You are on page 1of 1

TH1 : Không hiện được file ẩn trong Folder Options :

Vào regitry : Start->run->regedit


Đi theo đường này :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr
entVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL
Tại khóa CheckedValue xóa nó đi rồi tạo mới 1 DWORD cũng có tên là :CheckedValue
và cho giá trị của nó là 1.
Khởi động lại máy . = OK

TH2 : Mất Folder Options :

Vào start ->run->gpedit.msc


User Configuration->Admitrative Templates > Windows Compnents > Windows
Explorer >
Bạn chọn thuộc tính Remove the Folder Options menu item from the Tools menu là
Disable