You are on page 1of 3

கிராம கள சாதி ஒழிய

த ைத ெப யா

சாதி ஒழி ெதாட க - நட அைத ஒழி க ேவ ெம றா , எ ன ெச ய ேவ

எ பைத ப றிெய லா அ ேப க அவ க ந லவ ண எ திய கிறா க .

வடநா ப சாப சாதி ஒழி க ஓ இய க ஏ பா ெச தா க . அைத சாதி ஒழி

தாபன எ ெசா னா க . ந ேவைல ெச தா க . ந ப தி ைககைள வா கி

ெமாழிெபய ெவள ய டா க . ந ல ப தறி ட ய கா கைள ேபா டா க ;

அதிேல எ ைன உபதைலவராக ேத ெத தா க .ந றாக நட ெகா த . பற

பண கார க அைத வ ைல வா கி வ டா க . அத உதவ ெச வதாக ெசா லி

வ தா க , வ ைல வா கினா க . இ தா , அத ல சாதி ஒழி மாநா எ

, தைலைம வகி க அ ேப கைர ேக ெகா டா க . அவ க ச மதி தா க .

அவ க அ த மாநா ேபச ெசா ெபாழிைவ எ தினா க . அைத க ட ெரா ப

தி கி வ டா க . மத , சா திர ஒழி தா தா சாதி ஒழி ; அதிேல ஒ இ தா

ட சாதி ஒழியா எ ெசா லி இ கிறா . “ம நதி, தி, மத இவ ைற தலி ந க

ஒழி தாக ேவ . அைத ெச யாம சாதிைய ஒழி க யா ; இ ேவ என உ தியான

அப ப ராய ’ எ எ திய கிறா க . இைத பா த உடேன அ ேக சாதிைய ஒழி க

ேவ ெம ற தாபன ைத ஏ ப தியவ க , மத வ ேராதமாக இ கிற எ நிைன

ெகா அவைர அ கியேபா , அவ “எ ைன தைலைம தா க ேபா வதா எ

க ைத ெசா ேன ’ எ றா . இ த க ைத ஜரண க யா எ மாநா ன

ெசா ல, “ந க ேவ ெம றா இ த எ த மான நிைறேவ றி ெகா க ;

உ க மாநா தைலைம பதவ காக எ க வ ேராதமாக ேபச யா ’எ

ெசா லிவ டா . அவ க ெக சி யவ ைல. அதனா அவ க அ த மாநா ைடேய

நி தி வ டா க .

கிராம கள சாதி ஒழிய ேவ ெம றா கண ப ைள ேவைலைய பைறய

ெகா க ேவ ; மண ய ேவைலைய ப ள , ச கிலி ஆகியவ க ெகா க


ேவ . கண ப ைளயாக பா பா தலி , மண யமாக ப ைள ,

க ட இ பதா தா அ ேக இ சாதி உ ைம ேதா கிற . ஆனதனாேல ஒ

தி ட ேபாட ேவ . கண ப ைள, மண ய ேவைலகைள அ ப ஒ கி ைவ க

ேவ . அ ப ெச தா எ ப சாதி உண சி இ ? அேதமாதி கா ேடப ,

எ கா ேடப , ச இ ெப ட ேவைலகைள பைறய , ப ள , ச கிலி

ெகா க ேவ . இ ப ெய லா ெச தா , ச தாய தி சாதி திமி ஒழி வ .

அ ப இ லாம சாதிேய ஒழிய ேவ ெம ெசா வா ைதய அ தமி ைல.

அவ க இ ஜ ேவைல ெகா க வ ைலயா? ஜி லா கெல ட ேவைல ெகா க

வ ைலயா? ம தி ேவைல ெகா கவ ைலயா? அதி எ லா எ ன ஓ ைட க டா க ?

ஏேதா ெபா கி தி கிற ேவைலயாக இ தா , அவ க ெபா வைத இவ க

ெபா கி தி வ ேபாகிறா க . இதி எ ன அதிக தவ ? சாதி ஒழிய

ேவ ெம றா அரசா க எ ன ெச தா ஒழி ேமா, அைத ண சேலா ெச ய

ேவ . ேகாய சா ேவைலைய ட பைறய ேக ெகா க ேவ ; எவனாவ சாமி

ப ட மா ேட எ றா ப டாம ேபாக ேம.

ந வள சிைய ெப க எ வ தா ஆ ேமா அைத எ ெகா ள ேவ . ந

வள சி ஏ றா ேபா ஒ ெமாழி இ க ேவ . கட ேப ெமாழி எ

ெசா னா , அைத ேக டாளாகேவ இ கிறாேன! இத எ ன சமாதான ? ந

உய த ேமதாவ - லவ எ லா இல கிய ராண கைள ப டா களாக தாேன

இ கிறா க . ராமாயண ப ர சார ெச கிறா க . லவ க மான , ெவ க கிைடயா .

த க மண ப நிர ப ேவ எ ப தா . சாதி இ லவ கேள காரண .

எ த இல கிய ைத எ ெகா டா , க த , ராம , கி ண தலிய கைதகைள

எ ெகா டா எதி சாதி ஒழி தி கிற ? நாய மா க , ஆ வா க ,

பரமஹ ச க , மகா மா க , ெவ காய இவ க எ லா இ தா கேள! எ த ஆ வா , எ த

நாய மா , எ த மக ஷி சாதி ஒழிய ேவ ெம ெசா னா க ? சாதி ஒழிய ேவ

எ எ தியெத லா ைப ேபா வ ட . சாதி ேவ எ பெத லா ெவள ேய

ெத கிற ; ப ர சார ெச ய ப கிற .


ஆகேவ, ப தறி பலமைடய ேவ . ஆரா சி, அறி எ ன ெசா கிற ? அத எ ன

அவசிய ? இ த தைல ைற ேபா அைடேவாமா எ சி தி பா தா ,

தானாகேவ வ வ . நா ெசா னைதெய லா ந ப வ டாத க . இெத லா ஒ

மன தன க . இைதெய லா ந க சி தி க ேவ . அறி தைடய லாம

சி தி க ேவ . ஏேதா ேதா றியெத லா ச எ ெசா லவ ைல. இைத ந க

சி தி வ ஷய கைள அறி நா ெசா லியதி எ ச ? எ த ? எ ஆரா , எ

ச ெய ப கிறேதா அைத ப றி சி தி க . அ த உண சி வ தா தா எ

கா ய ெவ றி ெப .

வ லிவா க தி நைடெப ற சாதி ஒழி மாநா 11.4.1964 ஆ றிய உைர