You are on page 1of 3

Dijalog o klimatskim promjenama u Bosni i Hercegovini

5. i 6. novembar 2015. godine


Sarajevo, Bosna i Hercegovina
PRVI DAN Kljuna znanja i vjetine o klimatskim promjenama, obnovljivim energijama i
energetskoj efikasnosti
Vrijeme

Tema

09:00
10:00

Registracija uesnika

10:00
10:15

Dobrodolica i ciljevi Dijaloga za klimatske promjene

10:15
12:30

Zato moramo govoriti o klimatskim promjenama?


Gledamo i uimo
Uvodni video na temu klimatskih promjena
Suoavanje s problemima Utjecaji i prijetnje klimatskih promjena

Prezentacija strunjaka za klimatske promjene o klimatskim promjenama sa naunog


stajalita. Realni uinci i prijetnje klimatskih promjena na globalnoj razini, s fokusom na
vrijeme.

ta moemo uiniti? Klimatske promjene i odrivost

Prezentacija o klimatskim promjenama strunjaka iz nevladinog udruenja, s naglaskom


na ljudsko ponaanje, shvaanje rizika klimatskih promjena induciranih ljudskim
djelovanjem, budue aktivnosti koje treba poduzeti, itd. Prezentaciju prati niz ivopisnih
primjera o uincima klimatskih promjena i ta bi ljudi trebali uiniti u smislu smanjenja
uinaka.
12:30
13:30

Ruak

13:30
14:15

Organizirane ture sajma s tematskim fokusom na temu: izolacija, grijanje/hlaenje,

tipologija gradnje, provedbu politike vlada, itd.


Obuka
Prvi blok

14:15
15:15

Tehniki dijalog

Dijalog o politikama

Predavanja usmjerena na
povezanost klimatskih promjena i
energetske uinkovitosti i
obnovljivih izvora energije na
globalnoj razini.

Predavanja su bila usmjerena na politike i socijalne


posljedice klimatskih promjena, zagovaranja za klimatske
promjene i ekoloke uinke klimatskih promjena kroz
primjere, meunarodni klimatski reim, politike pozicije u
pregovorima za klimatske promjene itd. na globalnoj razini.

"Energetska uinkovitost i
klimatske promjene"

"Politiko-socijalne implikacije klimatskih promjena"

"Obnovljivi izvori energije i


klimatske promjene"
15:15
15:30

"Ekoloki uinci klimatskih promjena"

Pauza za kafu

Drugi blok
15:30
17:30

Dijalog o klimatskim promjenama


ta su klimatske promjene i zato su vane?

Nakon opih prezentacija i obuka, Dijalog o klimatskim promjenama slui za promociju svijesti o
klimatskim promjenama i problemima na lokalnoj razini. Tokom ovog dijela, studenti iz Bosne i
Hercegovine e saznati zato je vano za njih da se pridrue globalnom zagovaranju o klimatskim
promjenama.
Teme:

Klimatske promjene - ta to znai za Bosnu?


Koji su mogui utjecaji i prijetnje klimatskih promjena, kada je rije o Bosni i Hercegovini?
ta treba biti uinjeno u raznim oblastima kako bi se doprinijelo borbi protiv klimatskih promjena?
ta moete uiniti? Zato je vano da svi zajedno djelujemo?
Mladi inovatori

Mladi inovatori iz Bosne i Hercegovine e predstaviti svoje ideje i pametna rjeenja za odrivi nain
ivota u gradovima. Oni e objasniti prirodne potencijale i ljudske resurse Bosne i Hercegovine,
prednosti samoodrivih rjeenja i mogunosti koje se mogu provoditi u lokalnim zajednicama u
Bosni i Hercegovini.
Najbolji projekt i po odabiru publike e dobiti priliku da se prezentira ambasadorima tokom drugog
dana Dijaloga s ambasadorima o klimatskim promjenama.
19:00
21:00

Koktel (osigurano posluenje, pie i muzika)

DRUGI DAN Klimatske promjene politike i prakse


Vrijeme

Tema

09:00
10:00
10:00
11:30

Registracija uesnika
Dijalog s ambasadorima o klimatskim promjenama
Dijalog o temama u vezi klimatskih promjena i obnovljivih izvora energije/energetskoj
uinkovitosti sa 4 do 5 ambasadora iz naprednih zemalja EU po pitanjima obnovljivih
izvora i energetske uinkovitosti, zajedno s jednim strunjakom za klimatske promjene.

11:30
12:30

Ruak

12:30
16:00

Posjeta objektima koji su


primijenili mjere energetske
uinkovitosti i obnovljivih izvora
energije

Posjeta objektima koji su primijenili mjere


energetske uinkovitosti i obnovljivih izvora
energije
Zenica

Sarajevo

Prva pasivna kua u Sarajevu


(Kovai, Opina Stari Grad)
Mainski fakultet u Sarajevu,
primjer energetske
uinkovitosti na javnom
objektu (Vilsonovo etalite)
Osnovna kola Mea
Selimovi
(Opina Novi Grad)

Mala hidroelektrana i akumulacija pitke vode


"ajdra"
Sistem grijanja na biomasu
(Nemila kod Zenice)