You are on page 1of 12

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVILNIK
O PLAAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIKA
NA UNIVERZITETU U TUZLI

Tuzla, novembar 2015. godine

Na osnovu lana 18. stav (1) taka a) Zakona o Univerzitetu u Tuzli (Slubene novine
Tuzlanskog kantona broj: 9/08, 8/10 i 7/11) te lana 72. stav (1) taka c) i 285. stav (2) Statuta
Univerziteta u Tuzli (drugi preieni tekst), a u vezi sa Standardima i normativima visokog
obrazovanja Tuzlanskog kantona ( Slubene novine Tuzlanskog kantonabroj:8/15) i
Pravilnikom o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim
koeficijentima za obraun plaa u javnim ustanovama visokog obrazovanja broj: (Slubene
novine Tuzlanskog kantona broj:9/15) na prijedlog Rektora, te uz pribavljenu prethodnu
saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-05-22101-5/1 od 29.10.2015. godine, Upravni
odbor Univerziteta u Tuzli na vanrednoj sjednici odranoj 02.11.2015. godine, donio je
PRAVILNIK
O PLAAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIKA NA
UNIVERZITETU U TUZLI
I OPTE ODREDBE
lan 1.
Ovim Pravilnikom ureuju se plae, naknade i drugih primanja zaposlenika Univerziteta u Tuzli
(u daljem tekstu: Univerzitet), te vrste naknada za spoljne saradnike koji uestvuju u izvoenju
nauno-nastavnog procesa na Univerzitetu.
lan 2.
(1) Plau zaposlenika utvruje Rektor, u skladu sa ovim Pravilnikom.
(2) Zaposleniku se, prilikom isplate plae, uruuje pismeni obraun plae.
(3) Plaa zaposlenika isplauje se jednom mjeseno, za prethodni mjesec.
II OBRAUN PLAA
A. OBRAUN PLAA ZAPOSLENIKA KOJI SU U RADNOM ODNOSU SA PUNIM
RADNIM VREMENOM
lan 3.
(1) Plaa zaposlenika utvruje se tako to se osnovica za obraun plae pomnoi sa
koeficijentom za obraun plae i uvea za dio utvren po osnovu radnog staa.
(2) Radni sta vrjednuje se tako to se plaa u mjesenom iznosu uvea za 0,5% za svaku
godinu radnog staa, s tim da ukupno poveanje po ovom osnovu ne moe biti vee od 20%.
(3) Osnovicu za obraun plae utvruje Vlada Tuzlanskog kantona.
(4) Zaposleniku se ne moe isplatiti plaa u iznosu manjem od najnie plae, utvrene Zakonom
i Opim kolektivnim ugovorom.
RUKOVODEI ZAPOSLENICI I AKADEMSKO OSOBLJE
lan 4.
(1) Rukovodeim zaposlenicima i akademskom osoblju plaa se utvruje na bazi jedinstvenih
naziva za grupe poslova i zadataka, uslova za njihovo vrenje i zvanja, po koeficijentima kako
slijedi:
1. RUKOVODEI ZAPOSLENICI
Radno mjesto
a) rektor................................................................................
b) prorektor redovni profesor... .....................................

Koeficijent
6,46
6,46

prorektor vanredni profesor........................................


c) dekan redovni profesor
- za minimalno sedmino optereenje od 2 sata ..................
- za maksimalno sedmino optereenje od 4,5 sata ............
d) dekan vanredni profesor
- za minimalno sedmino optereenje od 2 sata ..................
- za maksimalno sedmino optereenje od 4,5 sata .............
e) dekan - docent
- za minimalno sedmino optereenje od 2 sata ..................
- za maksimalno sedmino optereenje od 4,5 sata ............

6,01
5,63
6,46
5,19
6,01
4,76
5,57

f) prodekan/voditelj II/III ciklusa redovni profesor


- za minimalno sedmino optereenje od 4 (3*) ..................
5,63
- za maksimalno sedmino optereenje od 6,5 (5,5*) sati ...
6,46
g) prodekan/voditelj II/III ciklusa vanredni profesor
- za minimalno sedmino optereenje od 4 (3*) ..................
5,19
- za maksimalno sedmino optereenje od 6,5 (5,5*) sati ...
6,01
h) prodekan/voditelj II/III ciklusa - docent
- za minimalno sedmino optereenje od 4 (3*) ..................
4,76
- za maksimalno sedmino optereenje od 6,5 (5,5*) sati ....
5,57
Optereenje oznaeno* odnosi se na prodekane fakulteta koji realizuju 5 i vie studijskih
programa uz ostale propisane obaveze u okviru 40- satne radne sedmice.
j) generalni sekretar ...........................................................
3,40
i) direktor Studenskog centra ..........................................
3,09
2. NASTAVNICI
Koeficijent
a) redovni profesor
- za minimalno sedmino optereenje od 6 sati ...................
5,63
- za maksimalno sedmino optereenje od 10 sati .............
6,71
Koeficijent za obraun plae za minimalno sedmino optereenje (prosjeno na godinjem
nivou) redovnom profesoru od 6 sati za svaki naredni sat predavanja do 8,5 sati sedminog
optereenja se uveava za 0,37, a od 8,5 sati za svaki naredni sat predavanja do 10 sati
sedminog optereenja se uveava za 0,10.
b) vanredni profesor
- za minimalno sedmino optereenje od 6 sati ...................
5,19
- za maksimalno sedmino optereenje od 10 sati ..............
6,20
Koeficijent za obraun plae za minimalno sedmino optereenje (prosjeno na godinjem
nivou) vanrednom profesoru od 6 sati za svaki naredni sat predavanja do 8,5 sati sedminog
optereenja se uveava za 0,35, a od 8,5 sati za svaki naredni sat predavanja do 10 sati
sedminog optereenja se uveava za 0,08.
c) docent
- za minimalno sedmino optereenje od 6 sati ..................
4,76
- za maksimalno sedmino optereenje od 10 sati .............
5,64
Koeficijent za obraun plae za minimalno sedmino optereenje (prosjeno na godinjem
nivou) docentu od 6 sati za svaki naredni sat predavanja do 8,5 sati sedminog optereenja se
uveava za 0,32, a od 8,5 sati za svaki naredni sat predavanja do 10 sati sedminog optereenja
se uveava za 0,05.

3. SARADNICI

Koeficijent

a) vii asistent
- za minimalno sedmino optereenje od 10 sati .................
-za maksimalno sedmino optereenje od 15 sati ...............

2,78
3,42

b) lektor
- za minimalno sedmino optereenje od 10 sati ..................
- za maksimalno sedmino optereenje od 15 sati ..............

2,47
3,04

c) asistent
- za minimalno sedmino optereenje od 10 sati .................
- za maksimalno sedmino optereenje od 15 sati ..............

2,32
2,85

(2) Rukovodeim zaposlenicima utvruje se poloajni dodatak prema sloenosti i znaaju


poslova pojedinog poloaja kao i odgovornosti i posebnim ovlatenjima u obavljanju tih
poslova, u iznosu kako slijedi:

Rektor ......................................................................
prorektor ..................................................................
dekan, generalni sekretar i direktor Studentskog centra ...
prodekan, voditelji univerzitetskih Centara/Ureda,
imenovani voditelji drugog/treeg ciklusa studija .............

20 %
15 %
10 %
5%.

lan 5.
(1) etrdesetasovna radna sedmica rukovodeih zaposlenika iz reda akademskog osoblja
ukljuuje obavljanje poslova rukovoenja i poslova nastavnika, u skladu sa Standardima i
normativima visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Standardi).
(2) etrdesetasovna radna sedmica nastavnika i saradnika ukljuuje obavljanje poslova i
zadataka nastavnika i saradnika na nastavnim predmetima, odnosno uim naunim/umjetnikim
oblastima na koju su izabrani, ija je struktura definisana Standardima, a odnosi se na studij
organizovan kao redovni, vanredni ili studij uenjem na daljinu, odnosno kombinacijom ova tri
naina studiranja na prvom, drugom i treem ciklusu studija (u daljem tekstu: studij).
lan 6.
(1) Opis poslova nastavnika, saradnika i lektora u okviru 40 satne radne sedmice utvruje se
kako slijedi:
Red.br.
OPIS POSLOVA
1
Predavanje i vjebe na prvom, drugom i treem ciklusu studija
2
Pripreme, nadzor vjebi, konsultacije, komisije i po jedno mentorstvo za izradu
zavrnih radova prvog i drugog ciklusa, ukoliko je na studijskom programu predvien
zavrni rad
3
NNV/UNV, vijea grupacija, Senat, odbori, komiteti, komisije za izbore, fondovi i
radna tijela fakulteta/Akademije i Univerziteta
4
Nauno-istraivaki/umjetniki rad s ciljem ostvarenja uslova za napredovanje
(projekti, komisije za zavrne radove drugog ciklusa, istraivanja s ciljem publiciranja
strunih i naunih radova, knjiga i udbenika, organizacija i uee na naunim i
strunim domaim i meunarodnim skupovima, itd).
UKUPNO:
40 sati
4

(2) Broj mentorstava preko broja utvrenog u stavu (1) ovog lana se utvruje na osnovu broja
studenata i broja nastavnika ukljuenih u realizaciju nastave na studijskom programu, vodei
rauna o ravnomjernom optereenju nastavnika u toku jedne akademske godine.
(3) Mentorstvo na izradi zavrnog rada treeg ciklusa studija kao i uee u komisijama ne
ulaze u opis poslova iz stava (1) ovog lana, s tim da na treem ciklusu studija broj mentorstava
ne moe biti vei od 2 u toku jedne akademske godine.
lan 7.
(1) Prije poetka akademske godine utvruje se Plan realizacije nastave za sva tri ciklusa studija
kojim se utvruje sedmino optereenje u nastavi za svakog nastavnika i saradnika.
(2) Na osnovu usvojenog Plana realizacije nastave iz prethodnog stava ovog lana utvruje se
prosjeno sedmino optereenje nastavnika i saradnika na godinjem nivou, a koje se iskazuje
na propisanom obrascu Optereenje u nastavi.
(3) Obraun i isplata plaa nastavnika i saradnika vri se na osnovu izdatog pojedinanog
rjeenja o utvrivanju koeficijenta za obraun plae izdatog na osnovu obrasca iz prethodnog
stava ovog lana.
(4) Ukoliko doe do izmjene Plana realizacije nastave, dekan je duan Uredu za nastavu i
studentska pitanja i Slubi za pravne, kadrovske i opte poslove dostaviti izmjenjene obrasce
Optereenja u nastavi.
(5) U sluaju da nastavnik ili saradnik iz opravdanih razloga ne izvede nastavu/vjebe zbog
odsustvovanja sa rada, moe istu nadoknaditi pod uslovom da je odsustvo trajalo do 30 dana.
(6) Nastavniku ili saradniku, koji iz opravdanih razloga odsustvuje sa rada due od 30 dana ili
ne nadoknadi nastavu u sluaju iz prethodnog stava ovog lana, izvrit e se korekcija njegovog
optereenja.
(7) Nastavnici i saradnici duni su, prvog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, podnijeti
prodekanu za nastavu i studentska pitanja, mjeseni izvjetaj o odranoj nastavi sa podacima o
efektivno odranim satima predavanja/vjebi, koji se uva u arhivi fakulteta/Akademije
narednih pet akademskih godina.
(8) Na osnovu mjesenih izvjetaja iz prethodnog stava ovog lana, dekan je duan do 5-og u
mjesecu za prethodni mjesec, dostaviti Uredu za nastavu i studentska pitanja zbirni mjeseni
izvjetaj o realizaciji nastave sa posebnom naznakom i obrazloenjem o nastavi koja nije
realizirana, a informaciju o nastavi koja nije realizovana dostavlja i Ekonomsko-finansijskoj
slubi.
(9) Zbirni mjeseni izvjetaj o realizaciji nastave, kao i informacija iz prethodnog stava ovog
lana uvaju se u arhivi Univerziteta narednih pet akademskih godina.
(10) Mjeseni, odnosno zbirni mjeseni izvjetaji o odranoj nastavi podnose se na obrascima
koje propisuje prorektor za nastavu i studentska pitanja, a iste ovjeravaju prodekan za nastavu i
studentska pitanja i dekan.
(11) Zaposlenicima koji, u propisanom roku ne dostave mjeseni izvjetaj o odranoj nastavi,
plaa e se obraunati i isplatiti po minimalnom koeficijentu za obraun plae.
VANNASTAVNO OSOBLJE
lan 8.
Vannastavnom osoblju plaa se utvruje na bazi jedinstvenih naziva za grupe poslova i
zadataka, uslova za njihovo vrenje i strune spreme po koeficijentima, kako slijedi:

1. ZAPOSLENICI VISOKE STRUNE SPREME


Radno mjesto
Koeficijent
efovi unutranjih podorganizacionih jedinica (ef slube/odjeljenja,
pomonik generalnog sekretara, ef ureda Rektora) ......
2,78
5

voditelj/koordinator ureda/centra (ako su poslovi radnog mjesta) ....


ef studentske slube.....................................................
glavni finansijski knjigovoa .......................................
vii struni saradnik .......................................................
sekretar Senata/OJ Studentski centar/ CEDUT-a...........
referent za plan i analizu ...............................................
sistem inenjer/ inenjer za podrku internetu/mreni administrator ..
prevodilac ......................................................................
struni saradnik u Uredu/Centru/slubi ........................
istraiva .....................................................................
vii laborant ..................................................................
bibliotekar ....................................................................
upravnik smjetaja/upravnik ishrane ............................
ostala radna mjesta sa VSS ...........................................

2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,40
2,40
2,40
2,32
2,32
2,32
2,32
2,32

2. ZAPOSLENICI VIE STRUNE SPREME


Radno mjesto
ef studentske slube ......................................................
vii laborant ...................................................................
ef pisarnice ..................................................................
vii referent ...................................................................
saradnik u Uredu/slubi ................................................
referent za stalna sredstva, odravanje i investicije.......
ostala radna mjesta sa VS ..............................................

Koeficijent
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,74

3. VK ZAPOSLENICI /V STEPEN STRUNE SPREME


Radno mjesto
Sekretar u Kabinetu Rektora...........................................
ef kuhinje .....................................................................
Referent .........................................................................
Glavni kuhar ...................................................................
Kuhar - raunopolaga ...............................................
Ostala radna mjesta sa VKV...........................................

Koeficijent
1,64
1,61
1,61
1,59
1,52
1,52

4. ZAPOSLENICI SREDNJE STRUNE SPREME


Radno mjesto
Referent u studentskoj/ekonomsko-finansijskoj slubi ...
Laborant .................................................................
Saradnik za studentsku scenu .................................
Finansijski knjigovoa ...........................................
Referent za obraun plae ......................................
Glavni blagajnik .....................................................
Likvidator ................................................................
Blagajnik u studentskom centru ..............................
Robno materijalni knjigovoa ..............................
Knjigovoa za osnovna sredstva .............................
Referent u pisarnici .................................................
Saradnik za informisanje .........................................
Referent nabave ......................................................

Koeficijent
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
6

Voza .......................................................................
Domar .......................................................................
Saradnik za pripremu dokumentacije za trezor........
Tehniki sekretar organizacione jedinice ................
Arhivar ....................................................................
Knjiniar ................................................................
Referent za smjetaj studenata ................................
Saradnik u Univerzitetskoj dvorani ........................
Magacioner .............................................................
Prodava u studentskoj kantini ...............................
Ostala radna mjesta sa SSS .....................................

1,49
1,49
1,48
1,45
1,45
1,42
1,42
1,39
1,36
1,33
1,39

5. KV ZAPOSLENICI
Radno mjesto
Kuhar slastiar burekdija .................................
ef kuhinje ..............................................................
Voza ......................................................................
Tehniki sekretar organizacione jedinice................
Daktilograf .............................................................
Domar ....................................................................
Prodava u kantini .................................................
Konobar .................................................................
Radnik u veeraju ..................................................
Portir ......................................................................
Ostala radna mjesta sa KV .....................................

Koeficijent
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

6. PK ZAPOSLENICI
Radno mjesto
Radnik u veeraju ...................................................
Domaica/spremaica ............................................
Pomoni kuhar .......................................................
Saradnik za tehnike poslove.................................

Koeficijent
1,12
1,12
1,12
1,12

7. NK ZAPOSLENICI
Radno mjesto
Portir ......................................................................
Kurir ......................................................................
Pomoni magacioner ............................................
Spremaica .............................................................

Koeficijent
1,00
1,00
1,00
1,00

lan 9.
Za vrijeme obavljanja pripravnikog staa pripravnik ima pravo na 70% plae obraunate po
najniem koeficijentu utvrenim ovim Pravilnikom za strunu spremu koju pripravnik ima.
B. OBRAUN PLAE ZAPOSLENIKA KOJI SU U RADNOM ODNOSU SA
DIJELOM RADNOG VREMENA
lan 10.
7

Plaa zaposlenika, koji je u radnom odnosu sa dijelom radnog vremena utvruje se na nain
utvren ovim Pravilnikom za zaposlenike sa punim radnim vremenom, proporcionalno procentu
udruenog dijela radnog vremena.

lan 11.
Nastavnici i saradnici iz prethodnog lana ovog Pravilnika imaju obavezu izvravati sve poslove
utvrene nastavnim planom i programom, Planom realizacije nastave te Standardima, u procentu
udruenog dijela radnog vremena.
III NAKNADE ODREENIH MATERIJALNIH TROKOVA I DRUGIH PRIMANJA
ZAPOSLENIKA
lan 12.
(1) Zaposleniku pripada naknada odreenih materijalnih trokova i druga primanja koja se
utvruju prema stvarnim trokovima i iznose, kako slijedi:
a) naknada trokova koritenja automobila u linoj svojini u slubene svrhe, ako se takvo
koritenje prethodno odobri u visini od 20% cijene jednog litra benzina po preenom
kilometru na odreenoj relaciji;
b) otpremnina pri odlasku u penziju u visini od est prosjenih neto plaa ostvarenih u
Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) prema posljednjem
objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku ili u visini est posljednjih
obraunatih ili isplaenih plaa zaposlenika, ako je to za njega povoljnije;
c) u sluaju smrti zaposlenika, trokovi sahrane isplauju se u visini tri prosjene neto plae
ostvarene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za
statistiku;
d) zaposleniku se isplauje pomo u visini od dvije prosjene neto plae ostvarene u Federaciji
prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku u sluaju smrti
lana ue porodice;
e) zaposleniku se isplauje jednokratna pomo u visini od jedne prosjene neto plae ostvarene
u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku u
sluajevima:
invalidnosti zaposlenika ili lana njegove ue porodice,
teke bolesti zaposlenika ili lana njegove ue porodice.
(2) Pod jednokratnom pomoi, u smislu take e) prethodnog stava, podrazumijeva se jednom
ostvareno pravo na isplatu pomoi za sluaj iste teke bolesti ili invalidnosti.
(3) Pod tekom boleu, u smislu take e) prethodnog stava, a koja se dokazuje dijagnozom
utvrenom od strane ovlatene zdravstvene ustanove, podrazumijevaju se:
a) respiratorne bolesti:
bolesti plua praene trajnim oteenjem respiratorne funkcije (sa vrijednostima
FVC, FEV I I FEV I-FVC ispod 40 %),
apsces plua i medijastinuma,
piotorax,
respiratorni distres sindrom,
b) bolesti kotano-miinog sistema i vezivnog tkiva:
direktna infekcija zglobova kod infektivnih i parazitnih oboljenja,
seropozitivni reumativni artitis kada je bolesnik nesposoban za bilo kakve aktivnosti
ili vezan za postelju i invalidska kolica,
ankilozirajui spondilitis,

protruzija intervertebralnog diskusa praena komplikacijama (teim funkcionalnim


oteenjem nerava, miia, poputanjem sfinktera) koje zahtijevaju intezivan i
dugotrajan tretman,
kao i bolesti koje uzrokuju ozbiljne funkcionalne smetnje i lokomotornog aparata,
veu bolesnika za postelju i trajno ga onemoguavaja u svakodnevnim radnim
aktivnostima,
c) neuromiine bolesti:
progresivna neuromiina oboljenja,
multipla skleroza,
mijastenija gravis,
epilepsija nekontrolirana ili rezistentna na terapiju,
nezarazni encefalitisi i encefalomijalitisi,
d) specifina stanja koja zahtijevaju skupi i doivotni tretman
transplantacije organa,
transplantacija kotane sri,
stanja poslije operativnih zahvata na srcu, mozgu i pluima koja zahtijevaju due
bolniko lijeenje, rehabilitaciju i intenzivni medikamentozni tretman,
e) ostala oboljenja:
infarkt (srani ili modani),
maligni tumori.
(4) Pomo utvrena u stavu (1) taka e) alineja 1. ovog lana isplauje se ukoliko je invalidnost
utvrena u procentu 90 % i vie oteenje organizma.
(5) Pod lanom ue porodice, u smislu Uredbe i ovog Pravilnika, podrazumijevaju se: brani
drug, djeca i roditelji, ouh, maeha, usvojitelj, kao i unuad bez roditelja, braa i sestre, ako sa
zaposlenikom ive u zajednikom domainstvu.
lan 13.
Zaposleniku pripada:
a) karta za prijevoz u javnom saobraaju, ukoliko koristi prijevoz javnim saobraajem, ili
novana naknada u visini cijene mjesene karte za najjeftiniji prijevoz, ako je mjesto
stanovanja zaposlenika od mjesta rada udaljeno najmanje dva kilometra. Udaljenost od
mjesta rada odreuje se na osnovu najkrae putne komunikacije od adrese u mjestu
stanovanja;
b) naknada za ishranu u toku rada (topli obrok), u visini koju utvruje Vlada Kantona na
prijedlog Ministarstva finansija za sve budetske korisnike, u skladu sa sredstvima
planiranim budetom. Ova naknada pripada i zaposleniku koji je radom angaovan izvan
ustanove do 8 sati u toku dana a nije ostvario pravo na dnevnicu,
c) naknada za regres za koritenje godinjeg odmora, u iznosu koji utvruje Vlada Kantona na
prijedlog Ministarstva finansija za sve budetske korisnike, u skladu sa sredstvima
planiranim budetom;
d) jubilarna nagrada za neprekidan rad na Univerzitetu i to maksimalno do:

5 godina .......................................... 0,5 prosjene mjesene plae


10 godina .......................................... 1,0
prosjene mjesene plae
15 godina .......................................... 1,25 prosjene mjesene plae
20 godina .......................................... 1,50 prosjene mjesene plae
25 godina .......................................... 1,75 prosjene mjesene plae
30 godina .......................................... 2,0 prosjene mjesene plae
35 godina .......................................... 2,5 prosjene mjesene plae
ukoliko se u Budetu Tuzlanskog kantona utvrde sredstva za njihovu isplatu budetskim
korisnicima u oblasti obrazovanja, pri emu osnovicu za utvrivanje visine jubilarne
nagrade, za rad sa punim radnim vremenom, ini prosjena mjesena plaa ostvarena u
Federaciji u prethodna 3 mjeseca;
9

e) naknada plae za vrijeme prvih 42 dana privremene sprijeenosti za rad (bolovanje) u visini
90 % od neto plae koju je zaposlenik ostvario u mjesecu koji je prethodio nastupanju
sluaja po kojem se ostvaruje pravo na naknadu;
f) naknada plae eni-majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje
s posla radi trudnoe, poroaja i njege djeteta u visini utvrenoj zakonom;
g) naknada plae za vrijeme privremene sprijeenosti za rad (bolovanja) preko 42 dana u visini
80 % od neto plae koju je zaposlenik ostvario u mjesecu koji je prethodio nastupanju
sluaja po kojem se ostvaruje pravo na naknadu, ako zakonom nije drugaije odreeno, s tim
da ne moe biti nia od iznosa minimalne plae za mjesec za koji se utvruje naknada;
h) naknada plae za vrijeme privremene sprijeenosti za rad (bolovanje) u visini 100% od neto
plae koju je zaposlenik ostvario u mjesecu koji je prethodio nastupanju sluaja po kojem se
ostvaruje pravo na naknadu, u sluajevima sprijeenosti za rad (bolovanje) zbog:
povrede na radu i oboljenja od profesionalne bolesti,
bolesti i poremeaja prouzrokovanih trudnoom i poroajem,
transplantacije ivog tkiva i organa u korist druge osobe;
i) naknada plae u sljedeim sluajevima :
za vrijeme koritenja godinjeg odmora akademskom osoblju u visini prosjene plae
ostvarene u tekuoj akademskoj godini, a vannastavnom osoblju, za vrijeme koritenja
godinjeg odmora, u visini plae ostvarene za tekui mjesec uveane za minuli rad;
odsustva sa rada, do 7 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini uz naknadu plae u
visini od 100 % ostvarene plae u mjesecu koji prethodi mjesecu u kome ne radi;
odsustva sa rada do 30 dana zbog strunog obrazovanja, osposobljavanja ili usavravanja
u visini prosjene plae ostvarene u posljednja 3 mjeseca koji prethode mjesecu u kome
koristi odsustvo sa rada, ukoliko zaposlenik nadoknadi izgubljenu nastavu. (Ukoliko se
za vrijeme plaenog odsustva sa rada zaposlenika izvoenje nastave povjeri drugom licu,
zaposlenik ima pravo na naknadu plae u visini plae po koeficijentu za minimalno
sedmino optereenje, uveane za minuli rad) i
odsustva sa rada u svrhu strunog usavravanja i osposobljavanja, u trajanju duem od
30 dana uz naknadu plae u visini plae po koeficijentu za minimalno sedmino
optereenje uveane za minuli rad;
j) zaposleniku pripadaju dodaci i to:
za noni rad -35%. Ovaj dodatak odnosi se na sate provedene na radu koji se
smatraju nonim radom. Nonim radom smatra se rad izmeu 22-6 sati;
za rad u dane dravnih praznika -50%. Ovaj dodatak odnosi se na sate provedene na
radu koji ulaze u dane dravnih praznika;
za prekovremeni rad po nalogu rukovodioca -50%. Ovaj dodatak odnosi se na sate
provedene na radu koji ulaze u prekovremeni rad po nalogu rukovodioca,
za rad subotom i nedjeljom -30%., a odnosi se na sate provedene na radu koji padaju
u subotu ili nedjelju.
11. druge naknade koje nemaju karakter plae u sluajevima predvienim Zakonom.
lan 14.
(1)Zaposleniku rasporeenom na radno mjesto kurirkoji ne ostvaruje pravo na prijevoz u
smislu lana 13. taka a) ovog Pravilnika pripada pravo na mjesenu kartu za prijevoz na
lokaciji Tuzla-loco, radi obavljanja poslova tog radnog mjesta.
(2) Zaposleniku iz reda akademskog osoblja, koji ne ostvaruje pravo na naknadu u smislu lana
13. taka a) ovog Pravilnika a koji poslove svog radnog mjesta povremeno obavlja na razliitim
lokacijama, udaljenim vie od 2 kilometra od mjesta stanovanja pripada novana naknada u
visini cijene dnevne karte gradskog saobraaja za dane u kojima je radio na drugoj lokaciji.
lan 15.
10

(1)Zaposleniku koji je u radnom odnosu sa dijelom radnog vremena naknade iz lana 12. stav
(1) take b) do e) i lana 13. take c) do j) ovog Pravilnika, pripadaju proporcionalno procentu
udruenog dijela radnog vremena.
(2) Zaposleniku koji je u radnom odnosu sa dijelom radnog vremena naknada iz lana 13. taka
a) pripada kako slijedi:
- ako nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca pripada mu naknada u punom iznosu,
-ako je u radnom odnosu i kod drugog poslodavca pripada mu naknada proporcionalno
procentu udruenog radnog vremena, pod uslovom da mu punu naknadu ne isplauje drugi
poslodavac.
lan 16.
Naknada materijalnih trokova koji nastanu za vrijeme slubenog putovanja u zemlji i
inostranstvu obraunava se i isplauje u skladu sa Uredbom Vlade Tuzlanskog kantona o
naknadama trokova za slubena putovanja u zemlji i inostranstvu i Pravilnikom o naknadama
trokova za slubena putovanja.
lan 17.
Odluku o upuivanju Rektora na slubeni put u inostranstvo donosi prorektor, u skladu sa
Pravilnikom o radu.
lan 18.
(1) Odluku o upuivanju zaposlenika na slubeni put u inostranstvo do sedam dana donose lica
koja su Pravilnikom o naknadama trokova za slubena putovanja ovlatena za potpisivanje
naloga za slubena putovanja u zemlji i inostranstvu do sedam (7) dana.
(2) O upuivanju zaposlenika na slubeni put u inostranstvo preko sedam dana odluku donosi
rektor na prijedlog prorektora, dekana, direktora Studentskog centra, voditelja centra, odnosno
generalnog sekretara.
IV DRUGE NAKNADE KOJE NEMAJU KARAKTER PLAE
1. NAKNADA IZ NAUNO-ISTRAIVAKOG RADA
lan 19.
Zaposlenicima Univerziteta i treim licima angaovanim u realizaciji nauno-istraivakog rada
pripada ugovorna naknada, u skladu sa ostvarenim sredstvima u obavljanju naunoistraivakog rada.
Visina i dinamika isplate naknade iz prethodnog stava utvruje se u skladu sa posebnim optim
aktom Univerziteta.
V NAKNADE SPOLJNIM SARADNICIMA PO OSNOVU UGOVORA O ANGAOVANJU
U IZVOENJU NASTAVE
lan 20.
(1) Nastavnici i saradnici izabrani na Univerzitetu bez zasnivanja radnog odnosa, te nastavnici i
saradnici drugih visokokolskih ustanova kao i istaknuti strunjaci iz prakse (u daljem tekstu:
spoljni saradnici) angauju se u realizaciji nastave na sva tri ciklusa studija po osnovu ugovora
o angaovanju u izvoenju nastave.
(2) Ugovori iz prethodnog stava zakljuuju se za semestar, a prije uvoenja u nastavu, u skladu
sa nastavnim planom i Planom realizacije nastave.
11

(3) Za izvedenu nastavu (predavanja i vjebe) i odrane ispite spoljnim saradnicima pripada
naknada po cijeni neto sata koja se utvruje Odlukom Rektora o utvrivanju elemenata za izradu
ugovora o angaovanju spoljnih saradnika u izvoenju nastave na sva tri ciklusa studija, a na
koju prethodnu saglasnost daje Upravni odbor.
lan 21.
Obraun i isplata naknade spoljnim saradnicima vri se prema efektivno odranim satima
predavanja/vjebi, a za vjebe i stvarnog broja grupa studenata, kao i obavljenim ispitima, a to
se utvruje u izvjetajima spoljnih saradnika o odranoj nastavi i obavljenim ispitima koji se
dostavljaju Ekonomsko-finansijskoj slubi i uvaju u arhivi Univerziteta narednih pet
akademskih godina.
lan 22.
(1) Spoljnim saradnicima, koji imaju prebivalite, odnosno boravite izvan teritorije Tuzlanskog
kantona, pripada i naknada putnih trokova, a koji obuhvataju: trokove prijevoza i trokove
smjetaja (noenja).
(2) Odlukom Rektora o utvrivanju elemenata na izradu ugovora o angaovanju spoljnih
saradnika u izvoenju nastave utvruje se i:
a) visina naknade putnih trokova;
b) nain realizacije nastave;
c) rokovi za podnoenje izvjetaja o odranoj nastavi i obavljenim ispitima te izvjetaja o
uinjenim putnim trokovima;
d) lica odgovorna za ovjeru izvjetaja iz prethodne alineje i njihovo dostavljanje Ekonomskofinansijskoj slubi;
e) uslovi i nain isplate naknade za odranu nastavu i naknadu za uinjene putne trokove;
f) visina naknade za angaovanje nastavnika-spoljnih saradnika, radi odravanja samo ispita u
opravdanim slujevima i
g) drugi bitni elementi za izradu ugovora.
VI PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lan 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja na oglasnoj tabli
Univerziteta u Tuzli, a primjenjivat e se od akademske 2015/16. godine.
lan 24.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da vai Pravilnik o plaama, naknadama i drugim
primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli (Preieni tekst) broj: 04-7917-2/11 od
29.09.2011.godine.

UNIVERZITET U TUZLI
Broj:04-6428-1/
Tuzla,02.11.2015.godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA:
Akademik prof.dr.Enver Zerem

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj tabli Univerziteta u Tuzli dana _________2015. godine.
12