You are on page 1of 2

Desikacija cime krumpira Reglonom

Desikacija je vrlo
korisna kemijska
mjera kojom se uz
pomo herbicida
(Reglone Forte)
unitava cima
krumpira. Obavlja
se u tehnolokoj
zrelosti, kada je
gomolj dosegao
punu veliinu tipinu
za sortu, a cima
poela prirodno
odumirati.
U praksi se izvodi
14 dana prije
vaenja krumpira,
jednokratno
(5 lit/ha) ili u split
(razdvojenoj) aplikaciji
(2 x 2,5 lit/ha)
u razmaku 3-4 dana.

Program prskanja

Sadnja

injaci

FORCE 1,5 G

7 kg/ha
u brazdu

Poslije sadnje

Korovi
(prije nicanja)

FILON
(preporuuje se i u mixu sa
metribuzinom)

4 - 5 l/ha

Brzi prorast
cime

Plamenjaa

RIDOMIL GOLD MZ
ili
NORDOX

2,5 kg/ha

RIDOMIL GOLD MZ
+
ORTIVA 250 SC

2,5 kg/ha

REVUS 250 SC
+
ORTIVA 250 SC
+
ACTARA 25 WG

0,6 l/ha

Zatvaranje
redova

Plamenjaa
Altenaria

Plamenjaa
Altenaria
Cvatnja

Krumpirova
zlatica
Plamenjaa
Altenaria

Za vie informacija upitajte nae predstavnike prodaje:


Specijalisti za povre:

Regionalni predstavnici prodaje:

Danko Toli
+ 385 99 21 77 964
danko.tolic@syngenta.com

Dalmacija i Istra:

Milan Frani
+385 98 495 608
milan.franic@syngenta.com
Nikola Laki
+385 97 782 68 28
nikola.lakic@syngenta.com

Ivica Malovi
+ 385 98 25 20 66
ivica.malovic@syngenta.com

Pero Barii
+ 385 98 492 781
pero.barisic@syngenta.com

Podravina
i Zapadna Slavonija:

Preuzmite kataloge
u pdf formatu
sa naeg weba- www.syngenta.hr

Plamenjaa

Zrioba
pokoice
gomolja

Plamenjaa

Altenaria

0,5 l/ha

0,5 l/ha
+

80 g/ha

REVUS 250 SC
+
ORTIVA 250 SC

0,6 l/ha

PERGADO MZ
(blok prskanje - x2)

2,5 kg/ha

SHIRLAN 500 SC
(blok prskanje - x2)

0,4 l/ha

REGLONE FORTE
(mogue kombinaranje sa
Shirlanom protiv irenja
zoospora plamenjaau u tlu)

4-5 l/ha

0,5 l/ha

Altenaria

Istona Slavonija:

Poetak
prirodnog
odumiranja
cime

Branko Glava
Snjeana Horvat
+ 385 99 242 41 53
+ 385 99 21 72 996
branko.glavas@syngenta.com
snjezana.horvat@syngenta.com

Draen Rajnovi
+ 385 99 21 77 959
drazen.rajnovic@syngenta.com

Zavren rast
cime

1,0 kg/ha

Zapadna Slavonija:

Sinia Papaik
Nikica Grganovi
+ 385 99 21 72 997
+385 98 428 275
nikica.grganovic@syngenta. com sinisa.papaik@syngenta.com
Sredinja Hrvatska:

DOZA
(doza za
1 ha = 10 000 m2)

ILI KOMBINACIJA PRIPRAVAKA


ZA ZATITU

RAZVOJNA FAZA KRUMPIRA

Zaustaviti prijenos bolesti (plamenjaa i


virusi) sa cime na gomolj
Unititi cimu i korov radi lakeg strojnog
vaenja gomolja
Ubrzati sazrijevanje pokoice gomolja
kako bi se krumpir manje otetio
prilikom vaenja
Zaustaviti rast gomolja sjemenskog
krumpira (nije poeljan gomolj vei
od 55 mm)
Zaustaviti nakupljanje eera koji prirodno
nastaju u gomolju njegovim sazrijevanjem
(u proizvodnji ipsa eeri tijekom
prenja uzrokuju pojavu tamne boje
jer karameliziraju)
Sve navedene prednosti desikacije i
primjene Reglona Forte ne utjeu na
prinos krumpira na njivi, ali utjeu na
bolje uvanje krumpira u skladitima,
a sjemenski krumpir je zdraviji i ima
kalibar koji elimo
Primjena herbicida Reglone Forte
nema tetan uinak na gomolje
krumpira koji se koriste za ishranu ljudi

PRIPRAVAK

CILJ
ZATITE

VRIJEME PRIMJENE

Cilj desikacije:

Desikacija

NAPOMENA:

click

www.syngenta.hr

Navedeni program prskanja je orijentacioni, napravljen za potrebe intenzivne proizvodnje u izuzetno


tekim uvijetima i za osjetljive sorte krumpira. Broj prskanja i razmaci izmeu prskanja trebaju se prilagoditi
opasnostima od tetoinja, rastu cime i koliini oborina. Ako se prskanje obavlja traktorskim noenim
prskalicama, utroak vode (kropiva) zavisi od tipa dizni, radnog tlaka pumpe i brzine kretanja traktora.
Preporueni utroci vode za noene traktorske prskalice sa bonim granama bez zrane potpore su
400 - 600 lit/ha, a za modernije prskalice sa zranom potporom 150 - 250 lit/ha.
Preporuena doza za 1ha treba biti ista bez obzira na tip prskalice i potronju vode (kropiva).
Ako se prskanje obavlja klasinim lenim prskalicama (mali proizvoai), hektarska doza iz gornje
tabele se dijeli za 100 da bi dobili potrebnu koliinu pripravka za 10 lit vode.

Zatita krumpira
od bolesti i tetnika

Vano!

Prije uporabe uvijek


proitajte etiketu i
informacije o sredstvu.
Upotrebljavajte sredstva
za zatitu bilja sigurno.

TM

Izbor pripravaka za suzbijanje plamenjae

Faza intenzivnog rasta

2,5 kg/ha
25 g/10 lit

Nakon zatvaranja redova

2,5 kg/ha
25 g/10 lit

ili

0,4-0,6 l/ha
4-6 ml/10 lit

Izbor pripravaka za suzbijanje altenarije

Zavna prskanja

Do zatvaranja redova

0,4 l/ha
4 ml/10 lit

0,4 lit/ha
4 ml/10 lit

Nakon zatvaranja redova

Izbor pripravaka za suzbijanje tetnika u krumpiru

Zrioba pokoice gomolja

0,4 lit/ha
4 ml/10 lit

0,5 l/ha
5 ml/10 lit

injaci

Sovice pozemljue i
grice hruta

7 kg /ha
Primjena u redove za vrijeme sadnje

Krumpirova zlatica

80 g/ha
2 g/10 lit

100 g/ha
2 g/10 lit

Plamenjaa krumpira (Phytophthora infestans)

Koncentrina (crna) pjegavost lista (Alternaria solani)

injaci i grice hruta (Elateride i Scarabeidae)

Plamenjaa krumpira jedna je od potencijalno najtetnijih bolesti krumpira.

Koncentrina pjegavost krumpira postaje sve ozbiljniji problem za proizvoae krumpira.


U pojedinim godinama izaziva vee tete od plamenjae pri standardnim programima zatite od bolesti
krumpira. Najvei je utjecaj na prinos na kasnim sortama koje trebaju pojaanu zatitu od alternarije.

Ovi tetnici napadaju podzemne


organe. injaci na gomolju krumpira
prave uske hodnike dok grice prave
povrinska plia udubljenja. Biologija
ovih tetnika je razliita, a razvoj jedne
generacije traje 2-4 godine.

Mjere zatite
Danas su razvijeni brojni modeli i ureaji za prognozu i
simulaciju razvoja bolesti na temelju kojih savjetodavne
slube daju preporuke. Bolest se suzbija po preventivnom
programu vodei rauna o infekcijskom potencijalu,
oborinama, porastu cime i razmacima izmeu prskanja.

U fazi intenzivnog porasta do zatvaranja redova


preporuuje se Nordox ili sistemini fungicid
Ridomil Gold MZ 68 WG koji prati rast cime,
a biljku titi iznutra i izvana.
U periodu zatvaranja redova i rasta gomolja primijenjuju se
Pergado MZ ili Revus 250 SC.
Najbolji izbor za zadnja prskanja svakako je fungicid Shirlan.

Mjere zatite
Suzbijanje Alternarie na krumpiru
vri se preventivno kada se oekuju
povoljni uvjeti za njezin razvoj.

ka!
Preporu

panja
a
l
k
e
r
p
e
U vrijem ja alternarije i ja
i
n
suzbija e, kombinac va
a
j
ti
plamen a Revus + Or ru
e
fungicid lja najjau mj
v
.
predsta d ovih bolesti
o
zatite

Ortiva 250 SC je najbolji izbor za zatitu


od alternarije, a fungicid Shirlan kojeg
pozicionramo primarno za plamenjau
ima odlian side effect i na ovu bolest.

Vrijeme prvog i najvanijeg


prskanja protiv Alternarie
treba provesti 6 tjedana
nakon nicanja, to se otprlike
poklapa s vremenom cvatnje.

Zato Ortiva?
Znaajno poveanje efikasnosti
u odnosu na standarde
Osim djelovanja na bolesti, djelatna
tvar fungicida Ortiva, azoksistrobin,
utjee na prinos (bolje iskoritenje
hranjiva, vode i CO2)
Primjenom programa sa 2-3
prskanja Ortivom, prosjeno
poveanje prinosa moe biti
oko 15-20%
Antistres efekt azoksistrobina
ublaava negativne posljedice
oksidativnih procesa te produuje
trajanje zelenog lista
(greening efekt).

Lisne ui

ili

300 g/ha
30 g/10 lit

Mjere zatite
Na osnovu pregleda tla, potrebno je poduzeti
preventivne mjere sa granuliranim insekticidima
tijekom sadnje, a najkasnije kod ogrtanja.
Najuinkovitiji pripravak je Force 1,5 G.

Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)


Mjere zatite
Kemijske mjere suzbijanja krumpirove zlatice treba zapoeti
kad izae 20-30% liinki iz jaja ili kad na svakom busu
ima vie od 10 liinki. Za suzbijanje krumpirove zlatice
preporuujemo pripravke Actara i Match.
Actara je najbolje rjeenje u vrlo niskoj dozi primjene.
Za podruja gdje se pojavila rezistentnost na neonikotenoide ili je koriten neonikotenoid za tretiranje gomolja,
preporuujemo kombinaciju preparata Actara + Match.

Krumpirova zlatica kod


nas ima dvije generacije.
List oteuje odrasli kornja ali
ipak najveu tetu ine liinke
koje su vrlo prodrljive.