You are on page 1of 3

Salvia Divinorum

Salvia divinorum je zelena biljka zeljastih

listova koja potie iz junog Meksika. Osnovni


sastojak ove biljke jeste veoma jaka
psihoaktivna hemikalija poznata kao
Salvinorin. Salvia divinorum se tradicionalno
koristila u Meksiku za lijeenje i duhovno
uzdizanje, a postala je popularna kod
pripadnika psihedeline kulture irom svijeta
ranih 1990-ih. Salvia divinorum je takoer
poznata pod nazivom "la pastora" / "pastirica",
"lie pastirice", "menta uzvienog" ili
"mudrost uzvienog" ili jednostavno "salvia".
Postoje razliite vrste i podvrste ove biljke.

Teko je postii snane efekte puenjem suhog lia, ali ekstrakti iz lia mogu uzrokovati
dramatina, ponekad zastraujua stanja svijesti. Tako je jedan korisnik rekao: "Ja istraujem
Salviu divinorum ... iako ponekad mislim da Salvia divinorum istrauje mene..." Salvia divinorum
se tradicionalno konzumira vakanjem nekoliko listova. Meutim, u moderno vrijeme se ova biljka i
vae i pui. Mnogi ljudi teko doivljavaju potpun efekat puenjem suhih listova salvie. Lie koje
se vae i sok koji izlazi iz lia se zadravaju u ustima kako bi se poveala apsorbcija.

ZAKON
Ova biljka je kod nas gotovo nepoznata i ne znam da li je iko imao priliku da je koristi. Meutim, u
Americi i u nekim dijelovima Evrope je dosta popularna. Salvia je u Americi neklasificirana, to
znai da se moe legalno posjedovati i prodavati. Za sada ne postoji nijedna drava u kojoj je
Salvia ilegalna.

HEMIJA
Salvinorin A i Salvinorin B su hemikalije koje nastaju prirodnim putem i strukturalno nisu sline
nijednoj do sada poznatoj psihoaktivnoj drogi.

ISTORIJA
Salviu Divinorum je 1939. prvi put u Zapadnjakoj literaturi predstavio Jean Basset Johnston dok je
prouavao upotrebu gljiva psilocybin u Meksiku meu Maztecima. R. Gordon Wasson je nastavio da
dokumentira upotrebu Salvie izmeu 1951. i 1962. i provjerio na sebi njenu psihoaktivnost.
Upotreba Salvie Divinorum see do rane historije Centralne Amerike, ali podaci o tome su dosta
nepotpuni. Salvia je ostala nepoznanica do sredine 1990-ih kada su Daniel Siebert i drugi poeli na
sebi da eksperimentiu i kada je prodaja lia poela preko interneta.

EFEKTI
Kada se pui, Salvia veoma brzo pone djelovati. Prvi efekti se primjeuju 20-60 sekundi nakon
puenja, i pojaavaju se da bi dostigli vrhunac nakon 1-2 minute.

Osnovni efekti Salvie divinorum traju izmeu 5-15 minuta. Zatim slijedi efekat "sputanja" koji
traje 20-40 minuta, da bi nakon toga dolo do povratka u "normalu".

Zavisno od doze, iskustvo sa Salviom moe varirati od blagog stanja koji se veoma malo razlikuje
od uobiajenog raspoloenja, do potpunog psihedelinog iskustva. Kada se uzmu velike doze
korisnici govore da doivljavaju dramatine poremeaje vremena, ive slike, zatim putuju na druga
mjesta, planete ili kroz vrijeme, doivljavaju godine kao boje na zidu ili imaju iskustvo da ive ivot
druge osobe. Ne treba naglaavati da ovo mogu biti izuzetno snana iskustva i uvijek pored sebe
treba imati nekog ko je trijezan. Dok e veina ljudi tokom trajanja djelovanja nepokretno sjediti,
dotle e neke osobe pokuati ustati i hodati u potpuno nesreenom stanju.

PROBLEMI
Kao i kod drugih supstanci koje se pue neki korisnici govore o iritaciji grla i plua nakon upotrebe.
Neke osobe imaju glavobolju i nervozni su kad Salvia prestane da djeluje.

Nije poznato da je Salvia divinorum fiziki adiktivna ili da izaziva psihiku ovisnost. Kao i druge
supstance, neki ljudi e je koristiti ee nego to bi trebali. Izgleda da Salvorin A ne stvara
toleranciju, pa se iskustvo moe produiti ili intenzivirati ako se vie pui.