You are on page 1of 3

ப தி ைகக அைன அேயா கிய தன ெச கி றன

த ைத ெப யா

ந ைடய ேகாைவ மாவ ட , ந இய க ைத ெபா தவைரய ப ப டதாக உ ளைத

எ ண உ ைமய ெவ க ப கிேற . காரண , ஒ கா நா ப ற த ஜி லா எ ற

காரணமாக தா இ க ேவ . நா கா கிரசி இ ேபா , கா தியா ஈேரா ைட

எ கா தா ேப வா . ச கர நாய அவ க ச ட ம இய க ைத

நி திவ ப கா தியா ட ெசா னேபா , ‘அ எ ைகய இ ைல; அ ஈேரா

உ ள .அ க ண மா , நாக மா ைகய உ ள 'எ ெசா னா . இ , ‘இ 'வ

வ த .

ஏ இைத ெசா கிேற எ றா , அ அ த நிைலய இ த . தலி ஒ ெப

மறிய வ ைகதானா எ றா , அ ஈேரா தா . 144 உ தர ேபா 3 நாள

வாப ெப ெகா டா க எ றா , அ ஈேரா தா நட த . அ ப ய த ஊ

இ இ த நிைலய உ ள .

ச வ வ லைம பைட த பா பாைன எதி க, எ கைள தவ ர ேவ ஆள ைல. நா க

பா பாைன ஒழி கிறவ க . ஒழி கிேறாேமா இ ைலேயா, ஒழி க ேவ எ கிற

உ தி ட இ பவ க . அேதா ட நி பதி ைலேய! பா பா உ டா கிய ராமைன

எ ேதா ; அவ உ டா கிய ப ைளயாைர உைட ேதா ; அவ கட ைள உைட ேதா .

அத ம க ஆதர இ கிறதா, இ ைலயா எ ப இைத பா ேபாத லவா

ெத கிற ? யா ெச யாத அ த கா ய ைத ந கழக ெச வதா ,அ ெப ைமேய தவ ர

ேவ எ ன? எத இ சிைற ேபாகிறா க ? ேவ எ த இய க , ஒேர நாள 4000

ேபைர சிைற அ பய ?

சாதி ஒழிய ேவ ெம றா , ஜனநாயக தி தைலவ ேந ெசா கிறா , ‘ப காவ டா

ைட ைச க 'எ கிறா . ந யா ? உன எ ன உ ைம? எ னஉ ேயா கியைத?

உ பர பைர எ ன? ந எ கைள ெவள ேய ேபா எ றா , அத ெபய ஜனநாயகமா?

ஜனநாயக எ றா , ேகேள சாதி ஒழிய ேவ மா, ேவ டாமா எ றா , ம கைள

ேகேள ! ஏன பா சாதி ஒழிய ேவ மா, ேவ டாமா எ ேக . 100 51 ேப சாதி இ க

ேவ எ றா , நா க திர , ச கிலி, பைறய எ ெந றிய ப ைச தி


ெகா கிேறா ; 51 ேப ஒழிய ேவ ெம றா , ஒழிய ேவ ய தாேன? அ தாேன

ஜனநாயக ? சாதி ஒழிய ேவ எ றா , நா ைடவ ஓ எ பதா ஜனநாயக ?

ஒ அதிகா எ னட வ ேக டா , ‘எ ன ந இதி இ தைன ேவ , அதி இ தைன

ேவ எ ச த ேபா கிறாேய? ஆப சி பா தா எ லா பா பானாகேவ

இ கிறாேன, எ ப எ க ப தாயா?' எ றா . எ ப ய பா எ ேற ? அவ ெசா னா :

‘ஒ ஆப சி எவைனயாவ எ க ெசா லிவ , அ த இட தி த காலிகமாக ஆ

ேவ எ கிறா . அவ த காலிக எ றா நேய ேபா ெகா எ பா . இவ

பா பானாகேவ ேபா நிர ப ைவ பா .

3 வ ட த காலிகமாக ேவைல பா வ டா , ேவைல கா யமாகிவ கிற .' இ ப

ப தலா ட ெச ைழ கிறா . நதி நி வாக ைத ப தா . எ ன ஆய ? நதிய

க பா பாேன வ , வ கீ பச கள ெபா கி ேபா வ கிறா . இ ப ப ட

அ கிரம நட பைத யா ேக க நாதி? இ நா ப தி ைகக அ தைன அேயா கிய தன

ெச கி றன. நிைலைம அ ப ஆகிவ ட ; பா பா தயவ லாம ப தி ைக வாழா .

ேர ேயா அவன ட . இ ப ப தி ைக ஒ நா ேகடாக இ தா , அ த நா எ ப

உ ப ?...

ந தமி நா ‘இ ந நா ' எ கிற நிைன ேப இ ைலேய! எ ேகா ஓசிய

இ பதாக தாேன எ கிறா க ? சாதி ஒழிய ேவ ெம இ தைன ேப சிைற

ேபாேனா ; பல ெச தா க ; யாராவ கவைல ப டா களா? நாேம க ைட கிேறா ,

க எ கிேறா , நம ேவைலெய றா ப ேவைல, ேபாலி ேவைல. ந ைடய

ப ைளக ப கிறா க .ப தப ம ெவ எ க மா டா ; ேவைலய ைலெய றா

அ த கா சி எ ன? சின மா ேபாக ேவ ய தானா? இவ ைறெய லா சி தி க

ேவ டாமா?

இ ேபா ம தி க , கல மண தா சாதி ஒழிய வழி எ ற ேபா மா இ தா க .

கா கிரசி ெசா னா , சாதி ஒழிய கல மண ேவ எ றா .அ எ கிறா ஒ

பா பா : ‘கல மண ெச யலா எ கா கிர ெசா வ த .ர த ெக ேபா .'

இவ க ர த தமான ர தமா ! அ ெக ேபா மா ! ‘கல மண ேப வத தா


ெப ைம; கா ய தி ஆகா . ராஜாஜி ெப ைண கா தி மக த தா ; அ

உ படவ ைல; ேந எவ ேகா ெகா தா அ உ படவ ைல. எனேவ, கல

மண டா ' எ ‘இ ' ப தி ைகய எ கிறா . ஆகேவ, ந க சி தி க ேவ .

பா பன களா எ த ேன ற இைட தா !

ஈேரா 19.6.1958 அ ஆ றிய ெசா ெபாழி : ‘வ தைல' 25.6.1958