You are on page 1of 3

தமிழ கள ேன ற தி இ ேகாய கைள

தைரம டமா க

த ைத ெப யா

ந திராவ ட ம க தி இ லாதவ களாக, மைடய களாக, கா மிரா களாகேவ

இ கி றன . இ நா , மத தி ேபரா , கட ள ேபரா ம ட சாதி ஆ க ப

இழிநிைலய இ ப ப றி கவைல ப வேத இ ைல. இ ப எதனா கா மிரா ேயா,

இழிம கேளா ஆேனாேமா அ த மத ைத , கட ைள ப றி சி தி பேத இ ைல. எ ன

காரண ? ந ம க தி இ ைல மான இ ைல. இத காரணமாகேவ

ஏமா கி ேறா . பர பைர பர பைரயாக நா ஏ கீ சாதி? பர பைர பர பைரயாக அவ ஏ

ேம சாதி? எ இ த அதிசய அ த கால தி எவ சி தி கி றா ? இ த

நிைலைமகைள மா ற ேவ எ எ கைள தவ ர எ த ெபா ெதா கார

பா ப டா ? எவ சி தி தா ?

ெபா ெதா ட ெபா ெதா ெச கி ேற எ கி றாேன, அவ ச ட ப

சா திர ப இழிமக தாேன! அவ பா பா திர எ கிற ைவ பா மக தாேன

எ நிைன , எவ ெபா ெதா ெச கி றா ? ம கள ட ெச “ந க ப திமா ,

ேமலானவ , த ம ஷ '' எ றினா கா ெகா பா . அைத வ வ , “ந க

மைடய க , க ைல ப கி ற க , சாண ைய ப ைளயா எ கிற க '' எ றி

ெகா “பசி ெகா ச ேசா ெகா க '' எ றா எ ன வா ? “உ ைடய

ல சண ேசா ேவறா? ேபாடா ேபாடா'' எ தாேன வா ?

இ வைரய இ த நா எவ ெச யாத ெதா ைட நா க தா ெச கி ேறா . இ த

நா ெச ய ேவ ய ெதா ஒ இ தா , இ தா எ நிைன தேபா

வ கி ேறா . இ த நா ம க உ ைமைய எ ெசா ல, மடைமைய தி த

எ த ப தவ , லவ வ கி றா ? அவனவ வய ப ைழ ேக தா

ப தைத பய ப கி றா . ம றப பண கார ல சாதிபதிக இ கி றா க . இவ க

எ லா இ ப றி பா ப கி றனரா? இ ப ம க ட களா இ தா தா நா

ெகா ைள அ க வசதியாக இ எ க தி ெகா இ கிறா க .


இவ ைற எ லா த ேபச இ ஆேள கிைடயா . ேம நா கார அவ ைற எ லா

வர வ அறி ெபா தமான ைறய கட ைள மத ைத அைம

ெகா டா . அத காரணமாக, அறிவ யலி அதிசய அ த கைள நா நா உ டா கிய

வ ண இ கி றா . அ த நா இ ப எ லா ஆக அ கட ைறய மத

ைறய அறி ைறய , மா த உ டா க அறிஞ க கிள ப சீ தி தினா க . நா

இ தைன ேகாய வ ைன ைவ ெகா சாதி த எ ன? ந ைம

ைசனா கார பாகி தா வர கி றா . ஆ 250 ேகா ெசலவ ப டாள ைத

ைவ ெகா இ தா , ேந (இ தியாவ தைலைம அைம ச ) ந கி ெகா

இ கி றாேர?

ேதாழ கேள! ரய வ 100 ஆ க ேம ஆகி றன. ப வ 50 வ ஷ ஆகி றன.

இ த தி, ேர ேயா ேபா ற வசதிக எ லா ஏ ப இ கி றன. இ இைதவ ட

அறிவ ய அதிசய ந நா வர ேபாகி ற . ல டன நட டா ைசேயா

சின மாைவேயா இ இ ெகா ேட பா கள ப "ெடலிவ ஷ ' ெவ ச லிசாக

வர ேபாகி ற . இ த ெடலிவ ஷனா ல டன சின மா, நாடக கார க ப ைழ

ைற ெகா ேட வ கி றதா . காரண , பல ெடலிவ ஷ வா கி ைவ ெகா

வ இ ேத பா ெகா கி றன .

ர யாவ அெம காவ ேபா ேபா ெகா , ச திர ம டல தி ேயற

ய சி ெச கி றா . நம ம அ ப ப ட அறி இ ைல எ றா , நா தா க ைல

கட ளாக ப கி ேறாேம! மா சாண ைய திர ைத ப சக வய எ

கல கி கி ேறாேம! சா ப ணா ப ைட , ெச ம ப ைட அ

ெகா கி ேறாேம! நா எ ைற ஈேட வ ?

ேனா க ெசா னா க மத ெசா கிற ஷிக , மகா க ெசா கி றன எ ற

க தாம , தாராளமாக அறி ஆரா சி ேவைல ெகா உ தி ெசா கி றப நட

எ தா கி ேறா . ஆனா , த ஒ வ தா “உ தி ஏ றப , அ

ெசா கி றப நட. ேனா க ெப யவ க சா திர ெசா கிற எ ேக காேத!

உ தி ெசா கி றப நட'' எ றா . அத காரணமாகேவ பா பன க த ெநறிய ைன

ஒழி வ டா க . அ த ெகா ைக இ சீனா, ஜ பா , சிேலா , திெப ஆகிய நா கள


இ கி ற .இ த யா எ இ பல ேப க ெத யா .இ ப த

பற எவ ேம ேதா றேவ இ ைலேய! இ த 2500 ஆ நா க தா ேதா றி பா ப

வ கி ேறா .

(10.10.1960 அ , ய ஆ றிய ெசா ெபாழி )