You are on page 1of 124

Hal E-Bank

prirunik za upotrebu
(platni promet u zemlji PPZ)

Prirunik za upotrebu programa Hal E-Bank za platni promet u zemlji (PPZ)


Verzija: 12.0.0.20
IPS: 40000-13-26/7
Autor: HALCOM d.d., Ljubljana
Uredio: HALCOM d.d., Ljubljana
tampa:
2007 HALCOM d.d., Ljubljana

Sadraj
Sadraj ____________________________________________________________________________ 3
Slike_______________________________________________________________________________ 7
1

O priruniku ____________________________________________________________________ 9
1.1

Dogovori i terminologija ______________________________________________________ 9

Uvod _________________________________________________________________________ 11
2.1

Elektronska banka _________________________________________________________ 11

2.2

ta je Hal E-Bank ? _________________________________________________________ 12

2.3

ta donosi Hal E-Bank? _____________________________________________________ 12

Osnovni uslovi za rad sa Hal E-Bank _______________________________________________ 14


3.1.1
Raunar _______________________________________________________________ 14
3.1.2
Hal E-Bank/Personal _____________________________________________________ 14
3.1.3
Hal E-Bank/Corporate ____________________________________________________ 15
3.1.3.1 Bazni server za zajedniku upotrebu baze podataka ___________________________ 15
3.2

ita pametnih kartica ______________________________________________________ 17

3.3

Povezivanje sa Hal E-Bank serverom __________________________________________ 17

3.4

Programska oprema Hal E-Bank______________________________________________ 18

3.5

Dogovor sa bankom_________________________________________________________ 18

3.6
Pametna kartica____________________________________________________________ 18
3.6.1
Deblokada kartice _______________________________________________________ 19
4

Instalacija Hal E-Bank __________________________________________________________ 20


4.1
Instalacija itaa pametnih kartica ____________________________________________ 20
4.1.1
itai sa serijskim prikljukom (COM) ______________________________________ 20
4.1.1.1 Instalacija itaa Oberthur OCR 136 (Cardman 1010) _________________________ 20
4.1.2
itai sa USB prikljukom ________________________________________________ 21
4.1.2.1 Instalacija USB itaa Oberthur OCR 150 (Cardman 2020 ili 3121) ______________ 21
4.2
Instalacija programa Hal E-Bank _____________________________________________ 22
4.2.1
Hal E-Bank/Personal _____________________________________________________ 22
4.2.2
Hal E-Bank/Corporate ____________________________________________________ 23

4.3

Nadgradnja starije verzije Hal E-Bank na verziju 12.0.0.20________________________ 23

4.4

Opis promenljivih parametara povezivanja _____________________________________ 24

Prvi koraci_____________________________________________________________________ 26
5.1

Pokretanje programa Hal E-Bank_____________________________________________ 26

5.2
Uspostavljanje prve veze sa bankom ___________________________________________ 27
5.2.1
Prvo povezivanje sa bankom sa spiska _______________________________________ 28

5.3

Izlaz iz programa Hal E-Bank ________________________________________________ 28

5.4

Uspostavljanje modemske veze sa bankom______________________________________ 29

Ovlaenja za rad sa Hal E-Bank __________________________________________________ 30


6.1

Sistem ovlaenja za rad sa Hal E-Bank ________________________________________ 30

Svakodnevni rad ________________________________________________________________ 33


7.1

Izbor vrste poslovanja_______________________________________________________ 33

7.2

Izbor rauna_______________________________________________________________ 33
3

7.3

Ograniavanje perioda______________________________________________________ 33

7.4
Rad sa mapama dokumenata ________________________________________________
7.4.1
Kako izabrati mapu______________________________________________________
7.4.2
Kako oznaiti vie redova_________________________________________________
7.4.3
Menjanje redosleda dokumenata u mapama___________________________________

34
34
35
35

7.5
Filtriranje mapa dokumenata ________________________________________________
7.5.1
Ukljuivanje filtera ______________________________________________________
7.5.2
Menjanje filtera ________________________________________________________
7.5.3
Odstranjivanje filtera ____________________________________________________
7.5.4
Filtriranje naloga u pripremi_______________________________________________
7.5.5
Filtriranje arhiviranih naloga ______________________________________________
7.5.6
Filtriranje prometa ______________________________________________________

35
36
36
36
36
37
38

Obrada platnih naloga___________________________________________________________ 40


8.1
Nalog za prenos____________________________________________________________ 41
8.1.1
Unos novog naloga ______________________________________________________ 41
8.2
Kompenzacija _____________________________________________________________ 44
8.2.1
Unos kompenzacije______________________________________________________ 44
8.3

Potpisivanje naloga u Hal E-Bank/Web ________________________________________ 45

8.4
Upotreba uzoraka naloga____________________________________________________
8.4.1
Izvoz naloga ___________________________________________________________
8.4.1.1 Izvoz predloga iz mape Priprema/Nalozi ___________________________________
8.4.1.2 Izvoz predloga iz mape Arhiv/Nalozi______________________________________
8.4.2
Uvoz uzoraka naloga ____________________________________________________

46
46
46
47
47

8.5
Ispravka podataka na nalogu ________________________________________________ 48
8.5.1
Promena datuma valute za vie naloga istovremeno ____________________________ 49
8.5.2
Prebacivanje naloga na drugi raun _________________________________________ 49
8.6

Brisanje naloga ____________________________________________________________ 50

8.7
Arhiva naloga _____________________________________________________________
8.7.1
Prikaz arhiviranog naloga_________________________________________________
8.7.2
Izvoz naloga i uzoraka iz arhive naloga ______________________________________
8.7.3
Dupliranje arhiviranih naloga ______________________________________________
8.7.4
Opoziv poslatog naloga __________________________________________________
8.7.5
Brisanje arhiviranih naloga________________________________________________
8.8
9

50
50
51
51
51
52

Ponovno slanje odbijenih ili opozvanih naloga __________________________________ 52

Potpisivanje naloga i paketa ______________________________________________________ 54


9.1
Individualna obrada platnih naloga ___________________________________________
9.1.1
Potpisivanje pripremljenih naloga __________________________________________
9.1.2
Otkljuavanje naloga ____________________________________________________
9.1.3
Grupno potpisivanje naloga _______________________________________________
9.1.4
Grupno otkljuavanje naloga ______________________________________________

54
54
55
55
56

9.2
Paketna obrada platnih naloga _______________________________________________
9.2.1
Formiranje platnih naloga u paket __________________________________________
9.2.2
Razvezivanje paketa _____________________________________________________
9.2.3
Iskljuivanje naloga iz paketa______________________________________________
9.2.4
Potpisivanje paketa ______________________________________________________
9.2.5
Potpisivanje paketa u Hal E-Bank/Web ______________________________________
9.2.6
Otkljuavanje paketa ____________________________________________________
9.2.7
Pregled paketa i naloga u paketu ___________________________________________
9.2.8
Prebacivanje paketa na drugi raun _________________________________________
9.2.9
Pregled arhiviranih paketa ________________________________________________

57
57
57
58
58
59
62
62
62
63

9.2.10
9.2.11
9.2.12
10

Brisanje paketa _________________________________________________________ 63


Slanje paketa u banku ____________________________________________________ 63
Slanje paketa na udaljeno potpisivanje _______________________________________ 63

Datoteke* ___________________________________________________________________ 65

10.1 Priprema datoteka__________________________________________________________ 65


10.1.1
Unos nove datoteke ______________________________________________________ 65
10.1.2
Brisanje datoteka ________________________________________________________ 65
10.1.3
Potpisivanje i otkljuavanje datoteka ________________________________________ 66
10.1.3.1
Potpisivanje datoteka_________________________________________________ 66
10.1.3.2
Otkljuavanje datoteka _______________________________________________ 66
10.2

Slanje datoteka ____________________________________________________________ 67

10.3

Pregled poslatih datoteka ____________________________________________________ 67

10.4

Pregled arhiviranih datoteka _________________________________________________ 67

11

Poruke______________________________________________________________________ 68

11.1 Priprema poruke ___________________________________________________________ 68


11.1.1
Izrada reklamacije _______________________________________________________ 69
11.1.2
Izrada zahteva za prijem potvrde____________________________________________ 70
11.2

Slanje poruka u banku ______________________________________________________ 71

11.3

Pregled arhiviranih poruka __________________________________________________ 71

12
12.1
13
13.1

Obavetenja__________________________________________________________________ 73
Pregled i brisanje obavetenja ________________________________________________ 73
Razmena dokumenata sa bankom ________________________________________________ 74
Podeavanja _______________________________________________________________ 74

13.2 Slanje dokumenata u banku __________________________________________________ 75


13.2.1
Obrada "sivih" naloga u mapi slanje _________________________________________ 76
13.3

Preuzimanje dokumenata iz banke ____________________________________________ 77

13.4

Nadgradnja programa Hal E-Bank ____________________________________________ 79

13.5 Slanje naloga na udaljeno potpisivanje* ________________________________________ 79


13.5.1
Priprema naloga_________________________________________________________ 79
13.5.2
Slanje naloga na potpisivanje ______________________________________________ 80
14

Promet, stanje i izvodi__________________________________________________________ 82

14.1 Promet na raunu __________________________________________________________ 82


14.1.1
Pregled prometa_________________________________________________________ 82
14.1.2
Izvoz prometa __________________________________________________________ 83
14.2 Stanje na raunu ___________________________________________________________ 83
14.2.1
Pregled stanja i podataka o rezervaciji i limitu _________________________________ 84
14.3 Izvodi ____________________________________________________________________ 85
14.3.1
Pregled izvoda __________________________________________________________ 85
15

Pregled i tampanje dokumenata _________________________________________________ 87

15.1

Pregled dokumenata ________________________________________________________ 87

15.2

tampanje dokumenata _____________________________________________________ 87

16

Povremeni poslovi_____________________________________________________________ 88

16.1 Odravanje imenika korisnika i njihovih rauna_________________________________ 88


16.1.1
Unos korisnika u Imenik korisnika i njihovih rauna ____________________________ 89
16.1.2
Unos rauna u Imenik korisnika i njihovih rauna ______________________________ 90
5

16.1.3
Ispravljanje podataka o korisniku u imeniku __________________________________
16.1.4
Ispravljanje podataka o raunu korisnika u imeniku ____________________________
16.1.5
Brisanje korisnika i njegovih rauna iz imenika________________________________
16.1.6
Brisanje rauna korisnika iz imenika ________________________________________
16.1.7
Imenik banaka _________________________________________________________
16.1.7.1
Dodavanje banke u imenik ____________________________________________
16.1.7.2
Ispravljanje podataka dodate banke u imeniku_____________________________
16.1.7.3
Brisanje dodate banke iz imenika _______________________________________

92
93
94
94
95
95
97
97

16.2

Promena linog broja (PINa) pametne kartice __________________________________ 97

16.3

Brisanje starih podataka (ienje baze podataka) _______________________________ 98

16.4

Priprema predefinisanih svrha plaanja _______________________________________ 99

16.5

Podeavanje prezentacije stanja _____________________________________________ 100

16.6

Prikazivanje ogranienog broja dokumenata __________________________________ 101

16.7

Odreivanje podrazumevanog rauna i vrste posla _____________________________ 102

16.8

Podeavanje uvoza PPD platnih naloga _______________________________________ 103

16.9

Podeavanje opisnih imena rauna ___________________________________________ 105

17

Povezivanje sa drugim programima _____________________________________________ 107

17.1 Platni nalozi______________________________________________________________ 107


17.1.1
Uvoz - prenos naloga iz datoteke __________________________________________ 107
17.1.2
Izvoz - prenos naloga u datoteku __________________________________________ 108
17.2 Imenik korisnika i njihovih rauna __________________________________________
17.2.1
Uvoz podatka iz tekstualne datoteke _______________________________________
17.2.2
Izvoz podatka o korisnicima i njihovim raunima iz imenika ____________________
17.2.2.1
Opis postupka izvoza podataka u txt datoteku ____________________________

109
109
110
110

17.3 Promet i izvodi ___________________________________________________________ 111


17.3.1
Izvoz (prenos prometa u tekstualnu datoteko) ________________________________ 112
17.4 Proiren i prilagoen izvoz izvoda ___________________________________________ 113
17.4.1
Izbor parametara proirenog izvoza ________________________________________ 113
17.4.2
Izvoz u datoteku _______________________________________________________ 114
18

Dodatak ___________________________________________________________________ 116

18.1 Formati uvozno/izvoznih datoteka ___________________________________________


18.1.1
Platni nalozi - izvoz ____________________________________________________
18.1.2
Platni nalozi - uvoz _____________________________________________________
18.1.3
Promet i izvodi ________________________________________________________
18.1.4
Rekapitulacija izvoda ___________________________________________________
18.1.5
Imenik korisnika i njihovih rauna _________________________________________

116
116
117
118
118
119

18.2 Javljanje o grekama programske opreme ____________________________________


18.2.1
Kontakt informacije ____________________________________________________
18.2.2
Opis tekoa __________________________________________________________
18.2.3
Dodatne informacije ____________________________________________________

120
120
120
121

18.3

Prodajne oznake __________________________________________________________ 121

Stvarno kazalo ____________________________________________________________________ 122

Slike
Slika 1: Parametri konekcije .......................................................................................................................24
Slika 2: Ubacivanje pametne kartice...........................................................................................................26
Slika 3: Ulazna maska.................................................................................................................................27
Slika 4: Uspostavljanje prve veze sa bankom..............................................................................................28
Slika 5: Prozor za unos linog broja (PINa)...............................................................................................28
Slika 6: Maska za unos korisnikog imena i lozinke. ..................................................................................29
Slika 7: Pregled ovlaenja.........................................................................................................................32
Slika 8: Vrsta poslovanja, raun, period.....................................................................................................33
Slika 9: Filter mape s nalogom ...................................................................................................................37
Slika 10: Filter mape arhivirani nalozi .......................................................................................................38
Slika 11: Filter mape za pregled promet.....................................................................................................39
Slika 12: Prikaz mape za pripremu naloga .................................................................................................41
Slika 13: Nalog za prenos ...........................................................................................................................42
Slika 14: Prozor za izbor korisnika i rauna...............................................................................................42
Slika 15: Nalog za kompenzaciju ................................................................................................................44
Slika 16: Potpisivanje naloga......................................................................................................................45
Slika 17: Pohranjivanje uzorka ...................................................................................................................46
Slika 18: Otvori uzorak ...............................................................................................................................48
Slika 19: Grupno potpisivanje naloga.........................................................................................................56
Slika 20: Grupno otkljuavanje naloga.......................................................................................................56
Slika 21: Potpisivanje paketa u Hal E-Bank /Web ......................................................................................59
Slika 22: Podaci paketa u Hal E-Bank/Web................................................................................................61
Slika 23: Vraeni dokumenti .......................................................................................................................61
Slika 24: Priprema poruke za baninog referenta ......................................................................................68
Slika 25: Reklamacija..................................................................................................................................70
Slika 26: Potvrda.........................................................................................................................................71
Slika 27: Podeavanja - slanje ....................................................................................................................75
Slika 28: Prozor za unos linog broja (PINa).............................................................................................75
Slika 29: Uspostavljanje veze i razmena dokumenata ................................................................................75
Slika 30: Detalji o poslatim i primljenim dokumentima..............................................................................76
Slika 31: Uspostavljanje veze i prijem dokumenata....................................................................................77
Slika 32: Detalji o preuzetim dokumentima ................................................................................................78
Slika 33: Upozorenje o prijemu znaajnih informacija ..............................................................................78
Slika 34: Pregled znaajnih informacija.....................................................................................................78
Slika 35: Uspostavljanje veze i slanje naloga u potpisivanje......................................................................80
Slika 36: Detalji o poslatim nalozima .........................................................................................................81
Slika 37: Pregled prometa...........................................................................................................................82
Slika 38: Pregled stanja i prometa..............................................................................................................83
Slika 39: Detalji o prometu .........................................................................................................................84
Slika 40: Detaljni prikaz stanja...................................................................................................................84
Slika 41: Pregled izvoda..............................................................................................................................85
Slika 42: Detalji izvoda ...............................................................................................................................86
Slika 43: Zaglavlje izvoda ...........................................................................................................................86
Slika 44: Pregled korisnika i njihovih rauna imeniku ...............................................................................89
Slika 45: Dodavanje podataka o korisniku u imenik...................................................................................90
Slika 46: Dodavanje podataka o raunu korisnika u imenik.......................................................................92
Slika 47: Izbor banke kod koje je otvoren raun korisnika .........................................................................92
Slika 48: Imenik banaka ..............................................................................................................................95
Slika 49: Prozor za unos podataka o banci.................................................................................................96
Slika 50: Brisanje baze................................................................................................................................98
Slika 51: Podeavanje svrha za brzo biranje ............................................................................................100
Slika 52: Dodaj/Promeni prezentaciju stanja na raunu ..........................................................................100
Slika 53: Prezentacija stanja na raunima ...............................................................................................101
Slika 54: Jeziak Razno u Opcijama .........................................................................................................102

Slika 55: Podeavanje uvoza/izvoza ......................................................................................................... 104


Slika 56: Dodaj konvertor ........................................................................................................................ 104
Slika 57: Parametri konvertora................................................................................................................ 105
Slika 58: Moji rauni i opisna imena ....................................................................................................... 105
Slika 59: Definiranje opisnog imena rauna............................................................................................ 106
Slika 60: Uvoz podataka u imenik ............................................................................................................ 110
Slika 61: Izvoz podataka iz imenika ......................................................................................................... 111
Slika 62: Osnovni skup podataka za izvoz................................................................................................ 114
Slika 63: Prozor "Sauvaj kao"................................................................................................................ 115

O priruniku
Namena ovog prirunika je da vam pomogne u upotrebi elektronske
banke. On vas metodom korak po korak upoznaje sa mogunostima
programa, to znai da samo treba slediti napisana uputstva. U posebnim
slikama sa upozorenjem date su informacije koje vas upozoravaju na
mogue greke, odnosno nepravilnosti u radu.
*U priruniku su opisane sve funkcionalnosti programa. Funkcionalnosti
koje banka ne omoguava su u programu nevidljive ili neaktivne
(zasivljene).
Informacije navedene u ovom priruniku mogu sadrati tehnike ili
tamparske greke. Informacije u ovom priruniku povremeno e se
menjati. Ove promene bie implementirane u novim izdanjima prirunika.
Pojedine funkcije, opisane u ovom priruniku, mogu se razlikovati od verzije
programa instalirane na vaem raunaru.

1.1

Dogovori i terminologija
U ovom odeljku navedeni su termini i dogovori koji e se upotrebljavati.
Sistem Hal E-Bank predstavlja reenje elektronske banke za platni
promet u zemlji i sa inostranstvom. Sistem je namenjen fizikim i
pravnim licima, samostalnim preduzetnicima i bankama koje nisu
ukljuene u sistem meubankarskog poravnavanja.
Hal E-Bank/Corporate je viekorisnika verzija programa za
elektronsko bankarstvo namenjena istovremenom radu na vie raunara
vezanih u lokalnu mreu.
Hal E-Bank/Personal je jednokorisnika verzija programa
elektronsko bankarstvo namenjena radu na jednom raunaru.

za

Pojam Hal E-Bank u daljem tekstu e se koristiti za elektronsku banku,


umesto bilo koje od gore navedenih verzija programa.
Lini broj predstavlja PIN (engl. Personal Identification Number) kod
pametne kartice. Pametna kartica je neophodna za ulazak u program,
slanje dokumenata banci, osveavanje podataka i programa, kao i za
promenu linog broja.
Korisniko ime i lozinka za pristup pozivom su podaci neophodni
prilikom uspostavljanja modemske konekcije sa baninom mreom.
Zbog lakeg vizuelnog razlikovanja tekstovi, opcije menija, naredbe i
imena datoteka napisani su razliitim stilovima. Opcije menija ispisane su
masnim, ukoenim slovima (npr. Datoteka). Da bi se izvela eljena
aktivnost nekada je potrebno izabrati vie opcija iz menija uzastopno. U
takvim sluajevima opcije se navode u nizu i meusobno razdvajaju
zarezima. Na primer, niz opcija Datoteka, Izlaz, oznaava da se menija
Datoteka izabere opciju Izlaz. Aktivnost koja se ovim primerom izvodi
jeste izlazak iz programa. Kada je za izvoenje neke aktivnosti potrebno
koristiti tastere sa tastature raunara onda su oni prikazani u ugaonim
zagradama < i >, masnim slovima. Na primer: <Ctrl>, <Shift>,
<Enter>, <F1>, <Home>. Imena datoteka prikazana su u stilom
9

klasinih pisaih maina, jednake irine slova: imenik.txt.


Da bi vas upozorili, znaajni delovi teksta, prikazani su masnim
slovima.

10

2
2.1

Uvod
Elektronska banka
Pojmom elektronska banka definie se nain nuenja i korienja
bankarskih usluga do kojih, kao banin komitent, imate pristup sa
udaljenog terminala, preko telekomunikacionih kanala, bez neposredne
pomoi baninih slubenika, 24 sata na dan, 365 dana u godini. Izrazi
povezani sa takvom vrstom bankarskog poslovanja su: bankarstvo na
daljinu, odnosno telebankarstvo (engl. telebanking); kuno bankarstvo
(engl. homebanking); bankarstvo za preduzea (engl. corporate
banking). Iz toga se vidi da postoji vie segmenata elektronskog
bankarstva od kojih je svaki namenjen odreenom sloju komitenata
banke.
U elektronskoj banci moete obavljati sve bezgotovinske transakcije
preko svog raunara, vriti pregled stanja na svojim raunima, tampati
prometne stavke iz definisanog vremenskog perioda, slati poruke i
primati obavetenja od banke. Sve transakcije putuju direktno na server
banke bez posredovanja slubenika banke. Banin slubenik je obaveten
samo o onim zahtevima komitenta koji zahtevaju dodatno odluivanje ili
rad u koji mora biti ukljuen ovek. Transakcije se obrauju odmah,
odnosno odmah kada je to mogue. Banka moe vratiti (odbiti) platni
nalog. U tom sluaju komitent prima obavetenje o odbijanju izvrenja
transakcije.
Transakcije se u elektronskoj banci izvode preko javnih komunikacionih
medija i zbog toga je njihova zatita od sutinskog znaaja.
Sveobuhvatnosti zatite u elektronskoj banci postigli smo na nain da:

su podaci tajni i dostupni samo onome kome su namenjeni. Podaci


se ifriraju na strani poiljaoca i potom deifruju kada stignu do
primaoca;

je obezbeena mogunost utvrivanja


podataka digitalnim potpisom komitenta;

se overava poreklo podataka. Overom se utvruje da li je poiljalac


pravi ili se neko pokuava lano predstaviti. Obezbeivanjem
autentinosti poiljaocima je oduzeta mogunost da se odreknu
poslatih podataka ili da ih zataje. Autentinost utvruju overene
potvrde (sertifikati) komitenata banke;

sa odgovarajuom zatitom onemoguavamo upad u centralni


sistem banke.

validnosti

celovitosti

Sveobuhvatnosti zatite u elektronskoj banci je od kljunog znaaja jer


se u nju moraju pouzdati kako komitenti (korisnici) tako i banke. U
savremenim elektronskim bankama koristi se zatita pomou pametne
kartice (engl. Smart Card).
Zatita se u Hal E-Bank temelji na vrhunskoj tehnologiji identifikacije
korisnika i digitalnog potpisivanja transakcija na osnovu infrastrukture
tajnih i javnih kljueva (Public Key Infrastructure).

11

2.2

ta je Hal E-Bank ?
Hal E-Bank je savremeni programski proizvod za podrku elektronskom
bankarstvu. Hal E-Bank podrava rad sa vie rauna u vie banaka i za
vie preduzea. Sa Hal E-Bank moete sve bezgotovinske poslove, koje
inae obavljate preko baninih altera, bilo kada obaviti sa radnog mesta
ili od kue. Hal E-Bank ne poznaje granice, kao to ih poznaju banini
alteri, koji su otvoreni samo u odreenom vremenskom periodu u toku
dana.
Program Hal E-Bank se instalira na raunar korisnika. Za svoj rad
zahteva jo ita pametnih kartica, pametnu karticu i modem ili stalnu
Internet konekciju za povezivanje sa bankom. Zatita podataka se u Hal
E-Bank temelji na upotrebi pametne kartice i danas, u svetu, predstavlja
najvii stepen zatite na komercijalnom podruju. Razvijena je posebno
za zatitu podataka, enkripciju i overavanje. ita pametnih kartica se
prikljuuje na personalni raunar. Rad sa pametnom karticom je slian
radu sa ostalim karticama na baninim automatima. Za ulaz u program
Hal E-Bank potrebno je staviti pametnu karticu u ita i ukucati svoj lini
(PIN) broj. Provera identiteta, enkripcija podataka i elektronsko
potpisivanje svih naloga se izvodi u samoj pametnoj kartici. Ako izgubite
karticu i nepoteni pronalaza pokua da je zloupotrebi ona e se sama
zakljuati nakon tri uzastopna pokuaja unosa pogrenog linog broja
(PINa). Overa korisnika, elektronski potpis i celovitost podataka svih
naloga koji se elektronski alju u banku temelje se na principu dvojnih
kljueva (tajnih i javnih), nazvanim RSA i enkripciji podataka na principu
standardizovanog algoritma DES.

2.3

ta donosi Hal E-Bank?


Hal E-Bank nudi niz mogunosti sa kojima se mogu smanjiti trokovi,
poboljati produktivnost i pojednostaviti razmena podataka sa drugim
programima (npr. finansijsko-knjigovodstvenim).
Sa Hal E-Bank moete:

12

prenositi sredstva,

pregledati stanje na svojim raunima,

poslati na izvrenje platne naloge (mogu imati i datum valute u


budunosti),

pregledati promet na raunima po razliitim vremenskim periodima,

razmenjivati elektronske poruke sa bankom,

pripremu naloga povezujete sa imenikom korisnika i njihovih


rauna,

sauvati stalne platne naloge za viekratnu upotrebu (npr. redovna


mesena plaanja),

menjati platne naloge iz datoteka standardizovanog formata,

razmenjivati naloge i prometne stavke sa drugim programima


(raunovodstveni ...),

razmenjivati sa bankom eljene datoteke, obrasce ...,


tampati platne naloge, izvode, prometne stavke ,
itd.

13

Osnovni uslovi za rad sa Hal E-Bank


Za rad sa Hal E-Bank neophodno je da imate:
raunar na kojem je
95/98/ME/NT/XP ili 2000,

instaliran

operativni

sistem

Windows

ita pametnih kartica,


modem ili neki drugi nain za povezivanje sa Hal E-Bank serverom,
instalacioni CD Hal E-Bank,
ugovor sa bankom i
pametnu karticu.
Pogledajmo detaljnije zahteve za svaku od gornjih taaka.

3.1.1

Raunar

3.1.2

Hal E-Bank/Personal
Preporuena konfiguracija raunara:

procesor, koji odgovara operativnom sistemu:


-

preporuena veliina RAM memorije u zavisnosti od operativnog


sistema
-

Windows 95/98/ME: barem 32 MB RAMa, preporueno 128


MB RAMa,
Windows NT: barem 64 MB RAMa, preporueno 256 MB
RAMa,
Windows 2000/XP/2003: barem 128 MB RAMa,
preporueno 512 MB RAMa,
Windows Vista: barem 512 MB RAMa, preporueno 1 GB
RAMa.

Raspoloiv prostor na hard disku: barem 200MB preporueno 1 GB


slobodnog prostora,

CD-ROM ili DVD-ROM ureaj za itanje CD-ova ili omoguen pristup


do takvog ureaja u lokalnoj mre,

komunikacioni portovi
pametnih kartica:
-

14

Windows 95/98/ME/NT: barem 233 MHz, preporueno


300 MHz,
Windows 2000/2003/XP: barem 550 MHz, preporueno
1,6 GHz 32-bitni procesor,
Windows Vista: barem 800 MHz, preporueno 2 GHz 32bitni procesor,

zavisnosti

od

upotrebljenog

itaa

za USB ita potreban je jedan slobodan USB port,


za COM ita sa sopstvenim napajanjem potreban je jedan
slobodan 9-pinski COM port ili 25-pinski COM port i adapter

3.1.3

na 9-pinski prikljuak,
za COM ita sa napajanjem preko PS/2 ili DIN porta pored
zahteva za COM ita sa sopstvenim napajanjem potreban je
jo i PS/2 prikljuak ili DIN prikljuak i dva dodatna adaptera
jedan DIN na PS/2 i drugi PS/2 na DIN,
za PCMCIA ita potreban je slobodan PCMCIA prikljuak.

Instaliran operativni sistem Windows 95/98/ME/NT (verzija 4.0 sa


Service Pack 3 ili novijim)/2000/XP, sa podrkom za TCP/IP
protokol ili Windows Vista.

Ukoliko e se koristiti veza na poziv (nema stalne internet


konekcije) potrebno je da na raunaru bude instaliran modem i
podrka za "Dial-Up Networking". Na operativnim sistemima
Windows NT/2000/XP mora biti instaliran i RAS servis (Remote
Access Service). Ako se pri instalaciji zahtevaju administratorska
prava potrebno je poznavanje korisnika sa ovim pravima
(korisniko ime i lozinka) ili je potrebna prisutnost sistemskog
administratora.

modem, mi i ita pametnih kartica moraju biti instalirani na


lokalna prekinitvah (IRQ),

internet veza u sluaju modemskog povezivanja : potrebno je da


modem podrava brzinu prenosa barem 14.400 bps, preporuena i
bra veza,

ekran: minimalna rezolucija je 800x600 pik.

instaliran internet pretraiva Microsoft Internet Explorer 5 ili noviji.

instaliran Acrobate Reader ili Adobe Acrobate, verzija 6.0 ili noviji.

Hal E-Bank/Corporate
Viekorisnika verzija Hal E-Bank/Corporate namenjena je pravnim
osobama koje platni promet vra se vie raunara povezanih u lokalnu
mreu.
Hal E-Bank/Corporate predstavlja klijent-server reenje i zato trai
zajedniku bazu podataka instaliranu na nekom ("boljem") raunaru u
mrei koji ima ulogu servera. Na taj raunar potrebno je instalirati server
baze podataka IBM DB2 UDB Workgroup Edition (verzija za radne grupe),
a na radne stanice - klijente IBM DB2 klijenta i konfigurisati komunikaciju
sa serverom baze podataka. Instalaciju programa IBM DB2 i
konfigurisanje konekcije sa serverom baze podataka mora obaviti za to
osposobljena osoba.
Radne stanice moraju zadovoljavati uslove navedene u poglavlju za Hal
E-Bank/Personal i moraju biti povezane u lokalnu mreu po TCP/IP
protokolu.

3.1.3.1

Bazni server za zajedniku upotrebu baze podataka


Preporuujemo sledeu konfiguraciju baznog servera:

Bazni server za zajedniku bazu podataka mora da ima


odgovarajui operativni sistem u zavisnosti od verzije baze IBM
DB2:

15

Pored

IBM DB2 ver. 6.1:


o Windows NT 4.0, instaliran SP3 ili novij,
o Windows 2000,
o Windows XP.
IBM DB2 ver. 7.2:
o Windows NT 4.0, instaliran SP4 ili noviji,
o Windows 2000,
o Windows XP,
o Windows 2003.
IBM DB2 ver. 8.2:
o Windows NT 4.0, instaliran SP6a ili noviji,
o Windows 2000, za Windows Terminal Server instaliran
SP2 ili noviji,
o Windows XP,
o Windows 2003,
IBM DB2 ver. 9:
o Windows 2003,
o Windows XP,
o Windows Vista.
gore navedenog servera mora ispunjavati i sledee zahteve:

Bar jedan od raunara mora imati CD-ROM ili DVD-ROM , sa koga


bi se izvrila instalacija programske opreme.

mora imati stalnu (statinu) IP adresu unutar lokalne mree (ne


DHCP),

ime raunara mora da ima samo alfanumerike znake (slova ili


brojeve)

potreban prostor na disku za instalaciju programa IBM DB2:

IBM DB2 ver. 6.1, barem 120 Mb


IBM DB2 ver. 7.2, barem 200 Mb
IBM DB2 ver. 8.2, barem 1 Gb
IBM DB2 ver. 9.0, barem 1 Gb
Kod zahtevanog prostora na disku za bazu podataka je teko
proceniti veliinu baze za uvanje primljenih datoteka. Priblian
proraun: 5000 transakcij = 20 Mb prostora + datoteke.
-

Datoteke se kod viekorisnike verzije odlau u folder, za koji svi


korisnici Hal E-Bank/Corporate moraju da imaju prava dostupa i
pisanja (Read, Write). Mapu je potrebno kreirati kod instalacije
viekorisnike verzije.

Veliina potrebne RAM memorije zavisi od operativnog sistema:


-

16

Windows NT 4.0 bar 128 MB (do 5 istovremenih korisnika)


te za svakog dodatnog istovremenog korisnika dodatnih 4 MB,
Windows 2000/XP bar 512 MB i za svakog istovremenog
korisnika mrene verzije Hal E-Bank dodatnih 4 MB RAM.
Windows 2003 bar 512 MB i za svakog istovremenog
korisnika mrene verzije Hal E-Bank dodatnih 4 MB RAM.

Windows Vista bar 1 GB i za svakog istovremenog korisnika


mrene verzije Hal E-Bank dodatnih 4 MB RAM.

Preporuena vrednost RAM memorije zavisi takodje i od drugih


aplikacija koje su instalirane na serveru. Glavni uslov je da server
ima na raspolaganju toliko RAM memorije, da ne upotrebljava
virtuelnu memoriju na disku (Swap), to je priblino 256Mb.

Procesor:
-

3.2

Windows NT 4.0/2000/2003/ bar Pentium II 400 MHz.


Preporuena je i vea posebno na novijim operativnim
sistemima.
Windows XP/2003/Vista bar 1,6 GHz procesor

U toku instalacionog postupka, moraju biti podeena regionalna


podeavanja na slovenska (Regional Settings Slovenian;
Set as system default locale),

U toku instalaciji potrebno je obezbediti da se bar jednom moe


restartovati server, pri instalaciji IBM DB2 v. 7.2 na Windows XP
ili Windows 2003.

ita pametnih kartica


ita pametnih kartica moete naruiti prilikom naruivanja pametnih
kartica (banka, Electronic Banking Bureau), ili moete koristiti ita koji je
ve instaliran na raunaru. itai se pre svega razlikuju po prikljuku i zato
pre kupovine proverite koji su portovi slobodni na raunaru (poglavlje
3.1.2). Za novije Desktop raunare preporuujemo USB itae, a za
prenosne raunare PCMCIA itae.
Operativni sistemi Windows 95 i Windows NT nemaju podrku za USB.
Zbog toga se USB itai pod njima ne mogu koristiti.
Operativni sistem Windows Vista ne podrava itae pametnih kartica na
COM portu. Na tom operativnom sistemu morate upotrebljavati itae na
USB portu. Za itae je potrebno na Windows Visti instalirati odgovarajue
drajvere, koje obezbeuje proizvoa itaa. Preporuujem, da se pri
kupovini itaa posavetujete sa proizvoaem.

3.3

Povezivanje sa Hal E-Bank serverom


Sa Hal E-Bank serverom se povezujete preko Interneta ili direktno. Nain
povezivanja odreuje banka i ona vam prosleuje sve potrebne informacije
(korisniko ime i lozinku, za vezu na poziv, brojeve portova koji moraju biti
otvoreni na lokalnim fiewall-ovima...).
Za povezivanje preko Interneta potreban vam je bilo kakv dostup
(analogna ili ISDN veza, LAN, ADSL, kablovski Internet, iznajmljena
linija...). Tehniku podrku za pristup Internetu obezbeuje vam lokalni
Internet provajder.
Za direktno povezivanje sa baninim serverom potrebno je da imate
pravilno instaliran modem (analogni, ISDN) i pravilno podeenu konekciju.

17

Podeavanje parametara konekcije opisano je u poglavlju Podeavanje Hal


E-Bank.

3.4

Programska oprema Hal E-Bank


Ukoliko na raunaru nemate instaliran Hal E-Bank program obratite se
poslovnici banke u kojoj imate otvoren raun. Tamo ete dobiti sve
informacije potrebne sa nabavku programa, kao i informacije o nainu
povezivanja sa bankom.
Ukoliko na raunaru imate instaliran Hal E-Bank program, najnoviju
verziju uvek moete preuzeti sa servera banke, na nain opisan u poglavlju
Razmena dokumenata sa bankom.

3.5

Dogovor sa bankom
Za poslovanje preko elektronske banke morate se u prvom redu dogovoriti
sa bankom preko koje elite raditi. U banci ete dobiti sve potrebne
informacije. Informacije o elektronskoj banci Hal E-Bank moete pronai i
na Internet stranici EBB - Electronic Banking Bureau Beograd A.D..

3.6

Pametna kartica
Pametna kartica predstavlja trenutno najbolju zatitu u elektronskom
poslovanju. Naruujete je u banci u kojoj imate otvoren raun.
Ukoliko imate raune u vie banka koje koriste Hal E-Bank reenje ne
morate naruivati za svako banku posebnu karticu, ve jednu pametnu
karticu JEDNA ZA SVE povezujete sa bankama bez dodatnih trokova.
Pametnu karticu JEDNA ZA SVE izdaje sertifikaciona agencija EBB Beograd
CA2. Vie informacija o ovom sertifikacionom telu moete pronai na
Internet lokaciji EBB - Electronic Banking Bureau Beograd A.D. / EBB CA.
Upotrebom kartice JEDNA ZA SVE pojednostavljuje se poslovanje jer se
minimizuje broj kartica sa kojima treba raditi.;
Imaoci kartica JEDNA ZA SVE lake upravljaju likvidnou svojeg
portfolija u svim bankama u kojima imaju raune. Oni istovremeno imaju
omoguen prikaz sume svih rauna u odgovarajuoj valuti - poslovanje je
tako preglednije!
Karticu JEDNA ZA SVE moete koristiti i za druge vrste e-poslovanja npr.
za aplikacije koje zahtevaju visok stepen sigurnosti i zatite podataka:

digitalno potpisivanje dokumenata, elektronskih obrazaca, datoteka i


sl;

za proveru identifikacije poiljaoca;

za meusobno bezbedno poslovanje sa javno upravo, kroz aplikacije


koje ona ponudi;

u aplikacijama za bezbedno poslovanje izmeu pravnih osoba;

Pametne kartice JEDNA ZA SVE, koje EBB Beograd CA2 upotrebljava za


uvanje digitalnih potvrda, obezbeuju visok stepen bezbednosti i tajnosti
platnih transakcija: One predstavljaju trenutno najbezbedniju dostupnu
tehnologiju.
18

EBB Beograd CA2 vam dostavlja kovertu sa linim brojem (PIN) za


korienje pametne kartice JEDNA ZA SVE, kao i broj za deblokadu
pametne kartice (PUK). Tu kovertu ne uvajte zajedno sa pametnom
karticom. Pametne kartice i line brojeve ne dajte drugim osobama.
PIN
Molimo vas da u skladu sa javnom politikom overitelja EBB Beograd C2
nakon prve prijave i kasnije barem jednom meseno menjate svoj lini broj
(PIN). Lini broj (PIN) promenite svaki put kada posumnjate da ga je
saznala neovlaena osoba. Lini broj (PIN) se menja pomou funkcije u
programu Hal E-Bank, a pri tome on ne sme biti krai od est
alfanumerikih znakova.
PUK
elimo vas upozoriti da se pametna kartica nakon tri uzastopno pogrena
unosa linog broja (PIN a) blokira. U tom sluaju, u programu za deblokadu
pametne kartice, koristite broj za deblokadu pametne kartice (PUK). Ukoliko
tri puta uzastopno pogreno unesete broj za deblokadu pametne kartice
(PUK) ista se trajno unitava.

3.6.1

Deblokada kartice
U sluaju da ste blokirali karticu potraite kovertu koju ste dobili od banke
sa PIN i PUK kodom.
Deblokadu moete uraditi sami, tako to e te da potraite program za
deblokadu UnBlockPin.exe na putanji programa (najee C:\Program
Files\Halcom\Personal E-bank).
Pokrenute program. U prvo polje ukucajte PUK kod sa koverte a u druga
dva novi PIN i zatim kliknite na dugme Unblock.
Budite paljivi PUK kod moete ukucati najvie 3 puta! Posle 3 nepravilno
ukucana PUK kartica se samo-uniti.

19

Instalacija Hal E-Bank

4.1

Instalacija itaa pametnih kartica


Ako je ita pametnih kartica ve instaliran i radi nema potrebe da se
ponovo instalira. Tada je prilikom instalacije Hal E-Bank (poglavlje 4.2)
dovoljno izabrati Custom installation i komponente Program files.
Za korienje pametne kartice mora biti na raunaru instaliran takodje
odgovarajua programska oprema. Za kartice JEDNA ZA SVE potrebna je
sledea programska oprema u zavisnosti od operativnog sistema:
- Smart Trust Personal (Windows 95/98/ME/NT/2000/2003/XP),
- Nexus Personal (Windows 2000/2003/XP/Vista).

4.1.1

itai sa serijskim prikljukom (COM)


Najpre se instalira drajver za ita. Potom se prikljui ita pametnih
kartica tako to se 9-pinski RS-232 konektor prikljui na slobodni
serijski port (po preporuci na COM1). Ukoliko ita ima napajanje
preko PS/2 porta onda se njegov PS/2 prikljuak povezuje sa PS/2
prikljukom raunara. Ukoliko je na isti port potrebno vezati tastaturu
ili mia oni se prikljuuju na drugi kraj prikljuka za napajanje itaa.

4.1.1.1

Instalacija itaa Oberthur OCR 136 (Cardman 1010)


Pri instalaciji Hal E-Bank izberite Installation with Oberthur
Smart Card reader drivers. Mora se obratiti panja prilikom izbora
COM porta. U sluaju da niste sigurni kakvu oznaku nosi port na koji
se prikljuuje ita (COM1, COM2, COM3,...) moete je proveriti u
uputstvu za matinu plou raunara. Instalacija se razlikuje za
razliite verzije operativnog sistema Windows.

Windows 95, 98, ME

Pri instalaciji Hal E-Bank izberite Installation with Oberthur


Smart Card reader drivers. Kada Install Shield instalira ita,
morate potvrditi uslove licence, izbrati COM port i na pitanje da li
elite ponovo startovati raunar izabrati opciju NE. ita
prikljuujete tek nakon uspenog instaliranja drajvera i zatim
ponovo startujete raunar!
U sluaju da ita ne instaliramo prilikom instalacije Hal E-Bank
potrebno je sa CD-a, sa putanje X:\Oberthur_SC_reader_drivers
pokrenuti datoteku setup.exe. Daljnji postupak je isti kao kada bi
ita instalirali instalaciji Hal E-Bank.

Windows 2000

Pri instalaciji Hal E-Bank morate obavezno izabrati Custom


installation sa sledeim komponentama: Program Files, ST
Personal i Omnikey USB. Ne smete izabrati MS Smart Card Base
Components!!! Daljnji postupak je isti kao kod Windows NT, 95,
20

98, ME.

Windows XP/2003

Instalacija je ista kao kod Windows 2000, samo to nakon


ponovnog startovanja raunara, pri ve prikljuenom itau
pametnih kartica, startovati servis SmartCard i odrediti mu tip
startovanja na automatski (Startup type automatic). To
definiemo tako da na kontrolnoj tabli (Start > Settings > Control
Panel > Administrative tools > Services) izaberete Smart Card
Service, oznaite ga desnim dugmetom mia, izaberete opciju
Properties i u polju Startup type izaberete opciju Automatic. Servis
Smart Card helper ne konfiguriite!

4.1.2

itai sa USB prikljukom


ita pametnih kartica prikljuite na USB prikljuak raunara.

4.1.2.1

Instalacija USB itaa Oberthur OCR 150 (Cardman


2020 ili 3121)
Instalacija se razlikuje kod razliitih verzija Windows operativnog
sistema.

Windows 98, ME

Pri instalaciji Hal E-Bank izaberite Custom installation i izaberite


komponente Program files, ST Personal, MS smart card base i
Oberthur*.
* za rad itaa u okruenjima WIN 98 i WIN ME potrebno je
instalirati drajver i za Oberthur COM ita i oznaiti COM port.
Morate izabrati slobodan COM port (npr. COM 4). Nakon instalacije i
ponovnog startovanja raunara prikljuite (pri ukljuenom raunaru)
USB ita. Kad Windowsi prepoznaju novu ureaj, izaberite Search
for a suitable driver for my device i NEXT. U tom koraku je potrebno
navesti mesto, gde se nalazi drajver. Izaberemo Specify location
(CD ROM, Floppy, Microsoft Windows update imamo bez kvaica) i
NEXT. Kliknemo na dugme Browse i potraimo putanju drajvera na
CD romu X:\Oberthur_SC_reader _drivers\USB driver i zatim
OK, NEXT i FINISH. Potrebno je ponovo startovati raunar.

Windows 2000

ita prikljuimo pri ukljuenom raunaru. Kad Windowsi


prepoznaju nov ureaj, izaberite Search for a suitable driver for my
device i NEXT. U tom koraku je potrebno navesti mesto, gde se
nalazi drajver. Izaberemo Specify location (CD ROM, Floppy,
Microsoft Windows update imamo bez kvaica) i NEXT. Kliknemo na
dugme Browse i potraimo putanju drajvera na CD romu
X:\Oberthur_SC_reader_drivers\USB driver i zatim OK, NEXT i
FINISH. Potrebno je ponovo startovati raunar. Kod instalacije
klijenta izaberemo Custom Installation i instaliramo komponente:
Program files i ST Personal.

Windows XP2003

21

Nakon prikljuenja itaa pri ukljuenom raunaru, ita radi bez


instalacije drajvera. Windows XP ve ima drajver u grupi drajvera.
Pri instalaciji klijenta izaberemo Custom Installation i instaliramo
komponente: Program files i ST Personal.
Ukoliko ita ne radi potrebno je podesiti automatski start servisa
SmartTrust Smart Card. To se radi tako to se u servisima (Start >
Settings > Control Panel > Administrative tools > Services) na
SmartTrust Smart Card primeni desni klik i u meniju koji se pojavi
klikne na opciju Properties. U prozoru koji se pojavi promenite
Startup type iz Manual na Automatic, zatim kliknite na dugme Start i
potom na OK.
Operativni
prikljuke.

sistemi

Windows

95

ne

USB

Windows Vista

Na operativnom sistemu Windows Vista je


ita Cardman 3121. Kod prikljuivanja
raunaru ita moe da radi bez instalacije
Hal E-Bank izberite Custum instalation i
Program Files i Nexus Personal.

4.2

podravaju

trenutno podran USB


itaa pri upaljenom
drajvera. Pri instalaciji
izaberite komponente

Instalacija programa Hal E-Bank


Pre instalacije proverite i utvrdite sledee:

Da su ispunjeni osnovni zahtevi po pitanju opreme. Najkritiniji je


slobodan prostor na hard disku. Za Hal E-Bank potrebno je priblino
200 MB, zavisno od broja zapisa koje elite uvati u bazi.

Da verzija operativnog sistema Windows koji koristite radi bez


smetnji. Ukoliko operativni sistem ne radi kako treba, potrebno je
ispraviti sve nedostatke pre instalacije programa Hal E-Bank.

Program instalirajte tek kada su zadovoljeni svi neophodni uslovi.


Program Hal E-Bank se nalazi na instalacionom CD-u. Ubacite Cd u CDROM i saekajte da se sam pokrene. Ako se ne pokrene sam dvokliknite
na fajl setup.exe, na instalacionom CD-u.
Na ulaznom ekranu izaberite ta elite da instalirate Hal EBank/Personal, Hal E-Bank/Corporate, IBM DB2 klijent za konekciju sa
IBM DB2 bazom za viekorisniku verziju ili pregled Prirunika za
korienje. Za pregled Prirunika morate imati instaliran program Adobe
Acrobat Reader.

4.2.1

Hal E-Bank/Personal
Instalacija jednokorisnike verzije programa Hal E-Bank ne zahteva
od vas preveliko poznavanje raunara.
Na ulaznom ekranu izaberite Hal E-Bank/Personal. U sledeem
prozoru izaberite opciju instalacije sa podrkom za ita koji imate.
Ukoliko va ita nije ni jedan od navedenih u listi ili ve imate
instalirane drajvere izaberite instalaciju bez drajvera za itae

22

(Installation without smartcard readerPC/SC drivers). Utom sluaju


drajvere za ita instalirajte kasnije, prema uputstvo dobijenom od
prodavca itaa.
Ako imate Windows 2000 ili XP, izaberite Custom installation i
nemojte birati opciju MS Smartcard Base, jer operativni sistem ve ima
instaliranu ovu komponentu i lako se moe desiti da pri ponovnoj
instalaciji iste komponente doe do problema u njenom radu!
Izbor potvrdite, a sve sledee izbore ostavite onakve kakvi su vam
ponueni.
Ako se na kraju instalacije prikae prozor koji vas obavetava da je
proces instalacije zavren i da bi trebalo restartovati raunar, izaberite
opciju No I will restart my computer later i kliknite na dugme
Finish. Tek kada se iz Taskbar-a izgubi Instalshield arobnjak moete
restartovati raunar.

4.2.2

Hal E-Bank/Corporate
Mrena verzija programa Hal E-Bank poseduje sve funkcionalnosti
jednokorisnike verzije Hal E-Bank kao i dodatne mogunosti koje
zahteva viekorisniko okruenje. Mrena verzija programa Hal E-Bank
zasnovana je na centralnoj bazi podataka. U radnoj verziji programa
Hal E-Bank istovremeno moe da radi vie korisnika sa razliitim
ovlaenjima.
Instalacija mrene verzije programa je zahtevnija od instalacije
jednokorisnike verzije. Na sve korisnike raunare morate instalirati
klijenta Hal E-Bank (isti postupak kao i za Hal E-Bank/Personal, s tim
to na ulaznom ekranu birate Hal E-Bank/Corporate), IBM DB2 klijenta
i uspostaviti konekciju sa centralnom IBM DB2 bazom. Instalaciju IBM
DB2 baze i konfiguraciju veze mora uraditi za to osposobljena osoba.
Postupci instalacije mrene verzije programa Hal E-Bank koji su
povezani sa serverom i korisnikim raunarima, moraju na njima biti
izvedeni pre prvog pokretanja programa Hal E-Bank.

4.3

Nadgradnja starije verzije Hal E-Bank na


verziju 12.0.0.20
Upozorenja pre nadgradnje
Nadgradnja je mogua za sve programe Hal E-Bank od verzije 6.0.0.0.
Zbog uvoenja paketnog potpisivanja potrebno je pre nadgradnje
isprazniti mape Priprema i Slanje. Svi pripremljeni nalozi se potpiu i
alju ili se izvezu u .txt datoteku i izbriu. Ti nalozi se kasnije uvezu u
Hal E-Bank. Potpisane naloge potrebno je pre brisanja otkljuati.
Postupak nadgradnje
Na radnoj stanici gde se nalazi Hal E-Bank (verzija 6.0.0.0 ili novija) sa
instalacionog CD-a pokrenete Setup.exe i izaberete eljenu verziju Hal EBank. Izaberite Custom installation i izaberite komponentu Program Files

23

na putanju gde se nalazi stara instalacija.


Postupak nadgradnje pri Hal E-Bank/Corporate
Na radnoj stanici gde se nalazi Hal E-Bank Hal E-Bank/Corporate
(verzija manja od 12.0.0.20) sa instalacionog CD-a pokrenete Setup.exe
i izaberete eljenu verziju Hal E-Bank /Corporate. Izaberete Upgrade
current installation i odaberete komponentu Program Files na lokaciju gde
se nalazi stara instalacija. Kod nadgradnje programa na verziju 12.0.0.20
program e vas upozoriti da je obavezno nadgraditi i bazu podataka.
Uputstvo za nadgradnju baze podataka nalaze se na instalacionom CD-u.

4.4

Opis promenljivih parametara povezivanja


Datoteka sifrant_bank.dat (nalazi se na lokaciji programa Hal EBank) sadri komunikacione parametre za razmenu podataka izmeu
programa Hal E-Bank i servera svih banaka koje podravaju isti sistem
Hal E-Banke. Za podeavanje parametara koristi se poseban program pod
imenom ConnectionSettings.exe. Kroz ovaj program se za svaku
banku posebno definie tip povezivanja, IP adresa, ime veze na poziv
(DIALUP), u sluaju izbora https povezivanja jo i https IP adresa. Donja
slika prikazuje prozor za podeavanje parametara.

Slika 1: Parametri konekcije


Iz padajue liste izaberite banku, odredite tip povezivanja i/ili IP adresu,
a zatim promene potvrdite klikom na dugme Potvrdi.
Povezivanje sa bankom nije mogue sve dok parametri za povezivanje
nisu pravilno podeeni. Zato ih je potrebno podesite jo pre prvog
pokretanja programa.

24

Slaba telefonska instalacija i loe telefonske centrale mogu


dramatino uticati na brzinu prenosa podataka, a ponekad
prouzrokuju prekid prenosa. Modemske veze morate to bolje
osigurati od loih uticaja iz okoline, kao to su na primer mreni
kablovi.

25

5
5.1

Prvi koraci
Pokretanje programa Hal E-Bank
U ita pametnih kartica pravilno ubacite pametnu karticu (Slika 2).

Slika 2: Ubacivanje pametne kartice


Program Hal E-Bank moete pokrenuti na dva naina:

na radnoj povrini (Desktopu) dovedite pokaziva mia na ikonicu


Hal E-Bank/Personal ili Hal E-Bank/Corporate i dvokliknite na nju, ili

kliknite na dugme Start, u donjem levom oku ekrana, dovedite


pokaziva mia na Programs, zatim na Hal E-Bank i kliknite na Hal
E-Bank/Personal ili Hal E-Bank/Corporate.

Po pokretanju programa na ekranu se pojavljuje ulazna maska (Slika


3), u koju ukucate lini broj (PIN) pametne kartice i pritisnete taster
<Enter>. Vodite rauna da pametna kartica mora biti pravilno ubaena
ita. Ukoliko to nije sluaj ne moete se ui u program.
Pre ukucavanja linog broja (PIN) proverite gde se na tastaturi nalaze
tasteri Y i Z. Ta dva tastera esto mogu biti na meusobno zamenjenim
mestima, to moe dovesti do pogrenog ukucavanja linog broja (PIN) i
njenog zakljuavanja. Ukoliko va lini broj (PIN) sadri karaktere Y ili Z
najbolje je da ga promenite. Promena se vri iz programa Hal E-Bank
tako to u glavnom meniju kliknete na opciju Alati, a zatim na opciju
Promena linog broja, ili u liniji sa alatima kliknite na ikonicu PIN.
Detaljnije uputstvo promene linog broja (PIN) navedeno je u poglavlju
Povremeni poslovi.

26

Slika 3: Ulazna maska


Ukoliko ukucani lini broj (PIN) nije ispravan program e vas upozoriti.

Ukoliko tri puta uzastopno unesete pogrean lini broj (PIN) pametna
kartica se zakljua i postaje neupotrebljiva. To znai da daljnji rad sa
programom, do zamene kartice, nije mogu. Za detaljnije informacije o
zameni kartice obratite se osoblju za tehniku podrku u banci.
Nakon unosa ispravnog linog broj (PIN) na ekranu se prikazuje prozor
programa Hal E-Bank ili dijalog za uspostavljanje prve veze sa bankom
(gledaj Slika 4). Postupak uspostavljanja prve veze sa bankom opisan je
u sledeem poglavlju.

5.2

Uspostavljanje prve veze sa bankom


Program Hal E-Bank pored ostalih uva i podatke o ovlaenicima za rad
sa elektronskom bankom.
Pri prvom ulasku ovlaenika u Hal E-Bank podaci o sertifikatu i
raunima u bankama, za koje je ovlaen, ne nalaze se u lokalnoj bazi
podataka. Kako program ne zna sa kojom bi bankom ovlaenik radio
prikae mu spisak raspoloivih banaka (gledaj Slika 4). Korisnik
(ovlaenik) miem izabere eljenu banku sa spiska i klikne na dugme
Povei se. Ako izabrana banka prizna identitet upotrebljene pametne
kartice Hal E-Bank otvara ovlaeniku svoja vrata i zapamti podatke o
njemu, a u suprotnom ga odbije.

27

Slika 4: Uspostavljanje prve veze sa bankom

5.2.1

Prvo povezivanje sa bankom sa spiska


Prvo povezivanje sa bankom, sa kojom elite poslovati, uspostavljate
na sledei nain:
U interaktivnom prozoru (Slika 4) kliknete miem na banku sa kojom
se elite prvi put povezati. Banka je izabrane ako je njeno ime
prikazano inverznom bojom.
Kliknite na dugme Povei se ili pritisnite taster <Enter>, ako je
dugme Povei se naglaeno oivieno, kao to je prikazano na slici.
U sledeem koraku prikazuje se interaktivni prozor (Slika 5), koji vas
pita za lini broj (PIN) kartice. Na kartici se nalaze podaci za bezbedno
poslovanje sa odabranom bankom.

Slika 5: Prozor za unos linog broja (PINa)


Unesite lini broj (PIN) i kliknite na dugme U redu ili pritisnite taster
<Enter>. Uspostavljanje veze moe se opozvati klikom na dugme
Opozovi.
Ako ste pokuali uspostaviti vezu koristei pogrenu pametnu karticu
na ekranu se pojavljuje upozorenje koje moete zatvoriti klikom na
dugme OK ili pritiskom na taster <Enter>.

5.3

Izlaz iz programa Hal E-Bank


Program ne prekidajte nasilno jer moe da doe do oteenja datoteka

28

koje se koriste za njegov rad. Ako doe do oteenja datoteka moe se


desiti da program ne radi pravilno. S time sebi moete napraviti tekoe
koje e vas privremeno onemoguiti da radite sa programom.
Ako elite zavriti rad sa programom Hal E-Bank kliknite na Datoteka u
glavnom meniju i potom kliknite na opciju Izlaz ili kliknite na beli krsti u
liniji sa alatima.

5.4

Uspostavljanje modemske veze sa bankom


Program Hal E-Bank se u toku rada mora povremeno povezivati sa
bankom da bi joj poslao podatke ili ih od nje preuzeo. Ako se sa nekom
od banaka povezujete preko modema i pozivne linije va se raunar pri
svakom uspostavljanju veze sa tom bankom mora predstaviti korisnikim
imenom i lozinkom. Korisniko ime i lozinku dobijate od banke..
Upozorenje: lozinka za vezu na poziv NIJE jednaka linom broju (PIN),
koji koristite za ulazak u program Hal E-Bank i izvoenje transakcija (lini
broj - PIN kod pametne kartice).
Prilikom uspostavljanja veze sa bankom Hal E-Bank e vas pitati za
korisniko ime i lozinku.

Slika 6: Maska za unos korisnikog imena i lozinke.


Unesite zahtevane podatka i potvrdite ih klikom na dugme Potvrdi.
Prilikom kucanja lozinke vodite rauna o velikim i malim slovima, kao i o
poloaju slova Y i Z na tastaturi.
Ako elite da Hal E-Bank ubudue zapamti lozinku ostavite polje
Sauvaj lozinku ekirano, kao to je prikazano na sliici (gledaj Slika 6).

29

Ovlaenja za rad sa Hal E-Bank


Hal E-Bank radi na osnovu principa ovlaenja koje dodeljuje banin
referent, svake od banaka, na zahtev vlasnika rauna. Vlasnik rauna moe
da ima vie ovlaenih korisnika Hal E-Bank. Ako se podaci o sertifikatu sa
pametne kartice korisnika ne nalaze u lokalnoj bazi podataka Hal E-Bank
alje zahtev za proveravanje korisnikovi ovlaenja na banin server. Ako
se podaci o sertifikatu i ovlaenju za rad sa raunom nalaze u lokalnoj bazi
podataka Hal E-Bank, korisnik moe nastaviti sa radom, a u suprotnom mu
program zabrani pristup sa sledeim obavetenjem.

Korisnikova ovlaenja su vezana za izabrani raun. Korisnik moe da ima


razliita ovlaenja za rad sa raunima razliitih banaka i razliitih vlasnika
rauna. Uvek se koriste ovlaenja koja se odnose na trenutno izabrani
raun. Korisnik moe imati kombinovana ovlaenja.
Nakon ulaska u program Hal E-Bank, s obzirom na vaa ovlaenja,
aktiviraju se, odnosno deaktiviraju (posive) neka dugmad, ikone i naredbe u
menijima i ne moete ih koristiti. Ikone za promenu linog broja (PIN), prvo
povezivanje sa bankom i prekini program (krsti) ne zavise od ovlaenja i
uvek su aktivne. Ovlaenja su u ifriranom obliku zapisana u banci. Banka
ima evidenciju svih korisnika i njihovih ovlaenja. Profil korisnika se
uporeuje sa stanjem u banci pri svakom uspostavljanju veze sa bankom.

6.1

Sistem ovlaenja za rad sa Hal E-Bank


Ovlaenja za rad sa Hal E-Bank dele se na ovlaenja za rad sa
izabranim raunom i na ovlaenja za rad sa datotekama.
1. Ovlaenja za rad sa izabranim raunom:

30

ovlaenje za unos podataka namenjeno je samo pripremi,


odnosno unosu platnih naloga i imenika,

ovlaenje za pripremu paketa namenjeno je formiranju


platnih naloga u paket (na primer da nemate ovlaenje za
pripremu paketa, naloge pripremate individualno),

ovlaenje za potpisivanje namenjeno je pregledanju platnih


naloga i potpisivanju paketa, a istovremeno i ureavanju i
dopunjavanju imenika,

ovlaenje za slanje podataka namenjeno je prenosu


podataka izmeu baninog servera i lokalne baze podataka Hal
E-Bank,

ovlaenje za slanje u potpisivanje namenjeno je slanju


naloga odnosno paketa, koji nisu potpisani do kraja, na banin

server. Slane naloge odnosno pakete moe korisnik do kraja


potpisati u Hal E-Bank/Web aplikaciji.

ovlaenje za pregled namenjeno je pregledu prometnih


stavki, izvoda, stanja, obavetenja...,

ovlaenje za administriranje namenjeno je administrativnom


intervenisanju u Hal E-Bank, kao to su brisanje lokalne baze
podataka, osveavanje programa sa baninog servera...

2. Ovlaenja za rad sa datotekama:

ovlaenje za unos datoteka namenjeno je samo pripremi,


odnosno uvozu datoteka,

ovlaenje za potpisivanje namenjeno je pregledu datoteka i


potpisivanju,

ovlaenje za slanje datoteka namenjeno je prenosu datoteka


izmeu baninog servera i lokalne baze podataka Hal E-Bank,

ovlaenje za pregled datoteka namenjeno je pregledu


datoteka.

Pored gornjih ovlaenja postoji i potpisna kategorija, koja dodatno


definie koliko i koje potpise potpisnik moe da realizuje za pojedinani
raun. Za svaki raun definisan je broj potrebnih levih (najmanje 0,
najvie 3) i desnih (najmanje 1, najvie 3) potpisa.
Korisnici koji potpisuju dokumente svrstani su u etiri potpisne
kategorije:

prva (1.) kategorija omoguava korisniku da realizuje sve


nedostajue leve i desne potpise, to znai da dokumente moe
potpisati sam,

druga (2.) kategorija omoguava korisniku levi ili desni potpis,


zavisno od redosleda potpisivanja,

trea (3.) kategorija omoguava samo levi potpis,

etvrta (4.) kategorija omoguava samo desni potpis.

Ako elite pogledati koja od navedenih ovlaenja za izabrani raun


imate kliknite na dugme Vlasnik rauna.

Na ekranu se prikazuju podaci o vlasniku izabranog rauna i o


ovlaeniku koji je trenutno prijavljen za rad sa Hal E-Bank (Slika 7).

31

Slika 7: Pregled ovlaenja


Pregled ovlaenja naputate klikom na dugme nazad.

32

7
7.1

Svakodnevni rad
Izbor vrste poslovanja
Hal E-Bank omoguava platni promet u zemlji (PPZ) i platni promet sa
inostranstvom (PPI). Ako vam banka omoguava sve vrste poslovanja u
padajuoj listi u liniji sa alatima moete birati vrstu poslovanja (Slika 8).
Padajuu listu dobijate klikom na strelicu usmerenu na dole sa desne
strane ovog polja, a eljenu vrstu poslovanja izabirate klikom. U polju e se
zatim pojaviti izabrana vrsta poslovanja i sve daljnje akcije odnosie se na
nju.
Izbor vrste poslovanja utie na prikazani sadraj mapa. Ako ne
moete nai neki dokument proverite prvo da li ste izabrali pravu
vrstu poslovanja.

Slika 8: Vrsta poslovanja, raun, period

7.2

Izbor rauna
Kod jedne ili vie banaka moete imati vie otvorenih rauna za razliite
firme. Podaci se vode za svaki raun zasebno. Raun na koji se odnose
podaci prikazani na ekranu, nalazi se u gornjem desnom uglu prozora
aplikacije, u polju Raun:( Slika 8).
Drug raun birate tako to kliknete na strelicu usmerenu na dole, sa desne
strane ovog polja. Pojavie se lista rauna, sa logotipima banaka, za koje
imate ovlaenja za rad. eljeni raun birate jednostavnim klikom na njega.
Sve naredne akcije odnosie se na novo izabrani raun. Ako za izabrani
raun nemate ovlaenja za rad sa trenutno aktivnom mapom, umesto
podataka prikazae se obavetenje koje sadri podatke o ovlaeniku i
njegovim ovlaenjima. U tom sluaju morate izabrati mapu shodno vaim
ovlaenjima.
Izbor rauna utie na prikazani sadraj mapa. Ako ne moete nai
neki dokumenat, prvo proverite jeste li izabrali pravi raun.

7.3

Ograniavanje perioda
Ograniavanje perioda je namenjeno prikazu podataka za odreeni
vremenski interval. Period ograniavate u mapama za koje to ima smisla i
njemu je namenjen deo prozora oznaen sa Ispis podataka za: a nalazi se
ispod polja za izbor rauna.
eljeni interval odreujete tako to izaberete poetni i krajnji datum po
jednom od dole opisanih postupaka. U mapama e se prikazati samo oni
dokumenti koji zadovoljavaju uslov, ukljuujui poetni i krajnji datum.
33

Ako elite prikazati sve dokumente za izabrani dan, nedelju ili mesec,
najjednostavnije je da u prvom polju izaberete DAN, NEDELJU ili MESEC,
pa onda klikom na strelice desno od tog polja menjate dan, nedelju ili
mesec.
Drugi nain za izbor perioda je neposredni izbor poetnog i konanog
datuma. U prvom polju izaberite opciju PODESI, a zatim klikom na strelicu
u desnom uglu drugog i treeg polja izaberete eljene datume.
Ograniavanje perioda i filtriranje (opisano u nastavku prirunika) se
meusobno iskljuuju. Ukoliko imate ukljuen filter, na ekranu su polja
namenjena ograniavanju perioda zasivljena. U tom sluaju, ako elite da
prikaete podatke za neki period, odstranite filter ili podesite eljeni period
kao parametar u filteru.

7.4

Rad sa mapama dokumenata


Svaki red, prikazan u donjem delu glavnog ekrana programa Hal E-Bank
znai poseban dokument: nalog, promet, poruka, obavetenje U svakom
redu su prikazani samo osnovni podaci potrebni za identifikaciju pojedinog
dokumenta. Sadraj tog dela ekrana se menja s obzirom na trenutno
izabranu mapu (Priprema naloga, Pregled prometa...), trenutno izabrani
raun, period i filter. Detalje o pojedinom dokumentu moete videti tako, da
klikom izaberete dokument, a zatim kliknete na dugme Otvori odnosno
Detalji, zavisno od trenutno prikazane mape.
Ako je na spisku toliko kolona, da ih sve nije mogue prikazati na jednom
ekranu, moete se pri pregledu posluiti klizaem uz donju ivicu ekrana.
irinu pojedine kolone moete proizvoljno menjati tako, da pokaziva mia
pomaknete na granicu izmeu polja s imenima susednih kolona, na primer
na granicu izmeu polja Datum valute i U odobrenje. Kad pokaziva mia
promeni oblik, levim dugmetom mia "povuete" granicu tako, da se leva
kolona rairi odnosno suzi na eljenu irinu.

7.4.1

Kako izabrati mapu


Radi bolje preglednosti mape su zdruene u grupe Priprema, Slanje,
Pregled, Arhiva i Info. Imena grupa su na levoj strani opremljena
sliicama za lake prepoznavanje i tampana su na tamnijoj pozadini.
Kad kliknete na grupu mapa, pod njom se otvori spisak mapa iz izabrane
grupe. Takoe, imena mapa su opremljena sliicama za lake
prepoznavanje i tampana su na svetlijoj pozadini.
Ako elite izabrati mapu, koja pripada trenutno otvorenoj grupi, kliknite
na sliicu ili ime mape. Ako elite izabrati mapu, koja ne pripada trenutno
otvorenoj grupi, najpre kliknite na sliicu ili ime grupe kojoj pripada, a
zatim jo na sliicu ili ime izabrane mape.
Boje prikazanih sliica, odnosno imena mapa znae:
crveno ime mape: trenutno prikazana (aktivna) mapa,
posivjela sliica i ime: nemate ovlaenje za rad sa tom mapom,
crno ime mape: imate ovlaenje za rad sa tom mapom.

34

7.4.2

Kako oznaiti vie redova


S obzirom da e vam u nastavku biti potrebna funkcija oznaavanja vie
naloga i drugih upisa, dobro je da je ve na ovom mestu detaljnije
upoznate.
Pri oznaavanju vie redova (upisa) na ekranu posluite se tasterima
<Shift> i <Control>. Pomou tastera <Control> moete izabrati
redove (npr. platne naloge ili prometne stavke), koji na spisku nisu
navedeni u redosledu. eljeni red izaberete tako, da drite taster
<Control> i onda ih levim dugmetom mia pojedinano oznaavate. Svi
izabrani redovi bie prikazani naglaeno (inverzno). Pomou tastera
<Shift> moete izabrati redove, koji su na spisku navedeni u nizu.
Levim dugmetom mia kliknite na prvi red, a onda drite taster <Shift> i
kliknite na eljeni poslednji red. Bie oznaeni svi redovi, od izabranog
prvog do zakljuno poslednjeg.
Ako je na spisku toliko redova, da sve nije mogue prikazati na jednom
ekranu, moete se posluiti, pri traenju, klizaem na desnoj ivici ekrana.

7.4.3

Menjanje redosleda dokumenata u mapama


Redosled, u kojem su prikazani redovi sa osnovnim podacima o
dokumentima u pojedinim mapama, moete promeniti tako, da miem
kliknete na polje, koje sadri naziv podatka u posebnoj koloni. Tako
moete na primer u mapi naloga, u pripremi, prikazane redove svrstati
po iznosu tako, da miem kliknete na polje, koje sadri natpis Iznos. Ako
ponovo kliknete na isto polje, redovi se svrstaju u obrnutom redosledu.
Redosled, po kojem su redovi svrstani, obzirom na vrednost u izabranoj
koloni, oznaavaju trouglovi, strelice nagore odnosno nadole, koji su
prikazani desno uz naziv podatka, po kojem su redovi sortirani.

7.5

Filtriranje mapa dokumenata


Menjanje redosleda redova u listama pri velikom broju dokumenata vie
ne zadovoljava. U tom sluaju preporuujemo vam korienje filtera, kojim
ograniavamo vrednosti pojedinih podataka, na primer iznos naloga, na
izabrani interval vrednosti ili na izabranu vrednost.
Pored toga, to vam filteri sa poveanjem preglednosti olakavaju traenje
odreenog dokumenta ili grupe dokumenata, oni predstavljaju i jednostavno
orue za vrenje upita. Kod ukljuenog filtera su u trenutno aktivnoj mapi
prikazani samo oni dokumenti, koji odgovaraju svim uslovima filtera.
Drugim reima: filter sakriva svaki dokument, koji ne odgovara nekom od
postavljenih uslova. To naravno ne znai, da dokument nije u bazi
podataka, nego samo to, da nije prikazan.
Filteri u pojedinim mapama su razliiti, jer dokumenti sadre druge
podatke, po kojima ih ima smisla filtrirati. Osnovne metode i postupci pri
korienju filtera su jednaki. U nastavku su najpre opisani postupci, koji su
zajedniki za sve filtere, pa zatim opis specifinosti, koje su zavisne od
izabrane mape.
Ako je na ekranu prikazana mapa filtrirana, desno od polja
Raun: i Ispis podataka za: vidljiva je dugmad Promeni filter i

35

Ukloni filter. Ako mapa nije filtrirana, tu dugmad ne vidite.

7.5.1

Ukljuivanje filtera
Kod pokretanja programa svi filteri su iskljueni.
Filter ukljuite tako, da kliknete na dugme Filter (levak) u liniji alata, ili
u meniju Alati izaberete naredbu Filter.

Na ekranu se prikazuje prozor za unos podataka u filter. Taj prozor je


razliit za svaku od mapa, koje moete filtrirati. Unesite vrednosti
odnosno granine vrednosti, s kojima elite filtrirati dokumente.
Neispunjena (prazna) polja ne uestvuju u ograniavanju odgovaraju
im bilo koje vrednosti u pripadajuem polju.
Klikom na dugme Filtriraj potvrdite unesene vrednosti i ukljuite filter,
ili pak klikom na dugme Opozovi unesene vrednosti opozovite. U sluaju
opozivanja to znai, da ako ste imali filter pre toga ve ukljuen, ostae i
nadalje ukljuen, a filtriranje e tei s obzirom na ranije unesene i
poslednje potvrene vrednosti. Opozivanje dakle ne znai iskljuivanje
filtera.
Nakon ukljuivanje filter ostaje aktivan odnosno mapa filtrirana sve dok
filter ne promenite, odstranite ga, ili napustite program Hal E-Bank. To
na primer znai, da ako pri ukljuenom filteru u mapi Priprema naloga
nastavljate rad u mapi Pregled prometa, tamo, izmeu ostalog, takoe
menjate filter, zatim se vratite u mapu Priprema naloga, prikazana mapa
je filtrirana onako, kako je bila kad ste je prethodno napustili.

7.5.2

Menjanje filtera
Ako je filter na mapi, s kojom trenutno radite ve ukljuen,
menjate ga tako, da kliknete na dugme Promeni filter, a zatim
sledite korake iz pododeljka 7.5.1.

7.5.3

Odstranjivanje filtera
Ako je filter u mapi, s kojom trenutno radite ve ukljuen,
odstranjujete ga klikom na dugme Ukloni filter. U filter unete
i poslednje potvrene vrednosti se takoe sauvaju nakon
odstranjivanja filtera, ali samo dok ne napustite program Hal
E-Bank. Kad budete sledei put ukljuivali filter iste mape, bie vam
ponuene na potvrivanje vrednosti, koje su bile upotrebljene pri
poslednjem filtriranju, pre odstranjivanja filtera.

7.5.4

Filtriranje naloga u pripremi


Prozor za unos podataka u filter mape Priprema naloga je prikazan dole
(Slika 9). Mapu moete filtrirati po sledeim podacima:

36

Odaberi - izaberite tip dokumenta iz padajue liste. Izbor Svi se


slae sa svakim tipom dokumenta.

Datum valute - poetni i krajnji datum moete menjati samo, ako

imate polje levo od datuma valute sa kvaicom.

Primalac unesite niz znakova iz naziva primaoca plaanja.

Iznos - unesite najnii i najvii iznos. Prazno polje najnieg iznosa


se uzima kao vrednost 0, a prazno polje najvieg iznosa znai, da
iznos nije ogranien nagore.

Svrha - niz znakova iz svrhe doznake.

Status - izaberite iz padajue liste. Prazno polje se slae sa svim


statusima.

Datum nastanka - unesite poetni i krajnji datum.

Pripremio - prvih nekoliko znakova imena lica, koje je pripremilo


dokument.

Potpisao - prvih nekoliko znakova imena lica, koje je dokument


potpisalo.

Slika 9: Filter mape s nalogom

7.5.5

Filtriranje arhiviranih naloga


Prozor za unos podataka u filter Arhiviranih naloga je prikazan dole
(Slika 10). Mapu moete filtrirati po sledeim podacima:

Odaberi - izaberite tip dokumenta iz padajue liste. Izbor Svi se


slae sa svakim tipom dokumenta.

Datum valute - unesite poetni i krajnji datum.

Primalac unesite niz znakova iz naziva primaoca plaanja.

Iznos - unesite najnii i najvii iznos. Prazno polje najnieg iznosa


se uzima kao vrednost 0, a prazno polje najvieg iznosa znai, da
iznos nije ogranien nagore.

37

Svrha - niz znakova iz svrhe doznake.

Status - izaberite iz padajue liste. Prazno polje se slae sa svim


statusima.

Datum nastanka - poetni i krajnji datum moete menjati samo,


ako imate polje levo od datuma valute sa kvaicom.

Pripremio - prvih nekoliko znakova imena lica, koje je pripremilo


dokument.

Potpisao - prvih nekoliko znakova imena lica, koje je dokument


potpisalo.

Slika 10: Filter mape arhivirani nalozi

7.5.6

Filtriranje prometa
Prozor za unos podataka u filter mape Pregled prometa je prikazan na
slici ispod (gledaj Slika 11). Mapu moete filtrirati po sledeim podacima:

38

Odaberi - izaberite tip dokumenta iz padajue liste. Izbor Svi se


slae sa svakim tipom dokumenta.

Datum knjienja - unesite poetni i krajnji datum.

Datum valute - poetni i krajnji datum moete menjati, samo ako


imate polje levo od datuma valute sa kvaicom, slino kao to vai
za datum valute pri filtriranju naloga u pripremi.

Odbijeni nalozi - tri mogunosti: ukljueni su/ nisu ukljueni/


samo odbijeni nalozi. Ako izaberete samo odbijene naloge, ne
moete filtrirati po datumu knjienja, tipu knjienja i nazivu
(navedena polja posive).

Tip knjienja - izaberite tip knjienja iz padajue liste. Prazno


polje se slae sa svim tipovima knjienja.

Iznos - unesite najnii i najvii iznos. Prazno polje najnieg iznosa


se uzima kao vrednost 0, a prazno polje najvieg iznosa znai, da
iznos nije ogranien na gore.

Naziv - niz znakova iz naziva.

Svrha - niz znakova iz svrhe doznake.

Slika 11: Filter mape za pregled promet

39

Obrada platnih naloga


Hal E-Bank omoguava rad sa sledeim platnim nalozima:

nalog za prenos,

kompenzacija

Detaljniji opis plaanja nekim od navedenih naloga dat je u nastavku


prirunika.
Obrada platnog naloga je viefazna. Svaku fazu moe izvoditi samo lice sa
odgovarajuim ovlaenjima. Faze obrade platnog naloga ine unos platnog
naloga, formiranje paketa, potpisivanje paketa i slanje (otprema) platnog
naloga u banku. Promene pri unosu pojedinih polja su navedene neposredno u
postupku za unos platnog naloga. Platni nalog moete poslati u banku tek
kada je proe kroz sve faze pripreme.
Boje platnih naloga u mapi za pripremu platnih naloga su sledee:
Boja platnog naloga u
mapi za pripremu naloga

Status platnog naloga

Opis u koloni Status

Zelena

Pripremljen nalog

PRIPREMLJEN

Plava

Nalog sa grekom

SA GREKOM

Crvena

Potpisan nalog

PROVEREN

Ljubiasta

Uzorak (predlog) naloga

UZORAK

Ljubiasta

Na udaljenom
potpisivanju (WEB)
Vraen sa udaljenog
Ljubiasta
popisivanja (WEB)
Oznake u prvoj koloni mape za pripremu naloga

NA UDALJNOM
POTPISIVANJU
VRAEN SA UDALJENOG
POTPISIVANJA

Hitan nalog

Nalog sa grekom

Ekranska maska za unos podataka u platni nalog je slina papirnom platnom


nalogu, tako da omoguava jednostavan unos podataka. Vai podaci se
automatski prikau u odgovarajuim poljima platnog naloga. Va zadatak je
samo, da dopunite preostale podatke. Platne naloge moete valutirati
unapred. To znai, da ih banka alje na plaanje na datum u budunosti, koji
je napisan na nalogu. Valutiranje unazad nije mogue. Ako je u platnom
nalogu upisan datum iz prolosti, nalog e biti obraen sa prvim moguim
datumom.
Pri unosu podataka u platni nalog moete se izmeu polja i po tekstu unutar
polja kretati klikom mia, a mogu se koristiti i standardni tasteri na tastaturi,
namenjeni kretanju po tekstu:
<Tab> ............................. prelazak na sledee polje,
<Shift><Tab> ................. prelazak na prethodno polje,
<End> ............................. prelazak na kraj polja,
<Home> .......................... prelazak na poetak polja,
strelica levo <>............... prelazak na prethodni znak u polju
strelica desno <> ............ prelazak na sledei znak u polju
40

<Backspace> .................. Brisanje znaka levo od kursora


<Delete> ........................ Brisanje znaka desno od kursora.

8.1

Nalog za prenos
Nalog za prenos opti instrument platnog sistema, namenjen prenosu
sredstava s jednog na drugi raun.

8.1.1

Unos novog naloga


Ako elite uneti novi nalog uradite sledee:
1. Otvorite mapu Priprema naloga tako to u levom delu prozora (Slika
12) kliknete na Priprema, a zatim na Nalozi.

Slika 12: Prikaz mape za pripremu naloga


Na ekranu se prikazuje spisak platnih naloga (moe biti prazan).
1.
2.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Unesi .


U meniju koji se pojavi izaberite Nalog za prenos.

Na ekranu se prikazuje slika naloga za prenos (Slika 13) sa ve


upisanim vaim podacima (ime i sedite nalogodavca, broj rauna na
strani koja se zaduuje). Pored tih podataka automatski se upiu jo
predloeni datum eljene valute i unapred definisane ifre. ifru morate,
obzirom na svrhu plaanja, izabrati sami. Pri tome se moete posluiti
klikom mia na strelicu desno uz polje za unos ifre, koje vam u
padajuom spisku prikae sve dozvoljene mogunosti. Moete se posluiti

41

ifarnikom plaanja, koji se prikazuje klikom na dugme


polja za unos ifre.

desno od

Slika 13: Nalog za prenos


3. U polje Svrha plaanja doznake upiite svrhu doznake.
Umesto da popunjavate svrhu plaanja moete koristiti unapred
predefinisane svrhe. Za tu namenu koriste se tasteri <F1> do <F12> na
tastaturi. Pritiskom na neki od tih tastera uzrokuje unos odgovarajue,
predefinisane svrhe plaanja. Postupak za pripremu predefinisanih svrha
opisan je u poglavlju Povremeni poslovi.
4.

U polje Poverilac Primalac unesite prvo ili nekoliko prvih slova


naziva primaoca.
Otvorie se Imenik korisnika i njihovih rauna (Slika 14).

Slika 14: Prozor za izbor korisnika i rauna.


Unos poetnog dela naziva u polje Naziv korisnika ograniavate listu
prikazanih korisnika. Korienjem mia i klizaa na desnoj strani izaberite
u gornjem spisku eljenog korisnika (povjerioca), a zatim u donjem
spisku jedan od njegovih rauna, u sluaju da ih ima vie. Naziv
42

izabranog korisnika (poverioca) i izabrani broj rauna je prikazan u


drugoj boji. Izbor potvrdite klikom na dugme Izaberi. Podaci o
izabranom korisniku (poveriocu) i raunu e se prepisati u odgovarajua
polja na nalogu: Poverilac primalac i Raun poverioca - primaoca.
Ako u imeniku nema korisnika (poverioca) s nazivom, iji se poetak
slae sa unesenim nizom rei, oba spiska su prazna. Nakon pritiska na
dugme Dodaj adresu>> na listi korisnika (poverioca) otvori se
interaktivni prozor, koji omoguava unos podataka novog korisnika
(poverioca). Posle unosa podataka o korisniku (poveriocu) morate uneti
jo podatke o njegovom raunu, na koji nameravate izvriti plaanje.
Uneseni podaci se uvaju u imeniku.
Imenik moete osveavati istovremeno pri unosu naloga, ili pak podatke
o korisnicima (poveriocima) i njihovim raunima unesite u imenik
unapred. Detaljnije informacije o unosu podataka u imenik nalaze se u
poglavlju Povremeni poslovi.
5.

U polje model i poziv na broj (zaduenje) upiite odgovarajui


svoj pozivni broj zaduenja.

6.

U polje datum valute upiite eljeni datum valute. Predefinisano


se u to polje upie prvi mogui datum valute s obzirom na dananji
(raunalov) datum. Ako vam datum odgovara, pritisnite <Enter>,
u protivnom korigujte datum. Pri unosu datuma uzmite u obzir
praznike, neradne dane i raspored obrade, koji vam je poslala
banka.

7.

U polju ifra plaanja unesite odgovarajue vrednosti tako, da je


izaberete sa padajuih spiskova. Pozovite je tako, da kliknete na
strelicu nadole pored ekrania. Ako elite detaljniji opis pojedinih
ifara, kliknite dugme s upitnikom. Otvorie se ekran sa detaljnim
opisom ifara. ifru moete takoe jednostavno uneti u
odgovarajua polja. Program pri takvom nainu nee dozvoliti unos
ifara, kojih nema u spisku.

8.

Kada elite naznaiti Sredstava za povraaj, u prozor pored


stavite kvaicu.

9.

Ako elite naloge, da oznaite sa Hitno, u prozor pored stavite


kvaicu.

10. U polje iznos RSD upiite eljeni iznos (decimalno razgranienje


je zarez a ne taka!).
11. Polje model i poziv na broj (odobrenje) slui unosu pozivnog
broja odobrenja. Kod doznake sredstava fizikom licu u banci
(doznaka plate na tekui raun, ulog na tednu knjiicu) potrebno
je u poziv na broj odobrenja upisati individualni broj rauna (u
polje broja iro rauna unosite broj iro rauna banke). Pozivni
sadri takoe modul koji omoguava proveravanje pravilnosti
unoenog broja. Platne naloge s grekom u tom polju nije mogue
preneti u banku.
12. Kad ispunite sva potrebna polja, kliknite na dugme Potvrdi. Podaci
iz naloga se prenesu u mapu Priprema naloga. Novi nalog se doda
na kraj mape, a interaktivni prozor sa slikom novog naloga je
pripremljen za unos sledeeg platnog naloga. Za prekidanje unosa
kliknite na dugme Opozovi ili pritisnite taster <Esc>.

43

Ako na nalogu niste popunili sva potrebna polja, ili ste moda u
neko od polja uneli nedozvoljenu vrednost, program e vas na to
upozoriti. Platne naloge moete uprkos nedostajuim podacima
sauvati u spisak naloga. Bie oznaen plavom bojom, statusom
sa grekom i upitnikom pa ga neete moi potpisati i poslati na
isplatu, dok ne budete pravilno uneli sve podatke.
Pravilno ispunjeni podaci na nalozima obezbeuju, da e sredstva biti
brzo i pravilno oznaena krajnjem korisniku. Pre nego to platni nalog
poaljete u banku, mora ga potpisati odgovorno lice.
Izmeu polja i unutar polja moete se pomerati takoe pomou mia.
Na eljeno mesto se pomerite tako, da pokaziva dovedete na eljeno
mesto i tamo kliknete levim dugmetom mapa.

8.2

Kompenzacija
Kompenzacija je instrument plaanja namenjen popunjavanju podataka o
kompenzaciji.

8.2.1

Unos kompenzacije
Ako elite uneti nov nalog za kompenzaciju uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako to u levom delu prozora


kliknete na Priprema, a zatim na Nalozi.

Na ekranu se prikazuje spisak platnih naloga (Slika 12), koji moe biti
prazan.
2.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Unesi.

3.

U meniju koji se pojavi izaberite Kompenzacija.

Na ekranu se prikazuje prozor sa nalogom za kompenzaciju sa ve


upisanim podacima o firmi.

Slika 15: Nalog za kompenzaciju


Prilikom unosa podataka u odgovarajua polja obrasca za kompenzaciju
44

koristite se uputstvom za popunjavanje polja naloga za prenos koja ete


pronai u poglavlju 8.1.1. Unos novog naloga. Polja Nalogodavac i
Poverilac primalac su ista pri kompenzaciji.

8.3

Potpisivanje naloga u Hal E-Bank/Web


Platni nalozi koji su uspeno poslati na udaljeno potpisivanje vide se u
aplikaciji Hal E-Bank/Web u prozoru Potpisivanje, kako je prikazano na
sledeoj slici.

Slika 16: Potpisivanje naloga


Prozor je namenjen izboru naloga za potpisivanje i slanje u banku na
obradu.
Ako radite sa vie rauna, u padajuem meniju Raun, izaberite raun za
koji elite pregledati naloge.
U prozoru su prikazani podaci koji su bili poslani na udaljeno potpisivanje.
Nalozi su prikazani u tabeli sa sledeim podacima:

datum valute,

primalac,

iznos i

svrha.

Klikom na nalog u poslednjoj koloni Izaberi, izabiramo nalog koji hoemo


potvrditi. Kada izaberemo nalog u donjem polju Iznos izabranih se povea
iznos u skladu sa izabranim nalogom. Ponovnim klikom na nalog
iskljuujemo ga iz spiska naloga predvienih za potpisivanje.
Klikom na dugme Izaberi Sve izabiramo sve prikazane naloge za
potvrdu.
Naloge potvrujemo i konano aljemo u banku, na obradu, klikom na

45

dugme Potpii. Ako naloge elimo poslati nazad u pripremu kliknemo na


dugme Vrati u pripremu. U klijent aplikaciji e se po prijemu dokumenata
dobiti i obavetenje o vraenom nalogu.

8.4

Upotreba uzoraka naloga


Program Hal E-Bank omoguava korienje unapred pripremljenih naloga
uzoraka - predloga. Predlozi olakavaju unos naloga sa podacima koji se
ponavljaju, kao to su na primer nalozi za plaanje redovnih mesenih
obaveza ( elektrina energija, plin, trokovi grejanja, ...).

8.4.1

Izvoz naloga
Grupu naloga moete izvoziti kao uzorke, koje moete kasnije vie puta
uvoziti kao predloge i ispuniti. Izvoz uzoraka naloga moete obaviti iz
mape Priprema/Nalozi, ili pak iz mape Arhiva/Nalozi.

8.4.1.1

Izvoz predloga iz mape Priprema/Nalozi


Izvoz nove grupe uzoraka iz mape Priprema naloga obavite po nie
opisanom postupku.
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako to u levom delu ekrana


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak naloga.


2.

Oznaite platne naloge, koji elite izvoziti kao uzorke.

3.

Kliknite na dugme (U/Iz)voz i zatim izaberite Pohranjivanje


uzorka.

Prikazae se interaktivni prozor Pohranjivanje uzorka (gledaj Slika


17). Pritiskom na dugme Novi uzorak, otvori se prozor Unos imena
formulara, koji od vas zahteva unos imena formulara, u koju e se
upisati izabrani platni nalozi.

Slika 17: Pohranjivanje uzorka

46

4.

Upiite ime formulara i izvoz potvrdite klikom na dugme


Sauvaj. Izvoz moete takoe i opozvati klikom na Opozovi.

Nakon uspeno obavljenog izvoza uzoraka na ekranu se prikae


poruka sa brojem izvezenih uzoraka.
5.

Poruku potvrdite klikom na dugme OK.

Ako izaberete za izvoz uzoraka ime grupe, koja ve postoji, novi


podaci e prekriti prethodne. Novi nalozi nee biti dodati prethodnim,
ali e u njoj biti samo novi nalozi.

8.4.1.2

Izvoz predloga iz mape Arhiv/Nalozi


Izvoz nove grupe uzoraka iz mape Arhiv naloga obavite po nie
opisanom postupku.
1.

Otvorite mapu Arhiv naloga tako, da u levom delu ekrana


kliknete na Arhiv i zatim ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak arhiviranih naloga.


2.

Oznaite platne naloge, koje elite izvoziti kao uzorke.

3.

Kliknite na dugme Izvoz i zatim izaberite Sauvaj uzorak.

Prikazae se interaktivni prozor Pohranjivanje uzorka. Pritiskom na


dugme Novi uzorak, otvori se prozor Unos imena formulara, koji od
vas zahteva unos imena formulara, u koju e se upisati izabrani platni
nalozi.
4.

Upiite naziv grupe i izvoz potvrdite klikom na dugme Sauvaj.


Izvoz moete takoe i opozvati klikom na Opozovi.

Nakon uspeno obavljenog izvoza uzorka na ekranu se prikae


poruka sa brojem izvezenih uzoraka.
5.

8.4.2

Poruku potvrdite klikom na dugme OK.

Uvoz uzoraka naloga


Grupu izvezenih uzoraka naloga
prema nie opisanom postupku.

moete

uvoziti

1. Otvorite mapu Priprema naloga tako to u levom


delu ekrana kliknete na Priprema i zatim ispod
nje na Nalozi.
Na ekranu se prikae spisak platnih naloga.
2. Kliknite na dugme (U/Iz)voz i u meniju koji se pojavi izaberite
opciju Otvori uzorak.
Prikazae se interaktivni prozor Pohranjivanje uzorka (gledaj Slika 18),
koji od vas zahteva izbor naziva grupe, iz koje e se uvoziti platni nalozi
uzoraci (predlozi).

47

Slika 18: Otvori uzorak


3. Kliknite miem na grupu uzoraka, koju elite uvoziti, i tako je
izaberite.
4. Uvoz izabrane grupe potvrdite klikom na dugme Otvori odnosno
uvoz opozovite klikom na dugme Opozovi.
Nakon uspeno obavljenog uvoza uzoraka na ekranu se prikae poruka
sa brojem uvezenih uzoraka.
5. Poruku potvrdite klikom na dugme OK.
Na ekranu se prikae spisak platnih naloga, koji sadri i upravo uvezene
naloge uzorke (predloge) oznaene ljubiastom bojom. Ako uvezeni
predlog ne vidite na prikazanom spisku pripremljenih naloga, kriv je
najverovatnije ukljueni filter, koji morate odstraniti.
Kad otvoreni uzorak naloga oznaen ljubiastom bojom otvorite,
dopunite podatke i potvrdite klikom na dugme Potvrdi, predlog se
promeni u obian nalog.
Vie predloga istovremeno moete promeniti u obine naloge grupnom
promenom datuma valute, na nain opisan 8.5.1.

8.5

Ispravka podataka na nalogu


Podatke na platnom nalogu moete ispraviti, ako ga jo niste poslali na
isplatu u banku. Potpisane (proverene) naloge ne moete ispravljati, ako ih
pre toga ne otkljuate, kao to je to opisano u poglavlju Potpisivanje i
otkljuavanje naloga. Naloge moe otkljuati samo lice sa ovlaenjem za
desno potpisivanje.
Ako elite ispraviti podatke na nalogu, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana,


kliknete na Priprema i iza toga ispod nje na Nalozi.

2.

Potraite eljeni nalog i kliknite na njega levim dugmetom mia.

Ako je na spisku toliko pripremljenih naloga, da ih sve nije mogue


prikazati na jednom ekranu, pri traenju se moete posluiti klizaem na
desnoj ivici podekrana s nalozima.
3.

48

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Otvori ili pak primenite

dvostrukim klikom na eljeni nalog.


Na ekranu e se prikazati interaktivni prozor sa podacima naloga.
4.

S levim dugmetom mia kliknite na polje, koje elite promeniti. U


polje upiite eljenu vrednost ili tekst.

Ako elite promeniti jo neko polje, ponovite korak 4. Kad ste zadovoljni
sa prikazanim sadrajem na nalogu, kliknite na dugme Potvrdi. Ako elite
na nalogu sauvati prethodni sadraj, kliknite na dugme Opozovi ili
pritisnite taster <Esc>.

8.5.1

Promena datuma valute za vie naloga


istovremeno
Datum valute moete promeniti grupi izabranih naloga.
Datum valute moete promeniti samo nalogu, koji jo niste poslali na
isplatu u banku. Ako ste nalog sa datumom valute unapred ve poslali u
banku, morate ga najpre opozvati, kako je to opisano u poglavlju 8.7.4.
Ako nalog u banci jo nije bio obraen i opoziv je uspeo, morate nalog
duplirati, kako je to opisano u poglavlju 8.7.3, ispraviti mu datum valute,
potpisati ga i ponovo poslati u banku, kako je to opisano u poglavlju 8.8.
Potpisane (proverene) platne naloge ne moete ispravljati, ako ih
prethodno ne otkljuate, kako je to opisano u poglavlju Potpisivanje i
otkljuavanje naloga. Naloge moe otkljuati samo lice s ovlaenjem za
desno potpisivanje.
Ako elite na platnom nalogu ili na vie platnih naloga istovremeno
promeniti datum valute, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana,


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak platnih naloga.

8.5.2

2.

Potraite eljeni platni nalog i kliknite na


njega levim dugmetom mia. Izabrani
platni nalog mora biti prikazan naglaeno.
Samo u tom sluaju je oznaen.

3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Drugo i zatim na


Promena datuma valute.

4.

Unesite datum i potvrdite promenu klikom na dugme Potvrdi, ili


pak pritisnite taster <Enter>.

Prebacivanje naloga na drugi raun


Ako jedan ili vie platnih naloga elite platiti i sa nekog drugog rauna,
moete ih prebaciti na drugi raun po sledeem
postupku:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako to u


levom delu ekrana kliknete Priprema i
zatim ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae lista platnih naloga.


2.

Potraite eljeni platni nalog i kliknite na njega levim dugmetom


49

mia. Izabrani platni nalog mora biti prikazan naglaeno. Samo u


tom sluaju je oznaen.
3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Drugo i zatim na


Premesti na drugi raun.

Na ekranu e se prikazati lista rauna za koje imate ovlaenja za rad.


4.

Iz liste izaberite raun sa kojeg elite plaati naloge i kliknite na


dugme Potvrdi.

Izbrani nalozi prebaci e se na izabrani raun.

8.6

Brisanje naloga
Ako elite izbrisati nalog iz spiska pripremljenih naloga, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana kliknete


na Priprema i ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak platnih naloga.


2.

Potraite eljeni nalog i kliknite na njega levim dugmetom mia.


Izabrani nalog mora biti prikazan naglaeno. Samo u tom sluaju je
oznaen.

3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Brii ili pritisnite taster


<Delete>.

4.

Brisanje potvrdite sa Da (Yes), ako elite izabrane naloge izbrisati.


Ako naloge ne elite izbrisati, kliknite na Ne (No).

Izabrani nalozi e biti izbrisani iz spiska pripremljenih naloga.


Kad platni nalog izbriete, ne moete ga vie pozivati nazad. Zato
pre brisanja proverite, da li izabrani(e) nalog(e) zaista elite
izbrisati.
Potpisane (proverene) platne naloge ne moete brisati, ako ih prethodno
ne otkljuate. Naloge moe otkljuati samo lice s ovlaenjem za desno
potpisivanje.

8.7

Arhiva naloga
Poslati nalozi su prikazani u mapi Arhiv/Nalozi. Arhivirane naloge moete
tampati i pregledati njihov sadraj. Poslate naloge, koji imaju datum valute
kasniji od trenutnog datuma, koji dakle sigurno jo nisu bili obraeni,
moete opozvati. Arhivirane naloge moete takoe i kopirati i ponovo
koristiti, izvoziti ih, ili ih pak izvoziti kao predloge.
Ako u mapi Arhiva/Nalozi ne vidite eljene naloge mogue je da niste
pravilno podesili vremenski interval za prikaz naloga. Morate izabrati
interval u kojem je eljeni nalog bio pripremljen, a ne kada je poslat u
banku ili obraen.

8.7.1

Prikaz arhiviranog naloga


Ako elite detaljniji prikaz sadraja arhiviranog naloga, sledite sledei

50

postupak.
1. U levom delu ekrana kliknite na Arhiva i zatim ispod njega na
Nalozi.
2. Potraite eljeni nalog i kliknite na njega levim dugmetom mia.
Ako u mapi Arhiv naloga ne vidite eljene naloge, moda niste izabrali
pravi period za prikaz dokumenata.
3. Levim dugmetom mia kliknite na dugme Otvori ili pak dvokliknite
na eljeni nalog.
Na ekranu e se prikazati interaktivni prozor s podacima naloga.
Naputate ga klikom na dugme Zatvori.

8.7.2

Izvoz naloga i uzoraka iz arhive naloga


Ako elite sadraj arhiviranih naloga izvoziti ili ih pak kasnije upotrebiti
kao predloge, sledite sledei postupak.
1. U levom delu ekrana kliknite na Arhiva i zatim ispod njega na
Nalozi.
2. Potraite eljeni nalog i kliknite na njega levim dugmetom mia.
3. Levim dugmetom mia kliknite na dugme Izvoz i zatim u meniju
koji se prikae na Izvoz ili Sauvaj uzorak.
Na ekranu e se prikazati interaktivni prozor, u kojem morate upisati
ime datoteke sa izvezenim nalozima, odnosno naziv grupe uzoraka
naloga. Izvoz potvrdite klikom na dugme Save (Sauvaj), a izvoz
uzoraka klikom na dugme Potvrdi.

8.7.3

Dupliranje arhiviranih naloga


Ako elite iz arhiviranog naloga pripremiti novi nalog sa istim podacima,
sledite sledei postupak.
1. U levom delu ekrana kliknite na Arhiva i zatim ispod njega na
Nalozi.
2. Potraite eljeni nalog i kliknite na njega levim dugmetom mia.
Moete izabrati i vie naloga istovremeno.
3. Levim dugmetom mia kliknite na dugme Dupliraj.
4. Otvori se vam prozor u kojem moete, da odaberete raun, na kojeg
elite, da se nalozi dupliraju. Kada odaberete raun na kojeg elite
naloge duplikat, to potvrdite pritiskom na dugme Potvrdi odnosno
Opozovi, ako se predomislite.
Kopije naloga, koje ste duplirali, prikazane su u mapi Priprema
naloga.

8.7.4

Opoziv poslatog naloga


Opozvati moete samo poslate naloge, koji imaju datum valute kasniji
od trenutnog datuma. Ako elite arhivirani nalog sa statusom "poslat"
opozvati, sledite sledei postupak.

51

1. U levom delu ekrana kliknite na Arhiva i zatim ispod njega na


Nalozi.
2. Potraite eljeni nalog i kliknite na njega levim dugmetom mia.
Moete izabrati i vie naloga istovremeno.
3. Levim dugmetom mia kliknite na dugme Opoziv.
4. Unesite lini broj (PIN) i kliknite na dugme Potvrdi ili pak pritisnite
taster <Enter>.
Program Hal E-Bank se povee sa serverom banke i prenese mu zahtev
za opoziv izabranih naloga. Obavetenje o uspenom odnosno
neuspenom opozivu dobiete u
Ako opoziv uspe, uspeno opozvani nalozi dobiju status Opozvan.

8.7.5

Brisanje arhiviranih naloga


Naloge iz liste arhiviranih naloga briete na sledei nain:
1. Otvorite mapu Arhiv naloga tako to u levom delu ekrana kliknete
Arhiva i za tip ispod njega na Nalozi.
Na ekranu se prikae lista arhiviranih platnih naloga.
2. Potraite eljeni nalog i kliknite na njega levim dugmetom mia.
Moete izabrati i vie naloga.
3. Kliknite na dugme Brii.
4. Brisanje potvrdite klikom na dugme Da (Yes), ako elite izbrisati
naloge. Ako ih ne elite brisati kliknite na dugme Ne (No).
Izbrani nalozi e se izbrisati iz liste arhiviranih naloga.

Sa brisanjem naloga ne vrite opoziv! Ako nalog elite opozvati


oznaite ga i kliknite na dugme Opoziv'. Kada platne naloge izbriete ne
moete ih vratiti nazad. Zato pre brisanja razmislite da li izabrane naloge
zaista elite izbrisati.

8.8

Ponovno slanje odbijenih ili opozvanih


naloga
Nalog za plaanje, koji je bio u banci vraen, ili ste ga pak nakon slanja u
banku opozvali, moete ponovo slati na plaanje. Platni nalog moe biti
vraen, ako na vaem raunu nema dovoljno sredstava, ili pak zbog drugog
uzroka. Svaki platni nalog pri izradi dobija unikatni broj, koji ne moete
izmeniti. Zato vraeni nalog ne moete neposredno ponovno poslati na

52

plaanje, morate ga duplirati (udvojiti). Duplirani platni nalog dobija novi


unikatni broj, i takav platni nalog moete poslati na plaanje.
Dupliranje prethodno poslatih platnih naloga opisuje poglavlje 8.7.3.

53

Potpisivanje naloga i paketa


Pre nego to poaljete nalog na isplatu u banku, mora ga potpisati jedno ili
vie odgovornih lica s odgovarajuim ovlaenjem za potpisivanje platnih
naloga.
Naloge moete potpisati na dva naina. Prvi nain je individualni, to
znai, da potpiete svaki nalog posebno. Drugi nain je paketni, koji
zahteva, da naloge prvo formirate u paket naloga, a nadalje radite s
paketom naloga i ne sa individualnim nalozima.
Kako ete raditi sa nalozima zavisi od ovlaenja, koje vam dodeli banka.
Ovlaenje je vezano na svaki raun posebno. Ako raun ima ovlaenje za
pripremu paketa, onda taj raun zahteva paketnu obradu naloga, inae
individualnu.

9.1
9.1.1

Individualna obrada platnih naloga


Potpisivanje pripremljenih naloga
Kad budete eleli potpisati pripremljene platne naloge, uradite
sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana,


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak platnih naloga. Pripremljeni nalozi bez


greaka, koje jedine moete potpisati, su prikazani zelenom bojom.
2.

Potraite eljeni nalog, prikazan u zelenoj boji, i kliknite na njega


levim dugmetom mia. Izabrani nalog mora biti prikazan
naglaeno. Samo u tom sluaju je oznaen.

Moete oznaiti takoe i vie naloga i potpisati ih grupno ili


pojedinano. U nastavku je opisan postupak pri potpisivanju jednog
izabranog naloga. Ako ste izabrali vie naloga, vidite nastavak opisa
postupka u poglavlju 9.1.3.
3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Potpii.

Na ekranu se prikae izabrani nalog. Pre potvrivanja potpisa jo


moete promeniti podatke u poljima iji sadraj je prikazan u crnoj
boji. Sadraj polja prikazanih u sivoj boji ne moete promeniti.
4.

Potpis naloga potvrdite sa Potvrdi, ako elite izabrani nalog


potpisati. Ako prikazani nalog ne elite potpisati, kliknite na
Opozovi ili pritisnite taster <Esc>.

Potpisani platni nalozi e promeniti boju u crveno. Te naloge moete


poslati na isplatu u banku.
Podatke na potpisanim nalozima neete moi vie menjati. Ako
elite promeniti podatke na ve potpisanom nalogu, morate ga
najpre otkljuati. Kako se to radi, proitajte u poglavlju 9.1.2.

54

9.1.2

Otkljuavanje naloga
Kad odgovorno lice potpie platni nalog, podatke na nalogu ne
moete vie menjati. Podatke moete izmeniti tek onda, kad
odgovorno lice otkljua nalog. Ako elite platni nalog otkljuati, uradite
sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak platnih naloga. Potpisani nalozi, koje


jedine moete otkljuati, su prikazani crvenom bojom.
2.

Potraite eljeni nalog i kliknite na njega levim dugmetom mia.


Izabrani nalog mora biti prikazan naglaeno. Samo u tom sluaju
je oznaen.

Moete oznaiti i vie naloga i otkljuati ih istovremeno.


3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Otkljuaj.

Ako ste izabrali vie naloga, vidite nastavak opisa postupka u


poglavlju 9.1.4.
Otkljuani nalog e biti prikazan zelenom bojom, sa statusom
pripremljen. U toj boji su prikazani pripremljeni nalozi, koje treba
potpisati. Ako nalog ima datum valute stariji od tekueg datuma, nalog
e biti prikazan u plavoj boji i imae status s grekom.

9.1.3

Grupno potpisivanje naloga


Ako elite potpisati vie naloga istovremeno, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana,


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak platnih naloga. Pripremljeni nalozi bez


greke, koje jedino moete potpisati, prikazani su zelenom bojom.
2.

Potraite eljene naloge, prikazane zelenom bojom, i izaberite


ih. Ako ne znate izabrati vie naloga, proitajte poglavlje.

3.

Levim dugmetom mia kliknite dugme Potpii.

Na ekranu se prikae prozor za grupno potpisivanje izabranih


naloga.

55

Slika 19: Grupno potpisivanje naloga


Ako elite pogledati detalje o pojedinim nalozima, kliknite na dugme
Detalji. Prikaz detalja naputate klikom na dugme Nazad>>.
Ako elite opozvati potpisivanje, kliknite na dugme Opozovi ili pak
pritisnite taster <ESC> .
Ako elite potpisati sve izabrane naloge, kliknite na dugme Sve.
Ako elite pre potpisa svakog od izabranih naloga jo dodatno
proveriti njegov sadraj, kliknite dugme Pojedinano. U tom
sluaju morate dodatno potvrditi ili opozvati potpisivanje
svakog izabranog naloga klikom na dugme Potvrdi odnosno
Izlaz.

9.1.4

Grupno otkljuavanje naloga


Ako elite otkljuati vie naloga istovremeno, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana,


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak platnih naloga. Potpisani nalozi, koje


jedine moete otkljuati, su prikazani crvenom bojom.
2.

Potraite eljene naloge, prikazane crvenom bojom, i izaberite ih.

3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Otkljuaj.

Slika 20: Grupno otkljuavanje naloga


Na ekranu se prikae prozor za grupno otkljuavanje izabranih
potpisanih naloga.
Ako elite pogledati detalje o pojedinim nalozima, kliknite na dugme
Detalji. Prikaz detalja naputate klikom na dugme Nazad>>. Ako
elite opozvati otkljuavanje, kliknite na dugme Opozovi. Ako elite
otkljuati sve izabrane naloge, kliknite na dugme Sve.

56

9.2

Paketna obrada platnih naloga


Kada su platni nalozi pripremljeni, formirate ih u paket naloga za ta
trebate odgovarajue ovlaenje. Pre nego poaljete nalog na isplatu u
banku, mora ga potpisati jedno ili vie odgovornih lica s odgovarajuim
ovlaenjem za potpisivanje platnih naloga.

9.2.1

Formiranje platnih naloga u paket


Otvorite mapu s nalozima, koje elite formirati u paket. Pripremljeni
nalozi bez greke, koje jedino moete formirati u paket, prikazani su
zelenom bojom sa statusom pripremljen. Izaberite jedan ili vie
naloga i kliknite na dugme U paket.
Na ekranu se prikae prozor s podacima o paketu. Pre nego potvrdite
formiranje naloga u paket, moete upisati jo referencu na paket.
Formiranje paketa potvrdite sa Potvrdi ili opozovite sa Opozovi ili
<Esc>.
U zavisnosti od broja levih i desnih potpisa, koji su traeni za raun, i
od potpisne kategorije korisnika, paket se moe u toj fazi i delimino ili
sasvim potpisati.
Nakon formiranja naloga u paket, oznaeni nalozi nestanu iz mape
Priprema/Nalozi, formiran paket s nalozima je u mapi
Priprema/Paketi.
Boja paketa u mapi u mapi Priprema paketa su sledee:

9.2.2

Boja paketa u mapi za


pripremu paketa

Status paketa

Opis u koloni
Status

Zelena

Pripremljen paket

PRIPREMLJEN

Crvena

Potpisan paket

PROVEREN

Ljubiasta

Paket poslat na
udaljeno potpisivanje

Ljubiasta

Vraen paket iz
udaljenog potpisovanja

Siva

Paket poslat na
udaljenom potpisovanju
bez potvrde

NA UDALJENOM
POTPISIVANJU
VRAENO SA
UDALJENOG
POTPISIVANJA
NA UDALJENOM.
POTPISIVANJU BEZ
POTVRDE

Razvezivanje paketa
Kada je paket formiran, podatke na nalozima ne moete vie
promeniti. Podatke moete promeniti tek kada paket razveete. Ako
elite paket razvezati, uradite sledee:
1. Otvorite mapu Priprema paketa tako, da u levom delu ekrana
kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Paketi.
Na ekranu se prikae spisak paketa.
2. Potraite eljeni paket prikazan zelenom bojom sa statusom
pripremljen i kliknite na njega levim dugmetom mia. Izabrani
57

paket mora biti prikazan naglaeno. Samo u tom sluaju je


oznaen.
3. Levim dugmetom mia kliknite na dugme Razvei.
Otvori se prozor sa podacima o paketu. Ako elite paket razvezati
kliknite na dugme Potvrdi. Nalozi iz paketa opet su u mapi
Priprema/Nalozi, a u mapi Arhiva/Paketi nalazi se paket s
statusom razvezan.

9.2.3

Iskljuivanje naloga iz paketa


Pojedinane naloge moete iz paketa i iskljuiti:
1. Otvorite mapu Priprema paketa tako, da u levom delu ekrana
kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Paketi.
Na ekranu se prikae spisak paketa.
2. Potraite eljeni paket prikazan zelenom bojom sa statusom
pripremljen i kliknite na njega levim dugmetom mia. Izabrani
paket mora biti prikazan naglaeno. Samo u tom sluaju je
oznaen.
3. Levim dugmetom mia kliknite na dugme Iskljui.
Otvori se prozor s podacima o paketu.
4. Levim dugmetom mia kliknite dugme Spisak naloga u paketu.
Otvori se prozor sa spiskom naloga u paketu.
5. Izaberite jedan ili vie naloga i kliknite na dugme Iskljui.
Izabrani nalozi prenesu se iz liste ukljuenih naloga na listu
iskljuenih. Moete birati izmeu liste iskljuenih ili ukljuenih naloga.
U zavisnosti od izabrane liste moete klikom na dugme Iskljui ili
Ukljui naloge iz paketa iskljuiti ili iskljuene naloge opet ukljuiti u
paket. Klikom na dugme Potvrdi vraate se u prozor sa podacima o
paketu i iskljuenih naloga. Iskljuivanje naloga konano potvrdite
klikom na dugme Potvrdi, ili opozovite dugmetom Opozovi ili
tasterom <Esc>. Iskljueni nalozi iz paketa prenose se u mapu
Priprema.

9.2.4

Potpisivanje paketa
Potpisivanje paketa trai od jednog do est potpisa, to je definisano
za svaki raun posebno. Koliko i koji potpisi su traeni za potpis paketa
prikazano je u prozoru sa podacima o paketu, koji se otvori, kada
paket potpisujete. Koje potpise moe osigurati pojedinani korisnik
zavisi od njegove potpisne kategorije. O ovlaenjima i potpisnim
kategorijama vie moete proitati u poglavlju Ovlaenja za rad s Hal
E-Bank. Prvo morate osigurati sve traene leve potpise, a zatim jo
desne.

58

Kad budete eleli potpisati pripremljene pakete, uradite sledee:


1. Otvorite mapu Priprema paketa tako, da u levom delu ekrana
kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Paketi.
Na ekranu se prikae spisak paketa.
2. Potraite eljeni paket prikazan zelenom bojom sa statusom
pripremljen i kliknite na njega levim dugmetom mia. Izabrani
paket mora biti prikazan naglaeno. Samo u tom sluaju je
oznaen.
3. Levim dugmetom mia kliknite na dugme Potpii.
Na ekranu se prikae prozor sa podacima o paketu. Pre potvrivanja
potpisa jo moete pregledati naloge u paketu.
4. Potpis paketa potvrdite sa Potpii, ako elite izabrani paket
potpisati. Ako prikazani paketa ne elite potpisati, kliknite na
Opozovi ili pritisnite taster <Esc>.
Paket koji ima sve traene potpise prikazan je crvenom bojom sa
statusom proveren. Takav paket moete da poaljete u banku.
Postupak slanja paketa opisan je u poglavlju Slanje i primanje
dokumenata.

9.2.5

Potpisivanje paketa u Hal E-Bank/Web


Paketi platnih naloga koji su uspeno poslati na udaljeno potpisivanje
vide se u aplikaciji Hal E-Bank/Web u prozoru Potpisivanje paketa,
kako je to prikazano na sledeoj slici.

Slika 21: Potpisivanje paketa u Hal E-Bank /Web


Prozor je namenjen pregledu paketa u okviru sistema Hal E-Bank koji
ekaju na konaan potpis. Ako radite sa vie rauna, iz padajueg
menija Raun, izaberite raun za koji elite pregledati pakete.
Nepotpisani paketi se prikau tabelarno sa sledeim podacima:

59

Datum nastanka,

Tip dokumenta,

Broj dokumenata,

Kontrolna svota,

Status i

Referenca na paket.

Ako je spisak naloga vei od jedne stranice na vrhu tabele se prikau


linkovi za prethodnu i narednu stranicu. Na dnu tabele se prikazuje
suma iznosa na toj strani.
Ako elite potpisati paket kliknite na polje referenca ili na ikono
krajnjoj desnoj koloni (potpisivanje).

Prozor Podaci paketa je namenjen prikazu podataka paketa gde


paket moemo konano potpisati. U gornjem delu prozora prikazani su
sledei podaci paketa:

60

Referenca na paket,

Id paketa,

Broj rauna na teret,

Tip naloga u paketu,

Broj naloga u paketu,

Kontrolna svota,

Kreator paketa,

Datum nastanka paketa,

Status paketa i

Vreme promene statusa.

Slika 22: Podaci paketa u Hal E-Bank/Web


Ispod podataka o paketu prikazani su potpisnici paketa. Na levoj
strani su leva, a na desnoj desni potpisnici. Pored naziva potpisnika
prikazana je i njegova kategorija. Ukoliko potpis nije potreban na
njegovom mestu stoji oznaka X, a ako je potpis potreban i fali onda
stoji oznaka ?.
U sluaju da paket nije konano potpisan mogue ga je vratiti u
nazad u pripremu. Klikom na dugme Potpii paket se potpie u skladu
sa kategorijom potpisnika.
Klikom na dugme Vrati u pripremu paket se vrati u pripremu na
klijenta sa kojeg je poslat u potpisivanje. Vraeni paket ima iste
potpise koje je imao pre slanja na udaljeno potpisivanje. U klijentu po
prijemu podataka dobijate i obavetenje o vraenom paketu, kako to
prikazuje sledea slika (gledaj Slika 23).

Slika 23: Vraeni dokumenti

61

U donjem delu moete sa klikom na dugme Spisak naloga u


paketu prikaete naloge, koji pripadaju paketu.

9.2.6

Otkljuavanje paketa
Kad odgovorno lice potpie paket, ne moete ga vie razvezati ili iz
njega iskljuiti naloge, dok ga ne otkljuate. Ako elite paket otkljuati,
uradite sledee:
1. Otvorite mapu Priprema paketa tako, da u levom delu ekrana
kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Paketi.
Na ekranu se prikae spisak paketa.
2. Potraite eljeni paket, koji je prikazan crvenom bojom sa
statusom proveren i kliknite na njega levim dugmetom mia.
Izabrani paket mora da bude prikazan naglaeno. Samo u tom
sluaju je oznaen.
3. Levim dugmetom mia kliknite na dugme Otkljuaj.
Otkljuani paket
pripremljen.

9.2.7

prikazan

je

zelenom

bojom,

sa

statusom

Pregled paketa i naloga u paketu


U mapi Priprema/Paketi moete birati izmeu toga, da li u listi
vidite pakete ili naloge, koji su u tim paketima. Izbor uradite klikom na
dugme Drugo, izaberite opciju Pogled i onda se odluiti izmeu
Paketi ili Nalozi.
U oba primera imate mogunost pregleda pojedinanog paketa ili
naloga. To uradite tako, da u listi izaberete nalog ili paket i kliknete na
dugme Otvori. Ako ste izabrali paket, otvori se prozor s podacima o
paketu. Dugmetom Spisak naloga u paketu moete otvoriti listu
naloga, gde moete pregledati naloge. Ako ste pak izabrali nalog,
otvori se prozor sa izabranim nalogom.

9.2.8

Prebacivanje paketa na drugi raun


Ako elite jedan ili vie paketa platiti i sa drugog rauna prebacite ih
na drugi raun po sledeem postupku:
1. Otvorite mapo Priprema paketa tako to u levom delu ekrana
kliknete na Priprema i zatim ispod njega na Paketi.
Na ekranu se prilae spisak paketa.
2. Potraite eljeni paket i kliknite na njega levim tasterom mia.
3. Kliknite na dugme Drugo i u meniju koji se pojavi kliknite na
opciju Premesti na drugi raun.
Na ekranu e se prikazati lista rauna za koje imate ovlaenja za
rad.
4. Iz spiska izaberite raun sa kojeg elite plaati i izbor potvrdite
klikom na dugme Potvrdi.

62

Izabrani paketi e se prebaciti na izabrani raun.

9.2.9

Pregled arhiviranih paketa


U prozoru Arhiva paketa prikazani su podaci o poslatim i razvezanim
paketima.
U listi izaberite paket i kliknite na dugme Otvori. Otvori se prozor s
podacima o paketu. Dugmetom Spisak naloga u paketu moete
otvoriti listu naloga, gde ih moete i pregledati.

9.2.10

Brisanje paketa
Pakete iz mape Priprema/Paketi moete da briete samo ako nisu
jo potpisani. Potpisane pakete, koje elite izbrisati, najpre otkljuate.
U mapi Arhiva/Paketi moete izbrisati sve pakete.
Paket, kojeg elite izbrisati (u mapi Priprema ili Arhiva), oznaite i
kliknite na dugme Brii. Prikae se prozor s podacima o paketu,
klikom na dugme Spisak naloga u paketu moete pregledati naloge
vezane u paket. Klikom na dugme Potvrdi paket e se bez dodatnog
upozorenja izbrisati i ukloniti iz mape.
Paketi koje izbriete trajno su izgubljeni zato dobro obratite panju
pri brisanju!

9.2.11

Slanje paketa u banku


Potpisani paketi nalaze se u mapi Slanje, gdje ekaju na slanje u
banku. Slanje dokumenata u banku opisano je u poglavlju Slanje i
primanje dokumenata.
Uspeno poslati paketi iz mape Priprema/Paketi prenose se u
mapu Arhiva/Paketi i nema ih vie u mapi Slanje.

9.2.12

Slanje paketa na udaljeno potpisivanje


Potpisivanje paketa zahteva od jednog do est potpisa to se definie
za svaki raun posebno. Koliko i kakvi potpisi su potrebni za potpis
paketa vidi se u prozoru sa podacima o paketu koji se otvara kada se
on potpisuje. O ovlaenjima i potpisnim kategorijama vie proitajte u
poglavlju Ovlaenja za rad sa Hal E-Bank. Prvo morate zadovoljiti sve
zahtevane leve potpise, a zatim desne.
Da bi ste pripremljene pakete potpisali uradite sledee:
1. Otvorite mapu Priprema paketa tako to u levom delu ekrana
kliknete na Pripreme i zatim ispod njega na Paketi.
Na ekranu se prikae lista paketa.
2. Potraite eljeni paket, koji je prikazan zelenom bojom sa
statusom pripremljen i kliknite na njega levim dugmetom mia.
Izabrani paket mora da bude prikazan naglaeno. Samo u tom
sluaju je oznaen.

63

3. Kliknite na dugme Drugo i u meniju koji se pojavi kliknite na


opciju Poalji u potpisivanje.

64

10 Datoteke*
*Sve banke ne podravaju razmenu datoteka. U tom sluaju je ta
funkcionalnost u programu nevidljiva ili neaktivna.
Program Hal E-Bank omoguava razmenu odgovarajuih datoteka izmeu
korisnika i banke. Banka definie vrstu datoteke koju e razmenjivati sa
komitentom.

10.1
10.1.1

Priprema datoteka
Unos nove datoteke
Ako elite uneti novu datoteku uradite sledee:
1. Otvorite mapu Priprema datoteka tako to u levom delu ekrana
kliknete na dugme Priprema i zatim ispod nje na Datoteke.
Na ekranu se prikae lista datoteka (moe se desiti da bude prazna).
2. Kliknite na dugme Unesi.
3. Iz prikazanog menija izaberite tip datoteke koji elite uneti. Ukoliko
je meni prazan nema ifranta datoteka ili je prazan. U tom sluaju
pokuajte osveiti podatke.
Otvori se prozor za izbor datoteke.
4. Potraite putanju na kojoj se nalazi datoteka i izaberite je. Izbor
datoteke potvrdite klikom na dugme Otvori.
Na kraju se prikae prozor sa obavetenjem o broju uvoenih datoteka,
odnosno o eventualnim grekama prilikom uvoza. Kada zatvorite prozor
uvoena datoteka e se pojaviti u listi. U sluaju greaka iste se ispiu.

10.1.2

Brisanje datoteka
Ako elite izbrisati datoteku iz spiska pripremljenih datoteka uradite
sledee:
1. Otvorite mapu Priprema datoteka tako to u levom delu ekrana
kliknete na dugme Priprema i zatim ispod nje na Datoteke.
Na ekranu se prikae lista datoteka.
2. Potraite eljenu datoteku i kliknite na nju. Izabrana datoteka mora
biti prikazana inverznom bojom. Samo u tom sluaju je oznaena.
3. Kliknite na dugme Brii.
4. Brisanje potvrdite klikom na dugme Da (Yes), ako izabranu
datoteku elite izbrisati. Ako datoteku ne elite izbrisati, kliknite na
dugme Ne (No).
Izabrana datoteka se brie iz spiska pripremljenih datoteka.
Potpisane (proverene) datoteka ne moete brisati sve dok ih ne
65

otkljuate na nain na koji je to opisano u poglavlju 10.1.3.

10.1.3

Potpisivanje i otkljuavanje datoteka


Pre nego datoteku poaljete u banku mora je potpisati odgovorna osoba
sa odgovarajuim ovlaenjima za potpisivanje datoteka. Ovlaenje je
vezano za pametnu karticu.

10.1.3.1

Potpisivanje datoteka
Da potpiete pripremljenu datoteku uradite sledee:
1. Otvorite mapu Priprema datoteka tako to u levom delu ekrana
kliknete na dugme Priprema i zatim ispod nje na Datoteke.
Na ekranu se prikae spisak datoteka. Samo pripremljene datoteke
bez greaka moete potpisati, a one su prikazane zelenom bojom.
2. Potraite eljenu datoteku, prikazanu u zelenoj boji i kliknite na
nju. Izabrana datoteka mora biti prikazana inverznom bojom.
Samo tada je oznaena.
3. Oznaite datoteku.
4. Kliknite na dugme Potpii.
Na ekranu se prikau statistiki podaci datoteke.
5. Potpisivanje datoteke potvrdite klikom na dugme Potpii, ako
izabranu datoteku elite potpisati, a ako ne elite kliknite na
dugme Opozovi ili pritisnite taster <Esc> tastaturi.
Potpisana datoteka prikazana je crvenom bojom. Jedino takve
datoteke mogu se slati u banku.

10.1.3.2

Otkljuavanje datoteka
Kada je datoteka potpisana ne moete je izbrisati sa spiska sve dok
je odgovorna osoba ne otkljua. Ako elite otkljuati datoteku uradite
sledee:
1. Otvorite mapu Priprema datoteka tako to u levom delu ekrana
kliknete na dugme Priprema i zatim ispod nje na Datoteke.
Na ekranu se prikae spisak datoteka. Datoteke koje elite otkljuati
prikazane su crvenom bojom.
2. Potraite eljenu datoteku, prikazanu u crvenoj boji i kliknite na
nju. Izabrana datoteka mora biti prikazana inverznom bojom.
Samo tada je oznaena.
3. Oznaite datoteku.
4. Kliknite na dugme Otkljuaj.
Otkljuana datoteka bie prikazana i zelenoj boji sa statusom
pripremljen.

66

10.2

Slanje datoteka
Potpisane datoteke se nalaze u mapi Slanje gde ekaju na slanje u banku.
Slanje dokumenata u banku opisano je u poglavlju Razmena dokumenata
sa bankom.
Uspeno poslate datoteke iz mape Priprema/Datoteke prelaze u mapu
Arhiva/Datoteke gde dobijaju status "poslat" i nestaju iz mape Slanje.

10.3

Pregled poslatih datoteka


U mapi Pregled datoteka prikazani su podaci o datotekama koje su poslate
banci. Spisak poslatih datoteka prikaite na sledei nain:
1. Otvorite mapu Priprema datoteka tako to u levom delu ekrana kliknete
na dugme Priprema i zatim ispod nje na Datoteke.
Na ekranu se prikau datoteke koje zadovoljavaju izbrani vremenski
period.
2. Ako elite videti statistike podatke za neku od prikazanih datoteka
oznaite red sa eljenom datotekom i kliknite na dugme Otvori. Ako je
datoteka u itljivom obliku otvorie se prozor sa osnovnim podacima o
datoteci. Datoteke pregledajte klikom na dugme Pregled.
3. Ako elite izvesti datoteku kliknite na dugme Izvoz. Na ekranu se
prikazuje dijalog u kojem upiete ime pod kojim elite sauvati datoteku
i kliknite na dugme Save.
4. Izabranu datoteku briete klikom na dugme Brii i potvrdom na pitanje
da li ste sigurni da elite brisati.

10.4

Pregled arhiviranih datoteka


U mapi Arhiva datoteka su prikazani podaci o datotekama koje ste
poslali banci. Spisak poslatih datoteka prikaite na sledei nain:
1. Otvorite mapu Priprema datoteka tako to u levom delu ekrana
kliknete na dugme Priprema i zatim ispod nje na Datoteke.
Na ekranu se prikae spisak naloga koji zadovoljava izabrani period.
2. Ako elite videti statistike podatke za neku od prikazanih datoteka,
oznaite red sa eljenom datotekom i kliknite na dugme Otvori. Ako je
datoteka u itljivom obliku otvorie se prozor sa osnovnim podacima o
datoteci. Datoteke pregledajte klikom na dugme Pregled.
3. Ako elite izvesti datoteku kliknite na dugme Izvoz. Na ekranu se
prikazuje dijalog u kojem upiete ime pod kojim elite sauvati datoteku
i kliknite na dugme Save.
Izabranu datoteku briete klikom na dugme Brii i potvrdom na pitanje da
li ste sigurni da elite brisati.

67

11 Poruke
Poruke su namenjene elektronskoj komunikaciji korisnika Hal E-Bank sa
baninim referentom. Poruke priprema korisnik i alje ih baninom
referentu.

11.1

Priprema poruke
Ako elite napraviti poruku za opunomoenika rauna (baninog
referenta):
1. Otvorite mapu Priprema poruke tako, da u levom delu ekrana
kliknite na Priprema i zatim ispod nje na Poruke.
Na ekranu se prikae spisak pripremljenih poruka, na koji moete
dodavati nove poruke odnosno brisati ih sa spiska.
2. Kliknite na dugme Unesi i zatim na Poruka.
Na ekranu se prikae interaktivni prozor Priprema poruke za
baninog referenta.

Slika 24: Priprema poruke za baninog referenta


3. U polju Predmet upiite kratak naslov poruke, najvie 100
znakova.
4. Zatim levim dugmetom mia kliknite u polje ispod ili pritisnite
taster <Tab> za upis sadraja poruke. Ako nakon unosa
predmeta pritisnete <Enter>, moe se pojaviti poruka o greci.
5. U polje Sadraj upiite celi sadraj poruke. Duina sadraja
poruke je ograniena na 1300 znakova.
6. Kad unesete sve podatke, kliknite na dugme Potvrdi.

68

Sve unesene poruke prikazane su na spisku pripremljenih poruka crnom


bojom. Istovremeno e se dodati i na spisak za slanje u crnoj boji.
Poruka time jo nije poslata banci. Morate je poslati iz otpreme.
Pripremljenu poruku moete ispravljati, dok je jo niste poslali banci. To
moete uraditi tako, da u mapi Priprema poruka miem izaberete red
eljene poruke, a zatim kliknete na dugme Otvori i sledite gore
navedena uputstva za popunjavanje poruke.
Ako poruku elite izbrisati u mapi Priprema poruka izaberite eljenu
poruku i kliknite na dugme Brii i potvrdite ili opozovite brisanje poruke.
Kad ste poruku poslali banci, ne moete je vie menjati. Ako
elite pogledati njen sadraj, u mapi Arhiva poruka miem
izaberite red eljene poruke, a zatim kliknite na dugme Otvori.
Pored obine poruke baninom referentu moete slati i reklamacije, kao
i zahteve za potvrdu izvrenih plaanja.

11.1.1

Izrada reklamacije
Ako elite napraviti reklamaciju:
1. Otvorite mapu Priprema poruka tako to u levom delu ekrana
kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Poruke.
Na ekranu se prikae spisak pripremljenih poruka (moe biti i
prazan), na koji moete dodavati nove poruke ili ih brisati sa spiska.
2. Kliknite dugme na Unesi i zatim na Reklamacija.
Na ekranu se prikae interaktivni prozor Reklamacija (Slika 25).
3. U polju Broj rauna izaberite raun, na koji se odnosi
reklamacija.
U polje Vlasnik rauna se prenesu podaci o vlasniku rauna.
4. Izaberite jednu od etiri mogue vrste reklamacije.
Sadraj prozora za unos reklamacije je zavisan od izabrane vrste
reklamacije. Ako ste izabrali Izrada fotokopije za primljenu
naplatu ili Upit o oekivanoj naplati unesite datum plaanja i raun
nalogodavca. Ako ste izabrali Reklamacija izvoda ili Drugo izaberite
razlog za reklamaciju.
5. Unesite reklamirani iznos.
6. Izaberite nain, na koji elite primiti odgovor banke na vau
reklamaciju.
7. Ako ste u prethodnom koraku izabrali obavetenje telefonom ili
faksom, unesite telefonski broj, na koji elite primiti odgovor.
8. Kad unesete sve podatke, kliknite na dugme Potvrdi.

69

Sve unesene reklamacije prikazane su na spisku pripremljenih poruka


crvenom bojom. Istovremeno e se dodati i na spisak za otpremu u
crnoj boji. Reklamacija time jo nije poslata banci. Morate je poslati iz
otpreme.
Pripremljenu reklamaciju moete ispravljati, dok je jo niste poslali
banci. To moete napraviti tako, da u mapi Priprema poruka miem
izaberete red eljene reklamacije, a zatim kliknete na dugme Otvori i
sledite gore navedena uputstva za popunjavanje reklamacije.

Slika 25: Reklamacija


Kad ste reklamaciju poslali banci, ne moete je vie menjati.
Ako elite pogledati njen sadraj, u mapi Arhiva poruka miem
izaberite red eljene reklamacije, a zatim kliknite na dugme
Otvori.

11.1.2

Izrada zahteva za prijem potvrde


Ako elite napraviti zahtev za prijem potvrde:
1. Otvorite mapu Priprema poruka tako, da u levom delu ekrana
kliknite na Priprema i zatim ispod nje na Poruke.
Na ekranu e se prikazati spisak pripremljenih poruka (moe biti i
prazan), na koji moete dodavati nove poruke ili ih brisati sa spiska.
2. Kliknite na dugme Unesi i zatim na Potvrdu.
Na ekranu e se prikazati interaktivni prozor Potvrda (Slika 26).
3. U polju Broj rauna izaberite raun, na koji se odnosi potvrda.
4. U polje Vlasnik rauna e se preneti podaci o vlasniku rauna.
5. Upiite ID platnog naloga, ili kliknite na dugme Odaberi nalog
i izaberite ga sa spiska poslatih naloga, koji se prikae. U
spisku poslatih naloga moete menjati period prikazanih
naloga.

70

6. Izaberite nain, na koji elite primiti odgovor banke.


7. Ako ste u prethodnom koraku izabrali obavetavanje putem
faksa, unesite telefonski broj, na koji elite primiti odgovor.
8. Kad unesete sve podatke, kliknite na dugme Potvrdi.
Svi uneti zahtevi za prijem potvrde su prikazani na spisku
pripremljenih poruka zelenom bojom. Istovremeno e se dodati i na
spisak za otpremu u crnoj boji. Ovim zahtev jo nije poslat banci.
Morate ga poslati iz otpreme.
Pripremljen zahtev za potvrdu moete ispravljati, dok ga jo niste
poslali banci. To moete napraviti tako, da u mapi Priprema poruka
miem izaberete red eljenog zahteva za prijem potvrde, a zatim
kliknete na dugme Otvori i sledite gore navedena uputstva za
popunjavanje zahteva.

Slika 26: Potvrda


Kad ste zahtev za prijem obavetenja poslali banci, ne moete
ga vie menjati. Ako elite pogledati njegov sadraj, u mapi
Arhiva poruka miem izaberite red eljenog zahteva za prijem
potvrde, a zatim kliknite na dugme Otvori.

11.2

Slanje poruka u banku


Pripremljene poruke se nalaze u mapi Slanje gde ekaju da budu
poslata u banku. Slanje dokumenata u banku opisano je u poglavlju
Razmena dokumenata sa bankom.
Uspeno poslate poruke se iz mape Priprema/poruka prenose u mapu
Arhiva/poruka i odstranjuju iz mape Slanje.

11.3

Pregled arhiviranih poruka


U mapi Arhiva poruka prikazani su podaci o porukama poslatim banci.

71

Spisak poslatih poruka prikaete na sledei nain:


1. Otvorite mapu Arhiva poruka tako to u levom delu ekrana
kliknete na Arhiva i zatim ispod njega na poruke.
Na ekranu se prikae spisak poruka koje odgovaraju izabranom
vremenskom intervalu.
2. Ako elite videti poruku oznaite je i kliknite na dugme Otvori.
3. Izabranu poruku briete sa spiska klikom na dugme Brii i
potvrdom na pitanje da li ste sigurni da elite brisati dokument.

72

12 Obavetenja
Obavetenja su namenjena elektronskoj komunikaciji baninog referenta
sa korisnicima program Hal E-Bank. Obavetenja priprema banin referent i
alje ih pojedinanom ili svim korisnicima programa Hal E-Bank.

12.1

Pregled i brisanje obavetenja


Lista primljenih obavetenje prikae se na sledei nain:
1. Otvorite mapu Pregled obavetenja tako to u levom delu
ekrana kliknete na Pregled i zatim ispod njega na Obavetenja.
Na ekranu se prikae spisak obavetenja koji odgovaraju izabranom
vremenskom intervalu.
2. Ako elite pregledati neko obavetenje oznaite ga i kliknite na
dugme Otvori.
3. Pregledano obavetenje oznaeno je simbolom

4. Izabrano obavetenje briete sa spiska klikom na dugme Brii i


potvrdom na pitanje da li ste sigurni da elite brisati dokument.

73

13 Razmena dokumenata sa bankom


Razmeni dokumenata sa bankom namenjene su dve funkcije: slanje
dokumenata u banku i preuzimanje dokumenata iz banke. Prilikom izvravanja
bilo koje od ovih funkcija se i osveavanje podataka o ovlaeniku i njegovim
ovlaenjima za rad sa izabranim raunima kroz program Hal E-Bank. Prilikom
slanja dokumenata u banku korisnik istovremeno i prima sve dokumente koje
mu je banka pripremila. Prilikom preuzimanja podataka od banke korisnik
prima samo one dokumente koji su mu namenjeni

13.1

Podeavanja
Kod slanja podataka u banku moete primiti i sve dokumente, koje je
banka pripremila za vas. Na raspolaganju su tri opcije:

osvee se podaci za sve vae raune,

podaci se osvee samo za aktivan raun,

podaci se ne osvee.

Opciju, koja vam najvie odgovara izaberite po dole opisanom postupku.


1. Kliknite na dugme Opcije u liniji alata ili pak koristite naredbu
Opcije iz menija Alati.

2. Izaberite list TCP/IP.


3. U potprozoru Slanje izaberite eljenu opciju.
4. Prozor zatvorite klikom na dugme OK.
Ako elite definirati maksimalan broj paketa kod slanja, to definirate u
gornjem polju.

74

Slika 27: Podeavanja - slanje

13.2

Slanje dokumenata u banku


Svi dokumenti (paketi sa nalozima, datoteke, formulari, poruke) koji su
spremni za slanje u banku nalaze se u mapi Slanje.
1. Ako radite sa vie rauna izaberite onaj sa kojeg elite slati
dokumente u banku i kliknite na mapu Slanje.
Na ekranu se prikae spisak dokumenata spremnih za slanje.
2. Oznaite dokumente koje elite poslati u banku i kliknite na dugme
Poalji.
Otvara se prozor za unos linog broja (PINa) pametne kartice:

Slika 28: Prozor za unos linog broja (PINa)


3. Ubacite pametnu karticu, unesite lini broj (PIN) i kliknite na dugme U
redu.
Program zapoinje uspostavljanje veze sa bankom (Slika 29).

Slika 29: Uspostavljanje veze i razmena dokumenata


Kada je veza uspeno uspostavljena izabrani dokumenti prenesu se na
banin server, a na va raunar, u zavisnosti od podeavanja, se iz banke
prenesu obraeni dokumenti i podaci o najnovijim stanjima. Nakon
uspenog prenosa dokumenata veza sa bankom se sama prekida i prikazuje
se prozor sa detaljima o poslatim i primljenim dokumentima:
75

Slika 30: Detalji o poslatim i primljenim dokumentima


4. Prozor zatvorite klikom na dugme Zatvori.
Ako banka nudi novu verziju programa Hal E-Bank, prilikom razmene
dokumenata dobiete i obavetenje o postajanju nove verzije programa.
Ako se veza sa bankom ne uspostavi uspeno dokumenti se nee preneti.
U tom sluaju se na ekranu prikae odgovarajue obavetenje.
Uspeno poslati dokumenti nestaju iz mape Slanje, a istovremeno se iz
mape Priprema prenose u odgovarajue mape Arhiva.

13.2.1

Obrada "sivih" naloga u mapi slanje


U sluaju da u toku slanja doe do tekoa u komunikaciji sa serverom
banke ili do tekoa pri itanju pametne kartice, moe se dogoditi da
nakon slanja dokumenti ostanu u mapi Slanje u sivoj boji, a nestanu iz
mape Priprema i jo ih nema u mapi Arhiva. To znai da su dokumenti
bili poslati u banku, ali zbog tekoa sa komunikacijom nije dola potvrda
o tome.
Program Hal E-Bank vas na postojanje "sivih" naloga upozori:

Program u startu proveri sve raune, za sve banke s kojim radite.


Ako postoje "sivi" nalozi, prikae se upozorenje sa podacima za koje
raune ovakvi nalozi postoje i uputstvom, ta moete s tim
nalozima uraditi.

Kad osveavate podatke s baninog servera, program proveri


postojanje "sivih" naloga na raunima banke s kojom se
povezujete. Ako "sivi" nalozi postoje, o tome primate obavetenje.

Ako otvorite mapu Slanje i u njoj postoje "sivi" nalozi, Hal E-Bank
vas na ovo upozori.

ta moete uraditi sa "sivim" nalozima?

Moete ih ostaviti kakvi jesu, ali e vas program o njihovom


postojanju stalno upozoravati.

"Sive" naloge moete jo jednom slati. Izaberite ih i poaljite kao


ostale dokumente.

"Sive" naloge moete iz mape Slanje i izbrisati. Time ih prenosite u


mapu Arhiva, gde dobiju status "bez potvrde".

Obraenim nalozima, koji su u mapi Arhiva sa statusom "bez potvrde",


76

promeni se status kad doe odgovarajui promet.


Ako se pri otpremi dokumenata pojave tekoe, a niste sigurni
jesu li se dokumenti pravilno otpremili, pozovite referenta za
raun u banci koji e Vam proveriti koji dokumenti su doli u
banku.

13.3

Preuzimanje dokumenata iz banke


Obnova podataka je namenjena preuzimanju sa baninog servera: stanja
na raunima, prometnih stavki, izvoda, baninih obavetenja, ifranata,
novih ovlaenja, datoteka itd. Obnavljaju se podaci za sve raune otvorene
u banci sa kojom se povezujete.
1. U liniji sa alatima kliknite na prvu ikonicu sa leve strane (Obnovi
sadraj preko mree) ili u glavnom meniju izaberite opciju
Komunikacija/Povezivanje sa serverom banke.

Otvori se prozor za unos linog broja (PINa) pametne kartice:

2. Stavite pametnu karticu, unesite lini broj (PIN) i kliknite na dugme U


redu.
Program e zapoeti uspostavljanje veze sa bankom (Slika 31).

Slika 31: Uspostavljanje veze i prijem dokumenata

77

Kada je veza uspeno uspostavljena sa servera banke se u va raunar


prenesu svi obraeni dokumenti i podaci o najnovijim stanjima na svim
raunima banke sa kojom ste se povezali. Nakon uspenog prenosa
dokumenata veza sa bankom se sama prekine i prikae se prozor sa
podacima o preuzetim dokumentima (Slika 32). Preuzeti dokumenti se
upiu u odgovarajue mape.

Slika 32: Detalji o preuzetim dokumentima


5. Prozor zatvorite klikom na dugme Zatvori.
Ako banka nudi novu verziju programa Hal E-Bank, prilikom razmene
dokumenata dobiete i obavetenje o postajanju nove verzije programa.
Ako se veza sa bankom ne uspostavi uspeno dokumenti se nee preneti.
U tom sluaju se na ekranu prikae odgovarajue obavetenje.
U sluaju da vam banka poalje znaajnu informaciju prilikom razmene
dokumenata sa bankom dobiete upozorenje o tome:

Slika 33: Upozorenje o prijemu znaajnih informacija


6. Kliknite na dugme OK.
Otvorie se prozor pod nazivom Pregled znaajnih informacija (Slika 34).

Slika 34: Pregled znaajnih informacija

78

7. U sluaju da elite pregledati informaciju, oznaite je i kliknite na


dugme Otvori.
8. Prozor zatvarate klikom na dugme Zatvori.

13.4

Nadgradnja programa Hal E-Bank


Nadgradnju programa Hal E-Bank koristite kada elite na svoj raunar
staviti novu verziju programa. O postojanju nove verzije programa
obavetava vas banka. ifranti se nadgrauju samostalno, kada
razmenjujete dokumente sa bankom. Kada nadgraujete program Hal EBank se zatvara i o tome dobijete. Prilikom nadgradnje mrene verzije
programa Hal E-Bank potrebno je izvriti nadgradnju na svakom od
korisnikih raunara (klijenata).
Program nadgraujete na sledei nain:
1. Kliknite na Alati u glavom meniju i izaberite opciju Osveavanje
programa ili u liniji sa alatima kliknite na ikono za osveavanje
programa.

2. Na pitanje da li elite nastaviti rad odgovorite sa Yes.


Program Hal E-Bank se zatvara, a na ekranu se pojavljuje dijalog za
nadgradnju programa. Ponuene parametre ostavite nepromenjenim.
3. Ako elite nadgraditi program upiite lini broj (PIN) pametne kartice i
kliknite na dugme Auriraj.
Ukoliko program ne elite nadgraditi kliknite na dugme Opozovi.
Program e uspostaviti vezu sa serverom banke i sa njega preuzeti
najnoviju verziju ifranata i programa Hal E-Bank. Ako je najnovija verzija
programa ve instalirana na vaem raunaru program nee, nepotrebno,
prenositi datoteke sa servera banke. Trajanje prenosa nove verzije
programa zavisi od brzine raunara, modema, koliine datoteka koje treba
sauvati kvaliteta linije preko koje se vri prenos datoteka.

13.5

Slanje naloga na udaljeno potpisivanje*


* Ne podravaju sve banke slanje naloga na udaljeno potpisivanje.
Program Hal E-Bank omoguava pripremu naloga i njihovo slanje u banku
bez konanog potpisa. Nalog eka na konani potpis na serveru banke.
Korisnik tada potpisuje nalog preko Interneta koristei aplikaciju Hal EBank/Web.

13.5.1

Priprema naloga
Naloge pripremite prema uobiajenom postupku, kako je to ve opisano
u priruniku.
Nalozi koje elite poslati na udaljeno potpisivanje moraju biti bez
greaka u statusu "pripremljen" (prikazani su u spisku zelenom bojom)

79

13.5.2

Slanje naloga na potpisivanje


Ako elite poslati jedan ili vie naloga na potpisivanje uradite sledee:
1. Otvorite mapu Priprema naloga tako to u levom delu ekrana kliknete
na Priprema i zatim ispod njega na Nalozi, odnosno Paketi (ako
koristite paketno potpisivanje).
Na ekranu se prikae spisak naloga (moe biti prazan), odnosno paketa.
2. Izaberite naloge(pakete) koje elite poslati na potpisivanje.
3. Kliknite na dugme Drugo i iz menija izaberite opciju Poalji u
potpisivanje.
Otvori se prozor za unos linog broja (PINa) pametne kartice:

4. Stavite pametnu karticu, unesite lini broj (PIN) i kliknite na dugme U


redu.
Program e zapoeti uspostavljanje veze sa bankom (Slika 35).

Slika 35: Uspostavljanje veze i slanje naloga u potpisivanje


Kada je veza uspeno uspostavljena izabrani nalozi se prenesu na
server banke. Nakon prenosa naloga veza se sama iskljuuje i prikae se
prozor sa podacima o poslatim nalozima:

80

Slika 36: Detalji o poslatim nalozima


9. Prozor zatvorite klikom na dugme Zatvori.
Uspeno poslati nalozi se nalaze u mapi Priprema naloga, odnosno
paketa (ukoliko koristite paketno potpisivanje) i imaju status "na
udaljenom potpisivanju "
Nalog konano potpiite preko Interneta kroz aplikaciju Hal EBank/Web. Kada je nalog poslat u potpisivanje ne moete ga konano
potpisati iz Hal E-Bank, ve ga iz Hal E-Bank/Web morate vratiti u Hal EBank.

81

14 Promet, stanje i izvodi


14.1

Promet na raunu
Za sve promene na raunima banka napravi i poalje prometne stavke
koje mogu biti: prilivi, odlivi, odbijeni nalozi, storno priliva, storno odliva,
opozvani nalozi.

14.1.1

Pregled prometa
Ako elite pregledati prometne stavke u mapi Pregled izaberite
Promet. Prikazae se lista prometnih stavki za izbrani raun i vremenski
period:

Slika 37: Pregled prometa


Razlike boje prometnih stavki oznaavaju:
Boja
Crvena
Pink
Siva
Plava
Narandasta
Crna

Opis
Knjieni odliv
Tekui dnevni promet (svi tipovi)
Odbijen, opozvan i storniran nalog
Knjieni priliv
Provizija banke
Storno

Ako prometnu stavku elite detaljnije pogledati izaberite je u spisku i


kliknite na dugme Otvori. Otvorie se prozor sa detaljima o prometnoj
stavki koje zatvarate klikom na dugme Zatvori.

82

14.1.2

Izvoz prometa
Prometne stavke moete izvoziti u tekstualnu datoteku, za potrebe
drugih programa.
Izvoz prometa je detaljnije opisan u poglavlju Povezivanje sa drugim
programima.

14.2

Stanje na raunu
Za pregled stanja izaberite mapu Pregled/stanje. Na ekranu e se
prikazati spisak stanja i prometa na svim raunima:

Slika 38: Pregled stanja i prometa


U prozoru se prikazani osnovni podaci o stanju, tekuem prometu i
nalozima na ekanju. detalji o prometu na izabranom raunu dobijate
klikom na dugme Promet.
Tada se otvara prozor sa detaljima o prometu na izabranom raunu (Slika
39).
Podaci su podeljeni u tri celine, a svaku od njih moete videti klikom na
odgovarajui jeziak.
Tada se otvara prozor sa detaljima o prometnoj stavci koji zatvarate
klikom na dugme Zatvori.
Na ekran sa osnovnim podacima o stanju vraate se klikom na dugme
Evid. stanje.

83

Slika 39: Detalji o prometu

14.2.1

Pregled stanja i podataka o rezervaciji i limitu


Detalje o stanju moete otvoriti ako izabere dugme Otvori. Otvori se
prozor Stanje u kojem je sabir podataka o raunu, knjigovodstvenom
stanju, tekuem prometu i stanju, nalozima u ekanje, raspoloivom
stanju i rezervacijama i limita na raunu.

Slika 40: Detaljni prikaz stanja


Prozor zapustite sa pritiskom na dugme Zatvori.

84

14.3

Izvodi
Izvode banka alje za svaki raun posebno, a moete ih videti u mapi
Pregled/izvodi. Izborom ove opcije otvorie se spisak izvoda za izabrani
raun i vremenski interval:

Slika 41: Pregled izvoda


Pregledani ili izveden izvod u listi oznai se sa simbolom

14.3.1

Pregled izvoda

Izvode moete detaljnije pregleda. To uradite tako da iz liste odaberete


izvod (samo naglaeni izvod je izabran) i pritisnite dugme Otvori. Otvori se
vam ekran Detalji izvoda, kako je to prikazano na donjoj slici. Na vrhu
ekrana ispisani su detalji izvoda, kao to su broj izvoda, za dan,A na sredi
ekrana moete pregledati promet tog izvoda.
Pregled prometa moete sortirati na nain, da miem kliknete na zaglavlje
kolone. Sortiran izvod moete da izvozite i tampate.

85

Slika 42: Detalji izvoda


Izvode moete izvoziti u tekstualnu datoteku, za potrebe drugih programa.
Izvoz izvoda detaljnije je opisan u poglavlju Povezivanje sa drugim
programima.
Takoe moete pomou dugmeta Otvori i onda Krovni podaci otvoriti
Zaglavlje izvoda, kao to je to prikazano dole (Slika 43).

Slika 43: Zaglavlje izvoda

86

15 Pregled i tampanje dokumenata


Veinu dokumenata iz Hal E-Bank moete tampati, a pre toga pregledati na
u obliku prilagoenom za tampu. Ovome su namenjena dva dugmeta
tampaj i Pregled.

15.1

Pregled dokumenata
U listama dokumenata koje predviaju pregled se u liniji sa funkcionalnim
dugmadima (linija u dnu prozora aplikacije) nalazi i dugme Pregled. Ako u
listi ni jedan dokument nije izabran dugme je neaktivno (zasivljeno). Da bi
videli dokument u obliku u kojem e biti odtampan izaberite da iz liste i
kliknite na dugme Pregled. Tada e se otvoriti prozor sa prikazom
dokumenta.
Dokument tampate tako to kliknete na ikonu
prozora. Ikona pored

u gornjem levom uglu

, namenjena je izvozu dokumenta u datoteku.

Prozor sa prikazanim dokumentom zatvarate klikom na


desnom uglu.

15.2

, u gornjem

tampanje dokumenata
U listama dokumenata koje predviaju tampanje se u liniji sa
funkcionalnim dugmadima (linija u dnu prozora aplikacije) nalazi i dugme
tampaj. Ako u listi ni jedan dokument nije izabran dugme je neaktivno
(zasivljeno). Izaberite dokument koji elite tampati. tampanje se moe
izvesti na vie naina:

klikom na funkcionalno dugme tampaj,

klikom na ikonu tampaj u liniji sa alatima,

izborom opcije Datoteka i onda tampaj iz glavnog menija.

Izaberite jednu od gornjih mogunosti. Otvorie se prozor za izbor vrste


tampaa za tampanje. Izbor potvrdite klikom na dugme Print.

87

16 Povremeni poslovi
16.1

Odravanje imenika korisnika i njihovih


rauna
Za odravanje podataka o primaocima plaanja i njihovim raunima je
programu Hal E-Bank dodat Imenik korisnika i njihovih rauna. U jedno
korisnikoj verziji programa on se nalazi na lokalnom raunaru, a u
viekorisnikoj verziji na raunaru sa centralnom bazom podataka.
Nakon instalacije obe verzije programa, Hal E-Bank u imeniku sadri
podatke o raunima banaka.
Iz programa Hal E-Bank moete pristupiti Imeniku korisnika i njihovih
rauna na dva naina:

u toku ispunjavanja platnih naloga kad birate korisnika plaanja


(primalac), ili pak

preko linije alata (ikona knjiga) ili naredbe na meniju Alati,


Imenik.

U prvom sluaju je imenik u funkciji izbora podataka i kod izlaza iz


imenika moete koristiti dodatno dugme Izaberi, to prouzrokuje prepis
podataka o izabranom korisniku i njegovom raunu u platni nalog. Pri
ulazu u imenik preko linije alata ili menija dugme Izaberi nemate na
raspolaganju. U oba sluaja moete dodavati ili ispravljati podatke u
imeniku.
eljenog primaoca potraite odnosno imenik prikazanih primaoca
ograniite tako, da u polje Naziv korisnika unesete poetna slova naziva
odnosno prezimena korisnika. Prikazani imenik moete srediti po abecedi
naziva tako, to kliknete u polje Naziv odnosno Mesto iznad spiska. Ako
je spisak korisnika u imeniku, ija poetna slova naziva odnosno
prezimena odgovaraju sadraju polja Naziv korisnika predug, uz desnu
ivicu je dopunjen klizaem. Kliza moete pomerati miem. Ako elite
potraiti ime korisnika, za koga znate niz znakova, koji nisu na poetku
imena, upiete ispred niza znak % (npr. %d.o.o. e vam prikazati sva
imena, kod kojih se pojavljuje niz d.o.o.).
Kad miem kliknete na korisnika u spisku, red spiska se prikae u
drugoj boji. To znai, da je primalac "izabran". U donjem delu ekrana,
oznaenom sa Rauni korisnika, prikazae se spisak rauna izabranog
korisnika, koji su uneseni u imenik. Ako u imeniku nema podataka o
raunima izabranog korisnika, spisak rauna ostaje prazan. Ako korisnik
ima samo jedan raun, on je automatski izabran prikazan u drugoj boji,
a inae moete raun izabrati tako, da miem kliknete na odgovarajui
red u spisku rauna. Izabrani red u spisku rauna se prikae u drugoj
boji. Takoe, pri traenju rauna posluite se u sluaju, da je njih vie,
kako je prikazano na ekranu, klizaem uz desnu ivicu spiska rauna.
Podaci o banci, kod koje je otvoren izabrani raun, prikazani su na levoj

88

strani spiska rauna (Slika 44).

Slika 44: Pregled korisnika i njihovih rauna imeniku

16.1.1

Unos korisnika u Imenik korisnika i njihovih


rauna
Podatke novog korisnika unosite u imenik ovako:
1.

U liniji alata kliknite na ikonu imenika (knjiga), ili pak izaberite


naredbu na meniju Alati, Imenik .

2.

Kliknite na dugme Dodaj adresu>> desno od prikazanog


spiska korisnika.

Prikazae se interaktivni ekran, koji omoguava unos podataka novog


korisnika (Slika 45).
3.

U polje Naziv upiite naziv preduzea ili prezime i ime fizikog


lica.

Sadraj tog polja bie namenjen traenju po imeniku, zato budite pri
unosu podataka oprezni. Ako budete uneli manjkave podatke, moete
kasnije imati tekoe pri traenju.
Pritisnite taster <Tab> ili kliknite na sledee polje.
4.

U polje Adresa upiite ispravnu adresu (ulicu i kuni broj) i


pritisnite taster <Tab> ili kliknite na sledee polje.

5.

U polje Mesto upiite ispravan potanski broj i mesto, koje


odgovara tom potanskom broju, i pritisnite taster <Tab> ili
kliknite na sledee polje.

6.

Vrednost u polje Drava unesite biranjem iz padajueg spiska.


Nakon unosa pritisnite taster <Tab>.

7.

U polje Napomena moete dodatno uneti do 140 znakova dugu


napomenu.

89

Redosled unosa podataka u polja je proizvoljan. Izmeu polja se


moete
kretati
korienjem
tastera
<Tab>>,
odnosno
<Shift>+<Tab> ili klikom mia.
8.

Na dugme Potvrdi kliknite, ako elite podatke sauvati u


imenik. Ako podatke ne elite sauvati, kliknite na dugme
Opozovi.

Slika 45: Dodavanje podataka o korisniku u imenik

16.1.2

Unos rauna u Imenik korisnika i njihovih


rauna
Podatke o raunima unosite u TRR formatu (rauni kod domaih
banka). Moete unositi podatke za vie rauna korisnika iz razliitih
banaka. Podatke o novom raunu korisnika unesite ovako:
1.

U liniji alata kliknite na ikonu imenika (knjiga), ili pak izaberite


naredbu na meniju Alati, Imenik.

2.

U gornjem spisku korisnika klikom mia oznaite korisnika, iji


raun elite dodati. Pri traenju eljenog naziva posluite se
unosom poetnih slova naziva u polje Naziv korisnika ili
klizaem uz desnu ivicu spiska.

U donjem spisku prikazani su rauni izabranog korisnika, koje


personalni imenik ve sadri. Ako u imeniku jo nema podataka o bilo
kojem raunu izabranog korisnika, spisak je prazan.
3.

Miem kliknite na dugme Dodaj raun>> pored spiska rauna.

Prikazae se interaktivni prozor, koji omoguava unos podataka o


novom raunu primaoca (Slika 46).
4.

U polje Br. rauna pravilno upiite broj rauna. Za "domae


raune" u BBAN formatu, a za "inostrane raune" format se
kontrolie.

Na primer, da je "inostrani raun" IBAN raun i da poinje slovom


90

(npr. SI56 0100 0000), program vas upozorava o pogrenom unosu


IBAN rauna upozorenjem sa donje slike. Ako elite ispraviti strukturu
IBAN rauna kliknite na No (Ne), odnosno unos rauna potvrdite
klikom na Yes (Da).

Ako imenik prepozna uneseni broj rauna u donjem delu prozora se


automatski prikau podaci o banci u kojoj je otvoren raun. Ako
program to dozvoljava (dugme Izaberi banko>> je omogueno)
moete izabrati drugu banku.
5.

Kliknite na dugme Izaberi banko>>.

Prikazae se dijalog za izbor banke kod koje je otvoren raun


korisnika (Slika 47). U donjem delu prozora prikazani su podaci o
izabranoj banci. Ukoliko eljene banke nema u spisku, podatke o njoj
moete uneti klikom na dugme Dodaj>>. Postupak unosa podataka o
banci detaljnije je opisan u poglavlju 16.1.7 Imenik banak.
6.

U spisku banaka oznaite banku (kod koje korisnik ima otvoren


raun) koju elite dodati. Prilikom traenja eljene banke
moete se koristiti unosom niza karaktera u polje Naziv banke
ili klizaem sa desne strane spiska.

Izbrana banka mora biti prikazana inverznom bojom. Samo u tom


sluaju je oznaena.
7.

Kliknite na dugme Izaberi.

Podaci o izbranoj banci se prenose u prozor za unos rauna korisnika.


8.

U polja Model i Poziv moete uneti dodatne podatke o modelu i


pozivu na broj rauna.

V imenik moete, da unesete vie rauna, koji se uklapaju v polju Br.


rauna i imaju razliit Model i Poziv.
9.

Kliknite dugme Potvrdi, ako elite podatke o unesene raunu


sauvati u osobni imenik. Ako podatke ne elite sauvati,
kliknite na dugme Opozovi.

91

Slika 46: Dodavanje podataka o raunu korisnika u imenik

Slika 47: Izbor banke kod koje je otvoren raun korisnika

16.1.3

Ispravljanje podataka o korisniku u imeniku


Podatke u Imeniku korisnika i njihovih rauna moete ispraviti na
sledei nain:

92

1.

U liniji sa alatima kliknite na ikonu imenik (knjiga) ili izaberite


opciju Alati, Imenik iz glavnog menija.

2.

U prikazanom spisku izaberite korisnika ije podatke elite


ispraviti. Prilikom traenja eljenog korisnika moete se koristiti
unosom niza karaktera u polje Naziv korisnika ili klizaem sa
desne strane spiska (Slika 44).

3.

Izbrani korisnik mora biti prikazana inverznom bojom. Samo u


tom sluaju je oznaen.

4.

Kada izaberete korisnika kliknite na dugme Ispravi adresu>>


koje se nalazi desno od spiska korisnika.

Prikazae se dijalog koji omoguava ispravku podataka o izabranom


korisniku. Dijalog sadri ista polja kao i prozor za unos novog
korisnika. Za detaljnije informacije o unosu podataka u svako polje
prozora pogledajte poglavlje 16.1.1 Unos korisnika u Imenik korisnika i
njihovih rauna.

16.1.4

5.

Ispravite eljene podatke. Izmeu polja se moete pomerati


korienjem tastera <Tab>, odnosno <Shift><Tab> ili klikom
mia.

6.

Na dugme Potvrdi kliknite ako elite sauvati ispravljene


podatke. U suprotnom kliknite na dugme Opozovi.

Ispravljanje podataka o raunu korisnika u


imeniku
Podatke o
postupku:

raunu

korisnika

moete

ispraviti

prema

sledeem

1.

U liniji sa alatima kliknite na ikonu imenik (knjiga) ili izaberite


opciju Alati, Imenik iz glavnog menija.

2.

U prikazanom spisku izaberite korisnika iji raun elite ispraviti.


Prilikom traenja eljenog korisnika moete se koristiti unosom
niza karaktera u polje Naziv korisnika ili klizaem sa desne
strane spiska (Slika 44).

Izbrani korisnik mora biti prikazana inverznom bojom. Samo u tom


sluaju je oznaen.
U spisku koji se nalazi u desnom donjem uglu prozora Imenika
prikazani su rauni izabranog korisnika koji su ve uneti u Imenik.
3.

Ako spisak rauna sadri dva ili vie rauna morate izabrati
raun koji elite ispraviti.

Izabrani raun mora biti prikazan


sluaju je oznaen.
4.

inverznom bojom. Samo u tom

Kliknite na dugme Ispravi raun>>, koje se nalazi iznad


spiska rauna izabranog korisnika.

Prikazae se dijalog koji omoguava ispravljanje podataka o raunu


korisnika (Slika 46). On sadri ista polja kao i prozor za unos novog
rauna korisnika. Ako elite videti detaljnije informacije o unos
podataka o raunu korisnika pogledajte poglavlje 16.1.2 Unos rauna u
Imenik korisnika i njihovih rauna.
5.

Ispravite eljene podatke o raunu korisnika.

6.

Kliknite na dugme Potvrdi ako elite sauvati ispravljene


podatke, a u suprotnom kliknite na dugme Opozovi.

93

16.1.5

Brisanje korisnika i njegovih rauna iz imenika


Ako elite izbrisati iz imenika podatke o korisniku, zajedno sa
podacima o raunu, uradite sledee:
1.

U liniji sa alatima kliknite na ikonu imenik (knjiga) ili izaberite


opciju Alati, Imenik.

2.

U spisku korisnika oznaite korisnika, kojeg elite skupa sa svim


raunima izbrisati iz imenika. Prilikom traenja eljenog
korisnika moete se koristiti unosom niza karaktera u polje
Naziv korisnika ili klizaem sa desne strane spiska (Slika 44).

Izbrani korisnik mora biti prikazana inverznom bojom. Samo u tom


sluaju je oznaen.
3.

Kliknite na dugme Brii koje se nalazi desno od spiska


korisnika.

Prikazae se dijalog sa podacima o izabranom korisniku i brojevima


njegovih rauna sa pitanjem da li ste sigurni da elite brisati podatke.
4.

Brisanje podataka i rauna izbranog korisnika konano potvrdite


klikom na dugme Yes odnosno opozovete klikom na dugme No.

Kada upravnika izbriete iz imenika ne moete ga vie vratiti nazad.


Izbrisae se osim podataka o korisniku i podaci o svim njegovim
raunima. Zato pre brisanja razmislite da li zaista elite brisati
korisnika. Ako bi kasnije eleli izbrisanog korisnika ponovi koristiti
morali bi ponovo unositi sve podatke, ukljuujui i podatke o svim
raunima.

16.1.6

Brisanje rauna korisnika iz imenika


Ako elite iz imenika izbrisati podatke o raunu korisnika uradite
sledee korake:
1.

U liniji sa alatima kliknite na ikonu imenik (knjiga) ili izaberite


opciju Alati, Imenik.

2.

U spisku korisnika oznaite korisnika i raun, koji elite izbrisati


iz imenika. Prilikom traenja eljenog korisnika moete se
koristiti unosom niza karaktera u polje Naziv korisnika ili
klizaem sa desne strane spiska (Slika 44).

Izbrani korisnik mora biti prikazan inverznom bojom. Samo u tom


sluaju je oznaen. U spisku sa donje desne strane prozora prikazani
su rauni izabranog korisnika.
3.

Ako se u spisku nalazi dva ili vie rauna izaberite onaj koji
elite brisati.

4.

Kliknite na dugme Brii koje se nalazi iznad spiska.

Prikazae se prozor sa podacima o korisniku i izabranom raunu sa


pitanjem da li ste sigurni da elite brisati izabrani raun.
5.

94

Brisanje podatka o izabranom raunu korisnika konano


potvrdite klikom na dugme Yes odnosno opozovite klikom na

dugme No.
Kada izbriete korisnikov raun iz imenika ne moete da vratiti
nazad. Ukoliko bi kasnije eleli da koristite izbrisani raun morali bi
ponovo uneti podatke o njemu.

16.1.7

Imenik banaka
Imenik banaka omoguava dodavanje podataka o novim bankama
kao i brisanje i ispravljanje podataka za runo dodate banke.
Do Imenika banaka dolazite na dva naina:
1.

runi izbor banke kod koje je otvoren rauna nain opisan u


poglavlju 16.1.2 ili

2.

neposredno klikom na dugme Imenik banaka (Slika 48).

U prvom sluaju imate omogueno dugme Izaberi>> kojim podatke


izabrane banke prenesite i u podatke o raunu. U drugom sluaju se
moete vratiti u spisak korisnika i njihovih rauna klikom na dugme
Korisnici i njihovi rauni.

Slika 48: Imenik banaka


Podatke o unapred unetim bankama ne moete brisati ni menjati. Te
banke su u spisku banaka oznaene slovom R u koloni Poreklo.

16.1.7.1

Dodavanje banke u imenik


Banku moete dodati na sledei nain:
1.

Kliknite na dugme Dodaj>>.

Prikazae se dijalog za unos podataka o banci (Slika 49).

95

Slika 49: Prozor za unos podataka o banci


2.

U polje Naziv upiite naziv banke. Nakon unosa pritisnite taster


<Tab> ili kliknite na sledee polje.

Sadraj tog polja bie namenjen traenju po imeniku, zato obratite


panju prilikom unosa podataka u ovop polje. Ako unesete
manjkave podatke moete kasnije imati problema.
3.

U polje Adresa upiite adresu (ulicu i broj), a zatim pritisnite


taster <Tab> ili kliknite na sledee polje.

4.

U polje Mesto upiite potanski broj i mesto i pritisnite taster


<Tab> ili kliknite na sledee polje.

5.

U polju Drava izaberite dravu iz padajueg menija. Nakon


izbora pritisnite taster <Tab> ili kliknite na sledee polje.

6.

U polje SWIFT BIC upiite jedanaest mestnu meunarodnu


identifikaciju banke i pritisnite taster <Tab> li kliknite
na
sledee polje.

7.

U polje Identifikator banke upiite raun banke i pritisnite


taster <Tab> ili kliknite na sledee polje.

8.

U polje Napomena moete dodatno uneti do 140 karaktera


dugu napomenu.

9.

Oznaite polje Banko elim dodati i kao korisnika, ako je elite


videti i u spisku korisnika. Sve unapred uneene banke (u
spisku banaka su oznaene slovom R) su i korisnici.

Nain unosa podataka je proizvoljan. Izmeu polja se moete kretati


upotrebom tastera <Tab>, odnosno <Shift><Tab> ili klikom mia.
Kliknite na taster Potvrdi, ako podatke elite sauvati u imeniku, a u
suprotnom kliknite na dugme Opozovi.
Dodata banka je u spisku banaka oznaena slovom U koloni
Porjeklo.

96

16.1.7.2

Ispravljanje podataka dodate banke u imeniku


Podatke o naknadno unesenoj banci moete ispraviti na sledei
nain:
1. Izaberite banku iz spiska banaka. Prilikom traenja eljene
banke koristite se unosom niza znakova u polje Naziv banke ili
klizaem sa desne strane spiska (Slika 48). Moete menjati
samo podatke naknadno unoenih banaka, tj. onih koje u koloni
Poreklo imaju oznaku U.
2. Kliknite na dugme Ispravi>>.
Prikazae se dijalog za ispravljanje podataka koji se od prozora za
unos nove banke jedino razlikuje po tome to je onemogueno polje
za dodavanje banke u imenik korisnika (Slika 49).
3. Ispravite podatke o banci. Ispravku potvrdite klikom na dugme
Potvrdi, odnosno opozovite klikom na dugme Opozovi.

16.1.7.3

Brisanje dodate banke iz imenika


Podatke o naknadno unoenoj banci moete izbrisati iz imenika na
sledei nain:
1. Izaberite banku iz spiska banaka. Pri traenju eljene banke
koristite se unosom niza karaktera u polje Naziv banke ili
klizaem sa desne strane spiska (Slika 48). Moete brisati samo
naknadno unesene banke, tj. one koje u koloni Poreklo imaju
oznaku U.
2. Kliknite na dugme Brii.
3. Na pitanje da li ste sigurni da elite izbrisati izabranu banku
odgovorite potvrdno.
Kada podatke o banci izbriete iz imenika ne moete ih vratiti
nazad. Ako biste kasnije eleli izbrisanu banku ponovo koristiti
trebalo bi ponovo uneti podatke o njoj. Ako ste banku postavili i u
imenik korisnika, moete je i dalje koristiti bez obzira to ste je
izbrisali iz spiska banaka.

16.2

Promena linog broja (PINa) pametne


kartice
Iz bezbednosnih ili nekih drugih razloga moete menjati lini broj (PIN)
pametne kartice. Prilikom unosa novog linog broja (PINa) vodite rauna
o velikim i malim slovima i poloaju tastera Y i Z na tastaturi.
1. Lini broj moete promeniti na sledei nain:
2. Iz menija Alati izaberite opciju Promena linog broja ili u liniji sa
alatima kliknite na ikono PIN.

3. Na pitanje da li elite nastaviti odgovorite sa Yes.


97

Program Hal E-Bank e se zatvoriti, a na ekranu e se pojaviti dijalog za


promenu linog broja (PINa). Pravilno unesite stari lini broj (PIN) i dva
puta novi lini broj (PIN).
4. Ako zaista elite promeniti lini broj (PIN) kliknite na dugme Potvrdi,
a u suprotnom kliknite na dugme Opozovi.

Program e promeniti lini broj (PIN). Nakon promene novi lini broj
(PIN) upotrebljavate umesto starog u programu Hal E-Bank.

16.3

Brisanje starih podataka (ienje baze


podataka)
Sa ovom mogunou lako i na brz nain briete stare i nepotrebne
podatke iz baze podataka. Podatke briete prema starosti i na taj nain
to upiete datum od kojeg elite brisati podatke.
Ako elite izbrisati sve podatke, starije od odreenog datuma, uradite
sledee:
1. Iz menija Alati izaberite opciju ienje baze ili pak u linija sa
alatima kliknite ikono za ienje baze.

2. Ako elite izbrisati podatke na postavljeno pitanje odgovorite sa Yes.


U suprotnom kliknite na No i vratiete se u radno okruenje programa
Hal E-Bank.
3. Ako ste kliknuli na dugme Yes program Hal E-Bank e se zatvoriti, a
na ekranu e se pojaviti dijalog za ienje baze podataka (Slika 50).

Slika 50: Brisanje baze


4. Datum od kojeg elite brisati podatke odredite u polju Brii od:.
5. Ako jo uvek elite brisati podatke kliknite na dugme Brii podatke.
Program vas ponovo pita da li ste sigurni da elite brisati podatke iz
98

baze. Ako ste sigurni kliknite na dugme Da (Yes), a u suprotnom kliknite


na Ne (No).
Program e izbrisati podatke iz baze koji su stariji od naznaenog
datuma.

16.4

Priprema predefinisanih svrha plaanja


Prilikom pripreme platnih naloga u domaem platnom prometu u polju
Svrha plaanja moete se koristiti unapred pripremljenim svrhama
vezanim za funkcijske tastere <F1> do <F12>.
Predefinisane svrhe plaanja se uvaju u samom programu Hal E-Bank.
Ako koristite mrenu verziju Hal E-Bank predefinisane svrhe plaanja
morate postaviti na svakom od raunara posebno.
Svetujemo vam da predefinisane svrhe plaanja pripremite za one
naloge koje najee koristite.
Predefinisane svrhe plaanja pripremite na sledei nain.

1.

Kliknite na ikonu Opcije u liniji sa alatima, ili izaberite opciju


Alati,Opcije iz glavnog menija.

2.

Izaberite jeziak Svrhe plaanja.

3.

Unesite tekst u polje pored oznake funkcijskog tastera.

4.

Promene potvrdite klikom na dugme OK, ili ih opozovite klikom na


dugme Cancel. Ako kliknete na dugme Cancel ostae zapamene
poslednje potvrene promene.

Predefinisane svrhe plaanja koristite prilikom pripreme naloga tada


kada je aktivno polje Svrha plaanja. Pritisak na bilo koji od funkcijskih
tastera <F1> do <F12> uzrokuje unos predefinisane svrhe plaanja.
Podatke u polju Svrha plaanja se potom mogu dopuniti ili popraviti.

99

Slika 51: Podeavanje svrha za brzo biranje

16.5

Podeavanje prezentacije stanja


Prikaz stanja moete prilagoditi svojim potrebama. Pomou Opcija
moete definirati nain pregleda na sledei nain:
Kliknite na dugme Opcije u liniji alata ili pak koristite naredbu
Opcije iz menija Alati.

6. Izaberite list Pregled stanja.


Ako elite prilagoditi pregled stanja, u potprozoru pritisnite dugme
Dodaj. Otvori se vam prozor za Dodaj/Promeni prezentaciju
stanja na raunu.
U polje Opisno ime prezentacije unesite eljeno ime. Sa spiska
rauna odaberite raune. Kod izbora koristite dugme Dodaj >, Dodaj
sve >> za dodavanje rauna odnosno < Odstrani, <<Odstrani sve
za oduzimanje rauna iz eljene liste.
U donjom djelu prozora se vam kod izbora prikae ikona banke i
naziv vlasnika rauna za laki izbor rauna.
Sa pritiskom na dugme Potvrdi potvrdite prezentaciju stanja
odnosno sa pritiskom na dugme Opozovi opozovete.

Slika 52: Dodaj/Promeni prezentaciju stanja na raunu


Kada potvrdite izbor rauna vratite se na prozor Opcije.

100

Slika 53: Prezentacija stanja na raunima


Iz sputenog menija Izaberi prezentaciju stanja prezentaciju
izaberete. Takoe morate da stavite kvaicu u polje Preuzeta
prezentacija stanja na raunima, ako te nema ete imati obiajan
pregled stanja. U mapi Pregled/Stanje ete videti stanje samo izrane
prezentacije.

16.6

Prikazivanje ogranienog broja


dokumenata
U sluaju da imate ogroman broj dokumenata program vam omoguava
ograniavanje broja prikazanih dokumenata.
1.

Kliknite na dugme Opcije u liniji sa alatima, ili izaberite opciju


Alati, Opcije iz glavnog menija.

2.

Izaberite jeziak Razno(Slika 54).

101

Slika 54: Jeziak Razno u Opcijama


3.

U polju Maksimalan broj prikazanih dokumenata unesite


odgovarajui broj.

U sluaju da je broj dokumenata vei od definisanog broja za


ograniavanje, program vas na to upozorava.

16.7

Odreivanje podrazumevanog rauna i


vrste posla
Ako imate vie rauna kod jedne ili vie banaka moete u programu
definisati raun koji elite da bude aktivan prilikom pokretanja programa.
Odreivanje podrazumevanog rauna odreujete na sledei nain.
1.

Kliknite na ikonu Opcije u liniji sa alatima, ili izaberite opciju Alati,


Opcije iz glavnog menija.

2.

Izaberite jeziak Razno (Slika 54).

3.

U polju Podrazumevani raun prilikom pokretanja programa


izaberite raun iz padajueg menija.

Moete podesiti i podrazumevanu vrstu posla koja se prikazuje prilikom

102

pripremanja naloga (za prenos ili kompenzaciju).


Odreivanje podrazumevane vrste posla moete izvesti na sledei
nain.

16.8

4.

Kliknite na ikonu Opcije u liniji sa alatima, ili izaberite opciju Alati,


Opcije iz glavnog menija.

5.

Izaberite jeziak Razno.

6.

U polje Podrazumevana vrsta posla za nalog izaberite eljenu


vrstu posla iz padajueg menija.

Podeavanje uvoza PPD platnih naloga


Naloge za platni promet u zemlji moete uvoziti u program, na osnovu
unapred definisane strukture datoteke, na jedan od dva naina. Nalozi
moraju biti u formatu prikazanom u dodatku. U istom takvom formatu
vri se izvoz naloga iz Hal E-Bank.
Opciju da li se pri uvozu vodi rauna o zbirnom i naslovnom redu
odreujete na sledei nain.
1.

Kliknite na ikonu Opcije u liniji sa alatima, ili izaberite opciju Alati,


Opcije iz glavnog menija.

2.

Izaberite jeziak Uvoz/Izvoz.

3.

U polju Platni sistem moete izabrati opciju Domai platni promet ili
Platni promet sa inostranstvom.

Ovisno od izbora platnog prometa moete odabirati u polju Tip


dokumenata, dokument za kojeg elite podesiti uvoz/izvoz (npr. PPZ
nalog, PPZ izvod,).
4.

Iz Spiska konvertera uvoz/izvod odaberite konverter za odabrani


dokument.

103

Slika 55: Podeavanje uvoza/izvoza


Konverter moete i dodati pomou dugmeta Dodaj konverter (Slika
56), brisati sa Odstrani konvertor ili mu promeniti parametre (Slika
57).

Slika 56: Dodaj konvertor

104

Slika 57: Parametri konvertora

16.9

Podeavanje opisnih imena rauna


Ako elite prilagoditi naziv rauna, to moete uiniti na sledei nain:
1.

Kliknite na ikonu Opcije u liniji sa alatima, ili izaberite opciju Alati,


Opcije iz glavnog menija.

2.

Izaberite jeziak Moji rauni i opisna imena.

3.

U listi izaberite raun i kliknite na dugme Dodaj.

4.

Otvori se prozor za definiranje opisnog imena rauna. U prozor


upiite eljeno ime i to potvrdite odnosno opozovite.

Slika 58: Moji rauni i opisna imena

105

Slika 59: Definiranje opisnog imena rauna


Kada definirate imena i elite, da su takva prikazana kod rauna u
klijentu, morate da stavite kvaicu u prozor Prikai moje raune sa
opisnim imenima.
Opisna imena rauna moete promeniti dugmetom Promeni i brisati
dugmetom Brii.

106

17 Povezivanje sa drugim programima


U ovom poglavlju su opisani postupci, koji programu Hal E-Bank
omoguavaju povezivanje sa drugim programima. Povezivanje ide preko
tekstualnih datoteka, koje za razmenu koristi program Hal E-Bank. Formati
datoteka nalaze se u odjeljku Dodatak. Morate obezbediti, da i program, s
kojim izmenjujete podatke, moe koristiti (ita i zapisuje) te datoteke.

17.1

Platni nalozi
Platne naloge moete pripremiti u drugim programima pa ih zatim
uvoziti u program Hal E-Bank. Platne naloge moete iz programa Hal EBank i izvoziti u datoteku.

17.1.1

Uvoz - prenos naloga iz datoteke


Datoteka mora biti pripremljena u formatu, koji je opisan u dodatku.
Naloge moete uvoziti u program Hal E-Bank ovako:
1. Otvorite mapu Priprema naloga.
2. Kliknite na dugme (U/Iz)voz i zatim izaberite Uvoz.
Prikazae se standardni interaktivni prozor Otvori (Open), koji od
vas zahteva izbor imena datoteke, koja treba da se uveze.
3. Ako je u donjem delu ekrana tampano ime datoteke pravilno,
potvrdite ga tako to pritisnete taster <Enter> ili kliknete dugme
Otvori (Open). U suprotnom sluaju izaberite pravo ime
datoteke: datoteku u gornjem delu ekrana oznaite klikom mia, a
zatim izaberite dugme Open, odnosno Otvori.
Ako eljenog imena datoteke nema meu prikazanim, koristite kliza
pri traenju i po potrebi otvaranjem prikazanih mapa izaberite drugi
put. Postupak izbora puta i datoteke je standardan za MS Windows
okruenje. Detaljniji opis postupka moete nai u uputstvima za MS
Windows okruenje. Takoe, ako je interaktivni prozor drugaiji od
upravo opisanog, vidite uputstva za Windows. Datoteku moete u
gornjem ekranu izabrati i dvostrukim klikom mia, pri emu izbor nije
potrebno naknadno potvrditi klikom na dugme Otvori (Open).
4. Program e poeti uvoziti platne naloge iz date datoteke.
Ako datoteke nema ili nije u pravom formatu, prikazae se poruka o
greki. Dajte pravilno ime datoteke i obezbedite, da je datoteka u
propisanom formatu.
Nakon zavrenog uvoza podataka na ekranu e se prikazati
interaktivni prozor, u kojem je naveden broj uvezenih platnih naloga.
5. Kliknite na dugme OK.
Platne naloge koje ste uvozili ve moete videti na spisku platnih
naloga. Ako uvezene naloge ne vidite u prikazanom spisku
pripremljenih naloga, najverovatnije je kriv ukljueni filter, koji morate
odstraniti.
107

Kad uvozite naloge u platnom prometu u zemlji Hal E-Bank svaki


put kad uvozi platne naloge sa datoteke zapisuje podatke o korisnicima
plaanja i njihovim raunima u datoteku s imenom primaoci.txt . Ta
datoteka moe sadrati podatke o korisnicima, koje jo nemate u
imeniku korisnika i njihovih rauna. Ako elite u imeniku imati podatke
o korisnicima uvoenih naloga, morate datoteku primaoci.txt uvoziti,
kako je to opisano u poglavlju Dodatak. Kod svakog uvoza naloga
datoteka korisnika se proiruje s novim podacima, po jedan slog za
svaki uvezeni nalog, zato preporuujemo, da je povremeno briete.

17.1.2

Izvoz - prenos naloga u datoteku


U ovom poglavlju je opisan postupak za upis platnih naloga,
pripremljenih ili poslatih, u propisanom formatu u datoteku. S tim
omoguavate prenos podataka preko standardizovane tekstualne
datoteke u druge programe. Tako moete sauvati svoje redovne
mesene naloge, koje zatim po potrebi uvozite, kako je opisano u
poglavlju Dodatak.
Ako elite izabrane platne naloge izvoziti (upisati) u datoteku, uradite
sledee:
1. Otvorite jednu od mapa Priprema naloga ili Arhiva naloga.
Na ekranu e se prikazati spisak naloga.
2. Oznaite platne naloge, koje elite izvoziti.
3. Kliknite na dugme (U/Iz)voz, ako ste otvorili mapu Priprema
naloga, odnosno Izvoz, ako ste otvorili mapu Arhiva naloga.
Izaberite Izvoz.
Prikazae se interaktivni ekran Sauvaj kao (Save as), koji od vas
zahteva unos imena datoteke, u koju e se upisati izabrani platni
nalozi.
4. Ako je to ime datoteke ispravno, potvrdite ga tako to pritisnete
taster <Enter> ili kliknete na dugme Sauvaj (Save). U
suprotnom sluaju navedite pravo ime datoteke (ako je potrebno,
navedite celi put i ime datoteke) i zatim pritisnite taster <Enter>
ili kliknite na dugme Sauvaj (Save).
Pre nego to program pone upisivanje u datoteku, proveri, da li
navedena datoteka ve postoji.
Ako datoteka ve postoji, na ekranu e se prikazati interaktivni
prozor, u kojem vam program saoptava da navedena datoteka ve
postoji. Postavie vam pitanje, da li je elite zameniti.
5. Na pitanje, da li je elite zameniti, odgovorite sa Yes, ako vam
nisu potrebni prethodni podaci u datoteci. U tom sluaju e se
prethodni podaci u datoteci nadomestiti sa upravo izabranim
platnim nalozima. Ako prethodne podatke u datoteci trebate,
odgovorite sa No. Program e vam omoguiti unos novog imena
datoteke. Unesite novo ime datoteke i pritisnite taster <Enter> ili
kliknite na dugme Sauvaj (Save).

108

Ako je interaktivni ekran drugaiji od upravo opisanog, pogledajte


uputstva za Windows.
Program e izabrane platne naloge upisati na datu datoteku. Na kraju
upisivanja na ekranu e se prikazati interaktivni prozor, u kojem e biti
naveden broj upisanih platnih naloga.
6. Kliknite dugme OK (U redu).
Time je izvoz platnih naloga zavren.

17.2

Imenik korisnika i njihovih rauna


Podatke o poslovnim partnerima unosite preko korisnikog programa
integrisanog u aplikaciju. Nakon instalacije on sadri samo podatke o
bankama i opte bitnim raunima.
U Imenik korisnika i njihovih rauna moete uvoziti unapred
pripremljene podatke iz tekstualne (ASCII) datoteke. Podatke iz imenika
moete i izvoziti u tekstualnu datoteku. Format uvozno/izvozne datoteke
je opisan u poglavlju Dodatak.
Datoteku u odgovarajuem formatu program Hal E-Bank kreira svaki
put prilikom uvoza naloga za domai platni promet opisanom u poglavlju
0. Ime datoteke je prejemnici.txt i sadri podatke o prijemnicima
plaanja i njihovim raunima. Ako datoteku sa nalozima kreira druga
aplikacije moe se desiti da u Imeniku korisnika i njihovih raun nema
primaoca sredstava. Kada elite da u Imeniku korisnika i njihovih rauna
imate i podatke o prijemnicima plaanja sa uvoenih naloga morate u
Imenik uvesti podatke iz datoteke prijemnici.txt , na nain opisan u
poglavlju poglavju 17.2.1. Prilikom svakog uvoza naloga datoteka
primaoca se uveava novim podacima, po jedan red za svaki uvoeni
nalog, te vam zato preporuujemo da je s vremena na vreme izbriete.

17.2.1

Uvoz podatka iz tekstualne datoteke


1.

U liniji sa alatima kliknite na ikonu imenik (knjiga) ili izaberite


opciju Alati, Imenik iz glavnog menija.

Otvorie se prozor Imenik korisnika i njihovih rauna.


2. Kliknite na dugme Uvoz podataka.
Prikazati e se dijalog za pretragu datoteke sa podacima koje elite
uvesti u imenik (Slika 60).
Kliknite na dugme Otvori... kako bi pronali datoteku za uvoz. Kada
odredite datoteku za uvoz njeno ime se prenosi u polje Ime.
3.

Ako elite opozvati uvoz kliknite na dugme Zatvori, a u


suprotnom kliknite na dugme Uvezi >>.

109

Slika 60: Uvoz podataka u imenik


Linija progresa posla u donjem delu prozora priblino pokazuje koliki
je deo podataka uvoen iz datoteke. Kada se uvoz zavri pojavljuje se
poruka sa rezultatom uvoza. Na kraju poruke ispisan je podatak o
broju uvezenih i odbijenih podataka. Ukoliko je poruka predugaka
koristite kliza sa desne strane da je proitate. Poruka se uva u
datoteci sa istim imenom i na istoj lokaciji kao i uvoena datoteka, s
tim to ima ekstenziju .err. Brojevi odbijenih redova su u poruci
posebno naglaeni dvostrukim uzvinicima (!!). Redovi sa podacima
koji se ve nalaze u imeniku odbijeni su sa obrazloenjem: "raun ...
korisnika ... kod banke ... ve postoji."
4. Postupak zavrite klikom na dugme Zatvori.
Ako je u poruci navedena barem jedan odbijeni red potrebno je
odrediti uzrok odbijanja. Ukoliko ima malo odbijenih redova
preporuujemo da ih interaktivno unesete na nain kako je to opisano
u poglavlju Platni nalozi. Moete i popraviti podatke u datoteci i
ponoviti uvoz. U tom sluaju bie odbijeni sve prethodno uspeno
uvoeni redovi, sa obrazloenjem da ve postoje u imeniku.
Ako ponovite uvoz datoteke sa istim imenom i sa iste putanje
poruka sa rezultatom uvoza prepisae postojeu datoteku.

17.2.2

Izvoz podatka o korisnicima i njihovim raunima


iz imenika
Podatke o poslovnim partnerima i njihovim raunima, koje korisnik
Hal E-Bank ima sauvane u imeniku, moe u svakom trenutku izvesti u
tekstualnu datoteku zapisanu u ASCII formatu.

17.2.2.1

Opis postupka izvoza podataka u txt datoteku


U liniji sa alatima kliknite na ikonu imenik (knjiga) ili izaberite
opciju Alati, Imenik iz glavnog menija.

Otvara se prozor Imenik korisnika i njihovih rauna.

110

1. Kliknite na dugme Izvoz podataka.

Slika 61: Izvoz podataka iz imenika


Prikazae se dijalog Save As (Slika 61) koji od vas zahteva unos
imena datoteke u koju e se zapisati podaci o poslovnim partnerima
i njihovim raunima iz Imenika korisnika i njihovih rauna. Prilikom
izvoza datoteke ponudi se ime Imenik.txt i putanja gde je
instaliran program Hal E-Bank.
2. Ukoliko ne elite menjati ime potvrdite ga klikom na taster
<Enter> ili kliknite na dugme Save. U suprotnom definiite
ime datoteke (ako je potrebno navedite i putanju gde e se
datoteka sauvati) a zatim pritisnite taster <Enter> ili kliknite
na dugme Save.
Pre poetka izvoz potvrdite da li datoteka sa imenom koje ste
definisali ve postoji na navedenoj putanji. Ako postoji program e
ispisati poruku da datoteka ve postoji i pitae vas da li da je
prepie.
3. Na pitanje odgovorite sa Yes, ako vam postojea datoteka nije
potrebna. U suprotnom kliknite na No. Program e tada
omoguiti unos novog imena datoteke, a nakon unosa pritisnite
taster <Enter> ili kliknite na dugme Save.
Po zavretku izvoza na ekranu e se prikazati poruka sa rezultatom
izvoza.
4. Kliknite na dugme OK da zavrite izvoz.
Detalji u vezi sa formatom i sadrajem tekstualne datoteke
prikazani su u dodatku.

17.3

Promet i izvodi
Ekran za pregled prometa prikazuje sve izvrene transakcije u
izabranom periodu. Transakcije su navedene u dve kolone; Iznos u
teret i Iznos u korist. U prvoj koloni su navedena vaa plaanja, a u
drugoj doznake drugih na va transakcioni raun. Prva su tampana
crvenom, a druga plavom bojom. U treoj koloni (tampanom crnom
bojom) tampani su opozvani i vraeni nalozi, s razlogom vraanja u
koloni Svrha.

111

17.3.1

Izvoz (prenos prometa u tekstualnu datoteko)


Pomou upisa prometnih podataka u tekstualnu datoteku drugim
(raunovodstvenim) programima omoguavate da mogu te podatke
itati i ukljuiti ih meu svoje. Prometne stavke moete izvoziti na dva
naina: iz mape Promet ili iz mape Izvodi. Preporuujemo, da
izvozite prometne stavke iz mape Izvodi, jer s jednim potezom
izvozite sve prometne stavke, koje pripadaju izabranom izvodu.
Format izlaznih datoteka je jednak u oba naina .
Iz mape Promet podatke moete izvoziti za pojedinu prometnu
stavku ili za vie prometnih stavki zajedno u okviru izabranog rauna i
izabranog vremenskog perioda.
Prometne stavke sadre sve elemente, koje daje poslovna banka u
svojim zbirnim porukama. Izvoz prometnih stavki je usklaen sa
formatom koji EBB definie za zbirne poruke.
Ako elite upise prometa izvoziti u tekstualnu datoteku, uradite
sledee:
1.

U desnom gornjem delu ekrana izaberite eljeni transakcioni


raun (ako ih imate vie), iz kojeg elite podatke izvoziti.

2.

U levom podekranu kliknite na Pregled prometa.

Na ekranu e se prikazati promet za period, koji je zapisan u


intervalu za prikazivanje tampe prometnih stavki.
3.

Izaberite eljeni period za pregled prometa.

4.

Oznaite upise prometa, koje elite izvoziti.

Upis prometa oznaite tako to ga kliknete. Oznaeni upis je prikazan


naglaeno. Ako elite oznaiti samo odreene naloge, koristite tastere
<Shift> i <Control>.
5.

Kliknite na dugme Izvoz.

Prikazae se interaktivni prozor Sauvaj kao (Save as), koji od vas


zahteva unos imena datoteke, u koju e se upisati izabrani upisi
prometa.
6.

Ako je ime datoteke ispravno, potvrdite ga tako to pritisnete


taster <Enter> ili kliknete na dugme Sauvaj (Save). U
suprotnom sluaju navedite pravo ime datoteke (ako je
potrebno, navedite celi put i ime datoteke) a zatim pritisnite
taster <Enter> ili kliknite na dugme Sauvaj (Save).

Pre nego to program pone upisivati na datoteku, proveri, da li


navedena datoteka ve postoji.
Ako datoteka ve postoji, na ekranu e se prikazati poruka sa
saoptenjem da navedena datoteka ve postoji i pitanjem da li je elite
zameniti.
7.

112

Na pitanje, da li je elite zameniti, odgovorite sa Yes, ako vam


ne trebaju prethodni podaci u datoteci. U tom sluaju e se
prethodni podaci u datoteci nadomestiti sa upravo izabranim
upisima prometa. Ako su vam prethodni podaci u datoteci

potrebni, odgovorite sa No. Program e vam omoguiti unos


novog imena datoteke. Unesite novo ime datoteke i pritisnite
taster <Enter> ili kliknite na dugme Sauvaj (Save).
Ako je interaktivni prozor drugaiji od upravo opisanog, pogledajte
uputstva za Windows.
Program e izabrane upise prometa upisati na datu datoteku. Na
kraju upisivanja na ekranu e se prikazati interaktivni prozor, u kojem
e biti naveden broj upisanih prometnih upisa.
8.

Kliknite na dugme Potvrdi.

Time je izvoz upisa prometa za izabrani period zavren. Ako elite


upise prometa izvoziti za drugi period, ponovite korake od 3 pa
napred.
Iz mape Izvoda podatke moete izvoziti za sve prometne stavke,
koje pripadaju izabranom izvodu. Ako elite upise prometnih stavki,
koje pripadaju jednom izvodu, izvoziti (upisati) u tekstualnu datoteku,
uradite sledee:
9.

U desnom gornjem delu ekrana izaberite eljeni transakcioni


raun (ako ih imate vie), iz kojeg elite podatke izvoziti.

10. U levom podekranu kliknite na Pregled izvoda.


Na ekranu e se prikazati izvodi za period, koji je zapisan u intervalu.
11. Izaberite eljeni period za pregled izvoda.
12. Oznaite izvod, ije prometne stavke elite izvoziti.
Upis prometa oznaite tako to ga kliknete. Oznaeni upis je prikazan
naglaeno.
13. Kliknite na dugme Izvoz i postupajte na isti nain kako je
opisano pri izvozu prometnih stavki iz mape Pregled prometa.
Izvodi se izvoze u datoteku sa ekstenzijom .txt . Uz izvode izvozi se i
rekapitulacija izvoda u datoteku sa jednakim imenom i ekstenzijom
.cov.

17.4

Proiren i prilagoen izvoz izvoda


Osnovna namena alata je pomo korisnicima Hal E-banke pri izvozu PPD
izvoda. Proireni izvoz ukljuuje izbor parametara koje korisnik sam
odreuje. Korisnik tako npr. bira znak za razdvajanje podataka koji
olakava uvoz podataka u neku drugu aplikaciju.

17.4.1

Izbor parametara proirenog izvoza


Korisnik ima mogunost iskljuiti, odnosno ukljuiti odreene podatke
iz skupa parametara, tako da skup podataka prilagodi svojim
potrebama. Podeavanja jednom nametena ostaju zapamena za
svaki sledei izvoz. Pregled skupa parametara, tj. Njegova izmena
omoguena je kroz dijalog.
U mapi Pregled izvoda kliknite na dugme Izvoz.
113

Za podeavanje parametara kliknite na opciju Parametri


proirenog izvoza. Prikae se dijalog Parametri proirenog izvoza sa
osnovnim skupom podataka za izvoz.

Slika 62: Osnovni skup podataka za izvoz


Osnovni skup podataka za izvoz sami birate klikom na kvadrati
pored opisa podatka. Po zavrenom izboru kliknite na dugme Sauvaj
ili na dugme Opozovi, ako niste zadovoljni izborom.

17.4.2

Izvoz u datoteku
U mapi Pregled izvoda oznaite izvode koje elite izvesti u datoteku.
Oznaeni izvod je prikazan inverznom bojom. Ako elite izabrati vie
izvoda koristite se tasterima <Shift> i <Control> na tastaturi.
Za izvoz proirenog izvoda kliknite na dugme Izvoz, a zatim
izaberite opciju Proireni izvoz. Prikazae se dijalog Sauvaj kao
koji od vas zahteva unos imena datoteke u koju e se zapisati izabrani
podaci. U polje File name unesite ime datoteke u koju e se izvesti
podaci (ako je potrebno odredite i putanju datoteke) i pritisnite taster
<Enter> ili kliknite na dugme Save.
Pre nego to program pone upisivati na datoteku, proveri, da li
navedena datoteka ve postoji.
Ako datoteka ve postoji, na ekranu e se prikazati poruka sa
saoptenjem da navedena datoteka ve postoji i pitanjem da li je elite
zameniti.
Na pitanje odgovorite sa Yes, ako vam prethodna datoteka nije
potrebna. U suprotnom kliknite na dugme No i program e vam
omoguiti unos novog imena datoteke.

114

Slika 63: Prozor "Sauvaj kao"


Program e izabrane podatke zapisati u definisanu datoteku. Na kraju
izvoza na ekranu e se zapisati poruka sa navedenim brojem zapisanih
podataka u datoteku.

Klikom na dugme OK proces izvoza se zavrava.

115

18 Dodatak
18.1
18.1.1

Formati uvozno/izvoznih datoteka


Platni nalozi - izvoz
Datoteka sa izvezenim nalozima sastoji se iz reda sa adresnom
stavkom, reda sa sabirnom stavkom i toliko redova sa individualnim
stavkama koliko je naloga.
Format reda datoteke sa adresnom stavkom:
Pozicija Duina
1
18

Sadraj polja
Broj rauna

- fiksni broj banke

13

- broj rauna

17

- kontrolni broj

19
54
64
70
168
180
181

35
10
6
98
12
1
2

Broj rauna, naziv i mesto


prepiu se iz prvog naloga u
datoteki.

Naziv
Mesto
Datum valute - samo ako je datum jednak na svima nalozima
Prazno
Upisan je tekst MULTI E-BANK
Tip stavka (0 adresni stavak)
Kraj reda (0x0D, 0x0A)

Format reda datoteke sa sabirnom stavkom:


Pozicija Duina
1
18

116

Sadraj polja
Broj rauna

- fiksni broj banke

13

- broj rauna

17

- kontrolni broj

19
54
64
79
84
180
181

35
10
15
5
96
1
2

Broj rauna, naziv i mesto


prepiu se iz prvog naloga u
datoteki.

Naziv
Mesto
Zbroj iznosa svih naloga
Broj platnih naloga u datoteki
Prazno
Tip stavka (9 sabirni stavak)
Kraj reda (0x0D, 0x0A)

Format reda datoteke sa individualnim stavkom:


Pozicija Duina
1
18

Sadraj polja
Broj rauna

1
4

3
13

- fiksni broj banke


- broj rauna

17

- kontrolni broj

19
54
64
65

35
10
1
2

Naziv primaoca
Mesto primaoca
Popunjeno sa "0"
Model poziva zaduenja (od korisnika popunjena
vrednost)
67
23
Poziv zaduenja (prazno ili od korisnika popunjena
vrednost)
90
36
Svrha plaanja
126
5
Popunjeno sa "00000"
131
1
Prazno (blank, " ")
132
1
Oblik plaanja ("2" prenos ili "3" kompenzacija:
zaduenje i odobrenje istog rauna za isti iznos)
133
2
ifra plaanja (po ifarniku trn.dat)
135
1
Oblik plaanja (prazno blank, " " prenos odnosno
kompenzacija ili "9" povraaj sredstava)
136
1
Prazno (blank, " ")
137
13
Iznos sa parama sa dve decimale, bez zareza
(desno poravnata)
150
2
Model poziva odobrenja (od korisnika popunjena
vrednost)
152
23
Poziv odobrenja (prazno ili od korisnika popunjena
vrednost)
175
6
Datum valute (DDMMGG)
181
1
Tip dokumenta ("0" Nalog za prenos, "4" Nalog
za prenos kompenzacija)
182
1
Tip stavka (fiksno "1")
183
2
Kraj reda (0x0D, 0x0A)
Datoteka se zavri sa znakom 0x1A.

18.1.2

Platni nalozi - uvoz


Uvoeni nalozi moraju biti u formatu opisanom u prethodnom
poglavlju.

117

18.1.3

Promet i izvodi
Format reda datoteke za izvoz prometa i izvoda je:
Pozicija Duina
1
18

Sadraj polja
Broj rauna partnera, primaoca ili uplatioca
- oznaka knjienja = "10" raun primaoca
- oznaka knjienja = "20" raun uplatioca

1
4

3
13

- fiksni broj banke


- broj rauna

17

- kontrolni broj

19
21
29
31
66
67
73

2
8
2
35
1
6
18

73
76

3
13

- fiksni broj banke


- broj rauna

89

- kontrolni broj

91

15

106
107

1
1

108

110
112

2
2

114

23

137

139

23

161
197
207
242
264

36
10
35
22
18

264
267

3
13

- fiksni broj banke


- broj rauna

280

- kontrolni broj

Oznaka knjienja ("10" u teret, "20" u dobro)


Datum obrade (knjienja), format DD.MM.GG
Storno prometa (storno= "S ", inae prazno )
Naziv komitenta
Prazno (blank, " ")
Datum uplate (datum valute), format DDMMGG
Broj rauna komitenta

Iznos sa parama sa dve decimale, bez zareza


(desno poravnato)
Prazno (blank, " ")
Oblik plaanja ("2" prenos, "3" kompenzacija
(zaduenje i odobrenje istog rauna za isti iznos),
ili vrednost koju alje banka)
ifra plaanja (po ifarniku ili vrednost koju alje
banka)
Prazno (blank, " ")
Model poziva zaduenja ("0", "00" ili vrednost koju
alje banka)
Poziv zaduenja (prazno ili vrednost koju alje
banka)
Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrednost koju
alje banka)
Poziv odobrenja (prazno ili vrednost koju alje
banka)
Svrha plaanja
Mesto primaoca
Naziv primaoca
Broj za reklamaciju (referenca banke)
Broj rauna primaoca ili prazno

282
2
Kraj reda (0x0D, 0x0A)
Datoteka se zavrava sa znakom 0x1A.

18.1.4
118

Rekapitulacija izvoda

Format reda datoteke za izvoz rekapitulacije izvoda je:


Pozicija Duina
1
2
3
18
3
6

3
13

- fiksni broj banke


- broj rauna

19

- kontrolni broj

21
29
37
55
61
79
85
103
121
127
145
148
Datoteka

18.1.5

Sadraj polja
Vrsta stavka: 01 stanje na raunu
Broj rauna partnera, primaoca ili uplatioca

8
Datum obrade, format DD.MM.GGGG
8
Datum prethodnog izvoda, format DD.MM.GGGG
18
Prijano stanje, konano stanje prethodnog izvoda
6
Broj transakcija - zaduenje
18
Dnevni promet zaduenje
6
Broj transakcija - odobrenje
18
Dnevni promet - odobrenje
18
Novo stanje
6
Broj transakcija na ekanju za danas
18
Ukupni iznos na ekanju za danas
3
Redni broj izvoda
2
Kraj reda (0x0D,0x0A)
se zavrava znakom 0x1A.

Imenik korisnika i njihovih rauna


Datoteka u svakom redu sadri podatke o poslovnom partneru i
jednom od njegovih rauna. Primer reda tekstualne datoteke za unos u
imenik poslovnih partnera prikazan je u okviru. (U okviru je jedan red
koji je zbog velike irine prikazan u nekoliko redova):
"ELECTRONIC BANKING BUREAU A.D.","BEOGRADSKA 39","11000
BEOGRAD", "SRBIJA I CRNA GORA","","999000000000052434","","","","","","","00100-50005",""
Opis formata reda:

svaki slog sadri 14 polja / kolona,

sadraj svakog polja nalazi se izmeu dva dupla znaka navoda,

razgranienja izmeu polja su zarezi,

prazna polja su predstavljena sa dva uzastopna dvostruka znaka


navoda (""),

red se zavri sa znakom 0x0D i 0x0A.

Napomena: Dupli znak navoda unutar polja predstavlja dva dupla


znaka navoda. Tako se na primer "TO JE """ uvozi kao TO JE " .
Podaci su po sadraju razdeljeni u tri grupe. Polja od 1 do zakljuno 5
sadre podatke o primaocu, polja 6 i 13 podatke o raunu i modelu i
pozivu, a polja od 7 do 12 i polje 14 podatke o banci, kod koje je
otvoren raun. Podaci o banci se kod domaih rauna pri uvozu
nadometaju sa podacima iz imenika banaka. U poljima 6 i 13 su
dozvoljeni znaci samo cifre od 0 do 9 i crtica -.
Napomena: Model podataka imenika je organizovan tako, da
119

omoguava i predstavljanje podataka o raunima povjerioca kod


inostranih banaka, koje Hal E-Bank za domai platni promet ne koristi.
Znaaj i najveu dozvoljenu irinu polja prikazuje tabela. Ako je polje
6 (broj rauna) prazno, u imenik se unose samo podaci o primaocu.

18.2

Broj
polj
a
1
2
3
4
5
6
7

Najvea
irina
(znakova)
35
35
35
35
140
34
35

35

35

10

35

11

140

12

11

13

24

14

35

Obavezn
o

Sadraj polja

Naziv ili prezime i ime


Ulica i kuni broj
Potanski broj i mesto
M
Drava
M
Napomena
Broj rauna u formatu
Naziv banke, kod koje je otvoren
raun
Ulica i kuni broj banke, kod koje je
otvoren raun
Potanski broj i mesto banke, kod
koje je otvoren raun
Drava banke, kod koje je otvoren
raun
Napomena banke, kod koje je otvoren
raun
BIC koda banke, kod koje je otvoren
raun
Model (prva dva znaka) i poziv na broj
rauna
Broj banke, kod koje je otvoren raun

*
*

Javljanje o grekama programske opreme


Kad javljate o moguim tekoama sa programskom opremom,
obezbedite sledee informacije. Informacije javljate osobi, koja je
navedena u dopisu kod poetka korienja, ili pak pomou poruke u
programu Hal E-Bank.

18.2.1

Kontakt informacije
O vama i sistemu koji koristite poaljite sledee informacije:

18.2.2

ime preduzea, ime i prezime osobe koja javlja o tekoi,

adresa, potanski broj i mesto,

telefonski broj, broj faksa, e-mail adresa.

Opis tekoa
Kad opisujete tekoe pri korienju programa Hal E-Bank, na koje
ste naili, javite sledee informacije:

120

verzija Hal E-Bank,

18.2.3

vrsta operativnog sistema (npr. Windows XP ili 2003),

nain komuniciranja i povezivanja vaeg raunara sa serverom


banke (modem, mrea),

poruka, koja se ispie kod greke,

spisak koraka, nakon kojih se tekoa opet javi,

spisak aktivnosti, koje ste ve izveli.

Dodatne informacije
U dodatnim informacijama, koje su povezane sa tekoama pri
komunikaciji, navedite:

18.3

nain komuniciranja i povezivanja vaega raunara sa baninim


serverom (veza na poziv, LAN ...),

raunale, kod kojih se pojavljuj problemi,

sve nedavne promene i nadgradnje, koje su bile izvedene u


raunarima, gde dolazi do tekoa,

prikljuena hardware-ska oprema,

parametre konfiguracije TCP/IP.

Prodajne oznake
U ovom delu su opisane registrovane prodajne oznake pojedinih
preduzea.
Microsoft, Windows 95/98/ME/XP/2000/2003 i Vista su registrovane
prodajne oznake firme Microsoft Corporation. DB2 je prodajna oznaka
kompanije International Business Machines Corporation.
Hal E-Bank, Hal E-Bank/Personal, Hal E-Bank/Corporate, Hal EBank/Web, Hal E-Bank/SMS, Hal E-Bank/B2B i Hal E-Bank/B2B Channel
su prodajne oznake preduzea Halcom d.d., SI-Ljubljana.

121

Stvarno kazalo
B
brisanje
platni nalozi ................................................. 52
platnih naloga .............................................. 50
stari podaci................................................... 98

ienje baze podataka .................................... 98


ita pametnih kartica...................................... 17
D
datoteke ........................................................... 65
brisanje ........................................................ 65
otkljuavanje................................................ 66
potpisivanje.................................................. 66
pregled ......................................................... 67
slanje u banku .............................................. 67
unos ............................................................. 65
datum valute .................................................... 43
dogovor sa bankom.......................................... 18
dupliranje arhiviranih naloga........................... 51
E
elektronska banka ............................................ 11
elektronski potpis............................................. 12
ENA ZA VSE
pametna kartica............................................ 18
enkripcija podataka.......................................... 12
F
filter ................................................................. 35
menjanje ...................................................... 36
odstranjivanje .............................................. 36
ukljuivanje ................................................. 36
filtriranje
arhiviranih naloga........................................ 37
mape ............................................................ 35
naloga u pripremi......................................... 36
prometnih stavki .......................................... 38
formati datoteka
Imenik korisnika i njihovih rauna............ 119
izvodi ......................................................... 118
platni nalozi ............................................... 116
promet........................................................ 118
rekapitulacija izvoda.................................. 119
G
grupno otkljuavanje platnih naloga................ 56
grupno potpisivanje platnih naloga.................. 55
H
Hal E-Bank .................................................. 9, 12
javljanje o grekama i primedbama ........... 120
nadgradnja programa ................................... 79
122

osnovni usloviiza instalaciju ....................... 14


pokretanje programa.................................... 26
programska oprema ..................................... 18
zatita........................................................... 11
Hal E-Bank/Corporate....................................... 9
osnovni uslovi za instalaciju........................ 15
Hal E-Bank/Personal
osnovni uslovi za instalaciju.................. 14, 15
Hal E-Bank/Personal ......................................... 9
I
IBM DB2 UDB ............................................... 15
imenik banaka ................................................. 95
brisanje ........................................................ 97
ispravljanje .................................................. 97
unos ............................................................. 95
imenik korisnika i njihovih rauna
brisanje rauna............................................. 94
ispravljanje ............................................ 92, 93
imenik korisnika i njihovih rauna .................. 88
unos rauna.................................................. 90
imenik korisnika i njihovih rauna
brisanje korisnika ........................................ 94
imenik korisnika i njihovih rauna
uvoz ........................................................... 109
imenik korisnika i njihovih rauna
izvoz .......................................................... 109
instalacija Hal E-Bank
ita ............................................................. 20
Hal E-Bank/Corporate................................. 23
Hal E-Bank/Personal ................................... 22
parametri konekcije ..................................... 24
ispravljanje
podataka na platnom nalogu........................ 48
izbor
vie dokumenata .......................................... 35
izlaz iz programa Hal E-Bank ......................... 29
iznos u RSD..................................................... 43
izvodi
pregled......................................................... 85
izvoz
parametri proirenog izvoza ...................... 113
platnih naloga ............................................ 108
promet.......................................................... 83
prometa u tekstualnu datoteku................... 112
proiren izvoz izvoda................................. 113
uzorak platnih naloga .................................. 47
uzoraka platnih naloga................................. 46
uzoraka platnih nalozi ................................. 47
J
javljanje o grekama programske opreme ..... 120

K
kolona
menjanje irine ............................................ 34
sortiranje...................................................... 35
kompenzacija............................................. 40, 44
unos ............................................................. 44
korisnici
unos u imenik .............................................. 89
korisniko ime i lozinka za pristup pozivom..... 9
korisniko ime i lozinka za vezu na poziv....... 29
L
lini broj kartice .................................... 9, 26, 97
M
mapa dokumenata............................................ 34
menjanje
datuma valute platnih naloga....................... 49
filtra ............................................................. 36
irine kolona ................................................ 34
modemsko povezivanje
unos korisnikog imena i lozinke ................ 29
N
nadgradnja Hal E-Bank ................................... 23
nadgradnja programa Hal E-Bank ................... 79
nalog za prenos.......................................... 40, 41
unos ............................................................. 41
O
obavetenja ...................................................... 73
brisanje ........................................................ 73
pregled......................................................... 73
odstranjivanje filtra.......................................... 36
ograniavanje perioda...................................... 33
opoziv poslatog platnog naloga....................... 51
osveevanje podataka ...................................... 77
otkljuavanje platnih naloga............................ 55
ovlaenja za rad sa Hal E-Bank ..................... 30
P
paketi
brisanje ........................................................ 63
formiranje naloga u paket............................ 57
iskljuivanje naloga..................................... 58
otkljuavanje ............................................... 62
podpisovanje................................................ 63
potpisivanje ................................................. 58
pregled......................................................... 62
razvezivanje................................................. 57
slanje u banku.............................................. 63
pametna kartica ......................................... 12, 18
JEDNA ZA SVE ......................................... 18
PIN kod kartice...................................... 9, 26, 97
PKI .................................................................. 11
platni nalozi ..................................................... 40
brisanje .................................................. 50, 52

dupliranje arhiviranih .................................. 51


filtriranje...................................................... 35
grupno otkljuavanje ................................... 56
grupno potpisivanje ..................................... 55
ispravka ....................................................... 48
izbor vie naloga ......................................... 35
izvoz .......................................................... 108
izvoz uzoraka ........................................ 46, 47
kompenzacija............................................... 40
menjanje
datuma valute .......................................... 49
nalog za prenos............................................ 40
opoziv.......................................................... 51
otkljuavanje ............................................... 55
ponovno slanje vraenih naloga .................. 52
uvoz ........................................................... 107
uvoz uzoraka ............................................... 47
uzorak.......................................................... 46
podeavanje ..................................................... 74
podrazumevana vrsta posla, opcije................ 102
podrazumevani raun, opcije......................... 102
polje za unos
datum valute ................................................ 43
iznos u RSD................................................. 43
poziv na broj odobrenja............................... 43
poziv na broj zaduenja............................... 43
svrha plaanja.............................................. 42
ifra.............................................................. 43
poruka
priprema ...................................................... 68
poruke
pregled arhiviranih ...................................... 71
slanje u banku.............................................. 71
potpisna kategorija .......................................... 31
povezivanje sa baninim serverom ................. 17
povezivanje sa bankom ................................... 75
povezivanje sa drugim programima .............. 107
poziv na broj odobrenja................................... 43
poziv na broj zaduenja................................... 43
Prebacivanje paketa na drugi raun................. 62
preice za unos svrhe plaanja
priprema ...................................................... 99
pregled
izvoda .......................................................... 85
obavetenja.................................................. 73
poslatih naloga ............................................ 50
prometa........................................................ 82
stanje ......................................................... 100
pregled dokumenata ........................................ 87
prikaz ogranienog broja dokumenata, opcije101
priprema
poruke.......................................................... 68
reklamacije .................................................. 69
zahteva za prijem potvrde ........................... 70
priprema naloga
filtriranje...................................................... 36
promet ............................................................. 82
123

izvoz ............................................................ 83
pregled ......................................................... 82
prvo povezivanje sa bankom ........................... 27
R
raun ................................................................ 33
transakcioni.................................................. 12
razmena dokumenata sa bankom..................... 74
nadgradnja programa ................................... 79
preuzimanje ................................................. 77
slanje............................................................ 75
reklamacija
priprema....................................................... 69
S
server baze podataka........................................ 15
slanje
dokumenata u banku.................................... 75
sortiranje prikazanih dokumenata.................... 35
stanje
pregled ......................................................... 83
pregled ....................................................... 100
svrha plaanja .................................................. 42

ifra.................................................................. 43
tampanje dokumenata .................................... 87

124

T
terminologija ..................................................... 9
transakcioni raun ........................................... 12
U
udaljeno potpisivanje....................................... 79
slanje............................................................ 80
ukljuivanje filtra ............................................ 36
unos
kompenzacija............................................... 44
korisnika u imenik ....................................... 89
nalog za prenos............................................ 41
uvoz
platnih naloga ............................................ 107
PPD platnih naloga - opcije....................... 103
uzoraka platnih naloga................................. 47
uzorak platnih naloga ...................................... 46
V
vrsta poslovanja PPZ, PPI ............................... 33
Z
zahtev za prijem potvrde
priprema ...................................................... 70
zatita u Hal E-Bank........................................ 11