You are on page 1of 13

Atn valstybs institucijos ir bendri

teiss bruoai. Atn nuosavybs,


prievoli, santuokos, baudiamos
teiss bruoai.

Ingrida Naujokait
2014

Kolpingo kolegija

Atnai
Atnai vienas seniausi miest
Europoje, savo istorij pradj nuo
neolito. Atnai yra Graikijos sostin ir
didiausias miestas. Atnuose gim
pirmoji demokratija, olimpins aidyns
bei filosofija.

2014

Valstybs institucijos ir
bendri teiss bruoai
Visuomens organizacija I tkst pr. Kr
prad. rmsi trimis svarbiausiais
giminins santvarkos institutais:
karaliumi, senin taryba ir tautos
susirinkimu. Ankstyvoje miesto valstybs
raidos stadijoje ie trys institutai buvo
pertvarkyti respublikins santvarkos
institutus.
2014

Atnuose iimtin teis eiti valstybines


pareigas perjo giminins diduomens,
eupatrid, rankas, tuo tarpu emdirbiai ir
amatininkai kartu su prekybininkais ir
varguomene sudar laisvj gyventoj
daugum, i esms atniei taut
tolydio buvo nualinti nuo tiesioginio
aktyvaus visuomens reikal tvarkymo,
teliko teis dalyvauti tautos susirinkime,
o j vaidmuo 2014
nuolat majo.

Atnuose statym leidybos iniciatyvos teise


naudojosi visi turintys teis dalyvauti tautos
susirinkime: bet kuris visateisis pilietis tautos
susirinkimui galjo pateikti statymo projekt.
statymo projektai buvo vieai skelbiami tautai
susipainti.
Susirinkime, kur galjo dalyvauti visi visateisiai ir
pilnametysts (20) sulauk vyrikos lyties Atn
pilieiai, statymai buvo priimami rank paklimu.
statymais buvo vadinami visi tautos susirinkim
nutarimai, turj bendrojo pobdio norm, ir tuo
jie skyrsi nuo psefizm, priimt tautos
susirinkimo, bet lietusi pavienius asmenis arba
konkreius atsitikimus ir dalykus. Jokio balso
2014
neturjo vergai, svetimaliai ir moterys.

Teiss raida antikinje Graikijoje nepereng poli rib, ji


rutuliojosi vietos paproi, tradicij ir statym pagrindu, todl
pasiymji margumu, regioniniu pobdiu, tuo, kas paprastai
vadinama teiss partikuliarizmu. Poli sistemos sitvirtinimas
suaktyvino juose teiss raid. Vietoj nerayt paproi pasirod
statymai, paprastai ireikti ratu. Iskyrus Spartoje, kur pltojosi
neraytoji teis. Labiausiai ipltota Graikijos teiss sistema buvo
Atnuose.
Seniausias teiss altinis Atnuose buvo paproiai. Taiau nuo VII
a.pr.Kr. pabaigos, pagrindiniu teiss altiniu tapo statymai:
Drakono 621 m. pr. Kr. Skirti nusikaltimams ir bausmms. Buvo
grietos ir bausms(pvz.: mirtis)
Solono 594 m. pr. Kr. Panaikino skolas ir skolin vergov. Dav
pagrind prekybai ir amat pltrai.
2014

Partikruliarizmas- padtis, bkl, kai visumoje pirmenyb teikiama maiems

Atn nuosavybs teiss


bruoai
Nors teisiniai turtiniai santykiai Atnuose reguliuoti gantinai
gerai, teis ia neturjo specialaus termino, ireikianio
nuosavybs teis. Atn valstyb aktyviai dalyvavo kiniame
gyvenime, kaip tiesiogin nuosavyb turdama didelius ariamos
ems ir ganykl plotus, laiv statyklas, rdynus ir kito turto. is
valstybs turtas buvo atiduodamas naudotis privatiems asmenims.
statymai pilieius, kuriems valstyb buvo davusi turt, paprastai
laiko savininkais. Atn teiss normose galima irti turto
valdymo- tai faktinio turto turjimo su teise juo naudotis, ir
nuosavybs, reikusios turto valdym su jo disponavimo teise,
skirtum.
em galjo bti valstybin ir privati. Nuosavybs priklausomyb
buvo tarpusavyje susipynusi, nes privatin nuosavyb taip pat
buvo kildinama i valstybins, o valstybin realiai gyvavo
privatins nuosavybs forma. 2014
ems ir kt. nekilnojamojo turto
nuosavybs negaljo turt metekai.

Prievoli teiss bruoai


Atn teis skyr prievoles, kylanias i sutari ir i teiss paeidim.
Atsivelgiant pobd, sutart pasiraydavo arba abi alys, arba viena,
sipareigojanti alis. Sutarties vykdymui utikrinti:
Iki Solono reformos plaiau taikytas savs keitimas.
Vliau, panaikinus skolin vergov, keitimo objektas tegaljo bti
turtas.
Rankpinigiai, atsisaks vykdyti sutart pirkjas netekdavo rankpinigi
Laidavimas, reiks treij asmen sipareigojim materialiai atsakyti
vienai sutari aliai, kitai aliai sutarties nevykdant.
Hipoteka- ems keitimas.
Prievols i delikt atsirasdavo padarius al svetimam turtui. Deliktas j
padariusiam asmeniui utraukdavo prievol kompensuoti padaryt al.
U vergo padaryt al, su nukentjusiuoju galjo bti atsiteisiama paiu
al padariusiu vergu. U vaiko padaryt turtin al turjo atsakyti
eimos
2014tvas.
Deliktas baudiamosios teiss paeidimas

Santuokos teiss bruoai


Santuoka buvo sudaroma taip pat sutartimi, kurios alys buvo jaunikis ir
nuotakos eimos galva. Jaunikis u nuotak privaljo sumokti jos tvams,
nuotaka gaudavo krait. Sudarius santuok, moteris patekdavo vyro
valdion, kartu likdama ir savo tvo valdioje.
Daugpatyst nebuvo leidiama, moralikai smerktas ir nesantuokinis
gyvenimas. Neitikima mona buvo ivejama i nam. Vyr santykiai su
kitomis moterimis teisini padarini neturjo. Ituoka vyrui buvo laisva,
bet jis, jei ituoka ne dl monos neitikimybs, privaljo grinti krait.
Ituoka moters iniciatyva gyvendinama gerokai sunkiau.
Mirusio savininko turt pirmiausia po lygiai pavelddavo jo sns, j
neesant, galjo paveldti dukros.
Nuo Solono laik buvo inomas ir paveldjimas pagal testament jo
negaljo sudaryti nepilnameiai ir moterys, taip pat asmenys, turintys
teist vyrikos lyties vaik, nes visas palikimas turjo tekti jiems.
Teturdamas viena dukr, testatorius galjo urayti palikim paaliniam
su slyga, kad 2014
is vest jo dukr.

Baudiamos teiss bruoai


Nusikaltimai ir bausm, Atnuose reglamentuoti primityviai, kartais leista
net kraujo kertas ir savteismis (pvz., vietoje galjo bti umutas
naktinis vagis). Atn teis skyr nusikaltimus valstybei ir asmeniniams
interesams. Sunkiausiais nusikaltimais laikyti valstybs idavimas,
ksinimasis demokratin valdymo tvark, neteisti silymai tautos
susirinkimui, diev eidimas, bedievyst, ventyklos turto vagyst.
Nuudymas, kno sualojimas, meitas, eidimas, netinkamas vaik
elgesys su nusenusiais tvais, monos neitikimyb, merginos
pagrobimas, vagyst vieoje vietoje galjo bt laikomi nusikaltimais, ir
valstybei ir asmeniniams interesams.
Teisminis persekiojimas buvo pradedamas nukentjusiojo arba bet kurio
kito pilieio, suinteresuoto, kad nusikaltlis bt nubaustas, iniciatyva.
U sunkiausius nusikaltimus grs mirties bausm: nuteistajam galjo
bti pasilyta igerti nuod, kartais leidiama pasirinkti kard ar virv.
Kno bausms taikytos tik vergams. Plaiai taikyta gda, reikusi politini
teisi atmim. Kartais kaip bausm
2014 galjo bti taikomas pavertimas
vergu. Populiariausios bausms buvo baudos ir turto konfiskavimas. U

Antikos graik pasiekimai daugelyje


srii : mene, literatroje, politikoje
buvo tikrai labai yms. Taiau graik
pasiekimai praktiniame teiss moksle
yra neinomi.

2014

altiniai
www.wikipedia.com
Knygos:
Teiss pagrindai
Sigitas Mitkus, Raimonda Bublien,Renata Cibulskien, Saulius
Jakaitis, Vaida Jurkeviius, Violeta Kerulien, Jurga Matulien, Vaida
Nedzinskait, Egidijus Radzeviius, Dalia Romakeviien, Haroldas
inknas, Astijus Rutkauskas, Eva Trinknien, Riardas Varno

Teiss istorija
Jevgenij Machovenko

Usienio teiss istorija


Mindaugas Maksimaitis

2014

santraukos.

Ai u dmes!

2014