You are on page 1of 20

Katalog proizvoda

KOSI KROV
Izolacija izmeu i ispod greda

DRVENI POD
Izolacija izmeu letvi

Airrock LD, ND
Multirock

Multirock
Airrock LD, ND

Izolacija iznad greda

PREGRADNI ZID
Izolacija izmeu
gipskartonskih ploa

Monrock MAX E
Durock

Airrock LD, ND, HD, XD


Multirock

KONTAKTNA FASADA (ETICS)


Frontrock MAX E
Fasrock L

VENTILIRANA
FASADA

RAVNI KROV

Airrock LD, ND,


HD, XD (FB1, FW1)

Monrock MAX E
Durock
Hardrock II
Roofrock OPTI
Roofrock
Dachrock

PLIVAJUI POD
Suhi estrih
Floorrock
Cementni estrih
Steprock ND
Steprock
Floorrock
TEHNIKA
IZOLACIJA
Larock ALS
PIPO ALS
Techrock ALS
CONLIT

ROCKWOOL izolacija
od kamene vune

ZATITA U
SLUAJU
POARA

ZATITA
OD
BUKE

TOPLINSKA
IZOLACIJA

DUGOTRAJNOST
I DIMENZIJSKA
STABILNOST

ZATITA
OKOLIA

Zato kamena vuna?

Stoljetna tradicija i tehnoloki sofisticiran


proces proizvodnje jame vrhunsku kvalitetu
proizvoda. Kamena vuna prua brojne
prednosti za izolaciju svih vrsta zgrada i
proizvodnih pogona.

ROCKWOOL kamena vuna je negoriv izolacijski materijal


uglavnom najvieg razreda reakcije na poar - A1 (toka talita
iznad 1.000 C). Materijali se po europskim normama za zatitu
od poara klasificiraju prema reakciji na poar u razrede od A1 do
F. Glavni kriteriji za odreivanje reakcije na poar graevinskih
materijala su njihova zapaljivost, stupanj emitiranja topline,
irenje vatre te koliina dima, toksinih plinova i goruih estica.

Zatita ljudi
i imovine u
u sluaju
poara

Dokazano je da pretjerano izlaganje buci utjee negativno na


zdravlje ljudi te oteava koncentraciju i oputanje. ROCKWOOL
kamena vuna zbog vlaknaste strukture upija buku i tako
podie razinu udobnosti i kvalitete ivota kako kod kue tako i
na poslu.

Zatita od
buke

Omoguite svojim zidovima disati odnosno nesmetanu


odvodnju vika vodene pare iz zidova i prostora prema van.
Osigurajte si prostor bez kondenzacije i plijesni na zidovima.
ROCKWOOL kamena vuna je paropropusna pa omoguuje
prolaz vodene pare u zidovima i sprjeava kondenzaciju. Stoga
je u prostoru izuzetno zdrava i ugodna mikroklima.

Paropropusnost za
zdrave uvjete
u domu

Neizolirana prosjena kua od 100 m2 godinje za grijanje troi


20.000 kWh energije ili oko 2.600 m3 zemnog plina. Izoliranjem
fasade, krova i podova te zamjenom stolarije potronja energije
za grijanje iste kue moe se svesti na svega 4.000 kWh ili oko
520 m3 plina godinje. Zgrade je neophodno izolirati ne samo
zbog hladnih perioda ve i zbog ljetnih vruina. Energetski
obnovljen dom troit e manje energije za grijanje i hlaenje,
to e se vidjeti ve na prvom slijedeem raunu.

Do 5 puta
manji trokovi
za grijanje i
hlaenje

ROCKWOOL jedini na tritu nudi dvoslojne ploe od kamene


vune koje osiguravaju elastinost i bolja mehanika svojstva
fasade ili krova. Vanjski sloj vee gustoe osigurava bolje
mehanike karakteristike. Unutarnji sloj manje gustoe
poboljava toplinsko izolacijska svojstva.
Dodatno, ROCKWOOL ploe dimenzijski su
stabilne pri temperaturnim promjenama, to
utjee na dugotrajnost i izgled zgrade.

Otpornost na
mehanika
oteenja i
trajnost
3

Zdravlje i sigurnost
EUCEB
ROCKWOOL kamena vuna ima oznaku Q europske direktive
(EC) No 1272/2008 koja je usvojena i prevedena na hrvatski
jezik, a prema kojoj zadovoljava kriterije biorazgradivosti te
nije kancerogena. Garancija biorazgradivosti kamene vune,
odnosno njenih vlakana je europski certifikat za sigurnost i
kvalitetu EUCEB. EUCEB (European Certification Board for
Mineral Wool Products) je institut za certifikaciju koji izdaje
potvrde o sukladnosti proizvoda s parametrima u oznaci Q
europske direktive. ROCKWOOL kamena vuna zadovoljava sve
zahtjeve oznake Q
to znai da se pri
udisanju vlakna vrlo
brzo razgrauju te
izluuju iz tijela.
Kamena vuna
proizvedena je od
vlakana koji nisu
klasificirani kao
opasni.
EUCEB kontinuirano provodi kontrolu proizvodnje te se
sukladnost izdaje posebno za svaku tvornicu.

Slim pack
NOVO KOMPRIMIRANO PAKIRANJE
Predstavljamo Slim pack - inovativni sustav pakiranja koji komprimira ploe kamene vune. Novom tehnologijom pakiranja smanjuje se
volumen paketa pa je vie iskoritenog prostora pri utovaru to doprinosi zatiti okolia i optimizaciji logistike. U nastavku donosimo
analizu i usporedbu tradicionalnog i novog sustava pakiranja provedenu u Italiji (AzzeroCO2).

Analiza utjecaja na okoli


S metodolokog stajalita koeficijenti izrauna proizlaze iz
baze Ecoinvent v. 2.2, alata prihvaenog na meunarodnoj
razini kao izvor podataka za analizu ivotnog vijeka proizvoda i
procesa. Jedinica mjere koja se koristi je kg CO2eq (ekvivalent
CO2) - jedinica u kojoj su izraeni svi stakleniki plinovi u
12
0

funkciji potencijala globalnog zagrijavanja GWP (Global

24

Warming Potential), odnosno njihovog utjecaja na klimatske

00

12
0

promjene.
Proraun je dokazao kako sustav Slim pack smanjuje broj
isporuka te time pozitivno utjee na ekonominost i ouvanje
okolia.
Za analizu se krenulo od pretpostavke da se transportira

Tradicionalno
pakiranje

Slim pack
pakiranje

2 palete po 8 paketa

1 paleta, 32 paketa

ROCKWOOL izolacija od 8 paketa na paleti, kamionom


kapaciteta 28 tona. U jednoj vonji moe se transportirati 3,04
tone, odnosno 22 tradicionalne palete.

Prijevoz proizvoda Euro5 kamionom u usporedbi s Euro3


smanjuje tetne emisije CO 2eq (ekvivalent CO 2) za oko 11%.

Put od 526 km, kamionom za ovu vrstu transporta (Euro5),


proizvede 170 kg CO2eq (ekvivalent CO2).

Osim uobiajene konfiguracije palete postoji i prilagoeno


pakiranje palete koje dozvoljava da se na posebno velike

Za usporedbu tradicionalnog i Slim pack pakiranja koriten je

kamione utovare dodatna 4 paketa po paleti ime se

talijanski proizvod pannello ROCKWOOL 211 debljine 40 mm

volumen kamiona u potpunosti koristi. U ovom sluaju

(ekvivalent Airrock LD proizvodu) komprimiran 50% pa se

procjenjuje se smanjenje tetnih emisija od oko 40% CO 2eq

jednostavno udvostruuje koliina isporuenog materijala.

(ekvivalent CO 2).

U tablici su vidljivi pozitivni utjecaji novog sustava komprimiranja Slim pack:


Pakiranje

Broj isporuka kamionom Euro5

Koliina proizvoda po kamionu

Kg CO2eq

Tradicionalno

2 isporuke

3,04 tone

1900,80 m2

340

Slim pack

1 isporuka

6,08 tona

3801,60 m2

212

Rezultat

Smanjenje od oko 37% kg CO2eq

Frontrock MAX E
Fasrock L
KONTAKTNE FASADE (ETICS)

Sustavi kontaktnih fasada s izolacijskim slojem od kamene vune optimalno su rjeenje toplinske zatite vanjske ovojnice zgrade,
a najprimjereniji su i s graevinsko - fizikalnog stajalita. Prednost ETICS sustava na kamenoj vuni je kontinuirana toplinska, zvuna i
protupoarna zatita vanjskog zida bez toplinskih mostova.
ROCKWOOL u svojoj paleti proizvoda nudi ploe i lamele kao rjeenje za ETICS sustave. Izolacijske ploe ili lamele lijepe se polimer cementnim mortom na zid te se na njih nanosi mort za armaturni sloj i zavrna dekorativna buka. Ploe od kamene vune nakon lijepljenja
dodatno se privruju mehanikim privrsnicama (minimalno 5 privrsnica po m2). Za ugradnju oko prozora, vrata i drugih otvora u sustavu
koriste se Frontrock paletni elementi u dimenzijama od 20 mm da bi se izbjegli toplinski mostovi.

Frontrock MAX E - DVOSLOJNE PLOE

Fasrock L - LAMELE

ROCKWOOL Frontrock MAX E objedinjuje odline toplinsko izolacijske


karakteristike elastinog unutarnjeg sloja s iznimnom vrstoom i
mehanikom otpornou vanjskog sloja to utjee i na karakteristike
cijelog sustava. Zbog vrstoe i nosivosti, ploe se mogu koristiti i u
debeloslojnim fasadnim sustavima. Vanjski (gornji) sloj velike tvrdoe
posebno je oznaen i uvijek treba biti okrenut prema van.

Lamela od kamene vune ima okomito orijentirana vlakna u


odnosu na povrinu primjene. ROCKWOOL Fasrock L je lamela
koja se koristi u tankoslojnim fasadnim sustavima zatite
vanjskog zida. Lamele imaju veliku delaminacijsku vrstou te
se ugrauju bez mehanikog privrivanja ukoliko su zidovi
visoki do 20 m.

Primjena

Primjena

Frontrock MAX E ploe


preporuuju se u novogradnji
i sanaciji objekata koji
nemaju definiranu nosivost
postojeeg vanjskog fasadnog
sloja.

Lamela Fasrock L se jednostavno ugrauje, a zbog elastinosti


moe se koristiti na zakrivljenim
povrinama. Lamele se uvijek
lijepe na zid horizontalno nanoenjem polimer - cementnog
morta nazubljenom zidarskom
licom po cijeloj povrini lamele.

JEDINSTVENO
NA TRITU!
Karakteristike

Frontrock MAX E

Standard

Reakcija na poar

A1

HRN EN 13501-1

Toplinska provodljivost () 0,036 W/mK

HRN EN 12667

Delaminacijska vrstoa
(50-60mm) (TR)

7,5 kPa

HRN EN 1607

Karakteristike

Fasrock L

Reakcija na poar

A1

HRN EN 13501-1

Delaminacijska vrstoa
(70-200mm) (TR)

10 kPa

HRN EN 1607

Toplinska provodljivost ()

0,042 W/mK

HRN EN 12667

Tlana vrstoa kod 10%


stiljivosti (CS(10))

HRN EN 826

Delaminacijska vrstoa
(TR)

80 kPa

HRN EN 1607

20 kPa

Nosivost parcijalnog
tokastog optereenja (Fp)

HRN EN 12430

Tlana vrstoa kod 10%


stiljivosti (CS(10))

40 kPa

HRN EN 826

250 N

Paropropusnost ()

HRN EN 12086

Paropropusnost ()

HRN EN 12086

Dimenzije (mm)

1000x600

Dimenzije (mm)

1200x200

Debljine (mm)

50-200

Debljine (mm)

30-200

Izvedba

lijepljenje i mehanike privrsnice

Izvedba

lijepljenje; mehaniko privrivanje na objektima viim od 20 m

Standard

Airrock LD FB1/FW1
Airrock ND FB1/FW1
Airrock HD FB1/FW1
Airrock XD FB1/FW1

VENTILIRANE FASADE

Posebno prilagoene ROCKWOOL ploe za ventilirane fasade


koje imaju poveanu vodoodbojnost i krutost. Mehaniko
privrivanje ploa izvodi se privrsnicama (minimalno dvije
privrsnice po ploi).

Primjena
Airrock grupa proizvoda
najee se primjenjuju kao
toplinska, zvuna i protupoarna
izolacija ventiliranih fasada.
Sloj toplinske izolacije ispod
zavrne obloge esto je izloen
atmosferskim utjecajima pa
mora biti vodoodbojan. Ovi
proizvodi koriste se i za izolaciju
dvoslojnih vanjskih zidova tzv.
sendvi zidova. Proizvodi za
ventilirane fasade dostupni su
kairani staklenim voalom u
bijeloj (FW1) ili crnoj (FB1) boji.
Stakleni voal titi povrinu ploe
kamene vune od abrazije koja
moe biti uzrokovana snanim
strujanjem zraka. Osim toga,
voal slui poboljanju estetskog
izgleda fasade s otvorenim
fugama.
Airrock se proizvodi u 4 razliite gustoe (LD, ND, HD, XD), kako bi
se ispunili specifini zahtjevi svakog projekta.

Karakteristike

Standard

Airrock
LD FB1/FW1

Airrock
ND FB1/FW1

Airrock
HD FB1/FW1

Airrock
XD FB1/FW1

Reakcija na poar

HRN EN 13501-1

A1

A1

A1

A1

Koeficijent toplinske provodljivosti ()

HRN EN 12667

0,037 W/mK

0,035 W/mK

0,035 W/mK

0,037 W/mK

Paropropusnost ()

HRN EN 12086

Dimenzije (mm)

1000x600

1000x600

1000x600

1000x600

Debljine (mm)

40-200

40-200

40-200

40-160

Multirock

PREGRADNI ZIDOVI
POTKROVLJA
SPUTENI STROPOVI

Primjena
Komprimirane vienamjenske lagane Multirock ploe su za
protupoarnu, toplinsku i zvunu izolaciju pregradnih zidova,
sputenih stropova te potkrovlja izmeu i ispod greda. Multirock
se koristi i za unutranju izolaciju vanjskih zidova te u drvenim
konstrukcijama montanih kua ili u drvenim stropnim
konstrukcijama.

NOVO KOMPRIMIRANO PAKIRANJE


Multirock se isporuuje u novom Slim pack pakiranju. Novom
tehnologijom komprimiranja paket ima vie ploa, odnosno i do
60% vie m2. Na novu paletu stane ak i vie od duplo izolacijske
povrine u odnosu na standardnu. Novo pakiranje olakava
skladitenje i transport vee koliine izolacije.

NOVA
DIMENZIJA
Multirock
irine 625 mm

Karakteristike

Standard

Multirock

Reakcija na poar

HRN EN 13501-1

A1

Koeficijent toplinske provodljivosti ()

HRN EN 12667

0,037 W/mK

Paropropusnost ()

HRN EN 12086

Dimenzije (mm)

1200x600 ili 1200x625

Debljine (mm)

40-200

Airrock LD
Airrock ND
Airrock HD
Airrock XD

AKUSTINI SUSTAVI
PREGRADNI ZIDOVI
SPUTENI STROPOVI

Vanjski konstruktivni dijelovi zgrada moraju sprijeiti prodor


buke (neeljenog zvuka) u prostor zgrade, ali i eventualno irenje
buke iz zgrade u okolinu. Takoer je vano da konstrukcije koje
dijele prostor unutar same zgrade imaju dovoljno veliku zvuno
izolacijsku mo (R w) kako bi se sprijeio prijenos zvuka izmeu
prostorija, to znatno podie kvalitetu boravka u prostoru.
Kamena vuna zbog svoje vlaknaste strukture priguuje zvune
valove trenjem koje mehaniku energiju zvunog vala pretvara u
toplinsku.

Primjena
Akustine ROCKWOOL ploe proizvode se u 4 gustoe
(LD, ND, HD, XD). Primjenjuju se za izolaciju podgleda stropova
i pregradnih zidova s poveanim zahtjevima za zvunu izolaciju
i zatitu u sluaju poara. Takoer se mogu koristiti kao ispuna
profiliranih metalnih elemenata u kojima ploe nisu izloene
tlanom optereenju.
Airrock HD i Airrock XD imaju odline karakteristike apsorpcije
zvuka (visok koeficijent apsorpcije s). esto se koriste
samostalno kao akustine obloge (apsorberi) ili u sustavu s
perforiranim dekorativnim oblogama. U navedenim sluajevima
koristi se proizvod kairan bijelim ili crnim staklenim voalom.

ZATITA
OD BUKE

Karakteristike

Standard

Airrock LD

Airrock ND

Airrock HD

Airrock XD

Reakcija na poar

HRN EN 13501-1

A1

A1

A1

A1

Koeficijent toplinske provodljivosti ()

HRN EN 12667

0,037 W/mK

0,035 W/mK

0,035 W/mK

0,035 W/mK

Paropropusnost ()

HRN EN 12086

Dimenzije (mm)

1200x600

1200x600

1200x600

1200x600

Debljine (mm)

40-160

30-160

30-160

40-160

Steprock ND
Steprock
Floorrock
PODOVI

ROCKWOOL ploe od kamene vune za izolaciju podova na tlu i


meukatnih konstrukcija ispod plivajuih cementnih estriha. Zbog

Primjena Floorrock

vlaknaste strukture i elastinosti imaju odlina svojstva izolacije

ROCKWOOL Floorrock ploe

od zranog, i to je kod podova jo vanije, udarnog zvuka. Kod

preporuuju se za toplinsku,

izolacije od udarnog zvuka mjeri se apsolutna razina zvuka u

zvunu i protupoarnu

prijamnoj prostoriji. to je razina udarnog zvuka nia, bolja je

zatitu plivajuih podova

izolacija. Primjenom ploa od kamene vune - ovisno o debljini,

u stambenim i poslovnim

samim time i dinamikoj krutosti (SD) te povrinskoj masi estriha

prostorima s veim korisnim

- a uz pravilno izvoenje, moe se smanjiti razina udarnog zvuka

optereenjem. Ugrauju se

(Lw) do 30 dB.

ispod armirano cementnih

Kako bi se sprijeilo nastajanje toplinskih i zvunih mostova, kod


ugradnje ploa potrebno je obratiti panju na sljedee:
P
 o svim obodnim konstrukcijama prije postavljanja samih ploa
potrebno je postaviti RST rubne trake od kamene vune dimenzija
12x120 mm. Funkcija RST rubnih traka je sprijeiti prijenos
vibracija s estriha na vertikalne konstrukcije (zidove), a kroz njih
i na ostale konstrukcije objekta.

estriha ili slinih mokrih


estriha te kod raznih vrsta
suhih estriha.

Primjena Steprock
ROCKWOOL Steprock ploe
preporuuju se za toplinsku,
zvunu i protupoarnu zatitu

R
 ubna traka se ugrauje minimalno do visine gotovog estriha.

plivajuih podova u stambenim

P
 rije ugradnje estriha potrebno je na ploe postaviti PVC foliju

i poslovnim prostorima.

da ne bi dolo do prodora estriha izmeu izolacijskih ploa, a


time i pojave zvunih i toplinskih mostova.

Ugrauju se ispod armirano


cementnih estriha ili slinih
mokrih estriha. Maksimalno
korisno optereenje podova ne
smije prelaziti 2 kPa.

Karakteristike

Standard

Steprock ND

Steprock

Floorrock

Reakcija na poar

HRN EN 13501-1

Koeficijent toplinske provodljivosti ()

HRN EN 12667

A1

A1

A1

0,037 W/mK

0,037 W/mK

0,040 W/mK
40 kPa

Tlana vrstoa kod 10% stiljivosti (CS(10))

HRN EN 826

20 kPa

20 kPa

Oznaka kvalitete proizvoda u pogledu stiljivosti

HRN EN 13162

CP4

CP4

CP4

Paropropusnost ()

HRN EN 12086

Dimenzije (mm)

1000x600

1200x600

1200x600

Debljine (mm)

20-60

30-70

30-70

10

Monrock MAX E
Durock
KOSI KROVOVI
izolacija iznad greda

ROCKWOOL dvoslojne ploe primjenjuju se i za izolaciju kosog


krova iznad nosive konstrukcije (greda). Velika nosivost ploa
omoguuje vee optereenje krova, a dvoslojna struktura ini ih
iznimno izdrljivim na tokasto optereenje.

JEDINSTVENO
NA TRITU!

Velika gustoa gornjeg sloja debljine vee od 20 mm je posebno


vidljiva i oznaena te uvijek treba biti okrenuta prema gore.

Primjena
ROCKWOOL dvoslojne ploe koriste se kao toplinska, zvuna
i protupoarna izolacija kosih krovova iznad nosive konstrukcije
krova (greda). Pri tome se uglavnom koriste debljine od
80-140mm. Najee se primjenjuju za sanaciju potkrovlja s ve
ureenim stambenim prostorom. Svojom nosivou omoguuju
dodatnu toplinsku izolaciju iznad greda uz izbjegavanje
unutarnjih radova.

DVOSLOJNE PLOE

Karakteristike

Standard

Monrock MAX E

Durock

Reakcija na poar

HRN EN 13501-1

A1

A1

Koeficijent toplinske provodljivosti ()

HRN EN 12667

0,038 W/mK

0,038 W/mK

Nosivost parcijalnog tokastog optereenja (PL(5))

HRN EN 12430

600 N

600 N

Tlana vrstoa kod 10% stiljivosti (CS(10))

HRN EN 826

40 kPa

50 kPa

Delaminacijska vrstoa (TR)

HRN EN 1607

10 kPa

Dimenzije (mm)

10 kPa
1200x600 ili 2000x1200

Debljine (mm)

50-200

50-200

Ceilingrock
ROCKWOOL ploe za stropove obloene su s jedne strane specijalnim staklenim
voalom vee vrstoe i vodoodbojne su po cijelom presjeku.
STROPOVI NEGRIJANIH PROSTORA

Primjena
Primjenjuju se za toplinsku i protupoarnu izolaciju podgleda
konstrukcija unutar negrijanih prostora kao to su podrumi ili
garae. Postavljaju se bez dodatne podkonstrukcije direktno na
strop mehanikim privrivanjem. Ove ploe dimenzijski su
stabilne pri temperaturnim promjenama pa nema opasnosti od
pojave toplinskih mostova. Specijalni bijeli stakleni voal osigurava
ljepi izgled. Na zahtjev kupca stakleni voal moe se isporuiti u
drugim bojama.

Karakteristike

Standard

Ceilingrock

Reakcija na poar

HRN EN 13501-1

A1

Koeficijent toplinske
provodljivosti ()

HRN EN 12667

0,035 W/mK

Dimenzije (mm)

1200x1000

Debljine (mm)

50-160

11

Monrock MAX E
Durock
Hardrock II
RAVNI KROVOVI

DVOSLOJNE PLOE
ROCKWOOL dvoslojne ploe od kamene vune imaju veliku
nosivost parcijalnog tokastog optereenja i odline toplinsko

DVOSLOJNE PLOE

izolacijske karakteristike (mala vrijednost koeficijenta toplinske


provodljivosti ). Dva sloja ploama daju odline mehanike
karakteristike, a ujedno i poboljana toplinsko izolacijska svojstva.
Zbog dobre elastine potpore mehanikim privrivanjima
dvoslojne ploe imaju prednost pred ostalim krovnim ploama
za koritenje u kombinaciji s PVC ili TPO krovnim membranama.
Velika gustoa gornjeg sloja debljine vee od 20 mm je posebno
vidljiva i oznaena te uvijek treba biti okrenuta prema gore.

JEDINSTVENO
NA TRITU!

Primjena
ROCKWOOL dvoslojni proizvodi koriste se kao toplinska, zvuna i
protupoarna izolacija tzv. laganih konstrukcija ravnih krovova
gdje je bitno uz to manje dodatno optereenje krova ispuniti i
osigurati sve zahtjeve koje mora zadovoljiti krovna konstrukcija.
To naravno ne iskljuuje primjenu kod masivnih armiranobetonskih konstrukcija, naroito zbog poboljanih toplinsko
izolacijskih svojstava. Prednost ovih proizvoda je iznimno velika
otpornost na tokasto optereenje (do 800 N) to znatno utjee
na otpornost na optereenja koja se dogaaju tijekom izvoenja
ravnog krova te kasnije u eksploataciji. Manja prosjena gustoa,
a samim time i manje dodatno optereenje uz veliku mehaniku
nosivost su bitni kada je potporna konstrukcija izvedena od visoko
profiliranih elinih limova. Zbog dvoslojne strukture, ove se ploe
preporuuje postavljati jednoslojno. Na taj je nain omogueno
puno bre i ekonominije postavljanje nego kad se izolacija
postavlja u dva sloja.

Karakteristike

Standard

Monrock MAX E

Durock

Hardrock II

Reakcija na poar

HRN EN 13501-1

A1

A1

A1

Koeficijent toplinske provodljivosti ()

HRN EN 12667

0,038 W/mK

0,038 W/mK

0,040 W/mK

Nosivost parcijalnog tokastog optereenja (PL(5))

HRN EN 12430

600 N

600 N

800 N

Tlana vrstoa kod 10% stiljivosti (CS(10))

HRN EN 826

40 kPa

50 kPa

70 kPa

Delaminacijska vrstoa (TR)

HRN EN 1607

10 kPa

10 kPa

10 kPa

Dimenzije (mm)
Debljine (mm)

12

1200x600 ili 2000x1200


50-200

50-200

50,80,100,160

Roofrock OPTI
Roofrock
Dachrock
RAVNI KROVOVI

STANDARDNE PLOE
ROCKWOOL standardne ploe za ravni krov ispunjavaju sve
protupoarne i toplinske zahtjeve te se mogu ugraditi u sve tipove
ravnih krovova. Zbog mogunosti izrade u manjim debljinama
primjenjuju se i na krovovima gdje je projektirana ugradnja u dva
sloja kombinacijom krovnih ploa razliitih gustoa.

Primjena
Krovne ploe prilagoene su za toplinsku, zvunu i protupoarnu
izolaciju ravnih krovova s razliitim kapacitetima optereenja.
Preporuuju se za primjenu u kombinaciji s bitumenskim
membranama koje nisu mehaniki privrene nego su pokrivene
balastnim optereenjem kao i u kombinaciji s PVC ili TPO krovnim
membranama s mehanikim privrivanjem. Primjenjuju se i za
sanacije postojeih krovova gdje se tanki sloj dodatne toplinske
izolacije dodaje u cilju poboljanja toplinsko izolacijskih svojstava
konstrukcije. Ovim ploama izoliraju se detalji kod podnoja
poarnih kupola na krovu ili ventilacijskih otvora kako bi se
postigla protupoarna zatita. Standardne krovne ploe mogu
se koristiti i za izolaciju plivajuih podova kad se oekuje veliko
optereenje, kao na primjer u javnim zgradama ili industrijskim
objektima.

Karakteristike

Standard

Roofrock OPTI

Roofrock

Dachrock

Reakcija na poar

HRN EN 13501-1

A1

A1

A1

Koeficijent toplinske provodljivosti ()

HRN EN 12667

0,038 W/mK

0,040 W/mK

0,040 W/mK

Nosivost parcijalnog tokastog optereenja (PL(5))

HRN EN 12430

500 N

500 N

600 N

Tlana vrstoa kod 10% stiljivosti (CS(10))

HRN EN 826

50 kPa

50 kPa

70 kPa

Delaminacijska vrstoa (TR)

HRN EN 1607

10 kPa

10 kPa

15 kPa

Dimenzije (mm)
Debljine (mm)

1200x600 ili 2000x1200


50-180

40-160

40-150

13

Rockfall
Rockfall klin
RAVNI KROVOVI

KOSINE I ELEMENTI ZA ODVODNJU

Primjena Rockfall klina

Ploe kamene vune u nagibu osiguravaju najkrai put (odvod)

Rockfall klin je proizvod od kamene vune trokutnog presjeka

vode do vodovodnog grla. Uobiajena kosina pada je 2% i najee

koji se koristi za poveanje kuta savijanja krovne folije i na taj

koritena dimenzija je 500x1000 mm. Maksimalna debljina

nain sprjeava prekomjerno savijanje krovne hidroizolacije.

moe biti 200 mm, a minimalna 20 mm. Elementi se reu od

Primjenom Rockfall klina kut savijanja povean je s 90 na dva

standardnih Roofrock ili Dachrock ploa za ravni krov.

puta po 135 to je iznimno vano kod primjene bitumenskih


krovnih folija.

Primjena Rockfalla
Rockfall elementi se primjenjuju na ravnim krovovima gdje je
nosiva konstrukcija izvedena bez minimalnog pada potrebnog za
ostvarivanje projektirane odvodnje. Kao minimum preporuuje se
pad od 2%, meutim tone vrijednosti definirane su projektom.
Voda se na krovu moe skupljati ili u krovnoj uvali ili direktno u
izljevne sifone. Za tu namjenu koriste se specijalno dizajnirani
elementi trapezoidnog oblika s obostranom kosinom pada
(Rockfall elementi za tokastu odvodnju). Bez obzira na koji nain
je izvedeno sakupljanje vode na krovu, tona specifikacija moe
biti izraena jedino na osnovu detaljnog krovnog plana koji sadri
tone pozicije odvodnjavanja.

Karakteristike

Standard

Rockfall

Rockfall klin

Reakcija na poar

HRN EN 13501-1

A1

A1

Koeficijent toplinske provodljivosti ()

HRN EN 12667

0,040 W/mK

0,040 W/mK

500x1000x40-20
500x1000x60-40
500x1000x80-60

60x1000x100
80x1000x100

Dimenzije (mm)

14

TEHNIKE I INDUSTRIJSKE IZOLACIJE

Primjena
Gotovo je neogranien raspon primjene tehnikih izolacija.
Detaljnije informacije dostupne su u sljedeim smjernicama/
normama za industrijske izolacije:
HRN EN 14303:2010 - Toplinsko izolacijski proizvodi za izolacije
u zgradama i industriji - Tvorniki izraeni proizvodi od
mineralne vune (MW)
CINI manual manual for industries
AGI Q101 (Dammarbeiten an Kraftswerkkomponenten)
DIN 4140 (Insulation work on industrial installations and
building equipment)

Kanali,
ventilacije,
grijanja i
hlaenja
LAMELNE
BLAZINE
CJEVOVODI
PLOE

Larock 32 ALS

Larock 40 ALS

PIPO ALS

Cjevovodi

Zidovi
spremnika

Stupovi

Pei

Bojleri

Zatita od
buke

Techrock 40 ALS

Techrock 60 ALS

Techrock 80 ALS

Techrock 100 ALS

Techrock 120 ALS

Techrock 150 ALS

15

Larock 32 ALS
Larock 40 ALS
TEHNIKE I INDUSTRIJSKE IZOLACIJE

LAMELNE BLAZINE ZA VENTILACIJU,


GRIJANJE I HLAENJE
Larock ALS je lamelna blazina od kamene vune okomito
orijentiranih vlakana. Zbog okomito orijentiranih vlakana je
savitljiv i odlino se prilagoava raznim oblicima povrina.
Dodatno, okomito orijentirana vlakna poveavaju otpornost
na optereenje i pritisak. Jednostrano je kairan ojaanom
aluminijskom folijom koja, osim povrinske zatite, moe djelovati
i kao parna brana. Pritom je potrebno pravilno izvesti spojeve
izmeu blazina samoljepljivom aluminijskom trakom.

Primjena
Larock ALS je prvenstveno namijenjen za toplinsku i zvunu
izolaciju ventilacijskih kanala i raznih drugih kanala za razvod
toplog i hladnog zraka. Takoer se moe primjenjivati za izolaciju
velikih bojlera i zaobljenih povrina gdje granina temperatura
primjene ne prelazi 250 C. Dozvoljena temperatura na strani
aluminijske folije iznosi maksimalno 100 C.

Karakteristike

Standard

Reakcija na poar

Larock 32 ALS

Larock 40 ALS

HRN EN 13501-1

A1

A1

HRN EN 13787

0,040 W/mK

0,036 W/mK

0,067 W/mK

0,061 W/mK

0,137 W/mK

0,126 W/mK

250 C

250 C

irina role (mm)

1000

1000

Debljine (mm)

20-100

20-100

Kairanje

ojaana alu folija

ojaana alu folija

Koeficijent toplinske provodljivosti (N,R)

10 C
100 C
250 C

Granina temperatura primjene

16

HRN EN 14706
HRN EN 14707

PIPO ALS

TEHNIKE I INDUSTRIJSKE IZOLACIJE

CIJEVACI ZA IZOLACIJU CIJEVI


VENTILACIJE, GRIJANJA I HLAENJA
ROCKWOOL cijevaci proizvode se od kamene vune u obliku
cilindra ili polucilindra te se s vanjske strane kairaju ojaanom
aluminijskom folijom. Primjenjuju se za toplinsku izolaciju
razliitih cijevi za grijanje i ventilaciju. Folija slui kao povrinska
zatita cijevaka ili kao parna brana kod izolacije cijevi s medijima
ija temperatura iznosi manje od 15 C. Proizvode se iz jednog
komada s bonim prorezom ili iz dva i vie komada kod izolacije
cijevi veeg promjera.

Primjena
ROCKWOOL PIPO ALS cijevaci
koriste se za toplinsku
izolaciju cijevnih instalacija
manjih promjera, s graninom
temperaturom primjene od
250 C. Najee se na osnovu
nazivnog promjera DN cijevi i
zahtijevane debljine izolacije
odreuju dimenzije cijevaka.
Potrebno je imati podatak o vanjskoj dimenziji cijevi koji se za
standardizirane promjere nalazi u tablicama (strojarski prirunik)
ili se jednostavno izmjeri. Dozvoljena temperatura na strani
aluminijske folije iznosi maksimalno 100 C.

Karakteristike

Standard

Reakcija na poar

HRN EN 13501-1

A1L-s1, d0

HRN EN 13787
HRN ISO 8497

0,043 W/mK

Koeficijent toplinske provodljivosti (N,R)

Granina temperatura primjene

10 C

PIPO ALS

100 C

0,050 W/mK

250 C

0,074 W/mK
HRN EN 14706
HRN EN 14707

250 C

Unutarnji promjer (mm)

21-219

Izolacijska debljina (mm)

25-100

Duina komada (mm)

1000

Kairanje

ojaana alu folija

17

Techrock ALS

TEHNIKE I INDUSTRIJSKE IZOLACIJE

PLOE ZA SPREMNIKE, KOTLOVE I


HVAC SUSTAVE
Primjena
ROCKWOOL industrijske ploe preporuuju se za toplinsku,
zvunu i protupoarnu izolaciju ravnih i blago zaobljenih
povrina u industrijskim postrojenjima i postrojenjima za
proizvodnju energije (pei, bojleri, kotlovi) te u HVAC sustavima.
Takoer se mogu primjenjivati za izolaciju kontejnera.
Dozvoljena temperatura na strani aluminijske folije iznosi
maksimalno 100 C.

Karakteristike

Standard

Reakcija na poar

Techrock
40 ALS

Techrock
60 ALS

Techrock
80 ALS

Techrock
100 ALS

Techrock
120 ALS

Techrock
150 ALS

HRN EN 13501-1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

HRN EN 13787

0,037

0,035

0,034

0,034

0,035

0,036

100 C

0,054

0,049

0,045

0,046

0,046

0,050

250 C

0,106

0,085

0,075

0,075

0,069

0,073

250 C

250 C

250 C

250 C

250 C

250 C

Dimenzije (mm)

1000x600

1000x600

1000x600

1000x600

1000x600

1000x600

Debljine (mm)

30-100

40-60

30-100

20-50

30-100

20-140

Koeficijent toplinske
provodljivosti (N,R W/mK)
Granina temperatura
primjene

18

10 C

HRN EN 14706
HRN EN 14707

CONLIT Steel Protect Board ALU


CONLIT Steel Protect Board
PROTUPOARNI SUSTAVI

Conlit Steel Protect Board su visoko komprimirane ploe od


kamene vune impregnirane specijalnim smolama zbog lakeg
rukovanja i oblikovanja. Namijenjene su razliitim rjeenjima za
zatitu konstrukcije u sluaju poara. Proizvode se i u varijanti s
ojaanom aluminijskom folijom CONLIT Steel Protect Board ALU.

Primjena
Conlit Steel Protect Board ploe se koriste za protupoarnu
zatitu nosive eline konstrukcije (stupova, greda, reetkastih
nosaa) armirano betonskih konstrukcija te ventilacijskih i
dimovodnih kanala. U sluaju sustava zatite od poara nosivih
elinih konstrukcija, ovisno o tipu profila, debljini ploa i
nainu oblaganja moe se postii poarna otpornost i do 240
minuta.
Kod zatite ventilacijskih i dimovodnih kanala, ovisno o debljini
izolacije i nainu ugradnje moe se postii poarna otpornost do
120 minuta (L-120).
Spajanje ploa Steel Protect Board moe se izvoditi vijcima ili
Conlit ljepilom. Prilikom spajanja spojeva ploa ljepilom Conlit
Glue moraju povrine na koje se nanosi ljepilo biti suhe i iste.
Okolina i povrine na koje se nanosi ljepilo moraju imati 5 C ili
viu temperaturu od toga tijekom rada i perioda suenja.

CONLIT Steel Protect Board ALU sustav poarnih


i ventilacijskih kanala prua protupoarnu, toplinsku i zvunu
izolaciju za kanale okruglog ili pravokutnog presjeka.

CONLIT Steel Protect Board su specijalne ploe


za postizanje najveeg razreda protupoarne zatite elinih i
betonskih konstrukcija.

Karakteristike

Standard

CONLIT Steel Protect


Board ALU

CONLIT Steel Protect


Board

Reakcija na poar

HRN EN 13501-1

A2

A1

Koeficijent toplinske provodljivosti ()

HRN EN 12667

0,040 W/mK

0,040 W/mK

Dimenzije (mm)

2000x1200

2000x1200

Debljine (mm)

25-70

25-100

Kairanje

ojaana alu folija

bez

19

04/13 HR

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.


Ured prodaje
Radnika cesta 80
HR - 10000 Zagreb
Tel +385 1 6197 600

Pravna napomena: Ovaj dokument nudi openite informacije o ROCKWOOL

Fax +385 1 6052 151

proizvodima koji su na raspolaganju na tritima ROCKWOOL ADRIATICA.


Openite informacije nisu jamstvo za tehnike parametre odreenog proizvoda.

Sjedite i proizvodnja

Ti su parametri na raspolaganju u naim tehnikim i prodajnim slubama koje

Poduzetnika zona Pian Jug 130, Zajci

na zahtjev kupca dostavljaju odgovarajue podatke i pripadajue ateste za

HR - 52333 Potpian

pojedine proizvode. Reklamacije koje se pozivaju na ovaj dokument i navode

info@rockwool.hr

u njemu su bez osnova i unaprijed ih odbacujemo. Zadravamo pravo izmjene

www.rockwool.hr

sadraja u dokumentu u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.

20