You are on page 1of 18

Antonija

Kuzmek
3.F
2015/2016

Su prirodni i umjetni plinovi i plinske smjese

Plinovita goriva:

Prirodni ili zemni plin


Propan
Butan
Bioplin
vodik

Lako se mjeaju sa zrakom


Izgaraju bez krutog ostatka
Loite je vrlo jednostavno
Zauzimaju malo prostora
Rukovanje je jednostavno
Ekoloki su najpoeljniji
Ekonomski su najjeftiniji

Vrlo malo oneiuje okoli


Danas najjeftinije gorivo
Dobiva se izravno iz zemlje
Glavni sastojak je metan, a ostali sastojci su
etan, propan, butan i neto tekuih
ugljikohidrata
Nema boje, okusa, mirisa pa se prije dostave
potroaima mjea iz sigurnosnih razloga s
kemikalijama koje daju neugodan miris

Ukapljeni plin najveim se djelom sastoji od


metana (85 -95 vol. %)

Dubokim hlaenjem pretvoren u tekue stanje

Omoguuje ekonomicniji transport jer se na taj


nain smanjio obujam

Smanjena je i opasnost od poara jer


hlaenjem otapa zapaljivost

LNG je pod visokim tlakom rashlaen na vrlo


niske temperature (-161 C) pa je poprimio
tekui oblik i postao bistra tekuina bez boje,
mirisa,i okusa
Ukapljenje se obavlja u LNG terminalima
UPP izgara ie od drugih prijenosnika
energije i njegove su tetne emisije od
izgaranja u motorima i danas ispod doputenih
granica

Dobiva se kompresijom metana koji se izvlai


iz prirodnoga plina, a u prirodnom ga ima oko
85 %

SPP pohranjije se unutar spremnika pri tlaku


od 200 bara

etiri su vrste cilindrinih spremnika, a naj vise


se rabi tip I nainjen od elika

Tekua bezopasna smjesa propana i


butana u priblinom odnosu 50 : 50 i
ugljikovodika etana i propilena

Smjesa ovih plinova prelazi u tekuinu


ve pri malom tlaku te se kao ukapljani
naftni plin rabi u kuanstvu

Bioplin nastaje procesom anaerobnog truljenja


biomase i najee se sastoji od oko 60 %
metana, 35 % ugljikovog dioksida te 5 %
smjese vodika, kisika, duika, amonijaka,
sumporovog vodika, ugljikovog oksida, kisika i
vodne pare

Najee se rabi za dobivanje toplinske i


elektrine energije izgaranjem u kotlovima,
plinskim motorima ili turbinama, a sve veu
primjenu ima i na vozilima

Gorivo je proizvedeno iz vode

Za sada se uvoenje vodika kao goriva ne


isplati jer vodik nije prirodno gorivo, nego bi se
morao dobivati elektrolizom vode uz potroak
elektrine ili toplinske energije

Sadrana je unutar atoma i oslobaa se pri


promjeni strukture atomske jezgre

Jezgra se sastoji od protona i neutrona

Ona se oslobaa u procesima koji se zbivaju u


zvjezdama (fuzija) i uprocesima koje danas
rabimo u nuklearnim elektranama (fisija)

Fizija jest cijepanje velikih atomskih jezgri


uranovih izotopa i plutonija na manje

Fuzija jest spajanje manjih jezgara u vee


pri emu se oslobaa energija

Projzvode oko 6 % svjetske energije i 13


14 % elektrine energije
Za projzvodnju nuklearne energije rabe
se procesi fisije
Djelovi nuklearne elektrane:
Reaktor
Tlanik
Parogenerator
Parne turbine
Elektrini generator
Ostali dijelovi sekundarnog kruga

Nuklearno gorivo je materijal koji


sadrava atomske jezgre nekih tekih
kemijskih elemenata kokjima se
moguostvariti nuklearni procesiza
oslobaanje energije

Veina sadrava teke fisijske elemente


koji uzrukuju lananu reakciju fisije u
reaktoru

Prirodna nuklearna goriva su :


Uranij
Torij
Umjetna nuklearna goriva su :
Plutonij Pu-239
Uran U-233

Nuklearni gorivni ciklus skup je aktivnosti


kojima se dobiva sirovina za gorivo,
izrauje gorivo, upravlja njegovim
koritenjem i brine o iskorirtenom
gorivu(odlagane otpada)
Nuklearne elektrane projzvode nuklearni
otpad
Skladiti se u posebnim bazenima ili u
suim spremnicima

KRAJ!