You are on page 1of 7

Test b

II Rzeczpospolita
Test podsumowujcy rozdzia II
1. Czytaj uwanie tekst i zadania.
2. W zadaniach od 1. do 8. znajduj si cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedn
z nich i zamaluj kratk z odpowiadajc jej liter w karcie odpowiedzi.
3. Jeeli si pomylisz, bdne zaznaczenie otocz kkiem.
4. Rozwizania zada od 9. do 14. zapisz lub uzupenij czytelnie i starannie w wyznaczonych
miejscach. Pomyki przekrelaj.
5. Przy kadym poleceniu podano liczb punktw, jak mona uzyska za waciw
odpowied. Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 27 punktw.

1. Traktat koczcy powstanie wielkopolskie zosta podpisany


A. 11 lipca 1920 r. w Berlinie.
B. 16 lutego 1919 r. w Trewirze.
C. 18 marca 1921 r. w Rydze.
D. 20 marca 1921 r. w Warszawie.

(01 p.)

2. Koncepcj federacyjn granic II Rzeczypospolitej gosi


A. Jzef Pisudski.
B. Roman Dmowski.
C. Ignacy Daszyski.
D. Wojciech Korfanty.

(01 p.)

3. Najliczniejsz mniejszoci religijn w 1921 r. w II Rzeczypospolitej byli wyznawcy


(01 p.)
A. prawosawia.
B. judaizmu.
C. grekokatolicyzmu.
D. protestantyzmu.
4. W wyniku plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powilu
A. Polska otrzymaa tylko Warmi.
B. wikszo obszaru przyznano Polsce.
C. tylko Powile i Mazury przypady Niemcom.
D. Polska otrzymaa kilka wsi.

(01 p.)

Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 5. i 6.

5. Obraz przedstawia scen z


A. walki Polakw w trzecim powstaniu lskim.
B. obron Lwowa przed Ukraicami.
C. bitw warszawsk.
D. zamach majowy.

(01 p.)

6. Wydarzenie przedstawione na obrazie miao miejsce w


A. 1926 r.
B. 1920 r.
C. 1921 r.
D. 1918 r.

(01 p.)

7. 26 stycznia 1934 r. podpisano


A. ukad rosyjsko-niemiecki w Rapallo.
B. niemiecko-polsk deklaracj o niestosowaniu przemocy.
C. polsko-radziecki traktat o nieagresji.
D. ukad w Locarno.

(01 p.)

8. Gwnym przedstawicielem polskiego katastrofizmu w okresie midzywojennym by


(01 p.)
A. Antoni Sonimski.
B. Stanisaw Ignacy Witkiewicz.
C. Julian Tuwim.
D. Eugeniusz Bodo.
9. Napisz imiona i nazwiska osb, ktrych dotycz podane opisy.

(05 p.)

A. Prezydent II Rzeczypospolitej wybrany przez Zgromadzenie Narodowe po zamachu


majowym.
.....................................................................................................................................................
B. Premier rzdu, autor reformy skarbowo-walutowej z 1924 r.
.....................................................................................................................................................
C. Od 1932 r. Minister Spraw Zagranicznych w rzdach sanacyjnych.
.....................................................................................................................................................
D. Sta na czele utworzonego w listopadzie 1918 r. Tymczasowego Rzdu Ludowego
Republiki Polskiej.
.....................................................................................................................................................
E. 11 listopada 1918 r. otrzyma wadz wojskow i z czasem sta si Naczelnikiem Pastwa.
.....................................................................................................................................................
10. Wstaw znak x obok decyzji, ktre zapady na konferencji wersalskiej.
ustalenie przebiegu polskiej granicy wschodniej wzdu linii DwinaZbrucz
utworzenie niepodlegego pastwa ukraiskiego
zobowizanie Rosjan do zwrcenia Polsce mienia zagarnitego w czasach carskich
rezygnacja strony polskiej z odszkodowania wojennego od Rosji
rozpoczcie wsplnych przygotowa do agresji na Rumuni
uznanie prawa Rosji do interwencji w wewntrzne sprawy Polski

(03 p.)

Na podstawie zamieszczonej mapy wykonaj zadania 11. i 12.

11. Zamaluj dowolnym kolorem obszar Centralnego Obszaru Przemysowego. (01 p.)
12. Podaj nazwy pastw, ktre ssiadoway z II Rzeczpospolit.

(03 p.)

A .................................................................................
B .................................................................................
C .................................................................................
Na podstawie zamieszczonych tekstw rdowych wykonaj zadania 13. i 14.
Tekst A
Artyku 2.
1. Na czele Pastwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej.
2. Na Nim spoczywa odpowiedzialno wobec Boga i historii za losy Pastwa. [...]
Artyku 13.
(1) Prezydent Rzeczypospolitej korzysta z uprawnie osobistych, stanowicych Jego
prerogatywy.
2) Do prerogatyw tych naley:

a) wskazywanie jednego z kandydatw na Prezydenta Rzeczypospolitej i zarzdzanie


gosowania powszechnego;
b) wyznaczanie na czas wojny nastpcy Prezydenta Rzeczypospolitej;
c) mianowanie i odwoywanie Prezesa Rady Ministrw, Pierwszego Prezesa Sdu
Najwyszego i Prezesa Najwyszej Izby Kontroli;
d) mianowanie i zwalnianie Naczelnego Wodza i Generalnego Inspektora Si Zbrojnych; [...]
Artyku 16.
[...] wyboru prezydenta Rzeczypospolitej dokonuj obywatele w gosowaniu powszechnym
spomidzy dwch kandydatw: Zgromadzenia Elektorw i ustpujcego prezydenta
Rzeczypospolitej.
Tekst B
Artyku 39.
Prezydenta Rzeczypospolitej wybieraj na lat siedem bezwzgldn wikszoci gosw Sejm
i Senat, poczone w Zgromadzenie Narodowe. Zgromadzenie Narodowe zwouje Prezydent
Rzeczypospolitej w ostatnim kwartale siedmiolecia swego urzdowania. [...]
Wiek XX w rdach, oprac. M. Sobaska-Bondaruk, S. Lenard, Warszawa 2002, s. 148, 172174.

13. Na podstawie tekstw rdowych oraz wasnej wiedzy napisz, z jakich dokumentw
pochodz powysze fragmenty. Podaj dokadne daty ich uchwalenia (dzie, miesic, rok).
(04 p.)
Tekst A: ...............................................................................................
Data uchwalenia: .................................................................................
Tekst B: ...............................................................................................
Data uchwalenia: .................................................................................
14. Rozstrzygnij na podstawie tekstw rdowych oraz wasnej wiedzy, czy podane
informacje s prawdziwe czy faszywe. Zapisz w odpowiednich rubrykach tabeli sowo
prawda lub fasz.
(03 p.)
Zdania
Wybr prezydenta zgodnie z obydwoma tekstami mia by
dokonywany przez Zgromadzenie Narodowe.
Zgodnie z tekstem A prezydentowi przysugiwao w czasie wojny
prawo do mianowania swojego nastpcy.
W tekcie A prezydentowi przyznano szerokie kompetencje,
jednoczenie ograniczajc jego odpowiedzialno, ktr mia ponosi
tylko przed Bogiem i histori.

Prawda/Fasz

Karta odpowiedzi
Numer
zadania

Odpowiedzi

Justa1212

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.