î (ö. 1919)’den ta’lik hattını öğrenerek bu sahada
ustalaştı. Daha sonra Sultan II. Abdülhamid tarafından, Emevi Camii’nin
geçirdiği yangından sonra levha hatlarını yazmak göreviyle Şam’a gönderilen
ve Resa olarak tanınan hattat Yusuf Agâh bin Muhammed’den divanî, sülüs, nesih ve rik’a
hatlarını öğrendi. Meşhur hattat Memduh el-Şerif’den kûfî ve celî divanî dersleri aldı. Onun
bürosunda on yedi sene çalıştıktan sonra Emevi Camii civarında Süleymaniye bölgesinde el-Bus
sokağında kendi bürosunu açtı.

Bedevî ta’lik hattında şöhret kazandı. Sahib Kalem’inkine benzeyen üslûbuyla Bilad elŞam’daki
hattatlar üzerinde etkili oldu. Meslektaşları ve halk arasında takdir topladı ve birçok hattat onun
yolunu takip etti. Sülüs hattında Resa ve Memduh’dan etkilendi ancak daha sonra hat sanatında
Şefik Bey v e Aziz el-Refaî’yi örnek aldı. Celî sülüs hattında kazandığı ustalık eserlerinde
görülmektedir. Bunlar arasında Osman, Ravza ve Süreyya Camileri, Adalet Bakanlığı ve Meclis
Binası sayılabilir.

Şam’daki okullarda hat dersi veren el-Dirani’nin öğrencileri arasında Zuheyr Manîni, Abdül
Rezzâk Kusaybâti, Osman Taha, Ahmed el-Müfti ve Mahmud el-Havâri gibi günümüzün
tanınmış Suriyeli hattatları bulunmaktadır. el-Dirani ayrıca Nizâr Kabbâni, Dr. Şâkir Mustafa,
Dr. Nejât Kassâb Hassan, Yasser el-Mâlih gibi yazar ve şairleri de hat sanatı alanında
yetiştirmiştir. Istanbul’a giderek oradaki hat eserlerini inceledi ve tanınmış hattat Hamid Aytaç
(el-Amidî)’ı ziyaret etti. el-Dirani İskenderiye seyahati sırasında üstad Muhammed İbrahimle
tanıştı. Daha sonra Kahire’de hattat Husni el-Baba’yı ziyaret etti ve 1965 senesinde İstanbul’a
döndü.

25 Temmuz 1967 senesinde vefat eden Bedevi el-Dirani’nin mezar taşı kitabesi, yakın arkadaşı
hattat Haşim el-Bağdadî tarafından yazılmıştır. Bedevi el-Dirani 1968 yılında Suriye Birinci
Sınıf Liyakat Nişanı’na layık görüldü. el-Dirani geriye yüksek estetik ve sanat değeri taşıyan,
birçoğu ta’lik hattıyla yazılmış çok sayıda mükemmel hat eserleri bıraktı.

http://www.kalemguzeli.net/hattat-m-bedevi-el-dirani.html