You are on page 1of 1

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. HỒ CHÍ MINH

Số: /TB-ĐHKT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO
(V/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 & 1/5 năm 2010)
_____________________

Kính gửi:
- Các Khoa và bộ môn trực thuộc
- Sinh viên các lớp hệ chính quy, liên thông, văn
bằng 2.

Căn cứ vào Kế hoạch học tập học kỳ II – năm học : 2009-2010 và


thông báo của trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, phòng Quản lý đào tạo thông
báo đến tất cả các sinh viên các lớp về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
(mùng 10/3) và lễ 30/4, 1/5 như sau :
1/ Tất cả sinh viên các lớp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3)
vào ngày thứ 6 (ngày 23/04/2010).
2/ Sinh viên các lớp sẽ nghỉ lễ 30/04 & 01/05 vào các ngày thứ 6 và
ngày thứ 7, ngày thứ 2 (ngày 30, 1 & ngày 03/05/2010).
Lịch học bù sẽ kéo dài thêm 1 tuần đối với các học phần kết thúc sớm
trước khi thi ít nhất 1 tuần trống, ngoài ra các học phần khác (thuộc lớp niên
chế) có thể học bù tùy theo lịch giữa SV và GV (có đăng ký với phòng đào
tạo)
Yêu cầu sinh viên các lớp thực hiện theo thông báo này./.

TL.HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG P. QL ĐÀO TẠO
P. TRƯỞNG P. QL ĐÀO TẠO
Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VT, …., ….

VƯƠNG THỊ THUỶ