You are on page 1of 2

ZAPOVJEDNITVA CIVILNE ZATITE

GRADSKIH ETVRTI GRADA ZAGREBA


DONJI GRAD
Ilica 25, tel: 6100559, donji-grad@zagreb.hr
GORNJI GRAD MEDVEAK
Drakovieva ulica 15, tel: 4603553, gornji-grad-medvescak@zagreb.hr
TRNJE
Ulica grada Vukovara 56a, tel: 6100960, trnje@zagreb.hr
MAKSIMIR
Petrova ulica 116, tel: 6100688, maksimir@zagreb.hr
PEENICA ITNJAK
Zapoljska ulica 1, tel: 6100241, pescenica-zitnjak@zagreb.hr
NOVI ZAGREB ISTOK
Avenija Dubrovnik 12, tel: 6585626, novi-zagreb-istok@zagreb.hr

OPE INJENICE O POTRESU:


Potres ne ubija, ubijaju graevine i
dijelovi graevina.
Znamo da se potres moe dogoditi,
moe se predvidjeti njegova jaina,
ali se tono vrijeme njegova
dogaanja ne moe predvidjeti.
Najbolja preventiva je dobro
planiranje, projektiranje i gradnja
prema naelima protupotresnoga
graditeljstva.
Potrebno je konstantno educiranje
stanovnitva i osposobljavanje
operativnih snaga.

NOVI ZAGREB ZAPAD


Avenija Dubrovnik 12, tel: 6585675, novi-zagreb-zapad@zagreb.hr
TRENJEVKA SJEVER
Park Stara Trenjevka 2, tel: 6585764, tresnjevka-sjever@zagreb.hr
TRENJEVKA JUG
Park Stara Trenjevka 2, tel: 6585759, tresnjevka-jug@zagreb.hr
RNOMEREC
Trg Francuske Republike 15, tel: 6101755, crnomerec@zagreb.hr
GORNJA DUBRAVA
Dubrava 49, tel: 6585399, gornja-dubrava@zagreb.hr
DONJA DUBRAVA
Dubrava 49, tel: 6585425, donja-dubrava@zagreb.hr
STENJEVEC
Sigetje 2, tel: 6585972, stenjevec@zagreb.hr
PODSUSED VRAPE
Sigetje 2, tel: 6585868, podsused-vrapce@zagreb.hr

Potres je iznenadno i brzo podrhtavanje Zemlje uzrokovano


pucanjem stijena u unutranjosti Zemlje ili njihovim pomicanjem
du ve postojeih pukotina (rasjeda). Ako se snaan potres dogodi
u naseljenom podruju, esto nastaju katastrofalne posljedice za
stanovnitvo uz veliku materijalnu tetu.
Dvije osnovne mjere koje opisuju potres su: magnituda i intenzitet.
Magnituda potresa jest energija osloboena prilikom potresa u
hipocentru. Izraava se stupnjevima Richterove ljestvice, koja
ima vrijednosti od 0 do 9. Intenzitet potresa je opisna mjera koja
govori o uincima, odnosno posljedicama potresa na povrini Zemlje,
a moe se iskazati s pomou Mercalli-Cancani-Siebergove
ljestvice (MCS) koja ima 12 stupnjeva ili novijih ljestvica, primjerice
Europske makroseizmike ljestvice (EMS-98).
Danas mjerimo i akceleraciju (ubrzanje) tla pri potresu.

PODSLJEME
Podsljeme, Ilica 25, tel: 6100557 podsljeme@zagreb.hr
SESVETE
Trg Dragutina Domjania 4, Sesvete, tel: 6101624, sesvete@zagreb.hr
BREZOVICA
Brezovika cesta 100, Brezovica, tel: 6537515, brezovica@zagreb.hr

GRAD ZAGREB
Ured za upravljanje u hitnim situacijama
e-mail: uhs@zagreb.hr, www.zagreb.hr

URED POZIVA SVE GRAANE I GRAANKE ZAGREBA KOJI


ELE BITI DIO CIVILNE ZATITE GRADA ZAGREBA DA SVOJE
PODATKE POALJU NA MAIL: civilna.zastita@zagreb.hr

PRIJE POTRESA
Nekoliko je stvari koje moete uiniti prije potresa kako biste se to
bolje pripremili zatitili sebe, svoju obitelj i imovinu:
Popravite neispravne elektrine instalacije, plinske i vodovodne
cijevi.
Ako je mogue, ugradite fleksibilne cijevi za plin i vodu kako bi
se izbjeglo njihovo pucanje na spojevima javne i kune instalacije.
Drite velike i teke predmete na niim policama. Dobro privrstite
visoke, plitke ormare te police, ogledala i okvire slika na zidove.
Onemoguite gibanje pokretnih (na kotaiima) dijelova
namjetaja (TV i kompjuterski stolii i slino) i tehnike opreme
(termoakumulacijske pei, klima-ureaji i slino).
Boce, staklo, porculan i druge lako lomljive predmete drite u
niskim zatvorenim ormariima. Brave e sprijeiti ispadanje
sadraja iz ormara.
Pronaite sigurna mjesta u svakoj sobi vrsti stol ili nosivi
zid koja e vam posluiti kao zaklon za vrijeme potresa.
Nadohvat ruke drite baterijsku svjetiljku, baterijski radio,
zvidaljku, mobitel i komplet prve pomoi.
Uvijek imajte odreene zalihe hrane i pia (prije svega vode).
S lanovima svoje obitelji odredite dva mjesta za sastajanje
nakon potresa. Prvo u blizini kue (na nekoj otvorenoj povrini),
a drugo izvan susjedstva u iroj okolici (ako ne moete doi do
kue). Svatko u obitelji mora znati mjesto i adresu sastanka.

TIJEKOM POTRESA
Minimalno se kreite tijekom potresa. Nastojite to kraim putem
doi do najblieg sigurnog mjesta. Ostanite u kui dok potres ne
prestane, a zatim to mirnije izaite na otvoreni prostor podalje
od graevina. Barem za djecu nastojite ponijeti tople odjevne
predmete i pokrivae.
Ponesite dokumente, novac i lijekove za bolesne lanove obitelji.
Ako ste u mogunosti, ponesite i prvu pomo te hranu i vodu.
Prije izlaska iz kue svakako nastojite iskljuiti plin, struju i vodu.

Ako ste u zatvorenom prostoru:


Sakrijte se pod vrsti stol ili klupu ili uz nosivi zid. Ako nema stola
u blizini, zatitite lice i glavu rukama te se prislonite uz kut nosivog

zida. Ostanite daleko od stakla, prozora, vanjskih vrata i vanjskih


zidova, te svega to bi moglo pasti, primjerice rasvjetna tijela ili
police.
Ako ste u krevetu kad pone potres, ostanite tamo ekajte i
glavu zatitite jastukom. Sklonite se ispod okvira vrata samo ako
znate da je rije o nosivom zidu.
Ostanite u zatvorenom sve dok se podrhtavanje tla potpuno ne
smiri i tada izaite na otvoreno. Veina ozljeda tijekom potresa
dogodi se kada ljudi panino istravaju na otvoreni prostor. Ljude
najee ranjavaju predmeti koji padaju ili polomljene instalacije
(graevinski materijal, staklo prozora ili vrata, elektrini kabeli,
plinske cijevi)
Nipoto se nemojte koristiti dizalom.

Ako ste na otvorenom:


Ostanite na otvorenom. Maknite se od zgrada, rasvjetnih stupova,
drvea

Ako ste u vozilu:


Zaustavite se brzo, ali sigurno, i ostanite u vozilu. Izbjegavajte
zaustavljanje blizu ili ispod zgrade, drvea, nadvonjaka i rasvjetnih
stupova. Budite oprezni nakon potresa mogua su oteenja
ceste, nadvonjaka, mostova. Vozilo parkirajte na irokom prostoru
kako ne bi ometalo prolaz veim slubenim vozilima. Vae vozilo
ne smije smetati upotrebi hidranta.

Ostanite mirni i strpljivi. Pregledajte ozlijeene te pruite prvu


pomo ranjenim osobama i obavijestite hitne slube. Pratite
radijski program kako biste uli vijesti i upute nadlenih slubi.
Pozorno pratite znakove za uzbunjivanje. Nadlene slube daju
informacije preko javnih sredstava informiranja (TV i radio). U
sluaju proglaenja evakuacije postupite prema naputcima.
Pobrinite se za kune ljubimce.
Graevinska mehanizacija e pristupiti ienju koridora.

SADRAJ KOMPLETA
ZA PREIVLJAVANJE
U SLUAJU KATASTROFE
Komplet za preivljavanje u sluaju katastrofe treba sadravati
osnovne osobne dokumente i nie navedene predmete te treba
biti manjih dimenzija, od vodootpornog materijala. Valja ga drati
na sigurnom i lako dostupnom mjestu:
vani telefonski brojevi
komplet za prvu pomo
svjetiljka s rezervnim baterijama
radioaparat s rezervnim baterijama
rezervne naoale ili lee

Ako ste pod ruevinama:

paket vode od 6 l u prtljaniku automobila

Ne palite ibice ili upaljae. Kretanje smanjite na minimum.


Pokrijte usta maramicom ili dijelom odjee.
Ostanite smireni i lagano udarajte po cijevima ili zidu tako da vas
spasioci mogu pronai. Upotrijebite zvidaljku, ako je imate. Ne
viite ako ne morate vikanje moe uzrokovati udisanje opasne
koliine praine.

konzervirana i nekvarljiva hrana, otvara za konzerve


hrana i slatkii s duim rokom trajanja
lijekovi (za kronine bolesnike)
kopije svih vanih dokumenata, osobne iskaznice i police
osiguranja
mobilni telefon i punja
rezervni kljuevi od kue i automobila

NAKON POTRESA

potreptine za osobnu higijenu

Budite spremni na ponovno podrhtavanje tla. Naknadni potresi


slabije su jakosti od glavnog udara, ali su opasni jer mogu uzrokovati
dodatne tete na ve oteenim graevinama. Najsigurnije je
ostati na otvorenom dok se ne utvrdi koja je graevina sigurna.

depni noi i zvidaljka

olovka i blok papira


ibice ili upalja te
vrste cipele i rezervnu odjeu.