You are on page 1of 1

Klucz do testu b

II Rzeczpospolita
ODPOWIEDZI DO ZADA ZAMKNITYCH I ICH PUNKTACJA
Numer
zadania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Waciwa
odpowied

Punktacja

Za kad waciwa odpowied ucze otrzymuje 1 p.

ODPOWIEDZI DO ZADA OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA


Nr zad.

Waciwa odpowied

Pun
ktacj
a

Kryteria punktowania

9.

A. Ignacy Mocicki
B. Wadysaw Grabski
C. Jzef Beck
D. Ignacy Daszyski
E. Jzef Pisudski

05

Kade waciwe podanie


imienia i nazwiska 1 p.

10.

x ustalenie przebiegu polskiej granicy wschodniej


wzdu linii DwinaZbrucz
x zobowizanie Rosjan do zwrcenia Polsce
mienia zagarnitego w czasach carskich
x rezygnacja strony polskiej z odszkodowania
wojennego od Rosji

03

Kade waciwe zaznaczenie


decyzji 1 p.

11.

Zamalowanie obszaru Centralnego Obszaru


Przemysowego.

01

12.

A. ZSRR
B. Czechosowacja
C. otwa

03

Waciwe zamalowanie
obszaru Centralnego Obszaru
Przemysowego na mapie 1
p.
Kade podanie waciwej
nazwy pastwa 1 p.

13.

Tekst A: Konstytucja kwietniowa


Data uchwalenia: 23 kwietnia 1935 r.
Tekst B: Konstytucja marcowa
Data uchwalenia: 17 marca 1921 r.

04

Waciwe uzupenienie
kadej luki 1 p.

14.

fasz, prawda, prawda

03

Kada waciwa odpowied


1 p.

Justa1212