You are on page 1of 2

TERHAD

Lampiran 4
BMKKC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2014
EKONOMI 944/4
BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON

Nama Calon : Choong Tuck Kun


No. Kad Pengenalan : 950312-08-6245

Angka Giliran : SA 2051/1048

(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa)

Bil
A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B.
1
2
3
4
5

Kriteria Penilaian

Markah

Kerja Kursus
Tajuk/Abstrak
Latar belakang kajian
Penyataan masalah
Tujuan/objektif kajian
Kaedah kajian
Hasil kajian dan perbincangan
Cadangan
Penutup/rumusan
Senarai rujukan
Lampiran
Kemahiran manipulatif
Kemahiran insaniah
Pembentangan
Kerelevanan
Soal jawab
Kebahasaan
Kreativiti
Keterampilan
JUMLAH

Markah Guru atau


Pemeriksa

Markah
Penyelaras

2
3
2
2
4
20
4
2
2
1
3
5
2
2
2
2
2
60

PENGAKUAN GURU/PEMERIKSA
Saya memperakui bahawa markah
dan butiran di atas adalah benar.
Tandatangan Guru/Pemeriksa:
Nama : Cik Chan Lee Yee..

PENGESAHAN PENYELARAS
Saya memperakui bahawa markah dan
Butiran di atas adalah benar.
Tandatangan Penyelaras:

No. Kad Pengenalan :

No. Kad Pengenalan :

Tarikh : ..
No. Telefon (sekolah) :
(bimbit) : .

Tarikh : ..

Nama :

No. Telefon (sekolah) :


(bimbit) : .

Nota: Salinan Borang Markah Kerja Kursus Calon ini hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan
Malaysia (u.p En. Mohd Fakruddin bin Mohd Subari)

TERHAD